Розвиток умінь креативного письма на заняттях з іноземної мови (07): 378. 147Скачати 112,11 Kb.
Дата конвертації08.09.2017
Розмір112,11 Kb.

РОЗВИТОК УМІНЬ КРЕАТИВНОГО ПИСЬМА НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

УДК 811.111(07):378.147

Олена ГЛАДКА (Кривий Ріг, Україна)
Гладка О.В. Розвиток умінь креативного письма на заняттях з іноземної мови.

У статті розглянуто питання розвитку умінь креативного письма, конкретизовано поняття «креативне письмо» з точки зору діяльнісного підходу до навчання писемного мовлення, запропоновано комплекс вправ для розвитку умінь креативного письма студентів на заняттях з іноземної мови.

Ключові слова: креативне письмо, уміння, розвиток, студент, діяльнісний підхід.

Hladka O.V. Developing creative writing skills at the lessons of a foreign language.

The article deals with developing students’ creative writing skills. The notion «creative writing» from the point of view of the active approach to teaching writing is concretized. The task circle for developing students’ creative writing skills at the English lessons is suggested.

Key words: creative writing, skills, developing, student, active approach.
Постановка проблеми. Відповідно до Державної національної програми "Освіта" ("Україна XXI століття"), стратегічне завдання виховання та навчання – "формування освіченої, творчої особистості". У законі України "Про освіту" висунуті нові вимоги до фахівців: творче та нестандартне мислення, бачення багатогранності світу, вміння аргументувати та зв’язно висловлювати думки в усній та письмовій формі [4; 5]. Виходячи із вище окресленого, у нових умовах розвитку освітніх процесів саме цілеспрямована робота з формування та розвитку умінь креативного письма студентів спроможна допомогти вирішити завдання, поставлені у нормативних документах.

Огляд останніх досліджень і публікацій з проблеми. Проблему навчання креативного письма було досліджено у працях багатьох вітчизняних на іноземних методистів. Серед авторів зарубіжних досліджень можна назвати І. Бьотхер, П. Вітті, Ф. Германнса, Н. Гольдберг, Н.Еверетт, Дж. Кемерон, Л. ЛаБрантс, А. Ламотт, Є. Ліпінську, М.Марксберри, Г. Поммерін, П. Портманна, Г. Ріко, А. Серетни, Дж. Ямагачи. Проблемою розвитку письмової компетенції та технологією творчого письма займалися такі вітчизняні науковці як О. Пеліщенко, О. Соловова, Н. Станкевич, О.Тарнопольський та ін.

Незважаючи на багатий науковий доробок зазначених дослідників, питання розвитку умінь креативного письма на заняттях з іноземної мови у вітчизняній методиці викладання іноземних мов донині не отримала належного теоретичного обґрунтування.

Тому метою статті є дослідити особливості розвитку умінь креативного письма на заняттях з іноземної мови та запропонувати комплекс вправ за темою «University Education» для розвитку зазначених умінь.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасній методиці викладання іноземної мови існують декілька підходів до навчання писемного мовлення. О. Соловова виділяє директивний, лінгвістичний та діяльнісний підходи [7: 6-14]. Метою директивного або формального підходу є правильність написаного, а зміст залишається поза увагою. За лінгвістичного або формально-структурного підходу текст вважають засобом регламентованості та контролю процесу письма з боку викладача. Результатом формально-структурного підходу є "текст-продукт", призначений певному адресатові. Це може бути лист, автобіографія, заява тощо. При діяльнісному підході на перший план виступає мотивація студентів до творчої діяльності, ознайомлення з різноманітними стратегіями та прийомами роботи. Мета діяльнісного підходу – продукція тексту на основі індивідуальної творчої діяльності. За діяльнісного підходу викладач орієнтується на процес написання твору, а не на результат, студенти отримують можливість самостійно обирати тему, жанр та мовні засоби для написання письмової роботи. Результатом діяльнісного підходу є текст "від себе". Отже, в межах діяльнісного підходу створюється особливий вид письма – креативне письмо, що розглядається як спосіб вільно інтегрувати мовні знання, дати змогу продемонструвати кількість та якість знать, спосіб його особистого самовираження [8: 229].
Дослідники виділяють такі ознаки креативного письма як особливого виду діяльності:


  • головна мета креативного письма – самовираження автора;

  • креативне письмо суб’єктивне за суттю;

  • креативне письмо передбачає нестандартність мислення автора;

  • креативне письмо передбачає звернення до уяви;

  • креативне письмо передбачає свободу творчості, можливість реалізації нестандартних думок, почуттів, ідей;

  • креативне письмо відбувається на рефлексивній основі;

  • креативне письмо реалізується в жанрах розповіді, нарису, п’єси, вірша тощо [3; 8].

Л. Кінах розрізняє креативне письмо у двох формах: індивідуальне та колективне. Індивідуальне креативне письмо передбачає самостійне планування та роботу над текстом [1: 30]. Форми колективного (кооперативного, групового) креативного письма застосовуються рідше, проте мають такі переваги над формами індивідуального письма: полегшують процес письма для студентів, створюють ситуацію успіху, передбачають обмін думками і колективну роботу над усуненням помилок.

Отже, креативне письмо – це особливий вид писемного мовлення, що відбувається на рефлексивній основі і результатом якого є оригінальний


продукт – нарис, розповідь, вірш, п’єса тощо. Технологія креативного письма узагальнює провідний педагогічний досвід і дозволяє перетворити освітній простір у творчий.

Уміннями креативного письма не можна оволодіти автоматично: це довгий процес, що складається з двох етапів: навчання писемного мовлення, навчання креативного письма як особливого виду писемного мовлення.

Методологічною основою першого етапу навчання писемного мовлення є комплекс вправ, що розвивають вміння письма. Їх типологія ґрунтується відповідно до мети навчання – оволодіння технікою письма чи вироблення вміння створювати письмове повідомлення [8: 226]. Щоб навчитися створювати письмові тексти, потрібно включити в навчальний процес дії, спрямовані на оволодіння логіко-інформаційною, композиційно-логічною структурою тексту, ознайомлення зі способами викладу (описом, оповіддю, поясненням, доказом, розмірковуванням), жанровою різноманітністю, розвиток навичок контролю й редагування [6: 173].

Важливим для творення письмових текстів є вміння оформити текст, стилістичні вміння, вміння висловлювати думки в писемній формі, тобто забезпечувати змістовну, композиційну, структурну цілісність, завершеність та адресованість текстів, композиційні вміння [9: 192-193].

Вироблення вміння креативного письма – довготривалий процес, який здійснюється послідовно в три етапи: початковий, впровадження, завершальний. Кожний етап має власну мету та включає спеціальні вправи, характерні лише для цього етапу [2].

Зрозуміло, що неможливо досягти значних результатів протягом одного заняття. Тому доцільним вважаємо розроблення системи вправ з навчання креативного письма, наприклад, за темою "University Education", що охоплює всі етапи навчання креативного письма.

Початковий етап навчання креативного письма – найбільш важливий для успішного створення оригінального продукту. Тому ми пропонуємо відвести заняття для виконання підготовчих вправ.

Exercise 1

A) Complete the following phrases.

University is the place….

I do not like University because….

If you learn well,….

What I like at University….

What I don't like at University is….

B) Compare your answers with a partner.

Exercise 2

Complete the following sentences making the answer unexpected and interesting.

If I were the Rector of our University, I….

If I were our lecturer of English, I….

Our University is as…as….

Knowledge is….

Exercise 3

Say the opposite. There is more than one variant possible for each sentence.

My University is the best place on the Earth.

Ignorance is strength.

I think entering this University is very important for the future career.

Exercise 4

Find mistakes in the paragraphs below.

A) Knowledges are not just information but the organization and interpretation of informations, what can be achieved through a good university curriculum. Beside, the group work, teamwork and games in class can help students define themselves and the way they relate to others. It mean that universities, like the Internet, provide people with knowledge, critical thinking skills and social skills.

B) Some students like university, others think they hate it. For student who are done well, university is an attractive place. But those, who is not successful with their grades and are always pressed by lecturers and their parent, consider university boring and uninteresting.

C) After the home, university isn't the main social environment for young people. At the university we make our best friends, with whom we spend considerable time going together to excursion, concerts, parties and discos.

Exercise 5

In 5 minutes give reasons why getting higher education is or is not important.

Exercise 6

Match synonyms.

1. Since a) Consequently

2. Nevertheless b) Furthermore

3. Moreover c) Likewise

4. Similarly d) Notwithstanding

5. As a result e) Because

Exercise 7

Find the words which can be used in the conclusion.

Firstly, finally, as a result, as a matter of fact, thus, however, all in all, moreover, but, consequently, in conclusion.

На другому занятті ми пропонуємо завдання та вправи, які відповідають етапу впровадження.

Exercise 1

Make the mind-map for the notion "university".

Exercise 2

Write the arguments for and against entering the University. Write as many arguments as possible. Compare your ideas with a partner.

Exercise 3

Paraphrase the following sentences. Use from two to five words. Make sure you don't change the word given.

1. If you try harder, you'll do better.

The The___________________________________________________.


    1. He is the best instructor at the university.

Good

No one else at the university is ________________________he is.

3. Sally is more educated than Pam.

Less

Pam is_____________________________________________Sally.

4. I advise you to do more grammar exercises.

Should You__________________________________grammar exercises.

5. She doesn't have many friends because she is rude and unpleasant.

Reason

The__________have many friends is that she is rude and unpleasant.

6. He got a promotion because he worked extremely hard.

Therefore

He worked extremely hard_______________________a promotion.

Exercise 4

Write a story using the following words: university, home assignment, lecturer, elephant, dog, copybook, iPad. Use the technique of Free Writing.

На третьому занятті обговорюються оповідання, створені студентами, опрацьовуються типові лексичні, граматичні та стилістичні помилки. Другу частину заняття пропонується присвятити вправам завершального етапу у парах/групах. Студентам надається можливість ще раз обміркувати виконання власного оригінального продукту.

Exercise 1

Work in group. Create your own fairy tale according to the plan. Each student in a group should answer only one question of the plan. Thus, the first student answers the first question; the second one answers the second question, etc.

Start your fairy tale with words "Once upon a time". The story should be connected with your university life.

Plan to the fairy tale

1. Who lived there?

2. What did he or she do?

3. What happened next?

4. What did the main character decide when this had happened?

5. What was the result of his or her decision?

6. Who helped the main character?

7. What happened next?

8. Did the main character achieve success? What did he or she do?

9. What is the end of the fairy tale?

На завершальному етапі студенти отримують завдання написати твір на тему "The Ideal Place to Study". При цьому їм надається можливість варіювати назву теми та самостійно обрати жанр для твору. Це може бути казка, есе, оповідання, вірш тощо. Студенти можуть скористатися складеною ними казкою, інтелектуальною картою (mind-map), або оповіданням, яке вони створювали у техніці вільного письма.

Наступне заняття починається з обговорення та коригування текстів та їх повторного написання.

У процесі роботи над розвитком умінь креативного письма студентів враховувалось, що розвиток креативного мислення повинен відбуватися на проблемно-пошуковому рівні активності. Цього рівня можливо досягти при вирішенні проблемних задач, виконанні завдань різного ступеня складності. Тому система вправ опосередковано орієнтується на три рівні моделі творчого навчання, представлених Д. Треффінгером: розвиток дивергентних функцій (швидкості, гнучкості, оригінальності, пам’яті, допитливості, упевненості в собі тощо); розвиток складного мислення та афективних процесів (аналіз, синтез, метафора, аналогія, фантазія, уява тощо); залучення учасників до постановки та рішення реальних проблем [10: 51].

У висновках доцільно зазначити, що цілеспрямована робота з розвитку умінь креативного письма на заняттях з іноземної мови має величезний вплив на розвиток особистості студентів взагалі: їхнє мислення, творчий підхід до виконання завдань, фантазії. Запропонована система вправ, що поєднує три компоненти: методичний (урахування методичних рекомендацій з навчання креативного письма), психологічний (орієнтація на розвиток дивергентного (творчого) мислення) та дидактичний (технологія інтерактивного навчання) успішно поєднує фронтальну, групову та індивідуальну форми роботи та позитивно впливає як на розвиток мотивації до навчання іноземної мови взагалі, так і на розвиток творчих здібностей студентів, їх здібність неординарно підходити до вирішення майбутніх професійних завдань.БІБЛІОГРАФІЯ
1. Близнюк Л.М. Креативне письмо як засіб мотивації студентів до вивчення іноземної мови / Л.М. Близнюк, Л.С. Кінах // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки – 2007. – № 3. – С. 28-32.

2. Гладка О.В. Навчання креативного письма на заняттях з іноземної мови як засіб формування комунікативної компетенції студентів / О.В. Гладка // Педагогічка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. - Кривий Ріг: КПІ КНУ, 2012. – Вип. 34. – С. 431 - 436.

3. Гладка О.В. Формування письмової комунікативної компетенції студентів засобами технології креативного письма / О.В. Гладка // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: Зб. наук. праць. – Херсон,

2012. – Вип. №1(6). – С. 265-268.

4. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ ст.). – К. : Райдуга, 1994. – С. 5–8.

5. Закон України “Про освіту” № 1060 – XII, із змінами від 11 червня 2008 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/pravo /law_00/.

Лінгводидактична організація навчального процесу з іноземних мов у вузі: Колект. монографія / За ред. К.Я. Кусько. – Львів: Світ, 1996. – 228 с.

6. Лінгводидактична організація навчального процесу з іноземних мов у вузі: Колект. монографія / За ред. К.Я. Кусько. – Львів: Світ, 1996. – 228 с.

7. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций / Елена Николаевна Соловова. – М.: Просвещение, 2002. – 239 с.

8. Станкевич Н. Розвиток писемного мовлення у студентів-іноземців /


Н. Станкевич // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : Зб. наук. праць. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. –
Вип. 4. – С. 226-237.

9. Тарнопольський О.Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти / Олег Борисович Тарнопольський. – К.: Інкос, 2006. – 248 с.

10. Treffinger D. Encouraging creative learning for the gifted and talented / Donald Treffinger. - Ventura, CA: Ventura County Superintendent of Schools Office, 1980. – 112 p.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА
Олена Гладка – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови з методикою викладання Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Наукові інтереси: навчання креативного письма та читання, формування комунікативної компетенції у письмі, розвиток критичного мислення студентів на заняттях з іноземної мови

Каталог: bitstream -> 0564
0564 -> ’38 Жанна Колоїз (Кривий Ріг) особливості історичної стилізації
0564 -> Навчально-методичний посібник Кривий Ріг, 2015 (075. 8) М 74
0564 -> Моє славетне криворіжжя рекомендаційний бібліографічний покажчик
0564 -> Проблеми програмно-методичного забезпечення навчання української мови як іноземної
0564 -> Лілія Сушенцева, доктор педагогічних наук
0564 -> Актуальні проблеми філології І методики викладання мов
0564 -> Становлення традицій класичного танцю на криворіжжі


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Розвиток умінь креативного письма на заняттях з іноземної мови (07): 378. 147 icon«Розвиток творчої компетенції учнів на уроках іноземної мови»
Пасічник Ольга Ростиславівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель англійської І німецька мови та працює в Центрі...
Розвиток умінь креативного письма на заняттях з іноземної мови (07): 378. 147 icon«Розвиток креативного мислення на уроках математики»
Перед Вами збірка завдань, спрямованих на розвиток логічного мислення, творчості, винахідливості, активності учнів
Розвиток умінь креативного письма на заняттях з іноземної мови (07): 378. 147 iconПро викладання іноземної мови у 2014-2015 навчальному році
У 2014-2015 н р навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах буде здійснюватися
Розвиток умінь креативного письма на заняттях з іноземної мови (07): 378. 147 iconСтандарт з української мови як іноземної початковий рівень (A 1)
Запропонований загальноосвітній стандарт покликаний стати основою системи стандартів з української мови як іноземної. У ньому висвітлені...
Розвиток умінь креативного письма на заняттях з іноземної мови (07): 378. 147 iconСтандарт з української мови як іноземної І середній рівень (B 1)
Запропонований загальноосвітній стандарт покликаний стати основою системи стандартів з української мови як іноземної. У ньому висвітлені...
Розвиток умінь креативного письма на заняттях з іноземної мови (07): 378. 147 iconПрограм а вступного екзамену з іноземної мови в аспірантуру для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії
Запропонована Програма для підготовки І здачі вступних іспитів з іноземної мови до аспірантури призначена для магістрів, спеціалістів...
Розвиток умінь креативного письма на заняттях з іноземної мови (07): 378. 147 iconВивчення іноземної мови у початковій школі
У початковій школі особливо важливо розвивати в дітей позитивну мотивацію до вивчення іноземної мови, а також формувати здатність...
Розвиток умінь креативного письма на заняттях з іноземної мови (07): 378. 147 iconLatin Proverb Інтерактивні технології на уроках іноземної мови як засіб реалізації учнівських компетенцій
Розвиток в учасників навичок грамотного формулювання своєї точки зору, позиції в дискусії
Розвиток умінь креативного письма на заняттях з іноземної мови (07): 378. 147 iconНаказ №35/О 05. 02. 2018 Про розвиток комунікативної компетенції школярів на уроках зарубіжної літератури, російської мови
Згідно з річним планом роботи школи, планом внутрішкільного контролю за діяльністю вчителів та рівнем знань, умінь І навичок учнів,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка