Розділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рікСторінка2/8
Дата конвертації25.08.2017
Розмір1.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Форми навчання

Право громадян на рівний доступ до якісної освіти реалізується шляхом впровадження різних форм навчання. У 2013/2014 навчальному році 187 учнів школи навчались за денною формою навчання, для 5 учнів школи, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад, було організовано навчання за індивідуальною формою (Назарова К. 4-А клас, Петрович В. 5-А клас, Луппов Є. 5-А клас, Бородіна Ю. 7-А клас, Бедрицька К. 8-Аклас). Протягом минулого навчального року кількість таких учнів складала четверо осіб.

Адміністрація школи впорядкувала всі нормативно-правові документи, які обумовлюють організацію навчання за індивідуальною формою та документи-підстави для збільшення кількості годин: заяви батьків із візою директора навчального закладу; довідки, завірені печаткою лікувального закладу, завірені копії посвідчень про інвалідність; подання навчального закладу до управління освіти разом із додатками, зазначеними у поданні, накази директора, накази управління освіти. Дані документи зберігаються в окремих папках, на яких зазначено номенклатурні номери. Працівники школи ознайомлювались з нормативними документами, що регулюють організацію індивідуального навчання, на засіданнях педради (протоколи від 30.08.2013 №10, від 23.04.2014 №4), про що свідчать записи, внесені до протоколів.

Облік учнів здійснюється відповідно до «Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 12.04.2000 № 646. У наявності списки дітей шкільного віку з вадами розумового та фізичного розвитку.

Навчання учнів здійснювалось за індивідуальними навчальними планами, затвердженими директором школи. Індивідуальні навчальні плани складались на основі робочих навчальних планів, які затверджені та погоджені в установленому порядку і складені на підставі Типових навчальних планів відповідно до кількості предметів інваріантної складової робочого навчального плану відповідного класу. На підставі загальних програм були розроблені індивідуальні програми з кожного предмета, за якими працювали учні відповідного класу. Розклад занять було складено у відповідності до індивідуальних навчальних планів, затверджено директором навчального закладу та погоджено з батьками учнів. Заняття обліковувались в журналах установленого зразка. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось вчителями відповідно до критеріїв оцінювання у системі загальної середньої освіти.

Журнали систематично перевірялись адміністрацією школи. Семестрові бали своєчасно переносились до класного журналу.

Індивідуальне навчання, в цілому, здійснювалось педагогічними працівниками, які мають відповідну педагогічну освіту. Їх склад затверджено наказами директора навчального закладу. Треба відмітити, що питання організації змістовного дозвілля учнів, які навчались за індивідуальною формою, протягом 2013/2014 навчального року знаходилось під постійним контролем адміністрації та розглядалось на нарадах при директорові (протокол від 10.09.2013 №11), педрадах (протоколи від 30.08.2013 №10, від 23.04.2014 №4). З метою запобігання бездоглядності, бродяжництву та дитячій злочинності учні, які навчаються за індивідуальною формою залучались до участі у різноманітних конкурсах, концертах. Адміністрація школи здійснювала контроль за організацією індивідуального навчання, веденням журналів, рівнем навчальних досягнень учнів, станом виховної роботи, залученням учнів у позаурочний час. Члени адміністрації та класні керівники систематично відвідували учнів удома, проводили співбесіди з батьками, залучали батьків до участі у батьківських зборах.

Результати контрольно-аналітичної діяльності представлені у довідках стану викладання навчальних предметів, у матеріалах протоколів педрад, на сторінках журналів у розділі «Зауваження до ведення класного журналу». Але питання організації індивідуального навчання не розглядалось на засіданнях методичного об’єднання вчителів-предметників, які безпосередньо здійснюють індивідуальне навчання. Навчальний предмет «Трудове навчання» викладав учитель, який не має фахової освіти (у І семестрі Закривидорога А,М., вчитель української мови та літератури і у ІІ семестрі Яковчук Г.М., вчитель музичного мистецтва). Дані недоліки мають бути виправлені протягом 2014/2015 навчального року.

Педагогічний колектив школи провів роботу щодо можливості повноцінного навчання дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, в санаторних закладах. За підсумками проведеної індивідуальної роз’яснювальної роботи з батьками та медичними установами 4 учня школи проходили лікування та навчання в санаторіях міста. Гладких Єва (2-А) та Калашник Катерина (4-А) – Обласний багатопрофільний дитячий санаторій. Пивоварова Карина (7-А) та Олексюк Ганна (8-А) – Обласний дитячий туберкульозний клінічний санаторій.

Учнів, які б займались за екстернатною формою навчання немає.Організація профільного навчання

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції профільного навчання в старшій школі та інших нормативних документів щодо стану організації профільного навчання у нашій школі запроваджено внутрішньошкільну форму організації профільного навчання: профільні класи. При формуванні варіативної складової робочого навчального плану визначенню профілю навчання приділяється належна увага. Передбачається максимальне використання навчальних годин на поглиблене вивчення предметів, навчальних курсів з обраного предмету, спецкурсів, факультативів. Наявні спільні протоколи Ради школи та педради щодо визначення доцільності вибору навчальних предметів варіативної складової робочого навчального плану. Допрофільних класів у школі немає. Але, з метою визначення професійної орієнтації учнів, сприяння у виборі ними напрямку профільного навчання у старшій школі впроваджуються елементи допрофільної підготовки учнів 8-9-х класів, які реалізуються в школі через введення курсів за вибором, факультативів та індивідуальної роботи. У школі запроваджено моніторингове дослідження результатів якості освіти кожного учня. Порівнюються навчальні досягнення учнів з предметів за різними напрямками. Інформація аналізується на нарадах, засіданнях педагогічної ради школи, на засіданнях методичних об’єднань, надаються відповідні рекомендації. Питання профільного навчання розглядалось на нараді при директорі (протоколи від 30.05.13 №8, від 08.10.13 №13, від 22.10.13 №14, від 09.04.14 №7, від 21.05.14 №9,) та педагогічній раді (протокол від 30.08.13 №10). Питання організації профільного навчання розглядалось і на батьківських зборах (протокол № 2 від 27.02.2014 «Про розвиток цілей та форм організації профільного навчання та до профільної підготовки»).

Протягом минулого 2013/2014 навчального року достатня увага у школі приділяється профорієнтаційній роботі.Розроблено план спільної роботи між школою та Харківським міським центром зайнятості. Проводилась просвітницька робота серед батьків щодо організації профільного навчання: батьки ознайомлені з основними засадами Концепції профільного навчання в старшій школі; проводилось анкетування учнів і батьків з метою виявлення їх запитів щодо профільного навчання; за результатами профдіагностики надавались індивідуальні консультації учням і батькам щодо вибору профілю навчання; проводились профорієнтаційні лекції працівниками Центру зайнятості. З 17.02 по 21.02.2014 року проведено Тиждень профорієнтації (Наказ по школі № 36 від 14.02.2014), під час якого було проведено різноманітні профорієнтаційні заходи, круглий стіл з представниками вищіх навчальних закладів та працівниками Центру зайнятості, екскурсії до Харківського міського Центру зайнятості. План тижня виконано у повному обсязі.

Для більш чіткої роботи щодо організації профільного навчання школа входить в мережу районного освітнього округу «Ерудит» на базі ХЗОШ № 10

У школі функціонує комп’ютерний комплекс, використовується проектор, забезпечено вільний доступ до мережі інтернет, що дозволяє вчителям активно застосовувати телекомунікаційні технології на уроках. Але разом з цим перед школою постають завдання, які педагогічний колектив має вирішувати протягом нового навчального року. Слід налагодити зв’язки з ВНЗ та іншими установами щодо впровадження профільного навчання та організувати роботу щодо підвищення рівня забезпеченості учнів профільних класів підручниками, посібниками, дидактичними матеріалами, художньою літературою та укомплектованості бібліотеки школи необхідною науково-методичною літературою. Протягом останніх років у школі немає авторських розробок: авторських програм профільних курсів за вибором, факультативів, навчально-методичних матеріалів, що забезпечують реалізацію навчальних програм з допрофільної підготовки та профільного навчання.

Облік продовження навчання і працевлаштування випускників

На виконання ст. 53 Конституції України, ст.ст. 14, 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 18, 21 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.ст. 19, 21, 24, 25 Закону України «Про охорону дитинства» та інших нормативних документів, для забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку продовження навчання і працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів наказом по школі № 60 від 15.04.2013 відповідальною за роботу з обліку продовження навчання та працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів призначено заступника директора з навчально-виховної роботи Фурман Н.В.

У 2013 році зі школи вибуло 28 випускників (15 осіб з 9-А класу, 13 осіб з 11-А класу), що на чотири особи менше ніж торік (21 особа з 9-А класу, 11 осіб з 11-А класу). Більшість випускників дев’ятого класу (11 учнів, що складає 73,3%.) залишилась у школі. Це найбільший відсоток по Червонозаводському району. Троє випускників продовжили навчання у ВНЗ І-ІІ ступенів. Один учень продовжує навчання у загальноосвітній школі іншого району міста. Всі випускники надали довідки з місця навчання. Випускники 11 класу продовжили навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів (8 осіб), у ВНЗ І-ІІ рівнів (2 осіб) та у ПТНЗ (2 осіб). Тільки один випускник працевлаштований, що становить 7,7% (торік 36,4%). Слід відмітити, що 7 із 8 випускників 11-го класу, що навчаються у Вишу вступили за профілем, який був обраний у школі. Профіль у школі математичний, 7 випускників обрало технічно-математичні спеціальності. З огляду на попередні роки, слід відмітити, що найменший відсоток випускників 11-х класів, які продовжили навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації був у минулому навчальному році, найбільший – у 2009/2010 навчальному році.

Випускників, які не працюють і не навчаються після закінчення 11-го класу у 2013 році по школі немає. У 2013 році випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не було. У ході роботи над обліком продовження навчання і працевлаштування випускників у школі розбіжностей у статистичній звітності не було допущено.

Першочерговим завданням для всього педагогічного колективу школи упродовж наступного навчального року стане копітка цілеспрямована робота щодо збереження контингенту учнів старшої школи на наступний навчальний рік. Планомірна та постійна роботи з профорієнтації випускників та обов’язковість здобуття повної загальної середньої освіти.

1.1.3. Забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей

Улітку 2014 року на базі школи працювало два табори відпочинку з денною формою перебування. В них мали змогу відпочити всі бажаючі. Особливої уваги надавалось учням, які потребують соціальної уваги та підтримки. Скористалися можливістю відпочити 50 дітей нашої школи, що складає 34 % від загальної кількості учнів. У минулому 2013 році – 36 %, а у 2012 році 33 % від загальної кількості учнів.

50 учнів нашої школи відпочили у двох таборах : У відпочинковому таборі «Веселі промінці» - 25 учнів. У профільному таборі «Озерна лілія» ( зі спортивною направленістю) відпочило також 25 учнів. З них 5 учнів отримали путівки до пришкільних таборів за рахунок бюджетних коштів: Ляшенко Олег 2-А - дитина, яка виховується в багатодітній сім’ї, Ніколаєва Наталія, 3-А – дитина, що опинилася у складних життєвих обставинах, Гур’єва Вікторія, 6-А, Бородіна Юлія, 7-А, Бедрицька Кристина, 8-А – діти-інваліди. Загальна кількість дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки і оздоровились у пришкільних таборах, складає 39,5 %. За кошти міського бюджету Терешкович Вероніка, 5-А, дитина, що перебуває на диспансерному обліку, була оздоровлена в приміському таборі відпочинку «Зелена гірка». Загальний відсоток дітей пільгових та підоблікових категорій, охоплених відпочинком та оздоровленням у різних таборах відпочинку та оздоровлення влітку 2014 року, становить -76,7%.(З них: відмінники навчання -11, дитина-сирота -1, дитина, що позбавлена батьківського піклування -1, діти, що перебувають на диспансерному обліку -7, діти з багатодітних родин -2). Для вихованців таборів з денним перебуванням було організовано дворазове харчування на суму 10 грн.

У пришкільних таборах«Озерна лілія» та «Веселі промінці» діти брали участь у великій кількості заходів, зокрема, із залученням аніматорів від районного центру дитячої творчості, відвідували різноманітні спортивні гуртки. Були організовані різноманітні екскурсії по місту, відвідування оперного театру, кінотеатру, музеїв. Вже традицією стало відвідування вихованцями таборів ковзанки «Шато Лєдо». Також у цьому році діти мали змогу побувати у пізнавальних екскурсіях до пожежної частини МНС та до Харківського аеропорту. Протягом табірної зміни вихованці брали участь у різноманітних спортивних змаганнях, естафетах, конкурсах, турнірах з тенісу, волейболу та бадмінтону, молодецьких розвагах, організованих вихователями табору. Слід додати, що майже всі заходи проводилися на території Основ’янського лугопарку. В кінці табірної зміни 12 вихованців отримали грамоти за активну участь у житті табору.

Робота пришкільних таборів була спрямована на забезпечення належного розвитку дітей, збереження та зміцнення їхнього здоров’я. Приділялась увага психології особистості учня, формуванню та розвитку мотиваційної сфери учнів, розвитку пізнавальних та емоційних процесів, подоланню дефіциту комунікативних умінь і навичок, особливо значущих для успіху людини в умовах сучасного життя, що характеризується інтенсифікацією контактів між людьми. Особлива увага приділялася питанням адаптації дітей з девіантною поведінкою, профілактиці поширення шкідливих звичок, формуванню адекватної самооцінки у дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Згідно проведеного анкетування дітей та батьків учнів школи щодо літнього відпочинку, 86% дітей нашої школи мали змогу оздоровитися за містом.З них 50 % у бабусі в селі та на природі. 18,4 % учнів нашої школи провели літні канікули вдома. З них 21 % відвідало пришкільні табори. Для них майже ціле літо працював спортивний майданчик і спортивна зала.1.1.4. Соціальний захист учнів

З метою вдосконалення роботи з забезпечення соціально-правових гарантій дітей пільгового контингенту, їх захисту, створення необхідних умов для повноцінного та різностороннього розвитку у школі протягом минулого навчального року організовувалась та проводилась робота щодо створення сприятливих умов для розвитку дитини, налагодження зв’язків і партнерських відносин між сім’єю та школою. Адміністрацією школи, класними керівниками, практичним психологом та педагогом-організатором приділялося багато уваги щодо захисту прав та законних інтересів дітей, особливо дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних родин, дітей, що потрапили в складні життєві обставини та дітей, що потребують посиленої психолого-педагогічної уваги.

Протягом навчального року адміністрацією закладу, вчителями та батьківською громадськістю проводилася робота з виявлення дітей, які потребують соціального захисту та соціально-психологічної підтримки, а також було проведено роботу з обстеження житлово-побутових умов та морально-психологічного клімату сімей учнів пільгового та підоблікового контингенту.

До пільгового контингенту віднесено:з/п

Категорія

Кількість дітей

Кількість сімей

1.

Діти-сироти

1 (Шпаковська Л.)

1

2.

Діти,позбавлені батьківського піклування

1 (Сімбірьов Д.)

1

3.

Діти - інваліди

5 (Бородіна Ю., Бедрицька К., Луппов Є.,

Петрович В., Гур’єва В.)5

4.

Діти, батьки яких постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

0

0

5.

Діти-напівсироти

7 (Гусятніков М., Гусятніков О., Фуранжиєва В, Пронцкевичус О., Полякова Є., Бондаренко А., Іващенко А.)

6

6.

Діти, реєстрація яких проведена згідно з статтею 135 Сімейного Кодексу України

0

0

7.

Діти батьків – інвалідів

0

0

8.

Діти з малозабезпечених сімей

0

0

9.

Діти з багатодітних сімей

5 (Калюжна О., Фатьянова А., Ляшенко О., Трет’як М., Трет’як Д.

2
Всього:

19

15

До підоблікового контингенту віднесено:

№ з/п

Категорія

Кількість дітей

Кількість сімей

1.

Діти девіантної поведінки

0

0

2.

Діти, які перебувають на обліку ВКМСД

0

0

3.

Діти з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах

2 (Ніколаєва Н., Калашнік К.)

2

4.

Діти, які потребують посиленої психолого-педагогічної уваги

6 (Лиманська К., Хмель В.,

Корж С., Швачко Д.,

Маринін Є., Максимов Д.)


6
Всього:

8

8

Протягом року особливої уваги надавалось питанням соціального захисту дітей соціально уразливих категорій. З такими дітьми та їх батьками класними керівниками, педагогом-організатором, практичним психологом, школи підтримувався постійний зв’язок: з'ясовувалися проблеми та потреби їхніх сімей, надавалася посильна допомога при їх вирішенні, організовувалася, при потребі, допомога у навчанні, проводилися індивідуальні бесіди, відвідування на дому, ознайомлення з колом спілкування та виявлення інтересів дітей, залучення до участі у гуртках та спортивних секціях, організація проведення дозвілля та відпочинку під час канікул, залучення до участі у виховних класних та загальношкільних заходах. Соціальну підтримку отримували всі діти пільгових категорій. На виконання вимог Закону України «Про охорону дитинства» 100% школярів початкової школи були забезпечені безкоштовним харчуванням за рахунок коштів, виділених з міського бюджету, також всі учні 1-го класу отримували додатково молоко. Дві дитини які перебувають на обліку дітей пільгових категорій отримували безкоштовне харчування: Шпаковська Лідія (4-А) - дитина-сирота, Сімбірьов Денис (8-А) - дитина позбавлена батьківського піклування.

У вересні та січні 2013/2014 навчального року було повторно проведено роботу з обстеження житлово-побутових умов та морально-психологічного клімату сімей учнів (акти обстеження житлово-побутових умов проживання в наявності). В родині опікунів були створені всі сприятливі життєві умови для проживання та навчання дітей: облаштовані місця для відпочинку та навчання, діти забезпечені необхідним шкільним приладдям, шкільною формою. Між опікунами та дітьми встановлені доброзичливі стосунки та атмосфера порозуміння, добре організовано дозвілля. Опікуни постійно підтримували зв’язок зі школою та вирішували разом питання навчання та виховання дітей. Сім’ї, які виховують усиновлених дітей, дітей, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків, на шкільному обліку не перебували. Діти цих категорій отримали матеріальну допомогу з фонду загальнообов'язкового навчання та користувалися єдиним проїзним квитком.

Важливим напрямом роботи з соціального захисту дітей була робота з батьками учнів. Для батьків були оформлені інформаційні стенди «Для Вас, батьки», інформаційні вісники. На офіційному сайті школи було оновлено сторінку соціального педагога та створено вкладку для батьків та педагогів, в якій висвітлювалася та постійно оновлювалася інформація з питань соціального і правового захисту дітей «Батькам на замітку». На своїй сторінці соціальний педагог висвітлювала проблеми успішного батьківства та надавала рекомендації батькам «як виховати дитину без побиття та крику»; у березні класними керівниками 1-11 класів було проведено бесіду з учнями «Культура сімейного життя»; соціальним педагогом школи було проведено тренінг з педагогічним колективом на тему: «Як навчити дітей безпечній поведінці», сформовано електронний банк даних соціально-незахищених сімей; на офіційному сайті школи, на сторінці соціального педагога розміщена інформація для батьків та учнів з вказівкою єдиного телефону довіри, контактних телефонів служб та відомств, які надають підтримку різного характеру в проблемних ситуаціях.

Класні керівники проводили консультації з батьками, постійно трималася на контролі успішність та відвідування занять дітьми. Вагомою складовою виховної роботи в школі була підтримка і розвиток обдарованих учнів з різних пільгових категорій.

Діти пільгових та підоблікових категорій брали активну участь у конкурсах: «Харків –місто моєї мрії», «Моя сім’я за безпеку дорожнього руху», вокальний конкурс «С песней к победе», «Що, де, коли?», краєзнавчому проектах «Історія мого прадіда». БедрицькаКристина (дитина-інвалід) стала переможцем Районнгого фестивалю «Повір у себе і в тебе повірять інші» Центру соціальних служб для сімї дітей та молоді Червонозаводського району міста Харкова. Бородіна Юлія (дитина-інвалід) посіла ІІ місце Районнгого фестивалю «Повір у себе і в тебе повірять інші» Центру соціальних служб для сімї дітей та молоді Червонозаводського району міста Харкова.

Велике значення в роботі з питання соціального захисту учнів мала робота шкільної психологічної служби. Так протягом року були проведені індивідуальні бесіди і консультації з класними керівниками, присвячені питанню попередження правопорушення, злочинності, насильства та запобігання дитячій бездоглядності серед дітей пільгових категорій. Проводилась консультаційна робота (журнал консультацій 06-06), а також діагностична робота щодо психологічного стану учнів цих категорій. Проводилось діагностування щодо настрою та переживань учнів а також виявлення творчої обдарованості. Створювалися максимально благоприємні умови для розумового, духовного і фізичного розвитку особистості, всебічне розкриття її здібностей, формування гуманістичних цінностей і творчого мислення, а також методики для розвитку пізнавальних процесів які допоможуть при навчанні (методика вивчення уваги Мюнстерберга). Проводилися ігри та вправи які допомогають більше познайомитись та придбати собі друзів. Діти цих категорій отримали матеріальну допомогу з фонду загальнообов’язкового навчання. Проводилась робота по виявленню дітей девіантної поведінки, таких дітей у цьому навчальному році в школі не виявлено.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, брали активну участь у шкільних конкурсах, у спортивних змаганнях, культурно-масових закладах. Проведено естафетні змагання серед дітей: змагання з шахів, шашок, настільного тенісу, а також створювались святкування для дітей «Парад зірок», «Наша школа має таланти», в яких активну участь приймали діти підоблікового контингенту. Також діти даної категорії брали участь у концерті присвяченого Дню Перемоги.

Проведені психологічні консультації для батьків і вчителів. Шкільним психологом проводилася профілактична робота щодо попередження правопорушень серед дітей пільгових та підоблікових категорій: цикл бесід та виховних годин: «Шкідливі наслідки від вживання алкоголю», «У нікотиновому полоні. Про шкідливість паління», «Що таке толерантність. Як навчитися бути толерантними», «Алкоголізм є стихією саморуйнування», «Що таке конфлікт. Як уникнути конфлікту», «Комп’ютерні насолоди з гірким продовженням», «Кожна дитина має право на недоторканність», опитувльник дитячої депресії, організовано перегляд документальних фільмів «Обережно, отрута! (про шкідливий вплив алкоголю на організм людини)», «Вплив наркотичних речовин на свідомість людини», «Увага! Обережно, їжа!», проведена мозкова атака «Що ми знаємо про наркотичні речовини», заняття-тренінг «Залежність від алкоголю», обговорення та інсценізація життєвих ситуацій «Як уникнути бійки?!», «Благополучна сім’я Неблагополучні сім’ї. Їх характеристика, причини, наслідки». Проведені індивідуальні бесіди з батьками: «Мамо і тато – перші вчителі», «Дорослі очами підлітка»», «Роль родини в розвитку моральних якостей підлітка», «Роль сім’ї у громадянському вихованні і становленні особистості». Проведено психодіагностику готовності дітей до школи – в рамках роботи «Школи майбутнього першокласника», а також групову психодіагностику з метою вивчення рівня розвитку пізнавальних процесів учнів 1-А класу, вивчення адаптованості до нових умов навчання учнів 5-А класу.

Практичним психологом школи Пильнєвою О.С. було проведено ряд бесід, лекцій, зустрічей на дану тематику: «Відверта розмова», «Сім’я- осередок суспільства, її самоцінність. Повні, неповні сім’ї», «Шкідливий вплив тютюну», «Кожна дитина має право на недоторканість». Проводилася профілактична робота щодо попередження правопорушень серед дітей пільгових та підоблікових категорій. На позакласних зборах проводились: міні-лекції «Знання дитини про власні права в сім’ї», бесіди «Знай свої права та вмій їх захищати», «Види насильства. Вміння захиститись від насильства».

Адміністрацією школи, класними керівниками, соціальним педагогом та практичним психологом організовано та проведено в грудні круглий стіл на тему: «Попередження жорстокого насильства в родині», для учнів 9-11 класів. На якому були присутні представники с ССД Горбачова І.М., Шаповалова І.В., о/у ВКМСД Прийменко Р.А..

В рамках виховних годин, тренінгові заняття для учнів молодшої школи: «Знай свої права», перегляд навчальних відеороликів, відеофільмів, презентацій «Процедура затримання неповнолітніх», «Зроби свій правильний вибір», «Живі іграшки», «Ти і закон», профілактичні бесіди з учнями щодо поведінки під час навчально-виховного процесу, зниження рівня успішності через погану поведінку, профілактики негативних явищ серед неповнолітніх на тему: «Відповідальність за вживання слабоалкогольних, тютюнових виробів», «Відверта розмова», бесіда з учнями та батьками на тему: «Суїцид неповнолітніх», «Вплив паління на організм людини», бесіда на тему: «Основні положення ООН та права дитини», «Профілактика негативних явищ в учнівському середовищі. Методи первинної профілактики наркоманії та ВІЛ-інфекції», проведені уроки гендерної грамотності на тему: «Ми різні, але рівні», виступи на батьківських зборах, на класних годинах, виховні заходи на тему: «Сім’я- осередок суспільства, її самоцінність. Повні, неповні сім’ї»», урок «Твоє здоров'я залежить від тебе», анкетування на тему: «Соціометричний тест», за яким було визначено соціометричний статус кожного учня в системі міжособистісних стосунків у класному колективі, соціальне опитування: «Двір», з метою виявлення вад особистісного розвитку учня, складено карти визначення типу важковиховуваності за класифікацією Н.Ю. Максимової, анкетування «Ціннісні пріоритети», опитування батьківського ставлення з метою визначення взаємостосунків учня з батьками в сім’ї.

Велика увага приділялася відпочинку учнів у пришкільних таборах відпочинку. Влітку 2014 року у пришкільних таборах «Озерна лілія» та «Веселі промінці» було оздоровлено 50 учнів (34%), з них 11 учнів (7,5%) різних пільгових категорій оздоровились в пришкільному таборі - Ляшенко Олег (2-А, категорія – дитина, що виховується в багатодітній родині), Калюжна Олена (3-А, категорія – дитина, що виховується в багатодітній родині), Шпаковська Лідія (4-А, категорія – дитина - сирота), Пронцкевичус Олег (8-А, категорія – дитина - напівсирота), Ніколаєва Наталія (3-А, дитина яка потрапила в складні життєві обставини), Гур’єва Вікторія (6-А, категорія – дитина-інвалід, Гусятніков Максим (7-А, категорія – дитина – напівсирота), БедрицькаКристина (8-А, категорія – дитина-інвалід), Бородіна Юлія (7-А, категорія – дитина-інвалід), Сімбірьов Денис (8-А, категорія – дитина – позбавлена батьківського піклування), Фатьянова Алла (7-А, дитина, що виховується в багатодітній родині).

Протягом навчального року проводився постійний педагогічний супровід учнів з проблемних сімей. До листопада 2013 року на внутрішньо шкільному обліку перебував Чайков Кирило (3-А), як дитина, що потребує підвищеної психолого-педагогічної уваги. За рішенням суду мати Кирила була позбавленого батьківських обов’язків, дитина була переведена до будинку сімейного типу «Родина» (рішення суду в наявності).

З метою соціалізації учнів школи були відкриті безкоштовні гуртки, які дали можливість дітям під облікового контингенту розвивати здібності та здобувати знання для оволодіння певними професіями. На базі школи функціонували 4 гуртки спортивного та художньо-естетичного спрямування, до роботи в яких було залучено 67 % учнів школи, позашкільною освітою охоплено 25% учнів, 15% учнів відвідувало по 2-а гуртки.

Протягом 2013/2014 навчального року діти пільгових категорій (дитина-інвалід) стали переможцями районних конкурсів:


  • БедрицькаКристинас (дитина-інвалід) стала переможцем Районнгого фестивалю «Повір у себе і в тебе повірять інші» Центру соціальних служб для сімї дітей та молоді Червонозаводського району міста Харкова

  • Бородіна Юлія (дитина-інвалід) посіла ІІ місце Районнгого фестивалю «Повір у себе і в тебе повірять інші» Центру соціальних служб для сімї дітей та молоді Червонозаводського району міста Харкова

Питання щодо організації соціального захисту пільгового контингенту розглядалися на нарадах при директорові: протокол № 1 від 03.01.2013 П. 4 «Про умови життя та виховання дітей пільгових категорій, дітей, що опинились у складних життєвих обставинах, та дітей, що перебувають на внутрішкільному обліку»; протокол №1 від 03.01.2013 П. 8 «Про аналіз виконання заходів щодо соціального захисту учнів. Ознайомлення медпрацівників з оновленим соціальним паспортом школи», протокол № 3 від 28.02.2013 П. 1 «Про соціальний захист дітей, право на соціальний захист. надання інформації батькам про діяльність служб соціального захисту. Ознайомлення з основною нормативно-правовою базою щодо соціального захисту учнів»; протокол № 13 від 08.10.13 П.5 «Про соціальний захист дітей пільгового та підоблікового контингенту», протокол №3 від 07.02.2014 П. 8 «Про соціальний захист дітей пільгового контингенту, дітей, що опинились в складних життєаих обставинах, дітей, які потребують підвищеної психолого-педагогічної уваги», протокол № 6 від 31.03.2014, П.1 «Про сімейний захист дітей, право на соціальний захист, надання інформації батькам про діяльність служб соціального захисту. Ознайомлення з основною нормативною правовою базою щодо соціального захисту учнів»;протокол № №7 від 09.04.2014 П. 2 «Забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу», на педагогічних радах: протокол № 12 від 20.11.2013 П. 3» Про соціальний захист дітей пільгового контингенту», П.4 «Про умови життя та виховання дітей пільгових категорій та проблемного контингенту»»; протокол №1 від 29.01.2014 70П.1 «Про соціальний захист дітей пільгового контингенту та дітей із незахищених сімей», П.4 «Про умови життя та виховання дітей, що перебувають на внутрішкільному обліку», протокол № 2 від 20.02.2014 П. 11 «Про соціальний захист дітей пільгового контингенту, дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах, дітей, які потребують підвищеної психолого-педагогічної уваги»; на батьківських зборах: протокол № 5 від 12.09.2013 «Про соціалізацію дитини та забезпечення домашнього психологічного комфорту», протокол №2 від 21.05.2014 П. 5 «Про підсумки роботи щодо соціального захисту дітей», П. 2 «Про організацію літнього відпочинку дітей, а також дітей пільгового контингенту у пришкільному таборі відпочинку».

Організовано та проведено батьківські лекторії, на яких розглядалися питання: «Організовано та проведено батьківські лекторії, на яких розглядалися питання: «Ознайомлення батьків з нормативною документацією, що регулюють законодавство в галузі охорони дитинства», «Роль дитини в розвитку моральних якостей підлітка», «Роз’яснення обов’язків батьками щодо виховання своєї дитини», «Дорослий очами підлітка».

Перед педагогічним колективом постають завдання на наступний рік: тримати на постійному контролі питання соціального захисту дітей школи, особливо пільгового та підоблікового контингенту; щосеместрово оновлювати базу даних пільгового та підоблікового контингенту; залучати дітей до участі в шкільних та районних конкурсах дитячої творчості, спортивних змаганнях, інтелектуальних турнірах, олімпіадах, організувати їх оздоровлення; проводити роз'яснювальну роботу з батьками (опікунами) з питань охорони прав та інтересів дитини; проводити психолого-педагогічні бесіди з дітьми пільгових категорій, дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах та дітьми, які потребують підвищеної психолого-педагогічної уваги, визначати їх творчі здібності та інтереси, залучати їх до участі у шкільних та позашкільних виховних заходах, складати психолого-педагогічні характеристики.

1.1.5. Профілактика правопорушень, злочинності, насильства та запобігання дитячій бездоглядності. Правова освіта учнів

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 03.08.2012 р. № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року, з метою забезпечення протидії правопорушенням та злочинності і зниження їх рівня, запобігання іншим антисоціальним проявам, які негативно впливають на рівень захисту конституційних прав і свобод громадян, правової освіти учнів, адміністрацією школи, заступником директора з навчально-виховної роботи Седіною С. І., педагогом-організатором Поповою А.О., практичним психологом Пильнєвою О.С. та класними керівниками проводилась цілеспрямована спланована робота. Так, на підставі планів спільних заходів школи та служб Червонозаводського району міста Харкова на 2013/2014 навчальний рік, в яких було передбачено проведення заходів з профілактики правопорушень, злочинності, запобігання поширенню наркоманії та алкоголізму, правового виховання учнів було проведено ряд заходів:

- виявлення проблемних сімей та дітей, які складають «групу ризику»;

- Оновлення банку даних на учнів, які перебувають на спільному обліку з ВКМСД, ССД та перебувають на внутрішкільному обліку;

- проведено обстеження житлово-побутових умов дітей пільгового та під облікового контингенту;

- організовано профілактичні рейди «Урок», «Вокзал», «Ні запізненням», «Зовнішній вигляд», «Ні шкідливим звичкам» (Наказ № 169 від 06.09.1013);

- індивідуальна робота з учнями, які перебувають на спільному обліку та учнів, які виховуються в неблагонадійних сім’ях;

- проведення серед учнів роз’яснювальна робота, лекції, бесіди з метою профілактики злочинності, запобігання бездоглядності та безпритульності.

- створено Раду профілактики правопорушень (Наказ № 174 від 10.09.2013);

- призначено громадського інспектора з охорони прав дитинства та громадських вихователів (Наказ № 165 від 05.09.2013)

- здійснювались організаційні заходи з профілактики злочинності, правопорушень та запобігання бездоглядності серед неповнолітніх, під постійним контролем знаходились питання (Наказ № 157 від 05.09.2013):

- максимального охоплення навчанням учнів школи;

- контролю за відвідування учнями школи навчальних занять;

- виконання заходів, запланованих у річному плані школи, щодо попередження злочинності та запобігання дитячій бездоглядності.

- організовано та проведено ряд зустрічей із представниками відділу кримінальної міліції у справах дітей Червонозаводського РВХМУ УМВС України в Харківській області, службою у справах дітей Червонозаводської районної у місті Харкові, наркологічною службою та іншими установами і організаціями.

Управління роботою з даного питання здійснювали заступник директора з навчально-виховної роботи Седіна С. І., педагог-організатор Поповою А.О., практичний психолог Пильнєва О.С. та класні керівники.

Робота відбувалася на підставі планів спільних заходів школи та служб Червонозаводського району міста Харкова на 2013/2014 навчальний рік, в яких передбачено проведення заходів з профілактики правопорушень, злочинності, запобігання поширенню наркоманії та алкоголізму, правового виховання учнів зі:

- службою у справах дітей Червонозаводської районної у місті Харкові;

- відділом кримінальної міліції у справах дітей Червонозаводського РВХМУ УМВС України в Харківській області;

- Лінійним відділом на ст. Основа Управління МВС України на Південній залізниці;

- Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Червонозаводської районної ради в М Харкові;

- наркологічним кабінетом Червонозаводського району в Харківській області.

Адміністрацією школи були організовані та впроваджені рейди перевірки щодо запобігання дитячій бездоглядності та попередження правопорушень:

Рейд «Урок»: Здійснюється щоденно. Відповідальний за проведення рейду – черговий учитель – перед першим уроком отримує «Лист контролю за відвідуванням учнями занять» та журнал обліку відвідування занять учнями, в якому фіксує кількість дітей, які приступили до навчання, прізвища дітей, які не приступили (якщо не приступили – то з яких причин). Інформацію про відсутність учнів надають класні керівники. В обов’язки класних керівників входить контроль за відвідуванням учнями занять та недопущення пропусків без поважних причин (Причину відсутності класні керівники з’ясовують у телефонній розмові з батьками до початку першого уроку.)

Рейд «Щоденник»: Здійснюється щотижня. Класні керівники щоп’ятниці перевіряють щоденники учнів (а саме – оформлення першої сторінки щоденника, своєчасність заповнення розкладу занять, систематичність запису домашніх завдань, наявність оцінок за навчальні досягнення, наявність підписів батьків, наявність записів про зауваження та подяки, акуратність ведення щоденника), результати фіксують в «Листи контролю перевірки щоденників».

Рейд «Вокзал»: Здійснюється щотижня. Відповідальний за проведення рейду – черговий учитель по школі здійснює рейд виявлення учнів школи ХЗОШ № 41 на найближчим вокзалам району («Основа», «Левада»). Після перевірки черговий учитель звітує перед адміністрацією школи. Результати перевірки фіксує у лист контролю за проведенням рейду «Вокзал».

Рейд «Зовнішній вигляд»: Здійснюється щотижня комітетом дисципліни і порядку організації самоврядування та президентом організації «САМ» під керівництвом чергового вчителя. Перевіряється шкільна форма учнів, змінне взуття, охайність. У листи контролю фіксуються результати перевірки та прізвища дітей, зовнішній вигляд яких не відповідають встановленим шкільним нормам.

Рейд «Ні – запізненням!»: Здійснюється щоденно комітетом дисципліни і порядку організації самоврядування та президентом організації «САМ» під керівництвом чергового вчителя. Виявляють дітей, які запізнилися на заняття, з’ясовують причину запізнення та фіксують результати у листи контролю.

Класними керівниками постійно проводиться робота щодо виявлення неблагонадійних родин, де батьки зловживають алкогольними напоями, що негативно впливає на виховання дітей. Приймаються вчасні заходи реагування.

Так на обліку, згідно щоквартальній звірці, протягом 2013/2014 року на обліку у ВКМСД не знаходиться жодної особи, перебувають на обліку у ССД, дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах було 2 особи: Ніколаєва Наталія (3–А), Калашнік Катерина (4–А). На початку І семестру 2013/2014 на внутрішкільному обліку, як діти, які потребують підвищеної психолого-педагогічної уваги перебувало 2 особи: Гладких Єва (2-А), Чайков Кирило (3-А). Протягом року поставлено на облік: Лиманська Катерина - 9 вересня 2013 року (Протокол засідання Ради профілактики правопорушень № 2 від 09.09.2013), Корж Сергій (8-А) - 21 жовтня 2013 (Протокол засідання Ради профілактики правопорушень № 8 від 21.10.2013), Хмель В. – 6 лютого 2014 року (Протокол засідання Ради профілактики правопорушень № 3 від 06.02.2014); Швачко Д. - 09.04. 2014 (Протокол засідання Ради профілактики правопорушень № 4 від 05.04.2014); Максимов Д. - 30.04.2014(Протокол засідання Ради профілактики правопорушень № 5 від 30.04.2014); Маринін Є. - 30.04.2014).

Основними причинами постановки учнів на внутрішньошкільний облік були: агресивна поведінка, ймовірне скоєння крадіжки (Лиманська Катерина), схильність до невідвідування занять без поважних причин (Корж Сергій), втрата житла внаслідок пожежі (Швачко Даніель), порушення дисципліни (Максимов Денис, Маринін Євген, Хмель Вікторія). Протягом року Гладких Єва – вибула до Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19, наказ № 48-у від 28.10.2013, Чайков Кирило – рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 11.09.2013 №551 Чайков Кирило Олександрович набув статус дитини, позбавленої батьківського піклування. Згідно наказу по школівід 16.10.2013 №45-у «Про відрахування зі складу учнів 3-А класу Чайкова КирилаОлександровича» учень вибув до Харківського дитячого будинку «Родина» Харківської міської ради. Факт перебування Кирила у вищезазначеному дитячому будинку з 16.10.2013 підтверджено (лист від 16.10.2013 №493)

Під постійним контролем адміністрації та класних керівників знаходиться відвідування дітьми школи та умови їх проживання. На виконання районної програми запобігання дитячої бездоглядності і ведення обліку відвідування учнями навчальних занять. Седіну Світлану Іванівну, заступника директора з навчально-виховної роботи, було призначено відповідальною за ведення обліку відвідування учнями навчальних занять. Ведеться «Книга контролю за відвідуванням учнями навчального закладу», проводиться аналіз стану відвідування учнями навчальних занять.

Для більш продуктивної роботи щодо профілактики правопорушень була створена Рада профілактики правопорушень, наказом по школі № 174 від 10.09.2013 «Про створення шкільної Ради профілактики правопорушень на 2013/2014 навчальний рік». ЇЇ робота була направлена на:

- формування в учнів правових понять, які б регулювали їхню поведінку;

- вироблення в них навичок і звичок правомірної поведінки;

- формування в учнів активної позиції у правовій сфері, тобто нетерпимого відношення до правопорушень, прагнення взяти участь у боротьбі з цими негативними явищами;

- вироблення уміння протистояти негативним впливам;

- подолання у свідомості окремих учнів помилкових поглядів, які сформувались внаслідок неправильного виховання.

Протягом ІІ семестру 2013/2014 навчального року відбулося 16 засідань Ради профілактики правопорушень. На засідання Ради з профілактики правопорушень запрошувався о/у ОКНДД Червонозаводського РО Прийменко Р.О.(протокол № 1 від 03.09.2013 року, протокол № 5 від 14.09.2013 року, протокол № 5 від 30.04. 2014 року, протокол № 4 від 05.03. 2014 року); завідувач сектору з питань попередження правопорушень та дотримання законодавства ССД Горбачова І.М. (протокол № 9 від 11.11.2013 року); о/у ВКМСД Невмержицька-Швед Ю.Ю. (протокол № 3 від 06.02. 2014 року).

На засіданнях Ради профілактики правопорушень були заслухані питання про звітування класних керівників щодо проведення шкільних профілактичних рейдів «Урок», рейд «Вокзал», Рейд «Ні - запізненням» (протокол № 1 від 16.01.2014, протокол № 6 від 08.05.2014. Класні керівники звітували про проведену роботу щодо запізнень на заняття та зовнішнього вигляду учнів, про проведену роботу щодо виявлення бродяжництва на вокзалах міста та підтвердження пропусків занять учнями довідками з лікарні або пояснювальними записками від батьків. Заступник директора з навчально-виховної роботи Седіна С.І. наголосила про неможливість невідвідування учнями занять без поважних причин та обов’язковість надання довідки з лікарні якщо дитина не відвідує заняття більш ніж 3 дні.У структурі шкільного самоврядування створено комісію дисципліни і правопорядку. У вирішенні питань з правового виховання лідери «САМ» беруть активну участь. Вони проводять лекції, турніри та театралізовані вистави для учнів початкової та середньої школи. Щомісячно адміністрацією школи аналізуються статистичні дані щодо кількості злочинів, скоєних учнями школи, щоквартально звіряються списки учнів, які перебувають на обліку в районному відділі кримінальної міліції. Підтримується зв'язок з ВКМСД.

Серед основних заходів, спрямованих на профілактику правопорушень протягом 2013/2014 навчального року були проведені: наступні виховні заходи: бесіди «Мій рідний край» (1-4 класи), «Духовність народу (народний календар)» (5-11 класи), «Я — син своєї землі» (1-4 класи), «Люби і знай свій рідний край» (5-11 класи), «Я маю право… кожна людина має право» (1-4 класи), «Всі — єдина сім'я» (5-6 класи), «Патріотизм — потреба України, кожного українця» (7-9 класи), «Люблю я свій народ, шаную його звичаї» (1-4 класи), «Українці за кордоном» (7-9 класи); години спілкування «Що ти знаєш про Україну?» (1-4 класи), «Право, обов'язок, свобода та відповідальність», «Видатні вчені України» (5-11 класи), години спілкування до дня соборності України «Люби Україну – твою рідну Землю», «Українці за кордоном. Що таке діаспора?», «Україна – полікультурна держава» (5-6 класи), «Я — громадянин і патріот держави» (1-4 класи), ”Профілактика правопорушень. Правова відповідальність неповнолітніх”, «Україна — наша Батьківщина» (1-4 класи), «Та земля мила, де мати народила» (5-8 класи), «Історія моєї родини — в історії мого краю» (9-11 класи), «Школа — наш дім, ми господарі в нім» (1-2 класи), «Державні символи України» (3-4 класи), «Конституційні основи держави» (5-8 класи), «Ми — громадяни України» (9-11 класи), «Громадянське суспільство — гарантія дотримання прав людини», «Поєднання особистісних потреб людини та вимог суспільства» (5-11 класи), «Моя рідна Україна» (1-4 класи), «Кожна дитина має право» (5-11 класи), «Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину!» (1-4 класи), «Про самоактуалізацію та самовизначеність особистості» (5-11 класи), «Я громадянин України і пишаюсь цим» (1-4 класи), «В ім'я твого і мого життя» (5-11 класи), «Школа прав дитини», «Знай і поважай Герб, Прапор і Гімн своєї Батьківщини» (1-4 класи), «Я – син своєї землі» (5-8 класи), «3 чого починається Вітчизна?» (9-11 класи), «Закон-основа життєдіяльності держави»; виставки творчих робіт «Моя країна моїми очима» (1-4 класи), «Моя земля — земля моїх предків» (5-11 класи), «Моя країна моїми очима» (5-8 класи), «Ми - українці»; круглий стіл «Загальнолюдське і національне» (8-9 класи); диспути «Моє входження до соціуму» (10-11 класи), «Якби я був президентом...», «Поєднання особистісних потреб людини та вимог суспільства», «Я - Українець», «Моя Україна, демократична і вільна, я з нею пов’язую долю свою», «Школа прав дитини», «Знай і поважай Герб, прапор і Гімн своєї Батьківщини», «Я – син своєї землі», «З чого починається Вітчизна»; вікторини «Що необхідно знати про національну символіку» (1-4 класи), «Історія рідного краю» (5-11 класи); брейн-ринг з правової тематики «Мої права та обов’язки»(10-11 класи); колективний захист проектів «Видатні особистості рідного краю»; дебати «Право на приватне життя» (10-11 класи); тематичний діалог «Особливості національних зразків моральності» (5-9 класи); уроки-презентації «Люди, які прославили мій край» (10-11 класи), «Презентуємо нашу школу» (10-11 класи); виховний захід «В ім’я твого і мого життя», «Закон – основа життєдіяльності держави»; Виставка газет на тему «Боротьба з наркоманією, токсикоманією та СНІДом»; перегляд документальних фільмів: «Токсикоманія та здоров’я», «Пияцтво – фактор ризику № 1», «Вплив наркотичних речовин на здоров’я людини», бесіда з батьками: «Мамо і тато – перші вчителі»; поповнення книжкового фонду бібліотеки матеріалами на правову тематику; оновлення куточків із пропаганди здорового способу життя, профілактики захворювань, запобігання шкідливих звичок; проведення місячника правових знань (за окремим планом).

Велике значення в питаннях роботи з профілактики злочинності та правопорушень має робота шкільної психологічної служби. Так протягом року були проведені індивідуальні бесіди і консультації з класними керівниками, присвячені питанням попередження правопорушення, злочинності, насильства та запобігання дитячої бездоглядності. Для профілактики і запобігання поширення алкоголізму, наркоманії, торгівлі людьми, СНІДу серед дітей школи було проведено ряд тематичних лекцій: «Шкідливий вплив тютюну», «Що таке здоровий спосіб життя?», «Протидія торгівлі людьми», «Небезпечна гра», цикл бесід «Я обираю здоровий спосіб життя», години спілкування «Життя людини – найвища цінність», «Небезпечні предмети». Дітей девіантної поведінки протягом року виявлено не було. Психологічною службою школи проводились просвітницькі бесіди щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх, а також тренінги та вправи. Надавались рекомендації щодо ставлення навчального процесу спілкування, спілкування з однолітками, відношенню до батьків, вчителів. Бесіди проводились на такі теми як: «Що таке стрес і як його подолати», «Що таке толерантність. Як навчитися бути толерантним», «Шкідливі наслідки від вживання алкоголю» де обговорювались фізичні, психічні та соціальні наслідки вживання алкоголю. Гра «Інтерв’ю» - яка допомагає більше познайомитись один з одним і навчитися слухати інших людей. Вправа «Залежність від алкоголю» та мозкова атака «Що знаємо про наркотичні речовини» - для з’ясування рівня обізнаності підлітків про наркотичні речовини, мозкова атака «Що таке конфлікт. Конфліктні ситуації і як їх уникнути». А також проводились вправи на згуртованість групи вправа «Павутинка», «Асоціації» - визначається початкове ставлення до проблеми, вправа на зворотній зв’язок «Побажання».

Згідно плану спільних заходів протягом 2013/2014 навчального року були організовані та проведені зустрічі з представниками організацій різних напрямків:

- лікарем-наркологом наркологічного кабінету Червонозаводського району Мінухіною Т.В. – проведена бесіда з учнями 5-11 класів на теми: «Наркотики або життя», «Обережно – алкоголь!», перегляд відеофільмів про шкідливість наркотичних речовин, та зустріч з вчителями проведено лекцію на тему «Ознайомлення медпрацівників з нормативно-правовою документацією щодо профілактики алкоголізму, тютюнопаління та наркоманії».

- о/у СКМСД ЛВ на ст. Основа ст. лейтенантом міліції Бубир Ю.В. – проведено лекції на теми: «Відповідальність неповнолітніх за скоєння адміністративних правопорушень», «Права людини»

- волонтерської організації Peace Corps Kali Sutton - проведена єдина виховна година щодо попередження насильства в родині;

- завідувачем сектору ССД Горбачовою І.М – організація спільних рейдів, відвідування дітей, які потребують підвищеної психолого-педагогічної уваги на дому, бесіди з батьками цих учнів;

- о/у ВКМСД Червонозаводського РВ Прийменко Р.О. – проведення лекції для учнів 9-11 класів «Наркоманія – небезпека, яка з’являється несподівано»;

- о/у ВКМСД Червонозаводського РВ Прийменко Р.О. – проведення лекції для учнів 5-11 класів «Масові заворушення. Як себе поводити, якщо потрапив в осередок масових заворушень»;

- спеціаліст ЦСССДМ Червонозаводського р-ну м. Харкова Плеханова Я.І. – бесіда з батьками на тему «Популяризація сімейних форм виховання»;

- о/у ВКМСД Червонозаводського РВ Прийменко Р.О. – участь у засіданні Ради профілактики правопорушень;

- о/у ВКМСД Червонозаводського РВ Прийменко Р.О. – бесіда з учнями 8-А класу щодо поведінки на уроках, профілактика правопорушень і негативних проявів серед неповнолітніх, участь у проведенні рейду «Урок», з метою запобігання дитячій бездоглядності, охоплення дітей навчанням;

- о/у ВКМСД ЛВ на ст. Основа УМВСУ Вакуленко С.Д. – бесіда з учнями 1-11 класів «Залізниця – джерело підвищеної небезпеки», «Хибний шлях до добра не доведе»;

- о/у ВКМСД ЛВ на ст. Основа УМВСУ Лихоносовим А.І. – бесіда з учнями 8-11 класів «Карна відповідальність за невиконання батьківських обов’язків».

- о/у ВКМСД ЛВ на ст. Основа УМВСУ Вакуленко С.Д. – «профілактика правопорушень та травмувань на залізниці» з учнями 5-11 класів.

- о/у ВКМСД ЛВ на ст. Основа УМВСУ Вакуленко С.Д. – бесіда з учнями 5-11 класів «Залізниця – джерело підвищеної небезпеки».

- о/у ВКМСД ЛВ на ст. Основа УМВСУ Вакуленко С.Д. – лекція з учнями 5-7 класів на тему «Хибний шлях, до добра не доведе».

- о/у ВКМСД ЛВ на ст. Основа УМВСУ Лихоносовим А.І. – бесіда з учнями 8-11 класів «Карна відповідальність батьків за невиконання батьківських обов’язків».

- о/у ВКМСД ЛВ на ст. Основа УМВСУ Вакуленко С.Д. – бесіда з учнями 7-11 класів «Відповідальність неповнолітніх за вживання алкогольно-наркотичних засобів».

Записи в контрольно-візитаційній книзі в наявності н/н 01 - 34

Крім того відповідно до графіку проведення перевірок стану виховної роботи та заходів щодо соціального захисту і захисту прав та інтересів дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у школі відбулася перевірка начальником ССД Клименко Н.М. у супроводі методиста РМЦ РУО Гнідої Т.Б.За результатами перевірки стану виховної роботи в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №41 Харківської міської ради Харківської області було визначено, що робота у школі проводиться на високому рівні та у відповідності до нормативно-правових документів, які стосуються виховної роботи в навчальних закладах.

Питання попередження правопорушень та дитячої безоглядності розглядались на педагогічних радах:

- протокол № 1 від 29.01.14. п.3 «Про підведення підсумків роботи школи з попередження правопорушень, злочинності, насильства та запобігання дитячої бездоглядності за І семестр 2013/2014 навчального року», п.4 «Про умови життя та виховання дітей пільгових категорій, дітей, що опинились у складних життєвих обставинах та дітей, що перебувають на внутрішкільному обліку»; п.5 «Про підсумки роботи рейдів «Урок», «Вокзал», «Ні запізненням!», «Мій щоденник», «Зовнішній вигляд»»;

- протокол № 2 від 20.02.2014 п.4 «Про профілактику вживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин в учнівському середовищі»

- протокол № 5 від 06.05.2014 п.1 «Про підведення підсумків роботи школи з попередження правопорушень, злочинності, насильства та запобігання дитячій бездоглядності за ІІ семестр 2013/2014 навчального року», п.2 «Про підсумки роботи рейдів «Урок», «Вокзал», «Ні запізненням!», «Мій щоденник», «Зовнішній вигляд»»;

на нарадах при директорові (протокол № 10 від 30.08.2013 «Про аналіз роботи з попередження наркоманії, алкоголізму та тютюнопаління», №12 від 27.09.2013 «Про організацію роботи з учнями пільгового контингенту», «Про організацію роботи з учнями девіантної поведінки з учнями із неблагонадійних сімей».

З учнями школи та їх батьками постійно проводиться профілактична робота з попередження злочинності школярів. (Проведення профілактичної роботи з батьками на батьківських зборах (протокол № 1 від 14.09.2012 – п. 7 «Ознайомлення батьків з нормативною документацією, що регулює законодавство в галузі охорони дитинства», п.8 «Про організацію роботи Ради профілактики правопорушень. Роботу шкільних рейдів», п.9 «Про збільшення випадків анонімних повідомлень про замінування навчальних закладів, учинених дітьми. Про кримінальну відповідальність за скоєння даного правопорушення»; проведення батьківських лекторіїв у І семестрі 2013/2014 навчального року на теми: «Що слід розуміти під поняттям «права дітей». Ознайомлення з нормативною документацією, що визначає права дітей. Ознайомлення зі схемою організації роботи з правового виховання учнів у ХЗОШ № 41», «Економічні і соціальні права дітей. Моральні та духовні аспекти прав дитини», «Законодавство України про захист прав дітей. Обов’язки держави щодо захисту материнства і дитинства»

Класні керівники проводили тематичні бесіди щодо попередження та скоєння правопорушень та злочинів; залучали учнів до роботи у шкільних гуртках та секціях; відвідували сімей учнів, де проводили з батьками індивідуальні бесіди, доводячи до їх відома результати навчальної діяльності дітей та їх поведінки.

Завдяки цілеспрямованій роботі педагогічного колективу школи протягом 2013/2014 навчального року учнями школи не скоєно злочинів та правопорушень, не зареєстровано вживання алкогольних напоїв, наркотичних та психотропних речовин, а також жодного випадку дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу. Але траплялися випадки порушення дисципліни, зокрема учнями, які були поставлені на внутрішкільний облік. Аналізуючи організацію роботи школи з даного питання, з метою удосконалення профілактичної роботи педагогічному колективу школи необхідно тримати на суворому контролі поведінку дітей, схильних до скоєння злочинів та правопорушень, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та вновприбулих дітей. Посилити тісний зв'язок між школою та службами у справах дітей, ВКМСД, наркологічним кабінетом, залучати представників вищезазначених організацій до співпраці відповідно планів спільних заходів та тримати питання профілактики правопорушень на постійному контролі. Забезпечити охоплення гуртковою роботою дітей пільгових та під облікових категорій. Активізувати спортивно-масову, туристсько-краєзнавчу роботу з метою залучення учнів до організованих форм дозвілля. А також продовжувати здійснювати роз’яснювальну роботу серед школярів про шкоду злочинності, насильства та дитячій бездоглядності, вживання алкогольних та наркотичних речовин.

Виходячи з вищезазначеного роботу по попередженню правопорушень у 2013/2014 навчальному році можна вважати проведеною на достатньому рівні.1.1.6. Створення умов для збереження та зміцнення здоров’я дітей і учнівської молоді, розкриття їхнього творчого потенціалу.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Розділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік icon14 дошкільних навчальних закладів (745 вихованців)
«Про підсумки роботи закладів освіти у 2014-2015 навчальному році та основні завдання на 2015-2016 навчальний рік»
Розділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік iconВисочанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Харківської районної ради Харківської області Звіт директора школи за 2014/2015 навчальний рік та перспективи розвитку школи на 2015/2016 навчальний рік
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, адміністрації та директора...
Розділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік iconПідсумки методичної роботи за 2013-2014 навчальний рік та завдання на наступний 2014-2015 н р
В 2013-2014 н р педагогічний колектив продовжив роботу над реалізацією нової науково-методичної проблеми «Впровадження інформаційно-комунікаційних...
Розділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік iconВиконавчий комітет харківської міської ради харківської області управління освіти адміністрації київського району харківської міської ради
Розділ основні підсумки діяльності управління освіти у 2013 році та завдання на 2014 рік
Розділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік iconЗвіт директора про свою діяльність за 2013-2014 н р
Шановні присутні! Закінчився ще один навчальний рік, І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи...
Розділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік iconПлан роботи Новоселівського навчально-виховного комплексу
Аналіз роботи новоселівського нвк за 2013/2014 навчальний рік та завдання на 2014/2015 навчальний рік
Розділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік iconЗвіт директора Державного навчального закладу «Одеське професійне училище залізничного транспорту та будівництва» за 2013-2014 навчальний рік
...
Розділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік iconПро підсумки наукової роботи кафедри у 2014 р та завдання на 2015 р. Проф. Карась А. Ф. Концепт "свободи волі" та сучасні підстави його перегляду. Проф. Карась А. Ф. Філософія як наука І навчальний предмет
Про підсумки наукової роботи кафедри у 2014 р та завдання на 2015 р. Проф. Карась А. Ф
Розділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік iconМетодичні рекомендації щодо навчання й вивчення української мови І літератури в 2013 2014 навчальному році Загальна інформація І. Структура 2013 2014 навчального року

Розділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік iconНа засіданні Ради Харківської спеціалізованої
Вступ. Аналіз роботи за минулий навчальний рік. Пріоритетні напрямки роботи І завдання на 2014/2015 навчальний рік


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка