Робоча програма навчальної дисципліни якісні інтерв'ю в соціологічних дослідженнях для студентівСкачати 174,54 Kb.
Дата конвертації15.03.2018
Розмір174,54 Kb.
ТипРобоча програма

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Факультет соціології

Кафедра методології та методів соціологічних досліджень


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана

______________________

«____»____________20__ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Якісні інтерв'ю в соціологічних дослідженнях


для студентів

галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки


спеціальність 054 «Соціологія»
освітній рівень магістр
освітня програма «Соціологія»
спеціалізація Методи емпіричних соціологічних досліджень
вид дисципліни вибіркова

Форма навчання денна

Навчальний рік 2017/2018

Семестр 4Кількість кредитів ЕСТS 4,5

Мова викладання, навчання

та оцінювання українська

Форма заключного контролю іспит
Викладачі: доц. Олійник О.В., ас. Середа О.С.

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.(підпис, ПІБ, дата)

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.(підпис, ПІБ, дата)

КИЇВ – 2017

Розробник(и):

Олійник О.В., к.с.н., доцент, доцент кафедри методології та методів соціологічних досліджень

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зав. кафедри методології та методів соціологічних досліджень

__________________ (Сидоров М.В.-С.)

(підпис) (прізвище та ініціали)
Протокол № ___ від «____» ___________ 20___ р.

Схвалено науково - методичною комісією факультету соціології

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___
Голова науково-методичної комісії ____________________ (________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«_____» _________________ 20___ року


1. Мета дисципліни – систематизація та розширення знань студентів про специфіку та пізнавальні можливості якісних інтерв’ю в соціології.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності)1:


 1. Знати методологічні та прикладні основи методів збору соціологічної інформації

 2. Володіти навичками застосування якісної стратегії в соціологічних дослідженнях.

3. Анотація навчальної дисципліни:

Дисципліна розкриває теоретико-методологічні основи та пізнавальні можливості якісних інтерв’ю в соціологічних дослідженнях, навчає адекватно використовувати методи індивідуальних та групових інтерв'ю, аналізувати їхні результати, а також робити релевантні висновки.4. Завдання (навчальні цілі):

Основними завданнями вивчення дисципліни є • систематизувати наявні у студентів знання про різновиди інтерв’ю та доцільність застосування кожного з них для отримання соціологічної інформації;

 • ознайомити студентів з пізнавальними можливостями якісних індивідуальних інтерв’ю (біографічних, лейтмотивних, тощо);

 • ознайомити студентів з пізнавальними можливостями фокус-групових інтерв’ю;

 • ознайомити студентів з методичною специфікою проведення кожного з видів якісних інтерв’ю;

 • охарактеризувати надійність висновків, отриманих на основі інтерв’ю.

Це спрямовано на формування компетентностей:

 • Вміння використовувати новітні методи збору та аналізу соціологічної інформації для вирішення практичних завдань (фк11)

 • Здатність обґрунтовувати доцільність використання сучасних методів збору та аналізу соціальної інформації. (фк18)

 • Здатність розробляти програми та проводити власні соціологічні дослідження, аналізувати і змістовно інтерпретувати їхні результати (фк20)

 • Вміння розробляти нові та адаптувати існуючі методологічні підходи та методи (фк21)


5. Результати навчання за дисципліною:

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відповідальність)

Форми (та/або методи і технології) викладання і навчання

Методи оцінювання та пороговий критерій оцінювання (за необхідності)

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

1.1

Сучасні методи аналізу та презентації даних соціологічних досліджень

Лекція, семінар, самостійна робота

презентація

5

1.2

Знання різновидів якісних інтерв’ю та їх пізнавальних можливостей

Лекція, семінар, самостійна робота

тест

5

2.1

Здійснювати аналіз даних якісних інтерв'ю

Лекція, семінар, самостійна робота

тест з відкритими відповідями, практичні завдання

30

2.2

Оцінювати надійність отриманих результатів

Лекція, семінар, самостійна робота

тест з відкритими відповідями, практичні завдання

20

3.1

Демонструвати вміння організовувати та забезпечувати підтримку комунікації в процесі проведення інтерв'ю

Самостійна робота

практичні завдання

30

4.1

Вміти самостійно формулювати мету, ставити конкретні задачі, дослідження, розробляти інструментарій якісних інтерв'ю

Лекція, семінар, самостійна робота

практичні завдання

10


6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації)

Результати навчання дисципліни (код)

Програмні результати навчання (назва)

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

4.1

Використовувати новітні методи збору та аналізу соціологічної інформації для вирішення практичних завдань (прн17)

+

+

+

+

+

+

Вміти обґрунтовувати вибір методів кількісного та якісного аналізу даних та інтерпретувати результати досліджень (прн24)
+
+
+

Знати новітні методи аналізу даних та інтерпретувати їх результати (прн26)+

+Демонструвати вміння організовувати та забезпечувати підтримку комунікації в процесі дослідження (прн28)

+

7. Схема формування оцінки.

7.1 Форми оцінювання студентів:
Поточний контроль

виконання завдань під час практичного заняття РН 1.1, РН 1.2, РН 2.1, РН 2.2, РН 4.1 3 бали (3*5=15);

модульна контрольна робота (на семестр 4 контрольні роботи) – РН 1.1, РН 1.2, РН 3.1, 5 балів (5*4=20);

аналітичне есе РН 1.2, РН 2.1, РН 2.2, РН 3.1 15 балів;

Всього – максимум 60 балів
Підсумковий контроль

іспит 40 балів
За результатами роботи в семестрі студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як сума оцінок за кожен з трьох модулів у семестрі та оцінки за іспит за наступною формулою:

Змістовий модуль 1

( ЗМ1 )


Змістовий модуль 2

( ЗМ2 )


Змістовий модуль 3

( ЗМ3 )


Змістовий модуль 4 (ЗМ4)

Іспит

(КПМ)


Разом
(підсумкова оцінка)

Оцінка (бали)

15

15

15

15


40

100

Розрахунок підсумкової оцінки:

ПО= ЗМ1 + ЗМ2 + ЗМ3 + ЗМ4 + КПМ.- підсумкове оцінювання – у формі письмового іспиту. Білет складається з двох питань та практичного завдання. Перші два питання оцінюється кожне по 15/9 балів, практичне завдання – 10/6 балів. Максимальний бал успішного складання іспиту – 40, мінімальний - 24 бали.
- умови допуску до підсумкового оцінювання:

Для студентів, які набрали сумарно за модулі меншу кількість балів за критично-розрахунковий мінімум – 36 балів для одержання допуску до іспиту обов’язковим є відпрацювання заборгованостей у визначені деканатом факультету соціології терміни.


7.2 Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням орієнтовного графіку оцінювання).

 1. Експрес-опитування під час семінарських занять: РН 1.1, РН 1.2.

 2. Усна відповідь під час семінарських занять: РН 1.1, РН 1.2, РН 1.3.

 3. Виконання практичних завдань: РН 2.1, РН 2.2, РН 3.1, РН 4.1.

 4. Підготовка аналітичного есе: РН 1.1, РН 1.2., РН 2.1, РН 2.2, РН 3.1, РН 4.1. - Останній тиждень аудиторних занять.

 5. МКР 1 з теми 1, РН 1.1, РН 1.2 –по закінченні теми 1.

 6. МКР 2 з теми 2, РН 1.2, РН 2.1 – по закінченні теми 2.

 7. МКР 3 з теми 3, РН 2.1, РН 3.1, РН 4.1 – по закінченні теми 3.

 8. МКР 4 з теми 4, РН 2.1, РН 3.1, РН 4.1 – по закінченні теми 4.


7.3 Шкала відповідності оцінок

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно / Fail

0-59

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та семінарських занять

п/п

Номер і назва теми*

Кількість годин

лекції

семінари

Самостійна робота

1. Теоретико-методологічні основи проведення

якісних інтерв’ю в соціологічних дослідженнях

1

1.1. Вступ. "Якісні" інтерв’ю як метод збору інформації в соціологічному дослідженні

2

2

4

2

1.2. Специфіка взаємодії інтерв’юерів та інформантів у "якісних" інтерв’ю

2

1

4

3

1.3.Методологічна та методична специфіка проведення "якісних" інтерв’ю в соціологічному дослідженні

1

1

4

4

1.4. Процедура проведення "якісних" інтерв’ю. Інструменти покращення надійності отриманих даних

1

1

6

5

Модульна контрольна робота 12

2. Пізнавальні можливості "якісних" індивідуальних інтерв’ю

6

2.1. Різновиди "якісних" індивідуальних інтерв’ю. Біографічні інтерв'ю. Наративні інтерв'ю

1

2

6

7

2.2. Різновиди "якісних" індивідуальних інтерв’ю. Фокусрвані інтерв’ю. Лейтмотивні інтерв’ю.

1

2

8

8

2.3. Можливості аналізу даних якісних індивідуальних інтерв’ю

2

2

6

9

Модульна контрольна робота2

3. Пізнавальні можливості фокусованих групових інтерв’ю

10

3.1. Різновиди групових інтерв’ю. Фокус-групи

2

1

4

11

3.2. Технологія створення інструментарію фокус-груп

2

1

4

12

3.3. Ролі учасників сфокусованого групового інтерв’ю

1

2

4

13

3.4. Можливості аналізу даних фокус-групи

1

2

6

14

Модульна контрольна робота


4. Надійність висновків, отриманих на основі інтерв’ю

15

4.1. Основні аспекти надійності висновків інтерв’ю

2

1

4

16

4.2. Триангуляція методів

2

1

4

17

4.3. Специфіка підготовки та презентації звіту на основі якісних інтерв’ю
2

4
Модульна контрольна робота10
ВСЬОГО2

20

20

80


Загальний обсяг120год.3, в тому числі:

Лекцій20 год.

Семінари – 20 год.

Практичні заняття - 0 год.

Лабораторні заняття - 0 год.

Тренінги - 0 год.

Консультації –0 год.

Самостійна робота - 80год.


9. Рекомендовані джерела4:

Основна: (Базова)

 1. Квале С. Исследовательское интервью. – М.: Смысл, 2003. – 301 с.

 2. Мертон Р., Фиске М., Кендалл П. Фокусированное интервью / Под ред. С.А.Белановского. – М.: Ин-т молодежи, 1991.

 3. Садмен С., Брэдберн Н. Как правильно задавать вопросы: Введение в проектирование опросного инструмента / Пер. с англ. А.А. Виницкой; Под ред. Д.М. Рогозина. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2002.

 4. Edwards, R., Holland, J. What is Qualitative Interviewing? - Bloomsbery. 2013. - 124 p.

 5. Handbook of Interview Research: Context and Method, by J. F. Gubrium & J. A. Holstein (Eds.). - Thousand Oaks, CA: Sage, 2002. - 981 p.

 6. Marvasti, A.B. Qualitative Research in Sociology. - Sage Publications, 2004.

 7. Rubin, H. J., & Rubin, I. Qualitative interviewing: the art of hearing data (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage, 2005.


Додаткова:

 1. Альмодовар Ж-П. Рассказ о жизни и индивидуальная траектория: сопоставление масштабов анализа // Вопросы социологии, 1992. Том 1. - № 2. - С. 98-104.

 2. Белановский С. А. Глубокое интервью. М.: Николо-Медиа, - 2001.

 3. Белановский С. А. Метод фокус групп: М.: Николо-Медиа, 2001. - 272 с.

 4. Блоссфельд Ж., Хьюнинк И. Исследование жизненных путей в социальных науках: темы, концепции, методы и проблемы // Журнал cоциологии и социальной антропологии, 2006. – Т.IX - № 1 (34). – С. 15-44.

 5. Богомолова Н.Н., Фоломеева Т.В. Фокус-группы как метод социально-психологического исследования, М., 1997.

 6. Гирц, К. Интерпретация культур / Пер. С англ. - М.: «Российская политическая энциклопедия», 2004. - 560 с.

 7. Голофаст В. Б. Многообразие биографических повествований // Социологический журнал, 1995. - № 1.

 8. Гурджи И.А. Проективные методики в качественных исследованиях.//Практический Маркетинг, 2000, 1 (35).

 9. Дмитриева Е.В. Фокус-группы в маркетинге и социологии - М.: Центр. 1998. - 144 с.

 10. Докторов Б. З. Биографические интервью с коллегами-социологами.4-е дополненное издание [электронный ресурс] / Ред.-конс. А. Н. Алексеев. Ред. электр. издания Е. И. Григорьева. М.: ЦСПиМ, 2014. - 1687 с.

 11. Знанецкий Ф. Мемуары как объект исследования // Социологические исследования. – 1989. – 1. – С. 106 – 110.

 12. Журавлев В. Нарративное интервью в биографических исследованиях // Социология 193-1994. № 3-4.

 13. Киселева И. П. Информативно-целевой анализ текста свободного интервью // Социологический журнал, 1994. № 3.

 14. Крюгер Р., Кейси М.Э. Фокус-группы. Практическое руководство.: Пер. с англ. – 256 c. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2003.

 15. Мягков А. Ю., Журавлева И. В. Эффект интервьюера: опыт количественной оценки в персональном интервью // Социология: методология, методы, математическое моделирование, 2005. № 21. C. 78-107.

 16. Романов П. В., Ярская Е. Р. "Делать знакомое неизвестным...": этнографический метод в социологии // Социологический журнал. 1998. N 1/2. С. 161.

 17. Романов П. В. Процедуры, стратегии, подходы "социальной этнографии". Социологический журнал. 1996. N 3/4. С. 141.

 18. Танген Дж. Онлайн-курс «Наука повсякденного мислення» - https://courses.prometheus.org.ua/courses/UQx/THINK101/2016_T2/courseware/5fde2dc2053b473f97a910ddfe526904/c207ae6e5f034b25aab749caefdc1b12/

 19. Уйти, чтобы остаться: Социолог в поле: Сб. ст. / Под ред. Виктора Воронкова и Елены Чикадзе. — СПб.: Алетейя, 2009. — 148 с.

 20. Делл Хаймс Этнография речи // Новое в лингвистике: Социолингвистика. Вып. 7. М.: Прогресс, 1975: 42–95.

 21. Штейнберг И., Шанин Т., Ковалев Е., Левинсон А. Качественные методы. Полевые социологические исследования / И. Штейнберг, Т. Шанин, Е. Ковалев, А. Левинсон ; под ред. И. Штейнберга. СПб. : Алетейя, 2009. – 352 с.

 22. Чуйкина С. Биографическое интервью и социология памяти // Ab imperio, 1/2004. - с.291-308.

 23. Шанин Т. Методология двойной рефлексивности в исследованиях современной российской деревни // Социологический журнал, 1998. Том. 0. № 3-4. C. С. 101-116.

 24. Штейнберг И.Е. Логические схемы обоснования выборки для качественных интервью: «восьмиоконная» модель// Социология: методология, методы, математическое моделирование, № 38, 2014; С. 38–71.


10. Додаткові ресурси:

  1. Проект «Майдан: усна історія» на сайті http://www.memory.gov.ua/page/maidan-usna-istoriya

  2. Проект «Усна історія незалежної України» на сайті http://oralhistory.org.ua/

1альтернативний варіант :

Успішне опанування курсу _____________________________________________________

Знання теоретичних основ _______________________________________________________


2 У робочій програмі навчальної дисципліни для лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять зазначається реальна кількість годин (кратне 2 год. – час тривалості пари).

3 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану.

4 В тому числі Інтернет ресурси

Каталог: sites -> default -> files -> course -> abstract
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта
abstract -> Програма навчальної дисципліни емпіричні контент-аналітичні дослідження для студентів напряму підготовки "Магістр"
abstract -> Програма навчальної дисципліни історія соціології в Україні для студентів галузі знань
abstract -> Програма навчальної дисципліни соціологія реклами для студентів спеціальності 054 «Соціологія»
abstract -> Програма навчальної дисципліни методи збору соціологічної інформації для студентів напрям підготовки
abstract -> Т. М. Кузьменко 2015 року «затверджую»
abstract -> Програма навчальної дисципліни методи аналізу нечислових даних в соціології для студентів
abstract -> Програма навчальної дисципліни методи аналізу нечислових даних в соціології для студентів окр "магістр"


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни якісні інтерв\Робоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
Робоча програма навчальної дисципліни якісні інтерв\Робоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма навчальної дисципліни якісні інтерв\Робоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія
Робоча програма навчальної дисципліни «Біогеографія» для студентів за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Робоча програма навчальної дисципліни якісні інтерв\Робоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики
Робоча програма навчальної дисципліни якісні інтерв\Робоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...
Робоча програма навчальної дисципліни якісні інтерв\Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...
Робоча програма навчальної дисципліни якісні інтерв\Робоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...
Робоча програма навчальної дисципліни якісні інтерв\Робоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни якісні інтерв\Галета Олена Ігорівна робоча програма
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0203 «Філологія», спеціальністю 02030305 «Літературна...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка