Шляхи подолання мовних таСторінка1/12
Дата конвертації29.05.2017
Розмір2.33 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університетGesellschaft für deutsche Sprache e. V. [GfdS]

(Wiesbaden, Deutschland)

ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ МОВНИХ ТА

КОМУНІКАТИВНИХ БАР’ЄРІВ:

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТАМ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (6-7 червня 2014 р.)

Київ 2014

ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ
Ірина Аргатюк

Олена Базілевич

м. Київ
СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ

ІНОЗЕМНИХ МОВ

Стрімкі зміни, що відбуваються в українському суспільстві, досягнення в галузі лінгводидактики та практики навчання іноземним мовам ставлять перед освітньою системою України необхідність оновлення методів та технологій навчання.

Викладач має володіти новітніми методами та технологіями викладання іноземних мов, щоб оптимально дібрати ті чи інші інструменти та засоби навчання для отримання максимального синергетичного ефекту у студентській аудиторії.

Серед сучасних технологій та методів навчання можна виділити такі: технологія сугестивного навчання, технологія критичного мислення, проектна технологія навчання, проблемний та інтерактивний методи навчання

Сугестивна технологія передбачає створення особливих психолого-педагогічних умов для навчання людини, яка ґрунтується на формуванні віри у здійсненність навчальних завдань; постійне позитивне емоційне підкріплення шляхом створення естетично-комфортних умов співпраці, навіювання думки про потужні можливості інтелекту студента та демонстрації швидкого поступу у вивченні навчальної дисципліни.

Сугестивна технологія є засобом психологічного впливу на колектив, який навчається. Цей засіб, керуючись тими чи іншими реакціями чи процесами в організмі людини, викликає ефект розширення пізнавальних і репродуктивних можливостей особистості, що в цілому спричиняє інтенсифікацію навчального процесу, тому що сугестія – це форма емоційно-вербального керування різними психічними, психофізіологічними та фізіологічними реакціями людини. Тому в сугестивних технологіях широко використовується метод релаксації. Релаксація – стан, який характеризується деяким зниженням якості свідомості, викликається за допомогою навмисного вольового зусилля (концентрації) студентів, щоб впливати на сферу неусвідомлюваного навіювання. Як правило, у релаксопедичному сеансі студенту належить активна роль у саморегулюванні та управлінні своїм психічним станом. Проте заняття проводяться при безпосередній участі викладача, який керує процесом саморегуляції.

У навчанні просто неможливо обійтися без процесів навіювання та самонавіювання. Інша справа – мета цих процесів, їх характер, інтенсивність. Навіювання та самонавіювання – могутня зброя в арсеналі педагога вищої школи. Таким чином, сугестивні технології – невід’ємний компонент навчального процесу.

В основі розвитку критичного мислення лежить метод чергування прийомів організації навчально-пізнавальної діяльності, що забезпечує підтримку постійного інтересу на занятті; забезпечує вироблення у студентів уміння критично ставитися до будь-якої інформації.

Технологія розвитку критичного мислення дає студенту вміння критично мислити, відповідно ставитись до власної освіти, працювати у співробітництві з іншими, бажання вчитися протягом усього життя.

Технологія дає викладачу вміння створювати в аудиторії атмосферу відкритості та відповідального співробітництва, можливість використати модель навчання і систему інших методик, що сприяють розвитку навичок критичного мислення і самостійності у процесі навчання.

Метод проектів орієнтований на самостійну діяльність студентів (індивідуальну, парну, групову) у відведений для них час (від декількох хвилин заняття до декількох тижнів, а іноді й місяців) та вимагає інтегрованих знань і пошуку шляхів розв’язання проблеми. Основна складова методу – самостійність студента. Важливим є також структурування змістовної частини проекту із зазначенням поетапних результатів.

Що ж таке метод проектів? Він трактується методистами і викладачами по-різному. Нам ближче трактування Євгенії Семенівни Поллат, доктора педагогічних наук, професора, де вона дає визначення методу проектів як певну сукупність учбово-пізнавальних прийомів, які дозволяють вирішити ту або іншу проблему в результаті самостійних дій студентів з обов'язковою презентацією цих результатів.

«Усе, що я знаю, я знаю, для чого мені це треба і де і як я можу це застосувати» – ось основна теза сучасного розуміння методу проектів, який залучає багато освітніх систем, які прагнуть знайти розумний баланс між академічними знаннями і практичними уміннями.

Отже, ефективність використання проектного методу в практиці навчання іноземній мові висока у всіх видах діяльності: збільшується швидкість читання, покращується якість перекладу тексту, удосконалюються уміння усної і письмової мови, розширюється кругозір учнів, розвиваються комунікативні навики, прагнення самостійно добувати і використовувати нові знання. Отже,проект – це п'ять «П». Проблема – Проектування – Пошук інформації – Продукт – Презентація.

Сутність навчання дозволяє створювати у навчальному процесі проблемні ситуації для розв’язування їх шляхом висунення гіпотез, обґрунтування та перевірка їх, що є необхідною складовою саме творчого мислення.

Особливістю проблемного навчання є те, що воно змінює мотивацію пізнавальної діяльності: провідними стають пізнавально-спонукальні інтелектуальні мотиви. Інтерес до навчання виникає у зв’язку з проблемою і розгортається у процесі розумової праці, пов’язаної з пошуками та знаходженням рішення проблемного завдання або сукупності завдань. На цих засадах виникає внутрішня зацікавленість, що перетворюється на чинник активізації навчального процесу та ефективності навчання.

Пізнавальна мотивація спонукає студента розвивати свої схильності та можливості.

Інтерактивне навчання передбачає постійну, активну взаємодію, взаєморозуміння викладача та усіх студентів групи – учасників процесу навчання; вирішення загальних, але значущих для кожного учасника завдань, проблем; рівноправність викладача та студентів як суб’єктів навчального процесу.

Інтерактивні технології ( мозковий штурм, займи позицію, розігрування ситуацій у ролях, ток-шоу тощо) активно використовуються на заняттях з англійської мови.

Загалом, інтерактивне навчання дає змогу наблизити викладання до нового, особистісно-орієнтованого рівня.Висновки: Отже, вивчення та застосування на практиці інноваційних методів та технологій навчання надають можливість викладачам іноземної мови реалізувати концепцію вищої школи та підвищити ефективність навчального процесу та рівень знань студентів.
Татьяна Акопян

г. Киев
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ

В ОБЛАСТИ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

Коммуникативная компетенция не является чем то однородным, а состоит, по меньшей мере, из двух компонентов, поскольку функционирует на основе не менее чем двух разных видов правил: языковых и социально-культурных. Однако, в конце прошлого века стали преобладать взгляды на коммуникативную компетенцию как многокомпонентное образование. Например, в ее состав стали включать: лингвистический, дискурсивный, референтный и социально-культурный компоненты. Такое разделение коммуникативной компетенции на ряд составляющих компонентов стало очень важным для методики преподавания иностранных языков. Оно позволяло четко определить, чему именно, помимо собственного языка, нужно учить для того, чтобы обучаемые смогли эффективно участвовать в речевой коммуникации, достигая целей общения и не нарушая принятых в данной языковой общности норм речевого и внеречевого поведения.

При проведении исследований компонентного состава профессионально-ориентированной иноязычно-речевой коммуникативной компетенции было выделено пять основных компонентов: лингвистический, предметный, формально-логический, лингвосоциокультурный и паралингвистический. Лингвистический компонент обеспечивает само речевое общение средствами языка. Предметный компонент не менее важен, так как именно он обеспечивает содержательную сторону коммуникаций, требующую профессиональных знаний. Формально-логический компонент поддерживает логическую связность речи, необходимую как для ее производства, так и для понимания. Лингвосоциокультурный компонент дает возможность продуцировать и понимать речь исходя из социальных и культурных норм данной языковой общности, понимать и употреблять реалии, опираться на те фоновые знания которые известны всем носителям языка. Наконец, паралингвистический компонент отвечает за те аспекты коммуникации, которые важны для ее нормального протекания, но непосредственно не связаны с языком, - например, жестикуляция, различающаяся в разных языковых общностях. Профессионально ориентированная коммуникативная компетенция в говорении, аудировании, чтении и письме в области делового общения дает возможность как обеспечивать коммуникацию по всем общим вопросам деловой активности, так и специализировать и углублять владение деловым языком путем целенаправленного доучивания.
Johann Amann

Ph.D, Wien, Oesterreich
DEUTSCHUNTERRICHTSPROJEKT IM KONTEXT EINER ZUNEHMENDEN ANNAEHERUNG

DER UKRAINE AN WESTEUROPA

(Umlaute werden in der Schreibung ä – ae, ö – oe, ö – ue wiedergegeben)

In diesem Beitrag moechte ich ueber ein Deutschunterrichtsprojekt berichten, mit dem ich selbst vor mehreren Jahren hier in der Stadt Kiew begonnen habe. Zunaechst moechte ich aber ein wenig ueber meinen persoenlichen Hintergrund schreiben, der mit dem Konzept meines Unterrichtsprojektes viel zu tun hat.

Mein persoenlicher Hindergrund

Ich bin in einem kleinen Dorf des oesterreichischen Bundeslandes Vorarlberg (das an alle anderen deutschsprachigen Laender grenzt) in einer grossen baeuerlichen Familie aufgewachsen. Vor allem aufgrund der Unterstuetzung des Dorfpfarrers war es moeglich, dass ich meinen Bildungsweg am Gymnasium der nahe gelegenen Stadt Feldkirch an der Grenze zur Schweiz beginnen konnte.

Gemaess der Intention des Dorfpfarrers und meiner Eltern sollte ich die berufliche Laufbahn eines Geistlichen einschlagen und so studierte ich zunaechst Philosophie an der katholischen Fakultaet in Innsbruck. Da sich diese berufliche Perspektive fuer mich aber doch nicht als die richtige herausstellte, uebersiedelte ich einige Jahre spaeter nach Wien, wo ich mich mit den grundlegenden Fragen der Paedagogik – die viel mit dem Thema Geistige Perspektive zu tun haben - beschaeftigte und wo ich auch an der Musikuniversitaet ein Diplom fuer Instrumentalpaedagogik und Chorleitung erwarb.

Anschliessend kehrte ich wieder in meine Heimat zurueck und war dort fast drei Jahrzehnte lang als Instrumentalpaedagoge an einem Gymnasium und auch im Bereich der Erwachsenenbildung taetig. In dieser Zeit gruendete ich auch eine kleine Privatschule (die den Namen „Freizeitschule“ hatte), in der ich Kindern meines Dorfes Instrumentalunterricht und auslaendischen Personen der Region Deutschunterricht erteilte – und ausserdem gruendete ich auch eine Organisation mit dem Namen „Interkulturelle Gesellschaft Bodensee.“ Da ich immer grosses Interesse fuer andere Laender und Kulturen hatte, machte ich auch einige groessere Reisen in verschiedene Kontinente, vor allem in den Fernen Osten.

Als ich dann meine offizielle berufliche Taetigkeit beendete und sich zu jener Zeit im Rahmen einer internationalen Konferenz ein Kontakt zu zwei Personen aus der Ukraine ergab, begann ich mich fuer die slawische Welt im Osten Europas zu interessieren. Und als fuer ein Gymnasium in der westukrainischen Stadt Brody fuer kurze Zeit ein Deutschlehrer gesucht wurde, uebernahm ich diese Taetigkeit und uebersiedelte anschliessend nach Kiew, wo gerade die sogenannte „Orange Revolution“ begann. Aufgrund der dynamischen Atmosphaere jener Zeit, entschloss ich mich in Kiew zu bleiben und begann Personen, die sich fuer die deutsche Sprache und die Geschichte und Tradition im Westen Europas interessierten, kostenlos Deutschunterricht zu erteilen.

Unterrichtskonzept

Da ich selbst auf meinem eigenen Bildungsweg sehr auf die Unterstuetzung anderer (vor allem auch kirchlicher Personen) angewiesen war – und da fuer mich die christliche Religion sehr wichtig ist - wollte ich mein Unterrichtsprojekt insbesondere in einer engen Kooperation mit christlichen Kirchen durchfuehren. So kam es zu einer Kooperation mit verschiedenen christlichen Kirchengemeinden, die mir Raeume fuer den Unterricht zur Verfuegung stellten. Ich selbst begann mich auch intensiv mit der ukrainischen Sprache und der Geschichte und Kultur der Ukraine zu beschaeftigen - und so kam ich in einen engen Kontakt mit zahlreichen Personen verschiedener Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, die sich sehr fuer die deutsche Sprache und die Geschichte und Kultur von Westeuropa interessierten.

Dies fuehrte schliesslich dazu, dass sich ein Personenkreis bildete (den wir nun als „Ukrainisch-Deutschsprachigen Kulturkreis“ nennen), dessen Ziel es ist, den Bildungs- und Kulturaustausch zwischen der Ukraine und Westeuropa – vor allem mit den deutschsprachigen Laendern – zu foerdern. Ein Ziel dieses Kreises ist es auch, ein Kulturtourismusprojekt zwischen Ost- und Westeuropa in Gang zu bringen.

Bildungs- und Kulturaustausch zwischen der Ukraine und Westeuropa

Wer sich eingehender mit der Kultur und Tradition der Ukraine und jener von Westeuropa beschaeftigt, dem wird klar, dass es einerseits viel Gemeinsames gibt und anderseits doch manches Unterschiedliches.

Das Gemeinsame besteht vor allem darin, dass es eine gemeinsame geistige Wurzel gibt, aus der sich die jeweilige Kultur und Tradition nach und nach entwickelt hat. Und diese gemeinsame Wurzel besteht aus der religioesen Wurzel der hebraeischen (juedischen) Welt - und anderseits aus der Wurzel des Hellenismus, bei dem nicht ein transzendentes Wesen, sondern der Mensch im Vordergrund steht. Aufgrund verschiedener politischer Entwicklungen und aufgrund der unterschiedlichen Mentalitaet der Menschen hat diese zweifache Wurzel unterschiedliche Ausformungen erfahren.

Bezueglich des Unterschiedlichen kann man sagen, dass bei der Kultur (vor allem) der deutschsprachigen Laender die rationale Seite eine wichtige Rolle spielt, waehrend in der ukrainischen Kultur die Emotion und das Sinnliche (das, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen) staerker ausgepraegt ist - weshalb in der Ukraine das Gemeinschaftsleben und die Kunst einen hohen Stellenwert haben.Kooperation auf der Grundlage gemeinsamer Werte

So liegt es auf der Hand, dass die Menschen der Ukraine und jene westlicher Laender viel voneinander lernen und profitieren koennen. Dazu braucht es die Sprache, die eingehende Beschaeftigung der jeweiligen kulturellen Traditionen und die Begegnung der Menschen – und vor allem die Kooperation auf der Grundlage gemeinsamer ethisch-moralischer Werte.

Daraus muss auch der Schluss gezogen werden, dass nicht nur die Menschen der Ukraine die deutsche und andere westliche Sprachen, sondern umgekehrt auch die Menschen des Westens oestliche Sprachen lernen sollten.

Kiew, ein Ort der Verstaendigung und Kooperation zwischen Ost- und Westeuropa

Ausserdem meine ich, dass in der Zukunft vor allem auch die Stadt Kiew (die vor 1000 Jahren Ausgangspunkt einer grossen kulturellen Entwicklung im Osten Europas war) neuerlich zu einem Ort der internationalen Begegnung werden koennte und sollte - von dem starke Impulse fuer eine Verstaendigung und Kooperation zwischen Ost- und Westeuropa ausgehen.


Ірина Асмукович

м. Житомир
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

СЛОГАНІВ АВІАЦІЙНОЇ ТЕМАТИКИ

(на матеріалі англійської та російської мов)

У сучасному комунікативному просторі реклама виконує низку значимих функцій, у зв’язку з чим в останні роки вона стала об’єктом уваги багатьох учених у різних галузях знання і насамперед – у парадигмі мовознавчих наук з огляду на домінування в її текстовому просторі лінгвальної символіки. Основним предметом досліджень на сьогодні є механізм впливу реклами, розкриття якого посприяло б вирішенню завдань її ефективного та коректного синтезу як багатопланового і складного феномену. При всій чисельності робіт, присвячених рекламі, практичним рекомендаціям зі створення ефективних рекламних текстів тощо (В. В. Зірка, Н. Л. Коваленко,  Н. О. Улітіна та ін.), лінгвістичних досліджень, орієнтованих на слоган як найважливіший структурний компонент рекламного звертання, явно недостатньо.Актуальність теми дослідження обумовлено необхідністю систематизації й опису структурних і семантичних особливостей слогану як складного багатоаспектного феномену в системі сучасних рекламних текстів, що сприятиме поглибленню уявлення про його впливову сутність та загальні функціональні пріоритети комунікативного жанру реклами.

Рекламний слоган – комунікативне повідомлення, що має прагматичну настанову передати інформацію про предмет реклами найбільшій кількості людей з метою спонукання їх до активної дії – скористатися і придбати рекламований товар/послугу. Слоган орієнтований насамперед на максимальне досягнення прагматичного ефекту. Виділення слогана в автономний різновид рекламного тексту сприяло виділенню в нього власних структурних характеристик, що властиві лише цій одиниці, а саме: нерозривний структурно-семантичний зв'язок слогана з брендом, що породжує у споживача певні асоціації, пов'язані з рекламованим товаром; використання у слогані сем з надпотужною конотацією, участь ядерних компонентів слогана у формуванні соціокультурної картини світу реклами.

Традиційно виділювані основні категорії тексту – цілісність і зв'язність, відокремленість, інформаційна самодостатність і визначені останнім часом адресність, емоційність, оцінність – застосовуться і до рекламного слогана, але специфічно в ньому трансформовані відповідно до конвенціональних правил представлення повідомлення в рекламі. Сучасна реклама орієнтована не на логіку, а більшою мірою на емоції адресата: Полярные авиалинии: Летать с удовольствием!; Sky Express: Есть настроение!; PSA: «Catch Our Smile»; PSA: «The Airline that Won the West.....with A Smile».

Історичний шлях розвитку слогана свідчить про те, що при всьому своєму розмаїтті реклама тяжіє до лозунгового вираження ідеї: в одній фразі є можливість яскраво й афористично висловити сутність рекламної пропозиції, закріпити слоган за тим чи іншим видом товару або послуги, зробивши його візитівкою компанії, сутнісним маркером корпоративної політики фірми. Будучи центром ключової ідеї, рекламний слоган виконує як функцію надання інформації про новий товар або послугу, так і функцію потужного впливу на свідомість/підсвідомість потенційного адресата, наслідком чого має бути запрограмована діяльність останнього (придбання рекламованого товару/послуги).

Рекламний слоган відрізняється від інших різновидів рекламного тексту позицією у його структурі та функціональними параметрами. Слоган тяжіє до автономності та характеризується специфікою змісту (впливова домінанта з відповідним набором сугестивно активних одиниць усіх мовних рівнів) і форми (обмежена кількість використовуваних слів) та спрощена структура, що полегшує декодувальні процеси; експлікація відповідного бренду чи його імплікована актуалізація; графічні особливості репрезентації та ін.).

Ми розглядаємо слоган як обов’язковий компонент креолізованого рекламного тексту з усіма притаманними йому структурними й семантико-стилістичними особливостями: рекламний слоган складається, як правило, з одного речення, що перебуває у відношеннях смислових кореляцій з найменуванням товарного знаку, слоган не збігається з рекламним заголовком та наділений стислою і концентрованою рекламною інформацією, що визначає максимальну потужність його впливових потенцій.

Головна специфічна особливість рекламної лексики полягає в її афективності, що зумовлено наявністю в семантичній структурі лексичних одиниць підвищеної емоційності, яскравої експресії, максимально позитивованої оцінки та загальної впливової домінанти. Образність і виразність рекламних слоганів на лексичному рівні насамперед досягається за рахунок широкого використання конотативної лексики та слів, що мають стилістичне забарвлення (оказіоналізмів, архаїзмів, жаргонізмів, іншомовних елементів). Слогани обов’язково містять у своїй структурі і характерні ключові та тематичні слова, що виступають семантичними центрами рекламних текстів. Ключові слова описують оригінальні властивості товару або послуги, переваги, що забезпечуються їх придбанням. Такі лексеми найчастіше представлені іменниковою лексикою, що пояснюється домінувальною у рекламі номінативною функцією. Частотними ключовими словами є лексеми air, sky, wings, life, world, time, man, quality; высота, небо, крылья, небо, безопасность, комфорт, качество, які складають семантичне ядро мови реклами авіаційної тематики. Напр., Уютное небо (UTair); Мы летаем везде, где есть небо! (UTair). На другому місці йдуть якісні прикметники, серед яких найуживанішими є new, good (better), big, safe, що ілюструють актуалізовані смисли «надійність» і «покращення». Напр., a LOT better (LOT).

Дієслівна лексика робить рекламну інформацію більш динамічною, експресивною, має маніпулятивний характер, оскільки прямо закликає до дії: We'll take good care of you. Fly the Flag (British Airways); Начерти свой маршрут с нами (Пулково); Взлети над суетой! (Оренбургские авиалинии).

На синтаксичному рівні у слоганах найчастіше використовують такі прийоми: різні види повторів (анафора, епіфора, анадиплосис, рамковий, кореневий повтор), паралелізм, еліпсис, парцеляція, асиндетон і постановка риторичних питань. Синтаксис рекламних слоганів неоднорідний: літературні форми (анафора, епіфора, паралелізм) суміщуються в ньому з розмовними (еліптичними й парцельованими конструкціями). Прості речення найчастіше розширюються за рахунок означень, що виконують окрему оцінну функцію. Частотними є спонукальні конструкції, окличні речення, експресивні форми адресації, пряме функціональне призначення яких полягає у створенні в реципієнта слогану потужної мотивації до придбання послуг. Наведені синтаксичні особливості виступають впливовими маркерами, оскільки активізують специфічні декодувальні стратегії, тим самим уможливлюючи прогнозовану результативність сприйняттєвих реакцій й увиразнюючи загальну стилістичну виразність рекламного слогану.

У стилістичному аспекті слогану фіксується мовна гра (каламбури, парадокси), алюзія, яка передбачає використання відомих цитат, прислів’їв, приказок та крилатих висловів. Ефективність сприйняття рекламної інформації підвищується і за рахунок використання епітетів, метафор, метонімій, гіпербол, уподібнень. До часто вживаної лексики належать різні види скорочень: USAir Begins withU (USAir), цифрові позначення: 21st Century Air Travel (British Airways); The 6000 MPH Airline (Philippine Air Lines), пародіювання: Virgin Atlantic, more experience than our name suggests (Virgin Atlantic Airways) і клішування: Fly Smart (AirTran); Work hard. Fly right (CO), що в цілому максимально увиразнює стилістичний потенціал рекламних слоганів, оптимізуючи їхні впливові можливості.

Досліджувані рекламні слогані авіаційних компаній класифіковано на такі синтаксичні конструкції:


  1. еліптичні речення: Going your way (Kenya Airways); Making the Sky the Best place on Earth (AF); Потому что от души (Аэрофлот); Набирая высоту (Сибавиатранс);

2) номінативні речення: Something Special in the Air (American Airlines); The Flying Dream (CityBird); Классический полет (Аэрофлот); Ваша собственная авиалиния (NetJets);

3) парцельовані конструкції: One Mission. Yours (TWA); Искренне Ваш. Аэрофлот (Аэрофлот);

4) конструкції з асиндетичним зв’язком: Same team, Same dream (Cathay Pacific); Frienly People, Friendly Service (Aero Asia).

Для рекламних слоганів характерно повторення ключових слів. До них належить потенційно маркована лексика: comfortable, easy, service, superior quality, highest quality, great, extra, best, special. Тематичні слова виражають основну тему рекламних текстів, до них належать іменники, що називають об’єкт реклами: The World's Favourite Airline (British Airways); Airline Run By Professionals (Delta airline); The World's Most Experienced Airline (Pan Am); Одна из лучших авиакомпаний в мире (Iberia); Авиакомпания для бизнеса и отдыха (Трансаэро).

Всі лексичні засоби і стилістичні прийоми використовуються для посилення впливу рекламних слоганів на адресата.

Намагаючись створити оригінальний слоган, рекламісти широко використовують також різні графічні прийоми, щоб привернути увагу потенційних клієнтів. Напр., R - E - S - P - E - C - T (America West).

Отже, як центр ключової ідеї рекламного повідомлення рекламний слоган виконує як функцію надання інформації про послугу, так і функцію впливу на адресата/адресатів, де остання виступає його функціональною домінантою. Реалізацію цієї функції забезпечує добір сугестивно активних мовних засобів і стратегій, що найчастіше виявляються на лексико-синтаксичному рівні, а також у площині стилістичних потенцій мови.

Світлана Баранівськам. Київ
КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИКДАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Оскільки Україна вибрала курс входження в Європейський освітній простір, інтеграція з Європейськими країнами підвищує попит на випускників факультетів немовних спеціальностей, які б вільно володіли іноземною мовою і культурою іншомовного спілкування.

Згідно з Загальноєвропейськими Рекомендаціями щодо володіння іноземною мовою студенти ВНЗ повинні володіти уміннями вільно висловлюватися без суттєвої витрати часу на пошук адекватних мовних засобів у процесі досягнення ними соціальних, академічних і професійних цілей. Мовні навички – це тільки база для досягнення позитивного результату на рівні комунікативних дій, наприклад, граматика чи лексика не повинні бути ізольованими від комунікативних цілей об’єктом викладання. В процесі формування соціокультурної складової іншомовної компетенції у студентів немовних спеціальностей впродовж всього курсу вивчення як загальної так і професійно спрямованої іноземної мови можуть бути розвинені та сформовані такі якості як уміння самостійно вчитися, соціокультурна компетентність, функціональна грамотність та професійна універсальність, здатність застосування знання в конкретних ситуаціях, самостійність та критичність мислення, відповідальність, дисциплінованість.

Навчання іншомовної фахової лексики студентів немовних спеціальностей є необхідним для досягнення головної мети вивчення іноземної мови – оволодіння іноземною мовою як засобом фахового спілкування, що є одним із напрямів розвитку сучасної методичної науки. Фахові тексти з іноземної мови мають бути професійно-спрямовані і повинні мати інформативно-пізнавальну та тренувально-комунікативну направленість, що дасть викладачеві можливість здійснювати комунікативно-орієнтований підхід у навчанні. Для цього викладач може використовувати різнорівневі завдання, що враховують попередню шкільну підготовку студентів та творчі здібності кожного студента під час роботи над спеціальними фаховими текстами. Тепер знання іноземної мови професійного спрямування, вміння і навички, здатність проведення презентацій іноземною мовою, ведення ділових переговорів, співбесід при влаштуванні на роботу, контактів з міжнародними партнерами спонукатимуть усіх студентів до обов’язковості її вивчення та надаватимуть їм більшої можливості конкурувати на міжнародному ринку праці. Спеціаліст сучасного технічного університету повинен мати глибокі загальні знання. Це людина, що вміє висловити власні думки, правильно зрозуміти інших, і не тільки рідною мовою. Необхідним є знання іноземних мов на рівні, який би дав змогу користуватися фаховою літературою, технічною документацією, а також контактувати з людьми інших країн. Дедалі більшого значення набирає також відбір і синтез інформації та доцільне використання відповідних для цього технічних засобів. ЄС не рекомендує уніфікувати моделі та системи освіти. З огляду на це, в університеті має залишитися сучасна реформована багаторівнева система іншомовної підготовки студентів.

Процеси, що відбуваються в освітньому просторі України, уможливили ситуацію, за якої викладач може вибирати підручники, навчальні посібники та інші засоби навчання, він сам забезпечує себе всім необхідним, що, на його думку, сприятиме його ефективній діяльності.

Необхідно зазначити, що спостерігається тенденція серед студентів, що вступили на І курс університету є значна частина таких, які володіють кількома мовами і хотіли б опанувати другу іноземну мову в рамках професійної іншомовної комунікативної компетенції.

У результаті вивчення практичного досвіду підготовки студентів немовних спеціальностей у плані оволодіння іншомовною комунікативною компетенцією виділено низку суперечностей, що об’єктивно існують на практиці в процесі навчання  іноземних мов студентів університету. Це невідповідність між потребою суспільства у фахівцях з вищою освітою, які добре володіють принаймні однією іноземною мовою, і ставленням до іноземної мови як непрофілюючої дисципліни, між визначенням суспільством необхідності підготовки майбутніх фахівців до міжнародної співпраці й відсутністю відповідних соціально-педагогічних умов для формування й розвитку навичок міжкультурного спілкування, між традиційним вивченням граматики, лексики, навчанням перекладу на заняттях з іноземної мови й необхідністю формування практичних навичок іншомовного спілкування, між відсутністю системного зв’язку між професійною та іншомовною підготовкою студентів немовних спеціальностей у ВНЗ.
Леся Барилюк

Оксана Пилипець

м.Львів
МЕТОДОЛОГІЯ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Кожна наука має свої вузькі завдання, свої способи та об'єкти дослід­ження. На основі багаторічних досліджень процесу навчання іноземних мов фахівці дійшли висновку, що, спираючись на основні принципи педагогіки, на лінгвістику та психологію і розвиваючись у тісній взаємодії з ними, методика викладання іноземних мов має всі визначальні ознаки, які характеризують будь-яку самостійну науку. Вона має теоретичний фундамент, експериментальну базу, свої об'єкти дослідження, цілі та завдання, свою структуру і систему понять.

Методи дослідження мають на меті одержання наукових даних про закономірності навчання іноземних мов, про ефективність навчальних матеріалів, що використовуються, способів і форм навчально-виховного процесу.

Науковий пошук починається з чіткого визначення проблеми, цілей і завдань дослідження. Коректно сформульована проблема зумовлює правильний напрям і вибір методів дослідження. Успіх наукового дослідження повністю залежить від обов'язкового врахування таких положень: а) об'єктивності дослідження явища; б) врахування всебічних зв'язків, притаманних явищу, яке вивчається; в) бачення досліджуваного явища у розвитку.

Серед основних методик варто виділити класичні та нетрадиційні.

Класична методика найчастіше використовується викладачами вищої школи. Увага рівномірно приділяється всім чотирьом аспектам вивчення мови: аудіюванню, граматиці, читанню та розмовній мові. Викладач за цією методикою повинен бути україномовним (російськомовним), тобто не носієм мови. У результаті цей підхід дає стабільні фундаментальні знання, які допомагають як розуміти, так і формувати та висловлювати свої власні думки англійською мовою.

Таким чином серед переваг цієї методики можемо виділити фундаментальність, комплексність вивчення та довгостроковий результат. Проте даній методиці властива і низка недоліків, зокрема це затратність у часі, недостатньо уваги приділяється спілкуванню.Комунікативна методика – одна з найпопулярніших методик вивчення англійської мови в світі. Найбільшої популярності вона набула спочатку у США та в Європі. Найбільше уваги у цьому методі приділяється спілкуванню і аудіюванню. Викладач, хоч і україномовний, буде якомога менше спілкуватися своєю рідною мовою і якомога більше англійською. Тобто основною метою цієї методики є занурити студента в англомовне середовище, навчити спілкуватися англійською мовою, вивчати лексику.

До переваг методики варто зарахувати наступні: формування навичок спілкування і неформальне навчання. Щодо недоліків, то менше уваги приділяється граматиці та вивченню складної лексики.

Попри беззаперечне лідерство комунікативної методики, далеко не всі вищі навчальні заклади використовують саме її. Існує безліч інших нетрадиційних методик, розроблених філологами або безпосередньо викладачами, заснованих на вже існуючих методиках або повністю унікальних.

Серед нетрадиційних методик можна виділити метод Шехтера. Навчання за цією методикою проводиться в умовах real life. На парі кожному студенту присвоюється певна роль (менеджер, директор, бізнесмен, тощо), якої він повинен дотримуватися протягом усього курсу. Самі пари проходять не як заняття, а як, наприклад, business meeting. Навчання можливе за наявності базових знань іноземної мови та передбачає наявність вільної комунікації в групі.Метод Каллана дозволяє вивчити англійську в чотири рази швидше, ніж традиційні методики. В основу метода покладено те, що студент повинен весь час або говорити англійською або слухати, що говорить англійською викладач. З першої ж пари викладач звертається до студентів із швидкістю 200 – 240 слів/хвилину.

Методика Дениса Рунова дозволяє оволодіти мовою на високому рівні вже за вісім місяців, оскільки вся інформація, яку потрібно вивчити мінімізується до саме таких розмірів, які може сприйняти мозок людини. Усі аспекти мови (спілкування, аудіювання, граматика, читання) подані у досить жорсткій системі, якої потрібно дотримуватись для отримання бажаного результату.

Одним із недоліків методів, які дозволяють вивчити англійську за досить короткий проміжок часу, є те, що їх дію також вважають короткостроковою. Тобто отримані знання за таким методом дуже швидко зникнуть за відсутності практики.

У сучасній методиці навчання іноземних мов використовуються основні та допоміжні методи дослідження. До основних методів відносять :

1) критичний аналіз літературних джерел (у тому числі ретроспективне вивчення вітчизняного й зарубіжного досвіду);

2) вивчення та узагальнення позитивного досвіду роботи викладачів, які досягли видатних результатів у навчально-виховному процесі;

3) наукове спостереження;

4) пробне навчання;

5) експеримент та дослідне навчання.

Допоміжні методи охоплюють: метод інтерв'ю, анкетування, тестування, бесіду, хронометрування, метод експертів тощо. Основні методи дослідження мають тісний зв'язок з допоміжними. Допоміжні методи дослідження у самостійному вигляді, як правило, не реалізуються. Вони є важливим доповненням або складовою частиною основних методів дослідження.

Сьогодні для викладача важливо постійно вдосконалювати власні знання про методи навчання іноземної мови, упроваджувати у власну викладацьку практику новітні освітні концепції.

Тетяна Болотна

м. КиївПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Шляхи подолання мовних та iconВідділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні
Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін
Шляхи подолання мовних та icon1. Підготовчий період
Створення малих груп, вибір керівника групи, розподіл навантаження на кожного учасника. Складання алгоритма для розв'язання проблемних...
Шляхи подолання мовних та iconСоціальні аспекти подолання наркоманії
...
Шляхи подолання мовних та iconІv міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 2013 – 2014 н р. клас Спишіть уривок із твору «Тарасові шляхи»
Спишіть уривок із твору «Тарасові шляхи» О. Іваненко. Підкресліть головні та другорядні члени речення, надпишіть, якими частинами...
Шляхи подолання мовних та iconТема №1. Сучасна українська літературна мова та її норми
М о в н а н о р м а – це сукупність загальновизнаних мовних засобів, що вважаються правильними та зразковими на певному історичному...
Шляхи подолання мовних та iconО. Генрі. Новела «Останній листок». Взаєморозуміння та прагнення зробити добро іншому як засіб подолання життєвих негараздів

Шляхи подолання мовних та iconРайонний методичний кабінет о. Генрі. «Останній листок»
Взаєморозуміння та прагнення зробити добро іншому як засіб подолання життєвих негараздів
Шляхи подолання мовних та iconПрофілактика та подолання стресових станів
Матеріали: маркери, фломастери, аркуші паперу, бейджі, стікери, плакати, дошки, роздаткові матеріали
Шляхи подолання мовних та iconТема: О. Генрі. «Останній листок». Взаєморозуміння та прагнення зробити добро іншому як засіб подолання життєвих негараздів. Втілення в образі Бермана найкращих людських рис. Гуманізм новели

Шляхи подолання мовних та iconФахових вступних випробувань
Мета завдань – комплексна перевірка знань форм, значень й функцій опрацьованих мовних (граматичних та лексичних) явищ та вмінь вживати...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка