С. В. Харченко Виробничий тренінг з управління персоналом Методичні вказівкиСторінка1/14
Дата конвертації22.04.2017
Розмір1,4 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ

С. В. Харченко
Виробничий тренінг

з управління персоналом

Методичні вказівки
Черкаси-2005

Видання здійснено за фінансової підтримки громадської

організації «Рада батьків Черкащини»
УДК 658.310.8 (072)

Рекомендовано до друку рішенням Розповсюдження та

методичної ради Черкаського тиражування без офіційного

державного бізнес-коледжу. дозволу ЧДБК заборонено


Протокол № 13 від 25 березня 2005 року.


Укладач: Харченко С. В.

Виробничий тренінг з управління персоналом.

Методичні вказівки.

Черкаси, 2005 р. – 86 с.

Рецензент: Куклін О. В., к.пед.н., доцент (Черкаський державний бізнес-коледж)


Методичні вказівки побудовані відповідно до діючої програми проведення практичних занять у навчально-тренувальній фірмі і охоплюють практично всі види робіт у відділі «Персонал».

Основне завдання пропонованого навчального видання - допомогти студентам закріпити теоретичні знання та набути практичні навички роботи з документацією персоналу на фірмі.


Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, де створена навчально-тренувальна фірма.


Затверджено на засіданні циклової комісії © С. В. Харченко, 2005

економіки та комерції


Протокол № 8 від 15.03.05 року.

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………….….4

Тема 1. Ознайомлення з роботою відділу “Персонал”………………………..…..5

Тема 2. Організація набору та відбору персоналу…………………………………8

Тема 3. Документи з особового складу…………………………………………...17

Тема 4. Документаційне забезпечення руху персоналу……………………….....34

Тема 5. Робота з персоналом....................................……………………………....40

Ділова гра у відділі “Персонал”………………………………………………...…42

ДОДАТКИ………………………………………………………………………......43ВСТУП

Рушійною силою кожної фірми, безумовно, є її персонал.

Питаннями управління персоналом на фірмі може займатися самостійний структурний підрозділ – відділ персоналу або окрема особа, призначена наказом керівника.

Головне призначення кадрової служби полягає в тому, щоб не тільки керуватися в здійсненні кадрової політики інтересами фірми, але й діяти з урахуванням трудового законодавства, реалізації соціальних програм. Функції, структура і завдання кадрової служби тісно пов’язані з характером розвитку економіки, розумінням керівництва ролі персоналу у виконанні цілей і завдань, які поставлені перед діяльністю фірми.

Відділ персоналу навчально-тренувальної фірми - це імітаційна модель реального відділу персоналу, який є на всіх підприємствах у певному складі. Виробничий тренінг в даному відділі надає можливість студентам набути практичних навичок у роботі з документами з особового складу, навчитися користуватись своїми теоретичними знаннями з кадрової роботи на практиці, набути досвід роботи у колективі.

Мета методичних вказівок - викласти основні положення організації виробничого тренінгу у відділі «Персонал», які спрямовані на набуття студентами навичок та вмінь самостійно готувати різноманітні документи як за ручною, так і за комп’ютерною технологіями, а також вести кадрове діловодство.

Методичні вказівки до проведення практичних занять складені на основі освітньо-професійної програми, розрахованої на 5 тем. У них подано теоретичні положення до кожної теми, питання для опрацювання, завдання для практичного виконання і перелік рекомендованої літератури та навчально-методичного матеріалу. Навчальне видання містить також додатки з прикладами оформлення окремих кадрових документів та бланки, необхідні для виконання практичних завдань.
Тема 1. Ознайомлення з роботою відділу “Персонал”
Теоретичні положення до теми

Головним елементом системи управління підприємством є персонал.Персонал – це постійний штатний склад кваліфікованих працівників підприємств, установ, організацій. Персонал насамперед характеризується чисельністю та структурою, які розглядаються як у статиці, так і в динаміці, та професійною здатністю і компетентністю.

Кадрова служба підприємства - це сукупність спеціалізованих структурних підрозділів у сфері управління підприємством разом із зайнятими в них посадовцями (керівники, фахівці, виконавці), покликаними управляти персоналом у рамках обраної кадрової політики.

Головне призначення кадрової служби полягає в тому, щоб не тільки керуватися в здійсненні кадрової політики інтересами підприємства, але й діяти з урахуванням трудового законодавства, реалізації соціальних програм, прийнятих як на державному, так і на регіональному рівні.Структура служби управління персоналом залежить від характеру та розмірів організації, особливостей продукції, що вона випускає. Перш за все обсяг робіт повинен бути достатнім для завантаження як мінімум двох-трьох осіб, щоб можна було виділити окрему групу (бюро) в складі відділу. В маленьких та середніх організаціях багато функцій з управління персоналом виконується лінійними керівниками, а у великих організаціях формуються самостійні структурні підрозділи, що реалізують ці функції.

У загальному вигляді метою відділу персоналу є збереження кваліфікованих працівників на фірмі та здійснення найму персоналу. Основні функціональні напрямки роботи відділу “Персонал” наведено в додатку А.

До основних функцій відділу персоналу можна віднести: забезпечення персоналом виробничої програми (прийом, адаптація, звільнення), кадрове діловодство, аналіз плинності персоналу та дисципліни праці тощо. Однією з найбільш важливих функцій кадрової служби є документування трудових взаємовідносин.

Поточна кадрова робота відділу персоналу складається з: оцінки кадрової політики, яка проводиться на фірмі; аналізу робочих місць та умов праці; планування та прогнозу потреби в персоналі; організації набору персоналу; регулювання заробітної плати, надання пільг та послуг; адаптації працівників; оцінки персоналу; професійного навчання та підвищення кваліфікації на основі оцінки праці; складання планів розвитку ділової кар’єри; реалізації заходів щодо зміцнення згуртованості трудового колективу та формування соціально-психологічного клімату; ведення кадрової документації.

Основними документами, які регламентують кадрове діловодство, є: Кодекс законів про працю України, Інструкція «Ведення трудових книжок», Закон України “Про відпустки”, “Про пенсійне забезпечення”, “Про колективні договори і угоди”.Під сучасним кадровим діловодством розуміють три групи питань, пов’язаних з: документуванням організаційно-штатної структури організації, обліком персоналу та обліком робочого часу.

Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форми власності, що використовують найману працю і мають статус юридичної особи. Заборонено закріпляти в колективному договорі умови, які погіршують стан працівників у порівнянні з чинним законодавством і генеральною або галузевими угодами. Навіть якщо такі умови містяться в колективному договорі, вони є недійсними. Умовами колективного договору в обов’язковому порядку повинні бути встановлені: порядок нормування та оплати праці, форми і системи оплати праці із зазначенням розміру заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій), тарифні сітки, схеми посадових окладів, а також умови введення надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат – із зазначенням їх розміру, порядку регулювання фондів оплати праці і міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці, термінів виплати заробітної плати.

Правила внутрішнього трудового розпорядку є другим за значущістю кадровим документом. Вони повинні бути розроблені на кожному підприємстві і регламентують порядок приймання і звільнення працівників, закріпляють основні обов’язки за адміністрацією та працівниками, затверджують режим робочого дня, а також установлюють заходи заохочення за позитивні результати в праці і заходи впливу при порушенні трудової дисципліни. Зазвичай правила внутрішнього розпорядку складаються з таких розділів: загальні умови, порядок приймання і звільнення працівників, основні обов’язки працівників, основні обов’язки власника, робочий час і час відпочинку, заохочення за успіхи в роботі, відповідальність за порушення трудової дисципліни. При прийнятті на роботу працівник повинен бути ознайомлений з Правилами внутрішнього трудового розпорядку і колективним договором (рекомендовано - під розпис).

Штатний розпис підприємства – це документ, у якому визначений чисельний склад працівників із зазначенням їх посад і окладів, а також установлений місячний фонд заробітної плати. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, установлює чисельність працівників і затверджує штатний розпис. Для початку складається та затверджується документ “Структура і штатна чисельність”, а потім на його підставі приймається “Штатний розпис”. Як правило, штатний розпис підписується особою, відповідальною за його складання, узгоджується з головним бухгалтером і затверджується директором підприємства (додаток Б).

Посадова інструкція – це внутрішній документ підприємства, який встановлює функції, обов’язки, права, відповідальність та взаємовідносини працівників з співробітниками підприємства. Кожен працівник при прийнятті на роботу повинен бути ознайомлений зі своєю посадовою інструкцією.

Для складання посадових інструкцій працівників використовують професіографічний аналізце аналіз роботи виконавця, виділення основних завдань, результатів, процесів, схем взаємодії, які в повній мірі описують діяльність. Результатом такого аналізу є складання професіограми – документа, який представляє опис діяльності і її місця в організації. Вона містить наступну інформацію: цілісний опис організації (назва; статус; структура; цілі і завдання; основні види діяльності; принципи і норми, прийняті в організації), морфологічний аналіз (засоби праці, що застосовуються; робоче місце, основні елементи діяльності, очікуваний результат і вимоги, що пред’являються до нього); функціональний опис (послідовність операцій, дій; режим праці і відпочинку; способи взаємодії та комунікативні мережі); кількісна оцінка елементів діяльності; психограма (вимоги, що пред’являються діяльністю до виконавця; професійно важливі якості виконавця).


Питання для опрацювання

 1. Правила внутрішнього розпорядку у відділах тренувальної фірми.

 2. Структура НТФ та місце відділу персоналу в загальній структурі фірми.

 3. Положення про відділ “Персонал”, права та обов’язки відділу.

 4. Посадові інструкції працівників відділу.

 5. Організація роботи з персоналом підприємства.

 6. Аналіз нормативних документів, що регламентують роботу відділу.

 7. Загальні положення щодо ведення кадрового діловодства.

Практичні завдання 1. Визначитись з головними умовами колективного договору.

 2. Підготувати текст вступного інструктажу на робочому місці.

 3. Оформити протокол з техніки безпеки і виробничої санітарії.

 4. Розробити організаційну структуру підприємства (організації).

 5. Розробити штатний розпис підприємства. На підставі штатного розпису визначитись з напрямками роботи відділу персоналу по заміщенню вакантних посад на фірмі.

Рекомендована література та навчально-методичний матеріал 1. Інструкція НТФ “Персонал” № 12 “Розробка штатного розпису”

 2. Інструкція про ведення трудових книжок від 20.06.74 № 162 зі змінами та доповненнями. - www.rada.kiev.ua

 3. Кодекс Законів про працю України, затверджений Законом України
  від 10.12.71 № 322-VIII зі змінами та доповненнями. - www.rada.kiev.ua

 4. Матвєєва В. Кадрова документація. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Х.: Фактор, 2002. – 316 с.

 5. Про відпустки: Закон України від 15.11.96 № 504/96-ВР зі змінами та доповненнями. - www.rada.kiev.ua

 6. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.93 № 3356-ХІІ зі змінами та доповненнями. - www.rada.kiev.ua

 7. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 05.11.91 № 1788-XII зі змінами та доповненнями. - www.rada.kiev.ua

 8. Щербак О. І., Куклін О. В. Організація підготовки фахівців із комерційної діяльності. – Львів: Оріяна-Нова, 2001.- 220 с.

Тема 2. Організація набору та відбору персоналу
Теоретичні положення до теми

Підбір персоналу – найбільш відповідальний етап в управлінні організацією, так як управлінські помилки обходяться надто дорого. Вміння наймати на роботу найбільш підходящих людей є великим і доволі рідкісним талантом.

Процес набору і відбору персоналу схематично представлений на рис. 2.1.Рис. 2.1. Порядок відбору персоналу в організації


На процес набору кандидатів впливають фактори внутрішнього та зовнішнього середовища.

Факторами зовнішнього середовища є законодавчі обмеження, ситуація на ринку робочої сили, склад робочої сили на ринку і місцезнаходження організації. Особливо важливим на стадії формування організації і сутнісним перш за все для цілей проектування і бізнес-планування є аналіз кадрової ситуації в регіоні. Головний результат аналізу – виділення сегментів ринку робочої сили в регіоні. Необхідно зібрати і проаналізувати інформацію про: основні професійно-вікові групи; регіональний ринок професій; рівень оплати праці за категоріями; рівень зайнятості за категоріями; навчальні заклади, які випускають і здійснюють перепідготовку спеціалістів; демографічну ситуацію і демографічний прогноз; національні і культурні особливостей жителів регіону.

До факторів внутрішнього середовища відносяться: кадрова політика (принципи роботи з персоналом, стратегічні кадрові програми), образ організації (наскільки вона приваблива як місце роботи).

Вибір кандидатом тієї чи іншої організації пов’язаний з його власними цілями і особливостями, а також з актуальною ситуацією. Для менеджера з персоналу уявлення про те, як людина шукає роботу, може допомогти організувати найбільш ефективний процес залучення кандидата (Додаток В).

Підбір кандидатів на вакантну посаду здійснюється на підставі інформації про організацію, консалтингові фірми, газетні матеріали, описання діяльності. Склад пропозицій з підбору: план-графік заходів, текст рекламного оголошення, витрати проекту, критерії відбору кандидатів, список документів і матеріалів, які повинен представити кандидат при зверненні про прийняття на роботу. Основними критеріями відбору кандидатів є: досвід, ділові якості, професіоналізм, фізичні характеристики, тип особистості кандидата, його потенційні можливості. Таких критеріїв не повинно бути дуже багато, тому що це лише ускладнює процес відбору.

Для того, щоб знайти потрібну людину для певної роботи, необхідно одержати точне уявлення про характер самої роботи, кваліфікації і якостях претендента, які необхідні для її виконання. Це є найбільш важливою частиною попередньої підготовки при відборі претендентів, що якраз і недооцінюється.

Збирання такої інформації зазвичай проходить в три етапи: аналіз змісту роботи; опис характеру роботи (посадова інструкція); вимоги до персоналу (професіограма - “портрет” ідеального працівника).
Питання для опрацювання


 1. Дослідження потреб організації в персоналі.

 2. Комплектування штату фірми.

 3. Аналіз умов праці та організації робочих місць, дослідження змісту роботи.

 4. Підготовча робота по заміщенню вакантних посад.

 5. Організація підбору та відбору претендентів на вакантні посади.

Практичні завдання1. Провести аналіз умов праці, організації робочих місць, змісту роботи, скласти характеристику робочого місця (додаток Г, Д).

2. Скласти професіографічний аналіз робочого місця працівників фірми.

3. Скласти і оформити посадову інструкцію для персоналу організації.

4. Розробити та оформити рекламу про вакансії на фірмі та проінформувати Центр зайнятості населення і кадрові агентства щодо потреби в кадрах. Скласти і оформити за індивідуальним варіантом оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади в газету, на телебачення, для радіо (додаток Е). В оголошенні про прийом на роботу повинно бути вказано: особливості організації (назва, розташування, діяльність), характеристика посади (коло завдань, місце у структурі, перспективи росту), вимоги до кандидата (знання, досвід, кваліфікація, навички, працездатність), система оплати праці та стимулювання, особливості процесу відбору (необхідні документи та строки їх подання), адреса та контактні телефони. Додаткову необхідну інформацію, якої бракує в завданні, підібрати самостійно.
Варіант 1

Фірма ЕВS, яка працює у галузі надання послуг з охорони бізнесу, має на меті оголосити конкурс на заміщення кількох вакантних посад з наступними вимогами до кандидатів: спеціаліст з реклами - досвід роботи у галузі надання послуг, проведення аналізу ринку, конкурентів, моніторинг потенційних клієнтів, досвід проведення іміджевих і PR-компаній, знання методів та інструментів маркетингових досліджень, навички ведення переговорів та керівництва процесом продажу; спеціаліст з продажу - досвід роботи у галузі надання послуг від 2-х років, досвід проведення зустрічей та презентацій, навички ведення переговорів та досвід прямих продажів, комунікабельність, спрямованість на результат, активність. Фірма пропонує конкурентоспроможний рівень зарплати. Резюме надсилати на e-mail фірми.


Варіант 2

Прокредит Банк (Ukraine) - банк зі 100% іноземним капіталом, входить в міжнародну мережу ProCredit Bank у 10 країнах Східної та Південної Європи. У зв’язку з розширенням своєї діяльності банк оголошує конкурс на посади: керівника відділу із залучення і обслуговування клієнтів у відділеннях


м. Дніпропетровськ; вимоги: досвід роботи у сфері «прямих продажів», бажано досвід роботи в банківській сфері обслуговування клієнтів, досвід роботи на керівній посаді не менший як 1 рік, вища освіта, вік – від 25 до 35 років, вміння та бажання спілкуватися з клієнтами, енергійність, ініціативність і відповідальність; менеджера по роботі з бізнес-клієнтами у містах: Дніпропетровськ, Донецьк, Харків, Одеса; обов’язки: залучення бізнес-клієнтів і просування банківських продуктів, консультація потенційних бізнес-клієнтів відносно банківських продуктів і послуг, розробка рішень і пропозицій для існуючих і потенційних клієнтів банку. Основними вимогами до кандидатів є: досвід роботи у сфері продажів або роботи з клієнтами, відмінні комунікативні навички, бажання та вміння працювати і будувати відносини з бізнес-клієнтами, вища освіта у сфері економіки, фінансів або бізнесу, бажано володіння англійською мовою. Підкреслити в рекламі, що пропоновані вакансії нададуть кандидатам чудову можливість працювати в команді молодих і досвідчених професіоналів та досягти кар’єрного успіху. Резюме від кандидатів чекають у відділі кадрів на e-mail: staff@procreditbank.com.ua
Варіант 3

Велика торговельно-промислова корпорація має на меті запросити до співпраці: керівника відділу зовнішньоекономічної діяльності; вимоги: вища освіта, знання англійської або німецької мов, досвід роботи керівником відділу зовнішньоекономічної діяльності від 2-х років, знання Incoterms, супроводжувальних документів для експортно-імпортних операцій, досвід постачання морським, залізничним та автотранспортом; керівника відділу маркетингу; вимоги: вища освіта, від до 40 років, досвід роботи у сфері маркетингу від 2-х років; обов’язки: розробка та реалізація маркетингових стратегій великої мультибрендової компанії, реалізація системи оперативного маркетингу (дослідження та аналіз каналів збуту, ціноутворення), розробка та ведення системи просування брендів, планування рекламних акцій; керівника відділу продажів; вимоги: вища освіта, вік до 40 років, досвід роботи на посаді керівника відділу продажів від 2-х років; обов’язки: організація продажів мультибрендового портфелю, складання планів розвитку регіонів, бюджет та бюджетування, формування команди, навчання та розвиток, формування завдань і цілей для персоналу). В оголошенні вказати контактний телефон, e-mail.


Варіант 4

Aga Light Centrum Sp z o. o. Ul. Sochaczewska 110, Macierzysz, 05-850 Ozarow Mazowiecki, Польща, тел. +48227217272 m.janukanis@alc.pl - це провідний польський виробник освітлювального обладнання. Фірма оголошує конкурс на посаду торгового представника на території України. Серед обов’язків на посаді слід виділити: обслуговування ринку інвестиції і гуртових складів на території України, проведення навчань і показів серед архітекторів і проектувальників, пошук нових клієнтів, звітування. Вимоги до кандидата: освіта не нижче середньої (бажано вища технічна), торговий досвід (бажано в галузі освітлювального обладнання), вміння вести переговори, послідовність у плануванні і досягненні цілей, знання російської та англійської мов, знання польської мови (розмовної). Пропонується гідна винагорода, пов’язана з результатом роботи, цікава робота у фірмі, що динамічно розвивається, надається в користування машина. Резюме і біографію кандидатів надсилати англійською мовою на e-mail фірми.


Варіант 5

Компанія «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лтд» (Coca Cola Beverages Ukraine Ltd) оголошує конкурс на позицію менеджера-стажера та відкриває можливості для енергійних людей: досягнути успіху, здобувати кар’єру у міжнародній корпорації, набути досвід і знання, зробити вагомий внесок в економіку країни. Якщо кандидат є творчою, амбіційною особистістю і завзято ставиться до роботи; впевнений у собі і має відмінні комунікативні здібності; здатен одночасно впроваджувати та вести різноаспектні проекти та приділяти достатньо уваги повсякденній роботі; здатен швидко адаптуватися у динамічному середовищі мультинаціональної компанії; володіє досвідом, яким бажає поділитися з іншими; покликаний вести за собою – дана пропозиція для нього. Серед вимог до кандидатів у рекламі слід виділити: комунікабельність, вищу освіту, вміння планувати діяльність, сумлінне ставлення до службових обов’язків; знання англійської мови розглядається як перевага. Для тих, хто зацікавився пропозицією і відповідає вимогам, резюме надсилати факсом:


044-490-07-71 або e-mail.
Варіант 6

СП «Віннер Форд Київ» (Winner) оголошує конкурс на вакантні посади: адміністративний менеджер; вимоги: вища освіта, ПК-користувач, досвід роботи на адміністративній чи подібній посаді – від 3 років, українська та англійська мови – вільне володіння, права водія та стаж водіння – не менше


3 років, досвід у розробці політик та процедур із зовнішніми службами, органами та підприємствами; консультант з продажу автомобілів Вольво; вимоги: вища освіта, ПК-користувач, досвід роботи на аналогічній посаді в роздрібній торгівлі – не менше 1 року, українська та англійська мови – вільне володіння, права водія та стаж водіння – не менше 2 років, знання конструкції автомобіля, навички спілкування з клієнтом по телефону та face-to-face, прямого продажу та презентації ексклюзивного товару; секретар відділення сервісу та запчастин; вимоги: вища освіта, ПК-користувач, досвід роботи – 1-3 роки, українська мова – вільне володіння, англійська мова – добре володіння, знання оргтехніки (міні-АТС, факс, копіювальна техніка), комунікабельність, толерантність, ретельність, уважність). Резюме кандидатів пропонується надсилати англійською та українською мовами за факсом: чи на e-mail.
Варіант 7

Консалтингова компанія «Пруденс» - лідируюча національна компанія, що надає послуги у сфері бухгалтерського обліку і аудиту, податкового та управлінського обліку. Вже більше 10 років основними клієнтами є крупні українські підприємства в металургійній, транспортній, електроенергетичній галузях, а також динамічні компанії легкої промисловості. У зв’язку з розширенням діяльності компанія шукає старшого аудитора – менеджера аудиторських груп. Серед обов’язків на даній посаді слід виділити: проведення аудиторських перевірок за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, керівництво декількома групами під час проведення аудиту, складання аудиторських програм, написання аудиторських звітів. Вимоги до кандидата: досвід роботи в міжнародному аудиті не менше 2 років (бажано досвід роботи керівником групи в аудиторських компаніях), вища освіта (бухгалтерський облік, аудит, економіка), володіння англійською мовою, комунікабельність, цілеспрямованість, організованість. Резюме слід надсилати e-mail компанії.


Варіант 8

Відома українська компанія – лідер на ринку комплексного обслуговування автоперевізників вантажів розпочала свою діяльність у


1992 році і за цей час з маленької фірми перетворилась в одну з найбільших міжнародних виробничо-торгових компаній. Компанія має на меті відкрити регіональні представництва. У зв’язку з цим вона оголошує конкурс на заміщення вакантних посад менеджерів по роботі з клієнтами у Києві, а також у регіонах України. Основною метою роботи менеджера по роботі з клієнтами є збільшення обсягів продажу, а також якісне обслуговування клієнтів та забезпечення виконання досягнутих з клієнтом домовленостей. Можливий наступний ступінь кар’єри: керівник напряму, регіональний менеджер в іншому регіоні, директор представництва в своєму або іншому регіоні, керівна посада середньої ланки в головному (Київському) офісі компанії. Компанією надаються: повноваження, адекватні посаді, навчання в Київському офісі компанії, компенсація мобільного зв’язку. Особистісні характеристики кандидатів: прагнення до розвитку, зростання, готовність вчитися, мобільність, лояльність, уміння працювати в умовах інтенсивного навантаження, ототожнення інтересів компанії зі своїми власними, бажання працювати у стабільній компанії, що розвивається, якомога довше та успішніше (робота на результат, а не на процес). В оголошенні слід вказати контактну інформацію: тел./факс, контактна особа, e-mail.
Варіант 9

Великій українській компанії, яка спеціалізується на виробництві продуктів харчування, м. Дніпропетровськ, потрібні наступні працівники: фінансовий директор (чол./жін 30-40 років, освіта вища (фінансова, економічна), досвід роботи не менше 4 років фінансовим директором великого багатопрофільного підприємства, успішний досвід роботи в галузі фінансового аналізу господарської діяльності, економічний (фінансовий, управлінський) аналіз, бухгалтерський облік усіх сфер діяльності, комерційний аудит, консультації та арбітраж з питань оподаткування, планування фінансових потоків, гарні управлінські навички); директор з маркетингу (чол./жін до 45 років, освіта вища, досвід роботи у сфері маркетингу на керівній посаді від 3 років, бажано – харчова промисловість або роздрібна торгівля, стратегічне планування, ринкові дослідження, розробка та просування торгових марок у загальнонаціональних масштабах, трейд-маркетинг, досвід створення команди, навички керування маркетинговою службою). тел., факс, e-mail.


Варіант 10

«Чудові рішення для всіх видів електроінсталяції» - це амбіційне гасло є підтвердженням того, що група Bettermann входить до числа найкращих фірм світу у своїй галузі. Асортимент у 30000 виробів та понад 2000 співробітників на всіх континентах свідчить про позицію лідера ринку систем з’єднань, систем захисту від перенапруг та блискавки, несучих кабельних систем, систем протипожежного захисту, систем прокладки проводів, а також систем електророзвідки у підлозі. Філія фірми – «ОБО Беттерманн-Україна» у Києві шукає амбіційного менеджера, випускника економічного або політехнічного ВУЗу, який досить вправно володіє німецькою (англійською) на посаду асистента директора. Цю пропозицію фірма скеровує до кандидатів, які мають кількарічний досвід роботи на подібній посаді, а також знаються на технічних аспектах. Перевага віддається тим, хто добре знає галузь електромонтажу та проектування з електричної частини. Беручи до уваги широкий асортимент наших виробів, забезпечується ґрунтовне навчання. Тих, кого зацікавила така перспектива, фірма просить надсилати своє резюме із зазначенням даних та очікуваного рівня зарплати факсом або електронною поштою.


Варіант 11

Компанія HILL – світовий лідер у виробництві ізоляційних матеріалів, що визначає тенденції та впливає на розвиток технологій у сучасному будівництві. З метою посилення регіональної присутності на українському ринку компанія шукає регіонального торгового представника (Дніпропетровськ, Харків). Будучи торговим представником компанії, даний працівник відповідатиме за розвиток дилерської мережі у Східному регіоні. Серед обов’язків слід виділити: аналіз регіонального ринку, підготовка і впровадження пропозицій щодо розвитку регіонів, організація прямих і непрямих продажів. На даній посаді повинна забезпечуватись: координація і підтримка роботи дилерів у регіонах. Поряд з вищою технічною освітою у сфері будівництва/архітектури, бажані спеціальні навички у галузі ефективних продажів. Володіння відмінними комунікативними здібностями, з успіхом застосування своїх знань в розширенні та розвитку західної компанії на території України. Компанія пропонує конкурентний компенсаційний пакет. “Якщо Ви відчуваєте в собі упевненість стабільно позиціонувати присутність зарубіжної компанії на ринку Східної України і шукаєте застосування своїм діловим і особистісним талантам, а також набутому позитивному досвіду в галузі продажів, ми повинні зустрітися”. Вказати телефон, факс, e-mail.


Варіант 12

Підприємство пропонує цікаву перспективну роботу, можливість професійного розвитку. Гідна заробітна плата. ЗАТ «Київський вітамінний завод» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: головного бухгалтера (вища економічна освіта, досвід роботи на протязі 3-4 роки на посаді головного бухгалтера на виробництві з оборотом не менше 30 млн. грн. в рік, досвід бюджетування, досвід роботи в 1С підприємство, сітьової версії, досвід в управлінні від 5-ти років. Обов’язки: забезпечення ведення бухгалтерського обліку, звітність), заступник директора з фінансових питань (вища освіта, досвід роботи фінансовим директором, начальником фінансового відділу, фінансистом крупної міжнародної компанії, виробництва, знання системи бюджетування, досвід в управлінні від 5-ти років, бажаний досвід роботи в 1С: Фінанси. Обов’язки: бюджетування, облік управління, впровадження системи обліку і звітності з міжнародних стандартів, рекомендації з корегування управління ресурсами підприємства. Резюме відправляти менеджеру з персоналу: вказати ПІБ, тел, моб. тел, e-mail.


Варіант 13

Датський виробник високотехнічного устаткування та програмного забезпечення шукає кандидатів на посаду адміністративного директора підрозділу компанії у м. Черкаси. Ідеальним для компанії буде кандидат, який: має вищу юридичну освіту, досконало володіє юридичними та економічними аспектами діяльності підприємства, має досвід роботи на аналогічній посаді, мислить аналітично та вміє налагодити стандартні процедури, вільно володіє англійською (бажано також німецькою) та комп’ютером. До обов’язків можна віднести адміністрування компанії, зокрема: управління адміністративним офісом компанії, побудова команди; координація роботи бухгалтерії, митних брокерів, технічного персоналу тощо; технічне та юридичне забезпечення функціонування майна компанії; стосунки з партнерами, митними органами; фінансове звітування материнської компанії. Mita-Teknik гарантує можливість для персонального та професійного росту, розвитку індивідуальності, роботу в команді, гнучку систему винагород. Резюме кандидатів надсилати на e-mail.


Варіант 14

Будівельна компанія оголошує конкурс на наступні вакансії: генеральний директор (вища освіта (економічна/технічна), досвід управлінської роботи на великих підприємствах від 7 років, знання стратегічного планування і реструктуризації промислових підприємств, управління фінансовими потоками, системний підхід, уміння самостійно приймати рішення, високий рівень відповідальності; аудитор (вища економічна, фінансова освіта, досвід роботи від 3 років, організація управління функцією внутрішнього аудиту, контроль процесу бюджетування, оптимізація процесу оподаткування, складання та аудит консолідованої фінансово-управлінської звітності, розробка інвестиційних проектів; комерційний директор (вища освіта, досвід роботи директором з продажу у великій компанії на ринку будівництва не менше


5 років, стратегічне мислення, розробка стратегії і тактики продажів, створення інфраструктури регіональних і національних продажів, системний аналіз збуту, відмінні організаторські здібності, вміння управляти великим колективом, системність і послідовність, відмінні комунікативні та аналітичні навички, цілеспрямованість. Резюме кандидатів слід відправляти e-mail, факсом із вказівкою на вакансію. Вказати в оголошенні телефони, за якими можна звертатися за додатковою інформацією.
5. Розробити та оформити анкету для відбору кандидатів на певну вакантну посаду за індивідуальним варіантом (додаток Ж).

Акцентувати увагу на тих ділових якостях кандидатів, які необхідні фірмі.
6. Скласти та оформити часовий план проведення співбесіди з кандидатами на вакантну посаду (додаток З).
7. Скласти та оформити лист-запрошення для кандидатів, які запрошуються на співбесіду (додаток И). Документ оформити за індивідуальним варіантом на фірмовому бланку фірми, яка оголосила конкурс на заміщення вакантної посади.
8. Розробити та скласти план проведення співбесіди з кандидатами на вакантну посаду за індивідуальним варіантом. У завданні слід виділити основні етапи співбесіди (бажано 5-7 етапів) із зазначенням основних напрямків бесіди з кожного питання.
9. Підібрати для проведення співбесіди 25 питань, які покликані виявити професійні та особисті якості кандидатів згідно з індивідуальним варіантом. При виконанні даного завдання потрібно уникнути зайвих питань щодо уточнення анкетних даних кандидатів, адже вони вже одержані за допомогою анкетування.
10. Скласти та оформити лист-повідомлення для кандидата на вакантну посаду про результати співбесіди. Документ оформити за індивідуальним варіантом на фірмовому бланку фірми, яка оголосила конкурс на заміщення вакантної посади. В тексті листа потрібно повідомити про позитивні результати співбесіди (кандидату пропонується робота на фірмі) або негативний результат (лист-відмова з подякою за участь у відборі на вакантну посаду - кандидату відмовлено в прийнятті на роботу (самостійно сформулювати причину відповідно до офіційно-ділового стилю листів). В разі позитивного результату співбесіди в листі доцільно вказати інформацію для кандидата про організаційні моменти прийняття на роботу.
Рекомендована література та навчально-методичний матеріал

 1. Інструкція НТФ “Персонал” № 10 “Порядок заміщення вакантної посади”

 2. Інструкція НТФ “Персонал” № 21 “Підготовча робота по заміщенню вакансій”

 3. Інструкція НТФ “Персонал” № 22 “Реквізити ділових документів”

 4. Інструкція НТФ “Персонал” № 24 “Проведення співбесід”

 5. Інструкція НТФ “Персонал” № 25 “Аналіз умов праці та організація робочих місць”

 6. Інструкція НТФ “Персонал” № 26 “Дослідження робочих місць та змісту роботи”

 7. Інструкція НТФ “Персонал” № 27 “Складання та аналіз анкет”

 8. Інструкція НТФ “Персонал” № 9 “Оформлення посадової інструкції”

 9. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учебное пособие
  /Под ред, П.В. Шеметова. - М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ,
  1999. - 312 с.

 10. Управление персоналом: Учебник для вузов/ Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 423 с.

Тема 3. Документи по особовому складу
Теоретичні положення до теми

Автобіографія – це опис свого життя. Складається в довільній формі, однак окремі складові і реквізити в ній мають бути обов’язково. Автобіографія оформляється від руки на чистому аркуші паперу, на трафаретному бланку або на ПК. Всі відомості викладаються у розповідній формі від першої особи у хронологічній послідовності і таким чином, щоб можна були скласти уявлення про життєвий шлях, кваліфікацію та громадську діяльність автора документа. Види автобіографії: автобіографія-розповідь (описова форма документа) та автобіографія-документ (точний виклад фактів). Орієнтовні відомості в автобіографії: назва документа, ПІБ, число, місяць та рік народження, місце народження, соціальне походження, освіта та спеціальність за дипломом (включаючи відвідування школи), трудова діяльність зі вказанням місця роботи та посади, нагороди, заохочення під час роботи, сімейний стан та склад сім’ї, паспортні дані, домашня адреса, телефон. Завершується складання автобіографії вказанням дати складання документа та підписом. Зберігається автобіографія в особовій справі.

Резюме – це представлення самого себе з метою одержання роботи. Це документ, який відправляється роботодавцю та береться на співбесіду. Резюме складається на одному аркуші паперу формату А4 за допомогою ПК. Види резюме: структуроване (складається за певною структурою за вимогами фірми-роботодавця) та неструктуроване (пишеться в довільній формі відповідно до вимог складання даного документа). Крім того, розрізняють: функціональні резюме, які підкреслюють ті навички, які набуті і безпосередньо відносяться до навичок для отримання роботи (це найчастіше стосується вузьких професій); хронологічне резюме – історія викладу роботи. В такому резюме хочуть підкреслити посадову картинку, похвалитися фірмою, де працювала особа; комбіноване резюме не тільки демонструє кваліфікацію та досягнення, але й дозволяє одержати більш чітке уявлення про хронологію трудової біографії. Загальна структура резюме наступна: ПІБ; домашня адреса; контактний телефон; e-mail; сімейний стан (вказується в разі потреби); освіта, навчальні заклади, починаючи з останнього, можна вказати курси, які закінчили; попередній досвід роботи в зворотній хронології, вказати посаду та перелік виконуваних робіт (більш детально описувати останні місця роботи); знання іноземних мов; ділові якості; додаткова інформація (рівень роботи з ПК, знання комп’ютерних програм, наявність прав водія, хобі). Типові помилки при написанні резюме: маленький шрифт документа, відсутність міжрядкових інтервалів у тексті документа, вказання одразу декількох бажаних посад, відсутність контактного телефону, багато другорядної інформації, резюме складено на декількох листах без нагальної потреби.

Заява – це письмове офіційне повідомлення, твердження або прохання. Види заяв: проста та вмотивована. Розрізняють заяви: про прийняття на роботу, про переведення, про надання відпустки, про звільнення. Особиста заява працівника про прийняття, переведення або звільнення пишеться, найчастіше, від руки у довільній формі або на трафаретному бланку, розробленому на підприємстві. В заяві вказується: адресат (на чиє ім’я складено заяву); адресант (відомості про заявника – автора документа); найменування виду документа; текст; дата; особистий підпис. Надалі на заяві проставляється резолюція керівника й відмітка про виконання документа.

Доручення – це письмове повноваження, яке видається установою, організацією чи підприємством або окремою особою іншій особі (підприємству, установі, організації) для офіційного пред’явлення при здійсненні юридичних дій, одержанні грошей чи матеріальних цінностей. Доручення бувають особисті та офіційні. Особисті доручення найчастіше складаються на одержання грошей. Підпис довірителя має бути завірений керівником установи, організації чи підприємства, де він вчиться або працює (перебуває на лікуванні тощо). Обов’язковими реквізитами є: назва документа, ПІБ довірителя, а також особи, якій видається доручення; зміст дій; назва установи, де виконуються операції; дата написання документа, підпис довірителя; засвідчення підпису довірителя уповноваженою особою; кругла печатка. При виконанні дій, зазначених у дорученні, пред’явлення документа, що засвідчує особу, на яку оформлене дане доручення, обов’язкове. Даний вид доручень складається від руки або машинописним способом. Суму грошей у дорученні зазначають цифрами, а в дужках – розшифровують словами. Виправлення та стирання в документі категорично забороняються. Офіційні доручення видаються здебільшого на одержання грошових і товарно-матеріальних цінностей, здійснення господарських, транспортних операцій тощо. Видаються представникові підприємства для виконання дій від імені підприємства. Їх оформляють на спеціальних бланках формату А4 або А5 машинописним способом або від руки на трафаретному бланку.

Розписка – це документ, в якому підтверджуються дії, що вже відбулися (як правило, одержання грошей або матеріальних цінностей від підприємства або приватної особи). Складають розписку в довільній формі на чистому аркуші паперу здебільшого від руки або машинописним способом. У розписці мають бути такі відомості: назва документа; посада автора (в разі потреби); ПІБ особи, яка дає розписку; сума взятих грошей або назва матеріальних цінностей (одержану суму грошей в розписці зазначають цифрами, а в дужках – розшифровують словами); дата складання документа і підпис автора документа. У розписці, як і в дорученні, категорично забороняється робити будь-які виправлення чи стирання. Всі вільні місця між текстом та підписом перекреслюються. Складають розписку в одному примірнику і зберігають так само, як грошові та цінні документи. Іноді в розписці зазначають свідків, тобто осіб, у присутності яких її було написано. В такому разі ці особи засвідчують документ своїми підписами.

Довідка – це документ, який засвідчує біографічні і юридичні факти, діяльність окремих службових осіб. Вона надається підприємством, установою, організацією на вимогу працівника, подається до навчальних закладів за місцем вимоги. Довідки видаються структурними підрозділами. Підписує довідку директор, а якщо в ній йдеться про заробітну плату – головний бухгалтер. Завіряється печаткою підприємства.
Питання для опрацювання

 1. Загальні вимоги до складання документів по особовому складу.

 2. Автобіографія. Резюме. Вимоги до складання документів.

 3. Заява. Довідка. Доручення. Розписка. Порядок складання та оформлення документів.

 4. Складання та оформлення характеристики та рекомендаційного листа.

Практичні завдання1. Скласти та оформити автобіографію та резюме за індивідуальним варіантом. Додаткову необхідну інформацію, якої бракує в завданні, підібрати самостійно. Самостійно визначитись, яка інформація в завданні є зайвою для конкретного документа, та не включати її в роботу (додаток К, Л).
Варіант 1

Cидорич Надія Максимівна народилася 20 червня 1956 р. Не заміжня. Має молодшого брата. Проживає з батьками в м. Києві, вул. Бережанська 12-а, кв. 110. Домашній телефон: 462-18-22, е-mail: zvonko@ukr.net. Має багато професійних навичок, серед яких: робота з касовим апаратом (кодування товарів на касових апаратах Samsung); ведення первинних касових документів, касової книги; виписування прибуткових, витратних накладних; робота на ПК (на рівні користувача); володіння російською і українською мовами. До особистих якостей Надії Максимівни можна віднести: відповідальність, комунікабельність, пунктуальність, високу працездатність, відсутність шкідливих звичок. Серед інтересів і захоплень можна назвати книги, кімнатні рослини, в'язання. Має вищу освіту, яку одержала в 1983 році, навчаючись в Національному технічному університеті України (Київський політехнічний інститут) за напрямом підготовки "Технологія електрохімічних виробництв" на факультеті "Хіміко-технологічний" за спеціальністю «Інженер-електрохімік». Має досвід професійної діяльності. З 1983 року по 1995 рік працювала в СП “Мікроприлад” інженером. З липня 1995 р. по грудень 1999 р. у ВАТ “Авторитет” продавцем продуктового магазину. З січня 2000 по червень 2004 р. в ТОВ “Вагра” працювала завідуючою відділом продуктового магазину. На даній посаді виконувала наступні обов’язки: організація торгівлі в продуктовому магазині, ведення обліку на складі і в торгових відділах, робота з постачальниками, виконання обов'язків товарознавця (робота з сертифікатами), касира (ведення касової книги).
Каталог: biblioteka
biblioteka -> «Все для людини і завжди з людиною…» 120 років від дня народження Максима Тадейовича Рильського
biblioteka -> «благання мартопляса»: «Братове, до вогню мене прийміть, подайте хліба чесний почастунок —
biblioteka -> Мистецька спадщина Шевченка-художника
biblioteka -> «Моя любове! Я перед тобою. Бери мене в свої блаженні сни. Лиш не зроби слухняною рабою, не ошукай І крил не обітни!»
biblioteka -> US1.docx [біографія міністра аграрної політики]
biblioteka -> Література про життя І творчість письменників
biblioteka -> Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації
biblioteka -> Наукова бібліотека ім. Михайла Максимовича Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького
biblioteka -> Бібліотечка Всеукраїнської школи новаторства Серія «Післядипломна педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

С. В. Харченко Виробничий тренінг з управління персоналом Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 030505 «Управління персоналом І економіка праці»

С. В. Харченко Виробничий тренінг з управління персоналом Методичні вказівки iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, рекомендовану літературу
Текст]: методичні рекомендації для студентів спеціальностей 030505 „Управління персоналом та економіка праці", 030601 „Менеджмент...
С. В. Харченко Виробничий тренінг з управління персоналом Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «управління фінансовими проектами»
«управління фінансовими проектами» для студентів напряму 030508 «фінанси І кредит»
С. В. Харченко Виробничий тренінг з управління персоналом Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійних робіт для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки з дисципліни “Риторика” / Укладач І. Р. Жиленко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 42 с
С. В. Харченко Виробничий тренінг з управління персоналом Методичні вказівки iconНавчально-методичні вказівки до вивчення дисципліни
Навчально-методичні вказівки до вивчення дисципліни «Історія економіки та економічних вчень» англійською мовою для студентів напряму...
С. В. Харченко Виробничий тренінг з управління персоналом Методичні вказівки iconКонспект лекцій для студентів напряму підготовки 030505 «Управління персоналом І економіка праці» денної та заочної форм навчання

С. В. Харченко Виробничий тренінг з управління персоналом Методичні вказівки iconМетодичні вказівки з української мови професійного спілкування
Методичні вказівки з української мови професійного спілкування (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом...
С. В. Харченко Виробничий тренінг з управління персоналом Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять
Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів...
С. В. Харченко Виробничий тренінг з управління персоналом Методичні вказівки iconУкладач: Давидченко Т. С. „Редакторський фах” („Психологія управління”) робоча навчальна програма
Дисципліна „Редакторський фах” („Психологія управління персоналом”) викладається на курсі семестру обсягом 90 годин, з них лекцій...
С. В. Харченко Виробничий тренінг з управління персоналом Методичні вказівки iconКонспект лекцій методичні вказівки для аудиторних занять
Теорія І практика перекладу. Конспект лекцій. Методичні вказівки для аудиторних занять. // Укладач: Бєкрєшева Л. О. – Луганськ: вид-во...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка