Робоча програма з курсу " Загальна теорія політики " для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності "


Тема 2. Предмет та методи політичної наукиСторінка2/6
Дата конвертації22.10.2017
Розмір0,7 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6

Тема 2. Предмет та методи політичної науки

План


 1. Політологія як наука про по­літику. Об'єкт політології.

 2. Структура політології. Політична філософія, політична со­ціологія, політична антропологія, політична географія. Соці­альні функції політології, її роль в розвитку Української дер­жави.

 3. Місце політології в системі суспільних наук. Взаємозв'я­зок політології з філософією, соціологією, психологією, еконо­мічною теорією, історією, теорією держави і права та іншими науками.

 4. Основні підходи до визначення загального методу політології. Теоретичне та емпіричне у вив­ченні політики.


Література:

 1. Выдрин Д.И. Очерки практической политилогии.-К., 1991.

 2. Потічний П.Й. Що таке політика?// Сучасність.-1993.-№8

 3. Потульницький В. Теорія української політології.– К.,1993.

 4. Політологічний енциклопедичний словник.– К.:Генеза,1997.

 5. Основы политологии(наука о политике) / А.Боднар.– Киев, 1991.


Тема 3. Політична система суспільства.

Лекція 1.

План


 1. Поняття суспільної системи.

 2. Поняття «політичний інститут». Види політичних інститутів. Функції політичних інститутів.

 3. Варіанти інтерпретації політичної системи. Теорія політичної системи Д. Істона і Г. Алмонда.

Лекція 2.

План


 1. Структура полі­тичної системи. Функції політичної системи. Закономірності розвитку.

 2. Місце громадської думки в політичній системі. Порів­няльний аналіз функціонування політичних систем. Особливо­сті формування політичної системи в Україні.

 3. Конституція в сучасному суспільстві. Природа конституцій­ного закону. Конституція як .легальний і демократичний спосіб легітимізації влади.


Література:

 1. Братішко В. Без ідеології і просвітництва //Віче, 1993, N4.

 2. Декларація про державний суверенітет України //Відомості Верховної Ради УРСР. — 1990, N31.

 3. Егоров Б.А. Политическая система, политическое развитие, право. М.:1983.

 4. Конституція (Основний Закон) України. — Львів: 1993.

5. Конституции буржуазных государств. — М.: Юридическая литература, 1982. 6. Марченко М.Н. Очерки теории политической системы современного буржуазного общества. — М.: 1985.

7. Основи політології. За ред. Кухти Б. — Львів: 1991.

8. Політологія. За ред. Семківа O.I. — Львів: 1994.

9. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. — К.: 1994.

10. Рубанець Н., Сегній О. Куди йде постсоціалістична Європа //Віче, 1993, N5.

11. Согрии В.В. В чём сила политической системы США? //Общественные науки. — 1990. N5.


Тема 4. Політична влада та механізми її здійснення.

План


Лекція 1

 1. Влада як суспільне явище. Єдність відносин панування і підкорення.Соціальне приз­начення влади.

 2. Основні види влади: політична, економічна, ду­ховна, сімейна. . .

 3. Джерела та види суспільної могут­ності. Влада як ституалізована форма суспільної могутності.

 4. Властивості політичної влади. М. Вебер про три типи влади. Типологія влади Ж. Бюрдо. Проблема забезпечення легітимності влади. Аксіоми влади І. О. Ільїна.

 5. О. Тофлер про зміну характеру та сутності влади в умовах «інформаційного суспільства».

Лекція 2

 1. Принцип розподілу влад. Історичні форми виконавчої влади.

 2. Бюрократія та її сутність. Основні концепції бюрократії. Концепція «формально-раціональної бюрократії» М. Вебера.

 3. Моделі влади в сучасному світі,

 4. Концептуальні моделі організації влади в сучасному сус­пільстві (теорія політичної модернізації, мерітократії, всесвіт­нього суспільства).

Література:

 1. Аристотель А.М. Политика. Соч. в 4т. — м., 1983.

 2. Вебер М. Основные социологические понятия. Избр.произведения. — М., 1990.

 3. Каверин. Потребность власти. — М., 1991.

 4. Кейзеров Н.В. Власть и авторитет. — М., 1973.

 5. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. К вечному миру. Соч. в 6т. — М., 1966. — Т.6.

 6. Авторханов А. Технология власти (в СРСР). — Франкфурт-на-Майне, 1983.

 7. Монтескье Ш. О духе законов. Избр.произведения. — М., 1955. — Ки.3-5.

 8. Основи політології. За ред. Б.Кухти. — Львів, 1994.

 9. Ожнганов Е.И. Политическая теория Макса Вебера. — Рмга, 1986.

 10. Славный Б.И. Проблема власти: новое измерение //Полис, 1991, N5.

 11. Політологія. За ред. О.І.Семківа. — Львів, 1993.


Тема 5. Влада й насильство в політиці.

План


 1. Насилля і ненасилля в політиці. Дилема легітимності насилля.

 2. Теорія насилля Й.Гальтунга.

 3. Розвиток теорії і практики насилля.

Література:

 1. J. Galtung. Conflict transformation by peaceful means. Geneva, 1997.

 2. Кейзеров Н.В. Власть и авторитет. — М., 1973.

 3. Славный Б.И. Проблема власти: новое измерение //Полис, 1991, N5.

 4. Аникевич А.Г. Политическая власть. Вопр.методологии исследования. — Красноярск, 1986.


Тема 6. Теоретичні моделі вивчення політики.

План


 1. Поняття моделі та її характеристики.

 2. Поняття парадигми. Основні парадигми аналізу суспільно-політичних явищ.

 3. Функції моделі. Вибір моделі.

Література:

 1. А.Колодій .Політологія. Київ, 2000., Розділ I, c. 38-46.

 2. Політологія /За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбагенка. - К., 1998. –c. 10-15

 3. Політологія /За ред. 0. І. Семківа. -Львів, 1994. - С.9-24.

 4. W. Philips Shively Power and Choice. Chapter I ., Pp .3-16.

 5. Вебер М.Политика как призвание и профессия, Избранные произведения. М.:1990.

 6. Лузан А. Політика і суспільство(до засад політичної науки).// Політологічні читання. 1993, №1, с. 211-231

 7. Политика как научная дисциплина по Д.Хелду.// Политические исследования, 1991, №5.

 8. Что есть политика и что наука о политике.// Политические исследования, 1991,№4.


Модуль ІІ. Політичні режими
Тема 7. Демократичні режими та ознаки демократії.

План


 1. Поняття політичного режиму та її характеристики.

 2. Характерні риси демократичного режиму.

 3. Ознаки та форми демократії.

Література:


 1. Даинленко В.М., Касьянов Г.В-, Кульчицкий С.В. Сталіним в Україні: 20-30 роки. — К., 1991.

 2. Джилас Милован. Лицо тоталитаризма. — М., 1992.

 3. Муляр В. Авторитарність — не бальзам, але й не анафема. //Віче, 1993. — N3.

 4. Мушинський В. Ханна Арендт и её главная книга //Свободная мысль, 1992. — N8.

 5. Социально-политические отношения современных обществ //Социально-политический журнал, 1993. — N5-6. — С.68-71.

 6. Фромм Э. Психология нацизма. — Из книги "Бегство от свободы" //Диалог, 1991.-N6.


Тема 8. Різновиди демократії

План


 1. Модель ліберальної демократії та її характеристики.

 2. Сучасні моделі демократії.

 3. Дискусії між плюралістами і елітистами та марксистами і елітистами.Література:

 1. Андреев С.С. Политический режим и нолитическся демократия //Социально-политические науки, 1992. — N2-3. — С.10-32.

 2. Вятр Е. Типология политических режимов. — Лекции по политологии, Т.И.— Таллин. — Панор-Пресс, 1991. — С.62-64.

 3. Задирако П. Важкий шлях до демократії та свободи //Політологічні читання, 1994. — N1. — С.197-108.

 4. Скиба В. Бажання зробити свободу негайно с иайкоротший шлях до рабства //Віче, 1993. — N10.


Тема 9. Виборчі системи та їх роль у функціонуванні демократії.

План


 1. Особливості мажоритарної системи.

 2. Характерні риси пропорйіїної системи.

 3. Виборча кампанія та її особливості.

Література:

 1. Амелин В.Н., Устименко С.В. Технология избирательной кампании. М.,1993.

 2. Зарубежная политология. М., 1998.

 3. Ковлер А.И. Избирательные технологии.М., 1995.

 4. Общая и прикладная политология. М., 1997.

 5. Токвиль А. Демократия в Америке.М., 1992.Тема 10.Недемократичні режими: тоталітаризм.
План

 1. Типи недемократичних режимів.

 2. Сутність та ознаки тоталітаризму.

 3. Різновиди тоталітаризму.


Література:

 1. Фридрих К., Бзежннский 3. Тоталитарная диктатура и автократия. — М.,1981.

 2. Вятр Е. Трансформация тоталитарных и авторитарных режимов в современой демократии. — Лекции по полнтологии, Т.И. — Таллин. Панор-Пресс, 1991.- С.73-83.

 3. Джилас Милован. Лицо тоталитаризма. — М., 1992.

 4. Тоталитаризм: что это такое?: В 2-х т.М.,1991.

 5. Арон Р. Демократия и тоталитаризм.М.,1993.


Тема 11. Недемократичні режими: авторитаризм.

План


 1. Форми авторитарних режимів.

 2. Сутність авторитаризму.

 3. Авторитаризм і перехід до демократії.

Література:

 1. Муляр В. Авторитарність — не бальзам, але й не анафема. //Віче, 1993. — N3.

 2. Шморгун О. Чим авторитарна влада відрізняється від диктаторської // Політологічні

читання, 1994. — N 1.

 1. Фридрих К., Бзежннский 3. Тоталитарная диктатура и автократия. — М.,1981.

 2. Вятр Е. Трансформация тоталитарных и авторитарных режимов в современой демократии. — Лекции по полнтологии, Т.И. — Таллин. Панор-Пресс, 1991.- С.73-83.


Тема 12. Політичний процес і політична діяльність

План


 1. Теоретичні підходи до аналізу політичних процесів.

 2. Суб’єкти та об’єкти політичних процесів т.з. елітарного (конфліктного) та функціонального (консенсусного) підходів.

 3. Реформаційні та революційні політичні процеси.

 4. Поняття, особливості та форми політичної діяльності.


Література:

 1. Політологія. / за ред. А.Колодій.-Київ., 2000.

 2. Основи політичної науки./За ред. Б.Кухти.-Ч. 2.

 3. Енциклопедія політичної думки./За ред. Д.Міллера.К., 2000.

 4. Політологічний енциклопедичний словник.- К., 1997.

 5. Поліщук М. Актуальні проблеми дослідження політичного процесу в Україні // Політичний процес в україні: стан і перспективи розвитку.-Львів, 1998.

 6. Демцов А.И. Политическая деятельность. Философский анализ факторов и детерминации. — Саратов, 1987.

 7. Ковлер А.И., Смирнов В.В. Демократия н участие в политике. — М., 1986.

 8. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М., 1975.

 9. Політологія //Ред. О.І.Семківа. — Львів, 1994.
Каталог: doc
doc -> Адам міцкевич (1798—1855)
doc -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
doc -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
doc -> Конспект уроку української літератури у 9 класі Мистецтво бачити слово. Візуальна (зорова) поезія сьогодні
doc -> Куп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мій рідний край – моя земля
doc -> Остроградський Михайло Васильович


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconПрограма спецкурсу для студентів ІІІ курсу психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Педагогіка музичного сприймання: Програма спецкурсу для студентів ІІІ курсу зі спеціальності “Початкове навчання та музичне виховання”...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconШипунов Геннадій Володимирович робоча програма
України. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки спеціальності 030104...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconПрограма проходження навчальної практики для студентів 4 курсу факультету лісового господарства
Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Основи композиції І топіарне мистецтво» для студентів 4 курсу за спеціальністю:...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconПрограма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Оркестровий клас: Навчальна програма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності 010100 – „Педагогіка І методика...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconМетодичні рекомендації до курсу «семіотика» для студентів магістратури філологічного факультету спеціальності «літературна творчість»
Методичні вказівки до курсу «Семіотика» для студентів магістратури філологічного факультету спеціальності «літературна творчість»....
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія міжнародних відносин для студентів IV курсу історичного факультету
Розробник: кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії Страшнюк С. Ю
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Теорія перекладу" для студентів усіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Теорія перекладу” для студентів усіх форм навчання спеціальності 0203 Гуманітарні...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconВдовичин Ігор Ярославович робоча програма
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Український консерватизм» для студентів за напрямом підготовки 030104 – Політологія»,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка