Робоча програма з курсу " Загальна теорія політики " для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності "Сторінка3/6
Дата конвертації22.10.2017
Розмір0,7 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6

Тема 13. Політичне рішення

План


 1. Поняття та риси політичних рішень. Види рішень.

 2. Аналіз елементів структури прийняття політичних рішень.

 3. Технології індивідуального та колективного прийняття політичних рішень.


Література:

 1. Евланов Л.Г. Теория и практика принятия решений.-М., 1984.

 2. Венделин А.Г. Процесс принятия решенийю-Таллин,1973.

 3. Основи політології.Курс лекцій.– К., 1992.- С.54-72.

 4. Політологія. За наук. Ред. А.Колодій.-К., 2000, с.101-110.

 5. Основи політичної науки під ред. Б.Кухти.-Ч.2.-Л., 1997., с. 157-188.

 6. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию.-М., 1996.

 7. Дебора Стоун. Парадокс політики. Мистецтво ухвалення політичних рішень.- Київ, 2000.


Тема 14. Нормативне регулювання політичного процесу.

План


 1. Поняття, типи та функції соціальних норм.

 2. Поняття аномії та її прояви.

 3. Співвідношення політики і моралі у політичній теорії і практиці.


Література:

 1. Політологія./ За ред. А.Колодій.- Київ., 2000.

 2. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М., 1999.

 3. Мертон Р. “Социальная структура и аномия”// Социс, №2,3,4. 1992.

 4. Дж. Ритцер. Современные социологические теории.- Питер, Глава 3., 2002.

 5. Періодичні видання: “Дзеркало тижня”, “День”, “Політика і культура” .


Тема 15. Політична соціалізація і політична участь

План.


 1. Політична соціалізація: поняття, агенти та функції.

 2. Вікові особливості та етапи політичної соціалізації.

 3. Політична участь: поняття та стимули.

 4. Види політичної участі.


Література:

 1. Політологія. За ред. А.Колодій. Розділ 5. – К., 2000.

 2. Основи політичної науки. За ред. Б.Кухти.- ч.3., Львів, 1997.

 3. Політологічний енциклопедичний словник. – К., 1997. – с.328.

 4. Головаха Є. Політична залученість населення: поінформованість, активність, компетентність// Політологічні читання.- 1992.-№2.

 5. Головаха Є. Пухлях В. Політична соціалізація в посткомуністичній Україні// Політична думка.- 1994.-№2

 6. Білоус А.О. Політичні об'єднання України. — К.: Україна, 1993.

 7. Михельс Р. Социология политической партии в условиях демократии //Диалог, 1990. — N3, 5, 7, 9, 11.

Тема 16. Політичне лідерство

План


 1. Поняття лідерства. Концепції та механізм рекрутування лідера.

 2. Функції лідера в різних типах політичних режимів.

 3. Типології лідерства.


Література:

 1. Політологія./За ред. А.Колодій.Київ, 2000.

 2. Основи політичної науки // Під ред. Б.Кухти, Львів, 1987. Ч.2.

 3. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і лідери. Львів, 1996.

 4. Психология и психоанализ власти. Т.2. Хрестоматия.- Самара, 1999.


Тема 17. Політичні еліти

План


 1. Поняття, структура та концепції політичної еліти.

 2. Типологія політичних еліт.

 3. Проблеми формування національної політичної еліти в Україні.


Література:

 1. Політологія./За ред. А.Колодій.Київ, 2000.

 2. Основи політичної науки // Під ред. Б.Кухти, Львів, 1987. Ч.2.

 3. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і лідери. Львів, 1996.

 4. Гарань О. Еліти в історії України ст. // Сучасність, 1993.-№13

 5. Скуратовський В. Історична ритміка українських еліт// Політична думка.- 1994, №3.

 6. Дж.Мейс. Блукання лабіринтом або дисфункціональність українських еліт// Сучасність – 1997.- №3.

 7. Ашин Г.К. Современные теории элиты: критический очерк.- М., 1985.

 8. Политология: Хрестоматия / Под ред. М.А. Василика. – М., 2000(В.Парето, Г.Моска)Тема 18. Соціальна структура та групові інтереси
План

Література:Тема 19. Політична стабільність і конфлікти

План
 1. Література:

 2. Мацієвський Ю.В. Конфліктологія: що та як вивчати.// Людина і політика.-2000.-№1

 3. Краснов Б.И. Конфликты в обществе //Социально-политический журнал.- 1992.- N6, 7.

 4. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. До ефективних суспільств. Доповідь Римському клубові. — К., 1990.

 5. Дружинин В., Канторов М. Введение в теорию конфликтов. — М., 1989.

 6. Вернадский В. Размышление натуралиста. — М., 1977.

 7. Печчеи А. Человеческие качества. — М., 1990.

 8. Тойнби А. Постижение истории. — М., 1991.

 9. Дробот Г.А. Куинси Райт о конфликтах и стабильности в международных отношениях. //Социально-политические науки. — 1991. — N7.


Тема. Революція як різновид політичного конфлікту.

План:


 1. “Вузькі” та “широкі” визначення революції.

 2. Ознаки революції.

 3. Теоретичні пояснення революції.

Література:  1. Енциклопедія політичної думки. – К., 2000. – С.326.

  2. Ю. Мацієвський Помаранчева революція крізь призму транзитології // “Ї”. – 2005. – №40.

  3. П.Сорокин Социология революции // Человек. Цивилизация . Общество . – М., 1992.

  4. А. Гальчинський Помаранчева революція і нова влада. – К., 2005.Тема 20.

План


Література:

 1. Евланов Л.Г. Теория и практика принятия решений.-М., 1984.

 2. Венделин А.Г. Процесс принятия решенийю-Таллин,1973.

 3. Ковелецкий Ю. Психологическая теория решений.-М.,1979.

 4. Основи політології.Курс лекцій.– К., 1992.- С.54-72.

Тема 21. Політична стабільність і конфлікти

План


 1. Політична стабільність демократичного і тоталітарного ре­жиму. Фактори стабільності.

 2. Політичний конфлікт. Форми проя­ву, загальна характеристика концепцій конфлікту.

 3. Причини і типоло­гія конфліктів. Форми розв'язання конфліктів. Функції суспіль­них конфліктів.

Література:

Тема 22. Політика, як міжнародний процес. Зовнішня політика: сутність і функції

План


 1. Супереч­ливість і єдність сучасного світу. Зростання глобальної взає­мозалежності та її вплив на міжнародні відносини.

 2. Міждержавні відносини та їхнє місце в міжнародному полі­тичному процесі

 3. Сфери зовнішньополітичної діяльності, її зміст і особ­ливості. Фактори зовнішньої політики держави.

Література:

 1. Хозин Г.С. Джеймс Розенау: взгляд на внешнюю политику //Социально-политические науки. — 1991. — N3.

 2. Цыганков П.А. Моргентау: взгляд на внешнюю политику //Социально-политические науки. — 1991. — N1.

 3. Цыганков П.А. Раймонд Арон о политической науке и социаологин международных отношений //Социально-политические науки. — 1991. — N5.

 4. Цыганков П.А.Политическая социология международных отношений. М., 1994.

 5. Ясперс К. Проблемы будущего //Смысл и назначение истории. — М., 1993.


Тема 23. Політична соціалізація.

План


 1. Політична соціалізація особи, основні концепції.

 2. Форми політичної соціалізації особи.

 3. Особливості пристосування особи до людського оточення.

Література:

 1. Волкова И.В. Политика и личность. Опыт культорологического и социологического анализа. М., 1993.

 2. Пугачев В.П. Субъект политики: личность, элита, лидерство.М.,1991.

 3. Шестопал Е.Б. Личность и политика. М., 1988.

 4. Политическая теория и политическая практика. М., 1994.

 5. Паронс Г. Человек в современной Америке.М., 1985.


Тема 24. Політична ідеологія.

План


 1. Суть політичної ідеології як системи поглядів та ідей.

 2. Види політичної ідеології. Роль ідео­логії в суспільно-політичному житті.

 3. Наслідки тотальної ідео­логізації суспільного життя


Література:

 1. Основи політології. Курс лекцій. Львів: 1991. Ч.1.

 2. Основи політології.(Під ред. Б.Кухти).– К., 1992.-ч.2.

 3. Політологія. За ред. Семківа О.І.– Львів.-1994.

 4. Образ жизни и состояние массового сознания.М., 1992.

 5. Політологія. За ред. А.Колодій. – Київ: Ніка-Центр.-2000.-розділ 9.

 6. Белл Д. Конец идеологии.// Новое время.– 1990.-№27.Тема 25. Політична культура.

План


 1. Сутність політичної культури.

 2. Структура політичної культу­ри. Типи політичної культури.

 3. Функції політичної культури. Співвідно­шення понять «політична культура» і «громадянська культура». Специфіка прояву політичної культури в різних сферах сус­пільного життя.

Література:

 1. Бебик В. Наша політична культура// Політологічні читання.-1992.-№1.-с. 6-23.

 2. Лісовий В. Поняття політичної культури і сучасний стан політичної культури в Україні.// Розбудова держави.-1993.-№3.-С.52-57.

 3. Молчанов М. Політична культкра України: радянська чи пострадянська//Сучасність.–1995.–№10.–С.59-69.

 4. Сас П. Політична культура українського суспільства(к.XVI- перша пол. XVII ст.).–К.:Либідь, 1998.

 5. Almond, Gabriel and Verba, Sidney, eds. The Civic Culture Revisited.– Boston:Little, Brown, 1980.Тема 26. Політична свідомість.

План


 1. Сутність політичної свідомості. Теоретичний та емпіричний рівні політичної свідомості.

 2. Масова свідомість, її роль у полі­тичному житті. Взаємодія індивідуальної та масової свідомо­сті.

 3. Політична ментальність. Протиріччя формування полі­тичної свідомості в умовах демократії.

Література:

 1. Головаха Є. Особливості політичної свідомості: амбівалентність суспільства і особистості.// Політологічні читання.– 1992.– №1.-С.24-39.

 2. Іванов В. Политическая психология.– М., 1990.

 3. Кирилюк Ф., Кремень Л., Ирхин Ю. Психология и политика.– К.,1993.

 4. Психологія масової політичної свідомості та поведінки. / Відп. Ред. В.Васютинський.–К.: Вид-во “ДОК-К”, 1997.Тема 27 Політична діяльність.

План


 1. Сутність та структура політичної діяльності.

 2. Види політичної діяльності.

 3. Види політичної взаємодії.

Література:

 1. Бурлацкий Ф.М., Галкин А.А. Современный Левиафан. — М„ 1985.

 2. Вебер М. Основные социологические понятия //Избр.произведение. — М., 1990. — С.602-635.

 3. Демцов А.И. Политическая деятельность. Философский анализ факторов и детерминации. — Саратов, 1987.

 4. Ковлер А.И., Смирнов В.В. Демократия н участие в политике. — М., 1986.

 5. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М., 1975.

 6. Основи політології. Курс лекцій. — Львів, 1991. — Ч.П.

 7. Основы политологии //Под-Ред. А.Боднаря. — К., 1991.

 8. Політологія //Ред. О.І.Семківа. — Львів, 1994.
Каталог: doc
doc -> Адам міцкевич (1798—1855)
doc -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
doc -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
doc -> Конспект уроку української літератури у 9 класі Мистецтво бачити слово. Візуальна (зорова) поезія сьогодні
doc -> Куп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мій рідний край – моя земля
doc -> Остроградський Михайло Васильович


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconПрограма спецкурсу для студентів ІІІ курсу психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Педагогіка музичного сприймання: Програма спецкурсу для студентів ІІІ курсу зі спеціальності “Початкове навчання та музичне виховання”...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconШипунов Геннадій Володимирович робоча програма
України. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки спеціальності 030104...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconПрограма проходження навчальної практики для студентів 4 курсу факультету лісового господарства
Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Основи композиції І топіарне мистецтво» для студентів 4 курсу за спеціальністю:...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconПрограма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Оркестровий клас: Навчальна програма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності 010100 – „Педагогіка І методика...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconМетодичні рекомендації до курсу «семіотика» для студентів магістратури філологічного факультету спеціальності «літературна творчість»
Методичні вказівки до курсу «Семіотика» для студентів магістратури філологічного факультету спеціальності «літературна творчість»....
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія міжнародних відносин для студентів IV курсу історичного факультету
Розробник: кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії Страшнюк С. Ю
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Теорія перекладу" для студентів усіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Теорія перекладу” для студентів усіх форм навчання спеціальності 0203 Гуманітарні...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconВдовичин Ігор Ярославович робоча програма
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Український консерватизм» для студентів за напрямом підготовки 030104 – Політологія»,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка