Шляхом кооперативного


Періодичні видання, засновниками яких є благодійні фонди та видавництва, що видаються за підтримки НАПН України та МОНМС УкраїниСторінка12/13
Дата конвертації14.04.2017
Розмір2,11 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Додаток 4Періодичні видання, засновниками яких є благодійні фонди та видавництва, що видаються за підтримки НАПН України та МОНМС України


п/п

Назва організації

Назва періодичного видання

Стан реферування

1

Благодійний фонд „Перше вересня”

Директор школи. Шкільний світ

ні

2

Видавнича група „Основа”

Дошкільний навчальний заклад

ні

3

Видавничий центр „Полікультурний світ”

Педагогіка толерантності

ні

4

Благодійний фонд „Перше вересня”

Профтехосвіта

ні

5

Всеукраїнський благодійний фонд „Освіта України”

Світ виховання

ні

6

Благодійний фонд „Перше вересня”

Школа

ніН. Є. Зоріна,

н. с. відділу наукового опрацювання й

каталогізації документів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

ВИВЧЕННЯ ПИТАННЯ ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ОБМІНУ АБО ЗАПОЗИЧЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ЗАПИСІВ СТАТЕЙ ЗІ ЗБІРНИКІВ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

У статті вивчається можливість кооперативної взаємодії Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського з бібліотеками мережі освітянських бібліотек у напрямі обміну або запозичення аналітичних бібліографічних записів статей зі збірників наукових праць. Аналізується значення такої співпраці для формування високоякісного інформаційного ресурсу сучасної наукової бібліотеки. Розглядаються основні проблеми організації процесу обміну (запозичення) аналітичних БЗ статей із наукових збірників і особливості безпосередньо процесу обміну.

Ключові слова: кооперативна взаємодія, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, інформаційний ресурс бібліотеки, аналітичні бібліографічні записи, електронний каталог.
У зв’язку з усезростаючими потребами нашої держави у повноцінному інформаційному ресурсі з питань освіти і науки постало завдання щодо його активного формування й розвитку. Особливо важливим на сучасному етапі є створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу (ІГІР) з педагогічної й психологічної наук на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського), яка є всеукраїнським галузевим науково-інформаційним центром, на засадах кооперування з провідними бібліотеками мережі освітянських бібліотек МОНМС України та НАПН України.

Найефективніший шлях подальшої роботи бібліотек мережі – кооперація діяльності співпраця, яка базується на тому, що кожен учасник робить внесок у спільну технологію і надалі одночасно може користуватись результатами загальних засобів, спільних досягнень за заздалегідь встановленими правилами. Тому введення в діяльність даних бібліотек методів кооперативної діяльності щодо формування різних БД, сукупного інформаційного ресурсу з психолого-педагогічних питань та галузевого сегменту у Державному бібліотечному фонді є особливо важливим на сучасному етапі [1].

Під час виконання наукового дослідження за темою «Теоретичні засади формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань психолого-педагогічної науки і освіти на базі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського» (2006–2010 рр.) і у перспективі виконання НДР «Теоретичні та науково-практичні аспекти створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського» (наук. керівник – к. і. н., c. н. с., заслужений працівник культури України, директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського Рогова П. І.) було проведене дослідження можливості кооперативної взаємодії ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з бібліотеками мережі освітянських бібліотек щодо обміну або запозичення аналітичних бібліографічних записів статей зі збірників наукових праць.

Важливою складовою процесу формування інформаційного ресурсу будь-якої наукової бібліотеки і, зокрема, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, є аналітико-синтетичне опрацювання документів (АСОД) – створення аналітичних бібліографічних записів (БЗ) статей із наукових збірників через їх аналітико-синтетичне опрацювання і відображення в електронному каталозі (ЕК). Цю роботу було розпочато у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у 2008 році і протягом 2008–2010 рр. було створено близько 12000 БЗ статей із наукових збірників з педагогіки та психології.

До фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського щорічно надходить більше 200 примірників збірників наукових праць тільки з педагогічної та психологічної тематики, але це далеко не повна кількість наукових збірників з вищеозначеної тематики, які видаються в Україні. Нині фахівцями відділу наукового опрацювання й каталогізації документів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського опрацьовується понад 130 назв наукових збірників з питань освіти, педагогіки та психології, що надходять від наукових установ Національної академії педагогічних наук України та ВНЗ педагогічного та інженерно-педагогічного профілю, а також деяких класичних університетів України, що здійснюють наукові дослідження у галузі педагогіки та психології, результати яких відображаються у чисельних наукових збірниках (продовжуваних і неперіодичних виданнях, матеріалах конференцій, семінарів, читань тощо).

Оперативно опрацювати таку кількість інформації силами однієї бібліотеки досить складно, оскільки оброблення такого обсягу інформації потребує значних людських ресурсів і витрат часу.

Збірники наукових праць і матеріалів конференцій – це фахові видання з певної галузі знань, які містять інформацію про останні наукові досягнення і розробки. Наукова стаття як джерело інформації, що відображає найновіші досягнення науки, є важливим елементом інформаційного ресурсу з відповідної галузі знань, а забезпечення можливості доступу до цієї інформації для широкого кола користувачів – актуальним питанням інформаційного обслуговування. Це обумовлює необхідність максимально прискорити включення статей зі збірників наукових праць до інформаційного ресурсу бібліотеки.

Саме тому кооперування роботи щодо аналітичного розпису статей для формування ІГІР, а саме – обмін бібліографічними записами з бібліотеками мережі та науковими установами, які видають наукові збірники з педагогіки, психології та суміжних галузей: інститутами НАПН України, ВНЗ педагогічного та інженерно-педагогічного профілю тощо є перспективним напрямом діяльності освітянських наукових бібліотек. При налагодженні такої роботи ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського і всі бібліотеки, що зацікавлені в обміні (запозиченні) БЗ статей із наукових збірників, повинні об’єднати зусилля для спільної роботи щодо опрацювання наукових збірників і надання можливості всім учасникам кооперації для запозичення або обміну записами.Актуальність даного дослідження зумовлена саме необхідністю впровадження кооперативних форм співпраці у процес формування інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу з питань освіти, педагогіки та психології. Вивчення можливостей і проблем взаємодії бібліотек щодо обміну або запозичення аналітичних БЗ статей із наукових збірників є актуальним і необхідним кроком на шляху до активної взаємодії бібліотек освітянської мережі у цьому напрямі.

Мета статті полягає у з’ясуванні можливості взаємодії Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського з бібліотеками мережі освітянських бібліотек щодо обміну або запозичення аналітичних бібліографічних записів статей зі збірників наукових праць.

Завданням статті є розглянути умови та особливості міжбібліотечної кооперативної взаємодії щодо обміну (запозичення) аналітичних БЗ статей із наукових збірників, а також основні проблеми, які необхідно вирішувати на шляху реалізації цього проекту.

Вивчення досвіду бібліотек України, Росії, Білорусії у напрямі корпоративної взаємодії, обміну або запозичення БЗ а також досвіду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з обміну електронними записами аналітичного розпису періодичних видань з освітянськими бібліотеками України показало, що на шляху впровадження таких технологій міжбібліотечної взаємодії потребують вирішення досить багато проблем як загального характеру (організаційні, технічні, програмне забезпечення тощо), так і проблем взаємовідносин безпосередньо між учасниками взаємодії [2; 3; 4; 5; 6; 7].

Основними причинами складності процесу запозичення БЗ є трудомісткість процесу, а також сукупність організаційних і технічних причин. Зокрема, доволі часто трудомісткість отримання і редагування готових записів перевищує трудомісткість їх самостійного створення. До організаційних причин належать: розрізненість бібліографічних ресурсів, неузгодженість стандартів опрацювання документів; до технічних: недостатня еффективність інструментальних засобів запозичення, проблема конвертації документів, створених як у різних форматах записів, так і в різному програмному забезпеченні [2; 4].

Важливий аспект кооперування – зацікавленість учасників у співпраці, мотивація до участі у проекті. За умов чіткої організації процесу і виконання всіх умов співпраці учасники проекту отримають додаткові можливості оптимізації процесу формування своїх інформаційних ресурсів: 1. отримання якісних БЗ без потреби їх доопрацювання;

 2. можливість розширити діапазон тематики аналітичних БЗ.

Для ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського це може бути, наприклад, введення до ЕК наукових статей не тільки освітньої, але й іншої тематики через запозичення БЗ статей із наукових збірників з інших галузей науки і культури, що здійснюється сьогодні обмежено (наприклад, історії, українознавства, мистецтвознавства, літературознавства, бібліотекознавства та ін.).

Аналіз електронних каталогів бібліотек ВНЗ України педагогічного та інженерно-педагогічного профілю щодо розкриття змісту збірників з питань педагогіки та психології показав, що аналітичне опрацювання статей із наукових збірників виконується по-різному і має різний рівень якості (наприклад, не всі бібліотеки здійснюють індексування за УДК, у записах відсутні ключові слова, предметні рубрики тощо) Це, можливо, задовольняє внутрішні потреби окремо взятої бібліотеки, але для здійснення обміну записами з метою отримання повноцінних і якісних БЗ необхідно узгодження і виконання усіх умов співпраці.

Тому важливими є такі аспекти кооперування: умови співпраці, координація спільної роботи, функції, права і обов’язки кожного учасника, стандарти формування БЗ документів в електронній БД, умови розподілу між учасниками об’єднання документів, які підлягають опрацюванню тощо. Вони повинні бути визначені, узгоджені між усіма учасниками об’єднання і затверджені відповідним договором або угодою.

Практичне втілення проекту кооперативної міжбібліотечної співпраці – це досить складний процес, який потребуватиме часу і вирішення багатьох суто практичних питань. 1. У ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського аналітико-синтетичне опрацювання наукових збірників здійснюється у БД «Книги» АБІС «ІРБІС». Обов’язковою умовою для введення (отриманих шляхом запозичення) аналітичних БЗ в ЕК є наявність у фонді бібліотеки відповідного текстового документа (збірника) у паперовому або електронному вигляді. На відміну від періодичних видань, які видаються у чітко визначений термін і систематично надходять до бібліотек, збірники наукових праць і матеріалів наукових конференцій друкуються і надходять до бібліотек з різною періодичністю, досить часто із затримкою у часі. Тому необхідно між установами–учасниками кооперації, які видають наукові збірники з педагогічної та психологічної тематики, налагодити регулярну обов’язкове першочергове передавання своїх видань (в паперовому або електронному вигляді) до ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та іншим учасникам кооперації.

 2. Стосовно розподілу опрацювання збірників між учасниками співпраці, один із можливих варіантів: ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, яка входить до складу НАПН України, зі свого боку, першочергово могла б узяти на себе зобов’язання опрацьовувати наукові збірники інститутів НАПН України, а бібліотеки установ–видавців збірників (ВНЗ педагогічного та інженерно-педагогічного профілю) мали б опрацьовувати на відповідному рівні свої збірники самостійно і надавати можливість для обміну (запозичення) записами всім учасникам проекту з обов’язковим забезпеченням усіх учасників об’єднання текстовими матеріалами відповідних збірників у паперовому або електронному вигляді).

 3. Бібліографічні описи (БО) документів і аналітичні БО наукових статей усіма учасниками кооперації мають бути зроблені за єдиним стандартом (індексація УДК, ключові слова, предметні рубрики, наявність анотації (у тому випадку, коли назва статті не розкриває змісту статті)). В іншому разі отримані записи потребуватимуть значного доопрацювання (або перероблення), а обмін записами не дасть заощадження часу, а в деяких випадках можливе навіть збільшення витрат часу на опрацювання документів. Узгодження цього питання є одним з ключових моментів, необхідних для отримання суттєвого результату від запозичення записів. Тому потрібно визначити і сформувати певний набір документів, які забезпечуватимуть можливість роботи за єдиними стандартами, а саме: методичні та інструктивні матеріали, які визначатимуть загальні для всіх учасників об’єднання правила електронної каталогізації; необхідні таблиці тощо [2; 3; 7]. Для здійснення цієї роботи бажано, щоб усі учасники кооперації, які працюють в АБІС «ІРБІС», при створенні БЗ для обміну користувались єдиними правилами щодо заповнення полів, а також користувались однаковими (подібними, узгодженими) базами УДК, предметними рубриками, персоналіями тощо.

 4. Крім того, необхідно буде сформувати (на базі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як наукової установи, що очолює мережу освітянських бібліотек України, і центру створення ІГІР) структуру, яка буде здійснювати координаційну діяльність у цьому проекті, а також вирішити питання щодо редагування отриманих БЗ.

 5. Важливим чинником кооперативної співпраці є узгодження певних технічних питань стосовно запозичення БЗ наукових статей, а саме:

  • коректне вливання запозичених записів у БД «Книги» ЕК ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (наприклад, суміщення запозичених бібліографічних записів статей з БЗ збірника в ЕК (забезпечення відповідності всіх параметрів БЗ статей і збірника і відображення їх у всіх записах статей з цього збірника і т. ін.));

  • встановлення зв’язку в БД «Книги» ЕК між запозиченими записами статей і раніше зробленим записом самого збірника так, щоб статті не були «відірвані» від першоджерела і одна від одної. (При опрацюванні збірника в ЕК бібліотеки цей зв’язок формується автоматично за допомогою шифру у БД «Книги», який встановлюється програмою);

  • оскільки електронний каталог ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського і ряду бібліотек освітянської мережі формується в АБІС «ІРБІС», постає проблема взаємодії з бібліотеками, які працюють в інших програмах, зокрема, проблема коректної конвертації запозичених БЗ.

Таким чином, у результаті первинного вивчення питання можливості обміну або запозичення аналітичних записів статей зі збірників наукових праць можна зробити висновки, що здійснення взаємного обміну аналітичними БЗ статей зі збірників наукових праць з педагогічної та психологічної тематики є доцільним, якщо це дасть можливість учасникам корпорації запозичувати записи без подальшого доопрацювання або з мінімальними витратами часу на доопрацювання.

Реалізація проекту потребує значної підготовчої роботи: • по-перше, організаційної, з метою узгодження усіх аспектів спільної діяльності між усіма учасниками об’єднання, оскільки тільки дотримання всіх умов співпраці (прописаних у договорі) усіма учасниками може гарантувати позитивний результат такої співпраці;

 • по-друге, необхідною умовою ефективної кооперації є вирішення усіх питань щодо технічного забезпечення взаємодії, що стосується безпосередньо діяльності відділу науково-технічного забезпечення та впровадження комп’ютерних технологій.

То ж питання взаємодії ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з бібліотеками наукових установ і ВНЗ педагогічного профілю щодо обміну або запозичення аналітичних записів статей зі збірників наукових праць є актуальним.

Література

 1. Рогова, П. І. Формування всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан і шляхи розвитку / П. І. Рогова // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського – К., 2010. – Вип. 2 : Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. – С. 10–27.

 2. Соколинский, К. Е. Новые подходы к каталогизации заимствованием в ИРБИС-корпорации [Электронный ресурс] / К. Е. Соколинский // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы конф. – Электрон. дан. – М. : ГПНТБ России, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: IBM PC, Windows 2000 или выше. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-5-85638-139-8. – № гос. регистрации 0321000673.

 3. Титова, Н. Н. Роль и место библиотек в построении информационного общества: отдельные аспекты, опыт и первоочередные задачи [Электронный ресурс] / Н. Н. Титова // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: материалы конф. – Электрон. дан. – М.: ГПНТБ России, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: IBM PC, Windows 2000 или выше. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-5-85638-139-8. – № гос. регистрации 0321000673.

 4. Дзюба, Н. И. Корпоративные проекты библиотек Украины для детей [Электронный ресурс] / Н. И. Дзюба, А. С. Кобзаренко // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы конф. – Электрон. дан. – М. : ГПНТБ России, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: IBM PC, Windows 2000 или выше. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-5-85638-139-8. – № гос. регистрации 0321000673.

 5. Костюкевич, Ю. В. Проект создания Корпоративной сети публичных городских библиотек г. Минска [Электронный ресурс] / Ю. В. Костюкевич // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы конф. – Электрон. дан. – М.: ГПНТБ России, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: IBM PC, Windows 2000 или выше. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-5-85638-139-8. – № гос. регистрации 0321000673.

 6. Самчук, Л. І. Кооперативна діяльність освітянських бібліотек України з формування електронних каталогів / Л. І. Самчук // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського – К., 2010. – Вип. 2 : Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. – С. 139–144.

 7. Мар’їна, О. Розвиток корпоративних бібліотечних проектів в Україні  О. Мар’їна // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 1.– С. 22–25.


А. І. Рубан,

с. н. с. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ З ПИТАНЬ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА, БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВА, КНИГОЗНАВСТВА, ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШЛЯХОМ КООПЕРАЦІЇ ПРОВІДНИХ ОСВІТЯНСЬКИХ БІБЛІОТЕК
Стаття розкриває мету і зміст діяльності кабінету бібліотекознавства Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, можливості співпраці з бібліотеками освітянської мережі МОНМС України та НАПН України щодо формування єдиного інформаційного ресурсу з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, документознавства та інформаційної діяльності.

Ключові слова: ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, кабінет бібліотекознавства, співпраця, мережа освітянських бібліотек МОНМС України та НАПН України, педагогічні бібліотеки, обмін бібліографічними записами.
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) – провідна всеукраїнська науково-дослідна установа з питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, науково-інформаційного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики держави; національне галузеве книгосховище; науково-методичний центр мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (МОНМС) України та Національної академії педагогічних наук (НАПН) України. Саме для інформаційного забезпечення науково-дослідної та науково-методичної роботи, безперервної освіти фахівців освітянських бібліотек при відділі наукового і прикладного бібліотекознавства ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського створено кабінет бібліотекознавства (КБ).

Метою його діяльності є диференційоване бібліотечно-інформаційне обслуговування та оперативне інформаційне забезпечення бібліотечних працівників позашкільних, загальноосвітніх навчальних закладів, ПТНЗ, ВНЗ педагогічного та інженерно-педагогічного профілів, інститутів післядипломної педагогічної освіти, наукових інститутів НАПН України, працівників найбільших, після ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, бібліотек педагогічного профілю – Львівської обласної науково-педагогічної та Миколаївської науково-педагогічної, основних категорій користувачів, які належать до кадрового складу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та студентів НПУ ім. М. П. Драгоманова, КНУКіМ й інших навчальних закладів.

Змістом роботи КБ відповідно до його Положення серед іншого є: • комплектування фонду вітчизняними й зарубіжними науковими, нормативними, інформаційними, навчальними, довідковими, періодичними документами з питань історії, теорії, методики й практики бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, книгознавства та інформаційної діяльності як на традиційних, так і на електронних носіях інформації;

 • ведення в ЕК БД «Періодика» з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, книгознавства й інформаційної діяльності;

 • співпраця з провідними бібліотеками держави з метою вивчення їхнього досвіду формування й використання бібліотекознавчих ресурсів [1].

На сьогодні інформаційний ресурс КБ становить понад 7 тис. одиниць документів. Переважно це книжкові й періодичні видання.

У 2011 р. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського передплатила 20 періодичних видань з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, інформаційної діяльності, таких як:

 1. «Библиография»;

 2. «Библиосфера»;

 3. «Библиотека»;

 4. «Библиотека в школе»;

 5. «Библиотека в эпоху перемен»;

 6. «Библиотеки учебных заведений»;

 7. «Библиотековедение»;

 8. «Бібліотекар України»;

 9. «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія»;

 10. «Бібліотечна планета»;

 11. «Бібліотечний вісник»;

 12. «Бібліотечний форум України»;

 13. «Вісник Книжкової палати»;

 14. «Мир библиографии»;

 15. «Научные и технические библиотеки»;

 16. «Университетская книга»;

 17. «Шкільна бібліотека»;

 18. «Шкільна бібліотека плюс»;

 19. «Шкільний бібліотекар»;

 20. «Школьная библиотека».

Вагому роль у доступі до видань, наявних у фонді КБ, відіграють традиційні каталоги (абетковий й систематичний), систематична картотека статей та електронний каталог (з 2007 р. бібліотека працює в АБІС “ІРБІС”), у БД “Періодика” якого, починаючи з 2007 р., через брак персоналу розписуються статті лише з шести назв журналів і газет, таких, як „Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія”, „Бібліотечна планета”, „Бібліотечний вісник”, „Бібліотечний форум України”, „Вісник Книжкової палати” та „Шкільна бібліотека плюс”.

У 2007 та 2010 рр. фахівці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського в рамках фундаментального наукового дослідження “Теоретичні засади формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань психолого-педагогічної науки і освіти на базі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського” (2006–2010 рр.) (наук. керівник – к. і. н., с. н. с., директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського П. І. Рогова), вивчали за допомогою анкетування інформаційні потреби користувачів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства й інформаційної діяльності. У кінці анкети містилося звернення до респондентів з проханням висловити побажання щодо удосконалення комплектування фонду книгозбірні з названих питань. Деякі користувачі запропонували розпочати формування взаємовигідних зв’язків як із провідними бібліотеками України, так і з книгозбірнями мережі освітянських бібліотек МОНМС України та НАПН України для створення та спільного використання корпоративних бібліографічних інформаційних ресурсів з метою повнішого і оперативнішого обслуговування.

Отже, наприкінці 2010 р. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського виступила з ініціативою спільно описувати статті з періодичних видань названої тематики з бібліотеками освітянської мережі МОНМС України та НАПН України та кількома бібліотеками загальнодержавного значення.

Аналіз роботи книгозбірень мережі щодо розпису ними бібліотекознавчих періодичних видань в електронному каталозі засвідчив, що в АБІС «Ірбіс» працює 20 бібліотек мережі – Миколаївська НПБ, Львівська ОНПБ, 6 бібліотек ІППО (Дніпропетровського ОІППО, Донецького ОІППО, Київського ОІПОПК, Кримського республіканського ІППО, Південноукраїнського (Херсонського) РІПОПК та Чернівецького ОІППО) й 12 бібліотек ВНЗ:

- Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

- Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

- Республіканського ВНЗ “Кримський державний інженерно-педагогічний університет»;

- Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

- Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків);

- Харківського гуманітарного університету „Народна українська академія”;

- Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;

- Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;

- Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича;

- Маріупольського державного гуманітарного університету;

- Республіканського ВНЗ “Кримський гуманітарний університет»;

- Севастопольського міського гуманітарного університету.

Із шістьма із них (Миколаївською НПБ, бібліотеками Південноукраїнського (Херсонського) РІПОПК, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Республіканського ВНЗ “Кримський гуманітарний університет») співпрацює ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського щодо обміну бібліографічними записами з питань педагогіки й психології.

Директорам (завідувачам) цих бібліотек було відправлено листи з пропозицією розпочати обмін бібліографічними записами з питань бібліотекознавства, бібліографознавства тощо. Відповіді надійшли від трьох бібліотек: Миколаївської НПБ, бібліотек Республіканського ВНЗ “Кримський гуманітарний університет» та Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Інформації про те, яку бібліотекознавчу періодику у 2011 р. передплачують інші бібліотеки мережі, що працюють в АБІС «Ірбіс», ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського не має.

Аналіз даних за 2009 р. показав, що більшість із цих бібліотек передплачує обмежену кількість бібліотекознавчих періодичних видань, таких, як: 1) «Бібліотечна планета»; 2) «Бібліотечний вісник»; 3) «Шкільна бібліотека»; 4) «Шкільна бібліотека плюс»; 5) «Вісник Книжкової палати»; 6) «Бібліотечний форум України». Невідомо, чи розписують ці видання фахівці бібліотек в електронному каталозі і чи є у них потреба в обміні бібліографічними записами з ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Якщо є, ми можемо домовитися про співпрацю, розподіливши обов’язки. Також ми вважаємо, що нам необхідно співпрацювати зі спеціальними і спеціалізованими бібліотеками загальнодержавного значення, такими, наприклад, як Національна наукова медична бібліотека України, Державна науково-технічна бібліотека України, Національна бібліотека України для дітей та Державна бібліотека України для юнацтва. З деякими з названих бібліотек розпочалися переговори. Національна наукова медична бібліотека України не заперечує щодо співпраці з нашою бібліотекою.Отже, запрошуємо всіх зацікавлених висловити свої пропозиції щодо співробітництва, яке сприятиме оптимізації формування інформаційного ресурсу наших бібліотек з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, документознавства та інформаційної діяльності.

Література

 1. Положення про Кабінет бібліотекознавства відділу наукового і прикладного бібліотекознавства Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : затв. радою при директорові ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського від 14 груд. 2006 р., протокол № 11. – К., 2006. – 5 с. – Рукопис.І. І. Хемчян,

зав. відділу наукового і прикладного бібліотекознавства

ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського
ЗВЕДЕНЕ КООРДИНАЦІЙНЕ ПЛАНУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ТА НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕРЕЖІ ОСВІТЯНСЬКИХ БІБЛІОТЕК МОНМС УКРАЇНИ ТА НАПН УКРАЇНИ
У статті розкрито значення підготовки та зміст «Зведеного плану науково-інформаційної й видавничої діяльності освітянських бібліотек та основних заходів бібліотек, спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі України» для удосконалення інформаційно-бібліографічної діяльності освітянських бібліотек.

Ключові слова: «Зведений план науково-інформаційної й видавничої діяльності освітянських бібліотек та основних заходів бібліотек, спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі України», ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, науково-методична діяльність.
Вагоме значення у діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, як головного науково-дослідного, координаційного та науково-методичного центру мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Національної академії педагогічних наук України, має підготовка «Зведеного плану науково-інформаційної й видавничої діяльності освітянських бібліотек та основних заходів бібліотек, спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі України» (далі – Зведений план). Цю роботу було розпочато у 2005 р. в рамках науково-дослідної теми “Створення, становлення і розвиток освітянських бібліотек України (Х–ХХ ст.)” (наук. керівник – к. і. н., директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського Рогова П. І.).

Головною метою підготовки Зведеного плану є узагальнення та розповсюдження серед бібліотек освітянської мережі інформації про інформаційно-видавничу діяльність освітянських бібліотек, а також про заходи, спрямовані на забезпечення розвитку педагогічної науки і практики та підвищення професійного рівня бібліотечних працівників освітянської галузі, які вони проводитимуть у поточному році. Для досягнення поставленої мети була виконана така робота: визначено коло учасників Зведеного плану відповідно до Положення про мережу освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Національної академії педагогічних наук України [3]; розроблено структуру та форму Зведеного плану; підготовлено рекомендації щодо заповнення форм Зведеного плану.

Укладання та розповсюдження Зведеного плану серед бібліотек освітянської мережі здійснює Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. Учасниками Зведеного плану є провідні освітянські бібліотеки: Львівська обласна та Миколаївська науково-педагогічні бібліотеки, бібліотеки ВНЗ III–IV р. а. педагогічного та інженерно-педагогічного профілів, бібліотеки обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти (далі ОІППО), спеціальні бібліотеки наукових установ НАПН України, управління освіти і науки обласних (міських) держадміністрацій, бібліотеки методичних кабінетів районного (міського) відділу освіти. Відповідно до розробленої структури Зведений план складається з двох розділів: І. Інформаційно-видавнича діяльність; ІІ. Заходи з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників освітянської галузі.

У розділі „Інформаційно-видавнича діяльність” подаються відомості про підготовку: наукових видань (наукових збірників, матеріалів науково-методичних конференцій, інформаційно-аналітичних оглядів, результатів соціологічних досліджень); бібліографічних посібників із обов’язковим зазначенням їх виду і типу:


 • за суспільним призначенням (науково-допоміжні, рекомендаційні, бібліотечно-каталожні тощо);

 • за методиками бібліографування (анотовані, реферативні, критичні, оглядові);

 • за особливостями відображення документів (універсальні, галузеві, багатогалузеві, краєзнавчі тощо);

 • за жанрами (списки, покажчики, огляди, бюлетені, бесіди);

 • за зовнішніми формами (рукописні, машинописні, друковані, карткові);

методичних розробок (на допомогу проведенню виставок, масових заходів, бібліотечних уроків тощо); матеріалів з досвіду роботи (які висвітлюють інноваційну діяльність та досвід роботи бібліотек(и) відповідного типу з багатьох напрямів їхньої діяльності або з конкретного питання); практичних посібників (які становлять собою комплексне викладення методики та організації роботи з відповідного напряму бібліотечної діяльності. Посібники можуть бути загального характеру, присвячені діяльності бібліотек відповідного типу і виду, та тематичні, які відображають окремий розділ роботи бібліотеки); методичних листів (консультації з питань бібліотечної діяльності, які включають коротку характеристику теми, практичні поради з виконання конкретної роботи в бібліотеці. Методичні листи видаються методичними центрами, які розробили та експериментально випробували на практиці той або інший метод роботи або найефективнішу форму її організації); інструктивно-методичних посібників (в яких уміщено регламентуючу документацію, інструктивно-методичні матеріали, методичні рекомендації); навчально-методичних посібників (в яких уміщені матеріали на допомогу організації та проведення занять у системі підвищення кваліфікації та перепідготовки бібліотечних кадрів); довідників (календарів знаменних і пам’ятних дат, статистичних матеріалів, адресних довідників); реферативної інформації; аналітичної інформації; інформаційно-аналітичних оглядів, у т. ч. електронних ресурсів.

Розділ „Заходи з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників освітянської галузі” містить інформацію про проведення заходів всеукраїнського та обласного рівнів: науково-практичних конференцій; науково-методичних семінарів; семінарів-тренінгів; навчальних та проблемно-цільових семінарів; практикумів; стажувань; круглих столів; засідань клубів та методичних об’єднань; інтернет-форумів; днів фахівця; оглядів бібліотек; тематичних читань; тематичних тижнів; творчих акцій; шкіл починаючого бібліотекаря; шкіл керівника.

У 2006 р. вперше розпочався збір, аналіз та узагальнення інформації, отриманої від бібліотек освітянської мережі. Учасниками першого Зведеного плану були управління освіти і науки обласних (міських) держадміністрацій які подали тільки інформацію щодо проведення заходів з підвищення кваліфікації для шкільних бібліотекарів. За відсутності участі провідних освітянських бібліотек у Зведеному плані 2006 р. укладений план хоча і складався з 214 позицій, але не повністю відповідав його головній меті. На підставі зроблених висновків науковці відділу у 2007 р. спрямували свою діяльність саме на залучення до співпраці Львівської обласної та Миколаївської науково-педагогічних бібліотек, бібліотек ВНЗ III–IV р. а. педагогічного та інженерно-педагогічного профілів, бібліотек обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, спеціальних бібліотек наукових установ НАПН України. У результаті проведеної роботи учасниками Зведеного плану 2007 р. стали вже 28 провідних освітянських бібліотек, які подали свою інформацію відповідно до розробленої структури плану до двох розділів: „Інформаційно-видавнича діяльність” (120 позицій) та „Заходи з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників освітянської галузі” (97 позицій). Завдяки цьому план став змістовнішим та інформативнішим. З метою надання оперативного доступу до інформаційних ресурсів освітянських бібліотек з 2009 р. у Зведеному плані подаються електронні адреси їхніх веб-сторінок.

Аналізуючи і порівнюючи Зведені плани, підготовлені з 2007 по 2011 р., можна зробити такі висновки:

– спостерігається незначне збільшення кількості учасників Зведеного плану: у 2007р. – 28, 2008 р. – 26, 2009 р. – 31, 2010 р. – 34, 2011р. – 32. Це зумовлено тим, що щорічно найбільш активну участь у ньому беруть саме Львівська обласна та Миколаївська науково-педагогічні бібліотеки та наукові бібліотеки ВНЗ III–IV р. а. педагогічного та інженерно-педагогічного профілів. Означені бібліотеки, на відміну від інших освітянських бібліотек, як наукові, готують ширший спектр інформаційної та методичної продукції і зацікавлені у представлені її у Зведеному плані, а також в отриманні інформації про відповідну діяльність інших провідних освітянських бібліотек мережі;

– покращилось змістовне наповнення плану. Бібліотеки подають інформацію про підготовлені науково-методичні матеріали (збірники наукових праць, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів, матеріали наукових досліджень, інструктивні та методичні матеріали), що надає можливість отримати уявлення про їхню науково-дослідну та науково-методичну діяльність. Ознайомлення із зазначеними у плані документами, підготовленими як науковими співробітниками ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, так і працівниками бібліотек освітянської мережі, сприятимуть активізації науково-дослідної роботи з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, покращенню якості бібліотечного обслуговування й науково-інформаційного забезпечення фахівців освітянської галузі України, а також поглибленню співробітництва та обміну інноваційним досвідом;

– збільшився обсяг інформації, поданої освітянськими бібліотеками: у 2007 р. – 217 позицій, 2008 р. – 254 позиції, 2009 р. – 522 позиції, 2010 р. – 655 позицій, 2011 р. – 584 позиції. Також необхідно відмітити збільшення обсягу інформації, яка подається до підрозділу «Реферативна інформація». Таке збільшення пояснюється розширенням кола учасників у реферативному напрямі діяльності;

– спостерігається зацікавленість бібліотек у матеріалах розділу „Заходи з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників освітянської галузі,” адже інформація, що подається у ньому, надає можливість працівникам освітянських бібліотек підвищувати свій професійний рівень, беручи участь у зазначених заходах;

– як свідчить практика, щорічна підготовка ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського Зведеного плану сприяє: узгодженості функціонування бібліотек освітянської мережі щодо підвищення якості інформаційного забезпечення педагогічних та науково-педагогічних кадрів, а також удосконаленню їх діяльності у створенні вторинних інформаційних ресурсів;

– представлення Зведеного плану на веб-порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського надає можливість широкому загалу як освітянських бібліотек, так і бібліотек інших систем і відомств використовувати подану у ньому інформацію для інформаційного забезпечення своїх користувачів.

– завдяки рекомендаціям, наданим ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського провідним освітянським бібліотекам щодо обов’язкового представлення на їхніх веб-сторінках зазначених у Зведеному плані видань (в електронному вигляді), усі бібліотеки освітянської мережі отримали можливість поповнювати свої інформаційні ресурси повнотекстовими документами.

Також необхідно наголосити, що ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського протягом зазначеного періоду своєю науково-методичною діяльністю сприяла і сприяє удосконаленню змісту та типо-видової структури науково-інформаційної продукції всієї мережі освітянських бібліотек. Ця діяльність здійснюється в чотирьох основних напрямах: 1) аналітичному, який спрямований на аналіз стану і розвитку як окремих бібліотек, так і мережі освітянських бібліотек загалом, й ґрунтується на систематичному моніторингу; 2) консультативно-методичному, основними формами якого є підготовка і поширення методичних рекомендацій, розробка регламентуючої документації, надання консультацій; 3) інноваційному, упровадження ІКТ в практику роботи освітянських бібліотек; 4) підвищення кваліфікації працівників мережі освітянських бібліотек МОНМС України та НАПН України шляхом організації та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, читання лекцій, проведення практичних занять на курсах підвищення кваліфікації бібліотечних працівників. Зазначені напрями науково-методичної діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського знаходять своє відображення у різних частинах Зведеного плану.

Підготовка Зведеного плану є першим кроком ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського до зведеного координаційного планування науково-дослідної, науково-методичної та науково-інформаційної діяльності бібліотек освітянської мережі, завдяки якому стане можливим визначати основні напрями координації та сфери розподілу праці між освітянськими бібліотеками України, що будуть закріплюватися відповідними регламентуючими документами (договорами про співробітництво, положеннями, планами).

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що необхідно продовжувати роботу у напрямі оптимізації участі провідних освітянських бібліотек у підготовці «Зведеного плану науково-інформаційної й видавничої діяльності освітянських бібліотек та основних заходів бібліотек, спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі України», який є важливою складовою системи науково-інформаційного забезпечення розвитку педагогічної науки, освіти та практики. Необхідно шляхом координації та кооперації інформаційної роботи удосконалювати зміст та підвищувати якість науково-бібліографічної діяльності. Зокрема, налагоджувати обмін між бібліотеками освітянської мережі видавничою продукцією, надавати доступ до підготовлених документів (в електронній формі) на веб-сайтах та веб-порталах бібліотек, поповнювати обов’язковим примірником фонд ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.Література

 1. Зведений план науково-інформаційної й видавничої діяльності освітянських бібліотек України та основних заходів бібліотек, спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі України у 2009 році / [уклад.: І. І. Хемчян, О. С. Сорока ; наук. ред. П. І. Рогова] ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2009. – 76 с.

 2. Зведений план науково-інформаційної й видавничої діяльності освітянських бібліотек України та основних заходів бібліотек, спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі України / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: І. І. Хемчян, О. С. Сорока ; наук. ред. П. І. Рогова]. – К., 2010. – 101 c.

 3. Положення про мережу освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України: Затв. спіл. наказом М-ва освіти і науки України та Акад. пед. наук України від 30. 05. 2003 р. № 334/31 // Інформ. зб. м-ва освіти і науки України. – 2003. – № 21. – С. 27–32.

 4. Хемчян, І. І. Координаційні зв’язки – основа успішної взаємодії бібліотек освітянської галузі України / І. І. Хемчян // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – К., 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 298–308. – Бібліогр.: 17 назв.


В. С. Білоус,

директор бібліотеки

Вінницького державного педагогічного

університету імені Михайла Коцюбинського

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
files -> Освіта. Виховання. Навчання


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Шляхом кооперативного iconВчителі та шлях
Книга Чарльза Ледбітера «Вчителі та Шлях» висвітлює питання: що таке духовний шлях, які несподіванки очікують того, хто вирішив йти...
Шляхом кооперативного iconДовідка Львівська гімназія «Євшан» заснована у 2001 році шляхом реорганізації сш №79 з поглибленим вивченням математики
Львівська гімназія «Євшан» заснована у 2001 році шляхом реорганізації сш №79 з поглибленим вивченням математики відповідно до ухвали...
Шляхом кооперативного iconРозвиток творчого потенціалу педагогів шляхом використання активних та інтерактивних форм методичної роботи
Н. Олійник. Розвиток творчого потенціалу педагогів шляхом використання активних та інтерактивних форм методичної роботи / Олійник...
Шляхом кооперативного iconФормування особистісних якостей учнів шляхом впровадження кейс-технології на уроках інформатики Гулька Оксана Павлівна
Формування особистісних якостей учнів шляхом впровадження кейс-технології на уроках інформатики
Шляхом кооперативного iconВикладання теми «Кров І лімфа» в курсі біології 9 класу шляхом застосування елементів проблемного навчання. Навчальний курс біології у 9-му класі розпочинається вивченням розділу «Людина», однією з тем якого є «Кров І лімфа»
Викладання теми «Кров І лімфа» в курсі біології 9 класу шляхом застосування елементів проблемного навчання
Шляхом кооперативного iconОпис досвіду «формування естетичної компетентності учнів шляхом використання елементів інноваційних технологій та підготовки особистості до життя в сучасних умовах»
Тема досвіду «Формування естетичної компетентності учнів на уроках української мови І літератури шляхом використання елементів інноваційних...
Шляхом кооперативного iconСеча (urina) — біологічна рідина, у складі якої з організму виводяться кінцеві продукти обміну речовин. Сеча утворюється шляхом фільтрації плазми крові в ниркових клубочках та зворотного всмоктування в канальцях більшості розчинених у ній речовин і
Сеча утворюється шляхом фільтрації плазми крові в ниркових клубочках та зворотного всмоктування в канальцях більшості розчинених...
Шляхом кооперативного iconПідвищення якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій

Шляхом кооперативного iconВолодимир Миколайович Сосюра. Знайомство з поетом
Мета: ознайомити учнів із життєвим І творчім шляхом В. М. Сосюри, зацікавити ними
Шляхом кооперативного iconДорогі учні!
Презентація "Всесвіт Волта Вітмена" познайомить вас з життєвим та творчим шляхом видатного американського поета


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка