Шляхи оптимізації логіко математичної діяльності дітей дошкільного вікуСкачати 85,29 Kb.
Дата конвертації09.09.2017
Розмір85,29 Kb.

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради ДНЗ №13 "Пілот"

Шляхи оптимізації логіко - математичної діяльності дітей дошкільного віку


Вихователь:

Шуміліна С.М.

Біла Церква

2013
Своєчасно помічати нові тенденції, брати до уваги реальний життєвий контекст, рухатися з вимогами нової епохи, поєднувати в собі гнучкість з чіткою педагогічною позицією – важлива умова професійного та особистісного педагога, оптимізація його діяльності. Сучасні вимоги до дошкільної освіти в Україні визначають завдання логіко-математичного розвитку дітей та

забезпечення оволодіння майбутніми вихователями дошкільних закладів методикою формування в дітей логічних умінь для подальшого використання в практичній діяльності. Дошкільна освіта вимагає переосмислення педагогами всього навчально-виховного процесу, пошуку ефективних шляхів здійснення освітньо-виховної роботи з логіко-математичного розвитку дітьми дошкільного віку.

Навчання дошкільника розмірковувати стає одним з важливих

педагогічних завдань, яке належить розв’язувати в контексті його

особистісного розвитку в цілому й логіко-математичного зокрема. Саме тому в

основу змістових ліній логіко-математичного аспекту Базового компонента

покладено такі логічні і математичні операції, як серіація, класифікація,

вимірювання та обчислення.

Взагалі термін “логіка” походить від давньогрецького слова “логос”, значення

якого пов’язане із поняттями “мислення” та “мова”, “мовлення”. Логіка − сукупність

наук про закони й форми мислення, про логіко-математичні закони числення, про

найбільш загальні закони мислення. Результати педагогічних і психологічних досліджень свідчать, що загальному розумовому розвитку сприяє систематизація вже сформованих знань. Матеріал,певним чином упорядкований у чітку систему з простим принципом побудови, легше засвоюється, ніж розрізнений, випадковий. Перехід від пізнання окремих зовнішніх властивостей явища до внутрішніх, суттєвих їхніх зв’язків, які відіграють важливу роль у розвитку змісту й форм мислення, може бути здійснений тільки в процесі засвоєння дітьми відповідної системи знань, коли кожне наступне уявлення або поняття витікає з попереднього, а вся система спирається на певні вихідні положення, що виступають як її центральне ядро.

Логічне мислення − операції порівняння, синтезу, аналізу, узагальнення,

абстрагування, дедуктивних (від загального до часткового) та індуктивних (від

часткового до загального) його форм. До кінця дошкільного віку формуються елементи логічного мислення з опорою на поняття. Поняття формується в тому випадку, коли організовано перехід дитини від зовнішніх орієнтовних дій до дій внутрішнього плану. При цьому зовнішнє середовище замінюється словесним позначенням, що дає можливість переносити дії на різні ситуації. Важливе значення в розвитку мислення дошкільника має знаково-символічна діяльність. Вона дозволяє моделювати й перетворювати об’єктивний світ до внутрішнього плану свідомості: заміщення, кодування, моделювання, схематизація, узагальнення тощо. Виокремлюють такі етапи становлення знаково-символічної діяльності: заміщення (гра, мовлення, малювання, конструювання), моделювання, розумове експериментування (творчі процеси, індивідуальні особливості). Завданнями логіко-математичного розвитку є формування логічних прийомів (операцій) розумової діяльності, а також уміння розуміти та простежувати причинно-наслідкові зв’язки явищ і вміння будувати прості умовиводи на основі причинно-наслідкового зв’язку.

Логічний і математичний компоненти – взаємозалежні, оскільки математичні

знання засвоюються за допомогою логічних прийомів. Тільки правильно

організована діяльність дітей і вихователя в процесі навчання забезпечує достатній рівень логіко-математичного розвитку дітей. Бо кожне логіко-математичне поняття й уміння формується поступово, поетапно, на основі виконання математичних і логічних операцій, доступних конкретній підгрупі дітей. Тому в роботі з логіко-математичного розвитку вихованців необхідно враховувати послідовність засвоєння ними логічних операцій.

Основними завданнями розвитку логічного мислення дитини є: навчити

формулювати мету; виділяти головне, не фіксуючи уваги на несуттєвому та

другорядному; аналізувати, синтезувати, порівнювати; класифікувати предмети і

явища за певними ознаками; узагальнювати, розділяти ціле на частини; конструювати моделі за схемами, аргументувати свої судження; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, висувати припущення та гіпотези.

Логічні уміння – необхідний засіб для освоєння дошкільником навколишньої

дійсності, засвоєння матеріалу в будь-якій галузі знань, у тому числі й математиці. Вони використовуються для узагальнення та систематизації знань, дають дитині можливість самостійно виводити нове знання з уже засвоєного.

Педагогічна робота з розвитку логіко-математичних умінь дітей полягає у

створенні відповідних умов для формування в дошкільника пізнавальної активності: вправляння в умінні досліджувати, трансформувати, експериментувати та моделювати різні за розміром, кількістю та просторовим розміщенням об’єкти;

використання розумових операцій і логічних прийомів; здійснення вимірювань таелементарних обчислень. Значно важливіше, щоб сучасний дошкільник міг звертатися до своїх логічних і математичних умінь у ході пізнання широкого світу, зокрема співвідносити інформацію з фактами власної біографії, орієнтуватися у просторі, відчувати рух, характеристики часу, засвоювати основні закони буття (зміни дня і ночі, переходу світла в темряву й навпаки), визначити своє положення серед об’єктів природи, предметів та людей; знаходити схоже і відмінне, опановувати дії об’єднання, упорядкування, групування предметів довкілля – одним словом, діяти свідомо, з відчуттям доцільності зробленого, з розумінням зв’язку причин та наслідків.

Педагог має фіксувати увагу дитини на тому, як вона розмірковує і як

вчиняє, до чого це призводить, виховувати свідоме ставлення до своїх дій,

стимулювати бажання самостійно виводити логічні судження щодо своїх

вчинків, навчити робити власні припущення. Освітньо-виховний процес ми

розглядаємо як необхідну форму логіко-математичного розвитку дитини. Його

ефективність має оцінюватися за якісними змінами в пізнавальній діяльності

кожного вихованця.

Навчання матиме розвивальний характер лише у тому разі, якщо дитину

включати в розвивальну, а отже, й самостійну діяльність, яка розгортається під різними педагогічними впливами, серед яких домінує особистісно розвивальне. Зрештою дитина має бути суб’єктом такої діяльності.Викладач Уманського Державного університету І.Ю.Підлипняк пропонує три апробовані технології навчання дошкільників і вважає їх позитивними позитивними:

"Працюючи за першим варіантом, ми поєднували змістову й процесуальну

сторони пізнавальної діяльності. Для цього проводили заняття, в яких поєднували

різні форми пізнавальної діяльності дітей, виходячи при цьому з основної

дидактичної мети і характеру навчального матеріалу за змістом і складністю, потреб вихованців. На етапі вивчення нових знань, первинного формування умінь,

узагальнення й систематизації знань, якщо основна дидактична мета й характер

навчального матеріалу були однакові для всіх дітей, застосовували індивідуально-

фронтальну та колективно-фронтальну форми пізнавальної діяльності. Якщо ж

основна дидактична мета, зміст і складність навчального матеріалу

диференціювалися для різних дітей, паралельно застосовували індивідуально-

групову, колективно-групову та індивідуальну форми на фоні фронтальної

організації роботи з дітьми. На етапах творчого використання знань і вдосконалення вмінь та виявлення якості знань і вмінь у дітей дошкільного віку індивідуалізували завдання й застосовували індивідуально-фронтальну, індивідуально-групову, індивідуальну та парну форми пізнавальної діяльності дітей. За умови здійснення освітнього процесу на діагностичній основі поєднання різних форм пізнавальної діяльності, залежно від мети та характеру навчального матеріалу за змістом іскладністю цей варіант роботи давав можливість здійснювати особистісний підхід до дітей.

У другому варіанті всю роботу проводили підгрупами, дотримуючись таких

самих принципів, що й першому варіанті. Це давало вихователям можливість більше спостерігати за способом і темпом діяльності кожної дитини, своєчасно міняти чи доповнювати індивідуальні роздавальні картки, враховувати індивідуальні особливості та потреби кожного вихованця.

Найоптимальнішим щодо здійснення особистісного підходу було навчання

дошкільнят у різних видах діяльності (третій варіант роботи). Вихователь, виходячи з основної дидактичної мети й змісту навчального матеріалу, обладнував у груповій кімнаті центри інтересів і стежив, щоб усі діти побували в кожному з них. Педагог виконував роль консультанта, здійснюючи таким чином опосередкований вплив на дитину. Створюючи проблемні ситуації вибору, ставлячи запитання і вносячи пропозиції в ігровій формі, педагог здійснював непряме навчання, стимулював вихованців застосовувати знання та вдосконалювати свої вміння. Така технологія дає змогу інтегрувати зміст освіти й непомітно вводити дітей у світ логіко-математичних уявлень."
Дослідження допомогло виявити основні педагогічні умови здійснення

особистісного підходу: професійно-педагогічна готовність вихователя здійснювати

особистісно-орієнтований підхід, знання індивідуальних особливостей та потреб кожної дитини в певному періоді її розвитку; адаптація програми до можливостей кожного вихованця (але не нижче базового рівня); наявність дидактичного матеріалу, що дає змогу індивідуалізувати пізнавальні завдання; організація освітнього процесу на діагностичній основі, різних рівнях складності; застосування варіативних технологій навчання, урізноманітнення форм пізнавальної діяльності дошкільнят та залучення батьків до освітньо-виховної роботи з дітьми. Для розвитку логіко-математичних умінь важливо, щоб навколишнє середовище, в якому перебуває дошкільник, було варіативним, різноманітним, надавало дитині можливості почуватися відкривачем нових знань, було доступним для ознайомлення.

Література
1. Базова програма “Я у світі” : методичні рекомендації для вихователів

ДНЗ / упоряд. О. Б. Полєвікова. – Х. : Основа, 2009. – 336 с.


2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне

виховання. – 1999. – № 1. – С. 6–19.


3. Баглаєва Н. Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку

дошкільників / Н. І. Баглаєва // Дошкільне виховання. – 1999. – № 7. – С. 5–7.


4. Зайцева Л. І. Математична компетентність: диференційований підхід /

Л. І. Зайцева // Палітра педагога. – 2004. – № 2. – С. 16–17.


5. Кононко О. Л. Психологічні основи особистісного становлення

дошкільника (Системний підхід) / О. Л. Кононко – К. : Стилос, 2000. – 336 с.


6. Плетеницька Л. С. Логіко-математичний розвиток дошкільників /

Л. С. Плетеницька, К. Л. Крутій. − Запоріжжя : ЛІПС, 2002. – 156 с.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Шляхи оптимізації логіко математичної діяльності дітей дошкільного віку iconРозвиток просторової орієнтації у дітей дошкільного віку
Ознаки недостатнього розвитку просторового сприймання та орієнтації в різних видах діяльності у дітей старшого дошкіль­ного віку
Шляхи оптимізації логіко математичної діяльності дітей дошкільного віку iconРозвиток рухової активності дітей дошкільного віку
Рухова активність дітей дошкільного віку за рахунок навчання грі в елементарний футбол буде збільшуватися, якщо проводити педагогічну...
Шляхи оптимізації логіко математичної діяльності дітей дошкільного віку iconМетодичні рекомендації з курсу "Література для дітей дошкільного віку з методикою" для напряму підготовки 010101 «Дошкільна освіта»
Днз чільне місце посідає курс «Література для дітей дошкільного віку». Вона відіграє велику роль у вихованні багатої, національно...
Шляхи оптимізації логіко математичної діяльності дітей дошкільного віку iconКафедра дошкільної І початкової освіти Спеціальність «Дошкільна освіта» Викладач: доцент Єнгаличева І. В. Назва навчальної дисципліни «література для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку»
Ного віку : є ознайомлення студентів з досягненнями як вітчизняної, так І світової літератури для дітей, виробити навички виразного...
Шляхи оптимізації логіко математичної діяльності дітей дошкільного віку iconПрограма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень

Шляхи оптимізації логіко математичної діяльності дітей дошкільного віку iconОсвітній проект «в світі дерев»
Представляємо до вашої уваги освітній екологічний проект «В світі дерев» алгоритм роботи щодо ознайомлення з деревами найближчого...
Шляхи оптимізації логіко математичної діяльності дітей дошкільного віку iconКонспект інтегрованого заняття для старшого дошкільного віку «тарасові шляхи»
Тараса Шевченка, розвивати інтерес до поезії, бажання слухати та вчити напам’ять вірші великого поета та пісні на його слова; виховувати...
Шляхи оптимізації логіко математичної діяльності дітей дошкільного віку icon«Екологічне виховання дітей дошкільного віку через призму використання сучасних інноваційних технологій»
Стан довкілля І зміни, що відбуваються в природному середовищі, набувають значних загрозливих масштабів
Шляхи оптимізації логіко математичної діяльності дітей дошкільного віку iconНавчальний проект «Моя Батьківщина –Україна» для дітей старшого дошкільного віку Щербина Алла Миколаївна
Мета проекту: сприяти розширенню світогляду дітей, формувати почуття любові до рідної землі, гордості до неї, не соромитися виказувати...
Шляхи оптимізації логіко математичної діяльності дітей дошкільного віку iconКомплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» Київ 2013 р
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка