Сциплін студентам немовних спеціальностей всеукраїнська науково-практична конференція Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 7-8 червня 2013 р. КиївСторінка1/12
Дата конвертації16.05.2017
Розмір2,17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Національний авіаційний університет


ПОДОЛАННЯ МОВНИХ ТА КОМУНІКАТИВНИХ БАР’ЄРІВ:

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

СТУДЕНТАМ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ВСЕУКРАЇНСЬКА науково-практична конференція

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

7-8 червня 2013 р.

Київ

УДК 378.147:81′243 (034.2)
Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 16 березня 2012р.)/Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т.-К.:Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2012. – 290 с.
Містить матеріали доповідей щорічної науково-практичної конференції з проблем гуманітарної освіти у вищих навчальних закладах галузевого спрямування за науково-практичним напрямом «Іноземна філологія».
Редакційна колегія:
А. Гудманян директор Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, доктор філологічних наук, професор (голова);

Т. Вакуленко завідувач кафедри іноземної філології Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, кандидат філологічних наук, доцент (заступник голови);

М. Желуденко доцент кафедри іноземної філології Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, кандидат педагогічних наук (коректор);

А. Сабітова викладач кафедри іноземної філології Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, (відповідальний секретар).


Рекомендовано до друку вченою радою Гуманітарного інституту

(Протокол № 5 від 16 лютого 2012 р.)© Національний авіаційний

університет, 2012

Зміст
АНДРУСЬ Л  А.

Використання відеоресурсів на уроках французької мови

БОЛОТНА Т. М.

Застосування сугестивних технологій у мові телереклами


БОНДАРЕНКО Л. О.

Critical thinking and analysis in teaching business English

ВАКУЛЕНКО Т. О.

Особенности функционирования риторических местоименных вопросительных предложений фразеологизированной структуры в контексте констативных речевых актов.

ВАСИЛЕЦЬ Т. С., СЛОБОЖЕНКО Р. А.

Формування готовності студентів вищих технічних закладів до академічної мобільності

ВИЛКА ЛЯ.

Використання інтерактивних технологій на заняттях з української мови як іноземної

ГЛУЦЬКА Т. В.

Мова спілкування через Інтернет

ГОРЮНОВА М. М.

Деякі особливості аудіювання студентів немовних спеціальностей

ГРИНЮК С. П.

Професійна готовність учителя іноземних мов у системі фінської освіти

ДАВИДЕНКО А. О.

Сучасні прийоми та техніка перекладу термінів з англійської на українську мову

ДЕМЬЯНЕНКО МВ., ШИШМАРЕВА Т. А., ОСТАПКО А. Н. Учебный текст по специальности как особая коммуникативная единица

ДЯДЕЧКО А. Н.

Задачи и организация курса английского языка профессионального общения для персонала промышленного предприятия

ЖАРОЇД Ю. А.

Комунікативний метод навчання у викладання іноземної мови

ЖЕЛУДЕНКО М. А.

Основные функции англицизмов в слоганах немецкой рекламы

ЗУБРИЦКАЯ О. В.

Формирование лексических навыков у студентов экономиических специальностей

ІВАНОВ Є. О.

Критерії оцінки ефективності зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови

ІВАНОВА Ж. Є.

Особливості перекладу німецької науково-технічної літератури

КАЗАНІЩЕВА Н. Р.

Німецькомовна література Буковини

КАРП М. А.

Types of exercises in business English course books

КАРП МА., ПИЛИПЕЦЬ ОВ.

Освітні процеси в Україні

КОНАКОВА ОІ.

Запозичення як результат кросс-культурних процесів

КОСОЛАПОВ ВІ.

До проблематики оказіоналізмів

КОТВИЦЬКА ВА.

О значении слова и его употреблении (на примере англицизмов в современном немецком языке)

КОЧЕРГІНА ЛВ., САХНО К. М.

Современные информационные технологии: опыт практического применения Интернет-ресурсов в обучении иностранному языку

КУЗНЄЦОВА Ю. І., ПІМЕНОВА Т. Г.

Роль невласної деривації у поповненні французької будівельної термінології

КУЛЬЧИЦЬКИЙ В. І.

Тенденції розвитку словотвірної системи сучасної німецької мови

ЛАЗЕБНА О. А.

Про аспекти прояву мовної особистості в діалогічній та полілогічній формах мовлення (на матеріалі сучасної німецької та австрійської художньої прози та текстів інтерв’ю)

ЛЯПУНОВА Н. В.

Зміна мовного коду та кіберспангліш: як англійська мова впливає на іспаномовну комунікацію в Інтернеті

МАРЧЕНКО Д. О., МОРОЗОВА І. М., ПРОНЯЄВА В. Е.

Different approaches to home work

МІРОШНИК С. О.

Основні етапи використання компаративних фразеологізмів-зоонімів в іспанській та англійській мовах

ПОПОВА Н. М.

Когнітивна метафора як засіб репрезентації лінгвокультурних концептів (на матеріалі іспанської мови)

ПОСТНІКОВА ОМ.

Методика викладання дисципліни «Ділова іноземна мова» студентам немовних спеціальностей

САБІТОВА А. П.

Лінгвокраїнознавчий аспект викладання іноземної мови

СІМОНОК В. П.

Нові підходи та методи викладання іноземної мови у вищому юридичному навчальному закладі

СКАЛЬСЬКАЯ В. А., САХНО Е. М.

Формирование лексических навыков: техника качественного запоминания новых слов

СКОБНІКОВА О. В.

Особливості мовлення Інтернет-форумів

СКОБНІКОВА ОВ.

Загальні характеристики метафор в науково-технічних текстах

СЛОБОЖЕНКО РА., БОНДАР О. А.

The difficulties of using business idioms in cross-cultural communication

СТОЙКО РМ.

Usage of inversion grammatical structures with emphatic purpose in English sentence

СТРЕЛЬНІКОВА ЛГ., ВОЛОХ СВ.

Методика використання сучасних інформаційних технологій навчання на практичнх заняттях з англійської мови

ТЕЛЕШУН К. О.

Вивчення фахових торгівельних текстів у викладанні студентам ВНЗ турецької мови професійного спрямування

ТОМАЗ И. А., МІРОШНИЧЕНКО И. В.

Эффективный способ формирования коммуникативной компетенции студентов при работе над специальным текстом

ФЕДОРІВ ЯР., СОЛОМАШЕНКО НВ., ЖУКОРСЬКА ЛП. Fishbowl discussion as a speaking confidence booster: naukma case study

ЧЕРКАШИН СВ. Використання мультимедійних засобів та інтерактивних методів у процесі навчання іноземним мовам

ЧЕРНЯК І. В.

Навчання продуктивного читання як засіб підвищення успішності оволодіння іноземною мовою

ЯГЕНІЧ Л. В.

Мовний Портфель як засіб формування стратегічної компетентності в процесі навчання іншомовного аудіювання у майбутніх лікарів

ЯЦЕНКО ІМ.

Використання Інтернет-ресурсів у викладанні та навчанні англійської мови
НАШІ АВТОРИ

Лідія Андрусь

канд. філолог. наук, м. Київ
Використання відеоресурсів на уроках французької мови
В умовах модернізації освіти і викладання іноземної мови загалом на уроках все частіше використовуються мультимедійні носії. Це спрямовано на створення умов для формування і розвитку комунікативних умінь, мовленнєвих і загальнокультурних навичок. Під час проведення занять з використанням відеоресурсів викладач повинен ставити перед собою мету комплексного використання технічних засобів навчання з переходом від репродуктивної форми навчальної діяльності до самостійної, такої, що спонукає до творчості. Тобто, переноситься акцент на формування комунікативної культури, засвоєння загальнокультурних знань, розвиток умінь працювати з різними типами і джерелами інформації. Робота з відеоматеріалом на уроках французької мови дозволяє реалізувати принцип варіативності, що проявляється у можливості використовувати різні засоби навчання для розв’язання навчальних і комунікативних завдань. Урахування міжпредметних зв’язків здійснюється за рахунок використання у роботі відеоматеріалів з країнознавства.

Отримана інформація може бути використана не тільки для соціокультурного розвитку, але й для виконання проектів з різних інших дисциплін.

Завдання для роботи з переглянутим матеріалом має відповідати наступним вимогам:


  • автентичність мовного матеріалу, його відповідність соціокультурним вимогам сучасного життя;

  • можливість індивідуалізації навчання;

  • відповідність відеоматеріалів інтересам молоді;

  • спонукання студентів до здійснення міжособистісного і міжкультурного спілкування з використанням знань про національно-культурні особливості нашої країни і Франції чи будь-якої іншої франкомовної країни.

Окрім цього, вправи, що використовуються на заняттях з відео, дозволяють також розвивати наступні компенсаторні уміння учнів:

  • уміння виходити із положення у разі браку мовних засобів,

  • розвиток мовленнєвої здогадки;

  • розвиток уміння прогнозувати зміст за наявності певних фактів, текстів і т. ін.

Таким чином, використання відеоматеріалу на уроці дозволяє інтенсифікувати роботу одного з найважливіших видів мовленнєвої діяльності – аудіювання автентичних текстів. Під час проведення відео-уроків необхідно дотримуватися основних підходів і принципів їхнього проведення, а саме, критеріїв відбору матеріалу для відео-уроку.

  1. Вимоги до зйомки:

а) зображення і звук мають бути чіткими і якісними;

б) необхідна наявність великих планів з показом того, хто говорить і поєднання їх із загальними планами, в яких зображено ситуацію;

в) міміка персонажів повинна бути чіткою.

2. Вимоги до сюжету:

а). повинен прослідковуватися чіткий зв'язок між сюжетом і змістом діалогів у сценах.

3. Вимоги до мови персонажів:

а) на початковому етапі роботи з відео мова має прослуховуватися достатньо чітко, без сторонніх перепон;

б) темп мовлення не повинен бути дуже швидкий,мають бути природні паузи між висловлюваннями;

в) бажано, щоб учні були ознайомлені з акцентом того, хто говорить, якщо така особливість присутня, арготичні висловлення повинні бути достатньо короткими і не дуже важкими для розуміння;

г) мова повинна бути сучасною, відповідно до вимог і норм літературної мови.

Вимоги до тривалості сюжетів:

а) сюжети можуть бути не більше 10-15 хвилин або ділитися на смислові частини;

б) уривки повинні мати закінчений сюжет.

Вимоги до змісту:

а) ситуації можуть бути типовими тим, які можуть зустрітися студентами в реальному житті;

б) для заняття можуть бути обрані навчальні, художні фільми, рекламні роліки та інші сюжети.

План відео-уроку передбачає наступні етапи:


  1. Les travaux préparatifs :

– Les travaux préliminaires – на цьому етапі відбувається повторення лексики, що є близькою до теми фільму, а також стимулювання інтересу студентів до теми,

– Le travail créatif, у ході якої можна надати можливість учням представити назву фільму, використати проблемні ситуації, пов’язані з темою, що обговорюють (наприклад: «Уявіть, що Ви…», «Щоб Ви зробили б, якщо…» і т. ін.). Можна попросити учнів зробити прогноз щодо сюжету фільму,

– Le travail avec le nouveau lexique, під час якої учням представляються нові слова за певною темою.

2. La projection:

– la comparaison des prédictions;

– la recherche de l’information;

– le travail avec l’extrait choisi – цей етап надає найбільшу можливість для формування елементів комунікативної культури. Окрім цього, на цьому етапі проводиться відпрацьовування основних навичок дешифрування тексту, що є важливим аспектом аудіювання. Учні переглядають окремий уривок додатковий раз і потім виконують вправи. Деякі з цих вправ представлені нижче:

Prédiction – відео-сюжет показується із звуком і зображенням, але час від часу кадр зупиняється і під час паузи учні намагаються передбачити, що персонажі скажуть чи зроблять в наступному кадрі.

Audition et visionnage – група розділена на дві підгрупи. Перша виходить з аудиторії, поки друга дивиться епізод з вимкнутим звуком. Перша група повертається, друга залишає аудиторію. Епізод програється знову, але вже зі звуком, але без зображення. Потім підгрупи об’єднуюються, розподіляються на пари і обговорюють, що відбувається у кадрі, хто що сказав.

Pensées des personnages – ця вправа заснована на ідеї, що люди не завжди говорять те, що думають. Зупиніть відео на ключовому моменті і запропонуйте студентам припустити, які справжні думки мовця.

Jeu de rôle du personnage – кожному студенту надається окремий персонаж для вивчення. Учень повинен у ході перегляду уважно вивчити, як зіграна роль. Потім студент має зіграти по памяті свою роль. Не обов’язково відтворювати текст дослівно, треба тільки грати згідно ролі свого персонажу.

Etude du personnage – робота у групах: учні пишуть слова, які вони асоціюють з кожним із героїв сюжету і пояснюють, чому, на їхню думку, саме ці слова підходять до персонажу.

Reconstitution des dialogues d’après les images – обирається сюжет, що містить у собі діалог, на папері відтворюються репліки тільки одної ролі, іншу треба відновити. Учням показується відео без звуку. Потім відбувається трансляція тільки зі звуком. Розподіляють студентів на пари і дають кожній парі діалог. У кінці роботи сюжет показується знову зі звуком і зображенням, і порівнюється робота учнів і оригінального тексту.

Qui a dit cela ? – студентам видається завдання з рядком із діалогу й іменами персонажів. Перегляд проводиться без звуку. Після цього учні мають сказати, які слова належать певному персонажу. Потім перегляд проводиться із звуком, і учні перевіряють свої передбачення.

Language du corps – учні спостерігають за мімікою і жестами персонажа під час перегляду без звука, потім студенти намагаються дати інтерпретацію цим жестам. Після цього учні порівнюють свою інтерпретацію з тим, що побачили и почули.

3. Le travail après la projection

– la révision et des commentaires du lexique du sujet

– la discussion de ce qu’on a vu et la comparaison avec la vie réelle.

– les travaux créatifs.

Тетяна. Болотна

м. Київ


Каталог: bitstream -> NAU -> 18317
NAU -> Тема № Місце І значення конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
NAU -> Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
NAU -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма
NAU -> А. А. Заслужена, викладач актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти швейцарської конфедерації
NAU -> Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
NAU -> Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання
NAU -> Теоретико-методологічні засади роботи 7
NAU -> Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Сциплін студентам немовних спеціальностей всеукраїнська науково-практична конференція Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 7-8 червня 2013 р. Київ icon14 грудня 2015 р. V всеукраїнська науково-практична конференція “Андріївські читання”
Володимира. Минуле І сьогодення (з нагоди 1000-річчя успіння князя Володимира І 400-річчя Київських духовних шкіл) : матеріали V...
Сциплін студентам немовних спеціальностей всеукраїнська науково-практична конференція Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 7-8 червня 2013 р. Київ iconМіжнародна науково-практична конференція
У виданні вміщено програму Міжнародної науково-практичної конференції «іv міждисциплінарні гуманітарні читання»
Сциплін студентам немовних спеціальностей всеукраїнська науково-практична конференція Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 7-8 червня 2013 р. Київ iconМатеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Пріоритети сучасної філології: теорія І практика" Збірник наукових праць студентів Полтава 2008 ббк 80
Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології
Сциплін студентам немовних спеціальностей всеукраїнська науково-практична конференція Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 7-8 червня 2013 р. Київ iconМатеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у Другій світовій війні: міфи І реальність»
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у Другій світовій війні: міфи І реальність» (до 70-річчя перемоги...
Сциплін студентам немовних спеціальностей всеукраїнська науково-практична конференція Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 7-8 червня 2013 р. Київ iconЙного навчання в умовах соціально-економічної нестабільності матеріали VIІ міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) Частина Київ 2014
Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) : у ч. – Ч. / уклад. Л. М. Капченко, С. О. Тарасюк, Л. Г....
Сциплін студентам немовних спеціальностей всеукраїнська науково-практична конференція Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 7-8 червня 2013 р. Київ iconИємництва матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору» київ 2017 р
...
Сциплін студентам немовних спеціальностей всеукраїнська науково-практична конференція Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 7-8 червня 2013 р. Київ iconПрограма Міжнародної науково-практичної конференції 24-25 вересня 2009 р. Київ 2009 Порядок роботи конференції
Секція ІІ „Краєзнавча робота як сфера науково-практичної діяльності бібліотек, архівних та музейних установ”
Сциплін студентам немовних спеціальностей всеукраїнська науково-практична конференція Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 7-8 червня 2013 р. Київ iconОбслуговування повітряного руху україни проблеми навігації І управління рухом тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених І студентів
Проблеми навігації І управління рухом: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених І студентів; м....
Сциплін студентам немовних спеціальностей всеукраїнська науково-практична конференція Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 7-8 червня 2013 р. Київ iconМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України
Науковий збірник містить доповіді й повідомлення, які надані учасниками Міжнародної науково-практичної конференції „Державна історична...
Сциплін студентам немовних спеціальностей всеукраїнська науково-практична конференція Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 7-8 червня 2013 р. Київ iconВсеукраїнська науково-практична конференція
Вимірності фазового простору на прикладі математичної моделі хімічного реактора 30


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка