Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освітиСкачати 442,68 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації18.04.2017
Розмір442,68 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4САМОСТІЙНА РОБОТА
з/п

Назва видів самостійної роботи

Кількість годин

1

Опрацьовування лекційного матеріалу

5

2

Підготовка до практичних(семінарських)занять в межах самостійної роботи

15

3

Самостійне вивчення питань, які не викладаються на лекційних заняттях

20

4

Виконання індивідуальних завдань:

30
Разом

70ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Студентами здійснюється підготовка та захист презентації за темами індивідуальних завдань.


з/п


Назва індивідуального завдання
та (або) його розділів

Терміни виконання
(на якому тижні)
Ознайомтеся з фундаментальною працею в сфері соціології праці – Здравомыслов А.Г., Ядов В.А. Человек и его работа в СССР и после: Учебное пособие для вузов. 2-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2003. – 485 с.

Завдання:

1. Зробіть власні коментарії щодо


 • задуму, методології і методів дослідження, проведеного соціологами в 60-ті роки ХХ ст.;

 • основних висновків з дослідження 60-х років ХХ ст.

2. Проаналізуйте досвід порівняльного дослідження ставлення до праці радянських і американських робітників, а саме:

 • порівняльні дані про ставлення до праці радянських і російських робітників 90-х років ХХ ст.;

 • розповіді про себе ленінградських робітників в 1962 р. і Пітерських – у 2001 р.

 • зіставлення статистик ставлення до праці радянських робітників у 60-70-ті роки і російських в 90-ті роки ХХ ст.

3. На основі наведених у монографії даних розробіть систему об'єктивних та суб'єктивних характеристик ставлення до праці українських робітників в наші дні.6-7
По одній із наведених тем розробіть проект соціологічного дослідження, який має включати:

 • визначення проблемної ситуації, мети і завдань дослідження;

 • уточнення об’єкта і предмета дослідження;

 • здійснення попереднього системного аналізу предмету;

 • формулювання гіпотез;

 • визначення методів їхньої перевірки;

 • уточнення основних понять та здійснення їхньої теоретичної інтерпретації та емпіричної операціоналізації;

 • запропонуйте інструментарій емпіричного дослідження.

ТЕМИ


 1. Розробка заходів по підвищенню безпеки праці на підприємстві.

 2. Розробка заходів по удосконаленню мотивації праці персоналу підприємства.

 3. Діагностика ставлення персоналу до праці.

 4. Діагностика задоволеності працею персоналу підприємства.

 5. Діагностика рівня соціальної напруженості (конфліктності) на підприємстві.

 6. Гендерні нерівності в сфері праці та шляхи їх подолання на підприємстві.

 7. Якість трудового життя персоналу підприємства.

 8. Діагностика стану соціальної сфери підприємства.

 9. Соціальний пакет для персоналу підприємства і його роль в гармонізації інтересів персоналу.

 10. Соціальна характеристика персоналу підприємства.

 11. Діагностика стану соціального контролю роботи персоналу підприємства.

 12. Стан системи комунікацій на підприємстві та його вплив на ефективність виробництва.

 13. Соціальне самопочуття персоналу підприємства та його вплив на ефективність виробництва.

 14. Кар'єра персоналу: стан і проблеми.

 15. Трудова адаптація молодих працівників на підприємстві.

 16. Мотивація трудової діяльності різних груп працівників на підприємстві.

 17. Соціальний захист персоналу на підприємстві.

 18. Трудовий потенціал працівника підприємства, його формування і розвиток.

 19. Діагностика системи підготовки кадрів і підвищення кваліфікації персоналу на підприємстві.

 20. Діагностика дисципліни праці і чинників, які на неї впливають на підприємстві.

 21. Діагностика девіацій в трудовій поведінці персоналу та шляхи їх подолання.8-9МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Лекції – викладення теоретичного матеріалу лектором згідно навчальної програми і розподілу годин поміж темами. Використовуються різні інтерактивні форми активізації аудиторії та відеопрезентації вербальної інформації. Лектор має власний конспект, що відображає основний зміст теми, студенти занотовують нову інформацію у власні конспекти.

Практичні заняття – проводяться у формі семінарських занять. Для семінарських занять студенти опрацьовують лекційний матеріал, готують виступи з використанням навчальної і наукової літератури, виступають з презентаціями. Лектор оцінює активність студентів впродовж семінару за прийнятою шкалою оцінок в балах. Під час семінарського заняття обов’язково за кожною темою оцінюються рівень знань студентів за допомогою тестових завдань та письмової самостійної роботи на знання основних понять за темою. На семінарському Семінарські заняття можуть бути побудовані у формі ділової гри або дискусії.

Індивідуальне завдання – вид самостійної роботи поза аудиторними годинами, коли студент, використовуючи лекційний матеріал та додаткові джерела знань, розробляє особисту тему.

Підготовка презентації – вид самостійної роботи, що виконується студентом поза аудиторними годинами. Студент вільно обирає тематику з числа тем, які пропонуються планами семінарських занять, або узгоджує з викладачем ініціативну тематику. Наступним кроком студент здійснює бібліографічний пошук, використовуючи бібліотечні фонди або Інтернет-ресурси. Також складає план презентації або ставить питання, на які треба отримати аргументовану відповідь. Опанувавши джерела за темою, студент розкриває зміст питань та представляє виконану роботу на семінарі. Обсяг презентації – 16-25 слайдів, текст доповіді – 4-6 стандартних сторінок, набраних на комп’ютері.Основний зміст презентації доповідається у вільній формі на семінарському занятті, і студент отримує оцінку від викладача.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

1.Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формі екзамену або шляхом накопичення балів за поточним контролем по змістовним модулям. Крім того в межах курсу виконується курсова робота.

Екзамен – письмова або усна відповідь на питання, що містяться в екзаменаційному білеті. Питання екзаменаційних білетів можуть доводитися до студентів заздалегідь. Екзаменаційні білети готує лектор, вони затверджуються на засіданні кафедри і підписуються завідувачем кафедри. Екзаменатора призначає завідувач кафедри. Він має оцінити якість відповіді студента за прийнятою шкалою академічних оцінок.

Контрольні питання з курсу до екзамену.

 1. Етапи становлення і розвитку соціології праці.

 2. Завдання соціології праці на сучасному етапі.

 3. Цілі соціальної політики у сфері праці в сучасній Україні.

 4. Які ознаки були включені до вивчення в ході Хотторнських експериментів (США, Чикаго, 1924-1932 рр.)? Як ці дослідження вплинули на розвиток соціології праці, індустріальної соціології?

 5. Етапи розвитку вітчизняної соціології праці. Специфіка сучасного етапу.

 6. Переосмислення ролі та значення праці в сучасному суспільстві. Трансформація поняття "праця" в концепціях постіндустріального суспільства.

 7. Соціальні нерівності в сфері праці: поняття, види, діагностика, шляхи подолання негативних наслідків.

 8. Поняття "зміст праці", "організація праці", "умови праці", "мотивація праці", "задоволеність працею", гуманізація праці", "трудова адаптація".

 9. Рівень відчуження в праці: поняття, соціологічні виміри.

 10. Неоднорідність праці і соціальна диференціація працівників.

 11. Образ передового, зразкового працівника в різні епохи, в різних суспільствах, у різних галузях народного господарства.

 12. Цілі гуманізації праці персоналу в сучасних трудових організаціях, основні напрямки їх досягнення?

 13. Сучасні вимоги до системи винагороди за працю.

 14. Трудові функції в залежності від ролі в трудовому процесі їх носіїв.

 15. Групи працівників за ознакою змістовності їх праці.

 16. Фактори соціально-трудової мобільності.

 17. Специфіка трудових спільнот в сучасній Україні.

 18. Класифікація трудових організацій за такими критеріями, як форма власності, рівень соціального розвитку, розмір, стабільність складу.

 19. Функції трудових спільнот.

 20. Трудовий конфлікт і соціальний діалог.

 21. Вплив трудового мікросередовища - первинної групи - на трудову поведінку працівника.

 22. Робоче місце та професія, співвідношення рівня організації і професійних вмінь людини.

 23. Стратегії мотивації праці в сучасних трудових організаціях.

 24. Чинники, які впливають на рівень задоволеності працею. Що може викликати ситуаційну незадоволеність працею? Як можна цього запобігти?

 25. Динаміка соціально-трудових конфліктів у сучасній Україні.

 26. Особливості праці в індустріальному та постіндустріальному суспільствах.

 27. Трансформація поняття "праця" в концепціях постіндустріального суспільства.

 28. Якість трудового життя: поняття, критерії, фактори.

 29. Механізми мотивації праці в умовах ринкової економіки.

 30. Соціальне регулювання трудової поведінки.

 31. Справедливість винагороди за працю: об’єктивні і суб’єктивні виміри.

 32. Соціологічне забезпечення удосконалення умов праці в трудовій організації.

 33. Соціальний контроль у сфері праці: поняття, функції, види.

 34. Показники, які характеризують трудову поведінку персоналу.

 35. Соціально-трудова мобільність: поняття, функції, види.

 36. Соціальний захист у сфері праці та його соціологічний супровід.

 37. Методи соціології праці.

 38. Поняття "трудова кар’єра".

 39. Репутація, імідж, самопрезентація та їх роль у трудовій кар’єрі.

 40. Етапи розвитку вітчизняної соціології праці. Специфіка сучасного етапу.


2.Поточний контроль проводиться за результатами роботи студентів на семінарських заняттях, методом оцінювання контрольних робіт, шляхом оцінювання тестів, самостійних робот, індивідуальних завдань, есе, командних проектів, презентацій, ведення конспектів лекцій.

Контроль на семінарських заняттях – оцінювання виступів студентів, відповідей на питання поставлені викладачем, оцінці виконання тестових завдань, оцінок під час самостійних робот, оцінювання внеску окремих студентів у групову роботу, наприклад, активність в діловій грі.

Контрольна робота – вид поточного контролю знань студентів, який має на меті виявити рівень знань студентів, що отримані за пройденим матеріалом. Дата проведення контрольної роботи доводиться до студентів і призначається по завершенню вивчення змістовного модулю. Питання або практичні завдання готує викладач, що веде практичні заняття, вони узгоджуються з лекційними питаннями і тематикою семінарських занять. Завдання можуть передбачати творчу роботу, відповідь на тестові завдання тощо. Контрольна робота виконується у письмовій формі в присутності викладача, оцінюється за прийнятою шкалою і оцінка може використовувати викладачем для підрахунку кумулятивного балу за підсумками вивчення дисципліни.

Перевірка лекційного конспектута словника базових понять– проводиться в рамках практичного заняття, присутність на лекції і ведення конспекту та словника може оцінюватися в балах та враховуватися у кумулятивній оцінці.

Індивідуальні завдання – оцінюються викладачем або за результатами доповіді на практичному занятті або окремо за наданим текстом.Виконання проекту передбачає командну або індивідуальну дослідницьку роботу за вибраною темою, підготовку письмового звіту та проведення презентації за допомогою мультимедійного обладнання в присутності викладачів кафедри.
Ціль проекту полягає в перевірці успішності засвоєння студентами категоріального апарату соціології та уміння використовувати соціологічну уяву для аналізу явищ і процесів, що відбуваються у суспільстві.

Індивідуальний проект виконується за персональною темою.

Групова робота – це пізнавально-аналітична робота групи студентів (3-4 люд.)

Зміст групової роботи полягає в критичному аналізі підходів і точок зору по одній із соціальних проблем.


РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS)
Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студентаПоточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т1

Т2

Т3


Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100

12

12

12

12

12

10

10

10

10Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка
за національною шкалою


90 ... 100

A

відмінно

82 … 89

B

добре

74 … 81

C

64 … 73

D

задовільно

60 … 63

E

35 … 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0 … 34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Плани практичних занять
sites -> Історія зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Філософська І соціально-історична проблематика роману г. Мелвілла
sites -> Тема. Література розвинутого феодалізму. Героїчний епос ХІ-ХІІІ століть
sites -> Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02
sites -> Філологія*. Мова та література (англійська)
sites -> Львівського національного університету імені Івана Франка; Програма дослідження модерної історії та суспільства України імені Петра Яцика. Львів: Манускрипт-Львів, 2013. 400 с., іл
sites -> Методика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класах
sites -> Зарубіжна література


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни основи демографії ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
Підпис голови нмк (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової...
Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни оперний клас рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр
Робоча програма «Оперний клас» для студентів спеціальності 025 «Музичне мистецтво»
Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни паблік рілейшнз (назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 030507
Розробники: Буряк Р.І. д е н., доцент, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі
Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни економічна соціологія
«соціологія», спеціальністю 030101 –«соціологія», 030102 «соціальна робота»
Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія
Робоча програма навчальної дисципліни «Біогеографія» для студентів за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...
Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...
Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка