Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації том 1 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ


Технологія проектування інноваційного розвитку школиСторінка22/25
Дата конвертації17.04.2017
Розмір5,68 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Технологія проектування інноваційного розвитку школи – це конструювання процесу інноваційного розвитку школи, що передбачає дотримання алгоритму проектування управлінських дій, що регламентовані технологічною логікою їх реалізації у системі узгодженої взаємодії суб’єктів освітнього процесу задля досягнення поставленої мети.

Технологічна логіка:

перший етап – прогнозування (аналіз інноваційного середовища школи та прогнозування напрямів модернізації традиційної системи в інноваційну). Напрям модернізації визначає спрямованість змін, що забезпечують керованість та системність інноваційного розвитку школи засобами інновацій;

другий етап – моделювання (розроблення прогностичної моделі інноваційного розвитку школи відповідно до напрямів її модернізації). Прогностична модель представлена через такі компоненти: назва моделі; автори-розробники; актуальність; місія навчального закладу; мета, завдання; напрями модернізації; концепція змін; управлінська, дидактична, виховна, методична підсистеми та очікувані результати. Акцентуємо, що доцільно здійснити умовне розшарування підсистем на інваріантні (управлінська, дидактична, виховна, методична) та варіативні (психологічна, соціокультурна, ресурсна тощо), що уводяться авторами-розробниками за потреби вирішення конкретних задач у процесі моделювання системи, процесу чи результату. Орієнтовний опис дидактичної підсистеми: напрям модернізації; цільовий компонент (мета, завдання); змістовий компонент (курси за вибором, гуртки, секції тощо); технологічний компонент (технології, методики та моделі навчання, її цільове призначення); результативний компонент (критерії змін). Зауважимо, що алгоритм опису дидактичної підсистеми можна застосувати й до інших підсистем (виховної, управлінської, складовою якої виступає методична), враховуючи їх специфіку та особливості функціонування;

третій етап – конструювання і програмування (реалізація прогностичної моделі інноваційного розвитку школи через відповідну програму управління інноваційною діяльністю, яку розроблено на основі технологічної матриці). Технологічна матриця (від лат. mater, matr- — «мати») – це таблиця, що містить інформацію збалансованого планування впровадження інновацій у школі, яка забезпечує узгоджену взаємодію компонентів (елементів) системи, їх упорядкування, реалізацію програми управління інноваційною діяльністю в школі;

четвертий етап – планування і реалізація (виконання програми управління інноваційною діяльністю в школі шляхом організації і проведення запланованих заходів, що забезпечують управління інноваційними процесами, науково-методичний супровід інноваційної діяльності). Збалансоване планування – це заздалегідь намічений план дій упровадження інновацій у кожній з підсистем, що узгоджується з напрямом модернізації; передбачає вільний та морально відповідальний вибір нововведення відповідно до розроблених критеріїв, що забезпечують їх оптимальний розподіл задля досягнення поставленої мети;

п’ятий етап – моніторинг (здійснення моніторингового супроводу реалізації програми управління інноваційною діяльністю в школі, зокрема, аналіз освітнього середовища школи відповідно до обраних напрямів модернізації, прогнозування роботи школи).

Звіти про хід реалізації кожного етапу експерименту заслуховуються на комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи з проблем виховання, розвитку дітей та учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.


Список використаних джерел:

1. Мариновська О. Концепція технологічного проектування інноваційного розвитку школи / Оксана Мариновська // Обрії : наук.-пед. журнал. – 2015. − № 2(41). – С. 12−15.

2. Щекатунова Г.Д. Інноваційний розвиток загальноосвітніх навчальних закладів незалежної України: творення школи майбутнього / Г. Д. Щекатунова // Рідна школа. − 2011. − № 6. – С. 21−25.

МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

(краткий обзор)
ВАДИМ САРСЕНБАЕВ, студент

Северо-Казахстанский Госудаственный университет им. М. Козыбаева, Республика Казахстан
Целью данного исследования является разработка системы образования, ориентированной на исключение появления «случайных» людей в ВУЗах, на перспективы разития технолгий, экономики, всех отраслей промышленности, на процветание граждан и государства в целом.

В основы данной работы положен материал, наблюдения, исследования, психологические особенности личности человека, аккумулированные при помощи комплексного построения моделей, основанных на применении в гуманитарных исследованиях математики, теории алгоритмов и программирования. Как известно, что сегодня на постсоветском пространстве сложилась очень странная структура современного и не востребованного образования, которое очень сильно отстает от опыта передовых стран. Это, так называемый, переход к 12 летнему образованию, который очень колеблется на линейной траектории и ни к какому пределу не стремится. Удивительным является и тот факт, что вот уже почти 25 лет страны СНГ пытаются перейти на 12 лет обучения, но все равно не могут это осуществить. Даже, если и перейдут, то в результате получится никому не нужное образование и не перспективное в своей основе.

Для ликвидации такого пробела мною разработана система образования, опирающаяся на передовой опыт экономически и технолгически развитых стран, на собственный опыт, наблюдения и исследования.
Таблица 1 – Структура образования и ее особенности


Возрасная категория учащихся и студентов, количество рабочих дней в неделе

Классы обучения, включая подготовительный год обучения, тип учреждений

5 — 6 лет, 4 — 5 дней

0 класс, государственные дошкольные учреждения.

7, 8, 9, 10, 11, 12 лет, 5 дней

1 — 6 классы. Начальная школа, государственные учреждения

Продолжение таблицы 1

13, 14, 15 лет, 5 дней

7, 8, 9 классы. Средняя школа, государственные учреждения.

16, 17, 18 лет, 4 — 5 дней

10, 11, 12 классы. Специализированная школа (Ремесленно-техническая школа, Общеобразовательная школа, Школа искусств, Школа Естественных наук, Физико-математическая школа, Школа Программирования, Инженерная школа

и т.п.). Государственные и частные учреждения.19 — 20 лет, 3 — 5 дней

Послешкольное, довузовское образование, 1 — 2 года. Ремесленные и технические курсы, Общие научные курсы, Исследовательские курсы (с возможностью досрочного присуждения степени Бакалавра). Государственные и частные учреждения.

20 — 21 год старше, 3 — 5 дней

Университеты и специализированные университеты с лабораториями. Программы Магистра (от 1 года и более) и Доктора наук (от 3,5 лет и более с защитой диссертации или эквивалентной работы, подтверждающей научно-исследовательский опыт специалиста). Прохождение исследовательской лабораторной практики. Государственные и частные учреждения.

Модель примерно изучаемых дисциплин, основанная на примере классической начальной и средних школ, на частной или государственной школе программирования, с последующим поступлением в ВУЗ.


Таблица 2 – Модель примерно изучаемых дисциплин

Дошкольное учреждение

Классы

Изучаемые дисциплины

0 класс

Занятия с 8:00 до 12 :00 - 16:00, с перерывом на обед (во втором случае)Развивающие игры

Основы чистописания

Чтение

Основы счетаОсновы природоведения

Рисование

Музыка и пение

ФизкультураНачальная школа

Классы

Изучаемые дисциплины

Продолжение таблицы 21 — 2 классы

Занятия с 8:00 до 12 :00 - 16:00, с перерывом на обед (во втором случае)Развивающие игры

Основы культуры и нравственности

Основы родного языка (русский, казахский, украинский, белорусский, др.)

Основы иностранного (английский, например) языка

Чтение и основы литературы

Основы счета и математики

Основы природоведения

Рисование

Музыка и пение

Физкультура3 — 6 классы

Занятия с 8:00 до 13 :00 - 16:00, с перерывом на обед (во втором случае)Развивающие игры

Основы культуры и нравственности

Родной язык (русский, казахский, украинский, белорусский, др.)

Иностранный язык

Литература

Математика

Природоведение

География

История

РисованиеМузыка и пение

Компьютерная грамотность

Свободные искусства

Физкультура

ОБЖ


Средняя школа

Классы

Изучаемые дисциплины

7 класс

Занятия с 9:00 до 15:00, с перерывом на обедМатематика (Алгебра и Геометрия)

Физика


Биология

География и экология

Родной язык

Литература

Иностранный язык

Второй, третий и т.д. иностранный язык (по выбору)

История

Компьютерная грамотностьИзобразительное искусство (возможно направление по выбору)

Музыка (возможно направление по выбору)

Свободные искусства (возможно направление по выбору)

Физкультура (возможна секция по выбору)

ОБЖ


Окончание таблицы 2

8 — 9 классы

Занятия с 9:00 до 15:00, с перерывом на обедМатематика (Алгебра и Геометрия)

Физика


Биология

Химия


География

Родной язык

Литература

Иностранный язык

Второй, третий и т.д. иностранный язык (по выбору)

История


Философия (возможно изучение некоторых напрвлений по выбору)

Психология (возможно изучение некоторых напрвлений по выбору)

Социология (возможно изучение некоторых напрвлений по выбору)

Экономика (возможно изучение некоторых напрвлений по выбору)

Информатика (Компьютерная наука)

Изобразительное искусство (возможно направление по выбору)

Музыка (возможно направление по выбору)

Свободные искусства (возможно направление по выбору)

Физкультура (возможна секция по выбору)

ОБЖ


Специализированная школа, на примере государственной или частной школы программирования

Классы

Изучаемые дисциплины и примерные дни недели

10, 11, 12 классы

Занятия с 10:00 до 15:00 — 16:00,

с перерывом на обед


Пн: Физико-Математический день

Физика


Математика (Алгебра, Основы анализа, Геометрия)

Вт: Гуманитраный день

Родной язык

Английский язык

Ин. язык по выбору

История Науки и техники

История Информатики и программирования

Ср: Профессиональный день

Фундаментальная компьютерная наука (информатика)

Программирование

Профессиональные узконаправленные дисциплины

Профессиональные дисциплины по выбору

Чт: Естественнонаучный день

Биология


Основы генной инженерии

Химия


Основы геофизики

География

Пт: Лабораторный день

Лаборатории по своей специализации и по смежным вопросамИз этих таблиц видно, что у всех школ появится возможность давать учащимся фундаментальные знания, работать в одну смену и разгрузить рабочую неделю учащихся.

Далее следует послешкольное, довузовское образование, 1 — 2 года. К нему относятся ремесленные и технические курсы, общие научные курсы, исследовательские курсы и школы (с возможностью досрочного присуждения степени Бакалавра). Данная ступень образования призвана продолжить обучение по ранее выбранной специальности и закрепить навыки как в науке и исследовательской работе, так и в области ремесел и техники, в зависимости от выбранной специализации.

Автор считает, что обучение в ВУЗе сразу после школы является преждевременным и считает бакалавриат средним продвинутым образованием высокого уровня. Это позволит избавиться от так называемых «случайных» людей в ВУЗах. Это даст возможность ВУЗам давать первоклассное фундаментальное образование по избранной специальности (без изучения отвлекающих от основной специальности дисциплин) с большим его практическим применением, с возможностью создания стартапов еще в ВУЗе. Аналогично, данная система позволит вести подготовку высококвалифицированных рабочих кадров для различных отраслей народного хозяйства. Все это даст экономике приток новых научных идей, высокий уровень жизни граждан и быстрое развитие технологий.


ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИРОБНИЦТВІ

І НА ТРАНСПОРТІ


ҚАЗАҚСТАННЫҢ КӨЛІК САЛАСЫНЫҢ ДАМУЫНЫҢ САЯСИ ТАЛДАМАСЫ
Абильмажинов С.И. «Көлік, көлік техникасы және технологиялар» кафедрасының аға оқытушысы

Жақсыбаева Ж. ККТ-15 тобының студенті

Тұрсынбеков Ж. ККТ-15 тобының студенті
М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті
Қазақстанның болашаққа қадам басуын, нақты, көлік коммуникациясы қаматамасыз етеді. ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Қазақстан-2030»Жолдауында «Тарихи тұрғыдан алғанда, еліміздің аумағы арқылы Шығыстан Батысқа және кері қарай көлік легі тоқтаусыз өтіп жатты, ал олардың жылжу жиілігі бүгінгі күні де саябырситын емес. Қазақстанның міндеті отандық көлік және коммуникация кешенінің бәсекелестік қабілетін және аумағымыз арқылы өтетін сауда легінің ұлғайтылуын қамтамасыз етуде жатыр.

Белгілі бір дәрежеде бұл сала біршама дамыған, ал ұзақ мерзімдік келешекте жан-жақты өсу стратегиясын үлесуі тиіс, мұның өзі ұлттық нарықты жан-жақты жетілдіруге және біздің көлік және коммуникациялық қызметімізге ден қоятын жаңа рыноктар іздеуге әкеледі. Бұл стартегия автомобиль жасау, туризм, қызмет жүйесі, жол және күрделі құрылыс салаларын барған сайын дамыта беруге және отандық өнімнің өзіндік құнындағы көлік шығынынан кемітуге жәрдемдесетін болады» деп көрсетілген.

Ежелден бастап Ұлы жібек жолы, Еуропа мен Азияны керуен жолмен байланыстырып, Батыс пен Шығыс өркениетінің өзара ықпалдасып дамуына мүмкіндік берді. Барлық дәуірлерде бұл бағыт ерікті қайырымдылық жолы болды.

Егер қазіргі кезде темір жол магистральдары анық белгіленген болса, авиациялық жүйе мен автокөлік инфрақұрылымы үнемі өзгерістерге ұшырап отыр, осылайша, Ұлы Жібек жолындағы автокөліктер керуендері мемлекеттің әлеуметтік –экономикалық және саяси дамуының жоғарғы деңгейін үнемі қанағаттандырып отыруға әзірге жарамсыз деп қарастырылуда.

Жолдар мемлекеттің инфрақұрылымының ең маңызды элементтерінің бірі. Еліміздің экономикалық өркендеуі мен қорғануға қабілеті жол желілері дамуының деңгейіне тікелей тәуелді. Осыған байланысты, Қазақстан Президенті жолдарды салу мен жөндеуді мемлекеттің басым тапсырмаларының бірі ретінде алға қойды.

Сонымен бірге Қазақстан автокөлік саласының негізі мәселелерінің бірі – жол төсемдерінің жүріп өту қабілетінің тез тозуы. ҚазЖол ҒЗИ АҚ –ның жүргізген зерттеулерінің нәтижесінде, шамамен жалпы пайдалануға берілген автокөлік жолдарының төсемдерінің 75% белгіленген төзімділік пен тегістік көрсеткіштеріне сәйкес еместігі анықталған. Бұл тізімдегі жолдардың ішінде 20% толығымен бүлінген, 35% толығымен бүлінудің аз ақ алдында. Мәліметтерге сүйенсек, 90-жылдарда Қазақстанда Әлемдік банктің жүргізген зерттеулерінде жалпы пайдаланулардың автокөлік жолдарының 37% жақсы, 26% қанағаттанарлық тек қана 37%-нашар деңгейде болған.

Қазақстанның көлік саласындағы саяси бағдар – алдымен мемлекет пен қоғамның алдында тұрған маңызды, өмірлік мәні бар тапсырмалардың оң шешім табуына бағытталған: сенімді қауіпсіздікті қамтамасыз ету, тұрақты түсім беретін экономиканы дамытуға ең жоғары деңгейде қолйлы жағдай жасау, тұрғындардың тұрмыстық деңгейін көтеру.

Қазақстан әлемге айқара ашық, өзінің барлық саладағы сыртқы байланыстарын белсенді және дәйекті дамытуға, халықаралық ұйымдар шеңберіндегі байланыстарын күшейтуге ұмтылуда. Еліміздің осылайша сыртқы саясатты нығайтуға ұмтылысы, ұлттық мүддені қорғау мен жүзеге асыруды қамтамасыз етуге, республика айналысында қауіпсіздік аймағын құруға, жақсы көршілес және ынтымақтастық қарым-қатынас орнатуға, қабілетті, өзара пайдалы мемлекетаралық қатынастарды орнатуға бағытталғандығымен түсіндіріледі. Біздің мемелекетіміздің сыртқы саясатындағы бастысы – ұтымдылық, еліміздің ішкі дамуына қажетті мәселелер мен қажеттіліктерге дер кезінде көңіл бөлу.

Әлемдік өте жоғары технологиялық нарықтың соңғы әзірмелері біздің жолдарымызды да айналып өткен жоқ-ты. Бүгінгі таңда олардың құрылысын салуда өкімет әдеттегідей ұсақ сарғыш асфальтбетонның орнына асфальттың жаңа түрі ЩМА-ды (шебеңдік-мастиктік асфальтбетон. – Авт.) қолданады. Кәдімгі асфальттың алдына ЩМА-ның үлкен, зор айырмашылығы жабылу қабатындағы қатты қарқастық құрылым болып табылады. Соның арқасында тікелей бір-бірімен байланыстағы жекеше ірі-ірі тастық материалдар арқылы жоғарыдан төменде жатқан қабатқа салмақтарды түсіру қамтамасыз етіледі. Сөйтіп, жолдардың жоғары қабатының өзгеріске ұшырау тәуекелшілдігі азаяды, тым төмендейді. ЩМА-ның құрамында негізінен ірі-ірі шағылдар болады, қарқастағы тастардың арасындағы кеңістікті толтыратын тек қана мастиктерді жасау үшін олардың майдалары, ұсақтары қызмет қылады.

Оның үстіне жақын уақыттарда жылы асфальттың төзімділігін сынау үшін жоспарлар құрылып жатыр. Соның арқасында асфальтты төсеу қысымдылығы 30-50 градусқа дейін төмендеуі мүмкін. Сөйтіп, жарықты тұтыну көлемі де қысқарады. Жылы асфальтты пайдалану газдық тасуды 90%-ға дейін азайтады. Және асфальтты тығыздау уақыты да екі есе қысқарады, ГОСТ талап ететін тығыздау коэффициентіне қол жеткізуге, жол-құрылыс маусымын ұзартуға мүмкіндік бар.

Өңірімізде 9 мың шықырымға тарта автомобиль жолы бар. Оның 1468 км облыс арқылы өтетін республикалық маңыздағы трасса. Қолданыстағы тас жолдардың дені өткен ғасырдың 60-шы жылдары төселіпті. Соңғы сараптама бар жолдың 70 %, әбден тозып, бұзылғанын көрсетіпті.

Солтүстік Қазақстан облысындағы автомобиль жолдарының желісі 8998 км құрайды, 2427 км облыстық маңызы бар, 5103 км аудандық маңызы бар жол, соның ішінде жамылғылар бойынша, қара жамылғы мен – 4489 км, қиыршық тасты жамлығымен - 2625 км және топырақты жамылғымен - 1884 км.

Аталмыш автомбиль жолдары өткен ғасырдың 70-80 жылдары жобаланып салынған және олар 8 тоннадан аспайтын салмаққа есептелген. Ал өазіргі қарқынды қозғалыс пен 40-50 тоннадан асатын автокөліктердің жүк көтергіштігі жолдардың жедел бұзылуына және олардың қызмет ету мерзімін бірнеше есе азайтуға әкеліп соқтыруда.

Облыстық маңызы бар автомобиль жолдарында қардан тазалау жұмыстарын биылғы қыста « Петрпавл жолдары» ЖШС жүргізді. Қардан тазалау үшін 92 бірлік техника жұмылдырылды.

Басқарма мен мердігер ұйым « Петропавл жолдары» ЖШС Әкімшілік полиция басқармасымен келісіліп, әзірленген іс-шаралар негізінде қысқы уақытта облыстық маңызы бар автомобиль жолдарында кқлік құралдарының үздіксіз қозғалысы бойынша жұмыстар жүргізді. Сондай-ақ жедел жұмыс істеудің арқасында облыстық маңызы бар автомобиль жолдарында қандай да бір төтенше жағдайлар болған жоқ.

Бекітілген нормативке сәйкес 1 км жолды күтіп ұстау үшін 1 млн. 273 мың теңге қажет. Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының желісі 5103 км құрайды, сәйкесінше осы желіні күтіп ұстау үшін 6 млрд. 496 млн теңге қажет.

Осы міндеттерді орындау үшін автожолдарды жөндеу мен күтіп ұстауға ерекше көңіл бөлу қажет. Соңғы екі жылда облыстық маңызы бар автомобиль жолдарына облыстық бюджеттен бөлінген қаражат 2 есеге жуық өскенің білесіздер. Сонымен облыстық маңызы бар автомобиль жолдарының техникалық жағдайы алдыңғы жылдардағыдай 2%-ға емес, 5%-ға жақсарды.

Қазіргі кезде тасымалдау бағыттарының кең таңдауын, сонымен бірге жаңадан ашылған немесе жақын арада ашылатын бағытарды, басқа да мүмкін болатын бағыттарды дайындауға қатысты ұсыныстарды ескере отырып, аймақта облыстың көлік тасымалының қазіргі жағдайын бағалаудың, қолданыстағы маршруттардың жұмысын тиімді қатамасыз етудің, болашақта қандай дұрыс және басым альтернативті нұсқаны пайдаланудың, кідіріссіз қандай шараларды қолға алу керектігін айқындаудың қажеттілігінің уақыты жетті. Қазіргі кезде жүк лебі үш жолмен Ресей арқылы өтеді, онда келешегі бар, Үнді және Тынық мұхиттарының теңіз порттарына шығудың альтернативті жолдарын қарастыру керек. Қазақстан мен Орталық Азияның көлік коммуникациясын дамыту тек қана экономикалық емес, саяси проблемалардың бірі. Оның дұрыс шешілуіне Қазақстан, сондай-ақ аймақтық және әлемнің алдыңғы қатарлы елдері де мүдделі.


Әдебиеттер тізімі

1. Бабков В.Ф., Андреев О.В. Проектирование автомобильных дорог. Учебник для вузов. – М.: Транспорт, 1979, 775c.

2. СНиП РК 3.03-09-2003. –Астана , 2003.-48c.

3. Фишельсон М.С. Транспортная планировка городов. М., Высшая школа, 1985, 238с.

4. [www.deptransport.gov.kz]

5. [www.ctanscom.kz]

6. [www.kz.buh-nauka.com]


ІНВЕСТИЦІЇ – ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РОЗВИТКУ Й ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ

ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
СВІТЛАНА ГОРОДЕНКО, к.е.н., викладач-методист

ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж», Україна
В сучасних умовах господарювання вирішальною умовою розвитку та стабільності підприємств є ефективність їх інноваційної діяльності. Для аграрних підприємств у найближчій та довготерміновій перспективі врахування інноваційного чинника повинно бути однією з вирішальних умов подальшого розвитку суб’єктів господарювання в аграрній сфері.

У сільському господарстві складність інноваційного розвитку полягає в тому, що як виробництво, так і управління інноваціями повинні здійснюватися з урахуванням не тільки економічних законів, а й законів природи, регулюватися взаємодією та балансом усіх факторів успішного ведення господарської діяльності аграрних підприємств. Впровадження інновацій має стати ефективним механізмом забезпечення розвитку й економічної доцільності функціонування сучасних підприємств аграрного сектору України.

Агроінновація (аграрна інновація) – це різновид інновації, що реалізується в аграрному секторі економіки з метою підвищення ефективності його діяльності та забезпечення стабільного розширеного відтворення сільськогосподарського виробництва [4, с. 238].

Головною метою державної інноваційної політики є створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсоощадних технологій, виробництва та реалізації нових видів конкурентоспроможної продукції.

Впровадження у виробництво досягнень науки й техніки є основним джерелом підвищення економічної ефективності суспільного виробництва. Застосування нової техніки, прогресивної технології, механізація та автоматизація виробничих процесів на аграрних підприємствах щорічно дають значний економічний ефект [5, с. 288].

Ситуація, яка слалася в аграрній сфері України, вимагає здійснити пошук нових форм і методів господарювання, проведення відповідного реформування самих підприємницьких структур економічних суб’єктів та оновлення основного виробничого капіталу на основі передових технологій [2, с. 23].

Застосування радикальних заходів по впровадженню нових технічних і технологічних рішень, сучасних виробничих процесів, здатних випускати конкурентоспроможну продукцію, дозволять сільськогосподарським підприємствам вийти з затяжної кризи і забезпечити собі гідне місце в ринкових умовах господарювання.

Розвиток в аграрному виробництві інноваційних процесів, у свою чергу, потребує інвестицій. Тому інвестиційна політика держави має спрямовуватися на формування інвестиційно-інноваційної моделі економічного зростання.

За умов, коли економічні відносини сільськогосподарських товаровиробників із науковими установами здійснюються на ринкових засадах, головним джерелом реалізації науково-інноваційних розробок в аграрній сфері виступає ринок інноваційної продукції.

Ефективне функціонування ринку інноваційної продукції стане можливим лише при паралельному застосуванні та комбінуванні методів ринкового механізму самоорганізації й системи державного регулювання. Тому необхідно вдосконалювати механізм державної підтримки та регулювання розвитку ринку в напрямі створення конкурентного середовища; здійснення фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників за рахунок наданням їм можливостей придбання інноваційної продукції в кредит; удосконалення системи ціноутворення на інноваційну продукцію; зростання платоспроможного попиту споживачів; створення системи моніторингу й інформації щодо аналізу та прогнозування кон’юнктури ринку інноваційної продукції [1, с. 127].

Проте на даний час ряд проблем в інноваційній сфері залишається ще не вирішеним. З метою удосконалення інституційного середовища здійснення інноваційної діяльності в Україні необхідно: відновити фінансування заходів, спрямованих на розвиток інноваційної інфраструктури, розробити комплекс інструментів державної підтримки інноваційної діяльності малих та середній підприємств, забезпечити організацію дієвої експертної оцінки економічної ефективності інвестиційно-інноваційних проектів, стимулювати науково-дослідну та технологічну кооперацію [3, с.50].

Висновок. Таким чином, здійснення інноваційної діяльності підприємствами аграрної сфери дасть змогу адаптувати інноваційну систему України до умов глобалізації та підвищення її конкурентоспроможності, зміцнити позиції на міжнародному ринку аграрних товарів та покращити ефективність виробничо-господарської діяльності, стимулювати інноваційну активність підприємництва, застосовувати системний підхід в управлінні інноваційним розвитком.


Список використаних джерел:

  1. Білозор Л.В. Попит та пропозиції на ринку інноваційної продукції / Л.В. Білозор// Економіка АПК. – 2005. - №9. – 150 с.

  2. Єрмаков О.Ю., Гребеннікова А.А. Інноваційно-інвестиційне забезпечення виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств: [Монографія] – Ніжин.: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 140 с.

  3. Жаліло Я.А. Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації/ Я.А. Жаліло, Д.С. Покришка. Я.В. Белінська [та ін.]. – К.: НІСД, 2011. – 66с.

  4. Сенів Б.О. Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в Україні // Українська наука: минуле, сучасне і майбутнє – 2011р. - №16 – 120 с.

  5. Смолінський В.Б. Перспективи державного регулювання інноваційної діяльності в аграрній сфері економіки // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011р. - №21.2 – 200 с.Каталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Схожі:

Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації том 1 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ iconУкраїни в умовах сучасної системної реформи ХVIII всеукраїнська студентська науково-практична конференція 03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ Україна
Пріоритетні напрями розвитку економіки та фінансів України в умовах сучасної системної реформи
Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації том 1 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ iconРадмила войтович державна кадрова політика україни в умовах глобалізації: сутність та особливості реалізації
Та особливості реалізації державної кадрової політики України в умовах глобалізації, розкрито роль кадрового потенціалу сучасних...
Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації том 1 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ iconСборник тезисов научных работ
Стратегічно-інноваційний розвиток суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації: Збірник тез ІІ міжнародної науково-практичної...
Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації том 1 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації том 1 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ iconТом Природничі науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації том 1 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації том 1 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ iconВідей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2012
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації том 1 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ iconІнституційні трансформації сучасної економіки: виклики
Пов'язаних з актуальними проблемами регулювання соціально-економічного розвитку в умовах трансформації економіки
Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації том 1 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації том 1 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ iconКаталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів факультету економіки та менеджментуБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка