Шляхом кооперативного


Столяров, Ю. Н. Библиотековедение в опасности / Библиотечное дело – 2003. Материалы конференции. – М. : МГУКИМ. – 2003. – С. 27–29Сторінка3/13
Дата конвертації14.04.2017
Розмір2,11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Столяров, Ю. Н. Библиотековедение в опасности / Библиотечное дело – 2003. Материалы конференции. – М. : МГУКИМ. – 2003. – С. 27–29.


 • Скворцов, В. В. Современная концепция библиотеки : материалы конференции / В. В. Скворцов // Библиотечное дело – 2002. – М. : МГУКИМ. – 2003. – С. 31–39.

 • Слободяник, М. С. Концептуальна модель гібридної бібліотеки / М. С. Слободяник // Нові обличчя бібліотек та організацій: від надії до партнерства і професіоналізму. – Судак. – 2001. – С. 79–81.

 • Воронин, В. А. Интеграция: сущность, стратегия, механизмы / Воронин В. А.  – М. :У Никитских ворот. – 2010. – 271 с.

 • Карташов, Н. С. Совершенствование механизма функционирования ТБО / Карташов Н. С, Гукова В. Г. // Сов. библиотековедение. – 1986. – № 1. – С. 35–40.

 • Селиверстова, Е. Т. Становление и пути развития единого библиотечного фонда // Сов. библиотековедение. –1985. – № 5. – С. 3–14.

 • Воройский, Ф. С. Формирование и эксплуатация интегрированных баз данных информационных систем  / Воройский Ф. С, Кузнецов М. В., Моздор С. В., Хомутов А. В. – М. : ВИМИ. –1987. – 28 с.

 • Кудрявцев, К. Я.  Создание баз данных / К. Я. Кудрявцев. – М. : МИФИ. – 2010. – 154 с.

 • Градобоева, Н. В.  Некоторые проблемы инкорпорации информационных ресурсов библиотеки гуманитарного вуза в международные базы данных / Н. В. Градобоева. – М. : Символ, 2010. – 474 с.

 • Панцхава, Ш. И. Основы баз данных / Ш. И. Панцхава. – М. : Изд-во МГОУ. – 2010. – 164 с.


  C. М. Зозуля,

  зав. відділу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
  ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК З ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ: РОЗРОБЛЕННЯ ТА ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ
  У статті розглянуто термінологічні питання, вирішувані фахівцями ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у межах НДР «Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України». Охарактеризовано термінологічний словник з інформаційних ресурсів.

  Ключові слова: інформаційний ресурс, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, термінологія, словник.

  Питання кодифікації та нормалізації бібліотекознавчої термінології неодноразово ставали предметом обговорення на міжнародних конференціях, семінарах, засіданнях секцій провідних наукових установ і, зокрема, в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Зауважимо, що унормування термінології відбувається не лише шляхом фіксування термінів, понять та їхніх значень у законодавчих чи нормативних актах. Розроблення та укладання різного виду термінологічних словників, тобто термінографічна діяльність, – один із основних засобів нормалізації професійної мови, коли впорядковується, критично та детально аналізується, чіткіше окреслюється понятійна система галузі [3].

  Словник – це один із засобів знищення мовних бар’єрів у практиці професійного спілкування, що сприяє успішному розвиткові науки. Звичайно, є словники різних видів. У цілому їх налічують близько 82-х, серед яких є й термінологічний. Так, «Большая Советская Энциклопедия» (під редакцією А. М. Прохорова) тлумачить, що «словник – це зібрання слів, розташованих у певному порядку, який використовується як довідник, що пояснює значення описуваних одиниць, подає про них різноманітну інформацію чи їх переклад на інші мови, або ж інформує щодо предметів, які вони позначають» [2, с. 572]. Дана енциклопедія трактує словник як важливу річ у розвитку кожної особистості: чи то науковця, чи студента, чи іншої особи. Словники виконують різні соціальні функції, зокрема, інформативну та нормативну, оскільки дають можливість системно аналізувати та досліджувати накопичені знання певної галузі. Крім того словники, фіксуючи значення слів, сприяють нормалізації професійної мови як засобу спілкування.

  Аналізуючи стан розроблення питання зауважимо, що термінологічні проблеми таких наукових галузей знань як документознавство, діловодство, бібліотекознавство, архівознавство отримали своє висвітлення у публікаціях радянських учених: А. М. Автократова, Ю. М. Столярова, Е. Й. Хан-Піри та ін.

  Для дослідження сучасного стану термінології вищезазначених галузей актуальними є наукові публікації вітчизняних науковців: В. В. Бездрабко, М. В. Комової, С. Г. Кулешова, Н. М. Кушнаренко, І. Б. Матяш, Г. І. Солоіденко, Н. Стрішенець, Г. М. Швецової-Водки та ін.

  Проте, незважаючи на національне відродження у сфері науково-технічної термінології та вагомий доробок важливих праць, які вийшли в Україні, сучасні проблеми розвитку бібліотекознавчої термінології є надзвичайно актуальними. У вітчизняній термінологічній лексикографії останніх років існують спеціальні термінологічні словники, упорядниками яких є українські фахівці: В. Я. Буран «Словник книгознавчих термінів» (К., 2003) [7]; Л. П. Вовк «Словник навчально-педагогічних понять і термінів (методичний посібник)» (К., 2001) [8]; К. Є. Новохатський «Архівістика: термінологічний словник» (К., 1998) [1]; Н. Стрішенець «Англо-український словник-довідник бібліотечно-інформаційної термінології» (К., 2004) [9]; Г. М. Швецова-Водка «Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики» (К., 1998) [5]; Я. О. Чепуренко «Інформаційний простір України: словник-довідник законодавчих термінів і понять» (К., 2008) [4]. Однак їхня кількість досить обмежена. Тому на сьогодні видання українського словника з інформаційних ресурсів на базі законодавчої та стандартизованої термінології є особливо актуальним.

  У рамках НДР, що здійснює ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, науковцями бібліотеки приділялась значна увага питанням розвитку понятійного апарату бібліотекознавства. Зокрема, П. І. Роговою було запропоновано ввести до наукового обігу визначення термінів, уживаних на позначення формування ресурсів: бібліотечно-інформаційний ресурс, всеукраїнський галузевий (освітній) інформаційний ресурс (ВГІР), єдиний галузевий інформаційний ресурс (ЄГІР) [6, с. 15].

  Для проведення НДР «Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України» (наук. керівник – к. і. н. О. М. Яценко) було проаналізовано терміносистему дослідження за цією темою. У результаті групою фахівців ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського підготовлено тлумачний термінологічний словник – «Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології», який містить основні терміни, уживані на позначення процесів створення, формування, зберігання, використання та поширення інформаційних ресурсів у суспільстві. Необхідність такого видання зумовлена сучасними потребами підготовки фахівців у сфері соціальної комунікаційно-інформаційної діяльності відповідно до впровадження нових інформаційних і педагогічних технологій та змін у системі освіти України.

  Мета словника – узагальнити законодавчу та стандартизовану термінологію, що використовується у процесі інформаційної діяльності як сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави.

  Фахівцями ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського було проаналізовано документи, які стали джерельною основою видання: законодавчі акти України, що регулюють відносини в інформаційній сфері; державні стандарти України та Російської Федерації з бібліотечної справи та суміжних наукових галузей; систему міждержавних стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи.

  У результаті ґрунтовного наукового аналізу до словника було відібрано близько 1300 термінів з примітками та посиланнями на джерело. До багатьох з них подано по декілька визначень, наприклад: «документ» − 6, «база даних» − 3, «бібліотека» − 3, «електронний документ» − 4, «інформаційна продукція» − 3 тощо. Така специфіка викладу матеріалу зумовлена постійними термінологічними змінами, що відбуваються протягом останнього десятиріччя у теоретичній та практичній сфері бібліотекознавства та намаганням авторів якнайповніше подати затребувану інформацію.

  Кожна наукова дисципліна вимагає створення чітко сформульованої системи понять та відповідних термінів, тому важливо постійно переглядати терміносистему з погляду її адекватності суті номінованих понять, з’ясовувати активні моделі термінотворення, встановлювати наявні між термінами парадигматичні зв’язки, передусім на рівні синонімії, з урахуванням власне українських надбань і запозичень, досліджувати процеси термінологізації. Тому автори-упорядники словника намагалися якомога повніше подати термінологічну базу з інформаційних ресурсів. Особливу увагу науковці звернули на сучасні та актуальні терміни: педагогічна інформатика; бібліобус; інформаційна діяльність; інформаційний брокер; інформаційні ресурси спільного користування; пертинентний документ (документ, зміст якого відповідає інформаційній потребі користувача інформації); ринок інформаційної продукції; система науково-технічної інформації тощо. До низки термінів подано синоніми та абревіатури.

  То ж можемо констатувати, що авторам-упорядникам довідкового видання «Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології» вдалося узагальнити значний термінологічний масив, що становить систематизований виклад понятійного апарату інформаційної сфери діяльності з сучасних позицій.


  Каталог: datas -> upload -> files
  files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
  files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
  files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
  files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
  files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
  files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
  files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
  files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
  files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
  files -> Освіта. Виховання. Навчання


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

  Схожі:

  Шляхом кооперативного iconВчителі та шлях
  Книга Чарльза Ледбітера «Вчителі та Шлях» висвітлює питання: що таке духовний шлях, які несподіванки очікують того, хто вирішив йти...
  Шляхом кооперативного iconДовідка Львівська гімназія «Євшан» заснована у 2001 році шляхом реорганізації сш №79 з поглибленим вивченням математики
  Львівська гімназія «Євшан» заснована у 2001 році шляхом реорганізації сш №79 з поглибленим вивченням математики відповідно до ухвали...
  Шляхом кооперативного iconРозвиток творчого потенціалу педагогів шляхом використання активних та інтерактивних форм методичної роботи
  Н. Олійник. Розвиток творчого потенціалу педагогів шляхом використання активних та інтерактивних форм методичної роботи / Олійник...
  Шляхом кооперативного iconФормування особистісних якостей учнів шляхом впровадження кейс-технології на уроках інформатики Гулька Оксана Павлівна
  Формування особистісних якостей учнів шляхом впровадження кейс-технології на уроках інформатики
  Шляхом кооперативного iconВикладання теми «Кров І лімфа» в курсі біології 9 класу шляхом застосування елементів проблемного навчання. Навчальний курс біології у 9-му класі розпочинається вивченням розділу «Людина», однією з тем якого є «Кров І лімфа»
  Викладання теми «Кров І лімфа» в курсі біології 9 класу шляхом застосування елементів проблемного навчання
  Шляхом кооперативного iconОпис досвіду «формування естетичної компетентності учнів шляхом використання елементів інноваційних технологій та підготовки особистості до життя в сучасних умовах»
  Тема досвіду «Формування естетичної компетентності учнів на уроках української мови І літератури шляхом використання елементів інноваційних...
  Шляхом кооперативного iconСеча (urina) — біологічна рідина, у складі якої з організму виводяться кінцеві продукти обміну речовин. Сеча утворюється шляхом фільтрації плазми крові в ниркових клубочках та зворотного всмоктування в канальцях більшості розчинених у ній речовин і
  Сеча утворюється шляхом фільтрації плазми крові в ниркових клубочках та зворотного всмоктування в канальцях більшості розчинених...
  Шляхом кооперативного iconПідвищення якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій

  Шляхом кооперативного iconВолодимир Миколайович Сосюра. Знайомство з поетом
  Мета: ознайомити учнів із життєвим І творчім шляхом В. М. Сосюри, зацікавити ними
  Шляхом кооперативного iconДорогі учні!
  Презентація "Всесвіт Волта Вітмена" познайомить вас з життєвим та творчим шляхом видатного американського поета


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка