Шляхи подолання мовних таСторінка7/12
Дата конвертації29.05.2017
Розмір2.33 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ДО ПИТАННЯ ПРО ЗНАЧНИЙ ВНЕСОК ЄВРЕЙСЬКИХ НОМІНАЦІЙ У ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК ЛЕКСИЧНОГО НАПОВНЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ


Перш за все, необхідно зазначити, що саме мова є найефективнішим транслятором культурного спадку. Вона ефективно відображає особливості мислення того чи іншого народу. Науковці нерідко виокремлюють п’ять найголовніших мовно-ментальних зон: 1) середземноморська; 2) ізраїльська; 3) близькосхідно-середньоазійська; 4) індійська; 5) далекосхідна [Ткаченко 2006, 30]. Специфікою цих зон є духовна основа, що від одного з народів поширилася на інші, але “у випадку євреїв, залишилася з національного погляду, його власним надбанням, хоч у своїх відгалуженнях впливала на формування інших зон” [Ткаченко 2006, 30]. При дослідженні культур застосовують теорію Хофштеде, у якій йдеться про чотири параметри порівняння культур: індивідуалізм – колективізм, дистанція влади, боязнь невизначеності, культури з чоловічим або жіночим початком [Маслова 2001, 49-52]. Категорія контексту визначає поділ культур на низькоконтекстні й висококонтекстні. Перші потребують залучення додаткової інформації для контактів, оскільки в них практично відсутні неформальні зв’язки, висококонтекстні культури не потребують такої інформації через тісні неформальні зв’язки з оточенням. Вважають, що висококонтекстні культури є колективістськими, єврейську культуру сприймають такою. Ставлення до часу також відрізняє культури [Красных 2003, 259; Маслова 2001, 37].

Важливу роль для універсальної частини культури людства має Біблія. Варто підкреслити, що англійська мова стала головною мовою для євреїв діаспори після Голокосту. Значною мірою історія світової культури фіксує вплив єврейської етики на людське суспільство, вони дали світу ідеї рівності перед законом, святості людського життя, основи справедливості тощо.

Найпершими прибули до США євреї-сефарди. Велика хвиля – 200000 іммігрантів прибули в період 1820 – 1870 рр., яка називалася the German wave. Це були ашкеназійські іммігранти з Центральної Європи. Період після 1880-х рр. позначають як Велику Східно-Європейську імміграцію. Іспанська інквізиція та експульсія з Іспанії в кінці XV ст., репресії та контрреволюції в XIX ст. у Європі спонукали єврейську міграцію. Події XX ст. – Шоа (Голокост) та розпад СРСР – вплинули на переїзд євреїв до США. Починаючи з 1900 р., відомими стали багато єврейських американських акторів, зірок кіноіндустрії: К. Меєрс, А. Сільверстоун, Н. Портман, Дж. Конелі. Єврейські міграції сприяли вживанню єврейських імен у межах англомовного соціуму. Світські імена звичайно відповідають певним чином єврейським іменам. Іноді ім’я може бути точно як єврейське, але в англізованому вигляді: David, Michael або Sarah вживають в івриті та в англійській мові. Таким чином, людина з єврейським іменем Yosef може називатися Joseph, а Rivka англійською мовою Rebecca. Трапляється, що англійські імена можуть зберігати тільки частину єврейського імені: Aharon може вживатися як Aaron англійською мовою або ж змінитися на Harry чи Ronald. До того ж  іудейське ім’я Moses можуть змінити на Mortimer, Nathan на Norton, спостерігається трансформація єврейських імен в англійські еквіваленти.

До речі, в англійській мові існує багато слів, які пов’язані з єврейською культурою. Їх дослідження викликає зацікавленість через культурні, міграційні особливості, взаємодії між культурами, які є донорами та реципієнтами. Трансфер єврейських концептів в англомовне середовище може бути обмеженим субкультурно. Ідеться про те, що єврейські етноспецифічні смисли є невід’ємною частиною концептосистеми єврейської діаспори, яка є найчисельнішою в англомовних країнах світу. Залучення одного народу до культури іншого відбувається через мову, а однією з форм такого пристосування є відтворення в одній мові елементів культури іншої мови [Гапченко 2005,  90; Козлова 2001, 6; Привалова 2005, 50]. Запозичення спонукають мову пристосовуватися до них. Проникненню запозичень з єврейської культури в англомовне середовище сприяє контактна етномовна взаємодія [Гапченко 2005, 92]. Сприйняття іноетнічного світу зумовлене особливостями процесу зіткнення культур та проходить етапи зіставлення, протиставлення та співвиміру концептуальних сфер [Козлова 2001, 6]. Із появою чужих концептів в етнокультуру привноситься нова структура знань, яка зберігає свої характерні ознаки, а результати концептуального запозичення впливають на процеси мовного мапування [Привалова 2005, 76]. Інтеркультурна передача концептуального змісту є його перекодуванням засобами іншої мови з різним ступенем повноти інтеріоризації понятійного, перцептивного, валоративного компонентів концепту. При передачі культурно маркованих змістів можлива втрата частини трансльованого змісту на вході та виході [Приходько 2008, 285]. Коли в приймаючій лінгвокультурі є вербальні репрезентанти, які здатні тільки частково доносити зміст трансльованого концепту, тоді в цьому разі останній реалізується мозаїчно. Нерідко при вираженні запозичених слів трапляються фонетичні компроміси [Сепир 1993, 177], kashrut, kashruth, kashrus, cosher, kosher, Sabbath, shabbat, matzo, matzah, Hanukkah, Chanukah. Запозичені концепти спочатку належать до розряду індивідуальних, але з поступовим освоєнням слова його форма стабілізується. Наприклад, поряд з уживанням форми множити з івриту Sabbathot часто використовують Sabbaths за правилом утворення множини в англійській мові.

Тривале перебування єврейського етносу в іноземному середовищі сприяло тому, що євреї експортували своє культурно-мовне надбання в інші мови і культури, до цього спонукали теж міграції. Відомо, що протягом усього історичного розвитку мови контактували, у результаті цих динамічних процесів відбувалося запозичення слів. Одна з причин лексичного запозичення – необхідність у номінації нових явищ, з якими стикаються носії певної мови. Серед основних рис характеру євреїв виділяють почуття власної гідності, відсутність нерішучості. Для передачі вказаних якостей існує особлива номінація chutzpah  хуцпа, яка не має точного перекладу в інших мовах. Це особливий різновид гордості, що спонукає до дії, незважаючи на небезпеку виявитися нездібним. Chutzpah в єврейській КС може означати бажання боротися з непередбачуваною долею [Merriam]. Іноді вказану номінативну одиницю chutzpah перекладають англійською мовою boldness”, “barefacedness”, “impudence”, “daring”, “audacity”, “effrontery.

Ураховуючи домінуючу роль релігії в ментальності єврейства, закономірним вважаємо транслювання в англійську мову номінацій з цієї сфери. Англійською вживають позначення the Holy of Holies, що своїм початковим смислом мало: the inner sanctum in the ancient Temple, where the Ark of the Covenantthe chest containing the Ten Commandments was kept [Merriam]. Однак у процесі збільшення екстенсіоналу поняття, що є множиною речей (денотатів), з якими співвідноситься поняття (значення, ім’я), у цій номінації сформувався ЛСВ: a room in a building where only important people are allowed to go [Longman 1995, 683]. За допомогою Amen часто виражають емоційно забарвлену згоду, схвалення [Merriam]. До того ж, Бог посилав євреям манну для харчування, звідси в англійській мові вислів Манна небесна, manna from heaven у Старому Заповіті – the food provided by God for the Israelites during their 40 years of wandering in the desert on their way to the land of Canaan [Longman 1995, 872]. В англійській мові виникло таке значення цього вислову: something very good that you get when you did not expect to, just when you really need it. Отже, єврейські концепти значною мірою співвідносяться з англомовним оточенням, цьому сприяє велика єврейська діаспора саме в англомовних країнах.


А. Очковська

м. Житомир
РЕЙЗИНГОВІ КОНСТРУКЦІЇ З ПІДМЕТОМ У

СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

У межах теорії керування і зв’язування аргументними називаються позиції (А-positions), в яких складова отримує тематичну роль за допомогою тета-маркування (θ-marking), а всі решта позицій, які не є тета-маркованими, називаються неаргументними (А'-positions). Таким чином, в число А-позицій потрапляють базові позиції внутрішніх аргументів (internal arguments) дієслова, які породжуються всередині дієслівної групи і позиції зовнішнього аргументна (external argument) в SpecIP. А-пересув (argument movement) – пересув конституента речення до А-позицій (позицій підмета та додатка дієслова, що отримують тета ролі), під час якого елемент, що пересувається не має змоги проминути А-позицію. Пасивні конструкції, неакузативні дієслова та рейзингові конструкції є прикладами А-пересуву.

Операція пересуву, під час якої іменник чи займенник зазнає пересуву з позиції специфікатора у нижній ТР (tense phrase) до позиції специфікатора у вищій ТР, відома як підняття підмета (subject raising), оскільки відбувається підняття іменника чи займенника з підрядної частини речення до головної. Це є зразком більш загальної операції пересуву – А-пересуву (A-movement), коли Т поєднується з найближчою номінативною фразою, яка стає специфікатором, тобто зазнає пересуву до позиції spec-T.

Дієслова типу seem/appear, коли вживаються з інфінітивним комплементом, викликають підняття підмету з підрядної частини речення, тому ці дієслова отримали назву рейзингові присудки (raising predicates).

Рейзинговою називається конструкція (raising structure), в якій відбувається пересув аргументу присудка з позиції підрядного речення до позиції підмета в головному. Наприклад:

(1) There does seem to remain some hope of peace.

(2) Some hope of peace does seem to remain.

Словосполучення some hope of peace є тематичним комплементом присудка remain, яке породжується в позиції підрядної частини речення, але зазнає пересуву до позиції підмета в головній частині речення (seem-clause).

Дієслова типу seem/appear схожі на пасивні дієслова тим, що вони дозволяють фразам, які є тета-маркованими аргументами присудка в нижній підрядній частині речення піднятися до позиції підмета в головній частині речення (seem/appear-clause).

Таким чином, речення (1) формується наступним чином. В позиції QP some hope of peace поєднується з дієсловом remain, стає тета-маркованим і утворює VP remain some hope of peace. Потім VP поєднується з інфінітивною часовою часткою to утворюючи T-bar to remain some hope of peace. Інфінітивне to, як інші Т-конституенти, має ПРП-ознаку (EPP feature), тобто іменник чи займенник повинен виступати в ролі підмета. Одним із шляхів задоволення цієї потреби є приєднання до T-bar експлетивного займенника there в позиції spec-T. Результатом цього є утворення ТР there to remain some hope of peace, яка поєднується з дієсловом seem утворюючи VP seem there to remain some hope of peace. VP, яку ми отримали, далі поєднується з емфатичним допоміжним дієсловом теперішнього часу does і утворюється T-bar does seem there to remain some hope of peace. [T does] має ПРП-ознаку, тому що є Т-коституентом, тому найближчий іменник чи займенник (у нашому випадку експлетивний займенник there) зазнає пересуву до позиції підмета в ТР. Утворена ТР поєднується з нульовим комплементайзером маркуючи речення як розповідне [8: 138].

Продемонструємо структурні позиції елементів проекції СР речення у схемі-дереві:

Породження речення (2) відбувається аналогічно (1) лише до того моменту, коли утворюється T-bar to remain some hope of peace. Інфінітивна частка to, як інші Т-конституенти, які мають ПРП-ознаку, відповідно до ACC (Attract Closest Condition) приєднує найближчу номінативну фразу some hope of peace, яка стає підметом і утворює ТР some hope of peace to remain. Потім ТР поєднується з дієсловом seem і утворює VP, яка поєднується з Т-конституентом теперішнього часу does і утворює T-bar. Оскільки, Т-конституент має ПРП-ознаку, то найближча номінативна фраза зазнає пересуву до позиції підмета і утворює ТР some hope of peace does seem to remain. Поєднання утвореної ТР з нульовим декларативним комплементайзером утворює наступну структуру:Номінативна фраза some hope of peace здійснює пересув з позиції її породження внутрішнього комплемента дієслова remain до поверхневої позиції підмета seem-клаузи. Таким чином, А-пересув виконується відповідно до релятивної мінімалістичної умови (Relativised Minimality Condition), згідно якої конституент, який зазнає А-пересуву стає специфікатором найближчого Т-конституента.


Людмила Поліщук

м. Житомир

НОВІ ПІДХОДИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ

МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ В УМОВАХ

ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

В умовах посилення процесів глобалізації та прагнення України інтегруватися до європейського простору зростає обсяг міжнародної співпраці, що сприяє розширенню відповідних контактів. Результатом цього є постійне зростання потреби суспільства у якісному перекладі для забезпечення різноманітних. Якість перекладу, у свою чергу, залежить від ступеня сформованості відповідних складових фахової компетенції перекладача, зокрема предметної, лексичної та професійно-технічної.

Окремі аспекти професійної підготовки майбутніх перекладачів стали предметом досліджень Ю. Колоса (інформаційно-технологічні компетентності), С. Панова (підготовка технічних перекладачів), З. Підручної (комунікативна компетентність), О. Рогульської (формування професійної компетентності перекладача засобами інформаційно-комунікаційних технологій),  Л.  Черноватого (фахова компетентність перекладача), С. Швачко (синхронний переклад), О. Шупти (методика готовності до професійної творчої діяльності) та ін. 

Успішна реалізація майбутніх перекладачів повною мірою залежить від їхньої професійної підготовки, якостей і вмінь. Професія перекладача вимагає широких знань (лінгвістичних, екстралінгвістичних, загальнокультурних з галузі країнознавства, історії і літератури, а також знань, необхідних для перекладу в спеціальних галузях − економіці, техніці, юриспруденції, політиці, освіті, медицині і т. ін.). Крім того, професійна підготовка майбутніх перекладачів є процесом формування їхньої комунікативної компетентності, що передбачає нормативно-правильне й функціонально-адекватне володіння всіма видами мовленнєвої діяльності іноземною мовою на рівні, близькому рівню носія мови.

Як правило, фахова підготовка потенційних перекладачів у вузі здійснюється в рамках курсу теорії та практики перекладу, метою якого є формування у студентів базових знань, умінь та навичок, які дозволяють перекладачу успішно вирішувати свої професійні завдання.

Особливе місце у структурі підготовки перекладачів займає базова лінгвістична підготовка, яка закладає фундамент для професійної перекладацької освіти, головною метою якої повинно стати формування професійної мовної особистості перекладача. У процесі лінгвістичної підготовки перекладача професійно значимими стають такі компетенції як:  1. Семантична – здатність мобілізувати ресурси (системні знання, вміння, особистісні якості), необхідні для вилучення і передачі змісту.

  2. Інтерпретативна – здатність мобілізувати ресурси, необхідні для визначення контекстуального значення мовленнєвих засобів та їх трансформації.

  3. Текстова – здатність мобілізувати ресурси, необхідні для текстової діяльності: відтворювати текст, а також розрізняти тип, жанр і стиль тексту.

Формування на рідній мові і розвиток цих компетенцій на іноземній сприятиме утворенню первинних перекладацьких навичок. Тому, базова лінгвістична підготовка є фундаментом для професійної перекладацької освіти.

Важливою умовою, яка сприяє формуванню і розвитку вищезазначених лінгвістичних компетенцій у навчальному процесі є розв’язання різних перекладацьких завдань і ситуацій, направлених на розвиток навичок контекстуальної здогадки, компресії, трансформації граматичної структури висловлювання, переформулювання і перефразування змісту, оперування синонімічними та антонімічними засобами, прогнозування ситуації (завершення незакінченого висловлювання), вилучення і утримання в пам’яті основної інформації прослуханого висловлювання (власних назв, дат, цифр, імен) тощо. Швидкий ріст комп’ютеризації та стрімкого розповсюдження найновіших технологічних засобів змінили зміст і умови сучасної професійної перекладацької праці. В умовах сьогодення необхідними стають такі професійні якості перекладача як здатність працювати в стресових умовах; аналізувати, компресувати, редагувати текст, дотримуючись обмеженості часу; відчувати мову, характерну для засобів відеоінформації; швидко приймати рішення і брати на себе відповідальність за якість перекладів перед замовниками, телевізійними кампаніями, розповсюджувачами відеофільмів, виробниками СД; здатність працювати в команді, співпрацювати з спеціалістами інших галузей і різним рівнем авторитарності; юридична грамотність.

Але в сучасних умовах, здійснюючи переклад значного обсягу інформації, перекладачі часто вдаються у своїй діяльності до буквального перекладу іншомовних лінгвістичних конструкцій в результаті чого переклад перестає бути адекватним та якісним. На даний час при наявності достатньої кількості перекладачів лише певна її частина може успішно вирішувати питання перекладу з урахуванням вимог сьогодення. Перекладацька робота частіше виконується у стресовій обстановці в колективі. Це вимагає від перекладача умінь встановлювати контакти, вести переговори. Уявлення про письмового перекладача, який працює в кабінеті серед словників, міняється. Тепер це людина, яка вступає в діалог, це спеціаліст, який діє, визначає свою галузь і роль в багатомовній комунікації. Сьогодні він сам вирішує, які завдання він може чи не може виконувати. Тому професію перекладача може засвоїти лише людина, яка володіє певним складом мислення, стабільною нервовою стабільною нервовою системою, високим рівнем вербального інтелекту, інтерпретативними здібностями.

Успішна підготовка залежить від правильного підбору інноваційних шляхів навчання. Поява в світовій теорії і практиці навчання іноземних мов багаточисленних методів призводить до необхідності їх розмежовування по найбільш важливим компонентам і признакам. В цілому методи, які функціонували і функціонують зараз можуть відрізнятися чи співпадати: за загальнопедагогічними і методичними цілями і принципами навчання; за співвідношенням рідної і іноземних мов і ролі граматики у навчанні; за організацією мовного і мовленнєвого матеріалу іноземної мови; за організацією діяльності і ролі викладача і студнтів в навчальному процесі; за використанням різних психічних станів тих хто навчається і ступеня інтенсивності навчання іноземній мові; за використанням ТЗН та іншим признакам.

Основною метою викладача є ознайомлення майбутніх перекладачів з труднощами перекладу. Студенти мають знати, що переклад повинен бути точним, а саме передавати саме те що написано,  не більше не менше, а також у ньому має бути ясність та точність не дивлячись на ступінь чіткості оригіналу. Основною проблемою перекладу є необхідність поєднання знання іноземної мови з базовим знанням у різних галузях. Проте повнота  та точність перекладу передусім залежить від правильності визначення граматичної форми, синтаксичної конструкції та структури речення. Володіння цими способами та навиками, а саме  перекладу граматичних труднощів – головна мета навчання студентів технічних факультетів .

Підводячи підсумок, необхідно зазначити, що загальні знання і уявлення про переклад не забезпечують вміння адекватно сформулювати мету перекладу. По-перше майбутній переклада повинен знати  мову перекладу  в ступені, достатньому для грамотного викладу інформації яку він отримує, по-друге глибокі знання спеціальної термінології як мову оригіналу так і на мову перекладу, з чого і слідує знання техніки до якої відноситься сам текст перекладу і особливо володіння різними видами перекладу. В залежності від перекладу виділяють різні види технічного перекладу: повний письмовий переклад, реферативний, анотаційний, переклад заголовків та усний переклад. Звісно для кожного з цих видів виникають ще проблеми, оскільки текс оригіналу може містити в собі ту форму тексту чи терміни які не властиві мову перекладу і тому перекладач (студент) при перекладі може вилучати щось чи додавати тим самим змінювати текст оригіналу чим спричинює неадекватність перекладу. Тому щоб цього уникнути студент повинен згоджувати сам текст оригіналу, зрозуміти, що саме автор хотів цим сказати. Більшість перекладачів удосконалюють свою майстерність у перекладі шляхом розробки підходу до перекладу, здатністю побачити усю складність перекладу наукового стилю та вирішувати її.


Наталія Попова

канд. філол. наук, доцент, м. Київ

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Шляхи подолання мовних та iconВідділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні
Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін
Шляхи подолання мовних та icon1. Підготовчий період
Створення малих груп, вибір керівника групи, розподіл навантаження на кожного учасника. Складання алгоритма для розв'язання проблемних...
Шляхи подолання мовних та iconСоціальні аспекти подолання наркоманії
...
Шляхи подолання мовних та iconІv міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 2013 – 2014 н р. клас Спишіть уривок із твору «Тарасові шляхи»
Спишіть уривок із твору «Тарасові шляхи» О. Іваненко. Підкресліть головні та другорядні члени речення, надпишіть, якими частинами...
Шляхи подолання мовних та iconТема №1. Сучасна українська літературна мова та її норми
М о в н а н о р м а – це сукупність загальновизнаних мовних засобів, що вважаються правильними та зразковими на певному історичному...
Шляхи подолання мовних та iconО. Генрі. Новела «Останній листок». Взаєморозуміння та прагнення зробити добро іншому як засіб подолання життєвих негараздів

Шляхи подолання мовних та iconРайонний методичний кабінет о. Генрі. «Останній листок»
Взаєморозуміння та прагнення зробити добро іншому як засіб подолання життєвих негараздів
Шляхи подолання мовних та iconПрофілактика та подолання стресових станів
Матеріали: маркери, фломастери, аркуші паперу, бейджі, стікери, плакати, дошки, роздаткові матеріали
Шляхи подолання мовних та iconТема: О. Генрі. «Останній листок». Взаєморозуміння та прагнення зробити добро іншому як засіб подолання життєвих негараздів. Втілення в образі Бермана найкращих людських рис. Гуманізм новели

Шляхи подолання мовних та iconФахових вступних випробувань
Мета завдань – комплексна перевірка знань форм, значень й функцій опрацьованих мовних (граматичних та лексичних) явищ та вмінь вживати...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка