Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації том 1 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ


СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КАДРОВИХ ПОТРЕБСторінка16/25
Дата конвертації17.04.2017
Розмір5,68 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   25

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КАДРОВИХ ПОТРЕБ

ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР БАНКІВМАРІЯ ВИШНЕВСЬКА, кандидат технічних наук, доцент

Національна металургійна академія України
Сучасні підприємства, знаходячись в умовах жорсткої конкуренції, під постійним впливом внутрішніх та зовнішніх факторів бізнес-середовища, динамічно розвиваються й вдосконалюють процеси управління.

Сьогодні банки стають більш чутким до зміни попиту споживачів на фінансові послуги і більш підготовленні до конкурентної боротьби з іншими банками та небанківським кредитно-фінансовими організаціями. Ця тенденція змушує керівників банків приділяти більшу увагу маркетингу послуг. Разом з цим збільшується попит на менеджерів спроможних до уважного вивчення потреб клієнтів, розробки нових та модернізації старих послуг у відповідності зі змінами попиту. Отже зі зміною технологічних та економічних параметрів ринку змінюється й структура кадрових потреб банків, які необхідні їм для результативного, прибуткового функціонування.

Останні тенденції в банківській сфері полягають у тому, що майже усі її установи з часом становляться більш складними. Одночасно з ростом банк зазвичай розширює перелік пропонованих послуг та представляє нові схеми кредитування. Паралельно з цим створюються нові відділи та відділення для організації більш ефективної роботи установи.

Загальновідомо, що організаційна структура управління є елементом внутрішнього середовища, яка повинна свідомо формуватися під впливом управлінських рішень, забезпечувати розподіл технологій між елементами системи таким чином, щоб, по-перше, усі операції було виконано належним чином та у повному обсязі, по-друге, функціональний або об'єктний розподіл завдань найбільш повно відповідав структурі персоналу та його кваліфікації в кожному з підрозділів, та, по-третє, бажаним є порівняно рівномірний розподіл завдань між елементами системи для забезпечення найбільш повного та оптимального використання трудових ресурсів.

На вибір та побудову організаційної структури управління банком суттєво впливає вибрана технологія діяльності. При чому поняття технології слід розуміти широко, не тільки в межах операційної діяльності, а як сукупність певних дій та операцій, які із використанням різних ресурсів організації забезпечують формування кінцевого результату його діяльності.

Основними напрямками удосконалення організаційної структури управління банку можна зазначити такі:

- удосконалення структур за рахунок внутрішніх спрощень. Тобто перетворення структур у більш плоскі за рахунок скорочення числа рівнів управління, кількості підрозділів (відділів);

- заміна структур механічного типа на адаптивні. Це найбільш радикальний путь удосконалення структури банку. Його обирають для роботи у нестабільних умовах, у критичні для банку моменти при загрозі життєдіяльності. Для такої реорганізації (інтегрування різноманітних форм органічних структур у нутрі механічної структури банку) потрібен сильний лідер з професійною злагодженою командою;

- створення конгломератної структури, що передбачає сполучення різнорідних елементів (побудова за різними ознаками);

- модульні та «атомістичні» структури – можливі структури майбутнього – так звані банки-модулі, які будуть створюватися та ліквідуватися залежно від необхідності в них (незалежні філії з операційно-контрактними відношеннями). В них будуть відсутні відношення прямої адміністративної підлеглості, а елементи такої організації будуть пов’язані між собою загальною корпоративною культурою та системними телекомунікаціями.

Кінцевою метою формування структури банку є рентабельність досягнута, у тому числі, за рахунок ефективності керування усім комплексом діяльності труда банківських службовців. З урахуванням цього банківська структура не може бути застиглою, напроти вона повинна змінюватися, бути гнучкою та рухомою.

Рухливість структури, в свою чергу, може бути продиктована зміною поточних задач та динамікою ринку банківських послуг. Аналіз банківського ринку може означати нерентабельність розвитку одних и високу рентабельність інших операцій. Зрозуміло, що це повинно привести до управлінських рішень стосовно скорочення діяльності певних відділів разом з розширенням інших.

Тож організаційна структур банку повинна бути динамічною, враховувати реалії, які склалися на ринку фінансових та банківських послуг, а рішення стосовно планування штату співробітників повинні прийматися виключно з урахуванням нових та перспективних напрямків діяльності організації.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВАЛЕРИЙ ГАРКАВЫЙ, к.э.н., доцент

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, Украина
Аграрный сектор промышленно развитых регионов Приднепровья существенно отличается от других различным производственным и трудовым потенциалами, направленностью сельскохозяйственного производства, экономическими и социальными условиями. Это обусловлено наличием большого количества рудодобывающих, перерабатывающих, сопутствующих и других предприятий, сосредоточенных в Днепропетровском, Криворожском, Никопольском и других районах Днепропетровской области – центре индустриального Приднепровья. Высокая концентрация промышленного производства обусловила необходимость возникновения разветвленной сети городов и рабочих поселков, что повлияло как на демографическую ситуацию, так и ориентацию развития аграрной отрасли области.

Сельскохозяйственные предприятия таких регионов Днепропетровской области (до 1991 г. включительно) прежде всего были нацелены на производство продукции ежедневного потребления (малотранспортабельной и скоропортящейся). Это, в частности, свежие овощи, парное мясо, молоко, яйца и тому подобное. Принципиально важной задачей сельскохозяйственных предприятий было обеспечение стабильного снабжения населения, проживающего в городах региона, этими продуктами питания. Поэтому для эффективного управления сельским хозяйством региона в большинстве сельскохозяйственных предприятий была введена государственная собственность на средства производства и его результаты.

Но в условиях рыночного хозяйствования, это направление специализации сельскохозяйственных предприятий региона, к сожалению, не поддерживается [1].

Территория Днепропетровской области, имея протяженность всего лишь 200 км с севера на юг и на 270 км с востока на запад, характеризуется широким разнообразием экологических условий, обусловили деление ее на три отдельных сельскохозяйственных зоны с выделением среди них шесть земледельческих районов [4].Динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции в Днепропетровской области представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции в Днепропетровской области,

тыс. т [2, 3]

Продукция

2011

2012

2013

2014

2015

2015 в % к 2011

Зерновые и зернобобовые

3456,1

1554,3

3710,3

3317,8

3861,8

111,7

Сахарная свекла

82,6

44,5

38,3

28,6

31,4

38,0

Семена подсолнуха

1034,5

802,9

1172,8

945,6

1198,5

115,8

Картофель

561,6

481,7

536,4

658,9

560,2

99,7

Овощи

674,1

671,6

600,0

709,6

728,4

108,0

Мясо в живом весе

294,2

294,4

294,4

292,2

297,8

101,2

Молоко

341,7

343,4

348,0

357,1

344,3

100,7

Яйца, млн. шт.

1092,8

1093,0

954,5

1046,6

923,5

84,5

На основании анализа данных таблицы 1 можно сделать следующие выводы: можно отметить падение объемов производства сахарной свеклы с 82,6тыс. т у 2011 г. до 29-30 тыс. т в последние два года. Это можно объяснить ликвидацией в области сахарного завода (в связи с его нерентабельностью). Ближайшие сахарные заводы находятся в Полтавской и Харьковской областях.

Как уже отмечалось выше, ранее сельскохозяйственное производство Днепропетровской области было нацелено на обеспечение населения региона скоропортящимися продуктами питания (молоко, мясо овощи и т.д.). Но сейчас прослеживается тенденция наращивания объемов производства зерновых и подсолнуха (см. табл. 1). Ради объективности следует отметить тот факт, что начиная с 2014 г. в регионе наблюдается постепенное наращивание объемов производства овощей. В тоже время производство мяса и молока в регионе практически не изменяется а производство яиц в 2015 г. даже значительно сократилось и составило в 2015 году – 923,5 млн. шт. Это минимальный уровень показателя начиная с 2011 г.

Исследуя состояние и перспективы развития животноводства в регионе, следует, по моему мнению, в первую очередь, обратить внимание на скотоводство, ведь известно, что именно эта отрасль животноводства является чрезвычайно важной и одновременно сложной с точки зрения организации производства. Эту отрасль действительно можно считать индикатором состояния всей животноводческой отрасли.

В Днепропетровской области, до конца 2012 г. Включительно, наблюдалось заметный ежегодный рост поголовья крупного рогатого скота.

Но, в связи с постоянным ростом цен на продукты питания в нашей стране, в том числе и на продукты животного происхождения, можно заметить падение спроса на говядину, свинину и индюшатину, то есть виды мяса с более высокой себестоимостью производства, а следовательно и с более высокой ценой реализации. Это негативно влияет на развитие этих отраслей сельского хозяйства Украины уже сейчас, что является справедливым и непосредственно для Днепропетровской области, где за 2013-2015 годы поголовье крупного рогатого скота сократилось на 15900 голов.

Выводы. Можно отметить падение объемов производства сахарной свеклы в Днепропетровской области с 82,6тыс. т у 2011 г. до 29-30 тыс. т в последние два года. В области прослеживается тенденция наращивания объемов производства зерновых и подсолнуха. Кроме того, в регионе наблюдается постепенное наращивание объемов производства овощей. В тоже время производство мяса и молока в регионе практически не изменяется а производство яиц в 2015 г. даже значительно сократилось. В Днепропетровской области, до конца 2012 г. Включительно, наблюдалось заметный ежегодный рост поголовья крупного рогатого скота.

Но, в связи с постоянным ростом цен на продукты питания в нашей стране, в том числе и на продукты животного происхождения, можно заметить падение спроса на говядину, свинину и индюшатину, то есть виды мяса с более высокой себестоимостью производства, а следовательно и с более высокой ценой реализации. Это негативно влияет на развитие этих отраслей сельского хозяйства Украины уже сейчас, что является справедливым и непосредственно для Днепропетровской области, где за 2013-2015 годы поголовье крупного рогатого скота сократилось на 15900 голов.


Список использованных источников:

  1. Гаркавий В.В. Особливості розвитку аграрного сектору Дніпропетровської області / В.В. Гаркавий // Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки. – 2015. – випуск 28. С. 124-126.

  2. Підсумки збору врожаю основних сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду у 2015 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

  3. Статистичний бюлетень «Виробництво продукції тваринництва в Україні у 2015 році» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

  4. Система ведення сільського господарства Дніпропетровської області. – Дніпропетровськ: Центр наукового забезпечення агропромислового виробництва Дніпропетровської області, 2005. – 431 с.Оценка деятельности АО «Казпочта»
ТАТЬЯНА ГАКЕЛЬБЕРГ, ст. преподаватель кафедры «Финансы и кредит»

Северо-Казахстанский государственный университет

им. М.Козыбаева, Республика Казахстан
В статье рассмотрены основные финансовые показатели деятельности национального почтового оператора АО «Казпочта» в динамике. Проанализированы объемы реализации организации по сегментам, а также структура доходов. Рассчитана чистая прибыль и рентабельность.

Финансовые показатели, объем реализации, доходы, расходы, чистая прибыль, рентабельность

АО «Казпочта» предоставляет широкий спектр как почтовых, так и финансовых, агентских и прочих услуг, а также является системой, через которую проходят информационные, денежные и товарные потоки.

Компания является юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме акционерного общества, и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РК, Уставом Компании, положениями Кодекса корпоративного управления и внутренними документами. 100 % акций Компании принадлежит АО «Самрук-Қазына».

Рассмотрим далее финансовые показатели деятельности АО «Казпочта».

Таблица 1 – Ключевые показатели деятельности АО «Казпочта»Наименование

2012

2013

2014

Абсолютный прирост, +/-

2013-2012

2014-2013

2014-2012

ROACE, %

10,2

2,8

0,94

-7,4

-1,86

-9,26

EBITDA margin, %

10,8

6

1,04

-4,8

-4,96

-9,76

Чистый доход, млн. тенге

945,876

164,547

145,059

-781329

-19488

-800817

Показатель «ROACE» составил 0,94% против уровня 2013 года (2,83%), в связи со снижением чистого дохода на 12%.

Снижение показателя «EBITDA margin» по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 4,96% обусловлено ростом производственных расходов, в связи с дополнительным повышением заработной платы производственному персоналу с 1 апреля 2014 года на 10%, а также снижением дохода от агентских услуг в связи с введением Национальным банком новых ограничений, а также изменением Методики расчета показателя «EBITDA margin». По итогам работы за 2014 год чистый доход составил в сумме 145059 млн. тенге, что ниже уровня 2013 года на 19,489 млн. тенге.

Так, исполнение производственной программы в 2014 году характеризуется следующими результатами (таблица 2):

- объемы почтовых услуг за 2014 год снизились по отношению к уровню 2013 года на 13,1%, или на 48 45 823 тыс. ед. за счет снижения объема услуг дочерней организации ТОО «Электронпост. kz».

- объем выданных кредитов по агентским соглашениям с банками второго уровня за 2014 год составил 24 335,000 млн. тенге, что ниже на 50% факта 2013 года в связи с введением Национальным банком новых ограничений.

- в сфере финансовых услуг объемы за 2014 год к уровню 2013 года выросли на 6,4%, или на 52 309,800 млн. тенге.
Таблица 2 – Объем реализации по сегментам и доходов по операционным сегментам АО «Казпочта», млн. тенге


Наименование

Объем реализации

Доход от реализации

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Объем почтовых услуг, тыс. ед.

311580

369080

320752

13625740

15864996

113,5

Объем финансовых услуг

794746,8

822099

874408,8

12451,05

13198,61

109,2

Объем агентских услуг

32500

48834,6

24335

1129,139

599,903

163,1

Таким образом, за анализируемый период наблюдается тенденция роста показателей реализации агентских услуг в 2013 году и их снижение в 2014 (общий темп снижения – 25%) и ежегодный рост объема реализации финансовых услуг - общий темп прироста составил 10%. Изменение объема реализации повлекло за собой и изменение полученного дохода от реализации по сегментам.

Доходы от основной деятельности составили 30 365,539 млн. тенге, что выше аналогичного периода прошлого года на 2 545,167 млн. тенге или на 9% за счет увеличения следующих видов доходов.

По почтовым услугам на 2 239,256 млн. тенге или на 16% за счет роста доходов по письмам (29%), посылкам (3%), периодики (24%) и услугам ускоренной почты(20%). Также, в 2014 г. отмечается беспрецедентный рост доходов по международным почтовым отправлениям. В 2013 г. эти доходы составили 1 286,194 млн. тенге, а в 2014 г. 2 470,237 млн. тенге, рост в 2 раза.

Кроме того, в 2014 году были повышены тарифы на доставку, распространение и пересылку ППИ (в среднем на 6,1%) в соответствии с письмом Комитета связи и информатизации Министерства транспорта и коммуникаций РК №24-03-14/КСИ-2432-И от 16.07.2013г. Данный фактор положительно отразился на показателях доходов по ППИ и в целом по почтовым услугам.

По финансовым услугам на 747,561 млн. тенге или на 6% за счет роста доходов по осуществлению социальных выплат (9%), приему коммунальных и иных платежей (1%), денежных переводов (12%) и прочие услуги (26%, инкассации и услуг трансфер-агентской деятельности) в результате расширения клиентской базы и развитием услуг.

По доходам от финансирования на 506,511 млн. тенге за счет увеличения доходности операций с финансовыми инструментами (РЕПО) на рынке на 10,7% (3,26% до 10,71%).

В то же время, сложилось снижение доходов по агентским услугам против показателя 2013 года на 47% или на 529,236 млн. тенге в связи с введением Национальным банком новых ограничений при кредитовании физических лиц. В результате чего в отчетном периоде доход по агентским услугам составил 599,903 млн. тенге против уровня факта 2013 года 1 129,139 млн. тенге.

Доходы от неосновной деятельности по сравнению с уровнем 2013 года сложились ниже на 711,959 млн. тенге в основном за счет неисполнения плана дохода по выбытию основных средств и нематериальных активов, а также курсовой разницы.

В отчетном периоде расходы составили в сумме 32 619,845 млн. тенге, что выше аналогичного периода 2013 года на 7% или на 2 242,960 млн. тенге в связи с ростом производственных на 12% и общих и административных расходов на 10%.

Производственные расходы составили на уровне 26760,002 млн. тенге, что превышает уровень 2013 года на 2 895,329 млн. тенге или на 12% в основном за счет роста расходов на оплату труда на 2117,484 млн. тенге. Данный рост расходов связан с тем, что в 2014 году помимо ежегодного увеличения заработной платы производственного персонала на 7% или 1046 млн. тенге, расходы по фонду оплаты труда были дополнительно увеличены на 1 млрд. тенге в результате повышения заработной платы производственных работников на 10% с 1 апреля 2014 года в соответствии с поручением Главы Государства.

Общие и административные расходы составили в сумме 5167,833 млн. тенге, что на 459,773 млн. тенге выше уровня 2013 года, в основном, за счет реализации программы Трансформация бизнес процесса АО «Казпочта».

В таблице 3 обобщим основные финансовые показатели деятельности АО «Казпочта».
Таблица 3 – Финансово-экономические показатели АО «Казпочта», млн. тенге


Наименование

2012

2013

2014

Прирост, %

Темп роста, %

2013-2012

2014-2013

Общие доходы

27013,6

30489,0

32764,9

112,87

107,5

21,3

Общие расходы

25949,1

30376,9

32471,8

117,06

106,9

25,1

Расходы по КПН

119,402

-52,408

148,066

-43,89

-282,5

24,0

Чистый доход

945,876

164,547

145,059

17,40

88,2

-84,7%

За 2014 год доходы составили в сумме 32 764,904 млн. тенге, что выше уровня 2013 года на 8% или на 2 275,879 млн. тенге.

Общие расходы на текущую деятельность (с учетом КПН) составили 32 619,845 млн. тенге, что выше аналогичного периода 2013 года на 8% или на 2 242,960 млн. тенге, в связи с ростом производственных расходов на 12% и общих и административных расходов на 10%.

Таим образом, по итогам работы за 2014 год чистый доход Общества составил в сумме 145,059 млн. тенге, что ниже уровня 2013 года на 19,489 млн. тенге. Это отрицательная тенденция, связанная с неэффективной стратегией руководства предприятия.

Таким образом, результаты анализа позволяют констатировать снижение эффективности деятельности АО «Казпочта», несмотря на расширение его деятельности и увеличение балансовых показателей.
Список использованных источников:

1. Консолидированная финансовая отчетность АО «Казпочта» за 2012 год, 2013 год,2014 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kazpost.kz/ru/article/o-kompanii/investoram-i-akcioneram/otchetnost

2. Годовой отчет о деятельности акционерного общества «Казпочта» за 2012 год, 2013 год,2014 год[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kazpost.kz/ru/article/o-kompanii/investoram-i-akcioneram/otchetnost


Каталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   25

Схожі:

Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації том 1 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ iconУкраїни в умовах сучасної системної реформи ХVIII всеукраїнська студентська науково-практична конференція 03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ Україна
Пріоритетні напрями розвитку економіки та фінансів України в умовах сучасної системної реформи
Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації том 1 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ iconРадмила войтович державна кадрова політика україни в умовах глобалізації: сутність та особливості реалізації
Та особливості реалізації державної кадрової політики України в умовах глобалізації, розкрито роль кадрового потенціалу сучасних...
Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації том 1 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ iconСборник тезисов научных работ
Стратегічно-інноваційний розвиток суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації: Збірник тез ІІ міжнародної науково-практичної...
Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації том 1 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації том 1 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ iconТом Природничі науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації том 1 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації том 1 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ iconВідей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2012
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації том 1 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ iconІнституційні трансформації сучасної економіки: виклики
Пов'язаних з актуальними проблемами регулювання соціально-економічного розвитку в умовах трансформації економіки
Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації том 1 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації том 1 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ iconКаталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів факультету економіки та менеджментуБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка