Робоча програма з курсу " Загальна теорія політики " для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності "Сторінка6/6
Дата конвертації22.10.2017
Розмір0,7 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6

Тема 15.Політичне лідерство


План

 1. Поняття лідерства. Концепції та механізм рекрутування лідера.

 2. Функції лідера в різних типах політичних режимів.

 3. Типології лідерства.


Реферати:

 1. Сучасні теорії лідерства.(будь-яка на вибір)

 2. Вивчення проблеми лідерства в сучасній політичній психології (будь-яка робота з 2-го тому “Психология и психоанализ власти”)

 3. Жінка-лідер. (будь-який приклад).


Завдання для самостійної роботи:

 1. З’ясуйте особливості виконання діагностичної, директивної та мобілізаційної функцій лідерами у демократичному та недемократичному режимах. Проілюструйте це прикладами діяльності політичних лідерів минулого або сучасності.

 2. Використовуючи відомі вам критерії, спробуйте типологізувати принаймні п’ять найбільш відомих політичних діячів в Україні (наприклад, В.Ющенко, О.Мороз, В. Медведчук, Л.Кучма, Ю.Тимошенко).


Питання для дискусії:

 1. Які ви бачите проблеми у функціонуванні інституту політичного лідерства в Україні?

 2. Які на ваш погляд риси повинен мати політик, щоб стати загальновизнаним національним лідером в Україні?


Література:

 1. Політологія./За ред. А.Колодій.Київ, 2000.

 2. Основи політичної науки // Під ред. Б.Кухти, Львів, 1987. Ч.2.

 3. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і лідери. Львів, 1996.(метод. кабінет)

 4. Психология и психоанализ власти. Т.2. Хрестоматия.- Самара, 1999. (метод. кабінет)


Тема 16.Політичні еліти

План


 1. Поняття, структура та концепції політичної еліти.

 2. Типологія політичних еліт.

 3. Проблеми формування національної політичної еліти в Україні.


Реферати:

 1. Класичні теорії еліт(Г.Моска, В.Парето)

 2. Елітарні концепції політики в історії української політичної думки (Д.Донцов, В.Липинський)

 3. Структура сучасної політичної еліти в Україні.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Спробуйте визначити, кого можна віднести до еліти впливу в Україні?

 2. Які лідери і політичні партії становлять опозицію діючій владі в Україні?

 3. З’ясуйте, якою є структура сучасної політичної еліти в Україні?


Питання для дискусії:

 1. Що необхідно для формування справді національної еліти в Україні?

 2. Чи можна вважати поведінку опозиції стосовно до влади як прояв антисистемних дій, а саму опозицію – контрелітою?


Література:

 1. Політологія./За ред. А.Колодій.Київ, 2000.

 2. Основи політичної науки // Під ред. Б.Кухти, Львів, 1987. Ч.2.

 3. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і лідери. Львів, 1996.(метод. кабінет)

 4. Гарань О. Еліти в історії України ст. // Сучасність, 1993.-№13

 5. Скуратовський В. Історична ритміка українських еліт// Політична думка.- 1994, №3.

 6. Дж.Мейс. Блукання лабіринтом або дисфункціональність українських еліт// Сучасність – 1997.- №3.

 7. Ашин Г.К. Современные теории элиты: критический очерк.- М., 1985.


Тема. Революція як різновид політичного конфлікту.

План:


 1. “Вузькі” та “широкі” визначення революції.

 2. Ознаки революції.

 3. Теоретичні пояснення революції.


Питання для дискусії:

  1. Яке з визначень революції здається Вам найбільш коректним?

  2. Які ознаки революції можна вважати суттєвими, а які другорядними?

  3. Які оцінки феномена революції існують в літературі?

  4. Які є сильні і слабкі сторони у відомих Вам теоріях революції?

  5. Чи мали події листопада-грудня 2004 р. в Україні ознаки революційних?


Реферати:

 1. Пояснення революції у працях П. Сорокіна.

 2. Марксистські пояснення революції.

 3. Сучасні теорії революції (будь-яка на вибір).


Література:

 1. Енциклопедія політичної думки. – К., 2000. – С.326.

 2. Ю. Мацієвський Помаранчева революція крізь призму транзитології // “Ї”. – 2005. – №40.

 3. П.Сорокин Социология революции // Человек. Цивилизация . Общество . – М., 1992.

 4. А. Гальчинський Помаранчева революція і нова влада. –К., 2005.


Питання для самоконтролю

 1. Предмет політології, її основні закони і категорії.

 2. Методи політології.

 3. Функції політичної науки.

 4. Основні підходи до вивчення політики.

 5. Становлення та розвиток політології в Україні та світі.

 6. Система політичних наук. Взаємозв’язок політології з іншими суспільними науками.

 7. Політична система: суть, особливості.

 8. Структура та механізм функціонування політичної системи.

 9. Актуальні проблеми формування політичної системи України.

 10. Функціональний і конфліктний аналіз політичного життя.

 11. Держава: суть, ознаки. Місце держави в політичній системі суспільства.

 12. Функції держави.

 13. Громадянське суспільство: суть і структура. Проблема формування громадянського суспільства в Україні.

 14. Правова держава: суть, принципи. Розвиток теорії правової держави.

 15. Соціальна держава: суть та основні інститути соціальної держави.

 16. Суть, зміст, джерела політичної влади, її класифікація.

 17. Концепція влади.

 18. Явище ерозії влади. Відчуження влади. Криза влади.

 19. Джерела та ресурси влади.

 20. Форми сучасної влади.(за Б.Гаврилишиним)

 21. Основні принципи реалізації політичної влади.

 22. Система розподілу влад у суспільстві.

 23. Коерсивне та кооперативне розуміння влади.

 24. Поняття владних відносин.

 25. Політичний режим: суть, основні типи.

 26. Характеристика демократичного режиму.

 27. Підтипи демократичного режиму: президентський, парламентський, президентсько-парламентський.

 28. Недемократичний політичний режим: тоталітаризм.

 29. Недемократичний політичний режим: авторитаризм.

 30. Поняття демократії. Основні елементи демократії.

 31. Ознаки та форми демократії.

 32. Типи демократії.

 33. Сучасні концепції демократії.

 34. Труднощі демократизації суспільного життя в Україні.

 35. Різновиди демократичних урядів.

 36. Порівняльна характеристика двох політичних систем (британської та американської).

 37. Поняття та історична роль насилля.

 38. Дилема легітимності насилля.

 39. Теорія насилля Й.Гальтунга.

 40. Поняття виборчої системи і основні види виборів.

 41. Пропорційна і мажоритарна системи голосування. Виборча кампанія.

 42. Виборча система і вибори в сучасній Україні.

 43. Поняття моделі та її характеристики.

 44. Поняття парадигми. Основні парадигми аналізу суспільно-політичних явищ.

 45. Функції моделі. Вибір моделі.


Питання до іспиту


 1. Політика як соціальне явище. Еволюція підходів до її визначення в історії політичної думки.

 2. Основні властивості та функції політики. Взаємозв’язок політики і економіки.

 3. Основні підходи до вивчення політики.

 4. Предмет політології , її основні закони і категорії. Методи політології.

 5. Система політичних наук. Взаємозв’язок політології з іншими суспільними науками. Становлення та розвиток політології в Україні та світі.

 6. Функції політичної науки.

 7. Політична система: суть, особливості.

 8. Структура та механізм функціонування політичної системи.

 9. Типологія політичних систем.

 10. Функціональний і конфліктний аналіз політичного життя.

 11. Стабільність і зміна політичних систем. Форми суспільних змін. Парадокс стабільності політичної системи.

 12. Сутність політичної влади, її характерні ознаки та різновиди.

 13. Коерсивне та кооперативне розуміння влади.

 14. Явище ерозії влади. Відчуження влади. Криза влади.

 15. Джерела та ресурси влади.

 16. Форми сучасної влади.(за Б.Гаврилишиним)

 17. Принципи реалізації влади.

 18. Поняття владних відносин.

 19. Поняття та історична роль насилля.

 20. Дилема легітимності насилля.

 21. Теорія насилля Й.Гальтунга.

 22. Ненасильницькі способи політичної поведінки.

 23. Поняття моделі та її характеристики.

 24. Поняття парадигми. Основні парадигми аналізу суспільно-політичних явищ.

 25. Функції моделі. Вибір моделі.

 26. Поняття політичного режиму та її характеристики.

 27. Характерні риси демократичного режиму.

 28. Ознаки та форми демократії.

 29. Поняття демократії. Основні елементи демократії.

 30. Сучасні концепції демократії.

 31. Труднощі демократизації суспільного життя в Україні.

 32. Поняття виборчої системи і основні види виборів.

 33. Пропорційна і мажоритарна системи голосування. Виборча кампанія.

 34. Виборча система і вибори в сучасній Україні.

 35. Тоталітаризм як соціальний і політичний феномен.

 36. Різновиди тоталітаризму.

 37. Витоки тоталітаризму.

 38. Форми авторитарних режимів.

 39. Сутність авторитаризму.

 40. Авторитаризм і перехід до демократії.Література до курсу:

 1. Абетка українського політика. Довідник / М.Томенко.-К.: Смолоскип, 1997.-218с.

 2. Авторханов А. Технология власти (в СРСР). — Франкфурт-на-Майне, 1983.

 3. Авцинова Г.В. Политическое лидерство //Государство н право.-1993.- N8.

 4. Амелин В.Н., Устименко С.В. Технология избирательной кампании. М.,1993.

 5. Андреев С.С. Политический режим и нолитическся демократия //Социально-политические науки, 1992. — N2-3. — С.10-32.

 6. Аникевич А.Г. Политическая власть. Вопр.методологии исследования. — Красноярск, 1986.

 7. Аристотель А.М. Политика. Соч. в 4т. — м., 1983.

 8. Армстронг Дж. Український націоналізм //Зустрічі. — 1991. — N2.

 9. Арон Р. Демократия и тоталитаризм.М.,1993.

 10. Ашин Г. Политическое лидерство: оптимальный стиль //Общественные науки и современность. — 1993. — N2.

 11. Ашин Г. Правяшая елита н общество //Свободная мысль. — 1993. — N7.

 12. Ашин Г. Современные теории елиты: критический очерк. —- М., 1985.

 13. Барнашов A.M.Теория разделения властей: становление, развитие, применение. - Томск, 1988.

 14. Бебик В. Наша політична культура// Політологічні читання.-1992.-№1

 15. Белл Д. Конец идеологии.// Новое время.– 1990.-№27.

 16. Бенназир-Юзбашев Т.Б. Партии в буржуазных политико-правовых учениях. — М.: Наука, 1988.

 17. Берлін І. Націоналізм //Зустрічі. — 1991. — N2.

 18. Бжезинский З. Преждевременное партнерство// ПОЛИС.– 1994.-№1.-с. 58-67.

 19. Білинський А. Народ, нація, держава. //Віче. — 1994. — N9.

 20. Білоус А.О. Політичні об'єднання України. — К.: Україна, 1993.

 21. Бочковський О.І. Вступ до націонології.– Мюнхен, 1991-1992.

 22. Братішко В. Без ідеології і просвітництва //Віче, 1993, N4.

 23. Булавіи О., Корнієвський О. Молодь і майбутнє сучасних політизоваиих громадських об'єднань //Політологічні читання. — 1992. — N4.

 24. Бурдье П.Социология политики. М., 1993.

 25. Бурлацкий Ф.М., Галкин А.А. Современный Левиафан. — М„ 1985.

 26. Введение в политологию: Словарь-справочник.– М.:Аспект Пресс, 1996.

 27. Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. – М.:Прогресс,1990.

 28. Вебер М. Основные социологические понятия //Избр.произведение. - М., 1990.

 29. Вебер М. Политика как призвание н профессия. //Избранные произведения. М., 1990.

 30. Венделин А.Г. Процесс принятия решений.-Таллин,1973.

 31. Вернадский В. Размышление натуралиста. — М., 1977.

 32. Веселовский В. Классы, слои и власть. — М., 1981.

 33. Власть: очерки современной политической философии Запада. — М., 1989.

 34. Волкова И.В. Политика и личность. Опыт культорологического и социологического анализа. М., 1993.

 35. Выдрин Д.И. Очерки практической политилогии.-К., 1991.

 36. Вятр Е. Социология политических отношений. – М.:Прогресс,1979.

 37. Вятр Е. Типология политических режимов. — Лекции по политологии, Т.И.— Таллин. — Панор-Пресс, 1991.

 38. Вятр Е. Трансформация тоталитарных и авторитарных режимов в современой демократии. — Лекции по политологии, Т.И. — Таллин. Панор-Пресс, 1991.

 39. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. До ефективних суспільств. Доповідь Римському клубові. — К., 1990.

 40. Гаврилишин Б. Україна і Росія у світовому контексті // Філософська і соціологічна думка. 1991р. – №10.-С.3-7.

 41. Галкин А.А. Становление политической науки: от философии политики к политическому моделированию. М., 1991.

 42. Гарань О.В. Убити дракона (3 історії Руху та нових партій України). — К.:Либідь, 1993.

 43. Гассета об общественном идеале //Социологические исследования. — 1992. — N6.

 44. Геллнер Э. Нации и национализм.– М., 1991.

 45. Головаха Є. Особливості політичної свідомості: амбівалентність суспільства і особистості.// Політологічні читання.– 1992.– №1.-С.24-39.

 46. Гроций Гуго. О праве войны и мира.-М., 1956.

 47. Группы интересов //Политические исследования. — 1992. — N5-6.

 48. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. Зб.статей. — К., 1991.

 49. Гумплович Л. Общее учение о государстве, СПб,1910.

 50. Гусев В.А. Проблемы государственного устройства в трудах И.А. Ильина // Социально-политические науки, 1992. — N 2-3. С. — 72-80.

 51. Даинленко В.М., Касьянов Г.В-, Кульчицкий С.В. Сталіним в Україні: 20-30 роки.- К., 1991.

 52. Данилов А.А., Засории С.А. Политические партии Российской Федерации иа современном этапе. — М., 1992.

 53. Декларація про державний суверенітет України. — К., 1990.

 54. Демцов А.И. Политическая деятельность. Философский анализ факторов и детерминации. — Саратов, 1987.

 55. Джилас Милован. Лицо тоталитаризма. — М., 1992.

 56. Дойч К. Екстремальний націоналізм і самознищення: внутрішні проблеми волі //Зустрічі. — 1991. — N2.

 57. Донцов Д. Націоналізм. — Львів, 1926.

 58. Дробот Г.А.Куинси Райт о конфликтах и стабильности в международных отношениях// Социально- политические науки.-1991.-№7.- М., 1990.

 59. Дружинин В., Канторов М. Введение в теорию конфликтов. — М., 1989.

 60. Е.Гіденс. Соціологія. М.,1996.

 61. Евдокимов В.В.Партии в политической системе буржуазного государства.- Свердловск, 1990.

 62. Евланов Л.Г. Теория и практика принятия решений.-М., 1984.

 63. Егоров Б.А. Политическая система, политическое развитие, право. М.:1983.

 64. Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персонали. — К. 1993.

 65. Задирако П. Важкий шлях до демократії та свободи //Політологічні читання, 1994. — N1. — С.197-108.

 66. Зарубежная политология. М., 1998.

 67. Захарченко М.В., Погорілий 0.1. Історія соціології від античності до початку XX століття. — К.: Либідь, 1993. — Г.6. — Парагр.4.

 68. Здравомыслова Е.А. Социологические подходы к анализу общественных движений //Социологические исследования. — 1990. — N7.

 69. Іванов В. Политическая психология.– М., 1990.

 70. Каверин. Потребность власти. — М., 1991.

 71. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. К вечному миру. Соч. в 6т. - М., 1966.- Т.6.

 72. Кейзеров Н.В. Власть и авторитет. — М., 1973

 73. Кирилюк Ф., Кремень Л., Ирхин Ю. Психология и политика.– К.,1993.

 74. Ковелецкий Ю. Психологическая теория решений.-М.,1979

 75. Ковлер А.И. Избирательные технологии.М., 1995.

 76. Ковлер А.И., Смирнов В.В. Демократия н участие в политике. — М., 1986.

 77. Колодій А. Нація як суб’єкт політики.- Львів: Кальварія,1997.

 78. Конституции буржуазных государств. — М.: Юридическая литература, 1982.

 79. Конституція (Основний Закон) України. — Львів: 1993.

 80. Кравченко М. Макиавелли: технология эффективного лидерства // Социологические исследования. — 1993. — N6.

 81. Кравчук Л. Є така держава — Україна. — К.: Глобус, 1992.

 82. Краснов Б.И. Конфликты в обществе //Социально-политический журнал.- 1992.- N6, 7.

 83. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і політичне лідерство. — Львів, 1995.

 84. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М., 1975.

 85. Лисяк-Рудницький І. Націоналізм //Нариси з історії нової України. — Львів, 1991.

 86. Литвин В. Молодіжні громадсько-політичні організації //Політика і час.- 1991.- N3.

 87. Лісовий В. Поняття політичної культури і сучасний стан політичної культури в Україні.// Розбудова держави.-1993.-№3.

 88. Лнпинський В. Листи до братів-хліборобів. Писані 1919-1926 pp. Відень, 1926.

 89. Лузан А. Політика і суспільство(до засад політичної науки).// Політологічні читання.- 1993.- №1.

 90. Макарчук С. Український етнос (виникнення та історія розвитку). — К., 1992.

 91. Макиавелли Н. Государь //Избранные сочинения. — М., Худ-лит., 1992.

 92. Мала енциклопедія етнодержавства.– К.:Генеза, Довіра, 1996.

 93. Мангейм Д.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования.М., 1997.

 94. Марченко М.Н. Очерки теории политической системы современного буржуазного общества.– М.: 1985.

 95. Массовые движения в современном обществе. – М.: Наука, 1990.

 96. Мацієвський Ю.В. Конфліктологія: що та як вивчати.// Людина і політика.-2000.-№1

 97. Миллс Р. Властвующая елита. — М., 1959,

 98. Михальченко М. Якому бути політичному суверенітетові України //Політика і час.-1991- N1.

 99. Михельс Р. Социология политической партии в условиях демократии //Диалог, 1990. — N3, 5, 7, 9, 11.

 100. Моисеев Н.Н. Размышления о национализме //Социально-политический журнал. — 1994. — N6.

 101. Молчанов М. Політична культкра України: радянська чи пострадянська//Сучасність.–1995.–№10.

 102. Монтескье Ш. О духе законов. Избр.произведения. — М., 1955. — Ки.3-5.

 103. Моска Г. Элементы политической науки // Социологические исследования.–1995.-№4.

 104. Муляр В. Авторитарність — не бальзам, але й не анафема. //Віче, 1993. — N3.

 105. Мушинський В. Ханна Арендт и её главная книга //Свободная мысль, 1992. — N8.

 106. Н. Смелзер. Соціологія. М., 1992.

 107. Нарта М. Теория элит и политика. — М., 1978.

 108. Ницше Ф. Генеалогия морали //Соч. в 2т. — М., 1990; — Т.2.

 109. Ницше Ф. По ту сторону добра н зла. //Соч.в 2т. — М., 1990. — T.I. — Отд.9.

 110. Ницше Ф. Так говорив Заратустра. — К.:0снови, 1993.

 111. Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое. Книга для свободных умов. //Соч. в 2т. — М., 1990. — T.I.

 112. Образ жизни и состояние массового сознания.М., 1992.

 113. Общая и прикладная политология. М., 1997.

 114. Ожнганов Е.И. Политическая теория Макса Вебера. — Рмга, 1986.

 115. Ортега-и-Гассет Х. Старая и новая политика.// ПОЛИС.-1992.-№3.

 116. Ортега-і-Гасет X. Бунт мас //Вибрані твори. — К.:0снови, 1994.

 117. Основи политологии.– М.: Общество «Знание», 1992.

 118. Основи політології. (Пія ред. Б.Кухти). — К., 1992.

 119. Основи політології. За ред. Кухти Б. — Львів: 1991.

 120. Основи політології. Курс лекцій. — Львів, 1991. .

 121. Основы политологии //Под ред. А.Боднаря. — К., 1991.

 122. Основы теории политических систем. — М., 1986.

 123. Паронс Г. Человек в современной Америке.М., 1985.

 124. Пахомов Ю. Україна і Росія на хвилях глобалізації // Політична думка.- 1998.–С.140-151.

 125. Печчеи А. Человеческие качества. — М., 1990.

 126. Платон. Государство: соч. в Зт. — М., 1971. — Т.З. — 4.1. — Кн.5, 8.

 127. Политика как научная дисциплина по Д.Хелду.// Политические исследования, 1991, №5.

 128. Политическая теория и политическая практика. М., 1994.

 129. Политическая энциклопедия. В 2т. М., 1999.

 130. Політологічний енциклопедичний словник.– К.:Генеза,1997.

 131. Політологія /За ред.0. І. Семківа. -Львів, 1994.

 132. Політологія. За ред. А.Колодій. – Київ: Ніка-Центр.-2000.

 133. Політологія. Курс лекцій / І. С. Дмитрів, О. М. Рудакевич, В. А. Кулик та ін. - Тернопіль, 1998. - С. 5-9;

 134. Політологія:Підручник для студентів вузів/ за ред.О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка.-К.:Акалемія,1998.

 135. Полтава П. Концепція самостійної України //Державність. — 1991. — N1,2.

 136. Поппер К.Р. Открытое общество и его враги. Т.1: Пер. с англ. – М.: Феникс, 1992.

 137. Потічний П.Й. Що таке політика?// Сучасність.-1993.-№8

 138. Потульницький В. Теорія української політології.– К.,1993.

 139. Потульницький В.А. Історія української політології (Концепція державності в укр. зарубіжній історико-політичній науці).-Київ, 1991.

 140. Психологія масової політичної свідомості та поведінки. / Відп. ред. В.Васютинський.–К.: Вид-во “ДОК-К”, 1997.

 141. Пугачев Б. Что после империи //Кентавр. — 1992. — N2.

 142. Пугачев В.П. Субъект политики: личность, элита, лидерство.М.,1991.

 143. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. — К.: 1994.

 144. Рубанець Н., Сегній О. Куди йде постсоціалістична Європа //Віче.- 1993.- N5.

 145. Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України? — Львів:Свгг, 1994.

 146. Рябов С.Г., Томенко М.В. Основи теорії політики.-К.: Тандем, 1996.

 147. Сас П. Політична культура українського суспільства(к.XVI- перша пол. XVII ст.).–К.:Либідь, 1998.

 148. Семків O.I. Ідеї національної державності в історії суспільно-політичної думки України. Методичний посібник з гуманітарної підготовки.— Львів, 1994.

 149. Сенистебан Л.С. Основы политичекой науки. — М., 1992.

 150. Скиба В.Бажання зробити свободу негайно в найкоротший шлях до рабства //Віче,1993- N10.

 151. Скуратівський В. Євразійський синдром // Політична думка.-1995.-№2-3.-С.81-88.

 152. Славный Б.И. Проблема власти: новое измерение //Полис, 1991, N5.

 153. Согрии В.В. В чём сила политической системы США? //Общественные науки.-1990.- N5.

 154. Социально-политические отношения современных обществ //Социально-политический журнал, 1993. — N5-6.

 155. Тойнби А. Постижение истории. — М., 1991.

 156. Токвиль А. Демократия в Америке.М., 1992.

 157. Тоталитаризм: что это такое?: В 2-х т.М.,1991.

 158. Турен А. Социальные движения, революция, демократия //Свободная мысль, 1991.- N4.

 159. Україна: лідерство, еліта, влада. Матеріали дискусії відкритого засідання Київ. міжнародного клубу "Політична думка" //Політична думка. — 1994. — N1.

 160. Фридрих К., Бзежинский 3. Тоталитарная диктатура и автократия. — М.,1981.

 161. Фромм Э. Психология нацизма. — Из книги "Бегство от свободы" //Диалог, 1991.-N6.

 162. Хозин Г.С. Джеймс Розенау: взгляд на внешнюю политику //Социально-политические науки. — 1991. — N3.

 163. Християнські рухи: запитання і відповіді. — К.: Знання,1991.

 164. Циганков П.А. Міжнародні відносини як особливий різновид суспільних відносин // Політологічні читання.-1992.-№2.

 165. Цыганков П.А. Моргентау: взгляд на внешнюю политику //Социально-политические науки. — 1991. — N1.

 166. Цыганков П.А. Раймонд Арон о политической науке и социаологин международных отношений //Социально-политические науки. — 1991. — N5.

 167. Цыганков П.А.Политическая социология международных отношений. М., 1994.

 168. Чех М. Чому про націоналізм? //Зустрічі. — 1991. — N2.

 169. Что есть политика и что наука о политике.// Политические исследования, 1991,№4.

 170. Шаран П. Сравнительная политология. М., 1992.

 171. Шестопал Е.Б. Личность и политика. М., 1988.

 172. Шморгун О. Чим авторитарна влада відрізняється від диктаторської // Політологічні читання, 1994. — N 1.

 173. Шпакова Г.П. Типы лидерства в социологии Макса Вебера //Социологические исследования. — 1988. — N5.

 174. Ясперс К. Проблемы будущего //Смысл и назначение истории. — М., 1993.

 175. Almond, Gabriel and Verba, Sidney, eds. The Civic Culture Revisited.– Boston:Little, Brown, 1980.

 176. Betts, Richard K., ed. Conflict after the Cold War. Arguments on Causes of War and Peace.- Boston etc.: Allyn and Bacon, 1994/

 177. Huntington, Samuel P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order.- New York: Simon&Schuster, 1997/

 178. J. Galtung. Conflict transformation by peaceful means. Geneva, 1997.

 179. Smith, Antony D. The Ethnic Origins of Nations.– Oxford: Blackwell, 1998.

 180. W. Philips Shively Power and Choice. Chapter I ., Pp .3-16.Оцінка студента складається з трьох частин:

Оцінювання на I триместр:

Перший модуль –48 б.

Контрольна робота – 12 б.

Іспит – 40 б.

Оцінювання на II триместр:

Групові заняття – 50

Контрольна робота – 10 б.

Залік – 40 б.

Оцінювання на III триместр:


Групові заняття – 55 б.

Контрольна робота – 5 б.Іспит – 40 б.
Каталог: doc
doc -> Адам міцкевич (1798—1855)
doc -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
doc -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
doc -> Конспект уроку української літератури у 9 класі Мистецтво бачити слово. Візуальна (зорова) поезія сьогодні
doc -> Куп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мій рідний край – моя земля
doc -> Остроградський Михайло Васильович


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconПрограма спецкурсу для студентів ІІІ курсу психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Педагогіка музичного сприймання: Програма спецкурсу для студентів ІІІ курсу зі спеціальності “Початкове навчання та музичне виховання”...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconШипунов Геннадій Володимирович робоча програма
України. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки спеціальності 030104...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconПрограма проходження навчальної практики для студентів 4 курсу факультету лісового господарства
Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Основи композиції І топіарне мистецтво» для студентів 4 курсу за спеціальністю:...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconПрограма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Оркестровий клас: Навчальна програма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності 010100 – „Педагогіка І методика...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconМетодичні рекомендації до курсу «семіотика» для студентів магістратури філологічного факультету спеціальності «літературна творчість»
Методичні вказівки до курсу «Семіотика» для студентів магістратури філологічного факультету спеціальності «літературна творчість»....
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія міжнародних відносин для студентів IV курсу історичного факультету
Розробник: кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії Страшнюк С. Ю
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Теорія перекладу" для студентів усіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Теорія перекладу” для студентів усіх форм навчання спеціальності 0203 Гуманітарні...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconВдовичин Ігор Ярославович робоча програма
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Український консерватизм» для студентів за напрямом підготовки 030104 – Політологія»,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка