Робоча програма навчальної дисципліни зарубіжна літератураСкачати 460.9 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації08.10.2017
Розмір460.9 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Київський університет імені Бориса Грінченка

Кафедра світової літератури
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-методичної

та навчальної роботи
________________О. Б. Жильцов
“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИЗарубіжна література

напрям підготовки 6.030301 Журналістика

галузь знань 0303 Журналістика та інформація


Гуманітарний інститут

2015-2016 н. р.

Робоча навчальна програма навчальної дисципліни «Зарубіжна література» для студентів ІІ курсу, за напрямом підготовки 6.030301 Журналістика

галузь знань 0303 Журналістика та інформація

К.: Київській університет імені Бориса Грінченка, 2015. – 30 с.
Розробник: Ковбасенко Юрій Іванович, професор, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри світової літератури

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри світової літератури


Протокол від “02 ” вересня 2015 року № 1
Завідувач кафедри світової літератури
___________________ (Ковбасенко Ю.І.)

Програма на перезатвердження.

Години відповідають робочому навчальному плану
Заступник директора ГІ
_______________________ (Єременко О.В.)
Схвалено Вченою радою Гуманітарного інституту

Протокол від “______” ____________________ 20___ року № _______


Вчений секретар _________________ (Т. Л. Видайчук)
К 72 Зарубіжна література: Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – 30 с.

Укладач: Юрій Іванович Ковбасенко, професор, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри світової літератури.Рецензенти:

Єременко Олена Володимирівна, доктор філологічних наук, професор, заступник директора Гуманітарного Київського університету імені Бориса Грінченка.

Киченко Олександр Семенович, доктор філологічних наук, професор кафедри зарубіжної літератури Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького.

ББК 74.580

© Київський університет

імені Бориса Грінченка, 2015 р.

ЗМІСТ

Пояснювальна записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Структура програми навчальної дисципліни

І. Опис предмета навчальної дисципліни . . . . ….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни. . . . . . ….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

ІІІ. Програма:Змістовий модуль І. Зарубіжний літературний процес від архаїки до 17 ст. . . .... . . . . . 10

Змістовий модуль ІІ. Зарубіжний літературний процес від 18 століття до поч. 21 ст. . . 11

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Історія зарубіжної літератури» . . … . . . 22

V. Система поточного і підсумкового контролю навчальних досягнень студентів………..23

VІ. Методи навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... ... . . . . .25

VII. Методичне забезпечення курсу . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . 27

VIII. Підсумковий моніторинг. . . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . .26

IХ. Рекомендована література…..…………………………………………....…………… 28


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робоча навчальна програма дисципліни «Зарубіжна література» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено на кафедрі теорії, історії та методики викладання зарубіжної літератури на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності «Журналістика» денної форми навчання.

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України (лист № 1/9-736 від 06.12.2007 р.) «Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, бакалавра», а також інших чинних нормативних документів.

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, що їх повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ), алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Зарубіжна література», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

Дисципліна «Зарубіжна література» є нормативною навчальною дисципліною циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, яка дозволяє студентам осмислити найпомітніші явища світової літератури від античності до початку ХХI століття.Мета навчальної дисципліни – вивчення історії окремих національних літератур у широкому культурному контексті шляхом розгляду кожного художнього явища як складової загальнокультурного процесу; сприяння розвиткові мислення студента, набуття ним свідомості, яка могла б умістити цілі століття, епохи, культури; установлення зв’язку літератури з духовним розвитком суспільства та усвідомлення ролі літератури як могутнього засобу виховання «людини культури».

Головні завдання курсу: • репрезентація світового літературного (культурного) процесу від доби Античності до початку ХХІ століття;

 • аналіз та інтерпретація провідних тенденцій і знакових творів світової літератури;

 • підготовка студентів-журналістів до застосування ними фахових і загальнокультурних компетентностей, набутих ними у процесі опанування дисципліни «Зарубіжна література», в їхній фаховій діяльності.


Результати навчання – набуття студентами сукупності знань про головні досягнення світового письменства; уміння аналізувати явища та процеси, встановлювати зв’язки між ними; творчо застосовувати відкриття світового письменства у власній журналістській роботі.

Попередні вимоги:

студент повинен знати:


 • основні етапи світового літературного процесу;

 • особливості творчого шляху найвизначніших майстрів слова, їхній внесок у розвиток світової літератури;

 • засадничі принципи й головні методи аналізу художнього тексту;

 • провідні художні методи та напрями літератури певних періодів;

 • загальний літературно-художній контекст минулого, що забезпечить органічне входження до сучасного мистецького життя.

 • студент повинен уміти:

 • аналізувати літературні твори як художні феномени, тексти культури.

 • творчо застосовувати набуті знання у своїй журналістській практиці.


Методи викладання – словесні , наочні, експериментальні та практичні.

Мова викладання – українська (з дидактично вмотивованими інтерполяціями мови оригіналу художніх текстів).

У процесі семінарських занять, індивідуальної навчально-дослідницької та самостійної роботи студенти опановують уміння та навички: 1. Сприймати явища зарубіжної літератури в контексті світового літературного і культурного процесу.

 2. Аналізувати та інтерпретувати художні тексти в синхронічному і діахронічному аспектах у літературному та культурологічному контексті.

 3. Здійснювати аналіз та інтерпретацію знакових літературних творів, простежувати їхнє літературне та культурне відлуння (в т. ч. і в українському літературному процесі).

 4. Опрацьовувати фахову літературу та інформаційні джерела (у т. ч. Інтернетні ресурси).

 5. Усвідомлювати роль літературного процесу у виникненні та розвитку журналістики.

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни «Зарубіжна література», становить 72 год., із них 16 год. – лекції, 12 год. – семінарські заняття, 40 год. – самостійна робота студентів, 4 год. – модульний контроль; ПМК

Вивчення бакалаврами навчальної дисципліни «Зарубіжна література» завершується складанням заліку.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: процес вивчення студентами вищого навчального закладу в умовах реформування та модернізації системи вищої освіти в Україні світового літературного процесу від доби Античності до початку ХХІ століття, формування особистості фахівця вищої кваліфікації.Курс:Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівеньХарактеристика

навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS:

2 кредити
Змістові модулі:

2 модулі
Загальний обсяг дисципліни (години):

72 години


Тижневих годин:

2 години


Галузь знань
0303 «Журналістика

та інформація»

Напрям підготовки:

6.030301 Журналістика

Освітньо-кваліфікаційний

рівень

"бакалавр"


Нормативна
Рік підготовки: 2
Семестр: 3
Аудиторні заняття: 28 годин, з них:

Лекції (теоретична підготовка): 16 годин


Семінарські заняття

12 годин
Самостійна робота: 40 годин
Модульний контроль:

4 години
Вид контролю: ПМК


ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
п/п

Назви теоретичних розділів

Кількість годин

Разом

Аудиторних

Лекцій

Практичних

Семінарських
Самостійна

робота

Модульний

контроль


Змістовий модуль І.

Зарубіжний літературний процес від архаїки до 17 ст.


1.

Вступ. Антична література2
2
4
2.

Література Середньовіччя2
2
4
3.

Література Відродження24
4.

Література 17 ст.2


4
5.

Література Відродження. Бароко. Класицизм.

2
4

2

Разом

36

24

8
6
20

2


Змістовий модуль ІІ.

Зарубіжний літературний процес від 18 століття до поч. 21 ст.


6.

Література доби Просвітництва. Романтизм.2
2
4
7.

Література реалізму та раннього модернізму2
2
4
8.

Література 20 ст.2


6
9.

Постмодернізм. Література початку 21 ст.2
2
6

2

Разом

34

16

8
6
20

2


Разом за навчальним планом


72


2816

12
40


4

ІІІ. ПРОГРАМА1
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
Зарубіжний літературний процес від архаїки до 17 ст.
Лекція 1. Вступ. Антична література (2 год.)

Антична (давньогрецька і давньоримська літератури) література – вихідна основа європей­ських літератур, її хронотоп, періоди та домінантні риси.Давньогрецька (еллінська) література, її найвидатніші постаті (Гомер, Гесіод, Тіртей, Архілох, Алкей, Сапфо, Анакреонт, Есхіл, Софокл, Еврипід, Арістофан, Менандр, Лонг).

Давньоримська література, її найвидатніші постаті (Плавт, Теренцій, Катулл, Вергілій, Горацій, Овідій, Апулей).

Уплив античної літератури на розвиток світової культури.Основні поняття теми: «антична література», «еллінська література», «римська література».
Семінар. Антична література (2 год.)

План

 • Періодизація античної літератури.

 • Еллінський епос (героїчний, дидактичний, пародійний).

 • Еллінська лірика.

 • Еллінська драма.

 • Римська драма.

 • Римський епос.

 • Римська лірика.

 • Пізній античний роман.

 • Культурне відлуння античної літератури.


Практичне завдання студентам: підготувати мультимедійну презентацію «Антична література та світова художня культура.

Лекція. Література Середньовіччя (2 год.)

Середньовічна література, її хронотоп, періоди, домінантні риси та найвидатніші постаті.Далекосхідний культурний регіон. Естетична довершеність та специфічна метафорика творчості китайських ліриків Лі Бо, Ду Фу.

Близькосхідний культурний регіон. Алегорична багатозначність та тематичне розмаїття персько-таджицької лірики (Рудакі, Омар Хайям, Гафіз).

Західноєвропейський культурний регіон. Героїчний епос. Рицарська лірика. Особливості творчості провансальських трубадурів (Джауфре Рюдель, Бертран де Борн). Специфіка творчості вагантів.

Творчість Данте. Поема «Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури.Основні поняття теми: «доба Середньовіччя», «далекосхідний культурний регіон», «близькосхідний культурний регіон», «західноєвропейський культурний регіон».
Семінар. Література Середньовіччя (2 год.)

План

 • Періодизація та основні регіони розвитку середньовічної літератури та культури

 • Далекосхідний культурний регіон. Творчість Лі Бо, Ду Фу.

 • Близькосхідний культурний регіон. Творчість Рудакі, Омара Хайяма, Гафіза.

 • Західноєвропейський культурний регіон. Героїчний епос. Рицарська лірика. Творчість вагантів.

 • Поема Данте «Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури.

 • Культурне відлуння середньовічної літератури.


Практичне завдання студентам: підготувати мультимедійну презентацію «Середньовічна література та світова художня культура».
Лекція. Література Відродження (2 год.)

Література доби Відродження, її хронотоп, періоди, домінантні риси та найвидатніші постаті.

Ідейний рух гуманізму. Роль античності в становленні культури Відродження. Франческо Петрарка (1304–1374) – видатний італійський поет-гуманіст. Багатство людської душі, краса і щирість людських почуттів, оспівування кохання в «Книзі пісень».

Джованні Боккаччо (1313–1375) як зачинатель нової європейської про­зи. Збірка новел «Декамерон», її композиція та тема­тичне багатство.

Мігель де Сервантес Сааведра (1547–1616). Роман «Дон Кіхот» як пародія на рицарські романи і трагікомічний епос іспанського життя.

Вільям Шекспір (1564–1616) – геніальний англійський письменник доби Відродження. Багатогранність шекспірівських характерів. Трагедії В. Шекспіра їхні філософсько-моральні мотиви. Заглиблення в людську психологію, поетизація людини та краси її почут­тів, оспівування кохання і дружби в сонетах Шекспіра.


Основні поняття теми: «доба Відродження», «гуманізм».
Лекція. Література 17 ст. (2 год.)

Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям, його засадничі принципи і провідні художні засоби. Дж. Марино та маринізм.

Педро Кальдерон (1600–1681) – видатний драматург і поет іспанського бароко. Драма «Життя – це сон» як утілення світоглядних і художніх принципів бароко. Бароко в Україні.Класицизм як художній напрям у літературі XVII ст. Філософське та естетичне під­ґрунтя класицизму. Основні правила класицизму. Трагедії П. Корнеля і Ж. Расіна. Мольєр (1622–1673). Утілення в комедії «Міщанин-шляхтич» рис класицистичної драми.

Основні поняття теми: «бароко», «класицизм»
Семінар. Література Відродження. Бароко. Класицизм. (2 год.)

План

 • Хронологічні межі та основні регіони розвитку літератури та культури Відродження.

 • Франческо Петрарка (1304–1374). Багатство людської душі, краса і щирість людських почуттів, оспівування кохання в «Книзі пісень».

 • Джованні Боккаччо (1313–1375). Збірка новел «Декамерон», її композиція та тема­тичне багатство.

 • Мігель де Сервантес Сааведра (1547–1616). Роман «Дон Кіхот» як пародія на рицарські романи і трагікомічний епос іспанського життя.

 • Вільям Шекспір (1564–1616). Трагедія «Гамлет», її філософсько-моральні мотиви.

 • Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям: основні ідейно-естетичні параметри.

 • Драма П.Кальдерона «Життя – це сон» як утілення світоглядних і художніх принципів бароко.

 • Класицизм як художній напрям: основні ідейно-естетичні параметри.

 • Комедія Мольєра «Міщанин-шляхтич»: як утілення та відступи від світоглядних і художніх принципів класицизму.

 • Культурне відлуння літератури Відродження, бароко й класицизму.

Практичне завдання студентам: підготувати мультимедійну презентацію «Література Відродження, бароко й класицизму та світова художня культура».

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ
Зарубіжний літературний процес від 18 століття до поч. 21 ст.

Лекція. Література Просвітництва. Романтизм (2 год.)

Просвітництво як літературна епоха. Розмаїття виявів літературного життя: виникнен­ня (сентименталізм) та розвиток (класи­цизм, реалізм) художніх напря­мів, нових жанрів (філософська повість та ін.).

Просвітництво в Англії. Творчість Д. Дефо Дж. Свіфта як утілення ідей Просвітництва

Просвітництво у Франції. Творчість Д.Дідро. Енциклопедисти. Вольтер (1694–1778). Ідейний зміст, художня структура та сенс назви філософської повісті «Простак».

Йоганн Вольфґанґ Ґете (1749–1832). Трагедія «Фауст» – вершина його творчості і один із найвидатніших творів світової літератури.

Йоганн Крістоф Фрідріх Шіллер (1759–1805). Народна драма «Вільгельм Телль», поетизація в ній боротьби за національну незалежність і свободу особистості.

Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи. Специфіка ро­мантичного світосприйняття. Багатство і розмаїття літератури романтизму, її художні відкриття і найвидатніші представники. «Кульор локаль» (місцевий колорит) як художнє відкриття романтизму.

Ернст-Теодóр-Амадéй ГÓФМАН (1776–1822) “Малюк Цахес” – шедевр романтичної каз­ки-новели Специфіка романтизму Гофмана: переплетін­ня реальності та нестримної фантазії, контраст висо­кого, прекрасного і заземлено-буденного, потвор­ного.

Генріх Гейне (1797–1856) – німецький поет-романтик. «Книга пісень» – видатне явище німецького ро­мантизму.

Джордж Нóел Гóрдон Байрон (1788–1824) – англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму. Провідні мотиви і домінуючі настрої його творчості Байронічний герой і настрої “світової скорботи” у віршах поета. Поема «Мазепа».

Творчість Адама Міцкевича (1798–1855) як апогей польського романтизму. Перебування в Росії й Україні, відбиття в його поезії (цикл “Кримські сонети”). Мотив єдності природи й людини. Патріотизм і ностальгія за далекою батьківщиною як провідний настрій “Кримських сонетів”.

Віктор-Марі Гюго (1802–1885) як центральна постать літератури французького романтизму. «Собор Паризької Богоматері» – романтичний історичний роман, його проблематика. Образ собору як композиційний стрижень твору і місткий символ перехідної епохи.

Основні поняття теми: «просвітництво», «природна людина», «романтизм», «кульор локаль», «байронічний герой», «світова скорбота».Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література iconПрограма з дисципліни "Зарубіжна література" для спеціальностей
Робоча навчальна програма складена викладачем Матійчук О. М. на основі навчальної програми для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів...
Робоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
Робоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література iconРобоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія
Робоча програма навчальної дисципліни «Біогеографія» для студентів за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Робоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література iconРобоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...
Робоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...
Робоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література iconН. І. Василькова «28» серпня 2017 р
...
Робоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література iconН. І. Василькова «31» серпня 2016 р
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка