$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття "політика" найчастіше вважається похідним відСторінка9/20
Дата конвертації15.04.2017
Розмір4,03 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

Цілісність інформації – це:

 1. можливість за прийнятний час одержати необхідну інформаційну послугу.

 2. актуальність і несуперечність інформації, її захищеність від руйнації і несанкціонованої зміни.

 3. захист інформації від несанкціонованого читання.

 4. захищеність інформації та інфраструктури, яка її підтримує, від випадкових або навмисних впливів природного чи штучного характеру, здатних завдати збитків власникам або користувачам інформації

$RR01186,4,8,2,0,2

Конфіденційність інформації – це:

 1. можливість за прийнятний час одержати необхідну інформаційну послугу.

 2. актуальність і несуперечність інформації, її захищеність від руйнації і несанкціонованої зміни.

 3. захист інформації від несанкціонованого читання.

 4. захищеність інформації та інфраструктури, яка її підтримує, від випадкових або навмисних впливів природного чи штучного характеру, здатних завдати збитків власникам або користувачам інформації

$RR01187,4,8,2,0,2

Законодавчиий рівень формування режиму інформаційної безпеки – це:

 1. закони, нормативні акти, стандарти.

 2. дії загального характеру, що виконуються керівництвом організації.

 3. конкретні заходи безпеки, пов'язані з людьми.

 4. конкретні технічні засоби, апаратура, програмні продукти.

$RR01188,4,8,2,0,2

Адміністративний рівень формування режиму інформаційної безпеки – це:

 1. закони, нормативні акти, стандарти тощо.

 2. дії загального характеру, що виконуються керівництвом організації.

 3. конкретні заходи безпеки, пов'язані з людьми.

 4. конкретні технічні засоби, апаратура, програмні продукти.

$RR01189,4,8,2,0,2

Процедурний рівень формування режиму інформаційної безпеки – це:

 1. закони, нормативні акти, стандарти тощо.

 2. дії загального характеру, що виконуються керівництвом організації.

 3. конкретні заходи безпеки, пов'язані з людьми.

 4. конкретні технічні засоби, апаратура, програмні продукти.

$RR01190,4,8,2,0,2

Технічний рівень формування режиму інформаційної безпеки – це:

 1. закони, нормативні акти, стандарти тощо.

 2. дії загального характеру, що виконуються керівництвом організації.

 3. конкретні заходи безпеки, пов'язані з людьми.

 4. конкретні технічні засоби, апаратура, програмні продукти.

$RR01191,4,8,2,0,2

Політика інформаційної безпеки на підприємстві

 1. це комплекс законів, правил та норм поведінки, що визначають, яким чином підприємство обробляє, захищає та поширює інформацію.

 2. це криптографічні протоколи, криптографічні алгоритми, системи створення захищеного середовища, системи оновлення ресурсів тощо. Вони дозволяють реалізувати системи підтримки політики безпеки.

 3. це потенційно можлива несприятлива дія на інформацію.

$RR01192,4,8,2,0,2

Механізми захисту інформації на підприємстві

 1. це комплекс законів, правил та норм поведінки, що визначають, яким чином підприємство обробляє, захищає та поширює інформацію.

 2. це криптографічні протоколи, криптографічні алгоритми, системи створення захищеного середовища, системи оновлення ресурсів тощо. Вони дозволяють реалізувати системи підтримки політики безпеки.

 3. це потенційно можлива несприятлива дія на інформацію.

$RR01334,4,9,2,0,2

Характеристиками сучасного антропогенного інформаційного простору не є:

1) інформаційна насиченість середовища нашого проживання;

2) інтенсивність інформаційного впливу;

3) швидкість трансформації середовища нашого проживання.

4) інформаційна ненасиченість

$RR01335,4,9,2,0,2Термін „інформація” в широкий науковий обіг ввів

1) Вінер Н.

2) Шеннон К.

3) Вернадський В.

4) Де Шарден Т.

$RR01336,4,9,2,0,2Чи може інформація існувати поза взаємодією об’єктів?

1) Так


2) Ні

3) Тимчасово

4) За певних обставин

$RR01337,4,9,2,0,2Інтерпретація інформаційних кодів є

1) стадією інформаційної взаємодії системи Об’єкт-Середовище

2) елементом інформаційно-аналітичної роботи

3) схемою розподілу інформації

4) властивістю інформаційного простору

$RR01338,4,9,2,0,2Коди це

1) Зміна


2) Коливання інформаційного простору
3) Форми за допомогою яких передається інформація
4) Функціональна особливість інформаційного середовища

$RR01339,4,9,2,0,2Інтерпретація кодів це:

1) Встановлення значення, яке має інформація для Об’єкта, стосовно сформульованих Об’єктом цілей


2) Визначення кількості корисної інформації
3) Встановлення зв’язку між двома явищами об’єктивного світу
4) Розв’язання поставленої інформаційної задачі

$RR01340,4,9,2,0,2Чи реалізація інформації призводить до зміни параметрів, що характеризують Об’єкт?

1) Так


2) Ні

3) Тимчасово

4) За певних обставин

$RR01341,4,9,2,0,2Принципами раціональності дій є

1) Постановка мети


2) Своєчасність окремих дій і їх узгодження
3) визначення методології вивчення предмету
4) Відслідковування результатів дій

$RR01342,4,9,2,0,2Інформаційний шум є властивістю

1) Джерела передачі інформації


2) Каналу передачі інформації
3) Апарату інтерпретації кодів
4) Кодів

$RR01343,4,9,2,0,2Авторами класичної моделі передачі інформації стали

1) Шеннон К. і Увівер В.


2) Шеннон К. і Вінер Н.
3) Вінер Н. і Мольтке О.
4) Мюллер Г. і Хартлі Р.

$RR01344,4,9,2,0,2Термін „Інформація” походить від

1) латинського - роз’яснення, виклад


2) грецького – значення, зміст
3) латинського – передача, перенесення
4) грецького - кодування, шифрування

$RR01345,4,9,2,0,2До двох основних підходів до розуміння явища інформації належать:

1) розуміння інформації як області спільного досвіду


2) розуміння інформації як відображення
3) розуміння інформації як зняття невизначеності/нерозрізненості
4) розуміння інформації як кодів

$RR01346,4,9,2,0,2До властивостей інформації належать:

1) Інформація нематеріальна, хоча її носії матеріальні


2) Інформація матеріальна, хоч її носії не є матеріальні
3) Інформація нематеріальна, хоч її носії не є матеріальні
4) Інформація матеріальна, хоч її носії є матеріальні

$RR01347,4,9,2,0,2До властивостей інформації належать:

1) Чим складніший об’єкт – тим менше інформації можна про нього отримати


2) Чим складніший об’єкт – тим більше інформації він несе
3) Чим простіший об’єкт – тим вище отримати про нього інформацію
4) Чим складніший об’єкт – тим нижче інформаційна насиченість його інформаційних зв’язків
$RR01349,4,9,2,0,2

До основних параметрів інформації відноситься

1) Зміст
2) Об’єм


3) Розмір
4) Цінність

$RR01350,4,9,2,0,2Цінність інформації полягає у

1) Тому які зусилля повинні бути витрачені системою для отримання інформації


2) Тому наскільки ця інформація потрібна для стабільного функціонування системи
3) Кількості знайденої інформації
4) Об’ємі знайденої інформації

$RR01351,4,9,2,0,2Змістовими параметрами інформації займається

1) Теорія структур


2) Системна теорія
3) Статистична теорія
4) Семантична теорія

$RR01352,4,9,2,0,2Достовірність інформації полягає:

1) У здатність впливати на психіку


2) У відповідності дійсності
3) У адекватності ситуації
4) У повноті відображення дійсності

$RR01353,4,9,2,0,2Достовірність інформації забезпечується

1) перевіркою сумнівних відомостей

2) вивченням і співставленням даних, отриманих з різних джерел;

3) веденням щоденника подій

4) застосуванням кількісних методів дослідження

$RR01354,4,9,2,0,2До конфіденційної інформації відносять

1) інформацію, що містить державну таємницю


2) соціальну інформацію
3) банківську інформацію
4) соціально-економічну інформацію

$RR01355,4,9,2,0,2Фактором, що визначає повноту та якість забезпечення інформацією є

1) Складність документу


2) Рівень постановки завдання
3) Рівень виконання документів
4) Рівень підготовки виконавця

$RR01356,4,9,2,0,2Фактором, що визначає повноту та якість забезпечення інформацією є

1) Значення проблеми для замовника інформації


2) Обізнаність в проблемних областях знань, необхідних для вирішення поставлених завдань
3) Кількість суміжних з проблемною областю питань
4) Доцільність вивчення проблеми

$RR01357,4,9,2,0,2Фактором, що визначає повноту та якість забезпечення інформацією (в рамках вирішення інформаційно-аналітичних завдань) є

1) наявність аналітичного відділу


2) доступ до конкретного виконавця
3) доступ конкретного виконавця до небхідних інформаційних ресурсів
4) наявність фінансових і технічних ресурсів

$RR01358,4,9,2,0,2Інформація, що забезпечує максимально ефективне вирішення проблеми зазвичай

1) Доступна


2) Недоступна
3) Не можливо отримати
4) Непотрібна

$RR01359,4,9,2,0,2У інформаційній роботі слід зберігати

1) Всю інформацію


2) Всю за виключенням дезінформації
3) Тільки достовірну і адекватну
4) Всю за виключенням дефектологічної

$RR01360,4,9,2,0,2Факт це

1) Об’єктивно існуюче явище


2) Явище, що відображене у свідомості особи
3) Предмет вивчення
4) Конкретний предмет

$RR01361,4,9,2,0,2Факт це

1) Особливий клас висловлювань, достовірність яких строго встановлена


2) Особливий клас висловлювань, що мають вирішальне значення у процесі інформування
3) Умовивід
4) Тлумачення подій

$RR01362,4,9,2,0,2Для розуміння ситуації факти повинні

1) Подаватись з точки зору дослідника


2) Подаватись з точки зору замовника
3) Подаватись у системі взаємозв’язків
4) Подаватись після апробації

$RR01363,4,9,2,0,2Включення окремого факту у систему розуміння оточуючого середовища

1) Не призводить до втрати кількості інформації по подію/об’єкт


2) Призводить до певних втрат інформації про подію/об’єкт
3) Призводить до неефективної інтерпретації подій
4) Викликає збій в системі аналізу

$RR01364,4,9,2,0,2Факт

1) Є найбільш достовірною частиною знань

2) Є найбільш сумнівною частиною знань (сумнівний факт)

3) Є основою організації системи інформування


4) Є систематизованими знаннями

$RR01365,4,9,2,0,2Відомості це

1) Поверхневі/неглибокі знання


2) Знання, критерій істинності яких не є однаковий для всіх учасників інформаційних відносин
3) Знання, істинність яких ніким не піддається сумніву
4) Знання, що не відповідають досягнутому рівню пізнання

$RR01366,4,9,2,0,2Вихідним моментом включення інформації до інформаційного ресурсу є

1) Циркуляція по комунікативних каналах


2) Внесення інформації до банку даних
3) Фіксація інформації на носій
4) Внесення інформації до реєстру

$RR01368,4,9,2,0,2Зведення поняття інформаційного ресурсу тільки до Документів

1) є об’єктивною необхідністю


2) контрпродуктивним підходом
3) правилом інформаційної роботи
4) дозволяє ефективно організувати інформаційну роботу

$RR01372,4,9,2,0,2Головною властивістю Організаційної одиниці як класу інформаційного ресурсу є

1) вирішення суспільно значимих проблем


2) формулювання інформаційних задач
3) об’єднання у єдину інформаційну структуру представників інших класів інформаційних ресурсів
4) формування інформаційної політики

$RR01373,4,9,2,0,2Особливістю матеріальних об’єктів як носіїв інформації є

1) Те що вони несуть первинну інформацію

2) Те що вони допомагають інтерпретувати інформацію
3) Те що вони несуть закриту інформацію
4) Те що вони не можуть нести засекречену інформацію

МЕТОДИКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ

$RR01374,4,9,2,0,2Гіпотези бувають ...

1) описові

2) пояснювальні

3) описово-пояснювальні

4) практично-діяльнісні

$RR01375,4,9,2,0,2При формулюванні у гіпотезу ...

1) не можна включати велику кількість положень

2) можна включати велику кількість положень

3) треба включати не більше 10 положень

4) треба включати 5 положень

$RR01376,4,9,2,0,2У сформульованій гіпотезі ...

1) можуть міститись неоднозначні поняття і категорії

2) не можуть міститись неоднозначні поняття і категорії

3) можуть міститись будь-які поняття і категорії

4) жодне з вище перерахованого

$RR01377,4,9,2,0,2У гіпотезі ...

1) слід використовувати ціннісні судження

2) не слід включати ціннісні судження

3) слід використовувати моральні оцінки

4) не слід використовувати моральні оцінки

$RR01378,4,9,2,0,2Емпіричний етап інформаційної роботи передбачає ...

1) критичну оцінку і перевірку кожного факту

2) докритичну оцінку фактів

3) класифікацію фактів і виявлення основних залежностей між ними

4) умовну оцінку фактів

$RR01379,4,9,2,0,2Емпіричний етап інформаційної роботи передбачає ...

1) глибинний аналіз фактів і формулювання закономірностей перебігу подій та ситуацій

2) усвідомлення і строгий опис здобутих фактів

3) формулювання завершеного варіанту висновків

4) відбір фактів, що виражають основні тенденції

$RR01380,4,9,2,0,2Емпіричний етап інформаційної роботи включає в себе ...

1) збір, отримання і фіксацію фактів

2) первинну обробку фактів у їх взаємозв’язку

3) вторинну обробку і оцінку фактів

4) глибинний ретельний аналіз фактів

$RR01381,4,9,2,0,2Теоретичний рівень інформаційної роботи передбачає ...

1) глибокий аналіз фактів і формулювання закономірностей перебігу подій і розвитку ситуацій

2) початковий збір фактів

3) остаточний збір фактів

4) прогнозування можливого розвитку ситуацій і формулювання рекомендацій

$RR01382,4,9,2,0,2До ознак правильної гіпотези належать ...

1) адекватність відповіді поставленому питанню

2) заперечення існуючих знань

3) наявність можливості перевірки

4) правдоподібність, співвідносність з вже існуючими знаннями

$RR01383,4,9,2,0,2Аналітичні висновки повинні ...

1) бути всебічно аргументовані і узагальнювати основні результати дослідження

2) бути хоча б частково аргументованими і носити узагальнюючий характер

3) витікати з накопиченого матеріалу, бути логічним наслідком аналізу і узагальнення

4) не обов’язково повинні витікати з накопиченого матеріалу дослідження

$RR01384,4,9,2,0,2При оформленні результатів інформаційно-аналітичного дослідження слід дотримуватись наступних правил ...

1) перевіряти правильність посилань

2) привести у відповідність до змісту назви частин та підрозділів

3) уникати надмірної „науковості”, гри в ерудицію

4) уникати рецензування, апробації та обговорення попередніх результатів і висновків роботи

$RR01385,4,9,2,0,2Ланкою, що поєднує емпіричний і теоретичний етапи інформаційно-аналітичного процесу є ...

1) визначення об’єкти вивчення

2) формулювання гіпотези

3) постановка проблеми

4) постановка завдання

$RR01386,4,9,2,0,2Закон тотожності передбачає ...

1) що омонімія робить можливим утотоження об’єктів

2) що думка може змінюватись

3) що в рамках одного судження предмет думки має залишатись незмінним

4) що кожна тотожна думка може бути обґрунтована достатньою кількістю аргументів

$RR01387,4,9,2,0,2Підміна понять це ...

1) Помилка при використанні закону протиріччя

2) Помилка при використанні закону тотожності

3) Помилка при використанні закону достатнього обґрунтування

4) Помилка при використанні закону виключення третього

$RR01388,4,9,2,0,2В основі закону протиріччя лежить ...

1) відносна стійкість притаманних предметам і явищам властивостей

2) можливість використання синонімії

3) відсутність стабільності властивостей предметів і явищ

4) відсутність альтернативності у визначені якостей предметів і явищ

$RR01389,4,9,2,0,2Закон виключення третього передбачає ...

1) необхідність заперечення альтернативності у вирішенні завдань

2) можливість знаходження протилежного рішення

3) можливість пошуку альтернативного рішення

4) з двох суперечливих тверджень одне обов’язково є істинним, друге - хибним

$RR01390,4,9,2,0,2Закон протиріччя не діє у випадку коли ...

1) ми розглядаємо один і той самий предмет/явище в різний час його існування

2) ми розглядаємо множину предметів

3) ми розглядаємо один і той самий предмет в різному місці

4) ми розглядаємо один і той самий предмет в різному просторовому відношенні

$RR01391,4,9,2,0,2Закон достатнього обґрунтування стверджує, що ...

1) будь-яке твердження має достатнє обґрунтування

2) будь-яке істинне твердження має достатнє обґрунтування

3) жодне твердження не може мати логічного обґрунтування

4) Кожне твердження повинне мати обґрунтування

$RR01392,4,9,2,0,2Яке з положень є способом перевірки правильності наведених прикладів ...

1) перевірити чи достатньо наведено прикладів

2) перевірити чи естетичні підібрані приклади

3) перевірити чи потрібні приклади як такі

4) перевірити чи класично підібрані приклади

$RR01393,4,9,2,0,2Яке з положень не є способом перевірки правильності наведених прикладів ...

1) перевірити чи класично підібрані приклади

2) перевірити чи вчасно наведені приклади

3) перевірити чи типові підібрані приклади

4) перевірити чи законними є приведені приклади

$RR01394,4,9,2,0,2Яке з положень не є способом перевірки правильності наведених прикладів ...

1) виявити законність прикладів

2) виявити чи односторонньо підібрані приклади

3) виявити чи етичні підібрані приклади

4) виявити чи мають приклади відношення до висновків

$RR01395,4,9,2,0,2Яке з положень є способом перевірки правильності наведених прикладів ...

1) виявити чи не суперечать приклади принципам доцільності

2) виявити чи правильну інформацію несуть в собі приклади

3) виявити чи принциповими є приклади

4) жодне з вище перерахованого

$RR01396,4,9,2,0,2Що таке причинна залежність?

1) логічне судження про зв’язок між двома явищами

2) аналогія

3) дедуктивний умовивід

4) твердження про випадковість

$RR01397,4,9,2,0,2Що таке дедукція?

1) умовивід від загального до конкретного

2) умовивід від конкретного до загального

3) умовивід про аналогію

4) метод періодизації подій

$RR01398,4,9,2,0,2Аргументування це ...

1) логічний процес обґрунтування істинності вашого судження

2) принцип дедуктивний

3) система індуктивних виводів

4) умовивід по аналогії

$RR01399,4,9,2,0,2Що з наступного є правилом доведення

1) теза, що доводиться, має бути сформульована чітко і ясно, без двозначностей

2) виділення позитивних тверджень

3) теза, що доводиться, повинна лишатись незмінною

4) здійснення постійної логістики логічного процесу

$RR01400,4,9,2,0,2Вимогами до аргументів є ...

1) в якості аргументів можуть виступати положення, істинність яких вже доведена і не викликають сумнівів

2) аргументи мають бути гнучкими

3) аргументи не можуть мати паралелей

4) аргументи не можуть мати залежностей

$RR01401,4,9,2,0,2Вимогами до аргументів є ...

1) аргументи не повинні мати розгалужень

2) аргументи повинні бути доведені незалежно від тези

3) аргументи не повинні бути реструктуровані

4) аргументи не можуть підривати корпоративну етику

$RR01402,4,9,2,0,2Вимогами до аргументів є ...

1) аргументи розташовуються у відповідності із зовнішньою логікою

2) аргументи не повинні бути реструктуровані

3) аргументи мають бути несуперечливими

4) аргументи не можуть мати паралелей

$RR01403,4,9,2,0,2Вимогами до аргументів є ...

1) аргументи не повинні мати розгалужень

2) аргументи розташовуються у відповідності із зовнішньою логікою

3) аргументи мають бути гнучкими

4) аргументи мають бути достатніми

$RR01404,4,9,2,0,2Неправильність тези можна довести ...

1) критикою тези

2) критикою аргументів

3) критикою демонстрації аргументів

$RR01405,4,9,2,0,2

На відсутності логічного зв’язку між тезою і аргументами базується ...

1) критика тези

2) критика аргументів

3) критика демонстрації аргументів

$RR01406,4,9,2,0,2

На неточності викладу фактів, хибності доказів, руйнування раніше побудованого доведення базується ...

1) критика тези

2) критика аргументів

3) критика демонстрації аргументів

$RR01407,4,9,2,0,2

Критика тези може здійснюватись...

1) 2 способами

2) 3 способами

3) 4 способами

4) 5 способами

ДОКУМЕНТ

$RR01408,4,9,2,0,2До документотворчих ознак відноситься ...

1) носій


2) розташування

3) зміст


4) правила обробки документу

$RR01409,4,9,2,0,2До документотворчих ознак відноситься ...

1) концентрація

2) метаінформація

3) метод фіксації інформації

4) каталізація

$RR01410,4,9,2,0,2До документотворчих ознак відноситься ...

1) алфавіт представлення інформації

2) концентрація

3) носій


4) трансформація

$RR01411,4,9,2,0,2

Документ” в перекладі з латині означає ...

1) переконання

2) розповідь

3) свідчення

4) розпізнання

$RR01412,2,4,2,0,2До основних параметрів, що характеризують інформацію, яка міститься у документі відноситься ...

1) якість

2) місткість

3) образність

4) час

$RR01413,4,9,2,0,2Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Бібліотека вищашко ла анотований огляд періодичних видань за 011 рік Випуск київ 2012
2013 -> Вісник київського національного лінгвістичного університету серія Філологія
2013 -> Карпатська Україна: документи І матеріали, хроніка подій”
2013 -> 95 років тому (1918) Українська Центральна Рада прийняла закони про Державний гарб Української Народної Республіки (тризуб), грошову систему, громадянство. 01. 03
2013 -> Анотація Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл за програмою “Фізика
2013 -> Бібліотека панорама життя бібліотек збірник методичних матеріалів
2013 -> Йозеф Гайдн (ім'ям Франц сам композитор не називав себе ніколи) народився


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

Схожі:

$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від icon190 років від дня народження жуля верна жуль Ґабріель Верн
Жуль Ґабріель Верн (Jules Gabriel Verne) — французький письменник. Вважається одним із засновників жанру наукової фантастики
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconНа минулому тижні Президент України
Віктор Янукович: Ми пропонуємо країні новий курс, в основі якого політичний діалог, соціальний мир, нова гуманітарна політика, економічні...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconУрок 1 Інформатика 11(ікт) дата 02. 09. 2013 Хоч би як добре працювала машина, вона зможе розв'язувати всі задачі
...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconПродукт мовної діяльність людини, найчастіше закріплений у тексті
Текст – це лише графічно-знакова фіксація твору. Тобто твір явище дух, а текст – матеріальне
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconДля студентів IV курсу напряму підготовки 040101 «хімія» Івано-Франківськ
Визначення поняття "екологія". Поняття про наноекологію. Етапи та парадигми розвитку екології. Глобальна екологія. Структура та проблеми...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconШукач духовних скарбів народу
Києві, то на Форумі українців, то на Міжнародному конгресі україністів, а найчастіше – на регулярних засіданнях клубу „Ріднокрай”...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconМета: визначити поняття успіх, геній; дати можливість дітям упевнитися, що успіх залежить від власних зусиль І від співпраці з іншими; сприяти розвитку чітких життєвих орієнтирів; виховувати прагнення до позитивних учинків
А-4, фломастери, скотч, тест «Чи здатні ви досягти успіху?», пам'ятка «Як досягти успіху», аудіо-касета з музичним записом
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconМета проекту: Сформувати поняття про викопні рослини завдання
...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconОксана Забужко Сестро, сестро
«лялькові», тобто не зняті з живих людей, а якісь нізвідкісні — немов крізь стогін самопливом вигулькнулого імени, що надовго опосідало...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconОсновні терміни та поняття: Основні терміни та поняття
Записуємо тему та очікувані результати модуля в робочих зошитах


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка