Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Психологія вікового розвитку людини для галузі знань 23 «Соціальна робота»Скачати 308,42 Kb.
Дата конвертації01.08.2017
Розмір308,42 Kb.

Додаток А


до п.п. 3.1.
(Ф 03.02 – 96)

Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

(назва інституту (факультету)
Система менеджменту якості
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

навчальної дисципліни

Психологія вікового розвитку людини


для галузі знань 23 «Соціальна робота»

спеціальність 231«Соціальна робота»

спеціалізація «Соціальна робота»

кваліфікація бакалавр з соціальної роботи

СМЯ НАУ НМК 12.01.08. – 01 – 2016
КИЇВ
Продовження Додатку А
Система менеджменту якості

Навчально-методичний комплекс

навчальної дисципліни

«Психологія вікового розвитку людини»Шифр

документаСМЯ НАУ НМК

12.01.08. – 01 – 2016


Навчально-методичний комплекс розробив:


доцент, кандидат психологічних наук Блінов О.А.

Навчально-методичний комплекс обговорено та схвалено на засіданні кафедри соціальних технологій, протокол № ___ від «___» _________ 2016 р.


Завідувач кафедри Котикова О.М.

Навчально-методичний комплекс обговорено та схвалено на засіданні НМРР ________, протокол № ____ від «___» ____________ 20___р.


Голова НМРР _____________ _____________

підпис П.І.Б.

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рікВрахований примірник 1

Додаток Б

до п.п. 4.4Зміст Навчально-методичного Комплексу
Дисципліна Психологія вікового розвитку людини

для галузі знань 23 «Соціальна робота»

спеціальність 231«Соціальна робота»

спеціалізація «Соціальна робота»

кваліфікація бакалавр з соціальної роботи
Складова комплексу

Позначення
електронного файлу1)

Наявність

друкований
вигляд2)

електронний
вигляд3)

1

Навчальна програма

01_ХХХ_НП2

Робоча навчальна програма

(денна форма навчання)02_ХХХ_РНП_С3

Робоча навчальна програма

(заочна форма навчання)03_ХХХ_РНП_З4

Положення про рейтингову систему оцінювання (заочна форма навчання)

04_ХХХ_РСО_З5

Календарно-тематичний план

05_ХХХ_КТП6

Конспект лекцій/курс лекцій

06_ХХХ_КЛ7

Методичні рекомендації з виконання домашніх завдань (розрахунково-графічних робіт)

07_ХХХ_МР_ДЗ (РГР)8

Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання

08_ХХХ_МР_КРз9

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи (проекту)

09_ХХХ_МР_КР (КП)10

Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу

10_ХХХ_МР_СРС11

Методичні рекомендації з підготовки студентів до практичних (семінарських) занять

11_ХХХ_МР_ПРЗ12

Тести з дисципліни/практичні ситуаційні задачі

12_ХХХ_Т13

Модульні контрольні роботи4)

13_ХХХ_МКР_1
14_ХХХ_МКР_214

Пакет комплексної контрольної роботи

15_ХХХ_ККР
х

15

Затверджені екзаменаційні білети

16_ХХХ_ЕБ
х

1) ХХХ – скорочена назва дисципліни (перші літери кожного слова з назви дисципліни)

2) Вказується дата затвердження до друку та номер справи у Номенклатурі справ кафедри

3) Вказується дата розміщення у інституційному депозитарії АБО дата та місце розміщення на кафедрі

4) У вигляді переліку теоретичних питань та типових завдань для розв’язку, з яких формуватимуться білети для проведення модульної контрольної роботи

Додаток В


до п.п. 3.5.

Зразок

Календарно-тематичний план вивчення дисципліни


ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. Кафедри соціальних технологій

_________________О. М. Котикова

К-сть тижнів«___» ______________ 20__ р.

8


Лекцій

51

Практичних занять


51

Індивідуальна робота
Самостійна робота

108з них:

ДЗ РГР КР-

Всього

210

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

Кафедра __соціальних технологій_______

(повна назва кафедри)
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

для студентів ОКР "Бакалавр" галузі знань 23 Соціальна робота

спеціальність 231«Соціальна робота»

Курс 2 група 216


з дисципліни «Психологія вікового розвитку людини»

3 семестр 2016-2017 навчальний рікДата

Лекції

Кількість годин

Само­стійна робота (год.)

Дата

Практичні заняття

Кількість годин

Само­стійна робота (год.)51

5451

54Науково-педагогічний працівник ______________ (О. Блінов)

Додаток Г


до п.п. 3.6
Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут
Кафедра Соціальних технологій


Конспект лекцій

з дисципліни «Психологія вікового розвитку людини»


за галуззю знань 23 «Соціальна робота»

спеціальності 231«Соціальна робота»


Укладач: к. психол. н. О.А. Блінов

Конспект лекцій розглянутий та схвалений

на засіданні кафедри

соціальних технологій

Протокол № __ від «___»_________2016 р.

Завідувач кафедри _________ О.Котикова

Продовження Додатку Г

Лекція № 1

Тема лекції:


ПРЕДМЕТ ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ РОЗВИТКУ
План лекції

 1. Характеристика психології розвитку та вікової психології як науки.

 2. Постановка проблеми детермінації психічного розвитку: від філософії і біології до психології.

 3. Основні категорії психології розвитку та вікової психології.


Література

 1. Блінов О. А. Вікова психологія: Курс лекцій. – К. : КиМУ, 2007. – 464 с.

 2. Вікова психологія [Текст]: навч. посіб. / О. П. Сергєєнкова [та ін.]; М-во освіти і науки України, Київ, ун-т ім. Б. Грінченка. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 375 с.: табл. – Бібліогр. в кінці розд. – Слов.: с. 348-374. – ISBN 978-611-01-0268-1

 3. Вікова та педагогічна пихологія [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [кол. авт. О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін.]. – Вид. 2-е допов. – К. : Каравела, 2008. – 399 с. – (Вища освіта в Україні). Бібліогр.: с. 398-399. – ISBN 966-8019-64-4


Зміст лекції

Вікова психологія та психологія розвитку людини як наука. Наукові погляди на детермінацію психічного розвитку від філософії і біології до психології. Основна термінологія, категорії психології розвитку та вікової психології. Загальна схема вікової періодизації від народження людини до довгожителів.


Лекція № 2

Тема лекції:


НАУКОВІ МЕТОДИ ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ
План лекції

 1. Спостереження і експеримент як основні методи дослідження в психології розвитку.

 2. Метод спостереження у віковій психології.

 3. Експеримент як метод емпіричного дослідження вікових особливостей та проблем розвитку.

 4. Дослідницькі стратегії в психології розвитку: констатація і формування.

 5. Допоміжні методи дослідження.

 6. Схема організації емпіричного дослідження у психології розвитку.

 7. Методи практичної віковій психології (діагностичні, консультативні, розвиваючі та корекційні).


Література

 1. Возрастная психология на 5. Шпаргалки / Сост. М.В. Оленникова. – М. : АСТ; СПб.: Сова, 2007. – 45 с.

 2. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 423 с. – Слов. основ. понять курсу дит. психології: с. 400-412. – Бібліогр.: с. 413-423. – ISBN 978-611-01-0323-7

 3. Заброцький М. М. Вікова психологія: Навч. посіб. – 2–ге вид., випр. і доп. – К. : МАУП, 2002. – 104 с. – Бібліогр. у кінці розд.


Зміст лекції

Основні дослідницькі методи вікової психології. Допоміжні наукові методи. Організація емпіричного дослідження у психології розвитку. Методи практичної вікової психології.


Лекція № 3

Тема лекції:


ТРАНСФОРМАЦІЯ БІОГЕНЕТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХІКИ ДИТИНИ
План лекції

 1. Виникнення вікової (дитячої) психології як самостійної галузі психологічної науки.

 2. Початок систематичного вивчення дитячого розвитку.

 3. З історії становлення і розвитку російській віковій психології в другій половині XIX — початку XX cт.


Література

 1. Марцинковская Т. Д. История возрастной психологии: Учеб. пособие. – М. : Гардарики, 2004. – 288 с.

 2. Павелків Р. В. Вікова психологія [Текст]: підручник / Р. В. Павелків; рец.: С.Д. Максименко, І. Д. Бех, І. Д. Пасічник. – К. : Кондор, 2011. – 468 с. – Бібліогр.: с. 462-468. – Бібліогр. в кінці розд. – Слов.: с. 445-461.

 3. Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие / Под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб. : Речь, 2006. – 688 с.

Зміст лекції

Виникнення вікової (дитячої) психології. Початок систематичного вивчення дитячого розвитку. Біогенетичний принцип у психології. нормативний підхід до дослідження дитячого розвитку. Ототожнення навчання та розвитку. Теорія трьох ступенів розвитку дитини. Концепція конвергенції двох чинників дитячого розвитку. Підходи до аналізу внутрішніх причин психічного розвитку дитини. Становлення і розвиток вікової психології у XIX–XX cт.Лекція 4.

Тема лекції:


ТЕОРІЇ, ЗАКОНИ ТА ЧИННИКИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ
План лекції

 1. Постановка питань, визначення кола завдань, уточнення предмету дитячої психології.

 2. Психічний розвиток дитини і біологічний чинник дозрівання організму.

 3. Психічний розвиток дитини: біологічний і соціальний чинники.

 4. Психічний розвиток дитини: вплив середовища.


Література

 1. ІІІаповаленко И. В. Психология развития и возрастная психология : учебник для бакалавров / И. В. ІІІаповаленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2012. – 567 с. – Серия: Бакалавр. Базовий курс.

 2. Абрамова Г. С. Возрастная психология: Уч. пособие для ВУЗов. – М.: Наука, 2000. – 624 с.

 3. Белкин А. С. Основы возрастной педагогики. – М. : Наука, 2000. – 325 с.

Зміст лекції

Теорії дитячого розвитку першої третини ХХ століття. Вікові кризи. Основні закони психічного розвитку. Значення біологічних і соціальних чинників у психічному розвитку дитини. Вплив середовища на розвиток дитини та його психики.

Критерії розподілу теорій психічного розвитку людини на біологічні, соціальні та теорії двох факторів. Представники біологічних (С. Холл, К. Бюллер, Л. Гезелл, Л. Термен) теорій розвитку людини: зміст та структура періодизації. Теорія «чистої дошки». Критеріальні основи, зміст та періодизації психічного розвитку людини на основі двох факторів: З. Фрейд, Е. Еріксон, Ж. Піаже, Л.С. Виготський.
Лекція 5.

Тема лекції:


ПСИХОАНАЛІТИЧНІ ТЕОРІЇ РОЗВИТКУ ДИТИНИ
План лекції

 1. Психічний розвиток з позицій класичного психоаналізу 3. Фрейда.

 2. Психоаналіз дитинства.

 3. Сучасні психоаналітики про розвиток і виховання дітей.


Література

 1. Вікова психологія [Текст]: навч. посіб. / О. П. Сергєєнкова [та ін.]; М-во освіти і науки України, Київ, ун-т ім. Б. Грінченка. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 375 с.: табл. – Бібліогр. в кінці розд. – Слов.: с. 348-374. – ISBN 978-611-01-0268-1

 2. Блінов О. А., Блінова О. Б., Тарасюк Н. І. Українсько-російсько-англійський словник основних термінів і понять з вікової психології. – К. : КиМУ, 2008. – 14 с.

 3. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник / За ред. О.В. Скрипченко, Л.В. Волинська, З.В. Огороднійчук та ін. – К. : Просвіта. 2001. – 416 с.


Зміст лекції

Теорія Зиґмунда Фрейда та психічний розвиток особистості з позицій класичного психоаналізу. Психоаналіз дитинства. Аналітична психологія К.Г. Юнга й розвиток дитини. Розвиток класичного психоаналізу в роботах Ганни Фрейд. Первинні об׳єктні стосунки дитини в теорії М. Кляйн. Ранній емоційний розвиток немовляти за Р. Віннікоттом. Сучасні психоаналітики про розвиток і виховання дітей.


Лекція 6.

Тема лекції:


ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В ЕПІГЕНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ РОЗВИТКУ Е. ЕРІКСОНА
План лекції

 1. Его-психологія Е. Еріксона.

 2. Методи дослідження в роботах Е. Еріксона.

 3. Основні поняття теорії Еріксона.

 4. Психосоціальні стадії розвитку особи.


Література

 1. Блінов О. А., Блінова О. Б., Тарасюк Н. І. Українсько-російсько-англійський словник основних термінів і понять з вікової психології. – К. : КиМУ, 2008. – 14 с.

 2. Возрастная психология: детство, отрочество, юность. Хрестоматия: Уч. пособие для студ. пед. ВУЗов / Сост. и науч. ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. – М. : Изд-ий центр “Академия”, 2000. – 624 с.

 3. Крайг Г. Психология развития. – СПб. : Питер, 2000. – 992 с.


Зміст лекції

Основні поняття теорії Его-психології Е. Еріксона. Методи досліджень. Психосоціальні стадії розвитку особи.


Лекція 7.

Тема лекції:


БІХЕВІОРІЗМ ПРО ЗАКОНОМІРНОСТІ ДИТЯЧОГО РОЗВИТКУ
План лекції

 1. Класичний біхевіоризм як наука про поведінку.

 2. Біхевіориська теорія Дж. Уотсона.

 3. Оперантне навчання в роботах Е. Торндайка, Б. Скиннера


Література

 1. Вікова психологія [Текст]: навч. посіб. / О. П. Сергєєнкова [та ін.]; М-во освіти і науки України, Київ, ун-т ім. Б. Грінченка. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 375 с.: табл. – Бібліогр. в кінці розд. – Слов.: с. 348-374. – ISBN 978-611-01-0268-1

 2. Кулагина И. Ю., Колюцкий В. Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М. : ТЦ «Сфера», при участии «Юрайт–М», 2001. – 464 с.

 3. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія [Текст]: курс лекцій : [навч. посіб.] / В. П. Кутішенко; М-во освіти і науки України, Ін-т соц. роботи та упр. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 125 с. – Бібліогр.: с. 122-125.

Зміст лекції

Класичний біхевіоризм як наука про поведінку. Біхевіориська теорія Дж. Уотсона. Оперантне навчання в роботах Е. Торндайка, Б. Скіннера.


Лекція 8.

Тема лекції:


ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ ЯК ПРОБЛЕМА СОЦІАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОГО НАВЧЕННЯ
План лекції

1. Соціалізація як центральна проблема концепцій соціального навчання.

2. Еволюція теорії соціального навчання.

3. Феномен навчання через спостереження, через наслідування.

4. Діадичний принцип вивчення дитячого розвитку.

5. Зміна уявлень про психологічну природу дитини.

6. Соціокультурний (екологічний) підхід.
Література


 1. Возрастная психология на 5. Шпаргалки / Сост. М.В. Оленникова. – М. : АСТ; СПб.: Сова, 2007. – 45 с.

 2. Марцинковская Т.Д. История возрастной психологи: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2004. – 288 с.

 3. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учебник для вузов. – М.: Высшее образование, МГППУ, 2006. – 460 с.


Зміст лекції

Відхід від класичного біхевіоризму, соціалізація як центральна проблема концепцій соціального навчання. Еволюція теорії соціального навчання. Феномен навчання через спостереження, через наслідування. Діадичний принцип вивчення дитячого розвитку. Зміна уявлень про психологічну природу дитини. Соціокультурний (екологічний) підхід.

Виховання і розвиток. Критичні періоди соціалізації. Заохочення і покарання як умови формування нової поведінки. Роль наслідування у формуванні нової поведінки. Дитина і дорослий. Сім’я як чинник розвитку поведінки дитини.

Лекція 9.

Тема лекції:


УЧЕННЯ Ж. ПІАЖЕ ПРО ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК, ЯК РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУ
План лекції

 1. Основні напрями досліджень інтелектуального розвитку інтелекту Ж. Піаже.

 2. Концепція егоцентричної мови і егоцентричного мислення дитини.

 3. Операційна концепція інтелекту Ж. Піаже.

 4. Критика основних положень теорії Ж. Піаже


Література

 1. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 423 с. – Слов. основ. понять курсу дит. психології: с. 400-412. – Бібліогр.: с. 413-423. – ISBN 978-611-01-0323-7

 2. Павелків Р. В. Дитяча психологія [Текст]: навч. посіб. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. – К. : Академвидав, 2008. – 431 с. – (Альма-матер). - Бібліогр.: с . 429-431. – Із змісту: Короткий термінологічний словник. - ISBN 978-966-8226-53-3

 3. Поливанова К. Н. Психология возрастных кризисов. – М. : Наука, 2000. – 432 с.


Зміст лекції

Основні напрями досліджень інтелектуального розвитку інтелекту Ж. Піаже. Концепція егоцентричної мови і егоцентричного мислення дитини. Операційна концепція інтелекту Ж. Піаже. Критика основних положень теорії Ж. Піаже.

Етапи наукової біографії. Ключові поняття концепції Ж. Паже. Відкриття егоцентризму дитячого мислення. Відкриття стадій інтелектуального розвитку дитини. Розвиток моральної свідомості особистості за Л. Колбергом.
Лекція 10.

Тема лекції:


КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ ПІДХІД Л. С. ВИГОТСЬКОГО ДО РОЗУМІННЯ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ
План лекції

 1. Походження і розвиток вищих психічних функцій.

 2. Специфіка психічного розвитку людини.

 3. Адекватний метод дослідження психічного розвитку людини.

 4. Взаємозв’язок навчання і розвитку в онтогенезі


Література

 1. ІІІаповаленко И. В. Психология развития и возрастная психология : учебник для бакалавров / И. В. ІІІаповаленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2012. – 567 с. – Серия: Бакалавр. Базовий курс.

 2. Поліщук В. М. Вікова і педагогічна психологія [Текст]: навч. посіб. / В. М. Поліщук; М-во освіти і науки України, Глухів. держ. пед. ун-т. – Суми : Унів. кн., 2007. – 330 с.: табл. – Бібліогр.: с. 310-323. – Дод.: с. 324-330. – ISBN 978- 966-680-309-5

 3. Савчин M. В. Вікова психологія [Текст]: навч. посіб. / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – К. : Академвидав, 2006. – 359 с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 348-350. – ISBN 966-8226-25-9


Зміст лекції

Походження і розвиток вищих психічних функцій. Специфіка психічного розвитку людини. Адекватний метод дослідження психічного розвитку людини. Взаємозв’язок навчання і розвитку в онтогенезі.

Зміна наукового світогляду. Подальші кроки шляхом, відкритим Л.С. Виготським. періодизація розвитку особистості за А.В. Петровським.
Лекція 11.

Тема лекції:


ОБГОВОРЕННЯ ПРОВІДНИМИ ВЧЕНИМИ НАУКОВИХ ШКІЛ ПРОБЛЕМ ВІКОВОГО РОЗВИТКУ ПСИХІКИ ДИТИНИ
План лекції

 1. Гальперін П.Я. і Піаже Ж.В.Ф.

 2. Закономірності функціонального і вікового розвитку психіки дитини.

 3. Форми і функції наслідування в дитинстві.

 4. Проблема загальних і специфічних закономірностей психічного розвитку сліпоглухонімої дитини.


Література

 1. Блінов О. А. Вікова психологія: Курс лекцій. – К. : КиМУ, 2007. – 464 с.

 2. Марцинковская Т.Д. История возрастной психологи: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2004. – 288 с.

 3. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учебник для вузов. – М.: Высшее образование, МГППУ, 2006. – 460 с.


Зміст лекції

Дискусії між П.Я. Гальперіним і Ж.В.Ф. Піаже. Закономірності функціонального і вікового розвитку психіки дитини. Форми і функції наслідування в дитинстві. Проблема загальних і специфічних закономірностей психічного розвитку сліпоглухонімої дитини.


Лекція № 12

Тема лекції:


ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПРИНЦИПИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ В ОНТОГЕНЕЗІ
План лекції

1. Джерела, рушійні сили і умови психічного розвитку.

2. Основні принципи психічного розвитку в онтогенезі.

3. Психічний дизонтогенез як модель порушеного розвитку при несприятливих органічних умовах (передумовах).

4. Депривірований психічний розвиток як модель порушеного розвитку в несприятливих зовнішніх умовах.

5. Самосвідомість як фактор розвитку особистості в онтогенезі.


Література

 1. Блінов О. А. Вікова психологія: Курс лекцій. – К. : КиМУ, 2007. – 464 с.

 2. Вікова та педагогічна пихологія [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [кол. авт. О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін.]. – Вид. 2-е допов. – К. : Каравела, 2008. – 399 с. – (Вища освіта в Україні). Бібліогр.: с. 398-399. – ISBN 966-8019-64-4

 3. Возрастная психология на 5. Шпаргалки / Сост. М.В. Оленникова. – М. : АСТ; СПб.: Сова, 2007. – 45 с.


Зміст лекції

Джерела, рушійні сили і умови психічного розвитку. Основні принципи психічного розвитку в онтогенезі. Психічний дизонтогенез як модель порушеного розвитку при несприятливих органічних умовах (передумовах). Депривірований психічний розвиток як модель порушеного розвитку в несприятливих зовнішніх умовах. Самосвідомість як фактор розвитку особистості в онтогенезі.


Лекція № 13

Тема лекції:


СТАДІАЛЬНІСТЬ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ
План лекції

 1. Проблема історичного походження вікових періодів.

 2. Дитинство як культурно-історичний феномен.

 3. Категорія «психологічний вік» і проблема періодизації дитячого розвитку в роботах Л.С. Виготського.

 4. Уявлення про вікову динаміку і періодизації розвитку Д.Б. Ельконіна.

 5. Сучасні тенденції у вирішенні проблеми періодизації психічного розвитку.


Література

 1. Абрамова Г. С. Возрастная психология: Уч. пособие для ВУЗов. – М.: Наука, 2000. – 624 с.

 2. Вікова психологія [Текст]: навч. посіб. / О. П. Сергєєнкова [та ін.]; М-во освіти і науки України, Київ, ун-т ім. Б. Грінченка. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 375 с.: табл. – Бібліогр. в кінці розд. – Слов.: с. 348-374. – ISBN 978-611-01-0268-1

 3. ІІІаповаленко И. В. Психология развития и возрастная психология : учебник для бакалавров / И. В. ІІІаповаленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2012. – 567 с. – Серия: Бакалавр. Базовий курс.


Зміст лекції

Проблема історичного походження вікових періодів. Дитинство як культурно-історичний феномен. Категорія «психологічний вік» і проблема періодизації дитячого розвитку в роботах Л.С. Виготського. Уявлення про вікову динаміку і періодизації розвитку Д.Б. Ельконіна. Сучасні тенденції у вирішенні проблеми періодизації психічного розвитку.


Лекція № 14

Тема лекції:


ПРЕНАТАЛЬНИЙ ПЕРІОД. КРИЗА НАРОДЖЕННЯ. ВІК НЕМОВЛЯ.
План лекції

1. Новонародженість (0-2 місяці) як кризовий період.

2. Дитинство як період стабільного розвитку.

3. Розвиток спілкування і мови.

4. Розвиток сприйняття та інтелекту.

5. Розвиток рухових функцій і дій з предметами.

6. Дозрівання, навчання і психічний розвиток на першому році життя.

7. Психологічні новоутворення дитячого періоду. Криза одного року


Література

1. Абрамова Г. С. Возрастная психология: Уч. пособие для ВУЗов. – М.: Наука, 2000. – 624 с.

2. Белкин А. С. Основы возрастной педагогики. – М. : Наука, 2000. – 325 с.

3. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 423 с. – Слов. основ. понять курсу дит. психології: с. 400-412. – Бібліогр.: с. 413-423. – ISBN 978-611-01-0323-7


Зміст лекції

Життя до народження. Криза новонародження, її зміст та новоутворення (бондінг). Генезис спілкування в онтогенезі. Характеристика соціальної ситуації «ми», провідної діяльності та новоутворень у психічному розвитку немовляти.


Лекція № 15

Тема лекції:РАННІЙ ВІК
План лекції

1. Соціальна ситуація розвитку дитини в ранньому віці та спілкування з дорослим.

2. Розвиток предметної діяльності.

3. Зародження нових видів діяльності.

4. Пізнавальний розвиток дитини.

5. Розвиток мови.

6. Нові напрямки керівництва психічним розвитком в ранньому дитинстві.

7. Розвиток особистості в ранньому дитинстві.


Література

1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник / За ред. О.В. Скрипченко, Л.В. Волинська, З.В. Огороднійчук та ін. – К. : Просвіта. 2001. – 416 с.

2. Возрастная психология: детство, отрочество, юность. Хрестоматия: Уч. пособие для студ. пед. ВУЗов / Сост. и науч. ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. – М. : Изд-ий центр “Академия”, 2000. – 624 с.

3. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 423 с. – Слов. основ. понять курсу дит. психології: с. 400-412. – Бібліогр.: с. 413-423. – ISBN 978-611-01-0323-7


Зміст лекції

Криза одного року. Характеристика соціальної ситуації, провідної діяльності та новоутворень у психічному розвитку дитини раннього віку. Розвиток мовлення у ранньому віці. Розвиток предметних дій. Сенсорний розвиток дитини раннього віку. Криза трьох років.


Лекція № 16

Тема лекції:ДОШКІЛЬНИЙ ВІК
План лекції

 1. Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці.

 2. Гра як провідна діяльність дошкільного віку.

 3. Інші види діяльності (продуктивна, трудова, навчальна).

 4. Пізнавальний розвиток.

 5. Спілкування з дорослими і однолітками.

 6. Основні психологічні новоутворення.

 7. Характеристика кризи дошкільного дитинства


Література

 1. Возрастная психология: детство, отрочество, юность. Хрестоматия: Уч. пособие для студ. пед. ВУЗов / Сост. и науч. ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. – М. : Изд-ий центр “Академия”, 2000. – 624 с.

 2. Волков Б.С., Волкова Н.В. Детская психология: Логические схемы. – М. : Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – 256 с.

 3. Дуткевич Т. В. Дошкільна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Дуткевич. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 391 с. – Бібліогр.: с. 384-391. – ISBN 978-966-364-516-2


Зміст лекції

Фізичний і психофізіологічний розвиток. Характеристика соціальної ситуації, провідної діяльності та новоутворень у психічному розвитку дитини дошкільного віку. Гра як провідна діяльність дошкільника. Структура сюжетно-рольової гри та її вплив на розвиток особистості дошкільника.

Особливості психічного розвитку дитини дошкільного віку (емоційно-вольової сфери, когнітивних процесів: уваги, пам’яті, уяви, мислення, мислення, мовлення). Оволодіння функціями та формами мови. Розвиток спілкування з дорослими та однолітками.

Поняття про психологічну готовність дитини до шкільного навчання. Структура психологічної готовності до школи.


Лекція № 17

Тема лекції:МОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК
План лекції

 1. Соціальна ситуація розвитку і психологічна готовність до шкільного навчання.

 2. Адаптація до школи.

 3. Провідна діяльність молодшого школяра.

 4. Основні психологічні новоутворення молодшого школяра.

 5. Криза отроцтва (передпідросткова)


Література

1. Детская практическая психология / Под ред. Т.Д. Марцинковской. – М. : ГАРДАРИКИ, 2005. – 255 с.

2. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 423 с. – Слов. основ. понять курсу дит. психології: с. 400-412. – Бібліогр.: с. 413-423. – ISBN 978-611-01-0323-7

3. Заброцький М. М. Вікова психологія: Навч. посіб. – 2–ге вид., випр. і доп. – К. : МАУП, 2002. – 104 с. – Бібліогр. у кінці розд.


Зміст лекції

Криза семі років (криза саморегулювання). Фізичний і психофізіологічний розвиток молодшого школяра. Характеристика соціальної ситуації, провідної діяльності та новоутворень у психічному розвитку дитини молодшого шкільного віку. Структура навчальної діяльності.


Лекція № 18

Тема лекції:ОТРОЦТВО. ПІДЛІТОК
План лекції

1. Соціальна ситуація розвитку.

2. Провідна діяльність в підлітковому віці.

3. Специфічні особливості психіки та поведінки підлітків.

4. Особливості спілкування з дорослими.

5. Психологічні новоутворення підліткового віку.

6. Розвиток особистості і криза переходу до юності.
Література

1. Крайг Г. Психология развития. – СПб. : Питер, 2000. – 992 с.

2. Кулагина И. Ю., Колюцкий В. Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М. : ТЦ «Сфера», при участии «Юрайт–М», 2001. – 464 с.

3. Павелків Р. В. Вікова психологія [Текст]: підручник / Р. В. Павелків; рец.: С.Д. Максименко, І. Д. Бех, І. Д. Пасічник. – К. : Кондор, 2011. – 468 с. – Бібліогр.: с. 462-468. – Бібліогр. в кінці розд. – Слов.: с. 445-461.Зміст лекції

Фізичний розвиток підлітка. Психічний розвиток підлітка. Поведінкові та емоційні розлади. Типи акцентуацій у підлітків. Відносини підлітків з батьками. Криза підліткового віку.


Лекція № 19

Тема лекції:ЮНАЦЬКИЙ ВІК
План лекції

1. Юність як психологічний вік.

2. Соціальна ситуація розвитку.

3. Провідна діяльність в юнацькому віці.

4. Інтелектуальний розвиток в юності.

5. Розвиток особистості.

6. Спілкування в юності
Література

1. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія [Текст]: курс лекцій : [навч. посіб.] / В. П. Кутішенко; М-во освіти і науки України, Ін-т соц. роботи та упр. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 125 с. – Бібліогр.: с. 122-125.

2. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учебник для вузов. – М.: Высшее образование, МГППУ, 2006. – 460 с.

3. Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие / Под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб. : Речь, 2006. – 688 с.Зміст лекції

Період ранньої юності (15-18 років). Особливості соціальної ситуації («відрив від батьківського коріння»), провідної діяльності та новоутворень юнацького періоду. Ціннісно-смислова саморегуляція поведінки юнаків та часова перспектива майбутнього. Готовність до особистісного та життєвого самовизначення.


Лекція № 20

Тема лекції:МОЛОДІСТЬ. ДОРОСЛІСТЬ
План лекції

1. Дорослість як психологічний період.

2. Проблема періодизації дорослості.

3. Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність в період зрілості.

4. Розвиток особистості в період дорослості.

5. Нормативні-кризи дорослості.

6. Психофізіологічний і пізнавальний розвиток в період дорослості.
Література

1. Блінов О. А. Вікова психологія: Курс лекцій. – К. : КиМУ, 2007. – 464 с.

2. Вікова та педагогічна пихологія [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [кол. авт. О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін.]. – Вид. 2-е допов. – К. : Каравела, 2008. – 399 с. – (Вища освіта в Україні). Бібліогр.: с. 398-399. – ISBN 966-8019-64-4

3. Поливанова К. Н. Психология возрастных кризисов. – М. : Наука, 2000. – 432 с.


Зміст лекції

Поняття про дорослість. Періоди дорослого життя. Рання дорослість (початкова зрілість, молодість – 17-30). Фізичний та психічний розвиток в ранній дорослості (молодості). Особистість, сім’я, робота: контекст розвитку дорослої людини. Особистісне «Я» дорослої людини.


Лекція № 21

Тема лекції:ЗРІЛІСТЬ
План лекції

1. Особенности развития личности. Профессиональная продуктивность.

2. Отношения с детьми.

3. Зрелость и психологически возраст.

4. Основные линии онтогенеза.
Література

1. Заброцький М. М. Вікова психологія: Навч. посіб. – 2–ге вид., випр. і доп. – К. : МАУП, 2002. – 104 с. – Бібліогр. у кінці розд.

2. Крайг Г. Психология развития. – СПб. : Питер, 2000. – 992 с.

3. Кулагина И. Ю., Колюцкий В. Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М. : ТЦ «Сфера», при участии «Юрайт–М», 2001. – 464 с.Зміст лекції

Фізіологічні і психологічні зміни в розвитку людини зрілого віку. Етапи зрілості (30-60 років). Завдання розвитку в зрілості. Зрілість як відповідальність. Особистість у зрілому віці. Діяльність зрілої людини. Криза середини життя.


Лекція № 22
Тема лекції:

СТАРІСТЬ
План лекції

1. Старість як біосоціопсіхологічне явище.

2. Актуальність дослідження геронтопсихологічних проблем.

3. Теорії старіння і старості.

4. Проблема вікових меж старості.

5. Вікові психологічні завдання і особистісні кризи в старості.

6. Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність в старості.

7. Особистісні особливості в старості.

8. Пізнавальна сфера в період старіння
Література

1. Павелків Р. В. Вікова психологія [Текст]: підручник / Р. В. Павелків; рец.: С.Д. Максименко, І. Д. Бех, І. Д. Пасічник. – К. : Кондор, 2011. – 468 с. – Бібліогр.: с. 462-468. – Бібліогр. в кінці розд. – Слов.: с. 445-461.

2. Поліщук В. М. Вікова і педагогічна психологія [Текст]: навч. посіб. / В. М. Поліщук; М-во освіти і науки України, Глухів. держ. пед. ун-т. – Суми : Унів. кн., 2007. – 330 с.: табл. – Бібліогр.: с. 310-323. – Дод.: с. 324-330.

3. Савчин M.В. Вікова психологія [Текст]: навч. посіб. / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – К. : Академвидав, 2006. – 359 с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 348-350. – ISBN 966-8226-25-9


Зміст лекції

Поняття про старість. Теорії старіння. Вікова класифікація та особливості життєдіяльності людини похилого віку (від 60 до 74 років), старого віку (від 75 до 89 років), довгожителів (від 90 років). Стереотипи сприйняття старості. Психосоціальний статус людини у період старості. Завдання розвитку в похилому віці. «Внутрішня робота» як провідна діяльність людини похилого віку.Додаток Д


до п.п. 3.12
Навчально-науковий Гуманітарний інститут
Кафедра Соціальних технологій

Затверджую

Зав. кафедри ________ _____________

(підпис) (ПІБ)

«______»____________________20___р.ТИПОВІ ТЕСТИ

з дисципліни «Психологія вікового розвитку людини»

Визначте правильну відповідь:

1. Що таке онтогенез:

А) індивідуальний розвиток організму з моменту утворення зиготи до природної смерті

Б) розвиток організму від зачаття до пристарілого віку

В) зародження ембріона

2. Найважливішою складовою частиною вікової психології була і залишається:

А) дитяча психологія

Б) гештальт психологія

В) психологічна антропологія

3. Книга німецького біолога В. Прейера «Душа дитини» вийшла:

А) 1887 р.

Б) 1882 р.

В) 1834 р.

4. Вік новонародженого триває:

А) 1-5 міс

Б) 1-12 міс

В) 1-2 міс

5. Автором роботи «Проблема віку» є:

А) Л. Виготський

Б) В. Прейер

В) І. Павлов

Розробник к.психол.н. О.Блінов

Додаток Е


до п.п. 3.13
Навчально-науковий Гуманітарний інститут
Кафедра Соціальних технологій
Затверджую

Зав. кафедри ________ О. Котикова

(підпис) (ПІБ)

«______»____________________20___р.


Модульна контрольна робота № 1

з дисципліни «Психологія вікового розвитку людини» 1. Дайте визначення предмета вікової психології.

 2. Вкажіть відмінності сучасних уявлень про предмет вікової психології від існуючих на початку ХХ століття. Зазначте причини історичної зміни розуміння предмета вікової психології.

 3. Розкрийте завдання, які вирішує вікова психологія.

Розробник к.психол.н. О. Блінов
Додаток Є

до п.п. 3.14


Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут
Кафедра Соціальних технологій

Затверджую

Зав. кафедри ________ О.Котикова

(підпис) (ПІБ)

«______»____________________20___р.


Екзаменаційний білет № 2
Дисципліна «Психологія вікового розвитку людини»
І. Теоретичне завдання

 1. Схарактеризуйте нормативний підхід до дослідження розвитку дитини.

 2. Поясніть єдність навчання та розвитку.

 3. Розкрийте теорію трьох ступенів розвитку дитини.

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол №____ від „____” ________________ 20____рокуВикладач ___________________ О. Блінов

(підпис) (П.І.Б)


Каталог: bitstream -> NAU -> 24422
NAU -> Тема № Місце І значення конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
NAU -> Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
NAU -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма
NAU -> А. А. Заслужена, викладач актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти швейцарської конфедерації
NAU -> Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
NAU -> Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання
NAU -> Теоретико-методологічні засади роботи 7
NAU -> Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5)
24422 -> Кафедра соціології та соціальних технологій


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Психологія вікового розвитку людини для галузі знань 23 «Соціальна робота» iconСистема менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
Професійний відбір та професійна орієнтація для галузі знань 1301 Соціальне забезпечення
Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Психологія вікового розвитку людини для галузі знань 23 «Соціальна робота» iconКафедра соціальних технологій
«Психологія вікового розвитку людини» розроблена на основі освітньо-професійної програми та навчального плану № нб-8-231/16 підготовки...
Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Психологія вікового розвитку людини для галузі знань 23 «Соціальна робота» iconНавчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів...
Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Психологія вікового розвитку людини для галузі знань 23 «Соціальна робота» iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Психологія вікового розвитку людини для галузі знань 23 «Соціальна робота» iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)

Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Психологія вікового розвитку людини для галузі знань 23 «Соціальна робота» iconЗавдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни
Самостійна робота студентів із навчальної дисципліни «Психологія творчості» структурно й концептуально відповідає інформаційному...
Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Психологія вікового розвитку людини для галузі знань 23 «Соціальна робота» iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам мон молоді...
Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Психологія вікового розвитку людини для галузі знань 23 «Соціальна робота» iconВпп. Ввс медична психологія
Медична психологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія....
Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Психологія вікового розвитку людини для галузі знань 23 «Соціальна робота» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів денної форми навчання галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура»База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка