Система підвищення кваліфікації – один із центральних складників післядипломної освітиДата конвертації14.05.2017
Розмір445 b.Система підвищення кваліфікації –

 • один із центральних складників післядипломної освіти.

 • Як підсистема, вона прагне ставати унікальнішою (відмінною від інших освітніх систем) через те, що забезпечує зростання рівня освоєння фахівцем професії впродовж усієї його діяльності з урахуванням набутого досвіду і власних змін, що відбуваються за мірою вивищення особистості.Регіональна освітня система

 • є підсистемою державної освітньої системи, що включає в себе мережу установ дошкільної, загальної, позашкільної, спеціальної, професійно-технічної, професійної освіти, управління, підвищення кваліфікації та розвивається на основі регіоналізації, проектування, новаторства і дисемінації.

 • Таким чином, РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ в післядипломній освіті посідає виражену діяльнісну позицію щодо цілей розвитку, виступає вагомим чинником модернізації освіти.Наукові концепції учених-дослідників, на основі яких базується адаптивно-педагогічне проектування РОС ПКПП

 • Українські вчені О. Галус, Г. Єльникова, Л. Калініна, Ю. Машбиць, В. Кучеренко, К. Мулик, І. Осадчий, В. Приходько, В. Стрельніков, В. Швидун та ін. звертають особливу увагу на дослідження проектувальної тематики, адаптивний характер управління в освіті, що є досить необхідним для модернізації освітніх систем.

 • Викликають інтерес дослідження, що розкривають проблеми регіоналізації освіти в теоретичному і практичному напрямах (О. Ковальов, Л. Лур’є, З. Найдьонова, В. Петровічев, А. Самодрин, О. Соболєва, В. Спірін та ін.).

 • Різноманітні аспекти функціонування, прогнозування, моделювання, проектування й розвитку регіональної освітньої системи також знайшли відображення в численних наукових дослідженнях (Б. Гершунський, О. Жаркова, Н. Жуковицький, В. Загвязинський, Л. Кузьменко, В. Маслов, А. Молоканова, П. Пасюков, І. Проданов, Г. Севастьянова, В. Сиромятников, А. Шевчук та ін.).

 • Як наслідок, загальним результатом цих досліджень простежується потреба в адаптивно-педагогічному проектуванні регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників та управління ним.Регіональна освітня система ПКПП –

 • це сукупність освітніх програм, концепцій, які задовольняють запити груп населення на даній території і забезпечують стабільність результатів освітньої діяльності.

 • РОС ПКПП є чинником сталого розвитку регіону, передбачає набір різноманітних моделей підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки педагогічних кадрів:

 • постійна зміна зовнішнього середовища і необхідність адаптації до цих змін;

 • постійне ускладнення професійної діяльності; посилення значення часового чинника (піднесення оперативності дій вимагає нового підходу до методів навчання й управління);

 • ефективні загальноприйняті форми кооперації при розв’язанні нагальних проблем;

 • наявність міжорганізаційних систем інформації та комунікації. • освітня

 • інформаційна

 • консультативна

 • дослідницька

 • проективна

 • новаторська

 • експертна

 • Регіональній освітній системі підвищення кваліфікації належить роль інструменту перебудови застарілого професійного менталітету педагогічних працівників та адаптації їх до сучасних умов, стимулювання мотивації до подальшого професійного саморозвитку, однак вона малоефективна, тому потребує суттєвих змін.Проектування РОС ПКПП

 • розроблення стандартів освіти різних ступенів (початкової, загальної, професійної тощо), створення програм-орієнтирів, що визначають основні, у т. ч. пріоритетні. напрями розвитку, контури потрібного майбутнього, умови й засоби переходу від досягнутого (початкового) стану до бажаного, розроблення новітніх форм підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки.Концепція управління адаптивно-педагогічним проектуванням РОС ПКПП

 • Це концептуальне обґрунтування, що формулює теоретичні і методичні засади до створення проекту регіональної освітньої системи підвищення кваліфікації та її структурних елементів, що спрямовані на розвиток професіоналізму та професійної майстерності педагогічних працівників у міжатестаційний період, адаптованих до інноваційної діяльності конкретного регіону, а також про матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення як умов досягнення поставлених цілей.Адаптивний характер управління проектуванням

 • Проблема створення централізованої системи науково-методичної підтримки підвищення кваліфікації педагогічних працівників у регіонах потребує адаптивного характеру управління проектуванням педагогічної дії.

 • Тому адаптивно-педагогічне проектування регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників розглядаємо не лише як мету, а як певний проміжний результат.

Структурні елементи моделі

 • Цілі.

 • Три блоки (керуючий, керований та адаптивно-проективний).

 • Вектори розвитку:

 • «Нормативно-правова база»;

 • «Оптимізація структури та управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників»;

 • «Пріоритетні завдання й шляхи розвитку регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників»;

 • «Стратегічні підходи в регіональних освітніх системах підвищення кваліфікації педагогічних працівників»;

 • «Зміцнення інфраструктури навчального закладу післядипломної педагогічної освіти»;

 • «Форми здійснення підвищення кваліфікації педагогічних працівників»).

 • 4. Освітній моніторинг.

 • 5. Очікувані результати.Проективна модель РОС ПКПП

 • У проективній моделі цілепокладання і планування представлені як невід’ємні функції управлінської діяльності.

 • Перша функція передбачає ефективний розвиток професіоналізму і професійної майстерності педагогічних працівників у регіональній освітній системі підвищення кваліфікації, включає мету і завдання.

 • Вимоги до цілей висуваються такі: аналітична основа; актуальність; напруженість і реальність; конкретність; узгодження і прийняття мети всіма учасниками їх подальшої реалізації.

 • Керуючий, керований і адаптивно-проективний блоки тісно взаємопов’язані між собою.Проективна модель РОС ПКПП

 • Закономірність узаємоадаптації керуючої та керованої підсистем виявляється в тому, що керуюча підсистема приймає управлінські рішення, ураховує особливості, можливості та реальну спрямованість активності керованої підсистеми (дошкільні, загальноосвітні, позашкільні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади, учні, педагогічні працівники, батьки), забезпечує реалістичність висунутих завдань.

 • Керована підсистема сприймає завдання, орієнтує свою діяльність на їх виконання, адаптує індивідуальні інтереси до державно-суспільних і ринкових, які «закладені» у завданнях.

 • Адаптивно-проективний блок включає спроектовані вектори розвитку та їх адаптацію до умов регіону, моніторинг управління розвитком професіоналізму педагогічних працівників регіональної освітньої системи підвищення кваліфікації.

 • Таким чином, проективна модель забезпечує мобільне реагування на зміни, що відбуваються в післядипломній освіті, дозволяє здійснювати випереджувальну підготовку педагогічних працівників, забезпечує швидке й ефективне впровадження освітніх ініціатив у практику, враховує вимоги виконавчої та законодавчої влади різних рівнів, очікування споживачів її послуг, специфіку регіону.

Інтеграція підходів

 • Інтеграцію підходів розглядаємо як модернізацію та проектування змісту навчання дорослих із одночасним визначенням результативного складника процесу навчання – високого рівня професіоналізму та професійної майстерності педагогічних працівників регіону.Ключові слова

 • Адаптація – складний комплекс процесів і дій, направлених на пристосування до умов середовища.

 • Адаптивно-педагогічне проектування – оперативне реагування на зміни, які відбуваються в освіті, що забезпечує координацію ефективної взаємодії її елементів (педагогічних умов, засобів і форм організації) із урахуванням традицій, особливостей, які адаптуються до внутрішнього та зовнішнього середовища регіону.

 • Адаптивно-педагогічне проектування регіональної освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників – цілеспрямоване оперативне реагування на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища регіональної освітньої системи підвищення кваліфікації при збереженні її ефективності та цілісності технології, що відповідає отриманим результатам, механізм розроблення технології навчання в теорії й практиці, що спонукає до досягнення оптимального рівня професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до їхніх здібностей.Управління адаптивно-педагогічним проектуванням РОС ПКПП –

 • цілеспрямований процес, який сприяє розвитку інноваційного потенціалу педагогічних працівників за певний інтервал часу при обмежених ресурсах шляхом чіткого визначення цілей управління, розроблення механізмів їх реалізації, термінів і стану проміжних етапів процесу, зв’язків планованих цілей із ресурсами.Підготовлено і запроваджено у навчальний процес

 • Підготовлено і запроваджено у навчальний процес

 • Полтавського обласного інституту післядипломної

 • педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського:

 • курси-ОДГ “Розвиток та саморозвиток творчого мислення педколективу” для окремого педагогічного колективу з метою створення нової моделі школи;

 • інтегровані річні курси-ПДГ (пролонгована ділова гра) “Розвиток та саморозвиток творчого потенціалу вчителя-дослідника” для вчителів гуманітарних дисциплін;

 • проблемні курсиРозвиток та саморозвиток творчого потенціалу педагога” для педагогічних працівників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації на базі навчального закладу;

 • дистанційні консалт-курси для вчителів вищої категорії;

 • тренінг-курси за темою «Принципи розвитку інноваційної діяльності педагогічного колективу»

Положення реалізується у 12 регіонах України

 • на базі навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти (Вінницького, Волинського, Дніпропетровського, Житомирського, Кіровоградського, Миколаївського, Полтавського, Рівненського, Тернопільського, Черкаського, Чернівецького, Чернігівського).Практичною імплементацією проектної технології РОС ПКПП є Полтавська регіональна школа новаторства, яка функціонує з листопада 2011 року і діє в рамках Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної освіти.

 • Практичною імплементацією проектної технології РОС ПКПП є Полтавська регіональна школа новаторства, яка функціонує з листопада 2011 року і діє в рамках Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної освіти.Діє у рамках Полтавської РШН та Науково-навчального комплексу багаторівневої неперервної освіти «Профільна освіта регіону» Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля на базі гімназії № 5 м. Кременчука

 • Діє у рамках Полтавської РШН та Науково-навчального комплексу багаторівневої неперервної освіти «Профільна освіта регіону» Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля на базі гімназії № 5 м. КременчукаСклад МЦПО (25 осіб)

 • ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації – 3,

 • ЗНЗ – 20

 • Полтавської та Кіровоградської областей.

 • Інтеграція освітніх закладів дає можливість чітко займатися профорієнтаційною роботою та здійснювати профільне навчання учнів у зазначених регіонах.Основна місія МЦПО – розвиток інноваційного потенціалу та наукового мислення керівників освітніх закладів

 • 1. Постійна участь у науково-практичних конференціях і семінарах:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Від інноваційного змісту і технологій освіти до інноваційного прогресу» (2013);

 • ІХ Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, молодих учених і науковців «Проблеми та перспективи розвитку економіки регіону» (2014);

 • Міжрегіональна науково-практична конференція «Сучасна середня освіта: інновації, методологія, теорія, практика», яка присвячена пам’яті академіка НАПН України І.А. Зязюна (2014);

 • ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Професійна свобода особистості у вимірах гуманістичної спадщини Антона Макаренка та Івана Зязюна» (2015);

 • Х Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, молодих учених та науковців «Проблеми та перспективи розвитку регіональної економіки» (2015);

 • 2. Публікації учасників – 25;

 • 3. Творчі зустрічі; педагогічні майстерні тощо.

Випускники ШМУ (16.12.2016)Форми науково-методичної роботи Полтавської РШН:

 • методичні студії (5)

 • веб-конференція

 • Інтернет-фестиваль за номінацією «Мультимедійний урок» (134 учасника)

 • веб-марафон «Золотий фонд уроків Полтавщини» (47) відеокастомарафон педагогів-новаторів (23)

 • ведеокасти керівників ЗНЗ (12)

 • Педагогічні мости ЗШН (33)

 • інноваційна розробка «Полтавська регіональна школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників» на VI Міжнародному фестивалі педагогічних інновацій (2014, м Черкаси) серед 487 учасників отримала диплом переможця.

2014 – Міжнародна веб-конференція «Теорія і практика підвищення кваліфікації педагогічних працівників»

 • Представництво веб-конференції – керівні, науково-педагогічні і педагогічні працівники України: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; Інституту професійно-технічної освіти НАПН України; Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка; Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; Полтавської державної аграрної академії та 13 навчальних закладів ППО (Вінницької, Донецької, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської областей). за участю науковців Данії, Норвегії, Південної Кореї, Польщі, Швеції.Організаційна культура РШН

 • За методикою В. Ясвіна (частково модифікованої нами) визначено організаційну культуру Полтавської регіональної школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної освіти і зроблено порівняльний аналіз за 2013 і 2015 роківПозиція сайту “Полтавська регіональна школа новаторства” у рейтинзі HotLog

 • Позиція сайту «Полтавська регіональна школа новаторства» (індекс (ID): 2364591) у рейтинзі HotLog: на час реєстрації займала 462 позицію серед організацій категорії Наука/Освіта.

 • Щодня від кількості відвідувачів позиція сайту змінюється (найменше число було 158 місце).

 • На 26.01.2017 р. – 264 місце

 • відвідувачів – 5751

 • переглядів – 25248. • Періодичні видання навчальних закладів ППО виконують роль комунікаторів у регіональних освітніх системах. Вони стали важливим засобом формування суспільно-педагогічної свідомості, трибуною для пропаганди прогресивних педагогічних ідей у регіональних освітніх системах, серед яких:

  • «Післядипломна освіта в Україні», «Теорія та методика управління освітою» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України;
  • «Педагогічний пошук» Волинського ІППО;
  • «Освіта Дніпропетровщини»;
  • «Педагогічна Житомирщина»;
  • «Нова педагогічна думка» Рівненського ОІППО;
  • «Таврійський вісник освіти» Херсонської АНО;
  • «Педагогічні обрії» Черкаського ОІППО тощо.


Заснований 1 червня 1999 року

 • Заснований 1 червня 1999 року

 • ISSN 2221-6316

 • Свідоцтво про державну реєстрацію

 • друкованого засобу масової інформації

 • Міністерства юстиції України

 • (серія КВ №14968-3940 ПР від 19 лютого 2009 р.)

 • Фахове видання з педагогічних наук з 2000 року

 • (Постанова Президії ВАК України № 1-05/3

 • від 30 березня 2011 року).

 • 37543 – передплатний індекс

 • у каталозі періодичних видань України

 • Головний редактор і

 • автор створення журналу: Білик Н.ІОсвітня (включає навчальну, виховну, науково-методичну, методичну діяльність)

 • Освітня (включає навчальну, виховну, науково-методичну, методичну діяльність)

 • Педагогічна (підвищення рівня педагогічної майстерності освітян)

 • Педагогічно-публіцистична (публікації різного психолого-педагогічного спрямування)

 • Науково-педагогічна (публікації наукових статей)

 • Соціально-педагогічна (конкурси, проекти тощо)

 • Просвітницька (підтримка та допомога молодим науковцям, вчителям, учням та ін.)

 • Видавнича (друкування матеріалів про теоретичні та практичні здобутки в галузі педагогічної науки як в Україні, так і в інших країнах світу)

 • Інноваційна (введення новітніх підходів до видання педагогічного журналу)

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Українська музична література
2017 -> Українська музична література
2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Система підвищення кваліфікації – один із центральних складників післядипломної освіти iconСистема роботи з підвищення кваліфікації вчителів
Завдання полягає в тому, щоб виробити систему, знайти доступні І разом з тим корисні методи підвищення педагогічної майстерності
Система підвищення кваліфікації – один із центральних складників післядипломної освіти iconПідвищення кваліфікації загорська Ганна Іванівна
Персональний сайт директора Центру підвищення кваліфікації держслужбовців та керівників держпідприємств автономної республіки Крим....
Система підвищення кваліфікації – один із центральних складників післядипломної освіти iconАкадемія неперервної освіти
...
Система підвищення кваліфікації – один із центральних складників післядипломної освіти iconДипломної освіти педагогічних працівників Система питань до еврістичної бесіди за новелою Акутагави Рюноске «Павутинка» Що ви знаєте про Японію?
Валентина юрчак, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Система підвищення кваліфікації – один із центральних складників післядипломної освіти iconНавчальний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів української мови І літератури / За загальною редакцією Н. В. Ганіної. Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2011. [1- ше видання]. 96 с

Система підвищення кваліфікації – один із центральних складників післядипломної освіти iconМетодичний вісник підсумки роботи педагогічного колективу над методичною темою «підвищення якості освіти шляхом створення розвивального освітнього середовища в знз»
«Підвищення ефективності сучасного уроку як один із шляхів створення розвивального середовища в знз»
Система підвищення кваліфікації – один із центральних складників післядипломної освіти iconЛекція-презентація для Київського міського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації іміджмейкінг
Лекція-презентація для Київського міського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації
Система підвищення кваліфікації – один із центральних складників післядипломної освіти iconПрограма для проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності
Програма навчальної дисципліни для курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів І форм...
Система підвищення кваліфікації – один із центральних складників післядипломної освіти iconЗа матеріалами семінару Рівне – 2013
Система роботи позашкільного навчального закладу з обдарованими дітьми (за матеріалами семінару) / упоряд. Н. Ю. Давидюк, А. І. Намчук;...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка