Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911


Маленькая замѣтка о мерт- выхъ душахъ. 1903, 3, 155. (Д.). Малоруссная одаСторінка14/40
Дата конвертації16.03.2018
Розмір7,2 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   40
Маленькая замѣтка о мерт- выхъ душахъ. 1903, 3, 155. (Д.).

 • Малоруссная ода 1807 г. 1900, 1, 10—11. (Д.).

 • Малорусская историческая шарада. 1885, 3, 592—593.

 • Малорусская политическая са­

  тира на Польшу пс поводу ея раздѣ- ла 1885, 4, 791—795.

  1. Малорусскія изданія 1882 г. і

  1. 6, 353—366: 11, 484—493. і

  1. Марковскій М. іОжно-русскія интермедіи изъ польской драмы „Со- типіа с!исЬо\ѵпа. 5.з. Вогуза у НІеЬа. 1894, 7, 32—45.

  2. Максимовича М. А. списокъ стихотвореній. 1904, 10, 9—11. (Д.).

  3. Милорадовичъ В. Къ вопро­су объ источникахъ „Вія*. 1896, 9, 45—48. (Д.).

  4. Мііркевнчъ А. Образчикъ ма- лорусскихъ эпитафій XVIII в. 1883,

  1. 393—396.

  1. Маркевичъ А. По поводу сти- хотворенія, приписываемаго Руданско- му. 1903, 2. 74—75. (Д.).

  2. Максимовичъ подъ фирмою Кулиша. 1901, 5, 73. (Д.).

  3. Миронъ. Червонорусскія вир­ши XVIII в. 1891, 9, 478—484.

  4. Миронъ. Громникъ южно-рус- скій. 1892, 3, 482—484. (Д.).

  5. Миронъ. Банкетъ духовный.

  1. 4, 59—70.

  1. Миронъ. Вирши на воскресе- ніе Христово. 1892, 4, 119—122. (Д.).

  2. Миронъ. Южно-русская пас­хальная драма. 1896, 6, 380—412; 7 —8, 1—29.

  3. Мова старшины до громады (стихи 1854 г.). 1902, 10, 15—17. (Д).

  4. Н-п-в-да М. крестьянинъ. На 19-е февраля 1861 г. 19 <+ Аа- °Р- 1901 года (стихотвореніе) І^' 19—20. (Д.).

  5. Н. В- Памятникъ украй литературы конца XVIII вѣка. 1891,

  1. 154—161.

  1. Науменко В. Къ исторіи га-


  66 —

  ' Зетно-журнальн. дѣла въ Кіевѣ. 1884,

  1. 529—534.

  І' 1676. Науменко В. Пасхальная вир­ша. 1892, 4, 116—119. (Д.).

  1. Науменко В. Новелла Бока- чіо въ южно-русскомъ стихотворномъ

  1 пересказѣ XVII—XVIII стол. 1885, 6. 273—306.

  1. Науменко В. Пѣснь на слу­чай открытія въ Кіевѣ Университета святого Владимира іюля 15 дня 1834 г. 1885, 7, 482—490.

  I 1679. Науменко В. Шуточные сти­хи начала прошлаго вѣка, 1885, 9,

  I 175—178.

  1. Науменко В. Рукописный альбомъ Андрея Ищенка. 1780—82 г. г. 1889, 2, 488—495.

  2. Науменко В. Сатира на па- новъ въ началѣ 60 годовъ. 1890, 3,

  I 542—546.

  1. Науменко В. Рождественская вирша. 1896, 1, 9—11. (Д).

  2. Науменко В. Нѣсколько словъ объ альманахѣ. .Сѵіагсіа' (1846— 49 г. г.). 1896, 2, 61—63. (Д).

  И 1684. Науменко В. Замыслъ на попа ио рукописи 1798 года (стихо- твореніе). 1899, 10, 3—8, 12, 128— р130. (Д).

  \г 1685. Науменко В. Пасхальная вирша по старой записи. 1900, 10, Ц4—20. (Д).

  1686. Науменно В. Тетрадки аль­бомы начала XIX в. 1900, 10, 10—

  луго.  ^В^ВАН—КО В. Стихи на Рожде- ^^^^Встово. 477.

  Новыя оперы на сюжеты изъ І|фРКй Н. В. Гоголя. 1896, 1, 28.

  КД).  . 1689. Н. П. Рукописный замітки

  на поляхъ книги „Миръ чоловіка Съ Богомъ* Инокентія Гизеля Кіевской ' печати 1669 года. 1892, 1, 148—154.

  (Д).  1. 0 четвероевангеліи въ пере­воді на малорусскій языкъ Ф. Мора- ^ чевскаго свідінія. 1902, 9, 93—99.

  (Д). 1


  1. Образцы старо-семинарской поэзіи (съ пред. П. Левицкаго). 1889,

  1. 450—454. х

  ^ 1692. 0. Л. Рождественская вирши въ слискі XVIII ст. 1889, 1, 242— 244. I

  1693. 0. Л. Письмо и стихи Взрла- ама Ясинскаго. 1890, 3, 537—539.

  У 1694. 0. Л. Пасхальная вирша въ спискі XVIII ст. 1890, 5, 375—377.

  ^ 1695. 0. Л. Рождественская вирша въ рукописи XVII в. 1895, 1, 9—10. '

  (Д).  1. 0. Л. Рекреаціонный діалогъ ^

  1. 5, 46—49. (Д).

  1. 0. Л. Басня о стрекозі и муравьі въ южно-рус. редакцій 1743 г. 1902, 10, 1—4. (Д).

  2. 0. Л. Де-що про украиньску прокламацію 1847. року. 1907, 4, I 81—85.

  3. Отрывки изъ літописи Мгар- скаго монастыря (1682—1775). съ предисловіемъ А. М. Лазаревскаго

  1. приложеніе, 4, 5,

  1. .ОСНОВЫ* къ исторіи. 1899, '

  1. 1—3: 5, 73—74. (Д).

  1. ОтношенІЯ Тургенева къ украинской литературі. 1902, 4, 21 —22. (Д).

  2. П. В. Рідкая книжка (слово противъ вражды, пристрастной къ Д€^осамъ—Филарета, еп. Чернигов- скаго). 1902, 5, 86—88. (Д). 1


  07 —

  1. П. Е. Псальма XVIII столѣ-
   тія. 1387, 8, 777.
   і

  2. Панегирикъ Кочубеямъ. (І-ой |

  половины XVIII в.). 1887, 6--7, 495
  —509.


  1. Пасхальная вирша .говорен- ная черноморцами его свѣтлости великому гетману князю Потемкину на Свѣтлый день праздника Пасхи' (въ 1786—1787 г.). 1882, 4, 168— 171.

  2. Перетцъ В. „Рііаг Ѵ/іагу“, вновь найденное сочиненіе Лазаря Барановича. 1898, 7—8, 50—74.

  3. Перетцъ В. Кзіеда зтіегсі, архіеп. Лазаря Барановича. 1898, 9, 225—233.

  4. Перетцъ В. Вирши истори- ческія по ркп. начала XVIII в. 1899, 8, 49—56. (Д).

  5. Петлюра С. Вірша 1786 року на київських ченців. 1907.9,379—388.

  6. Петровъ Н. Правило увѣща- тельное пияницамъ къ покаянію и трезвости ихъ, пѣваемое не въ цер- квахъ, но въ школахъ, 1779 года. 1907, 3, Э 83—389.

  7. Печать на югѣ Россіи. 1889, 4, 214—215.

  8. Плачъ дворянина (Сатира кониа XVIII в.). 1889, 10, 194—196.

  9. Пономаревъ С. И. Вирша на Рождество Христово. 1882, 12, 624— 626.

  10. Пономаревъ С. Нѣжинскій журналъ Н. В. Гоголя. 1884, 5. 143 146.

  11. Правила Погарскаго благо- роднаго собранія (рукописный пам- флетъ 1817 г.). 1888, 11, 68—72.

  12. Прокоповичъ Ѳеофань. Слово въ день св. равноапостольнаго князя Владимира. 1888, 7, приложеніе.

  ! 1717. Протестъ украинскихъ писа-
  I телей 1858 г. протйвъ „Иллюстраціи*.


  I 1902, 2, 148—14Л (Д).

  1. Пушкина стихотвореній мало-
   русскіе пероводы. 1899, 5, 307. (Д.).


  2. Раэговоръ Великороссіи съ
   Малороссіей (литературный гтамятникъ
   второй половины XVIII вѣка) (съ пре-
   дисловіемъ Н. И. Петрова). 1882, 2,


  1. 365; 7, 137—148.

  1. Рудневъ А. Рождественская
   вирша. 1905, 1, 12—14. (Д.).


  2. Ростовецкій Василій. Сочи-
   неніе
   .Критика Польскаго Царства*.
   (Малорусская политическая сатира


  1. вѣка). 1887, 6—7, 510—522.

  1. Рукопись XI вѣка. 1904, 12,
   163—164. (Д.).


  2. Сатира на цворянскихъ де-
   путатовъ. 1888, 1, 2, 3, 25—28.


  3. Стороженко Н. .Свячена во-
   да* стих. А. И. Псіолъ. 1894, 2, 323
   —324. (Д.).


  4. Селивановъ А. Вертепъ въ
   Купянскомъ уѣзд
   1-1. Харьковской губ.

  1. 3, 512—515.

  1. Скорбь Кіевпянъ о потерѣ ^
   магдебургскаго права (1835 г.) (сов-
   ременное
   стихотвореніе). 1882, 5,
   352—357.


  2. СластіОНЪ 0. Вирши сатири-
   ческія 1786 г. 1899, 11, 69—74. (Д.).


  3. Словарь книжной малорус-
   ской рѣчи по рукописи XVII вѣка
   (приложен, къ ст. П. Житецкаго
   .Очеркъ литературн.
   исторіи малор.
   нарѣчія въ XVII в.)\ 1888, 8, 9. 10,
   12,
   приложеніе.

  4. С. Н. И. Вопль Мазепы. 1884, у
   12, 658—672.

  5. С. Н. И. Старинный кантъ.

  1. 8, 770.


  68 —'

  1. Современные стихи на измѣ- ну Мазепы. 1883, 7, 596—598.

  2. Сонъ Пресвятой Богородицы, по списку генеральнаго войскового судьи Савы. 1887, 10, 357—360.

  3. Справка о сочиненіяхъ Квит­ки. 1893, 8, 307—308. (Д.).

  4. Старинный сборникъ XVII в. 1902, 2, 106—107. (Д.).

  5. Старинное малорусское сти­хотворение. 1889, 10, 161—172.

  6. Ставровскій К. А. Стихотвор­ный памятникъ нашествія Шведовъ на Украйну. 1883, 3, 688—690.

  7. Стороженко А. Старинное по- ученіе переяславскому семинаристу при вступленіи его въ Кіевскую Ака­демію. 1892, 1, 141 — 144. (Д.).

  8. Судъ Божій надъ душою грѣшника (южно-русская религіозная драма конца XVII столѣтія. Съ пре- дисловіемъ Ц. Г. Неймана). 1884, 6, 289—315.

  9. Сумцовъ Н. Ф. Параллели къ повѣсти Н. В. Гоголя .Еій*. 1892

  1. 472—477.

  1. СумЦОВЪ Н. Рѣчь Ивана Ме- лешка, какъ литературный памятникъ.

  1. 5, 195—213.

  1. Суплина, або замыслъ на по­па. 1885, 3, 543—550.

  2. Тарновскій Александръ. Вер- тепъ въ Духовщинѣ (уѣздномъ горо- дѣ Смоленской губерній). 1883, З, 659—667.

  3. ТихОВСКІЙ Ю. Слово о полку Игоревѣ. 1893. (Приложеніе) 10.

  4. Товъ М. Дві южно-русскія интермедіи начала XVII в. 1883, 12, 652—664.

  5. Тяпинскій Василій. Предисло- віе къ печатному євангелію, изданно­

  му въ западной Россіи около 1570 года (съ предисловіемъ П. Владими­рова). 1889, 1, І—II. 1—9.

  1. Целляріусъ Б. Два типа и 2 сцены изъ минувшей жизни Южно- Русскихъ монастырей. 1883, 3, 672 —680.

  2. ЦьіССЪ А. Кто авторъ ѵуко- писныхъ стихотвореній о Полтавѣ.

  1. 6, 143—144. (Д.).

  1. Шрамченко А. Сонъ Пресвя­той Богородицы (по гписку 18 вѣка).

  1. 9, 10—12. (Д.).

  1. Шугуровъ Н. Неосуществив- шееся изданіе малорусскаго альбома.

  1. 2, 367—375. (Д.).

  1. Ящуржинскій Хр. .Письмо* Апокрифъ. 1891, 11, 300—302.

  Б) СТАТЬИ.

  1. Антоновичъ В. Б. Къ вопро­су о галицко-русской литературѣ.

  1. 3, 396—423.

  1. Багалѣй Д. Каразинъ Наза­рій Алекс, и его Колоколъ, 1892, 11, 163—175.

  2. Багалѣй. Историческія пові­сти и статьи Квитки. 1893, 8, 215 —244.

  3. Багалѣй Д. Къ юбилею укра- инскаго философа Григорія Саввича Сковороды. 1894, 8, 268—276. (Д.).

  4. Багалѣй Д. И. Украинскій философъ Григорій Саввичъ Сковоро­да. 1895, 2, 145—169; 6, 272—300.

  5. Барацъ Г. О библейско-ага- дическомъ элементѣ въ повѣстяхъ и сказаніяхъ начальной русской літо­писи, 1907, 3, 362—382: 4. 41—60:

  1. 314—346.

  1. Василенко Н. Бодянскій I. М. и его заслуги для изученія Малорос­сіи. 1903, 1, 1—50: 3. 295—322: 5,


  315 346; 10, 140—152: 11,389—430;

  1. 701—735.

  1. В. Г. (Изъ письма въ редак­цію). Къ редакторской дѣятельности Ѳ. Г. Лебединцева. 1888, 5, 65—66.

  2. В. Д. Науковий аналіз проф. Т. Флоринського. 1907, 5, 172—179.

  3. Гавриловъ. Характеристика польскихъ и южно-русскихъ теченій послѣдней четверти XVII в. въ свя­зи съ общимъ направленіемъ тогдаш­ней франц. литературы. 1900, 4, 1— 15: 5, 174—190.

  4. Галаганъ Гр. П. Малорусскій вертепъ (съ предисловіемъ П. И. Жи - тецкаго) при статьѣ приложены нот­ная часть вертепной драмы и рису- нокъ вертепнаго ящика) 1882, 10, 1—38.

  5. Галицкг-русскій „заѵоіг ѵіѵге\

  1. 2, 281 -299.

  1. Г. В. Юношеское письмо и портретъ Гоголя. 1890, 11, 321—332.

  2. ГКО В. Одинъ изъ стихо- творцевъ-обывателей начала вѣка (Горленко Иванъ Андреевичъ) 1897

  1. 502—508.

  1. Глаголь. Памяти Г. Ѳ. Квит­ки. 1893, 8, 290—293. (Д.).

  2. Глаголь. Макаровскій М. М. (Къ пятидесятилѣтію его сочиненій).

  1. 12, 488—495. (Д.).

  1. Гоголь, какъ художник ъ. 1902, 6, <35—448.

  2. Голубовскій П. Нѣсколько соображеній къ вопросу о князѣ Ту­рі. 1891, 10, 58—81.

  3. Грииченко Б. А. Е. Крымскій, какъ украинскій писатель. 1903, 1, 115—136.

  4. Гринченко Б. Неосторожность въ важномъ дѣлѣ (объ украинской стилистикѣ). 1903, 9, 404—446.

  69 —

  1. Г. Я. Къ исторіи галицко-рус- ской письменности (нѣсколько замѣ- чаній на письмо И. Вагилевича къ М. П. Погодину). 1883, 8, 645—663.

  2. Д. А. По поводу 25-лѣтія’ сценической дѣятельности М. Л. Кро- пивницкаго. 1896, 12, 434—440.

  3. Даниловъ В. Землякъ и пред­теча Гоголя (Нарѣжный) 1906, 3—4, 385—398.

  4. Даниловъ В. Кулишъ П. А. и „Кіевская Старина” подъ ред. Ѳ. Г. Лебединцева. 1907,7—8,202—211.

  5. Даниловъ В. Къ характери­стик И. Г. Кулжинскаго и его лите­ратурной дѣятельносги. 1907, 10, 20 —43.

  6. Дашкевичъ Н. Малорусская и другія бурлескный (шутливыя) Эне­иды. 1898, 9, 145—188.

  7. Дикаревъ М. Малорусское слово .паляниця" и греческое , реіа- поз". 1899, 10, 31—49.

  8. Доманицький В Українська преса в 1906 р. 1907, 1, 48—65.

  9. Доманицький В. Украінськв література в 1906 році. 1907, 2, 102 -127.

  10. Дорошенко Д. Іван Тобиле- вич (Карпенко-Карий). 1907, 10, 116 —128.

  11. Е. К. Тимоѳей Бордулякъ , (критич. ст.). 1903, 4, 79—96.

  12. Ефименко П. Образцы обли-0 чительной литературы въ Малорос­сіи. 1882, 3, 538—559.

  13. Ефремовъ С. Въ поискахъ ( новой красоты (замѣтки читателя). '

  1. 10, 100—140; 11,235—282; 12, 394—419.

  1. Ефремовъ С. Въ борьбѣ за просвѣщеніе. 1902, 2, 313—346.

  2. Ефремовъ С. Повтъ гражда­нина (Грабовскій). 1903,2,323—348.


  /

  70 —

  1. Ефремовъ С. Пѣвецъ борьбы 1 и контрастовъ (И. Франко) 1903, 11, 284—332; 12, 625—701.

  2. Ефремовъ С. Торжество укра­инской пѣсни. 1904, 1, 141—155.

  3. Ефремовъ С. На мертвой точ- кѣ. 1904, 5, 305—338; 6, 567—596.

  4. Ефремовъ Сергій. Бытописа­тель пореформенной Украины. 1905,

  1. 98—116.

  1. Ефремовъ Сергій. Литератур­ный Бонавентура. 1905, 2, 302—323:

  1. 90—116.

  1. Житецкій П. И. Старинныя воззрѣнія русскихъ людей на русскій языкі. (Рѣчь, читанная на актѣ въ коллегіи П. Галагана 1-го октября 1882 г.). 1882, 11, 277—291.

  2. Житецкій П. И. Очеркъ лите­ратурной исторіи Малорусскаго нарѣ- чія въ XVII в. 1888, 1—3, 162—179;

  1. 1—21; 5, 169—183; 6, 389—408.

  1. 246—288; 9, 567—596; 12, 401—416.

  1. Житецкій П. И. Литературная дѣятельность Іоанна Вишенскаго,

  1. 6, 494—532.

  1. Житецкій П. О языкѣ и поэ- тическомъ стилѣ народныхъ малорус- скихъ думъ. 1893. 1, 23—60.

  2. Житецкій П. Странствующіе школьники въ старинной Малороссіи. 1892, 2, 189—205.

  3. Житецкій П. И. Малорусскія вирши нравоописательнаго содержанія.

  1. 4, 37—58; 5, 157—175.

  1. Житецкій П. Отраженіе пѣ- сенныхъ мотивовъ въ народныхъ ма- лорусскихъ думахъ. 1892, 10, 15—34.


  2. Каталог: library
   library -> Біографія: Максим Рильський
   library -> Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2015 року
   library -> Бюлетень нових надходжень літератури
   library -> Бюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 року
   library -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
   library -> Д21 Дахно, І. І. Ділова кар'єра [Текст] : навч посіб. / І. І. Дахно. – К. Цул, 2011. – 528 с. У книзі розглядаються різноманітні аспекти ділової кар'єри на всіх її етапах
   library -> Програма та плани семінарських занять з курсу "історія держави І права зарубіжних країн"
   library -> Книга буде цікава професіоналам-кінознавцям, кіноредакторам телекомпаній, студентам кінофакультетів І всім, хто цікавиться кінематографом


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   40

  Схожі:

  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconПедагогічна та просвітницька діяльність павла гнатовича житецького (1837-1911)

  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 icon09 Ісаченко В. П
  Життєві детермінанти становлення педагогічного світогляду п. Житецького (1837–1911)
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconВчитель фізики : Довбня О. В
  Отримавши ці експериментальні дані було абсолютно природно Резерфордові розглядати планетарну модель атома (моделі Резерфорда 1911...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconВулиця 3 Мая
  У серпні 1911 року місцева газета повідомила, що ательє Юркевича перенесено на 3-го Мая, до кам'яниці Стефана Невґоффа. На першому...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconСпівець селянської бідноти 03. 1882 — 28. 06. 1911) Архип Юхимович Тесленко
  На початку XX століття в своїй творчості він прагнув художньо осягнути процеси, що відбувалися на селі, І відображав у своїх творах...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconГордість села макогон Дмитро Якович (1881-1961 рр.) – педагог, український письменник
  «Учительські негаразди» (1911). Як учасник Першої світової війни пише й на цю тему – оповідання «Шпигун». Письменник пише й сатиричні...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconТвори російського художника В. Сєрова в музеях України
  Більшість живописної та графічної спадщини видатного російського художника Валентина Олександровича Сєрова (1865–1911) знаходиться...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconЛ. О. Хомич, доктор пед наук, проф
  Актуальні аспекти модернізації художньо-педагогічної освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Полтава, 21-22...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconПершу збірку видав, коли став студентом. Першу збірку видав, коли став студентом

  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconСборник тезисов 5-7 октября 2011 года г. Белая Церковь, Украина содержание клеточная биология растений
  Шеваль Е. В. Нии физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова,...


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка