Робоча програма з курсу " Загальна теорія політики " для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності "


Тема 28. Політичны еліти і політичне лідерствоСторінка4/6
Дата конвертації22.10.2017
Розмір0,7 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6

Тема 28. Політичны еліти і політичне лідерство

План


 1. Теоретичне обгрунтування елітаризму: морально-інституціональний і структурно-функціональний підходи. Платон, А. Гамільтон, Ф. Ніцше. Теорія еліти В. Парето.

 2. Циркуляція еліти, як умова соціальної стабільності.

 3. Концепція елітарної демократії (демократичного елітариз­му) Й. Шумпетера, Г. Лассуела та ін.

Література:

 1. Авцииова Г.В. Политическое лидерство //Государство н право. — 1993. — N8.

 2. Ашин Г. Политическое лидерство: оптимальный стиль //Общественные науки и современность. — 1993. — N2.

 3. Ашин Г. Правяшая елита н общество //Свободная мысль. — 1993. — N7.

 4. Бебик В. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному Олімпі.

 1. К., 1993. — Р.2, 3.

 1. Кравченко М. Макиавелли: технология эффективного лидерства // Социологические исследования. — 1993. — N6.

 2. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Писані 1919-1926 pp. Відень, 1926.

 3. Макиавелли Н. Государь //Избранные сочинения. — М., Худ-лит., 1992.

 4. Миллс Р. Властвующая элита. — М., 1959,

 5. Михельс Р. Социология политической партии в условиях демократии // Диалог. — 1990. — N3, 5, 7, 9, 11, 13. — 1991. — N1, 3.

 6. Нарта М. Теория елит и политика. — М., 1978.

 7. Ницше Ф. Генеалогия морали //Соч. в 2т. — М., 1990; — Т.2.

 8. Ортега-і-Гасет X. Бунт мас //Вибрані твори. — К.:0снови, 1994.

 9. Платон. Государство: соч. в Зт. — М., 1971. — Т.З. — 4.1. — Кн.5, 8.

 10. Політологія. Підручник //Під ред. О.І.Семківа. — Львів: Світ, 1994.

 11. Основи політології. Під ред. БЛ.Кухти. — Львів, 1992. — 4.1.

 12. Україна: лідерство, еліта, влада. Матеріали дискусії відкритого засідання Київ. Міжнародного клубу «Політична думка» //Політична думка. — 1994. — N1.

 13. Шпакова Г.П. Типы лидерства в социологии Макса Вебера //Социологические исследования. — 1988. — N5.

 14. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і політичне лідерство. — Львів, 1995.

Тема 29. Етнічні об'єднання, нації і політика

План


 1. Основні види етнічних об'єднань та їх роль в політичному житті. Місце націй в соціальній структурі

 2. Нації і держава. Одно- і багатонаціональні держави. Націо­нальний суверенітет як умова самовизначення і самоутверд­ження народу.

 3. Суб'єкти національної політики. Етнополітика як скла­дова внутрішньої політики.

Література:

 1. Бочковський О.І. Вступ до націонології.– Мюнхен, 1991-1992.

 2. Геллнер Э. Нации и национализм.– М., 1991.

 3. Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть?– Київ, 1991.

 4. Донцов Д. Націоналізм.– Львів, 1926.

 5. Колодій А. Нація як суб’єкт політики.- Львів: Кальварія,1997.

 6. Макарчук С.А. Український етнос.– К., 1992.

 7. Мала енциклопедія етнодержавства.– К.:Генеза, Довіра, 1996.

 8. Smith, Antony D. The Ethnic Origins of Nations.– Oxford: Blackwell, 1998.Тема 30. Політична суб’єктність націй.

План


 1. Політологічний підхід до визначення нації.

 2. Націоналізм як принцип політичного самовизначення нації.

 3. Українська національна ідея.

Літерат ура:

 1. Армстронг Дж. Український націоналізм //Зустрічі. — 1991. — N2.

 2. Берлін І. Націоналізм //Зустрічі. — 1991. — N2.

 3. Білинський А. Народ, нація, держава. //Віче. — 1994. — N9.

 4. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. Зб.статей. — К., 1991.

 5. Декларація про державний суверенітет України. — К., 1990.

 6. Донцов Д. Націоналізм. — Львів, 1926.

 7. Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персонали. — К. 1993.

 8. Кравчук Л. Є така держава — Україна. — К.: Глобус, 1992.

 9. Лисяк-Рудницький І. Націоналізм //Нариси з історії нової України. — Львів, 1991.

 10. Макарчук С. Український етнос (виникнення та історія розвитку). — К., 1992.

 11. Михальченко М. Якому бути політичному суверенітетові України //Політика і час. — 1991. — N1.

 12. Моисеев Н.Н. Размышления о национализме //Социально-политический журнал. — 1994. — N6.

 13. Дойч К. Екстремальний націоналізм і самознищення: внутрішні проблеми волі //Зустрічі. — 1991. — N2.

 14. Основи політології. Курс лекцій. — Львів, 1991. — 4.2.

 15. Політологія. Підручник (Під.ред. О.І.Семківа). — Львів: Світ, 1994.

 16. Полтава П. Концепція самостійної України //Державність. — 1991. — N1,2.

 17. Пугачев Б. Что после империи //Кентавр. — 1992. — N2.

 18. Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України? — Львів:Свгг, 1994.

 19. Семків O.I. Ідеї національної державності в історії суспільно-політичної думки України. Методичний посібник з гуманітарної підготовки. 4.IV. — Львів, 1994.

 20. Чех М. Чому про націоналізм? //Зустрічі. — 1991. — N2.

Тема 31. Політика, як міжнародний процес. Зовнішня політика: сутність і функціїПлан


 1. Супереч­ливість і єдність сучасного світу. Зростання глобальної взає­мозалежності та її вплив на міжнародні відносини.

 2. Міждержавні відносини та їхнє місце в міжнародному полі­тичному процесі

 3. Сфери зовнішньополітичної діяльності, її зміст і особ­ливості. Фактори зовнішньої політики держави.

Література:

 1. Гроций Гуго. О праве войны и мира.-М., 1956.

 2. Бжезинский З. Преждевременное партнерство// ПОЛИС.– 1994.-№1.-с. 58-67.

 3. Дробот Г.А.Куинси Райт о конфликтах и стабильности в международных отношениях// Социально- политические науки.-1991.-№7.- М., 1990.

 4. Ортега-и-Гассет Х. Старая и новая политика.// ПОЛИС.-1992.-№3.

 5. Циганков П.А. Міжнародні відносини як особливий різновид суспільних відносин // Політологічні читання.-1992.-№2.

Тема 32. Глобальні виклики сучасної епохи і філософія виживання.

План


 1. Деідеологізація міждержавних відносин. Переосмислення зовнішньо-політичних цілей, способів і засобів їх досягнення.

 2. Стратегія і мораль виживання людства.

 3. Демократизація та гуманізація міжнародних від­носин.

Література:

 1. Скуратівський В. Євразійський синдром // Політична думка.-1995.-№2-3.-С.81-88.

 2. Гаврилишин Б. Україна і Росія у світовому контексті // Філософська і соціологічна думка. 1991р. – №10.-С.3-7.

 3. Пахомов Ю. Україна і Росія на хвилях глобалізації // Політична думка.- 1998.–С.140-151.

 4. Betts, Richard K., ed. Conflict after the Cold War. Arguments on Causes of War and Peace.- Boston etc.: Allyn and Bacon, 1994/

 5. Huntington, Samuel P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order.- New York: Simon&Schuster, 1997/Тема 33. Проблеми використання сили на міжнародній арені.

План


 1. Військові та невійськові засоби безпеки. Ідеї оборонних вій­ськових. Доктрин і розумної достатньої військової могутності. Проблеми обмеження і скорочення озброєнь.

 2. Міжнародні конфлікти та засоби їх розв'язання.

 3. Політика національного примирення. Зростання ролі ООН як універсальної міжнарод­ної організації.

Література :

 1. Betts, Richard K., ed. Conflict after the Cold War. Arguments on Causes of War and Peace.- Boston etc.: Allyn and Bacon, 1994/

 2. Huntington, Samuel P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order.- New York: Simon&Schuster, 1997/

 3. Дробот Г.А.Куинси Райт о конфликтах и стабильности в международных отношениях// Социально- политические науки.-1991.-№7.- М., 1990.

 4. Циганков П.А. Міжнародні відносини як особливий різновид суспільних відносин // Політологічні читання.-1992.-№2.

 5. Цыганков П.А. Моргентау: взгляд на внешнюю политику //Социально-политические науки. — 1991. — N1.

 6. Цыганков П.А. Раймонд Арон о политической науке и социаологин международных отношений //Социально-политические науки. — 1991. — N5.

 7. Цыганков П.А.Политическая социология международных отношений. М., 1994.

 8. Ясперс К. Проблемы будущего //Смысл и назначение истории. — М., 1993.

 9. Хозин Г.С. Джеймс Розенау: взгляд на внешнюю политику //Социально-политические науки. — 1991. — N3.


Практичні заняття
Тема1 : Політика як соціальне явище
План


 1. Політика як соціальне явище. Еволюція підходів до її визначення в історії політичної думки.

 2. Основні властивості та функції політики. Взаємозв’язок політики і економіки.

 3. Основні підходи до вивчення політики.


Реферати:

 1. Теоретичні концепції політики.

 2. Історичні етапи становлення політичної науки.

 3. Політизація економічної сфери: причини та наслідки.


Література:

1)А.Колодій .Політологія. Київ, 2000., Розділ I, c. 38-46.

2) Політологія /За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбагенка. - К., 1998. - С. 10-15;

3) Основи політичної науки- 2 част. Під ред. Б.Кухти, Вступ.. розділ 1, с .

4) Політологія /За ред. 0. І. Семківа. -Львів, 1994. - С.9-24.

5)Е. Гідденс «Соціологія» розділ 21 Теоретичні дилеми. Дилема 2 Консенсус і конфлікт, с 651-652.

6)W. Philips Shively. Power and Choice. Chapter I ., Pp .3-16.

Наукова:

1)ГолубченкоА. Коли політика стає гальмом для економіки// Розбудова держави. - 1998. - № 7-8;

2)Лузан A. 0. Політика і суспільство //Політологічні читання. - 1993. - №1;

3)Потічний П. Й. Що таке політика? //Сучасність. - 1993. - №8;

4)Рудич Ф. Політологія в Україні: теоретичний та прикладний контекст //Віче. -1997. - №7.

Проблемні питання:


 1. У чому суть політики як явища соціального життя? Які причини їх виникнення?

 2. Чому проблема влади є основною проблемою політики?

 3. Політика діалектично взаємодіє з усіма сферами суспільного життя, але перш за все з економікою, соціальною сферою. Розкрийте взаємодію між ними.

 4. Кожна наука має предмет вивчення. Це означає, що за системою тих чи інших знань визначається статус науки.. Це теорії, в яких відображаються закономірності реального життя, вироблені загальні поняття (категорії), сформульовані принципи застосування знань:

 5. Що є предметом вивчення політології? Що є об’єктом політології? Назвіть основні категорії політології? Сформулюйте основні закономірності, які розкриває політологія.

 6. Центральною категорією політології є політика. Що таке політика? Назвіть основні підходи до з’ясування суті цього явища.

 7. Кожна наука має лише їй властиві способи вивчення об’ктивного світу. Це зумовлено характером даної науки, її місцем у системі знань. Це називається методом науки. Назвіть і розкрийте: а – загальнонаукові методи політичної науки; б – специфічні методи політичної науки.

 8. Що є характерним для політології як науки і навчальної дисципліни ? У чому полягають її особливості, що зумовлюють її місце в системі суспільно-гуманітарних наук ?

 9. Теоретичне і практичне значення політології визначають її функції. Назвіть основні функції політології.

 10. Яку роль відіграє політологія у житті суспільства

Завдання для самостійної роботи.

 1. Проаналізуйте різноманітні визначення політики. Виберіть, на Ваш погляд, найбільш вдале. Аргументуйте свій вибір.

 2. Ознайомтесь із структурою курсу політології. Спробуйте виділити базові елементи в цій структурі.

 3. Використовуючи знання з курсу філософії, спробуйте визначити, яка з філософських концепцій могла б слугувати загальною методологією теорії політики.


Тема 2: Предмет і методи політичної науки.

План


 1. Предмет політології , її основні закони і категорії. Методи політології.

 2. Система політичних наук. Взаємозв’язок політології з іншими суспільними науками. Становлення та розвиток політології в Україні та світі.

 3. Функції політичної науки.

Кожна наука має предмет вивчення. Це означає, що за системою тих чи інших знань визначається статус науки.. Це теорії, в яких відображаються закономірності реального життя, вироблені загальні поняття (категорії), сформульовані принципи застосування знань:  • Що є предметом вивчення політології?

  • Що є об’єктом політології?

  • Назвіть основні категорії політології?

  • Сформулюйте основні закономірності, які розкриває політологія.


Завдання для самостійної роботи:


 1. Центральною категорією політології є політика. Що таке політика? Назвіть основні підходи до з’ясування суті цього явища.

 2. Кожна наука має лише їй властиві способи вивчення об’ктивного світу. Це зумовлено характером даної науки, її місцем у системі знань. Це називається методом науки. Назвіть і розкрийте:

  • загальнонаукові методи політичної науки;

  • специфічні методи політичної науки.

 3. Що є характерним для політології як науки і навчальної дисципліни ? У чому полягають її особливості, що зумовлюють її місце в системі суспільно-гуманітарних наук ?

 4. Теоретичне і практичне значення політології визначають її функції. Назвіть основні функції політології?

 5. Яку роль відіграє політологія у житті суспільства?


Література:
1.А.Колодій .Політологія. Київ, 2000., Розділ I, c. 38-46.

2.Політологія /За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбагенка. - К., 1998. –c. 10-15;

3.Основи політичної науки- 2 част. Під ред. Б.Кухти, Вступ.. розділ 1.

4.Політологія /За ред. 0. І. Семківа. -Львів, 1994. - С.9-24.

5.Е. Гідденс «Соціологія» розділ 21 Теоретичні дилеми. Дилема 2 6.Консенсус і конфлікт, с 651-652.

7.W. Philips Shively Power and Choice. Chapter I ., Pp .3-16.

8.Вебер М.Политиеа как призвание и профессия, Избранные произведения. М.:1990.

9.Лузан А. Політика і суспільство(до засад політичної науки).// Політологічні читання. 1993, №1, с. 211-231

10.Политика как научная дисциплина по Д.Хелду.// Политические исследования, 1991, №5.

11.Что есть политика и что наука о политике.// Политические исследования, 1991,№4.12.Рябов С. , Томенко М. Вступ до теорії політики.
Практичне заняття №3-4

Тема: Політична влада.
Заняття 3.
План

 1. Сутність політичної влади, її характерні ознаки та різновиди.

 2. Коерсивне та кооперативне розуміння влади.

 3. Явище ерозії влади. Відчуження влади. Криза влади.


Завдання для самостійної роботи:

 1. В чому, на ваш погляд, полягає суть влади? Обгрунтуйте його.

 2. Які поняття розкривають суть влади? Дайте їм характеристику.

 3. Які є ознаки політичної влади?

 4. Визначіть основу військової, економічної, духовної та культурно-інформаційної влади. Проілюструйте прояви цих різновидів влади прикладами.

 5. В чому суть коерсивного та кооперативного розуміння влади?

 6. На основі показника раціональності влади (Б.Кухта “Основи політичної науки”,ч.2,с.82-84) прослідкуйте явище ерозії влади на будь-якому рівні суспільства.

 7. Чи можна говорити про те, що останнім часом в Україні є “криза влади”?

 8. Що таке відчуження влади? Прослідкуйте залежність цього явища від типу політичного режиму.


Література:

Навчальна:

 1. Політологія. За ред. А. Колодій. К., 2001.

 2. Політологія. За ред. О.В.Бабкіної. К., 1998.

 3. Основи політології. Під ред. Б.Кухти.-Львів, 1994.

 4. Рябов С. , Томенко М. Вступ до теорії політики.


Наукова:

 1. Ладиченко В. Механізм влади: світ і Україна// Нова політика.-1997,№6.

 2. Павленко Р. Посткомуністична влада: сутність і метаморфози// Нова політика.-1997, №2.

 3. Пазенюк В. Чи багато влади потрібно владі?// Нова політика.-1998.-№3.

 4. Алєксєєва Т. Легітимність влади у період транзиту//Політична думка.-1998.-№3-4.

 5. Бутенко А. Политическая власть и формы ее скрытых изменений//Власть.-1999.-№11.

 6. Вебер М. Три чисті типи легітимного панування//Соціологія. Загальноісторичні нариси.Політика. Київ.-1998.

 7. Поль Рікер. Влада і насилля.//Навколо політики.К, 1998.

Заняття №4
План


 1. Джерела та ресурси влади.

 2. Форми сучасної влади.(за Б.Гаврилишиним)

 3. Принципи реалізації влади.

 4. Поняття владних відносин.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Які є джерела та ресурси влади? Визначіть ці поняття та дайте їм пояснення. Як ви розумієте поняття “адміністративний ресурс”?

 2. На основі запропонованих Б.Гаврилишиним форм сучасної політичної влади, визначіть який з них переважає в Україні.

 3. Які принципи реалізації влади переважають в Україні? Як принципи реалізації влади співвідносяться з коеральним та кооперативним розумінням влади?

 4. Як ви розумієте поняття “наділення владою”? Влада –це тягар чи благо, відповідальність чи право на щось?

 5. В чому полягає суть владних відносин? Яка є відмінність між політичними відносинами і політичними стосунками?

Література:
Навчальна:

 1. Політологія. За ред. А. Колодій. К., 2001.

 2. Політологія. За ред. О.В.Бабкіної. К., 1998.

 3. Основи політології. Під ред. Б.Кухти.-Львів, 1994.

 4. Рябов С. , Томенко М. Вступ до теорії політики.


Наукова:

 1. Б.Гаврилишин. Дороговказ у майбутнє. – К., 1990.

 2. С.Рябов. Державна влада: проблеми авторитету й легітимності. – К., 1996.

 3. Ладиченко В. Механізм влади: світ і Україна// Нова політика. – 1997,№6.

 4. Павленко Р. Посткомуністична влада: сутність і метаморфози// Нова політика.-1997, №2.

 5. Пазенюк В. Чи багато влади потрібно владі?// Нова політика. – 1998. – №3.

 6. Алєксєєва Т. Легітимність влади у період транзиту // Політична думка. – 1998. – №3-4.

 7. Бутенко А. Политическая власть и формы ее скрытых изменений // Власть. – 1999. – .№11.

 8. Вебер М. Три чисті типи легітимного панування//Соціологія. Загально-історичні нариси.Політика. Київ. – 1998.

Поль Рікер. Влада і насилля. // Навколо політики.К, 1998.

Тема 3. Політична система суспільства

Заняття №1

План


1.Політична система: суть, особливості.

2. Структура та механізм функціонування політичної системи.


Завдання для самостійної роботи:

 1. На основі відомої вам моделі політичної системи, складіть власну модель функціонування університету, м. Острога, вашого селища чи міста, України. Спробуйте виявити формальні і неформальні центри прийняття рішень.

 2. Порівняйте політичну систему(способи формування та взаємовідносини виконавчої, законодавчої, судової влади, тип політичного режиму, політичної партії тощо)України з будь-якою іншою країною.

 3. Підсумуйте основні вимоги опозиції стосовно реформування політичної смстеми України.

Література:

 1. Політологія. За ред. А. Колодій. К., 2001.

 2. Політологія. За ред. О.В.Бабкіної. К., 1998.

 3. Введение в политологию. В.П. Пугачев, А.И. Соловьев. М.,2000.

 4. К.С. Гаджиев. Введение в политическую науку. М.,1999.

 5. D. G. Kousoulas. On Government and Politics.pp. 13-33.Заняття №2

План


 1. Типологія політичних систем.

 2. Функціональний і конфліктний аналіз політичного життя.

 3. Стабільність і зміна політичних систем. Форми суспільних змін. Парадокс стабільності політичної системи.

Завдання для самостійної роботи:

 1. За допомогою довідкової літератури визначіть зміст основних понять теми.

 2. На основі відомих вам критеріїв складіть порівняльну таблицю найбільш поширених типів політичних систем сучасності.

 3. Виявіть особливості функціонального та конфліктного підходу до анапізу політичного життя.

 4. Проаналізуйте зв’язок чинників стабілізації та дестабілізації політичних систем.

 5. Виявіть основні форми суспільних змін.


Література:

 1. Політологія. За ред. А. Колодій. К., 2001.

 2. Політологія. За ред. О.В.Бабкіної. К., 1998.

 3. Введение в политологию. В.П. Пугачев, А.И. Соловьев. М.,2000.

 4. К.С. Гаджиев. Введение в политическую науку. М.,1999.

 5. D. G. Kousoulas. On Government and Politics.pp. 13-33.

 6. Гавриленко І. Політична система суспільства// Політологічні читання.- 1993.-№1.

 7. Гулиев В. Политическая система: предвидимое будущее// Диалог.- !990.-№5.

 8. Сікора І. Проблема легітимності політичної системи і державності в перехідних суспільствах// Політологічні читання.-1992.-№1.

 9. Фарукшин М.Х. Политическая система общества// Социально-политические науки.-1991.-№5.

 10. Шабров О.Ф. Политическая система: демократия и управление обществом// Государство и право.-1992.-№5

 11. Якушик В.М. Політична система і політичний режим/ Україна посткомуністична: суперечності та перспективи соціально-політичного розвитку// Політична думка.-1993.-№1.


Тема 4. Політична влада.
Заняття 1.

 1. Сутність політичної влади, її характерні ознаки та різновиди.

 2. Коерсивне та кооперативне розуміння влади.

 3. Явище ерозії влади. Відчуження влади. Криза влади.

Завдання для самостійної роботи:

 1. В чому, на ваш погляд, полягає суть влади? Обгрунтуйте його.

 2. Які поняття розкривають суть влади? Дайте їм характеристику.

 3. Які є ознаки політичної влади?

 4. Визначіть основу військової, економічної, духовної та культурно-інформаційної влади. Проілюструйте прояви цих різновидів влади прикладами.

 5. В чому суть коерсивного та кооперативного розуміння влади?

 6. На основі показника раціональності влади (Б.Кухта “Основи політичної науки”,ч.2,с.82-84) прослідкуйте явище ерозії влади на будь-якому рівні суспільства.

 7. Чи можна говорити про те, що останнім часом в Україні є “криза влади”?

 8. Що таке відчуження влади? Прослідкуйте залежність цього явища від типу політичного режиму.

Література:

Навчальна:

 1. Політологія. За ред. А. Колодій. К., 2001.

 2. Політологія. За ред. О.В.Бабкіної. К., 1998.

 3. Основи політології. Під ред. Б.Кухти.-Львів, 1994.

 4. Рябов С. , Томенко М. Вступ до теорії політики.

Наукова:

 1. Ладиченко В. Механізм влади: світ і Україна// Нова політика.-1997,№6.

 2. Павленко Р. Посткомуністична влада: сутність і метаморфози// Нова політика.-1997, №2.

 3. Пазенюк В. Чи багато влади потрібно владі?// Нова політика.-1998.-№3.

 4. Алєксєєва Т. Легітимність влади у період транзиту//Політична думка.-1998.-№3-4.

 5. Бутенко А. Политическая власть и формы ее скрытых изменений//Власть.-1999.-№11.

 6. Вебер М. Три чисті типи легітимного панування//Соціологія. Загальноісторичні нариси.Політика. Київ.-1998.

 7. Поль Рікер. Влада і насилля.//Навколо політики.К, 1998.Заняття №2


 1. Джерела та ресурси влади.

 2. Форми сучасної влади.(за Б.Гаврилишиним)

 3. Принципи реалізації влади.

 4. Поняття владних відносин.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Які є джерела та ресурси влади? Визначіть ці поняття та дайте їм пояснення. Як ви розумієте поняття “адміністративний ресурс”?

 2. На основі запропонованих Б.Гаврилишиним форм сучасної політичної влади, визначіть який з них переважає в Україні.

 3. Які принципи реалізації влади переважають в Україні? Як принципи реалізації влади співвідносяться з коеральним та кооперативним розумінням влади?

 4. Як ви розумієте поняття “наділення владою”? Влада –це тягар чи благо, відповідальність чи право на щось?

 5. В чому полягає суть владних відносин? Яка є відмінність між політичними відносинами і політичними стосунками?

Література:

Навчальна:

 1. Політологія. За ред. А. Колодій. К., 2001.

 2. Політологія. За ред. О.В.Бабкіної. К., 1998.

 3. Основи політології. Під ред. Б.Кухти.-Львів, 1994.

 4. Рябов С. , Томенко М. Вступ до теорії політики.

Наукова:

 1. Б.Гаврилишин. Дороговказ у майбутнє.-К., 1990.

 2. С.Рябов. Державна влада: проблеми авторитету й легітимності.-К., 1996.

 3. Ладиченко В. Механізм влади: світ і Україна// Нова політика.-1997,№6.

 4. Павленко Р. Посткомуністична влада: сутність і метаморфози// Нова політика.-1997, №2.

 5. Пазенюк В. Чи багато влади потрібно владі?// Нова політика.-1998.-№3.

 6. Алєксєєва Т. Легітимність влади у період транзиту//Політична думка.-1998.-№3-4.

 7. Бутенко А. Политическая власть и формы ее скрытых изменений//Власть.-1999.-№11.

 8. Вебер М. Три чисті типи легітимного панування//Соціологія. Загальноісторичні нариси.Політика. Київ.-1998.

 9. Поль Рікер. Влада і насилля.//Навколо політики.К, 1998.Тема 5.Насилля і ненасилля в політиці.

План


 1. Поняття та історична роль насилля.

 2. Дилема легітимності насилля.

 3. Теорія насилля Й.Гальтунга.

 4. Ненасильницькі способи політичної поведінки.


Запитання для самостійної роботи:

 1. Що таке насилля? Як співвідноситься примус та насилля?

 2. Що таке легітимний примус?

 3. Чи влада і легітимний примус тотожні? Як це питання вирішується з точки зору коерсивного та кооперативного підходу до розуміння влади?

 4. В чому полягають особливості прямого, структурного та культурного насилля з точки зору Й.Гальтунга?

 5. Підберіть приклади проявів вертикального та горизонтального структурного насилля та проявів ПСФН синдрому на рівні університету, вашого селища/міста, відомої вам організації чи структури.

 6. В чому полягає суть поняття “ненасилля” в політиці ?

 7. Підберіть приклади ненасильницьких дій у політиці.

 8. Чи на вашу думку, релігія впливає на насилля? Обгрунтуйте свою відповідь.


Література:

 1. Політологічний енциклопедичний словник. К., 1997.-С.215, с. 225.

 2. Енциклопедія політичної думки.-К., 1999.

 3. Політологія. Під ред. А.Колодій. К., 2001.- Розділ 2.

 4. Введение в политологию. Под ред. Л.И.Соловьева., В.П. Пугачева. Гл. 4., С. 71-83.

 5. М.Вебер. Свобода і примус у правових спільнотах //Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика.

 6. J. Galtung. Conflict transformation by peaceful means. Geneva, 1997.

 7. Ганди М. Моя жизнь. М., 1980.Тема 6. Демократичні режими:ознаки демократії

План


 1. Поняття політичного режиму та його характеристики.

 2. Характерні риси демократичного режиму.

 3. Ознаки та форми демократії.

 4. Cучасний політичний режим в Україні.


Запитання для самостійної роботи:

 1. Що таке «політичний режим»?

 2. Які основні характеристики демократичного політичного режиму?

 3. .Які є форми демократії?

 4. Які ознаки характеризують демократію?

 5. .Який режим — тоталітарний чи авторитарний — трудніше змінити демократичним? Обгрунтуйте свою відповідь.

 6. Як співвідносяться поняття рівністі і свободи у демократії?

 7. Які недоліки притаманні демократії? Як їх нейтралізувати?

 8. Дайте визначення політичних режимів, які мали місце в історії України.

 9. Використовуючи відомі вам ознаки політичного режиму та ознаки демократії, спробуйте визначити сучасний тип політичного режиму в Україні.

Література:


 1. Політичний режим //Політологічний енциклопедичний словник.-К., 1997.С.—294-295.

 2. Політологія. За ред. А. Колодій.-К., 2000. Розділ 13,-С.-397-430.

 3. Політичні режими // Основи політичної науки. Курс лекцій за редакцією Б.Кухти. С-108-120.

 4. Політологія. Посібник для студентів. За редакцією О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенька.-К.,1998.- С.84-94.

 5. Політичний режим в Україні // Політологія. За ред. Бабкіної О.В.- С.178-193

 6. Андреев С.С. Политический режим и политическая демократия // Соціально-политические науки, 1992.-№2-3,-С.10-32.

 7. Кельман М. Десять засад демократії.// Право України-1996.- №8

 8. Муляр В. Авторитарність — не бальзам, але й не анафема. //Віче, 1993. — N3.

 9. Якушик В. Політична система та політичний режим//Політична думка.-1993.-№1

 10. Политическая энциклопедия. В2-х т. М., 2000.-Т.2.-С. 336.


Тема 7. Теоретичні моделі демократії.

План.


 1. Модель ліберальної демократії.

 2. Сучасні концепції демократії.

А) Плюралістична

б) Нео-ліберальна

в) Елітарна

г) Марксистька

д) Модель поліархії

е) Корпоративнає) Партисипітарна

 1. Труднощі демократизації суспільного життя в Україні.


Запитання для самостійної роботи:

 1. В чому суть моделі ліберальної демократії? Як у цій моделі співвідносяться рівність і свобода, свобода і відповідальність, індивідуалізм та колективізм.

2. Якщо демократія це влада народу, то чи повинні в демократії існувати межі політичної влади?

 1. Демократію порівнюють з легендарним птахом Феніксом, якого багато разів спалювали, але він знову відроджувався з попелу і кожний раз у більш досконалому вигляді. Прослідкуйте зміни анти­демократичної і демократичної традиції мислення, починаючи від Пла­тона.

 2. Чи згідні ви з тим, що парламентарії — «слуги народу»? Аргументуйте свою відповідь. Хто може виступати від імені народу України?

 3. Чи була «пролетарська (соціалістична) демократія?

 4. Що таке політичний плюралізм, культура плюралізму?

 5. Як забезпечується свобода совісті і свобода думки?

Теми рефератів:

 1. Партисипітарна модель демократії.

 2. Корпоративна модель демократії.

 3. Поліархічна модель демократії.

 4. Проблема співвідношення свободи і відповідальності у демократичному суспільстві.


Література:

 1. Енциклопедія політичної думки.- К.,2000.-С.101-105, 190-192, 340-342, 352-354.

 2. Політологічний енциклопедичний словник.-К., 1997.

 3. Політологія. За ред. А. Колодій.-К., 2000. Розділ 13,-С.-397-430.

 4. Основи політичної науки. Курс лекцій за редакцією Б.Кухти. С-108-120.

 5. Політологія. Посібник для студентів. За редакцією О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенька.-К.,1998.- С.84-94.

Додаткова:

 1. Даль Роберт А. Введение в экономическую демократию.- М., 1991.

 1. Загальна декларація прав людини: Прийнятя ООН 10.ХІІ.1948.

 2. Эйдмин Ф. Карл Поппер и теория демократии. //Философские науки, 1990, N5.

 3. Конституція (Основний Закон) України. — Київ, 1996.

 4. Лобер В.Л. Проблема демократи у політичній філософії Норберто Боббіо // Социально-политические науки, 1991, N6, C.86-9S.

 5. Паренти М. Демократия для немногих. — М., 1990.

 6. Поппер Карл. Відкрите суспільство та його вороги. В 2т. — К., 1994, «Основи».

 7. Скиба В. Бажання здобути свободу негайно є найкоротший шлях до рабства //Віче, 1993. — N10.

 8. Токвиль Ал. О демократии в Америке. — М., 1994.Тема 8. Вибори та виборчі системи.

План


 1. Особливості мажоритарної системи проведення виборів. Гаррімандеризм.

 2. Характерні риси пропорційної системи проведення виборів.

 3. Змішана система проведення виборів в Україні. Процедура формування виконавчої та законодавчої влади на загальнонаціональних та місцевих виборах.

Запитання для самостійної роботи:

 1. Виявіть сильні і слабкі сторони мажоритарної системи проведення виборів. В яких країнах вона використовується? В чому полягає процес мажоритарної системи виборів?

 2. Виявіть переваги та недоліки пропорційної виборчої системи. В чому полягають особливості жорстких, м’яких та напівжорстких списків виборців?

 3. Проаналізуйте особливості проведення виборчої кампанії та виборів до парламенту в Україні у березні 2002 року.

 4. В чому полягає суть вимог опозиції щодо реформування виборчої системи в Україні?

Література:

 1. Політологічний енциклопедичний словник.-К., 1997.-С. 47, 137, 189, 287.

 2. Основи політичної науки. Курс лекцій за редакцією Б.Кухти. Ч.2.-С.110-114.

 3. Політологія. За ред. А. Колодій.-К., 2000.-С.485-499.

 4. С.Рябов.Політичні вибори.Словник-довідник.Київ, 2000.(в методичному кабінеті політології)

 5. Политическая энциклопедия.-М., 2000.-С.237-238.

 6. Виборча система// Політична система сучасної України.-К., 1998.

Додаткова:

 1. Эйн Маклин. Формы представительства и системы голосования// Современная политическая теория.–М.,2001.

Інтернет ресурси:

www.politdumka.kiev.ua

www.pravda.com.ua

www.pik.com.ua

www.wd.org.ua


Каталог: doc
doc -> Адам міцкевич (1798—1855)
doc -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
doc -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
doc -> Конспект уроку української літератури у 9 класі Мистецтво бачити слово. Візуальна (зорова) поезія сьогодні
doc -> Куп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мій рідний край – моя земля
doc -> Остроградський Михайло Васильович


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconПрограма спецкурсу для студентів ІІІ курсу психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Педагогіка музичного сприймання: Програма спецкурсу для студентів ІІІ курсу зі спеціальності “Початкове навчання та музичне виховання”...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconШипунов Геннадій Володимирович робоча програма
України. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки спеціальності 030104...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconПрограма проходження навчальної практики для студентів 4 курсу факультету лісового господарства
Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Основи композиції І топіарне мистецтво» для студентів 4 курсу за спеціальністю:...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconПрограма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Оркестровий клас: Навчальна програма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності 010100 – „Педагогіка І методика...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconМетодичні рекомендації до курсу «семіотика» для студентів магістратури філологічного факультету спеціальності «літературна творчість»
Методичні вказівки до курсу «Семіотика» для студентів магістратури філологічного факультету спеціальності «літературна творчість»....
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія міжнародних відносин для студентів IV курсу історичного факультету
Розробник: кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії Страшнюк С. Ю
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Теорія перекладу" для студентів усіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Теорія перекладу” для студентів усіх форм навчання спеціальності 0203 Гуманітарні...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconВдовичин Ігор Ярославович робоча програма
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Український консерватизм» для студентів за напрямом підготовки 030104 – Політологія»,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка