Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Система технологій" напряму підготовкиСкачати 425,6 Kb.
Дата конвертації30.04.2018
Розмір425,6 Kb.
ТипРобоча програма

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан географічного факультету


___________(В.П.Руденко)

30 серпня 2011 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з дисципліни "Система технологій"

напряму підготовки Менеджмент

Факультет Географічний

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Нормативні

дані
Форма

навчання


Курс

Семестри

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)(год)Лабораторних

(год)


Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)Розрахункові, графічні роботи

(семестр)Курсові роботи

(семестр)Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна


2

4

81

2.5

32

16
6

274Заочна


2

4

81
6

4714

Робоча програма складена на основі програми навчальної дисципліни «Системи технологій» для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» / Укл.: Шаповал С.В., Морковська Н.Г.– Харків: ХНАМГ, 2009. – 23 с.


Робоча програма складена асист. Наконечним Костянтином Петровичем
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту протоколом 1 "30" серпня 2011 року
Завідувач кафедрою ________________________ /Руденко В.П./

(підпис)

«____»______________2011р.


Схвалено методичною радою географічного факультету

Протокол № _____від «___»___________________2011р.


Голова методичної ради

Географічного факультету ______________________ /Руденко В.П./

(підпис)

1. Пояснювальна записка.

1.1. Мета викладання дисципліни – є формування у студентів комплексу необхідних теоретичних знань і практичних навичок з економічних основ технологічного розвитку, аналізу технологічних процесів економіки України та пріоритетних напрямків їх розвитку.
1.2. Завдання вивчення дисципліни:

 • розкрити основні передумови формування сучасного виробництва;

 • визначити основні поняття та терміни в галузях виробництва;

 • дати опис технологічних систем як економічних об’єктів;

 • показати потенційні можливості технологічних методів підвищення ефективності виробництва;

 • відзначити галузеві особливості систем технологій матеріальної та нематеріальної сфер виробництва;

 • навчити студентів аналізувати та оцінювати техніко-економічну й екологічну ефективність промислових технологій, якість технологічних рішень на підприємстві.1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

 • знання предмету, мети та завдань курсу;

- визначення основних понять та термінів у виробничих та невиробничих системах;

- знання основних типів технологічних процесів;

- вміння аналізувати виробничі процеси галузей економіки;


 • практичні навики техніко-економічних розрахунків.


2. СТРУКТУРА ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ, НАВЧАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСЦИПЛІНИ «СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЙ» ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА

Компетенції

(прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ),

навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види

діяльності

і поточного контролю

Кількість балів

ІНДЗ

(за вибором)

Кількість балів

за ІНДЗ

Всього балів

за види навч. занять

Л

С

Пр

Ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Змістовий модуль 1. Поняття про техніку та технологію галузей сучасного виробництва, місце та роль сировини у сучасному виробництві


Знати і розуміти предмет, мету, основні поняття та основні вимоги дисципліни .

НЕ1.1.(Лекція)

Аспекти технологій та системи технологій.

[осн.: 3, 10, 13,; додат.:4, 13]


Предмет зміст та завдання курсу. Зміст поняття система технологій та її поступовий розвиток. Передумови розвитку господарського комплексу та особливості сучасного виробництва. Характеристика основних класифікаційних ознак технологічних систем.

2


Конспект лекції
Складання тестових питань до НЕ 1.1.

0,5

Пошукова інформаційна робота до НЕ 1.1.


0,5

1

Розуміти зміст технологічних процесів та знати особливості системи сучасного виробництва.


НЕ1.2.(Лекція) Характеристика технологічних процесів та систем у сучасному виробництві

[осн.1, 2, 4, 17; додат.:4, 11]Науково-технічна революція та етапи науково-технічного прогресу Зміст та параметри виробничих, технологічних та допоміжних процесів. Принципи організації виробничого процесу.

Структура організаційно-технологічної системи? Класифікація технологічних систем. Техніко-економічні рівні виробничої системи2


Конспект лекції
Складання тестових питань до НЕ 1.2.

0,5

Пошукова інформаційна робота до НЕ 1.2.


0,5

1

Розглянути техніко-економічні показники виробничого процесу.

НЕ 1.3 (Лекція) Техніко-економічні показники та контроль технологічних процесів

[осн.: 3, 4, 6, 14 додат.:11]Техніко-економічні показники технологічних процесів

Групи показників якості продукції. Баланс технологічних процесів та продукції . Контроль технологічних процесів
4


Конспект лекції
Складання тестових питань до НЕ 1.3.

0,5

Пошукова інформаційна робота до НЕ 13.


0,5

1

Узагальнити теоретичний матеріал НЕ 1.1, НЕ1.2 та НЕ 1.3 та визначити особливості сучасного виробництва

НЕ 1.4(Семінар) Промислове виробництво – основа життєдіяльності людини [осн.: 1 - 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18; додат.:4, 11, 13].

Загальні відомості про промислове виробництво. Оснащення промислового виробництва.

Поняття про технологію як складу життєдіяльності людини2Тестування за НЕ (Лекція)
Доповідь за НЕ (Семінар)
Фронтальне опитування
Письмове опитування

1


1

0,5


0,5


Рефератив-на доповідь за вибором

1

4

Вміти зробити практичні розрахунки

НЕ 1.4(Практична робота) Умови і чинники, що впливають на розвиток промисловості

Теоретичні особливості функціонування сучасних підприємств.

Техніко-економічні розрахунки по забезпеченню виробництва сучасного металургійного заводу

2
Виконані практичні розрахунки

3

Програмне забезпечення розрахунків

3

61

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Розглянути основні види сировини у промисловості та визначити особливості комплексного використання сировини.


НЕ1.5. (Лекція) Сировина в промисловості

[осн.:3, 2, 7, 13, 14, 18; додат.:1, 3, 8, 9,14]Сутність поняття «сировина». Характеристика мінеральної сировини. Рудна сировина. Нерудна сировина. Горюча мінеральна сировина, паливо. Поняття про техніко-технологічні особливості видобутку та переробки мінеральної сировини. Основні види рослинної й тваринної сировини та їх значення в народному господарстві. Збагачення сировини як необхідність раціонального господарювання. Комплексне використання мінерально-сировинних ресурсів

4


Конспект лекції
Складання тестових питань до НЕ 1.5.

0,5

Пошукова інформаційна робота до НЕ1.5.


0,5

1

Розглянути особливості води, повітря та енергії сировинних ресурсів промисловості.

НЕ 1.6 (Лекція) Вода, повітря і енергія в промисловості

[осн.:3, 7, 16, 18, додат.3, 8, 14]Вода в промисловості. Водопідготовка та водоочистка у виробничому процесі. Повітря в промисловості. Види енергії в промисловості.


4


Конспект лекції
Складання тестових питань до НЕ 1.6.

0,5

Пошукова інформаційна робота до НЕ1.5.


0,5

1

Узагальнити теоретичний матеріал НЕ 1.5та НЕ 1.6 та визначити особливості матеріальних та енергетичних ресурсів промисловості

НЕ 1.7(Семінар) Матеріальні і енергетичні ресурси промисловості. [осн.:3, 7,14, 16, 18; додат.: 1, 3, 8, 9, 14].

Загальні відомості про сировину. Енергія в промисловості. Повітря в промисловості. Вода в промисловості

2Тестування за НЕ (Лекція)
Доповідь за НЕ (Семінар)
Фронтальне опитування
Письмове опитування

1


1

0,5


0,5


Рефератив-на доповідь за вибором

1

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Вміти зробити практичні розрахунки

НЕ 1.7 (Практична робота) Техніко-економічні показники у виробничому процесі.

Показники хіміко-технологічного процесу.

Задачі обчислення видаткових коефіцієнтів. Задачі обчислення виходу продукції.

2
Виконані практичні розрахунки

3

Програмне забезпечення розрахунків

3

6

Модульна контрольна робота 1

10

Всього за змістовий модуль 1

16

4

4
351

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Змістовий модуль 2. Основні технологічні процеси сучасного виробництва та техніка технологія екологічної безпеки виробництва

Вміти виділити основні закономірності хіміко-технологічних процесів

НЕ2.1 (Лекція) Основні закономірності хіміко-технологічних процесів

[осн.:9, 10, 11, 12, 15; додат.: 12 ]Роль хімічних та фізичних процесів в промисловому виробництві Класифікації хімічних процесів. Поняття про швидкість і рівновагу хімічних процесів. Вихід продукції в хіміко-технологічних процесах. Загальні принципи інтенсифікації хіміко-технологічних процесах. Перспективи розвитку й удосконалювання хіміко-технологічних процесів.

2


Конспект лекції
Складання тестових питань до НЕ 2.1.

0,5

Пошукова інформаційна робота

до НЕ 2.1.
0,5

1

Узагальнити теоретичний матеріал НЕ 2.1 визначити особливості хімічної промисловості

НЕ 2.2 (Семінар) Техніка, технологія і продукція хімічної промисловості

[осн.:9, $10, 12; додат: 2, 6, 12, 16]Загальні відомості про хімічне виробництво і продукцію неорганічної хімії. Виробництво пластмас. Виробництво хімічних волокон. Виробництво каучуку і гуми.

2Тестування за НЕ (Лекція)
Доповідь за НЕ (Семінар)
Фронтальне опитування
Письмове опитування

1


1

0,5


0,5


Рефератив-на доповідь за вибором

1

4

Знати основні типи технологічних процесів

НЕ2.3 (Лекція) Основні типи сучасних технологічних проесів

[осн.:4, 9, 14, 17]

Високотемпературні процеси. Електрохімічні процеси. Каталітичні процеси. Процеси, що відбуваються за умов високого або низького тиску. Біохімічні процеси. Фото-хімічні процеси. Радіаційно-хімічні процеси. Плазмохімічні процеси

4


Конспект лекції
Складання тестових питань до НЕ 2.1.

0,5

Пошукова інформаційна робота

до НЕ 2.1.
0,5

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Розуміти зміст та значення збагачення корисних копалин

НЕ 2.4 (Семінар) Збагачення корисних копалин

[осн.:2, 3, 10; додат.: 2, 3, 4,]Збагачення корисних копалин

Видобування корисних копалин. Виробничі процеси у гірничодобувній промисловості2Тестування за НЕ (Лекція)
Доповідь за НЕ (Семінар)
Фронтальне опитування
Письмове опитування

1


1

0,5


0,5


Рефератив-на доповідь за вибором

1

4

Знати основні особливості технології очищення стічних вод

НЕ2.5 (Лекція) Техніка та технологічні особливості очищення стічних вод

[осн.: 1, 5, 9, 17]Джерела забруднення природних вод. Визначення необхідного ступеню очистки стічних вод. Механічні, хімічні, біохімічні й фізико-хімічні методи очищення стічних вод. Сучасні та передові технології очистки води.

2


Конспект лекції
Складання тестових питань до НЕ 2.1.

0,5

Пошукова інформаційна робота

до НЕ 2.1.
0,5

1

Знати основні особливості технології утилізації відходів

НЕ2.6 (Лекція) Технології утилізації та повторного використання відходів різних галузей народного господарства

[осн.: 1, 5, 1111, 12]Техніка та технології утилізації відходів паливно-енергетичного комплексу. Техніка та технології утилізації відходів металургійної промисловості. Світовий досвід переробки пластмас.4


Конспект лекції
Складання тестових питань до НЕ 2.1.

0,5

Пошукова інформаційна робота

до НЕ 2.1.
0,5

1

Розглянути сучасні безвідходні та маловідходні технології

НЕ2.7(Лекція) Безвідходні та маловідходні технології

[осн.: 1, 5, 1111, 16]Сутність безвідходних та маловідходних технологій. Основні напрями розвитку. Рекуперація та утилізація відходів. Міжнародний досвід впровадження сучасних технологій.

4


Конспект лекції
Складання тестових питань до НЕ 2.1.

0,5

Пошукова інформаційна робота

до НЕ 2.1.
0,5

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Вміти визначити особливості металургійної промисловості

НЕ 2.8 (Семінар)

Техніка і технологія металургійної промисловості

[осн.:3, 4, 16, 17 18; додат.:10, 15].


Металургія чавуну. Металургія сталі

2Тестування за НЕ (Лекція)

Доповідь за НЕ (Семінар)

Фронтальне опитування

Письмове опитування


1
1
0,5


0,5

Рефератив-на доповідь за вибором

1

4

Вміти визначити особливості паливної промисловості

НЕ 2.9. (Семінар) Техніка і технологія паливної промисловості

[осн.:3, 7, 16, 17; 18 додат.:1, 9, 12].Види палива та галузі його застосування. Добування нафти і газу. Переробка палива і нафтопродуктів

1Тестування за НЕ (Лекція)

Доповідь за НЕ(Семінар)

Фронтальне опитування

Письмове опитування


1
1


0,5

0,5


Рефератив-на доповідь за вибором

1

4

Знати особливості техніки та технології будівельної індустрії

НЕ 2.10. (Семінар) Техніка, технологія і продукція будівельної індустрії

[осн.:5, 13, 18; додат.:2, 5, 7, 16].Загальні відомості про будівельну індустрію. Виробництво будівельних мета ріалів. Природні органічні матеріали. Природні неорганічні матеріали.
1Тестування за НЕ (Лекція)

Доповідь за НЕ (Семінар)

Фронтальне опитування

Письмове опитування


1
1


0,5
0,5

Рефератив-на доповідь за вибором

1

4

Модульна контрольна робота 2

10

Всього за змістовий модуль 2

24

835

Модуль контроль (підсумковий)

30

Всього

100


3. ЗМІСТ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЗАПИТАНЬ ДЛЯ

САМОПЕРЕВІРКИ ЇЇ ВИКОНАННЯ

ЗМ НЕ в яких перед-бачено СМ

Тема, завдання самостійної роботи


Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи


Список рекомендованої літератури до теми

НЕ1.1.-

1.4.


Промислове виробництво – основа життєдіяльності людини.

Галузева будова економіки України.Виробничі, технологічні та допоміжні процеси в промисловості (з прикладами по галузях).

Оснащення промислового виробництва та його класифікація.Реферативні доповіді із захистом

Макс. оцінка – 1 бал за шкалою ECTSОсн.: 1 - 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18; Додат.:4, 11, 13.
НЕ 1.5. -1.7.

Добування корисних копалин відкритим способом.

Техніка, що застосовується в кар’єрах.

Буровибухові роботи в кар’єрах і шахтах.

Добування корисних копалин підземним способом.

Техніка, що застосовується у вугільних шахтах.

Техніка, що застосовується у рудних шахтах.

Дробління і подрібнення сировини.

Збагачення сировини.Реферативні доповіді із захистом

Макс. оцінка – 1 бал за шкалою ECTSОсн.:3, 7,14, 16, 18; Додат.: 1, 3, 8, 9, 14.
НЕ 2.1. – НЕ 2.2.

Загальна характеристика галузей хімічної промисловості

Технологія виробництва кислот (по вибору).

Технологія виробництва содових продуктів.

Класифікація мінеральних добрив за різними ознаками.

Техніка і технологія виробництва азотних добрив.

Техніка і технологія виробництва фосфорних добрив.

Техніка і технологія виробництва калійних добрив.

Класифікація, техніка і технологія виробництва мікродобрив.

Класифікація, техніка і технологія виробництва ядохімікатів.

Класифікація, техніка і технологія виробництва гербіцидів.Реферативні доповіді із захистом

Макс. оцінка – 3 бали за шкалою ECTSОсн.:9, $10, 12; Додат: 2, 6, 12, 16.
Н.Е 2.4

Будова земної кори і розташування в ній корисних копалин.

Пошуки корисних копалин.

Розвідка родовищ корисних копалин.

Фізичні властивості гірничих порідРеферативні доповіді із захистом

Макс. оцінка – 1 бал за шкалою ECTSОсн.:2, 3, 10; Додат.: 2, 3, 4.
Н.Е 2.8

Виробництво чавуну.

Виробництво сталі (один із розглянутих способів).

Виробництво міді.

Виробництво алюмінію.

Виробництво прокату.

Нляхи використання продукції металургійного виробництва.Реферативні доповіді із захистом

Макс. оцінка – 1 бал за шкалою ECTS
Осн.:3, 4, 16, 17 18; Додат.:10, 15
Н.Е 2.9

Розвідка нафтових середовищ.

Експуатація нафтових родовищ.

Первинна переробка нафти на місці добування.

Способи зберігання та транспортування нафти і газу.

Техніка і технологія коксування кам’яного вугілля.

Техніка і технологія перегонки нафти.

Хімічні способи переробки нафти.

Продукти нафтопереробки.

Галузі застосування нафтопродуктів


Реферативні доповіді із захистом

Макс. оцінка – 1 бал за шкалою ECTSОсн.:3, 7, 16, 17; 18 Додат.:1, 9, 12
Н.Е 2.10

Керамічні вироби

Вогнетривкі матеріали

В’яжучі матеріали

Бетон, залізобетон і будівельні розчини

Силікатні (автоклавні) матеріали

Металеві матеріали і конструкції

Азбоцементні матеріали

Скло і вироби на його основіРеферативні доповіді із захистом

Макс. оцінка – 1 бал за шкалою ECTSОсн.:5, 13, 18; Додат.:2, 5, 7, 16.
4. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ


Назва розділу, теми, зміст теми

Кількість годин


Змістовий модуль 1. Поняття про техніку та технологію галузей сучасного виробництва, місце та роль сировини у сучасному виробництві
НЕ1.1 Аспекти технологій та системи технологій.

Предмет зміст та завдання курсу. Зміст поняття система технологій та її поступовий розвиток. Передумови розвитку господарського комплексу та особливості сучасного виробництва. Характеристика основних класифікаційних ознак технологічних систем.НЕ1.2. Характеристика технологічних процесів та систем у сучасному виробництві

Зміст та параметри виробничих, технологічних та допоміжних процесів. Принципи організації виробничого процесу. Технологічне оснащення, робочий час, робочий хід, технологічні фонди, виробничий цикл, типи виробництва. Класифікація технологічних процесів. Структура організаційно-технологічної системи? Класифікація технологічних систем. Техніко-економічні рівні виробничої системиНЕ 1.3. Техніко-економічні показники та контроль технологічних процесів

Техніко-економічні показники технологічних процесів

Групи показників якості продукції. Баланс технологічних процесів та продукції . Контроль технологічних процесів

НЕ1.5. Сировина в промисловості

Сутність поняття «сировина». Характеристика мінеральної сировини. Рудна сировина. Нерудна сировина. Горюча мінеральна сировина, паливо. Поняття про техніко-технологічні особливості видобутку та переробки мінеральної сировини. Основні види рослинної й тваринної сировини та їх значення в народному господарстві. Збагачення сировини як необхідність раціонального господарювання. Комплексне використання мінерально-сировинних ресурсівНЕ 1.6. Вода, повітря і енергія в промисловості

Вода в промисловості. Водопідготовка та водоочистка у виробничому процесі. Повітря в промисловості. Види енергії в промисловості.


2
2

4

4

4


Змістовий модуль 2. Основні технологічні процеси сучасного виробництва та техніка технологія екологічної безпеки виробництва
НЕ2.1. Основні закономірності хіміко-технологічних процесів

Роль хімічних та фізичних процесів в промисловому виробництві Класифікації хімічних процесів. Поняття про швидкість і рівновагу хімічних процесів. Вихід продукції в хіміко-технологічних процесах. Загальні принципи інтенсифікації хіміко-технологічних процесах. Перспективи розвитку й удосконалювання хіміко-технологічних процесів.НЕ2.3. Основні типи сучасних технологічних процесів

Високотемпературні процеси. Електрохімічні процеси. Каталітичні процеси. Процеси, що відбуваються за умов високого або низького тиску. Біохімічні процеси. Фото-хімічні процеси. Радіаційно-хімічні процеси. Плазмохімічні процесиНЕ2.5. Техніка та технологічні особливості очищення стічних вод

Джерела забруднення природних вод. Визначення необхідного ступеню очистки стічних вод. Механічні, хімічні, біохімічні й фізико-хімічні методи очищення стічних вод. Сучасні та передові технології очистки води.НЕ2.6. Технології утилізації та повторного використання відходів різних галузей народного господарства

Техніка та технології утилізації відходів паливно-енергетичного комплексу. Техніка та технології утилізації відходів металургійної промисловості. Світовий досвід переробки пластмас.НЕ2.7. Безвідходні та маловідходні технології

Сутність безвідходних та маловідходних технологій. Основні напрями розвитку. Рекуперація та утилізація відходів. Міжнародний досвід впровадження сучасних технологій.


2
4

2

4

4

Всього годин

32


5. ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Назва теми

Кількість годин


НЕ 1.4. Промислове виробництво – основа життєдіяльності людини.

Практична робота Умови і чинники, що впливають на розвиток промисловості

НЕ 1.7. Матеріальні і енергетичні ресурси промисловості.

Практична робота Техніко-економічні показники у виробничому процесі.

НЕ 2.2. Техніка, технологія і продукція хімічної промисловості

НЕ 2.4. Збагачення корисних копалин

НЕ 2.8. Техніка і технологія металургійної промисловості

НЕ 2.9. Техніка і технологія паливної промисловості

НЕ 2.10. Техніка, технологія і продукція будівельної індустрії

2

2

22

2

22

1

1Всього годин

16


6. ТЕМАТИКА ІНДЗ
до Н.Е. 1.1-1.4

Промислове виробництво – основа життєдіяльності людини.

Галузева будова економіки України.

Виробничі, технологічні та допоміжні процеси в промисловості (з прикладами по галузях).

Оснащення промислового виробництва та його класифікація.


до Н.Е. 1.5 -1.7

Техніка, що застосовується в кар’єрах.

Буровибухові роботи в кар’єрах і шахтах.

Добування корисних копалин підземним способом.

Техніка, що застосовується у вугільних шахтах.

Техніка, що застосовується у рудних шахтах.

Дробління і подрібнення сировини.

Збагачення сировини.


до Н.Е. 2.1-2.2

Загальна характеристика галузей хімічної промисловості

Технологія виробництва кислот (по вибору).

Технологія виробництва содових продуктів.

Класифікація мінеральних добрив за різними ознаками.

Техніка і технологія виробництва азотних добрив.

Техніка і технологія виробництва фосфорних добрив.

Техніка і технологія виробництва калійних добрив.

Класифікація, техніка і технологія виробництва мікродобрив.

Класифікація, техніка і технологія виробництва ядохімікатів.

Класифікація, техніка і технологія виробництва гербіцидів.

Полімери в хімічній промисловості.

Виробництво і використання пластмас у промисловості.

Класифікація пластмас за різними ознаками.

Пластмаси у машинобудуванні.

Технологія виготовлення пластмасових деталей литтям під тиском.

Технологія виготовлення пластмасових деталей пресуванням.

Виготовлення пластмасових деталей методом екструзії.

Класифікація волокон за походженням.

Класифікація волокон за походженням.

Властивості волокон і методи їх випробувань.

Техніка і технологія виготовлення синтетичних волокон (взагалі, або конкретного волокна).

Виготовлення синтетичних волокон на чернігівському во “хіво-локно”.

Техніка і технологія виготовлення синтетичного каучуку.

Техніка і технологія виготовлення гуми, гумових виробів.

Використання гумових виробів у народному господарстві.


до Н.Е. 2.3, 2.5 - 2.7

Екологізація виробництва та впровадження зелених технологій

Діяльність України за умов сталого розвитку.

Шляхи екологізації

Сучасні очисні устаткування в промисловості

Особливості еколоізації різних галузей виробництвадо Н.Е. 2.4

Будова земної кори і розташування в ній корисних копалин.

Пошуки корисних копалин.

Розвідка родовищ корисних копалин.

Фізичні властивості гірничих порід.

Добування корисних копалин відкритим способом.


до Н.Е. 2.8

Виробництво чавуну.

Виробництво сталі (один із розглянутих способів).

Виробництво міді.

Виробництво алюмінію.

Виробництво прокату.

Шляхи використання продукції металургійного виробництва.
до Н.Е. 2.9

Розвідка нафтових середовищ.

Експуатація нафтових родовищ.

Первинна переробка нафти на місці добування.

Способи зберігання та транспортування нафти і газу.

Нафтові родовища чернігівщини та їх експлуатація.

Техніка і технологія коксування кам’яного вугілля.

Техніка і технологія перегонки нафти.

Хімічні способи переробки нафти.

Продукти нафтопереробки.

Галузі застосування нафтопродуктів.
до Н.Е. 2.10.

Керамічні вироби

Вогнетривкі матеріали

В’яжучі матеріали

Бетон, залізобетон і будівельні розчини

Силікатні (автоклавні) матеріали

Металеві матеріали і конструкції

Азбоцементні матеріали

Скло і вироби на його основі

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

Питання до модуль контролю


 1. Критерії економного використання енергії. Коефіцієнт використання енергії.

 2. Сировинна база металургійного виробництва.

 3. Фізичні та хімічні методи очищення атмосферного повітря.

 4. Тепловий коефіцієнт корисної дії. Утилізація вторинних енергоресурсів

 5. Попередня підготовка металургійної сировини.

 6. Механічні методи очищення викидів від шкідливих речовин в атмосферу.

 7. Роль хімічних і фізичних процесів у промисловому виробництві.

 8. Основні закономірності технологічних процесів.

 9. Доменний процес виробництва чавуну.

 10. Фізико-хімічні методи очищення викидів від шкідливих речовин в атмосферу.

 11. Класифікація хімічних процесів.

 12. Киснево-конвертерний процес виробництва криці.

13.Наслідки забруднення атмосфери.

14.Поняття про швидкість і рівновагу хімічних процесів.

15. Вихід продукції в хіміко-технологічних процесах.

16.Мартенівський спосіб отримання чавуну.

17.Джерела забруднення природних вод.

18. Визначення необхідного ступеня стічних вод.

19.Сутність і значення високотемпературних процесів.

20. Виробництво чавуну в електричних печах.

21. Механічні й фізико-хімічні методи очищення стічних вод.

22.Вплив температури на процеси, що протікають в кінетичній області.

23.Киснево-конвертерний процес виробництва криці.

24.Хімічні й фізико-хімічні методи очищення стічних вод.

25.Вплив температури на швидкість процесів в дифузійній області.

26.Склад, характеристика і властивості твердих каталізаторів.

27.Біохімічні методи очищення стічних вод.

28.Зміст та завдання курсу "Техніка і технологія галузі".

29.Теорія каталізу та його види.

30.Технологія переробки відпрацьованих нафтопродуктів.

31.Поняття про технологічні процеси.

32.Місце та роль каталітичних процесів у сучасному виробництві.

33.Проблеми переробки радіоактивних відходів АЕС.

34.Принципи класифікації технологічних процесів

35.Значення та сутність електрохімічних процесів.

36.Утилізація викидів ТЕС.

37.Матеріальний баланс технологічного процесу.

38.Теоретичні основи електролізу.

39.Способи очищення від пилу, сірчаного ангідриду і інших шкідливих речовин.

40.Поняття про собівартість і якість промислової продукції.

41.Основні закономірності електрохімічних процесів

42. Доменні шлаки та їх утилізація.

43.Енергетичний (тепловий) баланс технологічного процесу.

44.Гомогенний каталіз. Гетерогенний аналіз.

45.Класифікація відходів кольорової металургії і способи їх переробки.

46.Сутність поняття "сировина".

47. Характеристика мінеральної сировини.

48. Роль та значення тиску у технологіях.

49. Тиск як чинник інтенсифікації газоподібних процесів.

50.Методи переробки брухту кольорових металів.

51. Поняття про техніко - технологічні особливості видобутку та переробки мінеральної сировини.

52. Значення тиску у рідинно-фазних процес.

53. Значення тиску у твердо фазних процесах.

54.Сутність безвідходних та маловідходних технологій.

55. Напрямки розвитку безвідходних технологій.

56. Видобуток і переробка твердої мінеральної сировини.

57.Основні поняття та визначення біохімічних процесів.

58. Рекуперація та утилізація відходів.

59. Видобуток і переробка рідкої та газоподібної мінеральної сировини.

60. Поняття про біотехнологію.

61.Утилізація викидів ТЕС.

62. Проблеми видобутку і переробки мінеральної сировини.

63. Сутність поняття "комплексне використання сировини".

64. Розвиток і становлення біотехнології.

65. Використання відходів кольорової металургії.

66. Збагачення мінеральної сировини, як різновид комплексного використання.

67. Методи збагачення сировини.

66. Сутність фотохімічних процесів.

67. Технологія переробки макулатури.

68. Повторне використання склотари.

69. Джерела води у промисловості.

70. Якість води, її реакція і прозорість.

71. Класифікація фотохімічних процесів.

72. Досвід зарубіжних країн у переробці побутового сміття.

73. Промислова водопідготовка.

74. Основні етапи промислової водопідготовки.

75. Переваги та недоліки фотохімічних процесів

76.Світовий досвід переробки пластмас.

77. Промислові стічні води та їх очистка.

78. Методи очистки стічних вод

79.Сутність та значення радіаційно-хімічних процесів.

80. Розробка нових технологічних процесів.

81.Джерела енергії в промисловості.

82. Методи зменшення енерго- й матеріаломісткості продукції.

83. Джерела забруднення атмосфери.

84. Перспективність безвідходного виробництва

85. Умови, що обмежують застосування високих температур.

86. Досвід краї Європи у переробці побутового сміття. 1. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ЗА ШКАЛОЮ ECTS ТА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ
Рейтингова оцінка у балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTSКритерії оцінок (умови заліків)

Оцінка

Пояснення

90-100

5 (відмінно)

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)Відмінно” – студент детально знає теоретичний матеріал та матеріал з семінарських занять, розуміє хід практичної роботи, уміє давати визначення основних понять, розуміє сутність основних положень техніки та технології галузі. На запитання викладача за програмою курсу відповідає не вагаючись. Опрацював теми для самостійного вивчення та ІНДЗ.

82–89

4 (добре)

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)Дуже добре” – студент знає теоретичний матеріал дисципліни, виконав семінарські, практичні та самостійні роботи, уміє пояснити сутність основних понять. Знання в межах навчальних програм, підручників, навчальних посібників. Здатний самостійно складати нові, більш ефективні алгоритми діяльності для вирішення типових задач і завдань. Розуміє зміст основних типових технологічних процесів.

75–81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)Добре” – Все вище вказане виконує не повною мірою, однак знає теорію та практичний зміст дисципліни. При відповідях на запитання інколи вагається, але знаходить вірні рішення. Опрацював теми для самостійного вивчення та семінарські роботи.

67–74

3 (задовільно)

D


Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)Задовільно” – знає основні теоретичні положення, виконав більшу частину практичних і семінарських робіт. При повторенні матеріалу відразу працює якісніше. Відповідає на більшу частину запитань викладача. Опрацював теми для самостійного вивчення.

60–66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)“Достатньо” – все вище вказане виконує не повною мірою, однак виконав більшу частину семінарських робіт та тем для самостійного опрацювання. На більшу частину запитань викладача відповідає.

35–59

2 (незадовільно)

 


FX

Незадовільно


Незадовільно (з можливістю повторного складання)” – не виконані вимоги для оцінки “достатньо”, але студент виконує додаткові завдання в межах програми курсу.

1–34

F

Незадовільно

(з обов’яз-ковим повторним курсом)Незадовільно з обов’язковим повторним курсом)” – не виконані вимоги на рівні “достатньо”, не виконані додаткові завдання.

9. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна література:

 1. Вельбот В.П.Системи технологій. – Хмельницький, 2003.

 2. Використання природних ресурсів і охорона природи/ за ред. О.П. Міланової. –М.: -1987.

 3. Демченко Н.Т. Основы технологий отраслей производственной и непроизводственной сфер. – Донецк, 1997.

 4. Демченко М.Т., Поважний С.Ф., Цибровський Г.Г. Системи технологій. – Донецьк, 2001.

 5. Дриц М.Е., Москалев М.А. Технология конструкционных материалов и материаловедение. – М.: - 1990.

 6. Дубровська Г.М. Системи сучасних технологій: У 2-х ч. – Черкаси, 1997.

 7. Збожна О.М. Технологія. – К., 1993.

 8. Збожна О.М. Основи технології. – Тернопіль, 2002.

 9. Колотило Д.М. Системы технологий и экология промышленности. – К., 1992.

 10. Людинатехніка – природа /за ред. І.К.Корєнькова. –м.: - 1988.

 11. Общая химическая технология / Под ред. А. Амелина. – М., 1977.

 12. Общая химическая технология /Под ред. проф. А.Г. Амелина. –М.: -1997.

 13. Основы технологии важнейших отраслей промышленности: учебник /под.ред. Сидорова. – М.: - 1971.

 14. Основы технологии важнейших отраслей промышленности, Т.1-Минск: -1989.

 15. Основы химической технологии. – М., 1983.

 16. Соколов Р.С. Химическая технология, Т.1 –М.: -1999.

 17. Технология важнейших отраслей промышленности / Под ред. А. Гинберга, Б. Хохлова. – М., 1985.

 18. Харук А.І. Сучасні технології провідних галузей: Курс лекцій. – Львів, 2005.

Додаткова література:

 1. Абдулин Ф.С. Добыча нефти и газа. –М.: -1983.

 2. Андреев С.Е. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых. –М.: -1978

 3. Бакс Карл. Богатства земных недр. – М.: -1986.

 4. .Боголюбов О.М. Машина і людина. – К., 1969.

 5. Баженов Ю.М., Комар А.Г. Технология бетонных и железобетонных изделий. –М.: -1984.

 6. Гарбар М.И. и др. Пластические массы. –М.: -1997.

 7. Ищенко И.И. Технология каменных и монтажных работ. –М.: -1988.

 8. Комар А.Г. Строительные материалы и изделия. – М., 1985.

 9. Коробко В.Г. Енергетика і паливні ресурси. –К.: -1974.

 10. Линчевский Б.В. и др. Металлургия чёрных металлов: Учебник /Под ред. Б.В. Лнчевского. –М.: -1986.

 11. Патон Б.Є. До висот науки. – К., 1977.

 12. Рукавишников А.І. Хімічна промисловість України. –1980.

 13. Ряузов А.Н. и др. Технология производства химичских волокон. –М.: -1980.

 14. Соціально–економічна географія України: Навчальний посібник /За ред. проф. Шаблія О.І. – Львів: - 1994.

 15. Степанов Ю., Баландин Г., Рыбкин В. Технология литейного производства. – М., 1984.

 16. Технология и механизация строительного производства: В 2 ч. / под ред. С. Атаева, С. Канторева. – М., 1983.Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни \"Система технологій\" напряму підготовки icon«Етика ділового спілкування» на 2010-2011 навчальний рік напряму підготовки 050109 «Управління персоналом і економіка праці»
...
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни \"Система технологій\" напряму підготовки iconНавчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів»
Сторія україни: навчально-методичний посібник для студентів, працюючих за кредитно-модульною системою. (укладачі: кандидат історичних...
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни \"Система технологій\" напряму підготовки iconКонспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки
Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» денної та заочної...
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни \"Система технологій\" напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни «канонічне право»
Робоча програма з «Канонічного права» для студентів з напряму підготовки 030401 Правознавство, освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»...
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни \"Система технологій\" напряму підготовки iconКафедра соціології та соціальних технологій
Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та...
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни \"Система технологій\" напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни політичний аналіз І прогнозування
Робоча програма “Політична влада” для студентів галузі знань 0301 “Соціально-політичні науки” напряму підготовки 030104 “Політологія”....
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни \"Система технологій\" напряму підготовки iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма з дисципліни «Професійна підготовка: практика pr-діяльності» для студентів напряму підготовки 030302 «бакалавр»...
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни \"Система технологій\" напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни \"Система технологій\" напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни \"Система технологій\" напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Історія політичної думки в Україні напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Історія політичної думки в Україні для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка