Робоча програма навчальної дисципліни теорія та практика перекладуСкачати 155,31 Kb.
Дата конвертації21.04.2017
Розмір155,31 Kb.
ТипРобоча програма


Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права «КРОК»

Кафедра іноземних мов та cпеціальної мовної підготовкиРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Теорія та практика перекладу

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки

або спеціальність 6.030206 Міжнародний бізнес

(шифр і назва напряму підготовки або спеціальності)
Факультет міжнародних відносин

РОЗРОБНИКИ

 Університет «КРОК», 2015 рікКиїв – 2015 рік

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу полягає у створенні умов для формування у студентів необхідних для їхньої подальшої професійної діяльності теоретичних та практичних знань у галузі письмового та усного перекладу з англійської мови на українську та з української мови на англійську.

Основним завданням дисципліни є надати студентам можливість ознайомитися з оригінальними текстами міжнародних контрактів, договорів, статутів організацій, а також ознайомитися з автентичними перекладами цих матеріалів українською або англійською мовами. Вивчення курсу розраховано на 2 роки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні теоретичні базові принципи, способи та методи перекладу та можливі труднощі при перекладі.

вміти: перекладати усно та письмово тексти різних типів за допомогою (у разі необхідності) довідкової літератури (словники, підручники, енциклопедії, тощо). Студент має демонструвати навички до саморозвитку, самоконтролю, презентації, креативного вирішення лінгвістичних проблем.
Програма навчальної дисципліни

Третій курс

Модуль 1. Базові правила трансформацій при перекладі

Вступ


Поняття мови. Предмет та завдання навчальної дисципліни «Теорії та практики перекладу». Структура курсу. Види перекладу: word by word, faithful and adequate, literal, literary and literature, emotional translation. Формальний рівень письмового перекладу. Компонентний рівень.

Тема 1. Основні засоби письмового перекладу власних назв

Транслітерація. Транскрибція. Переклад калькуванням. Переклад історичних усталеностей. Переклад назв юридичних осіб.

Тема 2. Лексичні перекладацькі трансформації

Види трансформацій. Лексичні трансформації. Генералізація, конкретизація. Логічний розвиток, антонімія. Додавання та упущення. Переклад приймеників «the» та «a». Псевдоінтернаціоналізми.

Тема 3. Граматичні перекладацькі трансформації

Об’єднання та розділення речень. Заміщення та перестановка у реченнях. Займенникова антиципація. Трансформації метафоризації дієслова-присудка. Вербалізація структури речення, номіналізація, векторна трансформація. Переклад речень з великою групою підметів.

Тема 4. Деякі особливі лексико-граматичні трансформації

Заміна речень на звороти, вилучення елементів речення. Декомпресія, додавання присвіних займенників. Займенникова антиципація. Інфінитивні комплекси та форми перекладу.

Тема 5. Особливості стилю та емоційного забарвлення

Емотивна еквівалентність. Емфатична еквівалентність.

Модуль 2. Переклад ділової документації, суспільних та міжнародних промов

Тема 6. Особливості перекладу інформаційних надписів ЗМІ

Передача непрямих мовленнєвих актів у перекладі. Переклад написів та оголошень, особливості вживання цифр та конвертація одиниць вимірювання.

Тема 7. Переклад офіційних документів

Структура тексту. Граматичні аспекти. Банківські папери, запити, заяви, скарги, листи. Одиничні контекстуальні відповідності.

Тема 8. Усний переклад: базові правила

Послідовний переклад. Практичні переклади інтерв’ю та виступів з використанням файлів аутентичних відеозаписів на англійській мові та стенограм. Переклад аудіо-відео ряду. Переклад аудіо-відео ряду з субтитрами. Переклад аудіо-відео ряду з паузами. Переклад аудіо ряду з паузами. Переклад аудіо ряду без пауз. Переклад під запис. Переклад з листа.

Тема 9. Суспільно-політичний переклад

Переклад виступів та промов. Переклад політичних та наукових дебатів. Мовний стиль та мовний наголос. Створення месенжів у ПіАрі та формування іміджу мовними засобами. Біографії та брендові стратегія мови.

Модуль 3. Усний та письмовий міжнародно-політичний переклад

Тема 10. Міжнародно-політичний переклад

Етичний образ перекладача. Переклад міжнародних угод. Переклад переговорів. Міжнародно-політичний аналіз. Мова дипломатичного листування.

Тема 11. Поняття політично коректної мови

Звичайна ввічливість. Політична коректність. «Хибні друзі» перекладача. Дипломатичні та бізнес кліше у етиці мови.

Тема 12. Різновиди усного перекладу

Особливості перекладу з листа. Особливості методу послідовного перекладу. Особливості методу «нашіптування». Синхроний переклад.

Четвертий курс

Модуль 4. Cпеціальні об’єктні сфери перекладу

Тема 13. Спеціальні об’єктні сфери перекладу

Трудові ресурси та галузеві терміни професійно-лінгвістичної деформації. Мови екології та форми перекладу неологізмів. Історія та культура мови.

Тема 14. Синтаксичні трансформації та стилістична диференціація

Поняття про словниковий склад. Переклад слів літературного ошарку: неологізми (різновиди неологізмів), архаїзми, історизми.

Переклад діалектизмів. Кліше та форми перекладу.

Тема 15. Особливості перекладу науково-технічних текстів

Стилістичні особливості науково-технічного тексту. Лексичні, граматичні особливості науково-технічного тексту та застосування описів до «новостворених слів».

Тема 16. Основні закони ведення записів

Скорочення та форми позначки. Абстрагування та нотування. Редакталогічні позначки.


Модуль 5. Синтаксичні особливості перекладу політичних промов

Тема 17. Ідіоматика, культорологізми та особливості їх перекладу

Поняття ідіоматичних виразів та їх переклад. Поняття станів виразів та їх переклад. Поняття культорологізмів та їх переклад. Переклад метафор та метонімій, переклад фразеологізмів. Переклад діалектичної лексики, застосування мейозу у перекладі прислів’їв. Інверсія при культурологічному перекладі. Переклад прагматичних ідіом, прагматична адаптація перекладу.

Тема 18. Переклад неофіційних промов

Особливості неофіційних промов: стилістичні, граматичні, лексикологічні. Використання алюзій та особливості їх перекладу. Використання біблеїзмів та особливості їх перекладу. Переклад бізнес переговорів.

Тема 19. Переклад політичних промов.

Стилістичні особливості політичних промов. Лексикологічні особливості промов. Переклад лозунгів. Переклад графічних засобів виразності (графонів). Переклад виступів у Даосі, Ялті, ООН; промови Королеви ВБ у парламенті.

Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин

Вступ
1

Основні засоби письмового перекладу власних назв.
2

Лексичні перекладацькі трансформації.
3

Граматичні перекладацькі трансформації.
4

Деякі особливі лексико-граматичні трансформації.
5

Особливості стилю та емоційного забарвлення.
6

Особливості перекладу інформаційних надписів ЗМІ.
7

Переклад офіційних документів.
8

Усний переклад: базові правила.
9

Суспільно-політичний переклад.
10

Міжнародно-політичний переклад.
11

Поняття політично коректної мови.
12

Різновиди усного перекладу.
13

Спеціальні об’єктні сфери перекладу.
14

Синтаксичні трансформації та стилістична диференціація.
15

Особливості перекладу науково-технічних текстів.
16

Основні закони ведення записів.
17

Ідіоматика, культорологізми та особливості їх перекладу.
18

Переклад неофіційних промов.
19

Переклад політичних промов.Разом_______Самостійна_робота'>Разом


Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Основні засоби письмового перекладу власних назв.
2

Лексичні перекладацькі трансформації.
3

Граматичні перекладацькі трансформації.
4

Деякі особливі лексико-граматичні трансформації.
5

Особливості стилю та емоційного забарвлення.
6

Особливості перекладу інформаційних надписів ЗМІ.
7

Переклад офіційних документів.
8

Усний переклад: базові правила.
9

Суспільно-політичний переклад.
10

Міжнародно-політичний переклад.
11

Поняття політично коректної мови.
12

Різновиди усного перекладу.
13

Спеціальні об’єктні сфери перекладу.
14

Синтаксичні трансформації та стилістична диференціація.
15

Особливості перекладу науково-технічних текстів.
16

Основні закони ведення записів.
17

Ідіоматика, культорологізми та особливості їх перекладу.
18

Переклад неофіційних промов.
19

Переклад політичних промов.Разом


Методи навчання

1. Практичні заняття. Методи: оволодіння новими знаннями, формування вмінь і навичок, розповідь-пояснення, бесіда, ілюстрація, виконання вправ, кейсів, використання аудіо- та відеоматеріалів.

2. Самостійна робота студентів. Методи: осмислення та закріплення навчального матеріалу із застосування знань на практиці та вироблення вмінь і навичок перекладу, підготовка презентацій, частково-пошуковий метод (робота зі словниками, довідковою літературою, глосаріями тощо).

3. Індивідуальні завдання. Методи: самоконтроль, рефлексія, виконання творчих завдань.Методи контролю

Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного завдання.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання після закінчення вивчення дисципліни (семестровий контроль) та відокремлених за робочим навчальним планом модулів.

Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного контролю:

- переклад текстів з усних та письмових джерел обсягом до 150 слів (10 текстових завдань);

- усний переклад обсягом до 100 слів;

- письмовий переклад обсягом до 500 слів (20 текстів);

- дебати та міні-рольові ігри;

- презентації.

Кожний модуль має індивідуальне завдання для розвитку навичок, умінь та знань відповіно тематиці модуля.

Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми проміжного контролю:Проміжна контрольна робота:

 • Котрольний переклад 1

 • Котрольний переклад 2

 • Котрольний переклад 3

 • Котрольний переклад 4

 • Котрольний переклад 5

 • Котрольний переклад 6

 • Котрольний переклад 7

 • Котрольний переклад 8

 • Котрольний переклад 9

Виконання котрольного перекладу має на меті перевірити засвоєння теоретичного матеріалу, оволодіння лексичним тематичним пластом та готовність до вирішення теоретичних проблем перекладу на практиці. Контрольний переклад складається з завдань для виконання та абзацного перекладу.

Підсумкова контрольна робота:

 • усний переклад обсягом до 200 слів;

 • письмовий переклад обсягом до 1000 слів

Підсумкова контрольна робота має на меті перевірити набуті навички, уміння та готовність до здійснення усного та письмового перекладу на практиці. Підсумкова контрольна робота складається з цілісного тексту (30 варіантів, з них 15 однією мовою) та цілісного аудіо-відео ряду українською та англійською мовами.

Під час вивчення даної дисципліни використовується така форма семестрового контролю: • диференційований залік (7- 10 триместри);

 • екзамен (11 триместр).Умови нарахування балів

При оцінюванні якості перекладу викладач бере до уваги такі критерії: • автентичність перекладу (точність оригіналу та відповідність мові перекладу);

 • достовірність передачі інформації (кількісні та фактологічні покажчики);

 • повнота перекладу (використання трансформацій та засобів перекладу);

 • дотримання стилю (стиль, мовленєвість, лексика, семантичність);

 • швидкість мовлення (для усного перекладу).

Умови отримання позитивних оцінок на диференційованому заліку/екзамені встановлюються у відсотках до максимального результату виконання індивідуальних завдань.
Критерії підсумкового оцінювання

Проміжок за шкалою Університету

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 та вище

Відмінно (A)

Відмінно

80–89

Дуже добре (B)

Добре

70–79

Добре (C)

60–69

Задовільно (D)

Задовільно

50–59

Достатньо (E)

25–49

Незадовільно (FX)

Незадовільно

1–24

Неприйнятно (F)


Методичне забезпечення

Програма вибіркової навчальної дисципліни, комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни, завдання для підсумкового контролю знань, тести.Рекомендована література

 1. Аликина Е.В. Введение в теорию и практику устного последовательного перевода. – M.: Восточная книга, 2010, 192с.

 2. Андрушко, С. Я. Искусство составления деловых писем на английском языке / С.Я. Андрушко. - Одесса : Два Слона, 1993. - 31 с.

 3. Борисенко, И. И. Русско-английский юридический словарь [Текст] : 22000 терминов / И.И. Борисенко, В.В. Саенко. - К. : Юрінком Інтер, 1999. - 608 с.

 4. Бреус Е.В. Курс перевода с английского языка. – М.: Р. Валент, 2007. – 320с.

 5. Карабан В.І., Мейс Дж. Переклад з української мови на англійську мову. Навчальний посібник-довідник для студентів вищих закладів освіти. Вінниця: НОВА КНИГА, 2003. – 606с.

 6. Кузьмин, С. С. Русско-английский фразеологический словарь переводчика: словарь / С.С. Кузьмин. - М. : Наука, 2001. - 776 с.

 7. Назаров, В. Ф. Курс юридического перевода и англо-русский словарь по англо-американскому торговому праву : переводное издание / В.Ф. Назаров. - М. : Инфосерв, 1994. - 416 с.

 8. Нелюбин Л.Л. Введение в технику перевода. – M.: Флинта, 2009. – 216c.

 9. Максимов С. Є., Радченко Т. О. Перекладацький аналіз тексту (англійська та українська мови). Курс лекцій та матеріали до семінарських занять. – К.: Вид.центр КНЛУ 2001. – 245с.

 10. Маргарян Б., Абрамян К. Проблемы переводческой интерпретации текста конца 20-го начала 21-го веков. Хрестоматия. M.: Лингва, 2009. – 253c.

 11. Максимов С.Є. Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови). Курс лекцій та матеріали до семінарських занять. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2002. – 234с.

 12. Осетрова Е.Е. Английский язык. Учебное пособие по общественно-политическому переводу: Функциональный и оперативный уровни. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2005. – 124с.

 13. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. – M.: Р.Валент, 2010. – 240c.

 14. Сдобников В.В. 20 уроков устного перевода: Учебное издание. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2006. – 170с.

 15. Семко С.А. Учебник коммерческого перевода. Английский язык. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2006. – 125с.

 16. Фомин С.К. Последовательный перевод (Английский язык). Книга преподавателя. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2006. – 300с.

 17. Яхонтова, Т. В. Основи англомовного наукового письма : навчальний посібник / Т.В. Яхонтова. - Львів : ПАІС, 2003. - 220 с.

 18. A.Ashley Commercial Correspondence. Oxford University Press, 2003p. Newmark. A Textbook of Translation. Oxford: Pergamon Press, 1997. – 248с.

 19. Korunets’ I. V. Contrastive Typology of the English and Ukrainian Languages. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 464р.

 20. Korunets’ I. V. Theory and Practice of Translation. – Vinnytsya: Nova Knyga, 2001. – 448p.

 21. Earl, E.W., Stevick, D. Teaching and Learning Languages. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. – 274р.

 22. Wilss,W. The Science of Translation. Tubingen: Narr, 1992. – 315р.

 23. Brown G., Yule G. Discourse Аnalysis. – Cambridge: Cambridge University Press, 1996. – 415р.

 24. Coulthard M. An Іntroduction to discourse analysis. – London: Longman Group UK Limited, 1992. – 212p.

 25. Enkvist, N. E. Linguistic Stylistics. – The Hague: Mouton, 1973. – 352p.

 26. Gunnarson B., Nordberg B., Linell D. The Сonstruction of Рrofessional Discourse. - New-York: Edison Wesley Longman, 1997. – 327p.

 27. Halliday, M. A. K. and Hasan, R. Cohesion in English. – London: Longman, 1976. – 340p.

 28. Hoey, M. P. Another Respective on Coherence and Cohesive Harmony. – The Hague: Mouton de Gruyter, 1991. – 272p.

 29. Hoey M. P. Patterns of Lexis in Text. – Oxford: Oxford University Press, 1991. – 276p.

 30. Chamberlin, D.. English for Translation and Advanced English for Translation. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. – 304p.

 31. Duff, A. Translation. Oxford: Oxford University Press, 1999. – 175p.

 32. Newmark, P. Approaches to Translation. Hemel Hempstead: Prentice Hall International, 1998. – 409p.


Інформаційні ресурси
1. Financial Times. – Режим доступу: http://www.ft.com/home/uk. - Назва з екрану.

2. United Nations Treaty Collections.Режим доступу: http://treaties.un.org/Pages.aspx. - Назва з екрану.

3. Дзеркало тижня. Україна. – Режим доступу: http://dt.ua/. - Назва з екрану.

4. CNN. – Режим доступу: http://edition.cnn.com/. - Назва з екрану.

5. Перший український інформаційний 5 канал. – Режим доступу: http://5.ua/video/. - Назва з екрану.

6. UN Webcast Archives. – Режим доступу: http://www.un.org/webcast/archive.htm. - Назва з екрану.Каталог: media -> library -> category -> knmzd -> rpnd
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
knmzd -> Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія вчень про державу та право» Київ – 2012
knmzd -> М. М. Корінний кандидат історичних наук, доцент кафедри
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни теорія та практика перекладу iconРобоча програма навчальної дисципліни практика pr-діяльності
Практика pr-діяльності Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Робоча програма навчальної дисципліни теорія та практика перекладу iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни теорія та практика перекладу iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
Робоча програма навчальної дисципліни теорія та практика перекладу iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма навчальної дисципліни теорія та практика перекладу iconРобоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія
Робоча програма навчальної дисципліни «Біогеографія» для студентів за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Робоча програма навчальної дисципліни теорія та практика перекладу iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...
Робоча програма навчальної дисципліни теорія та практика перекладу iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...
Робоча програма навчальної дисципліни теорія та практика перекладу iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...
Робоча програма навчальної дисципліни теорія та практика перекладу iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка