Шляхом кооперативногоСторінка5/13
Дата конвертації14.04.2017
Розмір2,11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Література

 1. Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества [Электронный ресурс] : материалы Междунар. конф. – Электрон. дан. – М., 1999–2003. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/index21.html. – Загл. с экрана.

 2. Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Электронный ресурс] : материалы Междунар. конф. – Электрон. дан. – М., 2004–2008. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/index21.html. – Загл. с экрана.

 3. Воройский, Ф. С. Корпоративные автоматизированные библиотечно-информационные системы: состояние, принципы построения и перспективы развития : аналит. обзор / Ф. С. Воройский, Я. Л. Шрайберг. – М. : [б. и.], 2003. – 129 с.

 4. Воройский, Ф. С. Региональные корпоративные библиотечные системы России: опыт последних трех лет глазами участников движения [Электронний ресурс] / Воройский Ф. С., Шрайберг Я. Л.  – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/articles/crimea/2002/sec1114 /Doc2.HTML. – Загл. с экрана.

 5. Давидова, І. О. Корпоративні бібліотечні об’єднання як результат формування спільної комунікаційної стратегії / І. О. Давидова // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Акад. мистецтв України, Ін-т культурології. – Х., 2009. – Вип. 25. – С. 68–75. – Бібліогр.: 5 назв.

 6. Замуруев, Э. Н. Корпоративные библиотечные сети вузов и информационно-образовательные порталы / Э. Н. Замуруев // 10-я международная конференция «Крым–2003». – М. : ГПНТБ России, 2003. – Т. 3. – С. 981–985.

 7. Линдеман, Е. В. Организационные и технологические основы создания корпоративных информационных ресурсов библиотечных консорциумов [Электронний ресурс] : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук : 05.25.05 «Информ. системы и процессы, прав. аспекты информатики» / Линдеман Елена Владимировна. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/222627.html. – Загл. с экрана.

 8. Линдеман, Е. В. Особенности организации и технологии создания информационных ресурсов в развивающейся корпорации на современном этапе: опыт Корпоративной сети московских библиотек / Е. В. Линдеман // Науч. и техн б-ки. – 2004. – № 3. – C. 55–59.

 9. Павленко, Т. Модель корпоративного проекта по формированию сводного электронного каталога: из опыта медицинских библиотек Украины / Татьяна Павленко // Бібл. форум України. – 2010. – № 1. – С. 21–26. – Библиогр.: 16 назв.

 10. Рогова, П. І. Інформаційний простір України: роль освітянських бібліотек у його формуванні / Рогова Павла Іванівна, Вараксіна Наталія Володимирівна // Інформаційні технології і засоби навчання [Електронний ресурс] : електрон. наук. фахове вид. / НАПН України, Ін-т інформац. технологій і засобів навчання, Ун-т менеджменту освіти. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em7/content/08rpifii.htm. – Назва з екрана.

 11. Саломатова, О. И. Влияние корпоративных проектов на инновационную деятельность библиографов / Саломатова О. И. // Науч. и техн. б-ки. – 2005. – № 12. – С. 47–54. – Библиогр.: 5 назв.

 12. Соколова, Н. В. Библиотечные консорциумы: куда ведут технологии… [Электронный ресурс] / Соколова Н. В. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2003/trud/tom2/222/Doc7.HTML. – Загл. с экрана.

 13. Соколова, Н. В. Библиотечный консорциум Санкт-Петербурга RUSLANet – новый этап развития [Электронный ресурс] / Соколова Н. В. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2001/tom/sec11/Doc2.HTML. – Загл. с экрана.

 14. Шрайберг, Я. Л. Сравнительный анализ деятельности и перспектив развития отечественных и зарубежных библиотечных консорциумов. Часть 1 / Шрайберг Я. Л., Линдеман Е. В. // Науч. и техн. б-ки. – 2005. – № 7. – С. 5–15. – Библиогр.: 8 назв.

 15. Шрайберг, Я. Л. Сравнительный анализ деятельности и перспектив развития отечественных и зарубежных библиотечных консорциумов. Часть 2 / Шрайберг Я. Л., Линдеман Е. В. // Науч. и техн. б-ки. – 2005. – № 8. – С. 5–17. – Библиогр.: 10 назв.

 16. Ярошенко, Т. Бібліотечні консорціуми: перспективи розвитку / Тетяна Ярошенко // Бібл. форум України. – 2006. – № 4. – С. 7–11.

І. Й. Коваленко,

зав. відділу науково-реферативної інформації ДНПБ України

ім. В. О. Сухомлинського
ФОРМУВАННЯ ГАЛУЗЕВОЇ РЕФЕРАТИВНОЇ БАЗИ ДАНИХ ПРОВІДНИМИ ОСВІТЯНСЬКИМИ БІБЛІОТЕКАМИ.

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Розглянуто шляхи кооперативного формування галузевої реферативної бази даних з проблем педагогіки, психології та освіти бібліотеками освітянської мережі МОНМС України та НАПН України.

Ключові слова: реферативна інформація, інформаційні технології, кооперація, корпорація, реферативні бази даних.
Сьогодні відбувається об’єктивний процес проникнення інформаційних технологій в наукову роботу всіх ланок освітніх інституцій. Завдяки розвитку корпоративних бібліотечних систем з’явилася можливість забезпечити користувачів новими видами інформаційних продуктів і послуг, створених за допомогою об’єднання інформаційних ресурсів бібліотек. До таких продуктів можна віднести, насамперед, бази даних. Реферативні бази даних (РБД) – джерело наукових досліджень, і користувачі РБД – вищий рівень користувачів. Так, найуспішнішим прикладом корпоративної діяльності бібліотек, інформаційних центрів, наукових установ, навчальних закладів, видавництв та видавничих організацій тощо є загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова", створена Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського за участі Інституту проблем реєстрації інформації НАН України й призначена як для інформаційного обслуговування вчених України, так і для представлення української науки у світовому інформаційному просторі.

Мета статті: аналіз глибини інформаційно-реферативного забезпечення педагогічної освіти, науки і практики, залучення до кооперативної співпраці бібліотек освітянської мережі.

Реферативний напрям системи інформаційного забезпечення фахових потреб науковців і практиків освітянської галузі, в якому працює Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О.Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) з 2006 року, розпочався в рамках науково-дослідної роботи (НДР) "Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України" (наук. керівники − В. І. Лутовинова, к. і. н., Т. В. Добко, к. і. н.) Вийшов друком практичний посібник В. І. Лутовинової «Реферування як процес мікроаналітичного згортання інформації» [1], адресований працівникам освітянських бібліотек, які реферують документи з питань педагогіки, психології та освіти. У посібнику висвітлено сутність аналітико-синтетичного опрацювання інформації, основні загальнонаукові методи, використовувані під час макро- й мікроаналітичного згортання інформації, теорію, методику й практику реферування.

НДР бібліотеки продовжується в новій темі "Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики" (наук. керівник – О. М. Яценко, к. і. н.), що передбачає складання рефератів на наукові статті із 21 назви журналів, внесених Вищою атестаційною комісією України до переліку фахових видань України.

Аналіз реферативної роботи науково-реферативного відділу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського довів, що вже сьогодні користувачам відкриті можливості оперативного ознайомлення через галузеву РБД, що розміщена на веб-порталі бібліотеки, з найновішими напрацюваннями академічної педагогічної науки України. Станом на 01.01. 2011 р. галузева РБД налічувала реферати на 7757 статті (всього 17635 рефератів українською, російською та англійською мовами). У середньому, за один місяць галузеву РБД бібліотеки відвідують приблизно 200 користувачів.

Однак кадрові можливості науково-реферативного відділу бібліотеки є обмеженими. За таких умов провідним напрямом збільшення обсягу реферативного ресурсу з питань педагогіки, психології та освіти є запровадження галузевої кооперації з бібліотеками освітянської мережі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (МОНМС України) і Національної академії педагогічних наук України (НАПН України). Розвиток координації й кооперації закладає основи для інтеграції діяльності бібліотек на вищому рівні – корпоративному, який передбачає створення умов для представлення якісного інформаційного продукту книгозбірень з використанням новітніх інформаційних технологій у контексті формування нового інформаційного середовища [4].

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як науково-методичний центр бібліотек освітянської галузі виступила ініціатором створення реферативного ресурсу з питань педагогіки, психології та освіти спільними зусиллями освітянських бібліотек МОНМС України та НАПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського виконує функції координатора розвитку і підтримки корпоративної мережі. Розробку проекту створення корпоративної мережі було розпочато наприкінці 2007 р. з метою досягнення нового рівня повноти й оперативності інформування освітян і всього суспільства про наукові напрацювання вітчизняних учених і фахівців-практиків у галузі педагогіки та психології. Насамперед вивчалися джерела, які розкривають досвід використання корпоративних технологій у формуванні реферативних ресурсів. Найвагоміший внесок у формування галузевого реферативного інформаційного ресурсу можуть зробити наукові бібліотеки вищих навчальних закладів педагогічного та інженерно-педагогічного профілю ІІІ–ІV р. а., яких в Україні налічується понад 30. Відділом наукової реферативно-аналітичної інформації проаналізовано періодичні та продовжувані видання України з питань педагогіки, психології та освіти як джерела формування галузевого реферативного ресурсу. Підставою для успішного запровадження галузевої кооперації є підтримка з боку керівників освітянських наукових установ, зокрема ректорів, усвідомлення керівним складом, що кожний ВНЗ є об’єктивно зацікавленим у представленні реферативної інформації про свої фахові періодичні і продовжувані видання у галузевій і загальнодержавній РБД, оскільки таке представлення є одним із визначальних чинників зростання рейтингу закладу. Кількісною ознакою зацікавленості науковою публікацією або періодичним чи продовжуваним виданням та їхньою науковою значимістю є імпакт-чинник, за допомогою якого оцінюють, скільки разів за певний період цитували статтю або видання [2].

Не менш важливим є усвідомлення з боку керівного складу ВНЗ того, що тільки спільними зусиллями можна досягти найбільш повного висвітлення здобутків регіональної педагогічної науки і практики, зробити їх доступними широкому колу споживачів інформації в мінімально стислі строки, оскільки інформація, вчасно надіслана і вірно опрацьована, буде оперативно внесена до загальнодержавної реферативної БД «Україніка наукова» та виставлена на веб-порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, а також надрукована в УРЖ «Джерело».

У квітні 2009 р. було проведено стажування, організоване для бібліотечних працівників 17 ВНЗ з різних регіонів України. Мета такої дводенної роботи – допомогти у започаткуванні реферативного напряму науково-інформаційної діяльності у бібліотеках педагогічних ВНЗ з подальшим їх приєднанням до галузевої РБД; навчання бібліотекарів основам теорії і практики реферування. Спілкування з учасниками стажування засвідчило, що тільки фахівці бібліотеки Харківської інженерно-педагогічної академії вже мають досвід реферативного опрацювання наукової літератури. До реферативного опрацювання поступово долучаються бібліотеки вищих навчальних закладів ІІІ–ІV р. а. педагогічного та інженерно-педагогічного профілів, які з 2009 р. почали надавати реферативну інформацію про публікації з періодичних та продовжуваних видань ВНЗ у загальнодержавну РБД «Україніка наукова» та на веб-портал ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Сьогодні бібліотек, які надають реферативну інформацію з 15 періодичних та продовжуваних видань, налічується 13. Це бібліотеки: Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, Дрогобицького Державного педагогічного університету ім. І. Франка, Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка (реферуються два продовжуваних видання), Київського національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, Київського міського педагогічного університету ім. Б. Грінченка, Київського інституту професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, Криворізького державного педагогічного університету, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. Сковороди, Рівненського державного гуманітарного університету, Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, Уманського державного педагогічного університету імені П. Тичини (реферуються два видання), Харківського національного педагогічного університету імені Г. Сковороди, Харківської інженерно-педагогічної академії.

Проте за межами реферативного ресурсу залишається велика кількість періодичних та продовжуваних видань, зокрема, бібліотек мережі МОНМС України (передусім, 14 з 24 бібліотек ВНЗ ІІІ–ІV р. а. педагогічного та інженерно-педагогічного профілів, 11 класичних державних та національних університетів), чотирьох бібліотек НАПН України, 27 інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Виходячи з наведених вище фактів, можна констатувати, що формування і підтримка функціонування галузевої РБД є перспективною складовою реферативної роботи як ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, так і бібліотек мережі МОНМС України та НАПН України. Вочевидь, не варто зупинятися в цьому аспекті реферативної діяльності на досягнутому рівні. Набутий ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського п’ятирічний досвід організації реферативного напряму діяльності, а також вивчення досвіду інших наукових установ, як українських, так і зарубіжних, а, головне, зростаючі інформаційні потреби освітян України ставлять на порядок денний завдання активного просування до споживача вже запропонованої реферативної послуги у вигляді загальнодержавної РБД «Україніка наукова» та галузевої РБД.

Незважаючи на те, що для освітянських бібліотек реферативний напрям науково-інформаційної діяльності є новою справою, започаткування реферативної роботи, залучення до галузевого корпоративного проекту створення реферативного продукту несе в собі неабиякий потенціал перетворення традиційних бібліотек на відповідні вимогам часу бібліотечно-інформаційні центри. Кінцевою метою міжбібліотечної взаємодії є раціональне формування й ефективне використання єдиних інформаційних ресурсів бібліотек для найповнішого задоволення інформаційних потреб користувачів і суспільства загалом.

Література

1. Лутовинова, В. І. Реферування як процес мікроаналітичного згортання інформації : практ. посіб. / В. І. Лутовинова. – К.: Четверта хвиля, 2007. – 72 с. – (Сер. «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек»).

2. Загірняк, М. Запровадження національного індексу цитування як важливий елемент ранжування вищих навчальних закладів на шляху до якості та їх визнання у світі / М. Загірняк, С. Сергієчко // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 2. – С. 120-129.

3. Сорока, М. Інформаційні продукти бібліотек: проблеми кооперативного формування та суспільного використання / М. Сорока // Бібл. вісн. — 2002. — № 1. – С. 27–30.

4. Ільганаєва, В. О. Корпоративний рух в Україні: стан та перспективи розвитку / В. Ільганаєва // Бібл. форум України. – 2006. – № 2. – С. 13−15.

5. Мар’їна, О. Сучасні форми інформаційно-комунікаційної взаємодії в регіональних бібліотечних системах / О. Мар’їна // Вісн. Кн. палати. – 2009.– № 2.– С. 20−23. Бібліогр.: 11 назв.

6. Васильченко, Н. Координация как этап взаимодействия библиотек / Н. Васильченко // Бібліотечний форум. – 2010. – № 3. – С. 15−16.

Т. Ф. Букшина,

н. с. відділу

науково-реферативної інформації

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
ПЕРІОДИЧНІ І ПРОДОВЖУВАНІ ВИДАННЯ УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ І ОСВІТИ

ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ГАЛУЗЕВОГО РЕФЕРАТИВНОГО РЕСУРСУ
Висвітлено результати дослідження з удосконалення переліку видань з питань педагогіки, психології і освіти для ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з метою їхнього максимального реферативного відображення в БД «Україніка наукова» та УРЖ «Джерело». За основу систематизації назв періодичних і продовжуваних видань взято затверджене в 2003 році «Положення про мережу освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та АПН України», яке дає можливість встановити коло періодичних і продовжуваних видань за переліком установ НАПН України, ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації педагогічного та інженерно-педагогічного профілю, інститутів післядипломної педагогічної освіти тощо, бібліотеки яких входять до згаданої мережі, що надалі сприятиме покращенню діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського щодо кооперації процесу реферування цих видань з освітянськими бібліотеками.

Ключові слова: періодичні видання, продовжувані видання, педагогіка, психологія, перелік, реферування, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, кооперування.
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) в системі науково-інформаційного забезпечення спеціалістів галузі активно розробляє реферативний напрям, який шляхом реферування статей з періодичних і продовжуваних видань дозволяє оперативно ознайомлювати вчених і практиків з масивом первинних документів з питань педагогіки, психології і освіти [3].

Одним із стратегічних завдань реферативної роботи ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського вбачає орієнтацію на аналітичне опрацювання вже визначених видань з питань педагогіки, психології і освіти, а також продовження цілеспрямованої пошукової роботи щодо виявлення нових назв. На сьогодні в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як головному науково-методичному і координуючому центрі мережі освітянських бібліотек ще остаточно не визначено перелік періодичних та продовжуваних видань на наукові статті, з яких потрібно складати реферати і розміщувати в реферативній базі даних (БД) на порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та передавати для формування національної реферативної БД «Україніка наукова», а також друку в УРЖ «Джерело». Поява електронних журналів даної тематики тільки підсилює важливість вирішення проблеми систематизації видань для їхнього реферативного відображення в інформаційній мережі Інтернет [1; 7].

З огляду на окреслену проблему в рамках НДР «Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України» (наук. керівник – к. і. н. О. М. Яценко) було проведено дослідження, метою якого було удосконалення переліку періодичних і продовжуваних видань з питань педагогіки, психології і освіти для ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського щодо їхнього максимального реферативного опрацювання.

Слід зауважити, що науковими співробітниками бібліотеки уже проведено дослідження щодо виявлення видань з питань педагогіки, психології і освіти, за результатами якого на порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського розміщено їхній перелік [4]. Також проаналізовано стан використання читачами бібліотеки видань зазначеної тематики, виявлено коло видань, які найбільш запитувані читачами [2]. Враховуючи означене, під час дослідження було співставлено переліки видань на предмет повноцінного охоплення матеріалу та визначення першочерговості реферування. Однак проблема систематизації переліку видань з педагогіки, психології і освіти для їхнього реферування залишилася.

Проведена ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського в попередні роки НДР «Створення, становлення і розвиток мережі освітянських бібліотек України (Х–ХХ ст.)» (наук. керівник – к. і. н., директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського П. І. Рогова) (2001−2005 рр.), результатом якої стало дисертаційне дослідження Рогової П. І. «Педагогічні бібліотеки України (ІІ пол. ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.» [6] та затверджене МОНМС України, «Положення про мережу освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та АПН України» [5], надало можливість здійснення такої систематизації в рамках мережі освітянських бібліотек. Встановлене коло періодичних і продовжуваних видань за переліком установ НАПН України, ВНЗ ІІІ–ІV р. а. педагогічного і інженерно-педагогічного профілю, інститутів післядипломної педагогічної освіти, бібліотеки яких входять до згаданої мережі, а також видань, засновниками яких є НАПН України і МОНМС України, сприятиме більш повному охопленню видань для реферування та покращенню діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського щодо корпоратизації цього процесу з бібліотеками мережі.

Отже, завданнями дослідження є:

1) виокремлення кола навчальних закладів та науково-дослідних установ, які видають наукові періодичні і продовжувані видання з питань педагогіки, психології і освіти;

2) визначення параметрів для характеристики кожного видання означених закладів і установ;

3) співставлення виявленого переліку досліджуваних періодичних і продовжуваних видань з переліком видань, які реферує ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та освітянські бібліотеки мережі;

4) визначення остаточного загального переліку періодичних і продовжуваних видань з питань педагогіки, психології і освіти, статті з яких уже реферуються або потребують наукового реферування;

5) виокремлення переліку періодичних і продовжуваних видань кожної групи установ і закладів, бібліотеки яких входять до мережі освітянських бібліотек, з метою подальшої корпоративної співпраці з означеними установами щодо реферування.

Під час проведення емпіричного дослідження було використано документи відділу наукового і прикладного бібліотекознавства та матеріали порталу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, сайти ВАК України і НБУ ім. В. Вернадського, матеріали бібліотеки Університету менеджменту освіти, мережі Інтернет.

Було виокремлено групи навчальних закладів та науково-дослідних установ, книгозбірні яких входять до мережі освітянських бібліотек, а також наукові періодичні і продовжувані видання з питань педагогіки, психології і освіти, що вони видають, а також показано стан реферування цих видань.

Перша група – «Періодичні і продовжувані видання педагогічних та інженерно-педагогічних ВНЗ ІІІ−ІV р. а.».

Аналіз 32 періодичних і продовжуваних видань 23 педагогічних та інженерно-педагогічних ВНЗ ІІІ−ІV р. а. показав, що майже всі заклади (крім Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка та Харківського гуманітарно-педагогічного інституту) видають як періодичні, так і продовжувані видання з питань педагогіки, психології і освіти. Двома і більше виданнями представлені такі ВНЗ, як: Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка (2), Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (4), Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (2), Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка (2), Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини (3) та Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди (3).

Реферуванню підлягають наукові статті з 13 наукових видань педагогічних та інженерно-педагогічних ВНЗ. Зазначаємо, що з них 5 періодичних видань, 2 з яких («Наука і освіта» та «Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія») опрацьовує ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, а 3 («Історико-педагогічний альманах», «Соціальна психологія», «Молодь і ринок»), відповідно, − Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, ІПРІ НАН України та Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка. Решту – 8 продовжуваних видань опрацьовують 8 бібліотек ВНЗ, а саме: Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, Криворізького державного педагогічного університету, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини, Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків), Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди та передають підготовлені матеріали до ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського для редагування і подальшої передачі в НБУ ім. В. Вернадського. Слід відзначити три заклади, в кожному з яких реферується по два видання. Це: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини та Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди.

Інші 20 видань, одне з яких періодичне («Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка), які залишилися без реферування – це предмет для розгляду питання подальшого розвитку корпоративних зв’язків ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з бібліотеками означених ВНЗ. Зокрема, заслуговує на увагу продовжуване видання «Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. Збірник наукових праць», який має шість серій та «Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка», який має три серії.

Отже, встановлений перелік видань і аналіз стану реферування вищезазначених видань (40,6 %) дає підстави говорити про початок процесу охоплення реферативним опрацюванням видань, засновниками яких є педагогічні та інженерно-педагогічні ВНЗ України. Також слід зазначити, що реферування 10 з 13 видань бібліотеками ВНЗ вказує на позитивний результат корпоративної співпраці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з освітянськими бібліотеками України щодо створення галузевого реферативного сегмента в загальнодержавній інформаційній системі.

Друга група – «Періодичні і продовжувані видання НАПН України, її установ та МОНМС України» становить 42 основні наукові періодичні та продовжувані видання, засновниками яких є НАПН України, її установи та МОНМС України. Виокремлено 32 наукові видання, які готують 11 установ НАПН України, серед яких 10 періодичних, 21 продовжуване і 1 електронне фахове видання, а також 10 видань, засновниками яких виступають разом або окремо НАПН України і МОНМС України, з них – 9 періодичних та 1 продовжуване видання.

Аналіз стану реферування означених видань засвідчує, що з тих, які видають установи НАПН України, реферати складаються на наукові статті з 5 журналів («Філософія освіти», «Неперервна професійна освіта: теорія і практика», «Педагогіка і психологія професійної освіти», «Професійно-технічна освіта», «Психологія і суспільство») та 1 продовжуваного видання («Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи» – збірник наукових праць). З видань, засновниками яких виступають разом або окремо НАПН України і МОНМС України, реферати складаються на всі видання, крім збірника наукових праць «Проблеми освіти» Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України та журналу МОНМС України «Початкова школа». Усього з 42 представлених видань реферується 14: ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського реферує 12 періодичних видань; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України – 1 продовжуване видання; Інститут проблем розповсюдження інформації НАН України (ІПРІ НАН України) – 1 періодичне видання. Найкраще представлений у системі реферування Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України: два наукові журнали та 1 збірник наукових праць, які реферує ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.

Слід звернути увагу на кількість збірників наукових праць, що видаються установами НАПН України: Інститутом педагогіки НАПН України (2), Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (2), Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України (4), Інститутом психології ім. Г. С. Костюка НАПН України (3), Інститутом соціальної і політичної психології НАПН України (2) та Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України (5) і на те, що тільки один з них реферує Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

Отже, аналіз встановленого переліку основних періодичних та продовжуваних видань з питань педагогіки, психології і освіти НАПН України, її установ та МОНМС України показав значні лакуни в реферуванні продовжуваних видань наукових установ НАПН України. Реферативному опрацюванню підлягає всього 50 % періодичних видань та 4,8 % продовжуваних видань. Фактично продовжувані видання НАПН України не представлено в загальнодержавній реферативній БД «Україніка наукова». Протилежна картина вимальовується з основними виданнями, засновниками яких виступають НАПН України та МОНМС України. Фахівцями відділу науково-реферативної інформації ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського із заявленого списку реферується 80 % періодичних видань. Для максимального реферування окресленої групи видань необхідно долучити до цієї роботи Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України (збірник наукових праць «Проблеми освіти») та редакцію журналу МОНМС України «Початкова школа».

Третя група – «Періодичні і продовжувані видання інститутів післядипломної педагогічної освіти України».

Аналіз стану 32 періодичних і продовжуваних видань, що видаються інститутами післядипломної педагогічної освіти України, показав, що 1 установа (Київський обласний ІППО (м. Біла Церква) готує фахове електронне видання, 3 установи (Кримський республіканський ІПО, Південно-український ІППО (м. Херсон), Центральний ІППО) видають, окрім періодичних видань, також і збірники наукових праць, а в 5 установах з 28 видань не виявлено. Це: ІППО СМГУ м. Севастополя, Тернопільський ІППО, Хмельницький ІППО, Чернівецький ІППО та Чернігівський ІППО. Така ситуація потребує додаткової співпраці з бібліотеками вказаних ІППО, уточнення інформації щодо наукової діяльності цих установ. Однак слід зазначити, що є 7 видань («Педагогічний пошук» Волинського ІППО, «Освіта на Луганщині» Луганського ІППО, «Наша школа» Одеського ІППО, «Постметодика» Полтавського ІППО, «Нова педагогічна думка» Рівненського ІППО, «Післядипломна освіта в Україні» ЦІППО, «Педагогічний вісник» Черкаського ІППО), високий науковий рівень публікацій яких дозволив взяти їх до реферування ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та ІПРІ НАН України для відображення в національній реферативній БД «Україніка наукова», УРЖ «Джерело» та галузевій реферативній БД на порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. 15 ІППО мають по одному-два видання, які потребують подальшого дослідження на предмет їхньої першочерговості для реферування. Наприклад, звертають на себе увагу такі видання, як: «Наукова скарбниця освіти Донеччини», «Педагогічна Житомирщина», «Освіта Закарпаття», «Таврійський вісник освіти», «Джерело педагогічної майстерності» (м. Харків) та ін.

Отже, визначений перелік періодичних і продовжуваних видань ІППО України та аналіз стану їхнього реферування (21,9 %) дають підстави стверджувати про початок процесу реферування видань ІППО України. Налагодження корпоративної співпраці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з бібліотеками зазначених установ допоможе максимально охопити реферуванням виокремлені періодичні і продовжувані видання.

До характеристики зазначених груп наукових видань було додано ще такі параметри як реєстрація кожного видання ВАК України та занесення його до переліку наукових видань в НБУ ім. В. Вернадського. На підставі проведеного аналізу створено перелік «Періодичних та продовжуваних видань з питань педагогіки, психології, освіти, що видають установи, бібліотеки яких входять до мережі освітянських бібліотек МОНМС України та НАПН України, а також видання, засновниками яких є НАПН України та МОНМС України» (усього 106 періодичних і продовжуваних видань (додаток №1), який може бути покладений в основу стратегічної діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського щодо корпоратизації процесу реферування наукових видань України.

Аналіз параметрів характеристики 106 періодичних і продовжуваних видань України з питань педагогіки, психології і освіти, що видають установи, книгозбірні яких входять до мережі освітянських бібліотек МОНМС України та НАПН України, або засновниками яких є НАПН України та МОНМС України показав, що з них у ВАК України зареєстровано всього 67 видань (63,2%). Це певною мірою можна пояснити тим, що багато видань не встигли пройти перереєстрацію відповідно до нових вимог ВАК України. Зокрема, збірники наукових праць установ НАПН України, а також деякі з видань ІППО України мають більш методичний і практичний характер, ніж науковий. До переліку наукових видань в НБУ ім. В. Вернадського із означеного списку занесено всього 54 видання (50,9 %). Можна констатувати, що з половиною видань з питань педагогіки, психології і освіти українські фахівці не ознайомлені. З них – 19 збірників наукових праць установ НАПН України і ВНЗ педагогічного і інженерно-педагогічного профілю, відсутні у переліку журналів МОНМС України і НАПН України, зокрема: «Рідна школа», «Шлях освіти», «Психологія і суспільство», «Соціальна психологія», «Практична психологія», «Професійно-технічна освіта», «Наша школа», а також певна кількість періодичних видань ІППО України, які мають науковий статус.

Аналіз стану реферування видань освітянської галузі, занесених у список, засвідчив, що всього із 106 видань реферуванню підлягає 34 видання (32,1 %). З них ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського складає реферати на наукові статті з 20 видань (18,9 %), ІПРІ НАН України − з 3 видань (2,8 %), бібліотеки ВНЗ педагогічного та інженерно-педагогічного профілю − з 10 видань (9,4 %), наукові установи НАПН України з 1 видання (0,9 %). Усі видання, крім трьох, які реферує ІПРІ НАН України з 2002 р., 2005 р. та 2006 р., взято до реферування з 2006−2009 рр. Вищезазначене дозволяє стверджувати, що в Україні з 2006−2007 рр. з початком наукової розробки ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського реферативного напряму в системі інформаційного забезпечення освітянської галузі розпочато активне формування галузевого реферативного сегмента в загальнодержавній системі інформації.

Під час дослідження не вдалося з’ясувати рік заснування 41 видання: в основному тих, які не зареєстровані у ВАК України або відсутні в переліку наукових видань в НБУ ім. В. Вернадського. Подальша співпраця з засновниками видань ліквідує цей недолік.

Зазначаємо також, що під час дослідження було виявлено 6 видань (4 збірники наукових праць та 2 журнали), які не ввійшли до вищезазначеного списку, оскільки видаються установами, книгозбірні яких не входять до мережі освітянських бібліотек МОНМС України та НАПН України, але статті з яких реферуються (додаток №2). Одне з означених видань (журнал «Освіта і управління») реферує ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, друге (журнал «Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту») − НБУ ім. В. Вернадського. Решту − 4 видання, завдяки кооперативній співпраці з ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, реферують багатопрофільні і класичні університети України, які є їхніми засновниками, а саме: Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка (2), Рівненський державний гуманітарний університет, Київський університет імені Бориса Грінченка.

З огляду на те, що певні педагогічні ВНЗ стали багатопрофільними університетами, а деякі класичні університети виявили бажання брати участь у формуванні національної реферативної БД, було вирішено виявити основні періодичні і продовжувані видання з питань педагогіки, психології і освіти багатопрофільних і класичних університетів та проаналізувати стан їхнього реферування на початок 2011 р. (додаток № 3). До вищезазначеного переліку видань вони не ввійшли, але для ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського вони є джерелом поповнення галузевої реферативної інформації новими виданнями з метою повноцінного інформаційного забезпечення розвитку педагогічної науки, освіти і практики.

Дослідженням визначено 33 багатопрофільних і класичних ВНЗ, з яких 30 закладів видають 40 профільних видань. У 3 ВНЗ, а саме: Маріупольському державному гуманітарному університеті, Севастопольському міському гуманітарному університеті та Хмельницькому національному університеті видань з питань педагогіки, психології і освіти не виявлено. З них періодичних видань освітянської тематики − 8 видань, продовжуваних − 31 видання і 1 електронне фахове наукове видання («Освітній дискурс» Київського університету імені Бориса Грінченка).

Аналіз стану реферування зазначених видань показав наступне. Всього реферуванню підлягає 9 видань (2 журнали − «Вісник Житомирського державного університету», «Гуманітарні науки» Кримського гуманітарного університету та 7 збірників наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка (2), Київського університету імені Бориса Грінченка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Рівненського державного гуманітарного університету, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького). І тільки реферати на статті з чотирьох збірників наукових праць, що складаються Кам’янець-Подільським національним університетом ім. Івана Огієнка (2), Київським університетом імені Бориса Грінченка і Рівненським державним гуманітарним університетом, потрапляють на портал ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського до галузевої реферативної БД, оскільки вказані установи пов’язані кооперативною співпрацею з головною книгозбірнею галузі. Решту – п’ять видань реферує ІПРІ НАН України, тому ці реферати передаються лише до загальнодержавної реферативної БД «Україніка наукова».

Під час дослідження виокремлено також періодичні видання, засновниками яких є благодійні фонди та видавництва, що видаються за підтримки НАПН України та МОНМС України (додаток №4) та які передплачує ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Означені видання до вищевказаного переліку видань не ввійшли, вони не реферуються, але містять важливі матеріали для спеціалістів у галузі освіти, а також наукові статті, що підлягають реферуванню. Поява цих видань через систему реферування в інформаційній мережі лише збагатить науковий світ освітянської галузі, сприятиме підвищенню популярності зазначених видань серед читачів.Висновки.

1. Даним дослідженням визначено перелік періодичних і продовжуваних видань з питань педагогіки, психології і освіти на наукові статті з яких потрібно складати реферати і розміщувати в реферативній базі даних (БД) на порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та передавати для формування загальнодержавної реферативної БД «Україніка наукова», а також до друку в УРЖ «Джерело». Систематизація видань за групами установ і закладів, книгозбірні яких об’єднані в мережу освітянських бібліотек, дозволяє організувати конкретну наукову роботу щодо реферування видань з кожною групою установ і закладів окремо, дає можливість ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського виробити стратегічні завдання щодо охоплення реферуванням всіх видань шляхом кооперації означеного процесу з освітянськими бібліотеками, диференціювати підходи щодо першочерговості видань для реферування, а також закріпити свої позиції як головної книгозбірні галузі, науково-методичного і координаційного центру мережі освітянських бібліотек.

2. На підставі аналізу всіх зібраних даних було виявлено, що всього з питань педагогіки, психології і освіти різними установами і закладами реферуються статті з 45 періодичних і продовжуваних видань України, які і формують галузевий реферативний сегмент в загальнодержавній інформаційній системі. Галузева реферативна БД на порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського формується з рефератів з 36 наукових видань. З них − 21 періодичне видання опрацьовує головна книгозбірня галузі, а 15 видань (1 періодичне видання та 14 продовжуваних видань) опрацьовують освітянські бібліотеки, надсилаючи матеріали для редагування в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Реферати на статті з 9 видань ( 8 видань: «Освіта на Луганщині», «Психологія і суспільство», «Соціальна психологія», «Вісник Житомирського державного університету», «Гуманітарні науки», «Вісник Львівського університету», «Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». Серія: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота», «Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки»,. що реферуються ІПРІ та 1 видання «Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту», що реферується НБУ ім. В. Вернадського) у зазначеній БД відсутні. Подальша співпраця з ІПРІ НАН України та НБУ ім. В. Вернадського повинна виправити цю ситуацію та надалі сприяти поповненню реферативної БД ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського втраченою інформацією.

3. Подальша співпраця ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з НБУ ім. В. Вернадського щодо формування загальнодержавної реферативної БД «Україніка наукова» і її друкованого варіанту УРЖ «Джерело» повинна сприяти повноцінному висвітленню періодичних і продовжуваних видань з питань педагогіки, психології і освіти, що мають науковий характер та зазначені в переліку наукових видань НБУ ім. В. Вернадського.

4. Визначення переліку наукових фахових видань багатопрофільних і класичних університетів і стану їхнього реферування сприяло виявленню та заповненню лакун у формуванні галузевої реферативної БД на порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та відкрило шляхи до кооперативної співпраці як з зазначеними ВНЗ, так і з ІПРІ НАН України.

Література

1. Босина, Л. В. Поток иностранных электронных журналов: качественные и количественные характеристики / Л. В. Босина // Библиосфера. – 2009. – №3. – С. 71–74. – Библиогр.: 6 назв.

2. Горбенко, Н. А. Аналіз використання українських педагогічних журналів в читальному залі головного приміщення ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського за 2009 р. : аналітична довідка / Н. А. Горбенко; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, від. наук. інформ.-бібліогр. діяльн. – К., 2010. – 20с. – Неопублікований.

3. Лутовинова, В. І. Реферування як процес мікроаналітичного згортання інформації : практ. посіб. / В. І. Лутовинова; наук. ред. Г. М. Швецова-Водка ; АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – К. : Четверта хвиля, 2007. – 72 с. – (сер. „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек”).

4. Наукова періодика та збірники наукових праць України з питань педагогіки й психології [Електронний ресурс] : інформаційний ресурс містить перелік наукових журналів України в кількості 61 назва та збірників наукових праць установ і закладів України в кількості 139 назв з поданням їхніх основних характеристик. – Електрон. дані. – К., [2009]. – Режим доступу : http//www.library.-edu-ua.net/id/975// – Назва з екрана.

5. Положення про мережу освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України : затв. наказом М-ва освіти і науки України та Акад. пед. наук України від 30.05.2003 р. № 334/31 // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. – 2003. – № 21. – С. 27–32.

6 Рогова, П. І. Педагогічні бібліотеки України (ІІ пол. ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Рогова Павла Іванівна. – К., 2004. – 20 с.

7. Ярошенко, Т. Еволюція журналу як засобу наукової комунікації: від друкованих видань до оригінальних електронних журналів / Т. Ярошенко // Вісн. кн. палати. – 2005. – №10. – С. 29–34. – Бібліогр.: 31 назваДодаток 1

Періодичні та продовжувані видання з питань педагогіки, психології і освіти, що видають установи, бібліотеки яких входять до мережі освітянських бібліотек МОНМС України та НАПН України, а також видання, засновниками яких є НАПН України та МОНМС України


п/п

Назва періодичного або продовжуваного видання

Періодичне

Продовжуване

Реєстрація ВАК (рік)

Занесено в перелік наук. вид. в

НБУВ

Засновник та співзасновник видання, рік заснування

Стан реферативного опрацювання видання (рік)

Установа, заклад, що реферує видання

1

«Актуальні проблеми психології». Збірник наукових праць
*

2010 р.

ні

Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ( р.)2

«Вересень»

*
1999 р.

ні

Миколаївський ІППО (….р.)3

«Витоки педагогічної майстерності». Збірник наукових праць

*


2007 р.

так

Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка (2007р.)4

«Вихователь-методист дошкільного закладу»

*
ні

ні

МОН України, Київський міський ІППО (м. Київ) за підтримки (2008 р.)5

«Вища освіта України»

*
2003 р.

так

Міністерство освіти і науки України, Національна Академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти НАПН України, Видавництво "Вища преса" (2001 р.)

2006 р.

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлин-ського

6

«Вища школа»

*
2007 р.

так

МОН України, Товариство "Знання" України, КОО (2001 р.)

2006 р.

ДНПБ України ім. В.О. Сухомлин-ського

7

«Відродження»

*
Ні

ні

Вінницький ІППО (…  р.)8

«Вісник Глухівського національного педагогічного університету ім. О. П. Довженка». Збірник наукових праць. Серія „Педагогічні науки”
*

2004 р.

ні

Глухівський національний педагогічний університет ім. О. П. Довженка (…р.)9

«Вісник Інституту розвитку дитини». Збірник наукових праць

*


2010 р.

так

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (2008 р.)10

«Вісник післядипломної освіти». Збірник наукових праць
*

2006 р.

так

Центральний ІППО (2005 р.)11

«Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди». Серія: «Психологія»
*

2009 р.

так

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди (1998 р.)12

«Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка». Збірник наукових праць Серія: «Педагогічні науки»; серія «Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт»; серія: «Психологічні науки»
*

2010 р.

так

Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка (1998 р.)13

«Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету». Збірник наукових праць

*


2007 р.

так

Кримський інженерно-педагогічний університет Республіканський вищий навчальний заклад (2001 р.)
14

«Гуманізація навчально-виховного процесу». Збірник наукових праць

*


1999 р.

так

Слов’янський державний педагогічний університет (1996 р.)15

«Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди». Збірник наукових праць

*


2003 р.

так

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (2000 р.)

2009 р.

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

16

«Дефектологія»

*


1999 р.

так

Міністерство освіти і науки України, Національна Академія педагогічних наук України (1995 р.)

2006 р.

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

17

«Джерела»

*
1999 р.

так

Івано-Франківський ІППО (….р.)18

«Джерело педагогічної майстерності»

*
Ні

ні

Харківський ІППО (….р.)19

«Директор школи, ліцею, гімназії»


*
2001 р.

так

Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгомано-ва, видавництво "Педагогічна преса", Центр сприяння суспільному розвитку ім. М. Пирогова (2001 р.)

2006 р.

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

20

Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання. Збірник наукових праць

*

Ні

ні

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України21

Дошкільне виховання

*
Ні

ні

Київський міський ІППО (м. Київ), МОНМС України (…..р.)22

Дошкільна освіта

*
Ні

ні

Запорізький ІППО (…  р.)23

Жестова мова і сучасність. Збірник наукових праць
*

2008 р.

так

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України (2006 р.)24

Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко.

Серія: «Педагогічні науки»


*

1999 р.

так

Бердянський державний педагогічний університет (1999 р.)25

Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.  С. Костюка АПН України «Проблеми загальної та педагогічної психології»

*


2010 р.

так

Інститут психології ім. Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук (2003 р.)26

Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
*

2000 р.

так

Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини (2000 р.)

2009 р.

Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини

27

Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Серія: «Педагогіка та психологія»

*


1999 р.

так

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди (1997 р.)

2009 р.

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди

28

Імідж сучасного педагога

*
2000 р.

ні

Полтавський ІППО, Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка (…. р.)29

Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання

*


2007 р.

так

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Університет менеджменту освіти НАПН України (2006)
30

Історико-педагогічний альманах

*
2009 р.

так

Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, НАПН України (2004 р.)

2009 р.

Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини

31

Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки, перспективи. Збірник наукових праць
*

Ні

ні

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України (…р.)32

Молодь і ринок

*
2005 р.

так

Дрогобицький ДПУ ім.І.Франка (2002 р.)

2009 р.

Дрогобицький ДПУ ім.І.Франка

33

Навчання і виховання обдарованої особистості: теорія та практика Збірник наукових праць

*

Ні


так

Інститут обдарованої дитини НАПН України (2008 р.)34

Народна освіта. Електронне наукове фахове видання

*
2007 р.

так

Київський обласний ІППО (м. Біла Церква) Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, Інститут педагогіки АПН України, Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого (2007 р.)35

Наука і освіта

*
1999 р.

так

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, Південний науковий центр НАПН України (1997 р.)

2006 р.

ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського

36

Наукова скарбниця освіти Донеччини

*
1999 р.

так

Донецький ІППО, Донецький національний університет (2006 р.)37

Науковий вісник Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов
*

Ні

ні

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (….р.)
38

Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету Збірник наукових праць
*

2010 р.

так

Мелітопольський державний педагогічний університет (2008 р.)
39

Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Збірник наукових праць


Серія: Педагогічні та психологічні науки
*

2009р.

так

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського (…р.)40

Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 2 Компʼютерно-орієнтовані системи навчання
*

2010 р.

так

НПУ ім. М.П.Драгоманова (2004 р.)Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи
*

2010 р.

так

НПУ ім. М.П.Драгоманова (2004 р.)

2009 р.

НПУ ім. М.П.Драгоманова

Серія 12: Психологічні науки
*

2010 р.

так

НПУ ім. М.П.Драгоманова (2004 р.)Серія 16: Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики
*

2010 р.

так

НПУ ім. М.П.Драгоманова (2004 р.)Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання
*

2010 р.

так

НПУ ім. М.П.Драгоманова (2004 р.)


Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія

*


2010 р.

так

НПУ ім. М.П.Драгоманова (2004 р.)41

Наукові записки Збірник наукових праць


Серія: Педагогічні науки
*

2009 Р.

так

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка (1991 Р.)42

Наукові записки (серія педагогічні та історичні науки) Збірник наукових статей

*


2010 р.

так

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (1939 р.)43

Наукові записки Вінницького ДПУ ім. М.Коцюбинського. Серія „Педагогіка і психологія”: Зб. наук. праць
*

2010 р.

так

Вінницький ДПУ ім. М.Коцюбинського (1999 р.)

2009 р.

Вінницький ДПУ ім. М.Коцюбинського

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
files -> Освіта. Виховання. Навчання


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Шляхом кооперативного iconВчителі та шлях
Книга Чарльза Ледбітера «Вчителі та Шлях» висвітлює питання: що таке духовний шлях, які несподіванки очікують того, хто вирішив йти...
Шляхом кооперативного iconДовідка Львівська гімназія «Євшан» заснована у 2001 році шляхом реорганізації сш №79 з поглибленим вивченням математики
Львівська гімназія «Євшан» заснована у 2001 році шляхом реорганізації сш №79 з поглибленим вивченням математики відповідно до ухвали...
Шляхом кооперативного iconРозвиток творчого потенціалу педагогів шляхом використання активних та інтерактивних форм методичної роботи
Н. Олійник. Розвиток творчого потенціалу педагогів шляхом використання активних та інтерактивних форм методичної роботи / Олійник...
Шляхом кооперативного iconФормування особистісних якостей учнів шляхом впровадження кейс-технології на уроках інформатики Гулька Оксана Павлівна
Формування особистісних якостей учнів шляхом впровадження кейс-технології на уроках інформатики
Шляхом кооперативного iconВикладання теми «Кров І лімфа» в курсі біології 9 класу шляхом застосування елементів проблемного навчання. Навчальний курс біології у 9-му класі розпочинається вивченням розділу «Людина», однією з тем якого є «Кров І лімфа»
Викладання теми «Кров І лімфа» в курсі біології 9 класу шляхом застосування елементів проблемного навчання
Шляхом кооперативного iconОпис досвіду «формування естетичної компетентності учнів шляхом використання елементів інноваційних технологій та підготовки особистості до життя в сучасних умовах»
Тема досвіду «Формування естетичної компетентності учнів на уроках української мови І літератури шляхом використання елементів інноваційних...
Шляхом кооперативного iconСеча (urina) — біологічна рідина, у складі якої з організму виводяться кінцеві продукти обміну речовин. Сеча утворюється шляхом фільтрації плазми крові в ниркових клубочках та зворотного всмоктування в канальцях більшості розчинених у ній речовин і
Сеча утворюється шляхом фільтрації плазми крові в ниркових клубочках та зворотного всмоктування в канальцях більшості розчинених...
Шляхом кооперативного iconПідвищення якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій

Шляхом кооперативного iconВолодимир Миколайович Сосюра. Знайомство з поетом
Мета: ознайомити учнів із життєвим І творчім шляхом В. М. Сосюри, зацікавити ними
Шляхом кооперативного iconДорогі учні!
Презентація "Всесвіт Волта Вітмена" познайомить вас з життєвим та творчим шляхом видатного американського поета


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка