РозглянутоСторінка1/5
Дата конвертації31.08.2017
Розмір0,75 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5


ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗГЛЯНУТО
на засіданні кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою ІППОЧО

Протокол № 2 від 11.03.2014Завідувач кафедри Черкез І.Б.СХВАЛЕНО
Вченою радою

Інституту післядипломної

педагогічної освіти Чернівецької області

Протокол № ___________

від ______________2012 р.

Директор ІППОЧО

__________Білянін Г.І.Методичні матеріали
Педагогіка. Психологія
Укладачі: Черкез І.Б., Бирка М.Ф.,

Боярин Л.В., Вамуш А.А.,

Ведмеденко Д.В., Григор’єва О.В.,

Драпака А.В., Руда Г.В.Рецензенти:

Сахновський О.Є., завідувач кафедри

методики викладання суспільно-гуманітарних

дисциплін ІППОЧО, кандидат історичних наук;

Лісова О.С., доцент кафедри

практичної психології ЧНУ ім. Ю.Федьковича,кандидат психологічних наук

ЗМІСТ
Педагогіка


 • Основи педагогічної інноватики (Бирка М.Ф.)

 • Сутність та зміст професійної компетентності педагога (Бирка М.Ф.)

 • Соціально-педагогічні аспекти організації навчально-виховного процесу в сучасній школі (Ведмеденко Д.В.)

 • Життєва компетентність дошкільника та її розвиток у різних соціальних інституціях (Ведмеденко Д.В.)

 • Формування ключових компетенцій у дітей дошкільного віку (Ведмеденко Д.В.)

 • Критичне мислення – сучасна освітня інновація (Вамуш А.А.)

 • Музейна робота в системі шкільної суспільствознавчої освіти (Вамуш А.А.)


Психологія


 • Психолого-педагогічні підходи до управління класом (Григор’єва О.В.)

 • Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю в дітей дошкільного та початкового шкільного віку (Григор’єва О.В.)

 • Психологія особистості (Руда Г.В.)

 • Психологія важковиховуваності (Руда Г.В.)

 • Психологічні аспекти управлінського спілкування (Руда Г.В.)

 • Професійні деформації в педагогічній діяльності (Драпака А.В.)

 • Конфлікт: його динаміка та шляхи розв’язання (Драпака А.В.)

 • Освітній гандикапізм в умовах інклюзивного навчання (Драпака А.В.)

 • Гендерна рівність та джерела гендерної соціалізації (Драпака А.В.)

 • Методологія і техніки психологічного консультування (Боярин Л.В.)

 • Використання методів тілесно-орієнтованої психотерапії у діяльності педагога (Боярин Л.В.)

ПЕДАГОГІКА
Основи педагогічної інноватики

Бирка М.Ф.
Основні поняття: нове, новизна, новація, інновація, алгоритм впровадження нового, умови ефективності інновацій.

Короткий зміст

Традиційне навчання та виховання реалізовувалось у сучасному, виходячи з минулого.

Інноваційне навчання та виховання прагне функціонувати у контексті сьогодення, орієнтуючись на майбутнє.

Педагогічна інноватика – вчення про створення, оцінювання, освоєння і використання педагогічних новацій. Вона повʼ'язана з науками: загальною інноватикою, методологію, теорією та історією педагогіки, психологією, соціологією і теорією управління, економікою освіти і є однією з фундаментальних дисциплін, яка суттєво прискорює процеси оновлення освіти.

Основні поняття: «Нове» – уперше відкрите, створене або зроблене, яке сформувалося недавно замість попереднього. «Інновація» (лат. innovatio – оновлення, зміна) – новий підхід; створення якісно нового, використання відомого в інших цілях; процес, предметом якого є новації. «Новація» – певний засіб (нові ідеї, методи, методики, технології, програми тощо). «Новизна» – один із основних критеріїв оцінювання педагогічних досліджень; основний результат творчого процесу; властивість і самостійна цінність нововведення. Інноваційний потенціал – здатність новації забезпечувати протягом тривалого часу корисний результат від свого використання.

Динаміка розвитку освітніх інноваційних процесів: 1) етап зародження нової ідеї, виникнення нової концепції нововведення (старт); 2) етап винаходу; 3) етап реалізації нововведення; 4) етап розповсюдження нововведення (зрілість); 5) етап насичення в конкретній галузі; 6) етап спаду (криза, фініш); 7) іррадіація (лат. irradiare – сяяти, випромінювати) нововведення.

Педагогічна інноватика охоплює такі теоретичні блоки понять і принципів: блок створення нового; блок оцінювання нового; блок використання (впровадження) нового.

Види впровадження новацій: обов’язкове (регламентується директивними документами); вибіркове (вибір змісту, форм і методів упровадження залежно від конкретних умов); ініціативне (в його основі ініціатива колективів навчально-виховних закладів, окремих педагогів).

Сучасна педагогічна практика орієнтується на такий принцип впровадження новацій, як варіативність, що передбачає раціональне поєднання різних видів нововведень.Алгоритм впровадження нового: 1) вивчення завдань, передбачених нормативними документами; 2) аналіз практики і зіставлення отриманих у його процесі даних із соціальними вимогами; 3) моделювання еталонних результатів, яких очікують у результаті перетворення педагогічної практики; 4) пошук ідей, рекомендацій, що можуть бути впроваджені; 5) розроблення комплексної програми, яка охоплює закономірності впровадження нового; 6) відбір дидактичних, матеріальних, інформаційних, організаторських засобів тощо; 7) теоретична, методична, психологічна підготовка учасників впровадження нового; 8) встановлення зв'язку з авторами рекомендацій.

Умови ефективності інноваційних педагогічних процесів: правильність вибору інноваційної діяльності; формулювання мети впровадження новації; оптимальний набір ресурсів; готовність і прагнення впроваджувати новації; належна кваліфікація учасників для виконання покладених на них обов’язків; ефективна взаємодія всіх учасників інноваційного процесу; ефективний обмін інформацією.

Причини неефективності інноваційних педагогічних процесів: 1. Потенційно ефективні новації впроваджуються із значним запізненням. 2. Впровадження новації, яка не володіє необхідним інноваційним потенціалом (данина моді). 3. Явний чи прихований опір впровадженню новації. 4. Неправильна організація процесу впровадження. 5. Значне перевищення витрат на впровадження новацій порівняно з прогнозованими показниками. 6. Непомірно тривалі строки впровадження.

Слухачам буде представлено передовий педагогічний досвід Буковини відповідно до анотованого каталогу педагогічного досвіду Буковини за фахом (напрямом роботи). Головна мета якого – інформування педагогічної громадськості області про творчі надбання педагогів-новаторів, які спрямовані на оновлення й реформування школи через зміну свідомості, психології, стилю педагогічної взаємодії.


Питання для самоконтролю

1. Розкрийте властивості «нового» як феномену.

2. Що таке «інновація» у педагогіці?

3. Хто є суб’єктом, носієм інноваційного процесу?


Тестові завдання

1. Нове – це:

а) уперше відкрите, створене або зроблене;

б) уперше винайдене, створене або зроблене;

в) уперше відкрите, створене або розроблене;

г) уперше відкрите, створене або знайдене.

2. Новація – це:

а) засіб, що впроваджується ;

б) метод, що впроваджується;

в) методика, що впроваджується;

г) нові ідеї, методи, методики, технології, програми.

3. Інновація – це:

а) зміни в освітній практиці;

б) процес впровадження новації;

в) процес впровадження нового;

г) форма організації інноваційної діяльності.

4. Які блоки входять у структуру педагогічної інноватики?

а) створення, оцінювання та впровадження нового;

б) оцінювання старого та впровадження нового;

в) оцінювання старого та створення нового;

г) використання старого, його оцінювання та створення нового.

5. У які три групи можна виокремити педагогів-новаторів?

а) педагоги-винахідники, педагоги-модернізатори, педагоги-майстри;

б) педагоги-історики, педагоги-модернізатори, педагоги-майстри;

в) педагоги-винахідники, педагоги-раціоналізатори, педагоги-майстри;

г) педагоги-винахідники, педагоги-модернізатори, педагоги вищої категорії.


Основні напрями для самоосвіти

1. Результати педагогічної творчості, які можна розглядати у контексті інноватики.

2. Умови, необхідні для забезпечення ефективності інноваційних педагогічних процесів.

3. Нововведення, які впроваджувались останні роки в освіту.


Рекомендована література

 1. Анотований каталог педагогічного досвіду Буковини. – Чернівці, 2012. – 164 с.

 2. Бондарчук Н.В. Інноваційні технології в освіті [Електронний ресурс] / Н.В. Бондарчук, О.І. Булейко. // Педагогічний альманах. – Вінниця – 2011. – Випуск 9. – С. 207-213. – Режим доступу: http://www. Nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/pedalm/texts/2011_9/037.pdf.

 3. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Авт-укл. Н.П. Наволокова. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 176 с.

 4. Захарчук Т.В. Інноваційні технології навчання в сучасній школі [Електронний ресурс] / Т.В. Захарчук // Український науковий журнал Освіта регіону: політологія психологія комунікації – Режим доступу до журналу: http://www.social- science.com.ua/публікація/263.

 5. Савченко М.І. Інноваційні методи навчання в контексті завдань шкільної освіти [Електронний ресурс] / М.І. Савченко, Н.І. Литвиненко // Інформаційні технології в освіті – 2010. – №8 – с. 220-222 – Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/itvo/2010_8/8/220-222.pdf.

 6. Селевко Г.К. Енциклопедія освітніх технологій: у 2 т. – Т. 2. – М.: НДІ шкільних технологій, 2006. – 816 с.


Сутність та зміст професійної компетентності педагога

Бирка М.Ф.
Основні поняття: компетенція, компетентність, професійна діяльність, професійна компетентність, рівні професійної компетентності.

Короткий зміст

Компетентнісний підхід – спрямованість освітнього процесу на формування й розвиток ключових і предметних компетентностей особистості; характеризується і особистісним, і діяльнісним аспектами, тобто має і практичну, і гуманістичну спрямованість; спеціально підкреслює значення досвіду, вмінь і навичок практичної реалізації знань, але в той самий час він встановлює підпорядкованість знань умінням та ставить акцент на практичній стороні кінцевого результату освіти.

Основні категорії компетентнісного підходу. Компетенція – це сукупність взаємопов'язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок та способів діяльності), які є заданими до відповідного кола предметів і процесів та необхідними для якісної продуктивної дії щодо них. Компетентність визначає міру прояву особистості у компетенції. Компетенція та компетентність розглядається як потенційне та актуальне. Компетенція – шкала, компетентність – рівень на шкалі.

Напрями професійної діяльності педагога: навчально-виховна, методична та організаційна.

Професійні якості особистості педагога: домінантні якості, відсутність кожної з яких унеможливлює ефективне здійснення педагогічної діяльності; периферійні – якості, які не здійснюють вирішального впливу на ефективність педагогічної праці, проте сприяють її успішності; негативні – якості, що призводять до зниження ефективності педагогічної діяльності; професійно неприпустимі – ті, що ведуть до професійної непридатності педагога.

Професійну компетентність педагога ми розуміємо як сукупність його особистісних характеристик, що забезпечують ефективне виконання ним завдань і обов’язків педагогічної діяльності. Основними характеристиками професійної компетентності педагога є професійні знання, вміння, навички, ціннісні орієнтації та якості особистості.

Структура професійної компетентності педагога:

Інваріантні складові – загальнокультурна, нормативно-правова, психолого-педагогічна, саморозвиваюча, інформаційно-комп’ютерна;

Варіативні складові – предметна, діяльнісно-комунікативна.

Рівні розвитку професійної компетентності педагога:

Ситуативний (низький) рівень. Це вчителі-початківці (педагогічний стаж до 3 років).

Репродуктивний рівень (середній). Це вчителі з невеликим педагогічним стажем (3-5 років), які пройшли як мінімум одну атестацію.

Системний рівень (вище середнього). Це вчителі з педагогічним стажем 5-8 років, які пройшли щонайменше дві атестації (чергову та позачергову).

Концептуальний рівень (високий). Це вчителі з порівняно великим педагогічним стажем (більше 8 років), які пройшли 3-4 атестації та здобули вищу кваліфікаційну категорію і педагогічне звання «вчитель-методист», «старший вчитель».
Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте співвідношення понять «компетенція» та «компетентність».

2. Охарактеризуйте професійну діяльність та професійні якості особистості педагога.

3. Визначте сутність та структуру професійної компетентності педагога.


Тестові завдання

1. Які основні категорії компетентнісного підходу?

а) кваліфікація, компетенція, компетентність;

б) кваліфікація, компетенція;

в) кваліфікація, компетентність;

г) компетенція, компетентність.

2. Компетенція це:

а) діяльність в якій реалізує себе особистість;

б) відповідність особистості займаній посаді;

в) нормативно-визначена діяльність особистості;

г) професійна діяльність особистості.

3. Компетентність ц:

а) міра реалізації особистості у компетенції;

б) професіоналізм особистості;

в) рівень кваліфікації особистості;

г) якості особистості.

4. Напрями професійної діяльності вчителя.

а) навчальна, виховна, розвивальна;

б) навчально-виховна, методична;

в) навчально-виховна, методична, організаційна;

г) навчально-виховна, методична, наукова.

5. Професійні якості особистості педагога?

а) домінантні, периферійні, негативні, професійно неприпустимі;

б) домінантні, позитивні, негативні, професійно неприпустимі;

в) домінантні, периферійні, негативні, професійно значущі;

г) домінантні, периферійні, негативні, професійно незначущі.


Основні напрями для самоосвіти

1. Ключові компетентності вчителя.

2. Самоосвітня компетентність вчителя.

3. ІКТ компетеність вчителя як ключова.


Рекомендована література

1. Булка Н.І. Креативність і соціальна компетентність / Н.І.Булка // Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – №10. – С.46-49.

2. Карпович В.А. Діяльність сучасного вчителя. – К., 2004. – 121 с.

3. Ковальчук В.І. Технологія навчання дорослих на основі особистісно-орієнтованого підходу: тренінг / В.І.Ковальчук. – К. : Шк. світ, 2009. – 136 с.

4. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. Ред. О.В.Овчарук. – К.: «К.І.С.», 2004.

5. Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. – К.: К.І.С., 2003.

6. Хуторской А.В. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций // Инновации в общеобразовательной школе. Методы обучения. Сборник научных трудов / Под ред. А.В.Хуторского. – М.: ГНУ ИСМО РАО, 2006. – С.65-79.

Соціально-педагогічні аспекти організації навчально-виховного процесу в сучасній школі

Ведмеденко Д.В.
Ключові слова:особистісно зорієнтоване навчання, гуманізаціясистеми освіти, аспект, педагогічний аспект індивідуального підходу, соціальний аспект, аспекти сучасної дидактики.

Короткий зміст

Мета і завдання. Визначити напрями й головні тенденції формування соціально-педагогічних аспектів організації навчально-виховного процесу в сучасній школі. Скерованість на розвиток особистості як основна засада, на якій ґрунтується загальна орієнтація навчальної та виховної роботи сучасної школи.

Особистісно зорієнтоване навчання – забезпечення розвитку інтелектуальних можливостей особистості. Розвинений інтелект як головне багатство окремої людини і людської спільноти. Проблема гуманізації системи освіти. Забезпечення пріоритетності загальнолюдських і громадянських цінностей. Система корекційно-розвивального навчання дітей. Застосування вчителем навчальних стратегій на уроці відповідно до домінантних інтелектуальних інтересів учнів.

Оволодіння учнями методами самостійної пізнавальної діяльності. Навчання протягом життя як основна місія шкільної освіти. Два основні аспекти навчально-виховного процесу в сучасній школі – інтелектуальний розвиток особистості і опанування ефективними методами самостійної пізнавальної діяльності.Основні ціннісні аспекти проектування процесу навчання: особистісний,соціальний,педагогічний. Функції і конкурентоздатність вчителя в нових цивілізаційних умовах інформаційного суспільства.

Питання для самоконтролю

В чому особливість ролі вчителя на сучасному етапі? 1. Обґрунтуйте визначні аспекти навчально-виховного процесу в сучасній школі.

 2. Якою бути школі ХХІ століття?


Тестові завдання

 1. Коли схвалено Указом Президента України Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року:

а) 06.07.2010 р;

б) 25.06.2013 р;

в) 20.03.2011 р;

г) 14.02.2012 р.

2. Репродуктивні методи навчання – це…

а) дослідницька робота;

б) засіб повторення готових зразків;

в) виконання творчих робіт;

г) використання наочності.

3. Основна мета діяльності педагога в площині особистісно зорієнтованого підходу до навчально-виховного процесу:

а) сприяти саморозвитку;

б) навчати, виховувати, розвивати;

в) формувати саморозвиток;

г) збагачуватизнаннями,вміннями,навичками.

4. Яка схема правильно відображає функції пізнавальних інтересів?

а) наявність позитивної емоції, наявність пізнавальної сторони позитивної емоції, мотивація, що йде від самої діяльності;

б) наявність позитивної емоції, формування світогляду переконання;

в) мотивація, що йде від самої діяльності;

г) розвиток інтелекту, ідеал.

5. Формування особистості – це:

а) кількісні зміни в організмі;

б) становлення людини як соціальної істоти, яке відбувається в процесірозвитку, виховання і навчання;

в) цілеспрямований процес формування у вихованців необхідних якостей і переконань;

г) всі відповіді правильні.Рекомендована література

    1. Бех І. Д. Виховання особистості: У 2 кн. – Кн. :Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наук. видання. – К.:Либідь, 2003.

    2. Даниленко Л.І. Теоретичні аспектиосвітньої інноватики // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Вип.5. – К.: Логос, 2001.

    3. Кузь В. Модель учителя нової генерації // Рідна школа. – 2005. – №9.

 1. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021.- Електронний ресурс. – Режим доступу: mon.gov.uafiles/normative/2013-06-28/1642/344.doc

 2. Островерхова Н. Майстерність педагогічного спілкування // Завуч (Шкільний світ). – 2006. – №4.

 3. Педагогічні технології: наука – практиці: Навчально-методичний підручник / О.І.Кульчицька, С.О. Сисоєва, Я.В. Цехмістер / За ред. С.О.Сисоєвої. – К.: ВІПОЛ, 2002. – Вип. 1.

 4. Педагогічний словник / За редакцією дійсного члена АПН України Ярмаченка М.Д. – К.: Педагогічна думка, 2001.

 5. Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької ОДА від 30.09.2013 р. №890 Про затвердження Плану заходів, з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україніна період до 2021 року.

 6. Наукові основи організації виховного процесу в сучасній загальноосвітній школі. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.kapa.com.ua/Sciense.doc.

 7. Щоголєва Л., Мокану Г. Забезпечення якості освіти в навчальному закладі. Посібник для керівників шкіл. –Луцьк: Волинська книга, 2007.


Додаткова література

1. Єрмаков І. Педагогіка життєтворчості: орієнтири для ХХІ століття // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: науково-методичний збірник / Ред. кол. Н. Софій (голова), І. Єрмаков (керівник авторського колективу і науковий редактор), та ін. – К. : Контекст, 2000. : [електронний ресурс] – / Режим доступу : // http : // library.rehab.org.ua/ukrainian/logop/erm/print

2. Лавриченко Н. М. Педагогіка соціалізації: європейські абриси / Н. М. Лавриченко. – К. : ВІРА ІНСАЙТ, 2000.

3. Савчук Л. Проблеми родинного виховання дітей з особливими потребами. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //navigator.rv.ua/index. phpoption=com

4. Холоденко О.В. Педагогічні умови соціальної адаптації випускників шкіл-інтернатів у соціокультурному середовищі: дис. канд. пед. наук: 13.00.05. / Холоденко Олена Віталіївна. – Київ, 2011.

5. Шахрай В. М. Соціальна компетентність особистості: соціально-рольовий підхід: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ibis-birthdefects.org/start/ukrainian/uusnofun.htmЖиттєва компетентність дошкільника та її розвиток у різних соціальних інституціях

Ведмеденко Д.В.
Ключові слова: показники життєвої компетентності дошкільника, компетентність, саморозвиток, соціальназрілість особистості, суб’єкти соціалізації.

Короткий зміст

Мета і завдання. Сприяння адаптації дитини до умов життєдіяльності, входженню її в світ людських стосунків. Сприяння розвитку, самоусвідомленню, що дасть дитині можливість змінювати уявлення про себе та ставлення до себе. Формування суб’єктивної життєвої позиції дитини.

Забезпечення сприятливих умов для становлення життєвої компетентності дитини, формування в неї базису для реалізації свого особистісного потенціалу як основнамета дошкільної освіти.

Базовий компонент дошкільної освіти за новою редакцією. Концепція компетентності і її стратегія. Головні завдання комплексної освітньоїпрограмивиховання і навчання дітей від 2 до 7 років«Дитина».

Показникижиттєвої компетентності дошкільника: 1)провіднадіяльність дитини (ігрова, предметно-практична, спілкування, трудова, пізнавальна); 2) форми активності дитини за сферами життєдіяльності ( емоційно-ціннісну, соціально-моральну, креативну, мовленнєву, фізичну, художньо-естетичну); 3) розвиток базових якостей особистості (самостійність, людяність, креативність, саморозвиток, працелюбність, самоповага, спостережливість, відповідальність,розсудливість, справедливість, самовладання).

Соціалізація особистості в дошкільному дитинстві. Основні напрями соціалізації: 1) сприяння адаптації дитини до умов життєдіяльності (входження дитини у світ людських стосунків, формування відкритості до світу людей); 2) сприяння динаміці й розвитку самоусвідомлення, що дозволить дитині змінювати уявлення по себе і ставлення до себе в процесі життєдіяльності (виховання навичок соціальної поведінки); 3) формування суб’єктивної життєвої позиції, допомога в самореалізації.

Суб’єкти соціалізації: сім’я; дошкільні навчальні заклади, дитячий будинок; позашкільні заклади освіти.


Каталог: images
images -> Програма співбесіди для осіб, які мають базову або повну вищу освіту з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
images -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни
images -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
images -> Вступного випробування
images -> 1 бібліографія – Таня Гаев, Алла Татаренко лютий 2013 Аналітична частина
images -> Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Розглянуто iconКобзарський епос як складова української музичної народної творчості у статті розглянуто кобзарський епос, починаючи від «Літопису Руського»
У статті розглянуто кобзарський епос, починаючи від «Літопису Руського» (1201), з використанням багатого фактичного матеріалу. Розкрито...
Розглянуто iconНайменування загальноосвітнього навчального закладу
Розглянуто на засіданні мо (кафедри)
Розглянуто iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. К. Вид дім «Освіта», 2013
Розглянуто на засіданні шкільного мо учителів світової літератури, історії та правознавства
Розглянуто iconЛариса колодіна
У статті розглянуто художньо-мистецькі особливості та теоретичні засади щодо історії виникнення й актуальності літератури факту у...
Розглянуто iconРозвиток умінь креативного письма на заняттях з іноземної мови (07): 378. 147
У статті розглянуто питання розвитку умінь креативного письма, конкретизовано поняття «креативне письмо» з точки зору діяльнісного...
Розглянуто iconВ. Г. Короленка Студентське наукове товариство факультету фізичного виховання
Розглянуто актуальні проблеми фізичного виховання, розвитку організму спортсмена, його морфо-функціональних та та техніко-тактичних...
Розглянуто iconПрограма з філософії для аспірантів спеціальностей 07. 00. 01 Історія України, 09. 00. 14 Богослов’я Програму розглянуто
Мета курсу – формування у студентів моральної раціональності для розвитку особистісної моральної культури, а також опанування навиків...
Розглянуто iconФізичні основи теорії відносності
Особливу увагу звернуто на принцип відносності в електродинаміці. Показано, що незвичні ефекти теорії відносності логічно витікають...
Розглянуто iconВолинська обласна рада Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського»
В методичній розробці розглянуто організацію самостійної роботи студентів з дитячої літератури за кредитно-модульною формою навчання,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка