Робоча програма Соціологія сім`ї для студентів за напрямом підготовки 0301 Соціологія, спеціальністю 030101СоціологіяСкачати 153,42 Kb.
Дата конвертації22.01.2018
Розмір153,42 Kb.
ТипРобоча програма


Форма № Н - 3.04
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Кафедра соціології та гуманітарних дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ


Директор ННІМП ДУТ
________________________________

“______”_______________20___ року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИСОЦІОЛОГІЯ СІМ`Ї
напрям підготовки 0301 Соціологія

спеціальність 6.030101Соціологія

навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва

2015 р.


Робоча програма Соціологія сім`ї для студентів за напрямом підготовки 0301 Соціологія, спеціальністю 6.030101Соціологія

Розробники: ст.викладач Ремарчук М.М.


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри соціології та гуманітарних дисциплін

Протокол від “____”________________20__ року № ___
Завідувач кафедри соціальних технологій
____________ проф. Полисаєв О.П.

(підпис)

__________, 20__ рік

 __________, 20__ рік 1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань
0301Соціально-політичні науки

Нормативна навчальна дисципліна


Модулів – 2

Напрям підготовки

0301СоціологіяРік підготовки

Змістових модулів – 2

3-й

Семестр

Загальна кількість годин – 90

6-й

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалаврЛекції

18 год.

Семінарські заняття

18 год.

Самостійна робота

72 год.

Вид контролю:

залік
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни «Соціологія сім`ї» є сформування у студентів професійного світогляду шляхом засвоєння нових знань із соціології сім’ї; ознайомлення з основними поняттями та принципами, класичними та сучасними підходами до вивчення соціального феномена „сім’я”, її соціальними функціями, теоретичними та емпіричними дослідженнями.

Завдання курсу є надання студентам знання про: основні етапи розвитку сім’ї; сім’ю як малу соціальну групу і як соціальний інститут, що дає змогу в межах одного курсу простежити взаємини сім’ї та соціуму, а також розглянути проблеми розвитку, існування та функціонування окремої сім’ї.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: • базові форми сім’ї та шлюбу в їх історичному розвитку;

 • типи сімей та стадії її розвитку;

 • макросоціальні фактори, що впливають на зміни інституту сім’ї;

 • систему функцій сучасної сім’ї;

 • специфіку стосунків, які виникають на мікросоціальному рівні;

 • проблеми сім’ї та сімейної політики в сучасній Україні.

Вміти:

 • самостійно аналізувати, оцінювати та прогнозувати розвиток інституту сім’ї;

 • охарактеризувати сім’ю як соціальний інститут та малу соціальну групу;

 • критично оцінювати та аналізувати сучасний стан української сім’ї;

 • самостійно збирати, аналізувати та використовувати наукову інформацію.
 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Предмет соціології сім’ї
Тема 1. Соціологія сім’ї як галузь соціології
Предмет дослідження соціології сім’ї та її зв’язок з іншими науками. Дослідження сім’ї як малої соціальної групи та соціального інституту. Соціологічне визначення сім’ї. Порівняльний аналіз понять “сім’я” та “шлюб”. Категорії соціології сім’ї: умови життя сім’ї, успішність функціонування сім’ї, рівень життя сім’ї та ін.
Тема 2. Передумови становлення соціології сім’ї
Передумови становлення соціології сім’ї у XIX ст. Погляди Л. Моргана на рід та сім’ю. Матеріалістична концепція становлення та розвитку сім’ї Ф. Енгельса. Сім’я як основна одиниця суспільства та модель для формування держави у соціологіїї О. Конта. Соціологічні дослідження сім’ї у ХІХ ст.: Ф. Ле Пле. Антропологічні дослідження сім’ї Б. Малиновського. Історико-соціологічні погляди на сім’ю М. Ковалевського. П. Сорокін про кризу сім’ї на початку ХХ ст.
Тема 3. Сім’я у сучасних соціологічних концепціях
Структурно-функціоналістський підхід до дослідження сім’ї: Т. Парсонс про чоловічі та жіночі ролі у сім’ї. Символічний інтеракціонізм як напрям дослідження сім’ї. Теорія обміну. Психоаналіз, психодрама і соціометрія. Неомарксистська теорія про нерівність у сім’ї.
Тема 4. Історичні зміни сім’ї як соціального інституту
Основні ознаки сім’ї в доіндустріальну епоху. Натуральне господарство як сімейна економіка.. Репродуктивна поведінка у традиційному суспільстві. Основні ознаки сім’ї в індустріальну епоху. Відображення наслідків урбанізації на структурі та функціях сім’ї. Порівняльний аналіз сім’ї в доіндустріальну та індустріальну епоху
Змістовий модуль 2. Основні напрями дослідження соціології сім’ї
Тема 5. Типологізація сімейних структур
Поняття моногамії та полігамії. Полігінія та поліандрія як різновиди полігамії. Полігамні шлюби у сучасному світі. Структура сім’ї за критерієм влади: патріархальні, матріархальні та егалітарні сім’ї. Поняття ендогамії та екзогамії. Типи сім’ї за критерієм родинних зв’язків: нуклеарні, розширені та неповні сім’ї. Структура сім’ї за критерієм місця проживання: матрілокальні, патрілокальні та унілокальні сім’ї.
Тема 6. Основні типи шлюбної поведінки
Поняття шлюбної поведінки. Фактори, які впливають на вибір шлюбного партнера: культурні (правило ендогамії-екзогамії), соціологічні (гомогамія та просторова близькість), психологічні (любов). Поняття сексуальної поведінки та сексуальної культури. Поняття репродуктивної поведінки, репродуктивного процесу та репродуктивного циклу. Види репродуктивних мотивів: економічні, соціальні, психологічні. Основні теорії планування сім’ї та народжуваності.
Тема 7. Методи генеалогічного дослідження сім'ї
Генеалогія сім'ї. Генеалогічне дерево сім'ї. Сім'я як чинник соціальної мобільності. Вивчення сімейних біографій. Побудова генеалогічного дерева сімей. «Синдром роковин» і геносоціограма. Види родоводу. Біографічний метод дослідження. Види біографічного методу. Метод життєвих історій людей.
Тема 8. Методи дослідження життєвого циклу сім’ї
Життєвий цикл сім’ї. Класифікації життєвого циклу. Внутрісімейні ролі. Дослідження сімейного циклу засобами демографічної статистики. Різні підходи до вивчення сімейного циклу.
Тема 9. Сучасна сім’я: проблеми та перспективи
Соціальні фактори кризи сучасної сім’ї. Сімейні конфлікти, їх причини та шляхи вирішення. Розлучення та їх причини. Соціологічні дослідження сімейних конфліктів і розлучень у країнах Заходу та в Україні. Проблеми насильства в сучасній сім’ї: види, причини та шляхи вирішення. Альтернативні варіанти шлюбу та сім’ї: гомосексуалізм, груповий шлюб, співжиття. Тенденції розвитку сучасної сім’ї.


 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових

модулів і темКількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

с

лаб.

інд.

с. р.с

Змістовий модуль 1. Предмет соціології сім’ї

Тема 1. Соціологія сім’ї як галузь соціології

10

2

26

Тема 2. Передумови становлення соціології сім’ї

10

2

26

Тема 3. Сім’я в сучасних соціологічних концепціях

10

2

26

Тема 4. Історичні зміни сім’ї як соціального інституту

10

2

26

Разом за змістовим модулем 1

40

8

824

Змістовий модуль 2. Основні напрями дослідження соціології сім’ї

Тема 5. Типологізація сімейних структур

10

2

26

Тема 6. Основні типи шлюбної поведінки

10

2

26

Тема 7. Методи генеалогічного дослідження сім'ї

10

2

26

Тема 8. Методи дослідження життєвого циклу сім’ї

10

2

26

Тема 9. Сучасна сім’я: проблеми та перспективи

10

2

26

Разом за змістовим модулем 1

50

10

1030

Усього годин


90

18

1854 1. Теми семінарських занять
№ з/п

Назва теми

Кількість

годин


1.

Тема 1. Соціологія сім’ї як галузь соціології

2

2.

Тема 2. Передумови становлення соціології сім’ї

2

3.

Тема 3. Сім’я в сучасних соціологічних концепціях

2

4.

Тема 4. Історичні зміни сім’ї як соціального інституту

2

5.

Тема 5. Типологізація сімейних структур

2

6.

Тема 6. Основні типи шлюбної поведінки

2

7.

Тема 7. Методи генеалогічного дослідження сім'ї

2

8.

Тема 8. Методи дослідження життєвого циклу сім’ї

2

9.

Тема 9. Сучасна сім’я: проблеми та перспективи

2


6. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Тема 1. Соціологія сім’ї як галузь соціології

6

2.

Тема 2. Передумови становлення соціології сім’ї

6

3.

Тема 3. Сім’я в сучасних соціологічних концепціях

6

4.

Тема 4. Історичні зміни сім’ї як соціального інституту

6

5.

Тема 5. Типологізація сімейних структур

6

6.

Тема 6. Основні типи шлюбної поведінки

6

7.

Тема 7. Методи генеалогічного дослідження сім'ї

6

8.

Тема 8. Методи дослідження життєвого циклу сім’ї

6

9.

Тема 9. Сучасна сім’я: проблеми та перспективи

6
Разом

54 1. Методи навчання

Словесні (лекції), наочні (ілюстрації, демонстрації за допомогою презентацій, фрагментів відеофільмів за темою, таблиць тощо), семінари, доповіді; самостійна робота студентів в міжсесійний період; стимулювання й мотивація учіння (навчальні дискусії, аналіз життєвих ситуацій); методи контролю, самоконтролю.


 1. Методи контролю

Оцінювання знань студентів відбувається на семінарах, контрольних роботах, заліку;

Основними методами контролю є: усне опитування, тести.

Протягом вивчення дисципліни студент зобов’язаний:


 • систематично відвідувати заняття;

 • вести конспекти лекційних і семінарських занять;

 • приймати активну участь в роботі на семінарах;

 • виконувати тестові завдання; 1. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100

10

10

10

10

10

10

20

10

10


Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90-100

відмінно

зараховано82-89

добре

75-81

69-74

задовільно

60-68

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

“відмінно” – студент демонструє повні і глибокі знання навчального матеріалу, достовірний рівень розвитку умінь та навичок, правильне й обґрунтоване формулювання практичних висновків, уміння приймати необхідні рішення в нестандартних ситуаціях, вільне володіння науковими термінами, аналізує причинно-наслідкові зв’язки;

“добре” – студент демонструє повні знання навчального матеріалу, але допускає незначні пропуски фактичного матеріалу, вміє застосувати його щодо конкретно поставлених завдань, у деяких випадках нечітко формулює загалом правильні відповіді, допускає окремі несуттєві помилки та неточності;

“задовільно” – студент володіє більшою частиною фактичного матеріалу, але викладає його не досить послідовно і логічно, допускає істотні пропуски у відповіді, не завжди вміє інтегровано застосувати набуті знання для аналізу конкретних ситуацій, нечітко, а інколи й невірно формулює основні теоретичні положення та причинно-наслідкові зв’язки;“незадовільно” – студент не володіє достатнім рівнем необхідних знань, умінь, навичок, науковими термінами.
10. Методичне забезпечення

 1. Навчальна програма.

 2. Плани семінарських занять.

 3. Методичні вказівки до самостійної роботи.

 4. Контрольні завдання та тести.

 5. Перелік питань до заліку.


11. Рекомендована література
Базова

 1. Антонов А. И., Медков В. М. Социология семьи: Учеб. пособие для студ. вузов. — М., 1996.

 2. Бабенко Н. Б. Соціологія сім’ї: Навч. посіб. — К.: ДАКККіМ, 2004.

 3. Глазунов С. В. Соціологія сім’ї: Навч. посіб. для студ. — Д., 2000.

 4. Медіна Т. В. Соціологія сім’ї: Навч. посіб. — Чернівці: Рута, 2006.

 5. Голод С. И. Семья и брак: историко-социологический анализ. — Спб.:ТОО ТК “Петрополис”, 1998.

Допоміжна

 1. Гіденс Е. Соціологія. — К.: Основи, 1999.

 2. Лавриненко Н. В. Женщина: самореализация в семье и обществе (гендерный аспект) / НАН Украины, Ин-т социологии. — К., 1999.

 3. Лисовский В. Т. Молодежь: Любовь. Брак. Семья. Социологическое исследование. — СПб.: Наука, 2003.

 4. Лукашевич М. П., Туленков М. В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії. — К.: МАУП, 1999.

 5. Мацковский М. С. Социология семьи: Проблемы, теории, методологии, методики. — М.: Наука, 1989.

 6. Смелзер Н. Социология. — М.: Феникс, 1994.

 7. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. Конспект. — Л.: Кальварія,1996.

 8. Черкасова О. В. Современная семья: проблемы и перспективы развития: Учеб. пособие. — Самара, 2003.

 9. Черняк Е. М. Социология семьи: Учеб. пособие. — М., 2003.

 10. Харчев А. Г. Брак и семья в СССР. — 2-е изд. — М.: Мысль, 1979.12. Інформаційні ресурси


 1. http://sbiblio.com/biblio/default.aspx

 2. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php

 3. http://www.nbuv.gov.ua/


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Робоча програма Соціологія сім`ї для студентів за напрямом підготовки 0301 Соціологія, спеціальністю 030101Соціологія iconРобоча програма навчальної дисципліни економічна соціологія
«соціологія», спеціальністю 030101 –«соціологія», 030102 «соціальна робота»
Робоча програма Соціологія сім`ї для студентів за напрямом підготовки 0301 Соціологія, спеціальністю 030101Соціологія iconТ. М. Кузьменко 2015 року «затверджую»
Робоча програма навчальної дисципліни “Вступ до університетських студій” для студентів окр «бакалавр» галузі знань: 0301 – Соціально-політичні...
Робоча програма Соціологія сім`ї для студентів за напрямом підготовки 0301 Соціологія, спеціальністю 030101Соціологія iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...
Робоча програма Соціологія сім`ї для студентів за напрямом підготовки 0301 Соціологія, спеціальністю 030101Соціологія iconГалета Олена Ігорівна робоча програма
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0203 «Філологія», спеціальністю 02030305 «Літературна...
Робоча програма Соціологія сім`ї для студентів за напрямом підготовки 0301 Соціологія, спеціальністю 030101Соціологія iconПрограма навчальної дисципліни соціологія реклами для студентів спеціальності 054 «Соціологія»

Робоча програма Соціологія сім`ї для студентів за напрямом підготовки 0301 Соціологія, спеціальністю 030101Соціологія iconРобоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
Підпис голови нмк (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової...
Робоча програма Соціологія сім`ї для студентів за напрямом підготовки 0301 Соціологія, спеціальністю 030101Соціологія iconВдовичин Ігор Ярославович робоча програма
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Український консерватизм» для студентів за напрямом підготовки 030104 – Політологія»,...
Робоча програма Соціологія сім`ї для студентів за напрямом підготовки 0301 Соціологія, спеціальністю 030101Соціологія iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...
Робоча програма Соціологія сім`ї для студентів за напрямом підготовки 0301 Соціологія, спеціальністю 030101Соціологія iconМіністерство освіти та науки України
Антична література. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика,...
Робоча програма Соціологія сім`ї для студентів за напрямом підготовки 0301 Соціологія, спеціальністю 030101Соціологія iconРобоча програма навчальної дисципліни політичний аналіз І прогнозування
Робоча програма “Політична влада” для студентів галузі знань 0301 “Соціально-політичні науки” напряму підготовки 030104 “Політологія”....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка