Робоча програма навчальної дисципліниСторінка1/4
Дата конвертації20.06.2017
Розмір0,83 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4Форма № Н - 3.04

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Кафедра радіомовлення і телебачення
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

та соціальних питань і розвитку

доц. Лозинський М.В.

___________________________

“______”_______________20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИЖурналістська майстерність

Галузь знань 0303 – журналістика та інформація


Напрям підготовки – 6. 030 301 – журналістика

7. 030 30101 – журналістика

(шифр і назва спеціальності)

8. 030 30101 – журналістика

(шифр і назва спеціальності)

бакалавр


спеціаліст

магістр


(освітньо-кваліфкаційний рівень )

журналістики

(назва факультету )

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу
Львів – 2010


Журналістська майстерність. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки 6. 030301, спеціальністю журналістика: 7. 030 30101; 8. 030 30101, 2010. – 38 с.


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).Лизанчук Василь Васильович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії) радіомовлення і телебачення

Протокол № 1 від „1” вересня 2010 р.
Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії) _______________________
_______________________ ( проф. Лизанчук В.В. )

(підпис) (прізвище та ініціали)

“ 2 ” вересня 2010 р.
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки 6. 030 301

(спеціальністю) 7. 030 30101 – журналістика; 8. 030 30101 – журналістика

(шифр, назва)

Протокол №1 від “2” вересня 2010 р.


“3” вересня 2010 р. Голова _______________( доц. Хоменко Т. М.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Лизанчук В. В., 2010

 1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Журналістська майстерність”)


ІІІ курс, V семестр


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –1,5

Галузь знань

0303 журналістика та інформація(шифр, назва)

Фундаментальна


Модулів – 1

Напрям

6. 030 301

журналістика

(шифр, назва)


Рік підготовки:

1-й

Змістових модулів – 2

Семестр

Загальна кількість годин - 68

5-йТижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 1,8


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


Лабораторні

36 год.
Самостійна робота

32 год.ІНДЗ: інформаційна радіопередача

Вид контролю: залік


ІІІ курс, VІ семестр


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –2

Галузь знань

0303 журналістика та інформація(шифр, назва)

Фундаментальна

Модулів – 1

Напрям

6. 030 301

журналістика

(шифр, назва)


Рік підготовки:

1-й

Змістових модулів – 2

Семестр

Загальна кількість годин - 64

6-йТижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


Лабораторні

32 год.Самостійна робота

32 год.ІНДЗ: проблемне інтерв’ю (публіцистичний діалог)

Вид контролю: іспит


І V курс, VІІ семестр


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0303 журналістика та інформація(шифр, назва)

Фундаментальна

Модулів – 1

Напрям

6. 030 301

журналістика

(шифр, назва)


Рік підготовки:

2-й

Змістових модулів – 2

Семестр

Загальна кількість годин - 68

7-йТижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 1,8


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


Лабораторні

36 год.Самостійна робота

32 год.ІНДЗ: проблемний радіокоментар

Вид контролю: залік


І V курс, VІІІ семестр


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0303 журналістика та інформація(шифр, назва)

Фундаментальна


Модулів – 1

Напрям

6. 030 301

журналістика

(шифр, назва)


Рік підготовки:

2-й

Змістових модулів – 2

Семестр

Загальна кількість годин - 54

8-йТижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2,9


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


Лабораторні

22 год.
Самостійна робота

32 год.ІНДЗ: нарис (радіонарис, телевізійний нарис)

Вид контролю: іспит


V курс (спеціалісти), ІХ семестр


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

0303 журналістика та інформація(шифр, назва)

Професійно орієнтована


Модулів – 1

Напрям

6. 030 301 журналістика(шифр, назва)

Рік підготовки:

3-й

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

7. 030 30101

журналістикаСеместр

Загальна кількість годин - 56

9-йТижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2,3


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст


Лабораторні

26 год.
Самостійна робота

30 год.ІНДЗ: стаття (радіобесіда, телевізійна бесіда)

Вид контролю: іспит


V курс (спеціалісти), Х семестр


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

0303 журналістика та інформація(шифр, назва)

Професійно орієнтована


Модулів – 1

Напрям

6. 030 301 журналістика(шифр, назва)

Рік підготовки:

3-й

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

7. 030 30101

журналістикаСеместр

Загальна кількість годин - 52

10-йТижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2,9


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст


Лабораторні

22 год.Самостійна робота

30 год.ІНДЗ: підсумкова радіопередача

Вид контролю: іспит


V курс (магістри), ІХ семестр

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

0303 журналістика та інформація(шифр, назва)

Професійно орієнтована


Модулів – 1

Напрям

6. 030 301 журналістика(шифр, назва)

Рік підготовки:

3-й

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

8. 030 30101

журналістикаСеместр

Загальна кількість годин - 56

9-й


Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2,3


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр


Лабораторні

26 год.Самостійна робота

30 год.
ІНДЗ: публіцистична стаття (радіобесіда, телевізійна бесіда)

Вид контролю: іспит


V курс (магістр), Х семестр


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

0303 журналістика та інформація(шифр, назва)

Професійно орієнтована


Модулів – 1

Напрям

6. 030 301 журналістика(шифр, назва)

Рік підготовки:

3-й

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

8. 030 30101

журналістикаСеместр

Загальна кількість годин - 52

10-й


Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2,9


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр


Лабораторні

22 год.
Самостійна робота

30 год.
ІНДЗ: реферат

Вид контролю: іспит2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою курсу „Журналістська майстерність”, який належить до циклу фундаментальних та природничо-наукових дисциплін ІІІ, IV i V курсів, є поглиблене вивчення природи журналістських жанрів, опанування методикою їх підготовки для преси, радіо і телебачення, осмислення сутності авторського „Я” в інформаційних, аналітичних і художньо-публіцистичних жанрах, розкриття методів і форм співпраці викладача і студента під час навчання та набуття студентами практичних журналістських навиків. Адже підвищення ролі такого важливого соціального інституту в житті українського суспільства, як засоби масової комунікації, залежить від професійних, моральних, національно-духовних якостей журналістів, формування яких передбачає глибоке теоретичне і практичне опанування фахом.

Завдання дисципліни полягає в тому, щоби у студентів сформувати відчуття професійної гідності, глибокої моральної відповідальності журналіста за писемне і усне слово, телевізійне зображення. Адже морально-національні засади журналістської праці нерозривно пов’язані з принципами, функціями діяльності ЗМК і нормами професійної етики журналіста, його світоглядною позицією, національно-духовним переконанням, державницьким мисленням, фаховою обдарованістю, інтелектом, здатністю завжди бути готовим для праці.

 • з’ясувати суть поняття „журналістська майстерність” та специфічні ознаки журналістського твору;

 • розкрити суть критеріїв поділу журналістських творів на жанри;

 • розкрити особливості інформаційних, аналітичних і художньо-публіцистичних жанрів преси, радіомовлення і телебачення;

 • назвати головні джерела інформації та схарактеризувати методи її збирання і перевірки для написання журналістського твору;

 • опанувати методами перевірки фактичного матеріалу, який використовується для написання журналістського твору;

 • схарактеризувати подієво-фактичні, проблемно-тематичні, ідейно-концептуальні елементи змісту інформаційних, аналітичних і художньо-публіцистичних жанрів;

 • розкрити особливості аналітичних радіожанрів в порівнянні з інформаційними і художньо-публіцистичними;

 • зрозуміти, що в аналітичних жанрах преси, радіомовлення і телебачення найважливішими є авторські оцінки фактів, подій, явищ, які виражені з допомогою різних мовних засобів, залучаючи інтонацію і пряме звернення до думок і почуттів реципієнта;

 • схарактеризувати природу художньо-публіцистичних радіожанрів у порівнянні з художньо-публіцистичними жанрами преси і телебачення,

 • показати, що радіопубліцистика – це своєрідна ділянка духовної культури, вид творчої діяльності, вираженої у живому слові та акустичній характеристиці подій;

 • осмислити спільне і відмінне у методиці підготовки інформаційних, аналітичних і художньо-публіцистичних жанрів;

 • розкрити особливості авторського „Я” в інформаційних, аналітичних і художньо-публіцистичних жанрах;

 • схарактеризувати морально-етичні засади діяльності журналістів;

 • визначити роль і місце засобів масової комунікації у процесі формування в громадян України державницького мислення як мислення національно-гуманного, демократичного, громадянського, відповідального за особисту долю, долю родини і держави;

 • осмислити інформаційну політику у сфері функціонування ЗМК в Україні, які покликані донести до всіх людей гуманістичний зміст української національної ідеї державотворення.

Вивчення дисципліни „Журналістська майстерність” має сформувати систему знань і вмінь.

Студенти ІІІ, ІV, V курсів повинні знати:

 • принципи і функції діяльності засобів масової комунікації;

 • найважливіші державотворчі аспекти функціонування засобів масової комунікації в Україні;

 • головні засади творчого процесу журналіста;

 • критерії поділу журналістських творів на жанри;

 • призначення, жанрові особливості, різновиди інформаційних жанрів, зокрема радіоповідомлення, радіозвіту, радіорепортажу, радіоінтерв’ю, радіовиступу, радіоогляду преси та вимоги до них;

 • особливості методики підготовки радіоповідомлення, радіозвіту, радіорепортажу, радіоінтерв’ю, радіовиступу, радіоогляду преси;

 • суть аналітичного способу відображення дійсності;

 • призначення, жанрові особливості, різновиди аналітичних жанрів, зокрема радіокореспонденції, радіокоментаря, радіобесіди, радіоогляду та вимоги до них;

 • особливості методики підготовки кожного аналітичного радіожанру;

 • способи відображення дійсності в художньо-публіцистичних жанрах і роль в цьому процесі особи автора;

 • призначення, жанрові особливості, різновиди художньо-публіцистичних жанрів, зокрема радіонарису, радіофейлетону, радіокомпозиції, радіофільму, оригінальної радіодрами та вимоги до них;

 • фактори впливу засобів масової комунікації на створення й утвердження українського інформаційного простору;

 • найважливіші змістові аспекти пропаганди засобами масової комунікації сутності української національної ідеї державотворення і формування у людей почуття патріотизму, національної гідності, громадянської мужності.

Студенти повинні вміти:

ІІІ курс

 • зіставити інформаційні жанри радіомовлення, телебачення, преси і виокремити спільне та відмінне у них;

 • окреслити особливості методики підготовки інформаційних жанрів для радіо, телебачення і преси;

 • зробити загальний, тематичний огляд газет;

 • підготувати радіоповідомлення (розгорнуте, коментоване, полемічне), радіозвіт, радіорепортаж та радіоінтерв’ю;

 • виконуючи роль редактора (радіоредакція складається з 4-5 студентів), студент організовує випуск радіопрограми „Гаудеамус”, яка звучить на хвилях Львівського радіоінформаційного центру „Незалежність”. Впродовж першого семестру ІІІ курсу кожний студент має виконувати роль редактора, кореспондента, випускового, ведучого програми, коментатора;

 • після того, як радіопрограма прозвучала в ефірі, студенти її обговорюють та пишуть огляд;

 • у другому семестрі ІІІ курсу студенти записують на аудіовідеоносії радіоінтерв’ю, телевізійне інтерв’ю, добирають газетно-журнальні інтерв’ю і порівнюють їхню тематику, структуру, виражальні засоби, мовно-стилістичні особливості;

 • визначити тему проблемного інтерв’ю, домовитися з людиною, в якої буде його брати, підготувати запитання і ознайомити з ними викладача. Після схвалення викладачем теми, вибору інтерв’юваного і переліку запитань записує інтерв’ю;

 • після ознайомлення з підготовленими інтерв’ю студенти обговорюють їх, порівнюють з інтерв’ю журналістів-практиків, визначають професійний рівень кожного студентського інтерв’ю;

 • за рекомендацією викладача студенти готують кращі інтерв’ю для передачі по радіо, телебаченню та публікації у пресі;

 • записати на відеоаудіоносій інформаційний радіовипуск (інформаційний телевізійний випуск), обговорити його та описати результати аналізу.

IV курс

 • на основі зіставлення аналітичних та інформаційних радіожанрів письмово схарактеризувати спільне та відмінне у способах відображення дійсності;

 • записати на аудіовідеоносій аналітичні радіоматеріали (телевізійні матеріали), проаналізувати їх і написати на них рецензію;

 • окреслити особливості методики підготовки радіокореспонденції, радіокоментаря, радіобесіди і радіоогляду;

 • у першому семестрі IV курсу підготувати радіокоментар, записати його на звуконосій, взяти участь в обговоренні радіокоментарів своїх колег на лаболаторному занятті;

 • поглиблюючи набуті знання на ІІІ курсі, готувати студентську радіопрограму „Гаудеамус”, яка звучить на хвилях Львівського радіоінформаційного центру „Незалежність”;

 • крім інформаційних жанрів студенти повинні вміти використовувати в радіопрограмі „Гаудеамус” аналітичні радіожанри;

 • у другому семестрі IV курсу зіставити інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні радіожанри і схарактеризувати у них спільне і відмінне у способах вираження авторського „Я”;

 • записати на звуконосій художньо-публіцистичні радіожанри, прослухати їх і схарактеризувати фонетично-морфологічну, стилістичну, власне синтаксичну, емоційно-образну структуру;

 • оцінити культуру мови, акцентуючи увагу на смислову точність, словникове багатство, національну самобутність, логічну суголосність, художню образність, ритміко-інтонаційну якість;

 • підготувати радіонарис, записати його на звуконосій, взяти участь в обговоренні радіонарисів своїх колег на лабораторному занятті та на визначений викладачем радіонарис написати рецензію;

 • у будь-якому художньо-публіцистичному радіоматеріалі оцінити особистість автора, його ідейно-політичну заангажованість, морально-психологічний стан, життєвий досвід, інтелектуальний розвиток, ставлення до предмета розмови, тобто його позицію, яка простежується і у виборі теми, доборі фактів, їх осмисленні, формі подачі матеріалу;

 • у навчальній радіопрограмі „Гаудеамус” використовувати також художньо-публіцистичні жанри.

V курс

 • схарактеризувати призначення, жанрові ознаки статті та радіобесіди;

 • визначити спільне і відмінне у статті та радіобесіді;

 • розкрити особливості методики підготовки статті та радіобесіди;

 • окреслити специфіку підготовки монологічної і діалогічної радіобесід;

 • організувати бесіду „за круглим столом”, описати функції журналіста під час бесіди „за круглим столом”;

 • з досвідченим радіожурналістом взяти участь у веденні прямоефірної (наживо) радіобесіди;

 • порадившись з викладачем, обрати тему для підготовки радіобесіди (статті) з актуальних проблем суспільно-політичного життя;

 • підготувати радіобесіду (статтю), записати її на звуконосій, прослухати на лабораторному занятті, обговорити і підготувати рецензію на радіобесіди (статті) своїх колег;

 • описати фази розвитку громадської думки під впливом засобів масової комунікації;

 • підготувати радіо- чи телепередачу, в якій використати інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні жанри (студенти – майбутні спеціалісти);

 • підготувати реферат з проблеми формування й утвердження українського національного інформаційного простору (студенти – майбутні магістри).


3.Програма навчальної дисципліни

ІІІ курс, V семестр

Модуль І

Змістовий модуль 1. Інформаційне відображення дійсностіПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія
Робоча програма навчальної дисципліни «Біогеографія» для студентів за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри “Соціально-гуманітарних дисциплін


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка