Шляхом кооперативногоСторінка4/13
Дата конвертації14.04.2017
Розмір2,11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Література

 1. Архівістика: термінологічний словник [Текст] / [авт.–упоряд. К. Є. Новохатський, К. Т. Селіверстова та ін.]. – К. : 1998. – 106 с.

 2. Большая советская энциклопедия [Текст] / [гл. ред. А. М. Прохоров]. – Т. 25. – 3-е изд. – М. : Изд-во «Советская энциклопедия». – 1976. – С. 572.

 3. Зозуля, С. Термінологічна лексикографія в архівознавстві / С. Зозуля // Студії з архівної справи та документознавства / Держкомархів України, УНДІАСД; [редкол.: І. Б. Матяш (голов. ред.) та ін.]. – К., 2009. – Т. 17. – С. 87–92.

 4. Інформаційний простір України : слов.-довід. законодав. термінів / [авт.-уклад. Я. О. Чепуренко] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т укр. філол. – К. : Освіта України, 2008. – 524 с.

 5. Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики / Г. М. Швецова-Водка (керівн.), Г. В. Сілкова, Л. О. Черепуха та ін.; наук. ред. і авт. вступ. ст. Г. М. Швецова-Водка. – К.: Кн. палата України, 1998. – 116 с.

 6. Рогова, П. І. Формування всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського: стан і шляхи розвитку / П. І. Рогова // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 2. Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол. : Т. І. Ківшар (голова), П. І. Рогова (заст. голови) та ін.]. – К. : Педагогічна думка, 2010. – С. 10–27.

 7. Словник книгознавчих термінів / В. Я. Буран, В. М. Медведєва, Г. І. Ковальчук, М. І. Сенченко. – К. : ТОВ «Вид-во АРАТТА», 2003. – 160 с.

 8. Словник навчально-педагогічних понять і термінів (методичний посібник) / уклад. : Л. П. Вовк, Г. Д. Панченко, О. С. Падалка та ін. – К., 2001. – 82 с.

 9. Стрішенець, Н. Англо-український словник-довідник бібліотечно-інформаційної термінології / Надія Стрішенець ; НАН України; НБУВ України ім. В. І. Вернадського. – К., 2004. – 329 с.


Н. Я. Зайченко,

зав. відділу НБУВ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КООПЕРАТИВНОГО РЕФЕРУВАННЯ В УКРАЇНІ

У статті здійснено аналіз розвитку системи кооперативного реферування в Україні, охарактеризовано основні принципи взаємодії бібліотек у формуванні електронних інформаційних ресурсів.Ключові слова: кооперативне реферування, інформаційна взаємодія, кооперація праці, принцип кооперативності, корпорація.
Серед основних аспектів необхідності інформаційної взаємодії у процесі створення електронних інформаційних ресурсів великих обсягів на сучасному етапі можна виокремити:

 • лавиноподібне зростання обсягів інформації, яка створюється, зберігається і використовується в електронних форматах;

 • застосування комп’ютерних технологій у видавничій справі;

− переміщення діяльності бібліотек в електронний простір та ін.

До вищезазначених інформаційних аспектів необхідно також додати фінансовий, важливість якого зростає з кожним днем, адже матеріальне забезпечення відповідного розвитку бібліотек та перетворення їх у сучасні інформаційні інституції, на жаль, з кожним днем погіршується.

У провідних бібліотеках України формування електронних інформаційних ресурсів великих обсягів, до яких належать: бібліографічні (електронні каталоги та картотеки, бібліографічні бази даних), реферативні (бази реферативної інформації про наукові видання та публікації) та повнотекстові (електронні колекції та бібліотеки) реалізується, як правило, двома шляхами:

I − внутрішньобібліотечний, який базується на автоматизованій бібліотечній технології опрацювання документного потоку та передбачає послідовне створення бібліографічних, реферативних ресурсів і формування фонду електронних документів;

II – зовнішній, який передбачає організацію кооперативної інформаційної співпраці з іншими бібліотеками України, науковими установами та навчальними закладами, інформаційними центрами, видавництвами тощо.

Довідка: кооперація праці − єдність, узгодженість спільних дій окремих працівників, їх колективів або навіть національних господарств у процесі відтворення суспільно необхідних благ, або ж форма, в якій відбувається це об'єднання трудової діяльності.

Процеси кооперації та розподілу праці (кооперативні процеси) є сутністю будь-якої колективної діяльності, в тому числі й інформаційної. У найпростішому випадку для того, щоб індивід (або організація) взяв участь у спільній діяльності, він має зрозуміти результат цієї діяльності і те, що може отримати з нього, а потім визначити, яку частину спільної роботи йому необхідно виконати.

Розпочинаючи конкретну матеріальну діяльність, індивід (орга­нізація) повинен узгодити її з іншими учасниками кооперативного процесу на рівні організаційних взаємодій. Результати таких взаємодій мають бути зафіксовані у договорі про колективну діяльність.

З ускладненням кооперативних процесів, виникненням різних видів та рівнів діяльності видозмінюються структури та форми різних компонентів кооперативних процесів, але їхня сутність, пов'язана з цілісною, погодженою діяльністю індивідів, спрямованою на отримання конкретного результату, залишається незмінною.

Принципи кооперативності були закладені і у проект створення Національної системи реферування наукової літератури, започаткований ще 1998 р. з метою досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності інформування суспільства про наукові напрацювання вітчизняних учених і фахівців.

На сьогодні система реферування забезпечує:

− формування загальнодержавної реферативної бази даних (БД) «Україніка наукова»;

− випуск галузевих серій Українського реферативного журналу (УРЖ) «Джерело» (друкованих і на компакт-дисках у вигляді портативної БД);

− підтримку доступу он-лайн до загальнодержавної реферативної БД «Україніка наукова» засобами глобальних комп'ютерних мереж.

Цей проект реалізується Службою реферування Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (НБУВ) та Службою реферування Інституту проблем реєстрації інформації (ІПРІ) – двох найбільших інформаційних установ НАН України із залученням Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського), Національної наукової медичної бібліотеки України (ННМБУ), вищих навчальних закладів (ВНЗ) II–IV рівнів акредитації, редакцій наукових періодичних та продовжуваних видань, а також інших учасників кооперативної взаємодії.

Необхідно зазначити, що НБУВ та ІПРІ НАН України у даному проекті пов’язують корпоративні відносини, які будуються на договірних засадах з чітко визначеними видами та обсягами робіт, жорсткими графіками їх виконання, централізованим управлінням (редколегія УРЖ «Джерело»), єдиним програмно-технологічним забезпеченням усіх процесів, що стосуються реферування, редагування, підготовки та випуску УРЖ, формування реферативної БД «Україніка наукова» тощо.

Довідка: корпорація — це договірні об'єднання, створені на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожному з учасників.

Нижче наведено схему інформаційних потоків, які підтримуються основними учасниками кооперативної (та корпоративної) взаємодії.
В основі проекту – ресурсозберігаюча мережева технологія кооперативного наповнення реферативної бази, яка забезпечує формування єдиного загальнодержавного інформаційного ресурсу шляхом включення в процес централізованого технологічного опрацювання інформаційних масивів, створених у результаті децентралізованої аналітико-синтетичної переробки документного потоку. Дана технологія передбачає здійснення аналітичної обробки документів-першоджерел за єдиною методикою відповідно з розробленими протоколами електронного обміну інформацією з учасниками кооперативної взаємодії та програмним забезпеченням для її інтегрованого розміщення в технологічних БД.

Кооперативна співпраця базується на взаємній зацікавленості сторін, оскільки постачальники інформації вчасно надсилаючи інформацію, можуть бути впевнені, що вона після додаткового опрацювання буде внесена до загальнодержавної БД «Україніка наукова» та виставлена на веб-сайті НБУВ, а також надрукована в найближчих номерах галузевих серій УРЖ «Джерело». Органи НТІ, бібліотеки мають змогу отримати реферативні бази даних з певної тематики або ж галузі знань як фрагмент загальнодержавної бази даних. Цей фрагмент за їх бажанням може бути доповнений бібліографічними записами з електронного каталогу та спеціалізованих картотек НБУВ, а також повними текстами публікацій, що зберігаються в Науковій електронній бібліотеці НБУВ. Натомість, Служби реферування НБУВ та ІПРІ, уникаючи додаткових трудових і часових затрат на реферування та введення вручну (традиційним способом), збільшують спектр прореферованих публікацій, зокрема з періодичних і продовжуваних видань, оскільки кінцевою метою є досягнення 100 % відбиття потоку наукових видань і публікацій вчених нашої країни в національних реферативних ресурсах.

На основі 13-річного досвіду роботи нами визначено форми, види та моделі кооперативної взаємодії, які охоплюють державні інформаційні установи різної галузевої та відомчої належності та забезпечують гнучкий механізм інформаційної співпраці.

Основними застосованими формами кооперації є: інтеграція ресурсів, спільне формування ресурсів, інформаційний (ресурсний) обмін.

Реалізованими видами кооперації є: внутрішньовідомча, міжвідомча, міжгалузева кооперація. Перспективною є міжнародна кооперація зі службами реферування органів інформації та світовими виробниками інформаційних продуктів.

Внутрішньовідомча кооперація (НАН України):


 • здійснення проекту "Національна система реферування української наукової літератури" за участі НБУВ та ІПРІ НАН України;

 • співробітництво з редакціями академічних наукових видань;

 • співпраця з інформаційними підрозділами НДІ НАН України.

Міжвідомча кооперація:

 • співпраця з вищими навчальними закладами як видавничими установами;

 • співробітництво з Вищою атестаційною комісією України;

 • співпраця з окремими видавництвами.

Міжгалузева кооперація:

 • співпраця з галузевими бібліотеками (ННМБ України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського);

 • співробітництво з галузевими реферативними службами.

Міжнародна кооперація (перспектива)

 • співпраця зі службами реферування органів НТІ,
  зокрема ВІНІТІ, ІНІСН та ін.;

 • співробітництво з виробниками інформаційних продуктів і послуг та ін.

Більшість із названих форм і видів кооперації уже апробована на практиці, що можна проілюструвати деякими статистичними даними:

- за період 1998–2010 рр. НБУВ за участі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, ННМБ України, редакцій окремих наукових періодичних і продовжуваних видань (понад 70) прореферовано, відредаговано та внесено до БД «Україніка наукова» більше 197 000 записів, що складає 54 % від загальної кількості записів;

- за цей же період ІПРІ НАН України за участю ВНЗ як видавничих установ і редакцій окремих наукових періодичних і продовжуваних видань опрацьовано і внесено до БД «Україніка наукова» близько 170 000 записів, що складає 46 % від загальної кількості записів;

- за період з 2006 р. спеціалістами ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського було передано до Служби реферування НБУВ близько 8500 записів для введення в БД «Україніка наукова», що складає близько 3 % від загальної кількості записів.

Нами підрахована загальна кількість записів, одержаних НБУВ та ІПРІ НАН України від бібліотек, редакцій, видавництв та інших учасників проекту зі створення реферативних ресурсів. Результати цього підрахунку можна проілюструвати за нижчеподаною діаграмою.

Тринадцятирічний досвід плідної співпраці доводить ефективність поєднання різних форм і методів кооперації, яка надає широкі можливості для формування національних реферативних ресурсів та їх спільного використання, а також дозволяє запобігти дублюванню робіт з опрацювання документного потоку, розширити спектр реферованих наукових джерел (перш за все, публікацій з періодичних і продовжуваних видань), заощадити всі види виробничих ресурсів і досягти високої оперативності надання інформації та повноти охоплення інформаційних джерел.

Необхідно зазначити, що великі масиви вторинної наукової інформації, накопичені в найвідоміших реферативних базах даних світу, слугують інструментом дослідження сучасного стану і тенденцій науково-технічного та інноваційного розвитку.

Подальший розвиток національної системи реферування передбачає не тільки кількісне зростання реферативної БД «Україніка наукова», а, перш за все, удосконалення технологій пошуку інформації та її використання з можливістю проведення на її основі наукових досліджень. Це дозволить прогнозувати та визначати приоритетні та найбільш актуальні напрямки наукових досліджень в Україні.

У даному контексті нами визначено найактуальніші та найголовніші перспективи розвитку системи реферування української наукової літератури. Це, по-перше, активізація входження України до міжнародної системи наукових електронних комунікацій (передбачає визначення шляхів і методів виділення фрагментів бази даних «Україніка наукова» та їх наступне передавання до відповідних міжнародних реферативних баз даних для включення вітчизняної наукової інформації до світової системи документальних комунікацій). По-друге, реалізація функцій реферативної БД «Україніка наукова» як складової наукової електронної бібліотеки НБУВ (передбачає розширення реферативних записів шляхом гіпертекстових посилань на наявні електронні документи). Даний процес буде проходити в декілька етапів відповідно до видів реферованих видань:

1-й етап – автореферати дисертацій;

2-й етап – статті з періодичних і продовжуваних видань;

3-й етап – монографії, збірники наукових праць, підручники та навчальні посібники.

На першому етапі передбачається здійснити повнотекстове розширення реферативних записів шляхом встановлення в них гіпертекстових посилань на наявні електронні документи. Ім'я комп'ютерної версії документа, що визначає його електронну адресу та спосіб доступу до повного тексту, буде знаходитись в області бібліографічного опису. Необхідно зазначити, що в електронному сховищі даних НБУВ є на сьогодні близько 55 000 повних текстів авторефератів дисертацій, які найближчим часом будуть представлені в реферативній БД «Україніка наукова».

Стосовно другого етапу зауважимо, що НБУВ вже має досвід опрацювання реферативної інформації з періодичних і продовжуваних видань разом з повними текстами, і певна кількість статей в реферативній БД мають адреси електронних копій першоджерел. Але з урахуванням нового ресурсу на сайті НБУВ зібрання «Наукова періодика України», що містить 400 тис. електронних копій статей з більш як 1500 наукових часописів України, ми маємо дещо змінити в технології опрацювання таких видань і використати наявний масив для активного поповнення переліку періодичних і продовжуваних видань, реферованих аналітично (постатейно).

Щодо третього етапу, то на даний час одержано письмову згоду Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо створення спільної робочої групи МОНМС і НАНУ для підготовки проекту наказу про передавання комп’ютерних версій усіх видів публікацій до НБУВ для створення загальнодержавного депозитарію електронних копій навчальних і наукових видань. Ці видання також будуть відображені в реферативній БД «Україніка наукова».

Необхідно зазначити, що вищеназвані напрями робіт передбачають розширення меж кооперативної взаємодії, перш за все, з редакціями періодичних і продовжуваних видань, науковими та науково-дослідними інституціями НАН України, а також ВНЗ системи МОНМС України як видавничими організаціями.

По-третє – удосконалення програмно-технологічного забезпечення формування та використання реферативних ресурсів (передбачає перетворення реферативної БД у потужний наукометричний продукт з метою гідного представлення національних реферативних ресурсів у всесвітній мережі Інтернет та на світовому інформаційному ринку, а також створення умов для проведення науко-, інформо- та бібліометричних досліджень). Його суть полягає в оновленні програмно-технологічного забезпечення усіх видів робіт з реферування, редагування, підготовки до друку поточних випусків галузевих серій УРЖ «Джерело» та представлення на сайті НБУВ загальнодержавної реферативної БД (наразі ми займаємось адаптацією та налагодженням до потреб реферативної служби системи ІРБІС, за якою працює вже більшість відділів НБУВ).

Розглянуті напрями розвитку дуже тісно пов’язані між собою, оскільки на сучасному етапі цінність і використовуваність реферативних ресурсів без можливості одержання електронних версій публікацій зменшується з кожним днем, а відсутність потужного наукометричного апарату впливає на трудомісткість наукових досліджень на основі реферативної БД щодо інформаційних потоків, публікаційної активності українських науковців та ін. Окрім цього, відомі популярні зарубіжні реферативні БД (наприклад, SCOPUS, OPEN JOURNALS та ін.), які оцінюють загальнодержавну реферативну БД «Україніка наукова» як національний ресурс і зацікавлені у співробітництві за наявності повних текстів публікацій.

Висновки.

1. На сьогодні реферативна БД «Україніка наукова» та УРЖ «Джерело» стала невід’ємною складовою національного інформаційного ресурсу, який відображає ключові українські наукові публікації. Результати практичної діяльності з формування цього ресурсу доводять ефективність та перспективність обраних форм і методів роботи, які необхідно розвивати та поширювати на нових учасників інформаційної взаємодії. Стабільне та оперативне наповнення реферативної БД, а, відповідно, й УРЖ сучасною науковою інформацією може бути забезпеченим лише за умов розвитку міцних партнерських відносин.

2. Актуальним завданням на сучасному етапі є включення вітчизняної реферативної інформації до світової системи документальних комунікацій, що передбачає визначення шляхів і методів виділення фрагментів бази даних «Україніка наукова» та їх наступну передачу до відповідних міжнародних реферативних баз даних (SCOPUS, OPEN JOURNALS та ін.).

3. Одним з найбільш важливих напрямів використання загально­державної реферативної БД «Україніка наукова» є реалізація функцій реферативної БД «Україніка наукова» як складової наукової електронної бібліотеки НБУВ. Технологія формування її інфор­маційних ресурсів передбачає повнотекстове розширення реферативних записів шляхом встановлення в них гіпертекстових посилань на наявні електронні документи.

4. Якість інформаційних послуг, що надаються реферативною БД «Україніка наукова» має поширюватися завдяки удосконаленню пошукового інтерфейсу та перетворенню БД у потужний наукометричний продукт з метою створення умов для проведення науко-, інформо- та бібліометричних досліджень.

Аналізуючи досягнення та перспективи розвитку системи кооперативного реферування зазначимо, що розширення співробітництва на кооперативних засадах – це єдиний шлях до створення дійсно національного інформаційного продукту вищого ґатунку, який є дзеркальним відбиттям наукових доробок вітчизняних вчених та фахівців і здатний гідно представляти нашу державу у системі міжнародних наукових комунікацій.Література

 1. Баркова, О. В. Сетевая технология кооперативного наполнения базы даннях «Рефераты научных изданий Украины» // Науково-технічні бібліотеки в єдиному інформаційному просторі України : міжнар. наук.-практ. конф. − К., 2000. − С. 130−136.

 2. Зайченко, Н. Я. Моделі кооперативної співпраці зі створення національних реферативних ресурсів / Н. Я. Зайченко, О. В. Баркова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.nbuv.gov.ua/new/ 04_kiev/zaich_bar.html/ − Назва з екрана.

 3. Зайченко, Н. Я. Організація кооперативної співпраці у процесі формування наукової електронної бібліотеки / Н. Я. Зайченко, О. В. Баркова // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 17−18 трав. 2005 р. − К., 2005. − Ч. 1. − С. 142−144.

 4. Зайченко, Н. Я. Реферативні ресурси − інформаційний продукт сучасної наукової бібліотеки / Н. Я. Зайченко // Бібл. вісн. − 2005. − N 1. − С. 28−35.

 5. Клочко, Н. В. Кооперативные процессы в становлении информационного общества / Н. В. Клочко // НТИ−97. Информационные ресурсы. Интеграция. Технологии: материалы 3-й Междунар. конф., 26−27 нояб. 1997 г. – М., 1997. – С. 113−114.

 6. Костенко, Л. Й. Реферативна база даних "Україніка наукова": стан, перспективи використання / Л. Й. Костенко // Сучасний стан та перспективи наукового реферування : матеріали міжнар. семінару-практикуму, присвяч. 10-річчю вид. РЖ "АПК України", 29 трав. 2009 р., Київ. − К., 2009. − С. 53−57.

 7. Формирование баз данных реферативной информации – путь к оперативному обмену результатами научных исследований / В. В. Петров, А. А. Крючин, Л. И. Костенко [та ін.] // Библиотеки национальных академий наук: поблемы функционирования, тенденции развития. − 2010 − Вып. 8. − С. 103−109.


Л. І. Самчук,

зав. відділу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
КООПЕРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОСВІТЯНСЬКИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ З ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КАТАЛОГІВ
У статті висвітлено досвід співпраці освітянських бібліотек України щодо обміну електронними записами аналітичного розпису періодичних видань.

Ключові слова: електронний каталог, обмін записами, мережа освітянських бібліотек, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.
У сучасному світі інновації стали обов’язковою умовою розвитку суспільного життя. Бібліотеки, які є невід’ємною складовою динаміки економіки, науки і освіти, нині перетворюються з книгосховищ на сучасні інформаційні центри. У роботі сучасної бібліотеки інновації пов’язані передусім з упровадженням сучасних комп’ютерних та телекомунікаційних технологій. Один зі шляхів – корпоративна (часто використовується також термін – «кооперативна») діяльність бібліотек. Бібліотечною корпорацією (кооперацією) зазвичай називають об’єднання декількох бібліотек для реалізації спільних цілей і завдань, пов'язаних насамперед зі створенням і комплексним використанням інформаційних ресурсів. Функціонування бібліотек у рамках корпорацій передбачає наявність тісних професійних зв’язків між учасниками, обов’язкове виконання єдиних правил та норм, узгодження рішень та дій, спрямованих на кінцевий результат.

Накопичений досвід щодо створення, розвитку корпоративних проектів і практики побудови взаємодії бібліотек на сучасному етапі найповніше представлений у працях таких зарубіжних і вітчизняних бібліотекознавців, як Я. Л. Шрайберг [14; 15], Ф. С. Воройський [3; 4], Н. В. Соколова [12; 13], О. В. Ліндеман [7; 8], І. О. Давидова [5], Т. Павленко [9], Т. Ярошенко [16] та інші, у щорічних матеріалах і доповідях міжнародних конференцій «Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва», «Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти та бізнесу» [1; 2]. Відомі численні приклади корпоративних об’єднань бібліотек у багатьох країнах світу, найзначніші з них – корпорації OCLC/PICA (Online Computer Library Center/Project for Integrated Catalog Automation) та RLIN (Research Libraries Information Network). Основними завданнями цих об’єднань є: створення систем корпоративної каталогізації, підтримка та надання доступу різним категоріям користувачів до зведених електронних каталогів. У 2001 р. з ініціативи бібліотек Саратова, Челябінського та Удмуртського державного і Самарського авіаційно-космічного університетів стартував проект «Міжрегіональний аналітичний розпис статей» (МАРС), мета якого – скорочення витрат на формування бази даних аналітичних бібліографічних записів на статті з періодичних видань. На сьогодні проект об’єднує 187 бібліотек різних систем і відомств і вийшов за межі Росіі: до нього приєдналися бібліотеки з України, Білорусі, Казахстану.

Асоціація регіональних бібліотечних консорціумів (АРБІКОН) (Росія) була створена у 2002 р. для координації діяльності бібліотек із підвищення якості сервісів за рахунок модернізації управління бібліотечними ресурсами при об’єднанні в бібліотечні консорціуми. З метою спільного мережевого створення й використання інформаційних ресурсів бібліотеками, скорочення працевитрат, підвищення якості каталогізації бібліотека Академії управління при президентові Республіки Білорусь в 2005 р. стала ініціатором створення LibKARD – республіканського бібліотечного консорціуму з аналітичного розпису документів.

В Україні впровадженням корпоративних проектів займаються національні та державні бібліотеки, зокрема Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна парламентська бібліотека України. Цікавим є досвід бібліотеки Харківського національного університету внутрішніх справ, Центрального українського кооперативного каталогу (ЦУКК), що реалізується з ініціативи Кіровоградської ОУНБ ім. Д. І. Чижевського, Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка та Асоціації сучасних інформаційних бібліотечних технологій (АСІБТ), Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки, корпорацій медичних бібліотек, корпоративної мережі бібліотек м. Маріуполя тощо.

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського – головна бібліотека мережі освітянських бібліотек МОНМС України та НАПН України – одним із пріоритетних своїх завдань вважає формування повноцінного всеукраїнського галузевого ресурсу як сегменту інформаційного простору держави на базі бібліотеки у традиційній та електронній формі [10]. З метою системного інформаційного забезпечення розвитку освіти і науки колективом ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у 2009 р. розпочато обмін електронними записами (ЕЗ) аналітичного розпису періодичних видань з освітянськими бібліотеками України.

Основні цілі обміну:

– спільне створення бібліографічних описів документів та поповнення бази даних (БД) „Періодика” електронного каталогу (ЕК) у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та мережі освітянських бібліотек;

– сприяння якісному інформаційному забезпеченню користувачів бібліотек;

– модернізація управління бібліотечними ресурсами при опрацюванні документів;

– оперативне використання інформаційних ресурсів віддалених бібліотек через Інтернет.

Діяльність проекту базуватиметься на визнаних в усьому світі кооперативних принципах:

1) добровільне і відкрите членство. Кооперативи є добровільними організаціями, відкритими для всіх, хто може користуватись їхніми послугами та готовий взяти на себе відповідальність, пов’язану з членством;

2) демократичний членський контроль. Кооперативи є демократичними організаціями, які контролюються своїми членами. Члени беруть участь у розробці стратегії кооперативу та прийнятті рішень;

3) автономія і незалежність. Кооперативи є автономними організаціями самодопомоги, що контролюються своїми членами;

4) освіта, підвищення кваліфікації, інформація. Кооперативи дбають про освіту та підвищення кваліфікації своїх членів, аби кожен із них міг робити ефективний внесок у розвиток свого кооперативу.

Перед початком роботи були розроблені етапи створення проекту: підготовчий, основний, заключний. На першому етапі визначилися учасники обміну, уточнювався список журналів для аналітичного опису та список обов’язкових для заповнення полів. Першими учасниками обміну стали бібліотеки-користувачі програмного продукту «ІРБІС». Станом на 1.03.2011 р. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського налагодила співпрацю з Миколаївською науково-педагогічною бібліотекою, Львівською обласною науково-педагогічною бібліотекою, вишівськими бібліотеками (наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського, Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка, Кримського гуманітарного університету (м. Ялта), Ніжинського державного університету імені М. Гоголя, Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (м. Херсон)). Після проведення тестового обміну опису журналів був складений перелік обов’язкових для заповнення полів: назва статті, автор, відомості про джерело, в якому опубліковано статтю, предметна рубрика, ключові слова, персоналія та анотація, якщо назва статті не розкриває її змісту. На першому етапі виникли проблеми, які необхідно було вирішувати. Зокрема, якість записів, що створюють учасники проекту, різна. Усі бібліографічні записи, надіслані бібліотеками, у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського переглядаються і у разі необхідності редагуються. З метою досягнення необхідного рівня ведеться листування з бібліографами бібліотек-партнерів. За рік роботи можна підвести перші підсумки. З травня 2009 р. по лютий 2011 р. ЕК ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського поповнився на 3400 записів, з них за вісім місяців 2009 р. – 680 записів, за 2010 р. – 2088 записів, за січень–лютий 2011 р. – 632. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського надіслала бібліотекам-учасницям обміну 6772 записи, з них за вісім місяців 2009 р. – 2428, за 2010 р. – 2889, за січень–лютий 2011 р. – 1455. Спільними зусиллями учасників обміну розписуються 62 назви журналів України та Росії з питань педагогіки і психології, зокрема: ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського – 25, Миколаївською науково-педагогічною бібліотекою – 8, Львівською обласною науково-педагогічною бібліотекою – 4, науковою бібліотекою Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова – 4, бібліотекою Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського – 2, бібліотекою Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка – 10, бібліотекою Кримського гуманітарного університету (м. Ялта) – 5, бібліотекою Ніжинського державного університету імені М. Гоголя – 3, бібліотекою Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (м. Херсон) – 1.

Перший етап співпраці показав, що в рамках проекту мають постійно діяти такі органи:

– координаційна рада (здійснює координацію робіт усередині проекту й поза ним);

– програмно-технічна рада (консультує учасників про роботу із програмним забезпеченням);

– методична рада (працює над єдиною методикою створення аналітичного бібліографічного опису документа, консультує учасників проекту стосовно правил заповнення полів бази даних);

– рада з підвищення кваліфікації (консультує бібліотек-учасниць щодо підготовки бібліографічних записів);

– служба електронної доставки документів.

Другий етап проекту розпочався з підготовки фахівцями ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського нормативно-методичних документів, які отримає кожна бібліотека-учасниця:

– договір, який регламентує спільну діяльність та обов’язки учасників;

– список журналів із зазначенням бібліотек, відповідальних за аналітичний розпис;

– інструкція щодо заповнення полів, в якій наведені детальний опис заповнення кожного поля, приклади заповнення для різних випадків,

– список предметних рубрик, необхідний для уніфікації занесення інформації в пошукові поля;

– методичні рекомендації із заповнення поля „Ключові слова”;

– методика анотування;

– технологія прийому-передачі даних.

Створенню нормативно-методичних документів у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського приділяється особлива увага, оскільки записи, отримані від бібліотек-учасниць, повинні бути однакової повноти та якості. Розроблені інструкції та рекомендації стануть обов’язковими до виконання всіма учасниками проекту.

Слід зауважити, що досвід спільної роботи освітянських бібліотек наочно доводить перспективність кооперативного підходу, що забезпечує:

– вільний та широкий доступ усіх категорій користувачів до бібліотечно-інформаційних ресурсів;

– скорочення економічних і фізичних витрат учасників кооперативних робіт на створення й підтримку ЕК завдяки одноразовому уведенню бібліографічного запису та його багаторазовому використанню всіма учасниками й користувачами;

– підвищення кваліфікації персоналу;

– обмін досвідом між учасниками проекту;

– підвищення ефективності й оперативності обслуговування;

– підвищення рейтингу бібліотек.Координація та кооперація зусиль необхідні для задоволення інформаційних потреб сучасного користувача, забезпечення оперативного доступу до бібліотечно-інформаційних ресурсів, зокрема ЕК. Саме тому співробітництво та взаємодія бібліотек є надзвичайно перспективними.

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
files -> Освіта. Виховання. Навчання


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Шляхом кооперативного iconВчителі та шлях
Книга Чарльза Ледбітера «Вчителі та Шлях» висвітлює питання: що таке духовний шлях, які несподіванки очікують того, хто вирішив йти...
Шляхом кооперативного iconДовідка Львівська гімназія «Євшан» заснована у 2001 році шляхом реорганізації сш №79 з поглибленим вивченням математики
Львівська гімназія «Євшан» заснована у 2001 році шляхом реорганізації сш №79 з поглибленим вивченням математики відповідно до ухвали...
Шляхом кооперативного iconРозвиток творчого потенціалу педагогів шляхом використання активних та інтерактивних форм методичної роботи
Н. Олійник. Розвиток творчого потенціалу педагогів шляхом використання активних та інтерактивних форм методичної роботи / Олійник...
Шляхом кооперативного iconФормування особистісних якостей учнів шляхом впровадження кейс-технології на уроках інформатики Гулька Оксана Павлівна
Формування особистісних якостей учнів шляхом впровадження кейс-технології на уроках інформатики
Шляхом кооперативного iconВикладання теми «Кров І лімфа» в курсі біології 9 класу шляхом застосування елементів проблемного навчання. Навчальний курс біології у 9-му класі розпочинається вивченням розділу «Людина», однією з тем якого є «Кров І лімфа»
Викладання теми «Кров І лімфа» в курсі біології 9 класу шляхом застосування елементів проблемного навчання
Шляхом кооперативного iconОпис досвіду «формування естетичної компетентності учнів шляхом використання елементів інноваційних технологій та підготовки особистості до життя в сучасних умовах»
Тема досвіду «Формування естетичної компетентності учнів на уроках української мови І літератури шляхом використання елементів інноваційних...
Шляхом кооперативного iconСеча (urina) — біологічна рідина, у складі якої з організму виводяться кінцеві продукти обміну речовин. Сеча утворюється шляхом фільтрації плазми крові в ниркових клубочках та зворотного всмоктування в канальцях більшості розчинених у ній речовин і
Сеча утворюється шляхом фільтрації плазми крові в ниркових клубочках та зворотного всмоктування в канальцях більшості розчинених...
Шляхом кооперативного iconПідвищення якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій

Шляхом кооперативного iconВолодимир Миколайович Сосюра. Знайомство з поетом
Мета: ознайомити учнів із життєвим І творчім шляхом В. М. Сосюри, зацікавити ними
Шляхом кооперативного iconДорогі учні!
Презентація "Всесвіт Волта Вітмена" познайомить вас з життєвим та творчим шляхом видатного американського поета


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка