Робоча програма навчальної дисципліни зв’язки з громадськістюСторінка1/3
Дата конвертації09.10.2017
Розмір0.54 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3

Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___
Львівський національний університет імені Івана Франка

(повна назва вищого навчального закладу)


Кафедра (предметна, циклова комісія) теорії та історії політичної науки
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи
___________________________

“______”_______________20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ _____________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки 6.030104 політологія

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей) 6.030104 політологія

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації теорія та історія політичної науки, політичні інститути та процеси _______________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення філософський факультет

(назва інституту, факультету, відділення)

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Львів – 2010


Зв’язки з громадськістю. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки політологія, спеціальністю політологія. - _______: ________, 2010.- 31_ с.

Розробники: кандидат політичних наук, доцент кафедри теорії та історії політичної науки Угрин Л.Я.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії політичної науки


Протокол № 9 від 22 від лютого 2010 р.

Завідувач кафедрою ________________________(проф. Денисенко В.М.)


“_____”___________________ 20___ р
Схвалено Вченою радою філософського факультету _______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від “____”________________20___ р.


“__”___________20__ р. Голова _______________(_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)© Л.Я.Угрин, 2010

©кафедра теорії та історії політичної науки, 2010
П Е Р Е Д М О В А
В умовах суспільно-політичних трансформацій, утвердження реального політичного плюралізму і становлення інститутів громадянського суспільства особливої ваги набувають технології узгодження інтересів і гармонізації стосунків суб’єктів політики, влади з різними групами громадськості. Традиційними та ефективними інструментами соціальних та політичних технологій є паблік рилейшнз (PR) - наука і мистецтво налагодження контактів та підтримки добрих стосунків з громадськістю. Технології паблік рилейшнз використовуються в усіх сферах життя суспільства, вони стали невід’ємним атрибутом сучасних політичних процесів та виборчих кампаній, а етичні та інституційні аспекти PR-діяльності є предметом постійних дискусій в українському суспільстві та ЗМІ. Тому вивчення теорії паблік рилейшнз та оволодіння практичними навичками застосування принципів та засобів PR є важливим елементом підготовки студентів-політологів.

Предметом вивчення пропонованого курсу є історія, теорія та практика зв’язків з громадськістю, особливості становлення та розвитку інституту PR в Україні.

Зв’язок з іншими курсами

Студенти у процесі вивчення курсу «Зв’язки з громадськістю» зможуть розвинути та конкретизувати знання отримані раніше в рамках курсів «Риторика», «Політичні технології» Зміст курсу орієнтований на знання курсів соціології, психології, маркетингу.


Мета та завдання курсу:
Мета курсу – сформувати у студентів фахові знання про сутність та природу зв’язків з громадськістю, їхню роль у суспільно-політичному процесі, виробити навички самостійного планування PR-кампаній.
Завдання курсу:

в результаті вивчення курсу студент повинен знати:
– історію та етапи становлення зв’язків з громадськістю як самостійної сфери суспільної діяльності та навчальної дисципліни;

  • теоретичні основи PR-діяльності, різні точки зору на сутність PR;

  • сутність PR як комунікативної дисципліни, основні моделі комунікації в PR;

  • подібність та відмінність з суміжними дисциплінами - маркетингом, пропагандою, рекламою, журналістикою;

  • функції зв’язків з громадськістю;

  • інституційні аспекти PR

  • особливості PR як комунікативної технології впливу на суспільно-політичні процеси:

  • технологію планування та основи управління процесом PR


в результаті вивчення курсу студент повинен вміти:

– застосовувати сучасні методи та технології PR  • планувати PR-кампанії та розробляти заходи паблік рилейшнз

  • проводити дослідження в рамках PR-кампаній;

  • мати навички складання прес-релізу, підготовки спеціальних подій, публічного виступу

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ
Розділи і теми курсуКількість годин

Разом

Лекцій

Практичних

(семінарських, індивідуальних)Самос-

тійної


роботи

студентівТема 1. Вступ до зв’язків з громадськістю

6

4

2

12

Тема 2. Комунікація у зв’язках з громадськістю

4

2

2

12

Тема 3. Інституційні аспекти зв’язків з громадськістю

4

2

2

8

Тема 4. Планування і організація проведення PR-кампанії

6

4

2

10

Тема 5. Розвиток та інституціоналізація зв’язків з громадськістю в Україні

2
2

8

Підсумковий модуль.

2


УСЬОГО:

22

12

10

50


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни зв’язки з громадськістю iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма з дисципліни «Професійна підготовка: практика pr-діяльності» для студентів напряму підготовки 030302 «бакалавр»...
Робоча програма навчальної дисципліни зв’язки з громадськістю iconУкладач: доцент, кандидат філологічних наук Грицюта Н. М. Історія реклами та зв’язків з громадськістю робоча навчальна програма для студентів спеціальності „Реклама та зв’язки з громадськістю”
Реклама та зв’язки з громадськістю”. Рекомендується викладати на І курсі протягом 1 семестру обсягом 72 години з них лекцій 18 год.,...
Робоча програма навчальної дисципліни зв’язки з громадськістю iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
Робоча програма навчальної дисципліни зв’язки з громадськістю iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма навчальної дисципліни зв’язки з громадськістю iconРобоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія
Робоча програма навчальної дисципліни «Біогеографія» для студентів за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Робоча програма навчальної дисципліни зв’язки з громадськістю iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...
Робоча програма навчальної дисципліни зв’язки з громадськістю iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...
Робоча програма навчальної дисципліни зв’язки з громадськістю iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...
Робоча програма навчальної дисципліни зв’язки з громадськістю iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка