Сборник задач по начертательной геометрии : учебное пособие / Ю. И. Королев, С. Ю. Устюжина. Спб. Питер, 2008. 320 сСкачати 80,54 Kb.
Дата конвертації11.07.2017
Розмір80,54 Kb.
ТипСборник задач

22.151.34я73

52.5


22.151.3

63.3(0)32

63.3(0)6

63.3(0)31я73

63.3(0)6я73
65.053я73

65.290-5я73

65.9(4Укр)30-5я73
65.053я73

65.9я73


65.050я73

65.5я73


67.9(4Укр)301

67.9(4Укр)300

67.9(4Укр)310

67.3я73


67.9(4Укр)304

67.3


67.9(4Укр)304

74.263.0я73


74.261.4я73


74.3я73


74.204

74.261.7я73


74.261.7я73

74.202
74.261.82

74.204


74.00
81.4Нем

81.4Укр я73

81.2-923

81.4


81.4Укр-2

81.4Англ

81.4Англ-7

81.1


81.4Укр-2

81.4Англ


81.4-7

81.4Укр-923

84А

81.4Англ-9

81.4Англ-7

81я73


80я73

81.4Укр-923

81.4Нем

81.4Англ


81.4Укр-4

81.4Укр-923


83.3(0)6я721


81-7я73

81.4Укр-923

81.4Укр-2


88.53

88.4я73


88я73


Поточний покажчик нових надходжень до Мелітопольської ЦБС

4 за 2013 р.

  1. Природознавчі науки

Королев Ю.И. Сборник задач по начертательной геометрии : учебное пособие / Ю.И. Королев, С.Ю. Устюжина. – СПб. : Питер, 2008. – 320 с.

Ч/З


Медична генетика : підруч. / за ред. О.Я. Гречаніної. – К. : Медицина, 2007. – 536 с.

Ч/З


Нарисна геометрія : підруч. / В.Є. Михайленко [та ін.]. – 2-ге вид., переробл. – К. : Вища шк., 2004. – 304 с.

Ч/З  1. Історія. Історичні науки

История Древнего Рима : учеб. / под ред. В.И. Кузищина. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 2009. – 384 с.

ЦДБ


Козицький А.М. Новітня історія Азії та Африки : навч. посіб / А.М. Козицький. – Львів : Афіша, 2005. – 432 с.

Ч/З


Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу : підруч. / О.П. Крижанівський. – Вид. 3-е, стереотип. – К. : Либідь, 2006. – 592 с.

Ч/З


Мицик Л.М. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-2007) : навч. посіб. / Л.М. Мицик, Ю.В. Кузьменко. – К. : Академвидав, 2008. – 544 с.

Ч/З
65 Економіка. Економічні науки

Аудит : підруч. / за ред. Г.М. Давидова, М.В. Кужельного. – 2-ге. переробл. і доп. – К. : Знання, 2009. – 496 с.

Ч/З


Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент : підруч. / І.А. Ігнатьєва. – К. : Каравела, 2008. – 480 с.

Ч/З


Кириченко О.А. Інвестування : підруч. / О.А. Кириченко, С.А. Єрохін. – К. : Знання, 2009. – 576 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Ч/З


Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. / Г.І. Купалова. – К. : Знання, 2008. – 640 с.

Ч/З


Монастирський Г.Л. Теорія організації : навч. посіб. / Г.Л. Монастирський. – К. : Знання, 2008. – 320 с.

Ч/З


Мурашко М.І. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / М.І. Мурашко. – 3-те вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2008. – 440 с.

Ф. 3


Старостіна А.О. Економіка зарубіжних країн : навч. посіб. / А.О. Старостіна, А.О. Длігач, Н.В. Богомаз. – К. : Знання, 2009. – 456 с. + компакт-диск. - (Вища освіта ХХІ століття).

Ч/З


  1. Держава і право. Юридичні науки

Батанов О.В. Муніципальне право України : підруч. / О.В. Батанов. – Х. : Одіссей, 2008. – 528 с. – (Інноваційні освітні технології в муніципальному праві).

Ч/З


Гончаренко О.М. Права людини в Україні : навч. посіб. / О.М. Гончаренко. – К. : Знання, 2008. – 207 с.

Ч/З


Господарське процесуальне право України : навч. посіб. / за ред. В.Л. Костюка. – К. : Ін Юре, 2009. – 224 с.

Ч/З


Дождев Д.В. Римское частное право : учеб. / под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – 2-е изд., изм. и доп. – М. : Норма, 2008. – 766 с.

Ч/З


Корпоративне право України : підруч. / за заг. ред. В.В. Луця. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 384 с.

Ч/З


Селезнев А.В. Как защищать свои права потребителя / В.В. Селезнев. – Изд. 3-е. – Х. : Одиссей, 2008. – 496 с.

Ч/З


Цивільне право : підруч. : у 2 т. / за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011.

Ч/З
74 Народна освіта. Педагогічна наука

Богуш А. Українське народознавство в дошкільному закладі : навч. посіб. / А.М. Богуш, Н.В. Лисенко. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К. : Вища шк., 2002. – 407 с.

Ч/З


Коваль Г.П. Методика викладання української мови : навч. посіб. / Г.Г. Коваль, Н.І. Деркач, М.М. Наумчук. – Вид. 2-ге, доопр. та доп. – Тернопіль : Астон, 2008. – 288 с.

Ч/З


Логопедия : учеб. / под. ред. Л.С. Волковой. – Изд. 5-е перераб. и доп. – М. : Владос, 2006. – 704 с. – (Коррекционная педагогика).

Ч/З


Мармаза О.І. Менеджмент в освіті : дорожня карта керівника : навч. посіб. / О.І. Мармаза. – Х.: Основа, 2007. – 448 с. – (Адміністратору школи).

Ч/З


Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : підруч. / керівник С.Ю. Ніколаєва. – Вид. 2-ге., випр. і дороб. – К. : Ленвіт. – 2002. – 328 с.

Ч/З


Методика викладання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах : підруч. – К. : Академія, 2010. – 328 с. – (Альма-матер).

Ч/З


Підласий І.П. Продуктивний педагог : настільна кн. вчителя / І.П. Підласий. – Х. : Основа, 2010. – 360 с. – (Настільна книга).

Ч/З

Пультер С. Методика викладання української літератури в школі : курс лекцій для студентів-філологів. – Вид. 4-те. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 144 с.

Ч/З


Управління навчальним закладом : навч.-метод. посіб. : у 2 ч. – Х. : Ранок, 2004- .

Ч. 1 : Абетка менеджера освіти / В.В. Григораш [та ін.]. – 160 с. – (Управління школою).

Ч/З

Фіцула М.М. Педагогіка : навч. посіб. / М.М. Фіцула. – 3-тє вид., стереотип. – К. : Академвидав, 2009. – 560 с. – (Альма-матер).Ф.1
80/84 Філологічні науки. Художня література

Арсентьева М.Г. Deutsche Grammatik = Немецкая граматика. Версия 2.0 : учеб. пос. – СПб. : Антология, 2012. – 544 с.

Ч/З

Бевзенко С.П. Вступ до мовознавства : короткий нарис : навч. посіб. – К. : Вища шк., 2006. – 144 с.Ч/З

Берков В.П. Двуязычная лексикография : учеб. / В.П. Берков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Астрель АСТ, Транзиткнига, 2004. – 240 с.

Ч/З

Вишневський О.І. Методика навчання іноземних мов : навч. посіб. / О.І. Вишневський. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2011. – 208 с.Ф. 3

Горпинич В.О. Морфологія української мови : підруч. / В.О.Горпинич. – К. : Академія, 2004. – 336 с. – (Альма-матер).

Ч/З

Грамматика английского языка. Морфология. Синтаксис : учеб. пос. / Н.А. Кобрина [и др.] – СПБ. : Союз, 2009. – 496 с. – (Изучаем иностранные языки).Ч/З

Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз : учбово-метод. посіб. / Л.П. Єфімов. – Вінниця : Нова кн., 2004. – 240 с.

Ч/З

Єщенко Т.А. Лінгвістичний аналіз тексту : навч. посіб. / Т.А. Єщенко. – К. : Академія, 2009. - 264 с. – (Альма-матер).Ч/З

Зубков М. Сучасний український правопис : комплексний довід. / М.Г. Зубков. – 10-те вид., випр. і доп. – Х. : ФОП Співак Т.К, Весна, 2009. – 320 с.

Ч/З

Истомина Е.А. Английская грамматика : на англ. яз. / Е.А. Истомина, А.С. Саакян. – М. : Айрис Пресс, 2009. – 272 с. – (Высшее образование).Ф. 3

Карабан В.І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову : посіб.-довід. : укр. та англ. мовами. – Вінниця : Нова кн., 2003. – 608 с.

Ч/З

Караман С.О. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С.О. Караман, М.Я. Плющ [та ін.]. – К : Літера ЛТД, 2001. – 560 с.Ч/З

Кафка Ф. Вибрані твори. Процес. Вирок. Перевтілення. Голодомайстер / Ф. Кафка. – К. : Генеза, 2004. – 288 с. – (Нова шкільна бібліотека. Перлини світової літератури).

Ч/З

Клементьева Т.Б. Повторяем времена английского глагола : учебное пособие. – К. : Методика, 2000. – 208 с.Ч/З

Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (Аспектний переклад) : підручник / І.В. Корунець. – Вінниця : Нова кн., 2003. – 448 с.

Ч/З

Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства : підруч. / М.П. Кочерган. – К. : Академія, 2006. – 424 с.Ч/З

Лучик В.В. Вступ до слов’янської філології : підручник / В.В. Лучик. – К. : Академія, 2008. – 344 с. – (Альмаматер).

Ч/З

Мацько Л.І. Культура української фахової мови : навч. посіб. / Л.І. Мацько, Л.В. Кравець. – К. : Академія, 2007. – 360 с. – (Альмаматер).Ч/З

Найкращі 1000 усних тем з паралельним перекладом для учнів 5-11 класів та абітурієнтів. – 3-тє вид., випр. і доп. - Х. : Ранок, Веста, 2009.

Ч.1 : Німецька мова / укл. С.В. Бачкіс [та ін.]. – 496 с.

Ч/З


Новый деловой английский : учеб. англ. яз. / В.Г. Дарская. – М. : Вече, 2004. – 672 с.

Ч/З


Словник паронімів, омонімів та сталих виразів / уклад. Н. Немировська. – Х. : Основа, 2012. – 320 с. – (Бібліотечка школяра. Українознавство).

Ч/З


Українська мова. Орфографія, Орфоепія. Текстові завдання : навч. посіб. / за ред. М.Л. Микитин-Дружинець. – К. : Академія, 2009. – 336 с. – Альма-матер).

Ч/З


Уліщенко В.В. Зарубіжна проза ХХ століття в школі. Філософія модернізму та постмодернізму. Біографія письменників. Методика аналізу художніх творів / В.В. Уліщенко. – Х. : Світ дитинства, 2002. – 256 с.

Ч/З


Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы) : учебное пособие / А.В. Федоров. – М. : Филология три, 2002. – 416 с. - (Студенческая библиотека).

Ч/З


Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С.В. Шевчук, О.О.Кабиш, І.В. Клименко. – К. : Алерта, 2011. - 544 с.

ЦДБ


Яцимірська М.Г. Сучасна українська мова : практикум з пунктуації : навч. посіб. / М.Г. Яцимірська. – 2-ге вид., випр.. і доп. _ К. : Знання, 2009. – 264 с.

Ф. 1
88 Психологія

Гришина Н.В. Психология конфликта / Н.В. Гришина. – 2-е изд., перераб. и доп. - СПб : Питер, 2008. – 544 с. – (Мастера психологии).

Ч/З


Зимняя И.А. Педагогическая психология : учеб. / И.А. Зимняя. – Изд. 2-е доп., испр, перераб. – М. : Логос, 2009. – 384 с.

Ч/З


Максименко С.Д. Общая психология / С.Д. Максименко. – М. : Рефл-бук ; К. : Ваклер, 2004. – 528 с. – (Общеобразовательная библиотека).

Ч/З
Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Сборник задач по начертательной геометрии : учебное пособие / Ю. И. Королев, С. Ю. Устюжина. Спб. Питер, 2008. 320 с iconУчебное пособие для студентов высших учебных заведений / Л. А. Головчиц. M: Владос, 2001. 304 c
Лекція особливості розвитку, навчання ta виховання дітей 3 порушеннями слухової функції
Сборник задач по начертательной геометрии : учебное пособие / Ю. И. Королев, С. Ю. Устюжина. Спб. Питер, 2008. 320 с iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Основы экологической безопасности территорий и акваторий : учебное пособие / М. Е. Краснянский. – Харьков : бурун и К, 2013. 268...
Сборник задач по начертательной геометрии : учебное пособие / Ю. И. Королев, С. Ю. Устюжина. Спб. Питер, 2008. 320 с iconПідприємство «центр спб» харківської обласної громадської організації «союз працівників сфери безпеки» спб

Сборник задач по начертательной геометрии : учебное пособие / Ю. И. Королев, С. Ю. Устюжина. Спб. Питер, 2008. 320 с iconУчебное пособие предисловие воспитание в первобытном обществе глава возникновение воспитательного процесса
Воспитание и школа в византии. C:\Users\Сява\AppData\Local\Temp\Rar$DI00. 911\сд 001\Documents and SettingsИхтик. Ihtikрабочий столпед3...
Сборник задач по начертательной геометрии : учебное пособие / Ю. И. Королев, С. Ю. Устюжина. Спб. Питер, 2008. 320 с iconПлан-конспект уроку з математики в 6 класі за темою: «Розв’язування задач на сумісну роботу»
Теоретичне обґрунтування проблеми розв’язання задач на одночасний рух та спільну роботу 6
Сборник задач по начертательной геометрии : учебное пособие / Ю. И. Королев, С. Ю. Устюжина. Спб. Питер, 2008. 320 с iconСборник студенческих сочинений, посвященный 70-ой годовщине Победы нашего народа в Великой Отечественной войне
«Не гасни в сердце, памяти свеча»: сборник студенческих сочинений, посвященный 70-ой годовщине Победы нашего народа в Великой Отечественной...
Сборник задач по начертательной геометрии : учебное пособие / Ю. И. Королев, С. Ю. Устюжина. Спб. Питер, 2008. 320 с iconЗвіт про дослідження на місці Успенської церкви в с. Лютенька Гадяцького району Полтавської області у 2008 році. Полтава 2008 зміст вступні зауваження
Лютенька Гадяцького району Полтавської області. Дослідження проводилися на підставі Відкритого листа №424/0441 виданого 26 червня...
Сборник задач по начертательной геометрии : учебное пособие / Ю. И. Королев, С. Ю. Устюжина. Спб. Питер, 2008. 320 с iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка