Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання


Додаток № 4 РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИКСторінка9/9
Дата конвертації17.04.2017
Розмір1,97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Додаток № 4

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК
Дом – 1) (сооружение) дім, буди́нок, го́рниці. 2) (домашний кров, своё жилище, свой угол) домі́вка, домі́вля, госпо́да, осе́ля, до́ма.

Исключение – 1. Про процес – виключення. 2. Про правила – виняток

Мероприя́тие – 1) (действие) вжива́ння (оконч. вжиття́) за́ходів що-до ко́го, (що-) до чо́го, су́проти ко́го, чо́го, над ким, чим, коло чо́го; 2) за́хід (-ходу), (чаще во мн. ч.) за́ходи (-дів); срв. мера

О́трасль – 1) па́рі[о]сть (-рости) (ж. р.), па́рі[о]ст (-росту) (м. р.), па́рі[о]сток (-стка). Срв. Побе́г. 2) (горной цепи) ві́тка, відно́га, відгі́р’я; 3) па́рі[о]сть, га́лузь (-зи), ді́ля́нка.

Перево́д – 1) (действие) перево́дження; перепи́сування; переклада́ння; перетовма́чування. -во́д из одного полка в другой – перемі́щення з одного́ по́лку до дру́гого; -во́д денег, почт. – перека́зування, пере́каз гро́шей; 2) (на другой язык) пере́клад. -во́д с русского языка на украинский – пере́клад з росі́йської мо́ви на украї́нську. Стихотворный -во́д – віршови́й пере́клад, пере́спів;

Подпи́ска – 1) (действ.) підпи́сування, пі́дпис, оконч. підписа́ння; 2) (обязательство на бумаге) пі́дпи́ска, обі́цянка на письмі́. Обязать -кою кого – зобов’яза́ти кого́ на письмі́. 3) (на издание) передпла́та, (устар.)

Положе́ние – 1) (чего) поклада́ння, кладі́ння. -ние основания постройки – закла́дини;

2) (предмета по отношению к окружающей местности) стано́вище, пози́ція. 3) (состояние, обстоятельства) стан (-ну), стано́вище, ситуа́ція. 4) (социальное, правовое) стан, стано́вище; стать, по́стать. 5) (тезис) тве́рдження, заса́да, те́за. Основное -ние – ґрунтовна́ (основна́) те́за (тве́рдження, заса́да); підва́лина; 6) -ние о чём (узаконение, правило и т. п.) – зако́н, постано́ва про що, стату́т чого.Ссуда – по́зика, по́зичка;

Додаток № 5
Словник паронімів

Гривня - гривна

Гривня - грошова одиниця незалежної України: п 'ять гривень, курс гривні.

Гривна - металева шийна прикраса у вигляді обруча: Кольє нагадують давньоруські гривни.
Ділянка – дільниця

Ділянка – окрема частина земельної площі, використовувана з якоюсь метою, виділена за якою- 1 небудь ознакою, частина поверхні, площі чого-небудь.

Дільниця – адміністративно-територіальна або виробнича одиниця, установа.
Кампанія – компанія

Кампанія - сукупність заходів, спрямованих на виконання певного завдання: виборча кампанія.

Компанія - 1) група осіб, пов'язаних певними інтересами: весела компанія; 2) торговельне або промислове товариство, що об'єднує підприємців: торговельна компанія.

Емігрант - іммігрант

Емігрант - особа, що залишила батьківщину і виїхала в іншу країну для постійного чи тривалого проживання.

Іммігрант – чужоземець, що в’їхав до якої-небудь країни на постійне проживання; переселенець.
Повноваження - уповноваження

Повноваження - право, надане зазначеній особі на проведення певних дій (заходів): здійснювати свої повноваження.

Уповноваження - надання певній особі дозволу (прав) говорити (діяти) від імені іншої особи: за уповноваженням керівництва.
Показник - покажчик

Показник- свідчення, доказ, ознака чогось; переважно у множині - результати про досягнення чогось тощо: показник культури, показники роботи, економічні показники.

Покажчик - знак, що вказує на напрям руху, розташування чогось: довідкова книжка або довідковий список: покажчик температури, алфавітний покажчик.
Правитель – управитель

Правитель - особа, що стоїть при владі в державі, країні чи якійсь її частині.

Управитель – особа, яка керувала справами, розпоряджалася фінансами поміщицького господарства, заводу, фабрики і т. ін.
Управління - правління

Управління - 1) те саме, що керівництво: управління виробництвам; 2) адміністративна установа або відділ якоїсь установи, організації, що відає певною галуззю господарської, наукової чи ін. діяльності: житлове управління.
Правління - 1) час (період), протягом якого певна особа здійснює верховну владу над кимось, чимось; форма керівництва: президентське правління; 2) виборний орган, апарат, що керує установою, організацією: правління кооперативу.
Уява - уявлення

Уява - здатність уявляти - змальовувати, створювати, відтворювати щось у думках, свідомості: багата, збуджена, художня уява; плід уяви; спливати в уяві.

Уявлення - знання, розуміння чогось: викривлене, повне, помилкове, правильне уявлення; уявлення про розвиток суспільства; давати уявлення; складати уявлення
Факт - фактаж - фактор

Факт-дійсна, невигадана подія, явище, приклад; те, що служить підтвердженням певного положення, висновку: неспростовний факт, очевидний факт, історичний факт, аналізувати факти.

Фактаж - сукупність фактів.

Фактор - умова, рушійна сила, причина будь-якого процесу, явища; чинник: важливий фактор, моральний фактор, фактор стабілізації.
Додаток № 6

ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
БАГОВИННЯ, я, сер.- 1. збірн. Тонкі густі водорості. 2. Те саме, що багно 1—2; болото.

БАЙРАК, у, чол. Ліс у яру, в долині або яр, порослий лісом, чагарником.

БАШТА, и, жін. 1. Висока і вузька споруда багатогранної або круглої форми, що будується окремо або становить частину будівлі; вежа.

БЕРЛО, а, сер., іст. Палиця, оздоблена коштовним камінням і різьбою; символ, знак влади.

БЕСКИД, БЕСКЕД, БЕСКЕТ, у, чол. 1. Круте урвище, провалля. 2. Гора, скеля.

ВЗАЄМИНИ, ин, мн. - взаємні стосунки між ким-, чим-небудь. Також взаємозв'язок, взаємовплив між предметами, явищами.

БЛАГОВІСТ, у, чол., заст. Дзвоніння перед початком церковної відправи, служби.

ВИРЛООКИЙ, а, е, розм. 1. Який має випуклі, витріщені очі. 2. рідко. Випуклий, витріщений (про очі).

ВІДНОСИНИ, син, мн. - стосунки, зв'язки, взаємини між ким-небудь. Ще - ставлення, прояв почуттів.

ВРОДЛИВЕЦЬ (УРОДЛИВЕЦЬ), вця, чол. Те саме, що красень

ГАБА 1, и, жін. - 1. заст. Турецьке сукно білого кольору. 2. перен., поет. Те, що покриває, застилас, оповиває і т. ін.; покривало.

ГОДІВНИЦЯ, і, жін. 1. Спеціальний пристрій, куди кладуть корм для худоби, птиці і т. ін. 2. Рідко - жіночий рід до годівник.

ГРІШ, гроша, чол.: У XIX. ст. у Росії — дрібна розмінна монета, що дорівнювала 1/2 копійки. Незначна, мізерна грошова сума.

ЗАПОЛОЧ, і, жін. Кольорові бавовняні нитки для вишивання.

КА́М’ЯНИ́ЦЯ, МУРОВА́НИЦЯ –кам’яний будинок.

КВИТОК, тка, чол. 1. Паперова або картонна картка певної форми з відповідним написом, що дає право користуватися чим-небудь, входити куди-небудь, брати участь у чомусь і т. ін. Трамвайний квиток. Вхідний квиток. 2. Документ, особове посвідчення про належність до організації, товариства, установи тощо.

КЕТЯГ, рідко КИТЯГ, а, чол. - пучок ягід або квітів на одній гілці, стеблині; китиця (у 3 знач.), гроно.

КНИШ, а, чол. - вид білого хліба із загорнутими всередину краями та змазаного салом або олією.

КУРГАН, у, чол. Насип над стародавньою могилою; високий земляний насип при дорозі, на кордоні; горб, гірка, що нагадують насип.

НЕТРІ, ів, мн. 1. Труднопрохідні місця, які заросли лісом, чагарником і т. ін. Те ж, що хащі.

2. перен. Глуха, густо забудована, брудна, погано впорядкована для життя частина міста.

МАНАТТЯ, я, сер., збірн. 1. розм. Те саме, що манатки. 2. зневажл. Поганий одяг; лахміття.

НЕХВОРОЩ, і, жін., розм. Те саме, що чорнобиль – вид полину.

ОБЕРЕМОК, мка, чол. - така кількість чого-небудь, звичайно однорідного, яку можна обхопити, взяти рукою (руками). Зв'язане докупи що-небудь однорідне; в'язка. У перен. велика кількість чого-небудь.

ОСОННЯ, я, сер. 1. Незатінене місце, що освітлюється та обігрівається сонцем. 2. Бокова частина будівлі, освітлювана сонцем.

ПАСМО, а, сер. - 1. Пучок волосся, часом довгого, переплутаного або кошлатого. 2. Пучок з великої кількості довгих або переплутаних травин, гілок, стебел і т. ін. 3. перен. Про те, що тягнеться довго або безладно в просторі й часі. 4. перен. Довга лінія, довгі або переплутані лінії, смуги чого-небудь. 5. Витягнутий, невисокий пагорб або група таких пагорбів; невеликий гірський кряж.

РІВЧАК, а, чол.- 1. Не дуже глибокий і широкий рів; канава. 2. перен. Маленьке заглиблення, складка, зморшка на чому-небудь.

РІЛЛЯ, і, жін. Виоране поле. Зораний шар ґрунту.

САКИ, ів, мн. Давні іраномовні племена Середньої Азії.

САКВИ, ков, мн. Дві з'єднані одним полотнищем торби, які перекидають через плече (на груди й спину) або через спину коня, осла і т. ін.

СВАВІЛЛЯ, я, сер. - 1. Необмежена влада, відсутність законності, справедливості. 2. Схильність діяти на власний розсуд, не зважаючи на волю й думку інших; самовілля. 3. Свавільна поведінка, свавільний вчинок

СІРОМАНЕЦЬ, нця, чол. Уживається як сталий епітет вовка, часто у прикладці вовк-сіроманець.

СМЕРЕКА, и, жін.- багаторічне вічнозелене хвойне дерево з конусоподібною кроною; ялина звичайна. Деревина цього дерева.

СПОВИТОК, тка, чол. Те, у що загортають немовля, — пелюшки із сповивачем. // рідко. Те саме, що сповивач.

СТАТОК, тку, чол. - 1. Матеріальна забезпеченість; відсутність нужди; достаток. 2. перев. мн. Матеріальні засоби, доходи. Ще: майно, власність.

ТІСНИНА, и, жін. Вузька річкова долина з дуже крутими, іноді прямовисними схилами; також вузький прохід між горами, скелями, стрімчаками; вузький прохід між чим-небудь; взагалі місце, де розташовано багато чого-небудь, густо розміщене щось

ТІСНЯВА, и, жін. розм. 1. Те саме, що тіснота 2. Тиск, давка.

ТЛУМАЧ, а, чол. - той, хто пояснює, витлумачує що-небудь, дає тлумачення певного

явища, тексту тощо.

ЧОРНИЦЯ, і, жін. 1. бот. Дрібний ягідний дикорослий чагарник родини брусничних з чорними їстівними ягодами - найпопулярніша народна лікарська рослин, ягода цієї рослини.ЧОРНОБИЛЬ, лю, чол. і розм. лі, жін. Багаторічна трав'яниста рослина з чорнувато-бурим стеблом, різновид полину; використовується в медицині.
Каталог: download -> version
version -> Зміст Біографія
version -> Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
version -> Методичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни "Історія української культури" для студентів денної форми
version -> Ведуча: Дивися, безкрайнєє, синєє небо, Стоїть над землею, неначе шатро. Воно посилає любов нескінченну І щиро дарує надію й любов ведуча
version -> Курс лекцій Кесоттеїкіесі Ьу Ле Міпізігу о Есіисаіїоп аз а Іехі-Ьоок ґог зішіепуз оґЬізіогісаі зресіііііез оґШе
version -> Від особистості письменника або особистості героя літературного твору до особистості учня
version -> Павленко Марина «Русалонька із 7 – В. В тенетах лабіринту»
version -> Здоров’я школярів багато в чому залежить від їхніх теоретичних знань І практичних навичок, які сприяють збереженню здоров’я


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconОлександра Глазова Українська мова Матеріали до уроків 9 клас частина друга
Слово І його лексичне значення. Групи слів за значенням, походженням І використанням
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconБезпечний Інтернет
То ж згадаймо, що означає слово «безпека», яке лексичне значення цього слова, яку роль відіграє це слово у вашому житті
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconПлан-конспект уроку в класі Урок №15 Тема: Неологізми. Мета
...
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconОсобливості використання іменників у ділових паперах
Отже, треба уникати вживання іменників із розмовного сти­лю, із суфіксами збільшеності чи зменшеності, з усіченою осно­вою тощо й...
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconРозділ Символ як засіб презентації змісту несвідомого 1 Символічні представлення психіки та їх значення
Розділ Метод комплексу психомалюнків як метод активного соціально-психологічного навчання (Аспн)
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconКвк «Значення слова.»
Любі діти! Ви – учні 4 класу, вже багато знаєте, тож пропоную вам позмагатися, щоб показати свої знання з теми «Значення слова»....
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconФразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення із фразеологічним словником
Я; пояснити роль фразеологізмів у мовленні, ознайомити з будовою фразеологічного словника, формувати вміння користуватися фразеологічним...
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconІменник, як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Рити І поглибити знання учнів про іменник як частину мови, сприяти зміцненню навичок визначення морфологічних ознак іменників; формувати...
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconЗвітна презентація групи “Біографи” Тематичне питання
Дослідити розвиток «театру корифеїв», з'ясувати його внесок у театральне мистецтво України
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconКатегорія відмінка іменникаБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка