Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання


§8. НЕНАГОЛОШЕНІ ГОЛОСНІ В ІМЕННИКАХ. СЛОВНИКОВІ СЛОВАСторінка3/9
Дата конвертації17.04.2017
Розмір1,97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
§8. НЕНАГОЛОШЕНІ ГОЛОСНІ В ІМЕННИКАХ. СЛОВНИКОВІ СЛОВА.
Ключове питання

 • Як перевірити правопис ненаголошених голосних?


Порада: прочитай вірш Д.Білоуса про те, як перевірити правопис ненаголошених голосних. Вивчи його і керуйся ним як слушною порадою:
Все важливе в нашій мові.

Ось, приміром, річ така:Е чи и писати в слові –

Часто сумнів виника:Село чи сило?

Якщо ясно, та не дуже –

Щоб уникнуть зайвих мук,

Ти під наголос, мій друже,

Зразу став сумнівний звук:

Село – села.

Але є слова, що в них

Написання голосних

Через наголос бува

Перевірить не можливо,

А тому такі слова

Пам’ятати нам важливо.
Я включаю їх у вірш:

Це, наприклад, керувати,

Це легенда і чекати,

Це левада і леміш.Вправа №. Розподіліть подані іменники на 2 стовпчики – з літерою а та літерою о.

*Орфограма «Правопис словникових слів».
Ватага, плавець, солдат, казах, отаман, слов’яни, гончар, козак, хазяїн, чабан; багатство, гарячка, блакить; коровай, лопата, кабіна, котушка, залізо, крохмаль; байрак, монастир, галявина; комиш, кропива, кавун, каштан, малина, гарбуз, капуста, качан, картопля, лопух; собака, борсук, кажан, крокодил.


 • Вузлик на пам’ять

Складіть собі словничок з цих слів.
Вправа № . Розподіліть подані іменники на 2 стовпчики – з літерою и та літерою е.
Тривога, глибина, левада, число, щит, щетина, криниця, сметана, новина, лелека, крихта, блискавиця, бризки, пшениця, пиріг, кит, рипіння, герой, решето, лелека, скатертина, легенда, годівниця, кишеня, пелюшки, візерунок, химера, реп’ях, печериця, дитина, живіт, киргиз, перукар, нечепура, капелюх.
* Матеріал вправи можна використати для вибіркового чи словникового диктанту.
Вправа № . Напишіть подані слова, поставивши на місці крапок потрібну літеру. Через риску запишіть перевірочні слова.

*Орфограма «Правопис и та і після шиплячих».
Хв…стун, з…мівля, зал…шок, кр…жина, л…сунка, л…зина, печ...риця, ш...рина, т…плота, кр…вина, с…ляни, гр…чаники, с…стричка, стр…лець, м…йстерня, м…ндрівник, зар…бітчанин, поб…жання, схв…льованість, т…мнота, ш…шкар (птиця).
* Матеріал вправи можна використати для творчого диктанту.
Вправа № . Напишіть запропоновані слова, поставивши на місці крапок и, е чи і. Через риску запишіть перевірочне слово, якщо таке є. Словникові слова підкресліть.
Ч...стота, ш...рина, ч...сельник, щ...тка, ч...мпіон, Ч...рнігів, коч...рга, ч...сло, ч...рвонець, ш...пшина, ч...репок, щ...лина, зач...ска, ч...твер, веч…рка, ш...стикутник, щ...тина, ганч...рка, Неч...поренко, ж...віт, ч...кання, ж…нка, ш…я, зач…пка, ч…тач, неч…пура.
Вправа № . Подумайте, як можна перевірити написання ненаголошених голосних и, е та і після шиплячих. Відновіть будову поданих нижче слів і запишіть, позначивши морфему зі вставленою літерою.

*Орфограма «Правопис и та і після шиплячих».
Височ...на, височ...нь, кач...ня, ч...репки, лел...ч...ня, соняшнич...ння, неч...пура, збереж...ння, перемож...ць, Батьківщ...на, щ...тка, творч...сть, щ...т, невмирущ...сть, кущ...к, козачч...на, освяч...ння, стріч...чка, зач...ска, ч...тання.


Контрольні питання та тести

Ключові питання теми:
1). Як слід вимовляти приголосні звуки української мови?

Слід пам’ятати, що дзвінкі приголосні у будь-якій позиції зберігають свою дзвінкість. Винятком є слова кігті, нігті, дігтяр, легкість, вогкість, у яких дзвінкий [г] переходить в глухий [к]. Глухі приголосні перед дзвінкими вимовляються дзвінко. Шиплячі звуки мають виражену тверду вимову. Звук [в] може наближатися до [ў].

2). Що таке чергування?Чергування – це позиційна зміна звуків, яка виникає в процесі зміни слова чи в процесі творення нового слова.

3). Як перевірити правопис ненаголошених голосних?Правопис ненаголошених голосних в іменниках, як і в інших словах, перевіряється наголосом. Щоб ненаголошений голосний став наголошеним, можна

 • змінити слово або дібрати спільнокореневе слово;

 • з’ясувати, чи не належить контрольний звук до буквосполучень ере-еле, ри-ли;

 • визначити, до якої морфеми входить ненаголошений звук;

Оскільки морфеми пишуться без змін, це також можна використати як спосіб перевірки слова.

В інших випадках слід звернутися до словника.

Тестовий контроль
1. Вкажіть, у якому рядку у всіх словах пропущено літеру е.

А Кр…жина, в…рховина, л…міш, м…режка, ст….жина.

Б К…рмо, см…р…ка, з…мля, л…генда, дж…рело.
В Буз…на, гв..нтівка, д…ректор, ч…сло, с..ло.
Г Л…дащо, пш…но, л…вада, кол…со, л…лека.
2. У якому рядку на місці пропущеної літери слід писати и?

А К…сіль, м…тушня, п…рукарня, ч…стота.

Б Оч…рет, зам…тіль, пш…ниця, д…таль.

В Тр…вога, к…шеня, л…мон, щ…рість, щ…т.


Г П…карня, щ…тина, л…ман, перемож…ць.

3. Визначте рядок слів, у яких ненаголошений голосний не можна перевірити наголосом.

А Багатство, решітка, ремесло, лелека.

Б Кропива, середина, комиш, третина.

В Калач, крохмаль, качан, хазяїн, гончар.

Г Озимина, зернина, коровайниця, календар.


4. У якому рядку на місці пропущеної літери слід писати а?

А Б…гатій, кр…плина, м…люнок, м…люск, л…пата.

Б К…ртопля, к…жан, ч…гарник, х…зяйство, п…ляниця.

В …пельсин, г…нчар, к…рета, с…бака, г…рмидер.

Г М…тузка, р…зумниця, г…зета, к…лина, к…лядка.
5. У якому рядку на місці пропущеної літери слід писати о?

А Г…нчар, , к….зак, п…ганка, м…настир, х…лоша.

Б Кр…хмаль, с..лдат, м…к…рони, кр…к…дил, к…пуста.

В Г…нчірка, м...тузка, к…зарма, к…леса, к…люжа.

Г Б…гатир( багач), б…гатир (силач), т…рілка, кр…пива.
6. Визначте рядок іменників, в яких ненаголошені голосні можна перевірити наголосом.

А Кр…ло, ч…репок, ч…рнота, з…млянка, с…рдега.

Б Ч…сельник, гр…чанка, д…ревце, х…зяїн, л…генда.

В Д…ректор, кр…шталь, ж…тло, з…рно, кр…жина.

Г М…ндрівник, р…бота, гр…бочки, с…бака, к…тушка.
7. Вкажіть рядок іменників, у яких при відмінюванні відбудеться чергування голосних.

А Вечеря, стіл, потяг, місто, черевик.

Б Сіль, колесо, творчість, село, матір.

В Тривога, мережа, осінь, Київ, лід.

Г Острів, поріг, ліс, рік, тінь, капелюх.
8. Позначте рядок, в якому всі слова пишуться з літерою ґ:

А Я(г,ґ)ня, (г,ґ)анок, (г,ґ)рафіт, (г,ґ)астролі.

Б (Г,Ґ)ребля, (г,ґ)рад, (г,ґ)олова, (г,ґ)лей.

В Ци(г,ґ)ан, (г,ґ)амір, (г,ґ)атунок, (г,ґ)лобус.

Г (Г,Ґ)валт, під(г,ґ)рунтя, (г,ґ)удзик, (г,ґ)авеня.
9. Позначте рядок іменників, у яких відбувається уподібнення глухих приголосних до дзвінких.

А Дігтяр, мигтіння, хліб, казка, доріжка.

Б Боротьба, анекдот, екзамен, вокзал.

В Кігті, вогкість, книжка, голубка.

Г Ніжка, футболіст, лебідка, берізка.
10. Позначте рядок іменників, у яких відбувається уподібнення дзвінких приголосних до глухих.

А Нігті, кігті, дігтярство, полегкість.

Б Вогкість, брязкіт, сироїжки, дороговказ.

В Дуб, пиріг, бульдог, город, образ.

Г Казкар, губка, сережка, біг, спів.
11. Позначте рядок іменників, у яких відбувається уподібнення твердих приголосних до м’яких.

А Млинці, радість, Святослав, пісня, велетні.

Б Знання, рілля, цвях, сльота, зйомка.

В Різьбяр, зліт, вінчання, мільйон, доля.

Г Братство, агентство, гаманець, сміх.

12. Позначте рядок іменників, написаних з помилками.

А Жінка, левада, криниця, кігті.

Б Щірість, атаман, хозяїн, богатство.

В Щітка, лелека, тривога, блакить.

Г Зернятко, візерунок, реп’ях, пиріг.РОЗДІЛ 3. ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ІМЕННИКА
§9. КАТЕГОРІЯ РОДУ ІМЕННИКІВ
Ключове питання

 • Для чого служить категорія роду?

 • Як визначити рід іменників?


Вправа №. Прочитайте речення, визначте рід виділених іменників, поясніть, як саме ви його визначили. Випишіть ці слова разом зі словами, що виявляють їхній рід.
1. Таврійський степ – це безмежний океан над головою і золоте море хлібів (І. Цюпа). 2. Один собака довго не гавкає (прислів’я). 3. З путі далекої вернувся машиніст…(М. Рильський). 4. Черниш лежав на краю високого насипу (О. Гончар). 5. У хаті пахло полином і якоюсь свіжопотолоченою зеленню. 6. О перший біль тих недитячих вражень! Який він слід на серці залиша! (Л. Костенко). 7. Золота порохівниця місяця, вистромившись із-зі могил, порошила траву голубим пилом (Г. Тютюнник). 8. Вітер віє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу (Т. Шевченко).
*Порівняйте рід записаних вами іменників в українській та російській мовах.
Вправа №. Перекладіть українською мовою подані словосполучення, визначте рід іменників в українській мові та порівняйте з російською.
Дальний путь, суровая Сибирь, земляная насыпь, веселая ярмарка, стройный тополь, породистая собака, приазовская степь, жареный картофель, важная подпись, ажурный тюль, дорожная пыль, душевная боль, пейзажная живопись, перепись населения, почтовый адрес, древняя летопись, седой ковыль, трудолюбивый муравей.
*Матеріал вправи можна використати для диктанту-перекладу.
Вправа №. До слів з першого рядка доберіть означення з другого, узгодивши форму роду (усі слова подані в початковій формі).
1. Путь, собака, підпис, суддя, надпис, Сибір, біль, пил, ярмарок, тополя, картопля, тюль, літопис, листоноша, сирота, розпис, небога, зайда, ковила.
2. Сорочинський, особистий, сірий, стародавній, стрункий, петриківський, гострий, далекий, щасливий, смажений, сусідський, відповідальний, чужоземний, давній, безутішний, швидкий, в’язаний.
*Матеріал вправи можна використати для творчого або граматичного диктанту.


 • Вузлик на пам’ять

Складіть собі словничок зі слів, які в українській і російській мовах мають різний рід.

Ключове питання

 • Що таке іменники спільного роду?


Вправа №. Виконайте запропоновані завдання (на вибір).

Завдання1. Розподіліть подані слова на групи за родами.

Завдання 2. Випишіть із вправи тільки іменники спільного роду.

Завдання 3. Випишіть із вправи тільки ті слова, якими можна означити як осіб чоловічого, так і осіб жіночої статі.

Завдання 4. З виділеними словами складіть речення так, щоб їхній рід можна було легко визначити з контексту.
Сусіда, лікар, бідолаха, сирота, лелека, зайда, інженер, колега, сердега, свекруха, невдаха, директор, плакса, книга, староста, дорога, листоноша, археолог, непосида, інспектор, рева, нероба, собака, суддя, кондуктор, менеджер, папуга, адреса, каліка, немовля, прем’єр – міністр, історик, екзаменатор, недоріка, лівша, хірург, коментатор, базіка, роззява, самоучка, пустомеля, роботяга, дружина, заблуда, слуга, Слава, Саша, Валя, Шура, професор, куратор, викладач.
*Матеріал вправи можна використати для вибіркового або розподільного диктанту.
ВЧИМОСЯ ГРАЮЧИ


 • Лінгвістична гра «Як звуть їх у народі?»

Мета діяльності: поповнити словниковий запас словами живої народної мови, навчити визначати іменники спільного роду, запобігати виникненню лексичних помилок.
Матеріал для роботи.
Працьовитий та роботящий – то роботяга, трудяга

Балакучий без упину й потреби – то пустомеля, базіка, тріпло

Брехливий та неправдивий – то брехло

Якщо сам всього навчився – то самоук, самоучка

Неуважний та незграбний – роззява

Хто найближче живе – той сусіда

Ледачий, що від праці тікає – то ледащо, нероба

Непосидючий та верткий – то непосида
 • Лінгвістична гра «Як їх звати?»

Мета діяльності: урізноманітнити словниковий запас учнів та поповнити його словами спільного роду, навчити використовувати в мовленні такі іменники, формувати мовленнєві компетентності учнів.

Варіант 1.
Умови гри: з учнів скласти 2-3 команди; за кілька хвилин команди мають скласти тлумачення до слів, які написані в їхніх картках; кожна команда презентує свій словничок класу, а клас має назвати слово за тлумаченням і записати його.

Виграє команда, яка настільки точно визначила значення кожного слова, що інші його впізнали і правильно назвали.


Матеріал для роботи.


Картка 1.

Староста, базіка, сирота, лівша, роззява, сердега


Картка 2.

Настира, вереда, плакса, базіка, потвора, правша


Картка 3.

Зайда, каліка, ябеда, зануда, трудяга, п’яниця.

Варіант 2.

Умови гри: з учнів скласти 2-3 команди; за кілька хвилин команди мають скласти тлумачення до слів, поєднавши слова першого та другого стовпчиків. Виграє та команда, яка найточніше виконала завдання. Учні класу мають записати опрацьовані слова і пояснити їхній правопис.
Матеріал для роботи.
1. Незграба, нечупара, непосида, нерівня, ненажера, нероба, невдаха, неотеса, нездара, недоріка.
2. Неповороткий, безталанний, неоднаковий, безкультурний, голодний, брудний, нечесаний, лінивий, верткий, неспокійний, нещасливий, грубий, ненаситний, невідповідний, неталановитий, невихований, неохайний, з дерев’яним язиком.
Вправа №. Прочитайте. Визначивши рід іменників, знайдіть у кожному рядку зайве слово, поясніть свій вибір.
1. Гілля, вугілля, рілля, провалля, дозвілля.

2. Радість, несить, нежить, зрілість, путь.

3. Суддя, колега, староста, лікар, сирота.

4. Ворона, собака, корова, вівця, цеце (муха).

5. Пил, піч, сіль, герань, подорож.

6. Мосьє, какаду, кольрабі, колібрі, шимпанзе.

7. Метро, маестро, депо, кіно, бюро.

8. Тюль, бінокль, скрипаль, цвіль, біль.

9. Товариші, комиші, миші, книші, бариші.

10. Нехворощ, кущ, плащ, кліщ.Вправа №. Прочитайте іменники. Як називається такий спосіб творення слів? Визначте рід іменників, поясніть свій вибір.
ООН, УНА, міськвиконком, НЛО, лісгосп, ММЗ, УНІАН, МДТУ, держкомстат, мінфін, загс, МНС, СБУ, Світязь, АТС.

§10. РІД ІНШОМОВНИХ ІМЕННИКІВ
Ключове питання

 • Як визначається рід іншомовних слів?


Вправа №. Виконайте запропоновані завдання. За необхідності скористайтеся словником іншомовних слів (див.додаток №3).

Завдання 1. Незмінювані іменники іншомовного походження розподіліть за родами, поясніть свій вибір. Підкресліть іменник, який в українській мові відмінюється.

Завдання 2. Доберіть до 10-15 слів (на ваш вибір) прикметники-означення, утворені словосполучення запишіть.
А). Кліше, інтермецо, кашне, денді, мадам, місіс, Анрі, метро, пальто, піаніно, колібрі, меню, поні, кафе, ательє, парі, леді, конферансьє, хобі, таксі, маестро, містер, боа, амплуа, аташе, цеце, шимпанзе.
Б). Рагу, кіно, бюро, купе, кофе, ханум, шоу, турне, журі, урду, портьє, попурі, тріо, колібрі, алібі, Фігаро, Кармен, тореро, какаду, фламінго, танго, сентимо, міс, адажіо, сер, портмоне, попурі, міледі, пальто, бароко.
Вправа №. Виконайте завдання в такій послідовності:

Крок 1. Встановіть рід незмінюваних іменників за родовою назвою або за родом опорного слова за зразком:

Баку = місто (с. р.) – Баку (с.р.)

Крок 2. Доберіть до поданих іменників прикметники-означення, враховуючи рід іменників. Запишіть за зразком:

Баку (місто - серед.р.) - сонячне Баку
Чилі, кольрабі, Онтаріо, Осло, Токіо, Капрі, Міссісіпі, івасі, цеце, ООН, ПДТУ, рагу, журі, Чикаго, парі, АТС, Сочі, Міссурі, КНУ, Хоккайдо, інтерв’ю, меню, Кармен, Анрі, броколі, алібі.
*За необхідності скористайтеся словником іншомовних слів (див.додаток №3).
Ключове питання

 • Чи змінюються іменники за родами?


ВЧИМОСЯ ГРАЮЧИ


 • Лінгвістична гра «Будиночок для іменників»

Мета діяльності: навчити визначати рід іменників, запобігти виникненню лексичних помилок.

Умови гри: подані іменники слід розподілити за родами і «розселити» на відповідних поверхах у будиночку для іменників. Хто і де буде жити, вирішують самі учасники гри. Будинок для іменників – триповерховий, а його вигляд учні створюють самі.
Матеріал для роботи.

Степ, собака, хлопча, тюль, туш, ательє, пил, запис, маля, рілля, картопля, меню, акварель. живопис, пасмо, ЗОШ, лелека, Сибір, лоша, нехворощ, нежить, путь, гуаш, дівча.
 • Лінгвістична гра «Ти морячка – я моряк»

Мета діяльності: навчити визначати рід іменників, запобігати виникненню лексичних помилок.

Умови гри: з-поміж поданих пар слів знайдіть тільки ті, що утворюють лексичну пару за ознакою роду.
Матеріал для роботи (див. додаток №1).
А). Коза-козак, гончар-ганчірка, швець-швачка, вівчар-вівчарка, учень-учениця, земляк-землиця, жираф-жирафа, квітка-квиток, столяр-столярка, гусак-гуска, плавець-плавка, годівник-годівниця, арф’яр-арф’ярка, дзвін-дзвінниця, грузин-грузинка, киянин-киянка, піаніст-піаністка.
Б). Бал-балка, майстер-майстриня, робота-робітник, олень-олениця, голуб-голубка, година-годинник, арф’яр-арф’ярка, адреса-адресат, друг-дружина, ґазда-ґаздиня, козак-козачка, водій-водійка, електрик – електричка, лижв’яр-лижв’ярка, сват-сваха, хімік-хімічка, сторож-сторожа.
В). Собака-собачка, німець-німкеня, хазяїн-хазяйка, вареник-варениця, плавець-плавчиха, фізик-фізичка, шахтар-шахтарка, самоук-самоучка, грек-гречка, альпініст-альпіністка, коментатор-коментаторка, перукар-перукарка, кравець-кравчиня, хліб-хлібина, господар-господиня, стіл-столиця.
Ключове питання

 • В яких іменниках не можна визначити рід?


Вправа №. Визначте рід іменників, позначте його поряд у дужках. Поясніть, чим ви керувалися під час виконання вправи. Підкресліть слова, в яких рід визначити не можна, і поясніть чому.
Шалені темпи, зароблені гроші, степові вітри, важкі сакви, мої ковзани, добрі друзі, веселі дівчата, нові бриджі, улюблені ласощі, зимові холоди, дружні зустрічі, далекі мандри, вдалі перемовини, фруктові дерева, баскі коні, гарячі обійми, темні хмари, тінисті ліси, глибокі води, працелюбні учні, розчинені двері, спортивні лижі, нові меблі.


ВЧИМОСЯ ГРАЮЧИ


 • Конкурс «Чарівне решето». (У грі використовується принцип вибіркового диктанту).

Мета діяльності: поповнити словниковий запас учнів, навчити правильно використовувати форми числа іменників, формувати мовні компетентності учнів в умовах двомовності.

Умови та правила гри: утворити 2-3 команди учнів; команди отримують картки, у яких подаються словосполучення з граматичними помилками щодо використання форм числа; завдання полягає в тому, щоб учні відсіяли через «чарівне решето» усі правильні варіанти і видкинули хибні. Слід обмежити час виконання роботи. Картки можут бути різні, а може бути подане одне завдання для всіх.
Матеріал для роботи.
Смішна шимпанзе, ажурний тюль на вікнах, тікали від злої собаки, у новому пальті, дальна путь до рідного дому, живе у далекій Сибірі, були на веселому ярмарку, пригостили смачим кофе, пахне гіркою полинню.

*Запам‘ятайте іншомовні назви осіб чоловічої та жіночої статі!Назви чоловіків

Назви жінок

слово

значення

слово

значення

шансоньє

автор і виконавець

пісень, міського романсупані

звертання до жінки в Україні та Польщі

імпресаріо

організатор гастролей актора чи театру

фрейлейн

ввічливе звертання до

незаміжньої жінки у німцівконферансьє

ведучий естрадного

концерту чи шоуфрау

ввічливе звертання до заміжньої жінки у німців

денді

чепурун, франт, акуратно одягнений чоловік

мадемуазель

форма звертання до дівчини у Франції

аташе

дипломатичний ранг

місіс

форма звертання до

не титулованої, але одруженої жінки в англомовних країнахмаестро

видатний діяч у галузі мистецтва

леді

дружина лорда або баронета в Англії. Ввічливе звертання до одруженої жінки в Англії.

кюре

католицький священик

міледі

ввічливо-шанобливе звернення до заміжньої жінки у Великобританії

сек’юриті

охоронець

ханум

звертання до улюбленої жінки в країнах Сходу, улюбленка

мосьє

звертання до чоловіка у Франції

мадам

форма звертання до одруженої жінки у Франції

камікадзе

добровільний смертник

міс

форма звертання до дівчини в англомовних країнах

тореро

учасник бою биків,

тореадор, матадор.фрекен

звертання до жінки в Швеціїї

хаджі

почесний титул

мусульманина-паломника

портьє

працівник готелю,

швейцар у готелі.


Контрольні питання та тести
Ключові питання теми
1). Для чого служить категорія роду? Як визначити рід іменників?

Категорія роду позначає статтєві відмінності істот і тому співвідноситься з особовими займенниками він, вона чи воно. Рід іменників можна визначити за закінченням, за зв’язками з іншими словами, за різними основами. Назви неістот, як правило належать до середнього роду.

2). Що таке іменники спільного роду?Іменниками спільного роду називаємо такі іменники, які одночасно можуть бути як чоловічого, так і жіночого роду. Рід таких іменників можна визначити лише з контексту фрази. Вони належать до першої відміни і переважно мають закінчення а.

3). Як визначається рід іншомовних слів?

Рід іншомовних слів визначається так: назви осіб чоловічої статі та назви тварин належать до чоловічого роду (крім цеце), назви осіб жіночої статі – до жіночого, назви неістот – до середнього роду. Також рід іменника можна визначити за родом опорного поняття (кольрабі – капуста, ж.р.).

4). Чи змінюються іменники за родами?Іменники можуть належати до одного з трьох родів, але за родами змінюватись вони не можуть.

5). В яких іменниках не можна визначити рід?В іменниках, що мають форму множини, рід не визначається.

6). Як пов'язаний рід іменників з поділом їх на відміни?В основу розподілу іменників на відміни покладено розрізнення їх за родами.Перевірочні тести
1. Укажіть рядок, в якому всі іменники мають форму жіночого роду.

А. Туш (муз. твір), нежить, собака, в’язь, літопис.

Б. Бандероль, фланель, путь, мати, зав’язь.

В. Степ, накип, дріб, сіль, запис, шампунь.

Г. Цеце, рояль, туш (фарба), біль, міль.
2. Укажіть рядок, в якому всі іменники мають форму чоловічого роду.

А. Адреса, полин, тюль, заполоч, Керч.

Б. Мадам, купіль, Сиваш, повінь, нехворощ.

В. Путь, собака, мураха, нежить, тюль.

Г. Лелека, Сибір, Ірпінь, незграба, кров.
3. Укажіть рядок, в якому всі іменники мають форму середнього роду.

А. Дівча, вітрило, немовля, марево, гілля.

Б. Рілля, збіжжя, малеча, дитинча, багаття.

В. Лоша, морозиво, мотовило, дядило, батько.

Г. Вогнище, вітрище, носище, косища, училище.

4. Укажіть рядок іменників, які будуть узгоджуватись з прикметником

у формі чоловічого роду.

А. Полин, суміш, витязь, зав’язь, пасаж.

Б. Казарлюга, рибалка, степ, громило, суддя.

В. Хлопча, літопис, толь, розпис, дівча.

Г. Насип, шампунь, рись, ступінь, вуаль.
5. Виберіть рядок, у якому подано лише іменники спільного роду.

А. Недоріка, горошина, біганина, копуша, гуляка.

Б. Собака, долина, дівчина, жирафа, староста.

В. Українка, волошка, черепаха, сторожа, непосида.

Г. Базіка, нероба, каліка, варивода, добряга.
6. Укажіть рядок, в якому всі іншомовні іменники мають форму середнього роду.

А. Онтаріо, Сочі, НЛО, Ірпінь, Токіо.

Б. Івасі, кольрабі, резюме, колібрі, броколі.

В. Мін’юст, держкомстат, верф, ПУМБ, пюре.

Г. Реле, конфетті, інтермецо, пюре, шосе, журі.
7. Укажіть рядок, в якому всі іншомовні іменники мають форму чоловічого роду.

А. Шимпанзе, поні, фрау, гну, ему, цеце.

Б. Фламінго, кюре, денді, аташе, маестро.

В. Агапі, фрейлейн, івасі, монпансьє, пап’є-маше.

Г. Пальто, какаду, нетто, авокадо, авеню.
8. Укажіть рядок, в якому всі іншомовні іменники мають форму жіночого роду.

А. Фрау, авеню, салямі, міледі, кольрабі, Кармен.

Б. Амплуа, портьє, брутто, конферансьє, боа.

В. Соло, адажіо, інтермецо, шансоньє, нейтрино.

Г. Тореро, купе, хаджі, кафе, таксі, метро.
9. Укажіть рядок іменників, в яких не можна визначити рід.

А. Обценьки, киянки, молотки, ночви, сани.

Б. Сакви, дріжджі, двері, опади, граблі.

В. Лижі, легені, ковзани, ґринджоли, веселощі.

Г. Обійми, солодощі, канікули, оглядини, товариші.
10. З'ясуйте, у якому рядку всі іменники не розрізняються за родами.

А. Гриби, байраки, батьки, озера, затоки.

Б. Ворота, гроші, солодощі, окуляри, ножиці.

В. Мрії, думки, шаровари, брати, судді.

Г. Моряки, ліси, сади, погляди, вікна.
11. Виконайте тест на відповідність.
Іменники

1. Леді, місіс, мадемуазель, ханум.

2. Нечепура, пустомеля, сновида, заброда.

3. Шимпанзе, кенгуру, марабу, фламінго.

4. Метро, кафе, фейхуа, алібі, пюре.

5. Портмоне, пенсне, кашне, денді.Граматичне значення

А. Іменники чоловіого роду

Б. Іменники жіночого роду

В. Іменники середнього роду

Г. Іменники спільного роду

12. Укажіть речення, де іменник правильно узгоджено з іншими словами.

А. Невеличка і вертка поні весь час дріботіла по землі своїми короткими міцними ніжками.

Б. Це авеню звалося по-нашому «Трояндовий проспект».

В. Портьє легко відчинив важкі двері перед паном у велюровому капелюсі.

Г. Мандрівники збиралися в далекий, ще ніким не пройдений путь.
Каталог: download -> version
version -> Зміст Біографія
version -> Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
version -> Методичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни "Історія української культури" для студентів денної форми
version -> Ведуча: Дивися, безкрайнєє, синєє небо, Стоїть над землею, неначе шатро. Воно посилає любов нескінченну І щиро дарує надію й любов ведуча
version -> Курс лекцій Кесоттеїкіесі Ьу Ле Міпізігу о Есіисаіїоп аз а Іехі-Ьоок ґог зішіепуз оґЬізіогісаі зресіііііез оґШе
version -> Від особистості письменника або особистості героя літературного твору до особистості учня
version -> Павленко Марина «Русалонька із 7 – В. В тенетах лабіринту»
version -> Здоров’я школярів багато в чому залежить від їхніх теоретичних знань І практичних навичок, які сприяють збереженню здоров’я


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconОлександра Глазова Українська мова Матеріали до уроків 9 клас частина друга
Слово І його лексичне значення. Групи слів за значенням, походженням І використанням
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconБезпечний Інтернет
То ж згадаймо, що означає слово «безпека», яке лексичне значення цього слова, яку роль відіграє це слово у вашому житті
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconПлан-конспект уроку в класі Урок №15 Тема: Неологізми. Мета
...
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconОсобливості використання іменників у ділових паперах
Отже, треба уникати вживання іменників із розмовного сти­лю, із суфіксами збільшеності чи зменшеності, з усіченою осно­вою тощо й...
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconРозділ Символ як засіб презентації змісту несвідомого 1 Символічні представлення психіки та їх значення
Розділ Метод комплексу психомалюнків як метод активного соціально-психологічного навчання (Аспн)
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconКвк «Значення слова.»
Любі діти! Ви – учні 4 класу, вже багато знаєте, тож пропоную вам позмагатися, щоб показати свої знання з теми «Значення слова»....
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconФразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення із фразеологічним словником
Я; пояснити роль фразеологізмів у мовленні, ознайомити з будовою фразеологічного словника, формувати вміння користуватися фразеологічним...
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconІменник, як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Рити І поглибити знання учнів про іменник як частину мови, сприяти зміцненню навичок визначення морфологічних ознак іменників; формувати...
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconЗвітна презентація групи “Біографи” Тематичне питання
Дослідити розвиток «театру корифеїв», з'ясувати його внесок у театральне мистецтво України
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconКатегорія відмінка іменникаБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка