Штрихи до біографій івана боберського та петра І тараса франківСкачати 67,61 Kb.
Дата конвертації12.01.2018
Розмір67,61 Kb.

ШТРИХИ ДО БІОГРАФІЙ ІВАНА БОБЕРСЬКОГО

ТА ПЕТРА І ТАРАСА ФРАНКІВ

(з епістолярної спадщини Михайла Грушевського)

Старков Валерій

Інститут української археографії та джерелознавства

ім. М.С.Грушевського НАН України


Анотація. Епістолярні джерела з фонду родини Грушевських Центрального державного історичного архіву України у м. Києві доповнюють біографії відомих українських діячів фізичної культури Івана Боберського, Петра та Тараса Франків.

Ключові слова: епістолярна спадщина, археографія, фізична культура.

Аннотация. Старков Валерий. Штрихи к биографии Ивана Боберского и Тараса и Петра Франков (из эпистолярного наследия Михаила Грушевского). Эпистолярные источники фонда семьи Грушевских Центрального государственного исторического архива Украины в г. Киеве дополняют биографии известных украинских деятелей физической культуры Ивана Боберского, Петра и Тараса Франко.

Ключевые слова: эпистолярное наследие, археография, физическая культура.

Annotation. Starkov Valeriy. Some strokes to the biographies of Ivan Boberskiy, Petro and Ivan Franko (from Mukhailo Hrychevskiy epistolary heritage). It is analyzed the epistolary heritage from fond of family Hrychevskiy of the Central State Historical archive of Ukraine in Kyiv. The biographies of famous Ukrainian figures of physical culture Ivan Boberskiy, Petro and Ivan Franko have been added.

Key words: epistolary heritage, archeography, physical culture.


Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Епістолярна спадщина Михайла Грушевського складає серед матеріалів фонду № 1235 (це - фонд родини Грушевських в Центральному державному історичному архіві України у м. Києві - ЦДІАУК) окремий і найбільший розділ [1, С.5]. Листуванню вченого присвячено понад 600 справ і, вивчаючи епістолярну спадщину вченого, ми звернули увагу на листи та інші повідомлення до М.Грушевського видатного громадсько-політичного діяча, одного з головних творців пробудження українців засобами фізичної культури Івана Боберського (справа 349, 13 с.) [1, С. 13], а також активних учасників цього руху братів Петра і Тараса Франко (справа 804, арк. 1-7) [1, С. 76]. Хоча обсяг цих повідомлень невеликий (листів від І.Боберського налічується шість за період з 16 квітня до 30 серпня 1913 р., а від братів Франко також шість: Петро - два повідомлення 1906 р., Тарас - чотири за 1908-1910 рр.), вони додають певні штрихи до загальної картини життя славетних українців.

Дослідження виконується відповідно до планів науково-дослідної роботи Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України.

Організація дослідження та основні результати.

Ознайомившись з листами І.Боберського до М.Грушевського і маючи на увазі підготувати їх до видання, ми дізнались, що вони не так давно опубліковані «Українським істориком» - фаховим журналом Українського Історичного Товариства з центром у США. Співробітник нашого Інституту, доктор історичних наук, о. Юрій Мицик, за результатами праці у ЦДІАК, у праці «З листів до Михайла Грушевського» надрукував низку епістолярій (загалом 46 від 25 кореспондентів), серед яких і шість вищезгаданих листів І.Боберського [2, С. 495-498]. Оскільки тексти листів вже надруковані, а у вступному слові [2, С. 471-476], за відсутності інших коментарів, зазначено лише, що Іван Боберський «був головою «Сокола-Батька» і в такій якості звертався до вченого з проханням написати статтю до ювілейного збірника на честь товариства «Сокіл-Батько». Інші листи є дуже лаконічними, але дозволяють простежити маршрут мандрівок Боберського Австрією» [2, С. 474], ми з різних причин утримались в даній публікації подавати свої примітки до листів, і залишимо це на майбутнє. Насамперед тому, що характер нашої публікації носить інформаційний і обмежений характер. Проте зазначимо, що ми не згодні з прочитанням деяких фрагментів тексту листів. Так, в листі від 25 липня, на нашу думку, замісто «Однодушностию і карностию годі нам величатись. Розвязка трагедії наступила така, яку стяг був собі нарід, з котрого девізом було: «Що голова, що розум», живемо ладом усобиць княжих і гетьманських, лише при інших депозиціях.» [2, С.496] має бути «...однодумностию і карностию годі нам величатись. Розвязка трагедії наступила така, яку стагнув собі нарід, у котрого девізою було: «Що голова, то розум» Живемо ладом усобиць княжих і гетьманських киринь і лише при иньших декорациях.» [3, арк. 4]. Далі, в публікації цього ж листа читаємо: «Чи могли би ми просити о ню на 30 серпня*, не пізніше?», а після тексту листа - примітка: «Відзначене нами знаком (*) слово «серпня» виправлено на «вересня» [2, С. 496-497]. Ми ж бачимо в оригіналі, що закреслене саме слово «вересня», а на справедливість цього в дужках зазначена дійсна дата: «Чи могли би ми просити о ню на 30 серпня, не пізніше? (30.VIII.1913.)» [3, арк. 5]. В тексті поштової листівки від початку серпня з Neumarktl’a замісто «Позволю собі пояснити! (?). Моя адреса від 2/8 - 30/8. 1913» [2, С.497] має бути: «Позволю собі повідомити мою адресу від 2/8 - 30/8. 1913». Підкреслені розбіжності, а є і інші, зайвий раз підкреслюють, що археографічна обробка текстів листів не є проста справа і неточності і похибки під час опрацювання рукописного тексту ускладнюють, а іноді і спотворюють розуміння тексту. В даному випадку ми скоріше маємо говорити про перший випадок.

Щодо листів Петра та Тараса Франко до М.Грушевського [4], то зважаючи на їх невеликий обсяг і на те, що вони, за нашими даними, не публікувались, ми вміщуємо їх нижче, в рамках цього повідомлення. Місце і дата написання листа визначалась або за прямою вказівкою на це в листі, або за змістом, або за поштовими штемпелями на конверті чи поштовій листівці. Збережена мова оригіналу. Непрочитані слова позначені трьома крапками в кутових дужках <...>, непевно прочитані слова включені в такі ж дужки. В квадратових дужках [...] розкриті скорочення. Нумерація листів наша.

Листи Петра і Тараса Франко до Михайла Грушевського

[1]

Львів, •5 серпня 1906 р.,

Високоповажаний Пан Професор!

Чи не були би Ви так ласкаві приняти до «Вістника» переклад одної англійської повісти «Nadathe Lily» (Нада Лїліа) Г.Рідера Ґаґґарда? Переклад буде <небавом> скінчений і поправлений батьком. Повість з житя південноафриканських негрів обіймає 340 ст[орінок] друком малої виїмки. Жду скорої і прихильної відповіді.

З глибоким поважаннєм,

П.Франко.

[2]

•Львів, 1906 р.,

Високоповажаний Добродію!

Чи не могли би Ви постарати ся для мене о вільну карту до університетської бібліотеки?

З поважанєм,

П.Франко.[3]

Львів, 23 листопада 1908 р.

Високоповажаний ПанеПрофесор!

<...> одержав я назад з Києва свого Ганнїбала і на знаю що і як. Менї ходило о ласкавий осуд сеї пєси (семої з черги) чи здатна вона до чого, бо працював я над нею цілий рік, використуючи всякі можливі історичні джерела. Осмілююся отже запитати, які у ній головні недомаганя і браки <актуально прикмети>, щоби я міг потім після ласкавих вказівок її переробити чи й змінити і покористувати ся ними на будуче. Друга справа ся, що на зазив Редакції «Літ[ературно]-Наук[ового] Вісника» післав я в Київ до контори журнала щонайкращі вірші мадярських лїриків Беллього і Беренжера у моїх перекладах, але доси не знаю чи дійшли вони до хвальної редакції, а як дійшли, то чи і коли будуть поміщені у [«Літературно-Науковому] Вістнику[«].Маю у себе готовий переклад шекспірового «Венецького купця»; чи не міг би він найти поміщеня у «Видавничим Стілці» як і рівно ж II часть <Фавста> Івана Ґетого?Ожидаючи ласкавої відповіди пишу ся з глубоким поважаннєм.

Львів, 23 падолиста.

Франко Тарас.

[4]

Львів, 14 грудня 1908 р.

Високоповажаний ПанеПрофесор!

О відповідь ласкаву прошу в знаних справах; вже так довгий час жду,

Франко Тарас.

Львів. 14 грудня 1908 р.[5]

Львів, 6 вересня 1910 р.

Високоповажаний Пане Професор і Редактор!

Перекладаю на укр[аїнську] мову <...> драму Стріндберга «Ключ від царства небесного» віршом. Чи не могла би вона піти до [«]Л[ітературно]-Н[аукового] Вістника[«]? Прошу повідомити мене про се на львівську адресу. На бажанє вишлю зараз один чи 2 акти до прочитаня. <...> оригінал до порівняня.

Остаю з глубоким поваж[анєм].

Тарас Франко, <...> фільос.

Львів, 6/IХ.1910.[6]

Львів, •1910 р.,

Високоповажаний Пане Професор!

Від пів року звертався до мене багато академіків і гімназистів із просьбою, щоби я запитав Пана Професора, чи можна би спланувати площу перед «Академічним Домом» на грище для ситківки (<...>-тенісу). Тому що рішеня в сій справі залежить найбільше від п[ана] Професора, звертаю ся з просьбою о відступленє згаданої площі.

Очікуючи ласкавої відповіди остаю з глубоким поважаннєм,

Тарас Франко.


Як бачимо, переважна більшість звернень братів Франко до Михайла Грушевського висвітлюють літературознавчий бік їхнього життя і пов’язані з перебуванням останнього на посаді головного редактора «Літературно-Наукового Вісника». Їх батько, видатний український письменник і громадсько-політичний діяч Іван Франко, фактичний редактор «ЛНВ» першого львівського періоду (1896-1906 рр.) з різних причин відходив від активних редакторських справ і з переїздом редакції журналу 1907 року до Києва основні редакторські функції перебрав на себе М.Грушевський. Листи засвідчують конкретні уподобання братів як на ниві літературної творчої праці, так і в галузі літературного перекладу з різних мов творів різноманітних жанрів.

Стосовно «фізкультурної» тематики, то про неї нагадує цікавий лист-звернення Тараса Франка до М.Грушевського за 1910 рік про облаштування спортивного майданчика проти «Академічного Дому» у Львові. Як і у випадку з листами І.Боберського, детальний коментар про літературні сюжети і долю згаданого спортивного майданчика, згаданих в листах Петра і Тараса Франко, автор залишає на майбутнє.Висновки. Епістолярні джерела з фонду родини Грушевських Центрального державного історичного архіву України у м. Києві доповнюють біографії відомих українських діячів фізичної культури Івана Боберського, Петра та Тараса Франків. Але на цьому не можна вважати дослідження закінченим і тому доцільно продовжити роботу у цьому напрямку.

Література

1. Епістолярна спадщина Михайла Грушевського (Покажчик до фонду № 1235 у ЦДІА України у м.Києві) / Упорядник Ігор Гирич. - К., 1996.

2. о. Юрій Мицик. З листів до Михайла Грушевського // Український історик. - Т. 39. - Нью-Йорк; Київ; Львів, Торонто;

3. Париж,2002. - Ч. 1-4 (152-155). - С. 471-506.

4. ЦДІА України у Києві. - ф. 1235. - оп. 1. - спр. 349. - арк. 2-6.5. ЦДІА України у Києві. - ф. 1235. - оп. 1. - спр. 804. - арк. 1-7.

Стаття надійшла 20.09.2003 р.


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Штрихи до біографій івана боберського та петра І тараса франків iconЖиттєвий та творчий шлях івана боберського
Доповідь на урочистій Академії з нагоди відзначення 135-річчя від дня народження Івана Боберського
Штрихи до біографій івана боберського та петра І тараса франків iconЖиттєвий літопис професора івана миколайовича боберського
Анотація. У статті представлено важливі дати біографії та творчого шляху фундатора української системи тіловиховання професора Івана...
Штрихи до біографій івана боберського та петра І тараса франків iconБіографія закарпатського поета Івана Ірлявського
Неспокійні будні Івана Ірлявського. Штрихи життєвого І творчого шляху поета, публіциста, борця за Соборну Україну
Штрихи до біографій івана боберського та петра І тараса франків iconЖиття та діяльність Петра Могили
Постать митрополита Петра Могили є однією з найвизначніших в історії України. Життя та діяльність Петра Могили мали великий вплив...
Штрихи до біографій івана боберського та петра І тараса франків iconПовідомлення №1. Ім’я Тарас походить із грецького tarasso, що означає бентежу, турбую; отже, Тарас
Одна із найкращих наукових біографій Тараса Шевченка, написана видатним українським літератором І громадським діячем О. Кониським,...
Штрихи до біографій івана боберського та петра І тараса франків iconЛьвівського національного університету імені Івана Франка; Програма дослідження модерної історії та суспільства України імені Петра Яцика. Львів: Манускрипт-Львів, 2013. 400 с., іл

Штрихи до біографій івана боберського та петра І тараса франків iconСтворення презентації біографій письменників проектна діяльність учнів 11 – Х класів

Штрихи до біографій івана боберського та петра І тараса франків iconКонкурс студентських творчих робіт із соціальних комунікацій
Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка, учнів коледжів та середніх загальноосвітніх навчальних...
Штрихи до біографій івана боберського та петра І тараса франків iconПетра Степановича Березівського Дубляни 2016 ббк 65. 050. 9(2)2 я54
Сучасний менеджмент: витоки, реалії та перспективи розвитку: збірник тез Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції...
Штрихи до біографій івана боберського та петра І тараса франків icon«Українська козацька держава за гетьманування Івана Мазепи»
Мазепу як державного діяча; ознайомити учнів з подіями в історії, пов’язані з ім’ям гетьмана Івана Мазепи; розкрити головні напрямки...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка