Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911


Багалѣй Д. Замітка о руко- писяхъ Г. С. Сковороды. 1894, 9, 463. (Д). Балабушевичъ ВСторінка21/40
Дата конвертації16.03.2018
Розмір7,2 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   40
Багалѣй Д. Замітка о руко- писяхъ Г. С. Сковороды. 1894, 9, 463. (Д).

 • Балабушевичъ В, О дні смер­ти князя Засилія Константина Кон­стантиновича Острожскаго. 1882, 10,

  175—177.

  1. Барсуновъ Александръ. Къ біографій Г, Н. Теплова. 1887, 1, 169—172.

  2. Безбородка А. А. князя по поводу столітія со времени смерти.

  1. 5, 77—78. (Д).


  101 —

  1. Бибикова Д. Г. къ характе- ристикѣ (6. генералъ Губернаторъ юго-западнаго края 1838—1852). 1882,

  1. 61—80.

  1. Богдановича И. Ѳ. памятникъ въ Курскѣ. 1890, 7, 129—132.

  2. Божеряновъ И. Н. Къ біог­рафій В. Л. Боровиковскаго, 1884, 6, 372—382.

  3. Божеряновъ И. Гловачевскій Кириллъ Ивановичъ, художникъ (біог- рафическій очеркъ). 1885, 2, 308— 317.

  4. Боровиковскій В. Л. Худож­никъ (1758 (?)—1825 г.). 1884, 4, 701—708

  5. Боровиковскій Ив. Краткія свѣдѣнія къ біографій В. Л. Борови­ковскаго. 1884, 9, 155—162.

  6. Бородавку гетмана какъ звали

  1. 6, 139—141 (Д).

  1. Бранденбургъ Н. Памяти Н. Я. Тарновскаго (къ исполнившемуся году со дня смерти). 1899, 11, 110— 116. (Д).

  2. Булашевъ Г. Фальковскій Ири- ней коадыоторъ Кіевскій 1883. 1, 89—120: 5, 66—96; 8, 664—718.

  3. Бѣлогрицъ-Котляревскій Л.

  Очеркъ научной дѣятельности А. Ѳ. Кистяковскаго. 1885. 6, 238—254.

  1. V. Крашевскій Іосифъ Иг- натій. 1887, 4, 799—802.

  2. V. Платонъ Акимовичъ Лу- кашевичъ. 1889, 1 245—246.

  3. В. Г. Молдавскія свѣдѣнія о мѣстѣ погребенія и могилѣ Мазепы

  1. 7, 501—505.

  1. В. К. О происхожденіи гет­мана Павла Тетери (письмо Э. Рули- ковскаго къ М. Александровичу) 1888, 6, 69—74.

  2. В. А. Къ біографій Петра

  Конашевича Сагайдачнаго. 1892, 117—118. (Д).

  1. В. А. Къ біографій Саввы Чалаго 1892, 8, 259—262 (Д).

  2. Вашкевичъ Г. Къ біографій

  Н. И. Костомарова. 1898, 11, 207— 217.

  1. 8. Г. Справка о Г. Н. Теп- ловѣ 1887, 2, 372—377

  2. В. Г. Гриценко, француз- скій поэтъ. 1891, 6 486—488.

  3. Вербицній-Антіоховъ Н. Л. (къ 35-лѣтію писательской дѣятель- ности). 1905, 2, 140—-145. (Д).

  4. В. И. Къ біографій Ивана Ма­зепы. 1896, 7—8, 19. (Д),

  5. В. Н. Памяти Алексѣя Пет­ровича Стороженка (къ 25-лѣтію со дня смерти). 1899, 12, 121—123 (Ц).

  6. Ворниковъ. Къ характеристи- кѣ Карпенка-Караго. 1902, 12, 213— 214. (Д).

  7. Востоковъ А. Чернякъ Иванъ, Полтавскій полковникъ. 1889, 10,

  1—17,

  1. Галагана Г. П. для біографій матеріалы. 1898, 9, 188—224.

  2. Г. Б. П. П. Чубинскій въ Ар­хангельской губ. 1903, 7—8, 228 —239.

  3. Г. В. Ко дню столѣтія кон­чины послѣдняго кошевого войска запорожскаго Петра Кальнишевскаго.

  1. 10, 203—207.

  1. Геевснаго. Степана Лукича автобіографія (1813—1862), съ преди- словіемъ Багалѣя. 1893, 9, 375—400;

  1. 91—111; 12, 427—443; 1894, 4, 26—48; 6, 514—534.

  1. Гоголя Н. В. для біографій новые матеріалы. 1895, 11, 61—62

  (Д.).


  102 —

  1. Гоголь и В. Я. Ломиковскій.

  1. 11. 41 — 42. (Д).

  1. Гоголь и Богданъ Залѣскій.

  1. 10, 17 (Д).

  1. Гордіевскій І. священ. Свя­титель Ѳеодосій Углкцкій. 1903, 9, 348—362.

  2. Горленко В. Еще о Борови- ковсхомъ. 1884, 7, 538—541.

  3. Горленко. Нѣсколько дан- ныхъ о Боровиковскомъ. 1894, 10, 141- 145. (Д).

  4. Гродецкій Д. Замѣтка о вре­мени смерти кн. Константина Острож- скаго. 1885, 7, 511—512.

  5. Гулакъ-Артемовскій. Замѣтка

  о П. П. Гулакѣ-Артемовскомъ. 1893, 6, 520—521. (Д).

  1. Гулака Артемовскаго памяти.

  1. 10, 113—118.

  1. Гулака-Артемовскаго. П. П.

  стихотвореній къ тексту. 1905, 1, 14 -15 (Д).

  1. Дабижа А. В. Роспись рода Горленковъ, составленная по фамиль- нымъ и поминальнымъ спискамъ, гра- мотамъ и документамъ Горленковска- го архива. 1886, 6, I—XII.

  2. Дабижа А. Горленки. (Очер­ки Прилуцкой старины). 1887, 2, 237 —268; 10, 199—232.

  3. Дабижа А. Шпага Карла XII.

  1. 12, 65—70 (Д).

  1. ДаиилОВЪ В. Матеріали для біографій Н. И. Костомарова. 1907,

  1. 12, 225—274.

  1. Два документа для исторіи семейства Разумовскихъ. 1890, 4, 156—161.

  2. Два универсала Спиридону Ширак» 1688 г. (къ характеристик Мазепы). 1901, 2, 79—81. (Д).

  1. Дворжецкій-Богдановичъ П.

  В. Денъ, бывшій курскій губерна­торі. 1889, 7, 275—280.

  1. Д. Д, Гслубовський П. проф. (посмертна згадка). 1907, 4, 74—80.

  2. ДоманицнІЙ В. Библіографи- ческій указатель соч. А. Я. Конис- скаго, написанныхъ по-малорусски.

  1. 1, 131—151.

  1. Дорошенко Д. До 25-літн. ювилею артистичної діяльности М. Садовського. 1907, 5, 65—76.

  2. Д—ръ Б. Маркевичъ Болес- лавъ Михайловичъ въ роли сельска- го педагога. 1884, 12, 751—757.

  3. Ефименко П. Глоба, послѣд- ній писарь войска запорожскаго.

  1. 8, 368—371.

  1. Ефименко П. Библіографиче- скій указатель трудовъ П. П. Чубин- скаго. 1884, 5, 138—142.

  2. Ефименко П. С. Автобіогра- фическая замѣтка Я. Щеголева. 1904,

  1. 7—9. (Д).

  1. Житецкій П. Памяти Георгія Конисскаго. 1895, 2, 257—264.

  2. Загоровскій А. Нѣсколько данныхъ и соображеній по поводу пи- семъ митрополита Арсенія къ про- тоіерею П. Г. Лебединцеву. 1901, 4, 42—49.

  3. Залюбовскаго Гр. Ан. изъ

  жизни страничка. 1900, 1, 17—19.

  (Д)-  1. Иконниковъ В. С. Александръ Андреевичъ Беклешовъ (1743—1808), малоросс.ійскій военный генералъ— губернаторъ, кіевскій военный губер­наторі, генералъ-прокуроръ. 1890, 2, 255—304.

  2. Іевлевъ П. Къ біографій П. П. Чубинскаго (пребываніе его въ Архангельскѣ). 1902, 10, 13—15. (Д).


  103 —

  1. Калнышевскаго П., кошевого къ исторіи заточенія въ Соловецкомъ монастырѣ. 1902, 12, 141 —142. (Д) -

  2. Каманинъ И. Мазепа и его «прекрасная Елена.” 1886, 11» 522 —535.

  3. Каманинъ И. Къ біографій Г. Н. Теплова. 1888, 11, 84—96.

  4. Каразина къ біографій. 1900,

  1. 156. (Д).

  2705 Каразина В. Н. чествованіе памяти въ Харьковскомъ универси- тетѣ по случаю 50-ти лѣтія со дня его кончины. 1892, 12,438—452.

  2706. Каргопольцевъ И. Памяти Филарета (Архієпископа Чернигов- скаго). 1886, 4, 831—#36. у 2707. Кивлицній Е. По случаю 10 лѣтія со дня смерти Александра Сте­пановича Пашкевича. 1899,11, 243 —248.

  2708. Кисель Адамъ, воевода Кіев- скій. 1580 (?)—1653 г. (историко-біо- графическій очеркъ) 1885, 9, 51— 72!

  1. 204—219; И, 408—430; 12, 612_ 638.

  2709 Киселя Адама къ біографій дополненіе. 1886, 4, 826—831.

  1. Нистяковскій А. Ф. Чубин- скій Павелъ Платоновичъ (род. 15 янв. 1839 г. ум. 14 янв. 1884. 1884, 2, 343—349.

  2. Китицынъ. П. Малоизвѣст- ный историческій родъ.1884, 6, 342— 34<Г.

  У 2712. Коваленко Гр. Очеркъ жизни и дѣятельности украинскаго этно­графа и народнаго врача С. Д. Носа. (1829—1900). 1901, 9, 363—400.

  1. Комаровъ М. Ухачъ-Охоро- вичъ Константинъ Францовичъ (изъ письма въ редакцію) 1886, 5, 186— 187.

  1. Комаровъ М. Къ біографій В. Н. Забѣлы. 1886, 9, 171—176.

  2. Комаровъ М. Къ біографій А. П. Стороженка. 1900, 3, 173—311.

  3. Комаровъ М. Библіографи- ческій указатель музыкальной и ли­тературной дѣятельности Н. В, Ли­сенка. 1904, 1, (приложеніе).

  4. Конюскевичъ Павелъ,тоболь- скій Митрополитъ. 1895, 6, 273—-

  271.

  1. Костомарова А. Послѣдніе дни жизни Н. И. Костомарова. 1895,

  1. 1—19.

  1. Костомарова Н. И. краткій біографичєскій очеркъ. 1885, 5, 1— IX.

  2. Костомарова Н. И. о зате­рянной рукописи (см. отвѣтъ на эту замѣтку Кіев. Стар. 1891, 3, 543— 544) 1891, 2, 316—317.

  3. Костомарова Н. И. къ біог­рафій. 1896, 1, 25—27. (Д).

  4. Кочубея И Искры могила гдѣ теперь находится? 1899, 2, 82— 83. (Д).

  5. Кошовикъ К. Семенъ Гарку­ша (1772—1784). 1883, 3, 528—554.

  6. Кременецкаго Гавріч ла м. въ біографій, 1899, 3, 142. (Д).

  7. Кудринскій Ѳ. Ѳаддей Чацкій 1893, 2, 319—345.

  8. Кудринсній Ѳ. А. Неудачныя предпріятія народолюбхи. (къ біогра­фій Н. С. Соханской—Кохановской).

  1. 10, 83—122.

  1. Кулишъ А. Нѣсколько встрѣчъ съ Н. Кос^маровымъ. 1885, 6, 255—262.

  2. Кулиша II. А. для біографій материалы. 1897, 5, 339—362.

  3. Ь, Пропавшія рукописи Н. И.


  104 —

  Костомарова 1889, 10, 183—184.

  1. Л. А. Сабля Мазепы. 1883,

  1. 213.

  1. Л. А. Записки о послѣднихъ годахъ жизни гр. Ал. К. Разумовс- каго въ Малороссіи, его кончинѣ и похоронахъ (1818—1822) 1894, 3. 426—439.

  2. Лазаревскаго Александра Ма- твѣевича отрывки изъ автобіографій.

  1. 6, 470—494.

  1. Лазаревскій А. Документаль­ный свѣдѣнія о Саввѣ Тупталѣ и его роднѣ. 1882, 8, 382—384.

  2. Лазаревсній А. Забѣла Иванъ Петровичъ, знатный войск, товарищъ (1665—1703) (отрывки изъ семейнаго архива. 1883, 7, 506—538.

  3. Лазаревскій А. Люди старой Малороссіи 1. Лизогубы. 1882, 1, 101 —125. 2, Милорадовичи. 1882, 3, 479—498. 3. Миклашевскіе, 4. Свіч­ки 1882, 8, 243—258. 5. Марковичи

  1. 1, 51—82. 6. Голубы 1885, 5,

  1. 20. 7. Крыжановскіе 1885. 5, 7— 14. 8, Кулябки. 9: Ломиковскіе. 1886,

  1. 1 —16. 12. Афендики, 13. Левенцы 14. Лѣсницкіе 1886, 7, 443—455. 15 Бороздны, 1887, 6—7, 378—395‘ 16. Раковичи, 17. Оболонскіе, 18. Мануй- ловичи. 1887, 8, 627—637. 19. Жу- ковскіе, 20. Носенки—Бѣлецкіе, 21—

  • Трошинскіе 1888, 11, 364—373.

  1. Лазаревскій Ал. Иванъ Ро­мановичі Мартосъ(1760—1831). 1895

  1. 48—81.

  1. Лазаревскій Ал. Прежніе изыскатели малорусской старины Але- сандръ Михайловичі Марковичъ (р, 1790—1865). 1897,1, 92—111: 2, 275 310.

  2. Лазаревскій Ал. Замѣтки о. Мазепѣ (по поводу книги Ѳ. Уманиа

  „Гетманъ Мазепа") 1898, 3, 457—485:

  1. 131 — 167: 6, 395—411.

  1. Лашкевнчъ А. Родъ Виш- невскихъ. 1887, 5, 73—91.

  2. Лашневичъ А. С. Свѣдѣніе

  о Головатомъ Иванѣ, бывшемъ судьѣ запорожскомъ. 1887, 6—Iі 586—587.

  1. Лашновъ Ѳ. Ліагинъ—Гирей, послѣдній Крымскій ханъ (историч. очеркъ) 1886, 37—80.

  2. Л—ВЪ Ѳ. Дмитрій Высоко- преосвященнѣйшій (Муретовъ, архі' єпископі Херсоскій). 1883, 12. 704— 713.

  3. Лебединцева Ѳ. ;Г. памяти (по поводу 10 лѣтія со дня смерти). 1898, 3, 315—317.

  4. Левитскій 0. Пасѣка Хмепь- ницкаго, 1882, 7, 174—177.

  5. Левицкій 0. И. Автобіогра- фическая „сказка" малороссійскаго

  ,лѣтописателя Стефана Лукомскаго.

  1. 9, 478—485.

  1. Литература о В. Н. Карази- нѣ. 1905, 9, (приложеніе).

  2. ЛИЧКОВЪ. Пасѣка Богдана Хмѣльницкаго. 1901, 1, 4—5. (Д).

  3. Л. М. Замѣтка о Леонтовичѣ Мелетіи, Харьчовскомі архіепископѣ. и о мѣстахъ его первонач. образова- нія. 1903, 2. 72—74. (Д).

  4. Л. М. Къ біографій Серапіо- на Александровскаго, Кіевскаго ми­трополита. 1903, 4, 4—8. (Д).

  5. Л. М. Савичъ Н. И. (прико­сновенный къ дѣлу украинскаго Ки- рилло-Меѳод. Общества). 1904, 2, 229—238.

  6. Л. М. Замѣтка объ Антоніи Рафальскомъ, Митрополитѣ Новго- родскомъ и С.-Петербургскомъ. 1904

  1. 46—48. (Д)


  106 —

  1. Луговой А. Н- В. Гоголь въ Гадя чекой ратушѣ. 1886, 1, 206—208.

  2. Лучицкій И. Труды А. Ф. Кисгяковскаго въ области исторіи и обычнаго права. 1895, 1, 64—87.

  3. Ляскоронскій В. Поповичъ Иванъ, Паволоцкій полковникъ. 1889, 5—6, 570—577.

  4. Мазепы къ родословной.

  1. 12, 757—759.

  1. Мазепы Ивана домъ. 1899, 9, 115. (Д).

  2. Максимовича М. А. памяти, отъ редакцій. 1898, 11, 218—221.

  3. Максимовича М. А. къ пер­вому Кіевскому юбилею 1871 г. 1900,

  1. 143—146. (Д).

  1. Мансимовичъ М. Воспомина- иіе о Тимковскихъ. 1898, 11, 254—

  272.

  1. Мансимовичъ М. А. Авто­біографія. 1904, 9, 322—356.

  2. Манжуры И. И- памяти (по поводу 10-лѣтія со дня смерти). 1902,

  1. 102—104. (Д).

  1. Марневичъ А. Марковичи-

  1. 10, 11, приложеніе.

  1. Марневичъ А. Къ біографій Аѳанасія Заруцкаго, 1896. 4, 22. (Д).

  2. Мацѣевичъ Левъ. Автобіогра­фія свяш. Аполлонія Сендульскаго. 1896. 1, 58—77.

  3. Мердеръ А. Къ характери­стик Кіевскаго военнаго губернато­ра Княжнина, 1902, 9, 112. (Д).

  4. Метлинскаго А. Л. объявле- ніе. 1899, 4, 14. (Д).

  5. Милорадовичъ Графъ. Гра­мота Петра I Черниговскому архі­єпископу Іоанну Максимовичу, (объ измѣнѣ Мазепы и избраніи новаго гетмана). 1884, 8, 747—748.

  1. Милорадовичъ Г. А. графъ. Родословная дворянъ и князей Кочу- беевъ. 1888, 8, 46—50.

  2. Миронъ. Шумлянскій Іосифъ, послѣдній православный епископъ Львозскій, и его .метрика*. 1891, 6, 337—362, 7, 1—21.

  3. Модзалевскій В. Генераль­ный судья Иванъ Чернышъ и его родъ. 1904, 3, 315—347; 4, 1—35: 5, 193—230.

  4. Модзалевскій В. Къ родо­словной гетмана Даніила Апостола. 1904, 12 140—142. (Д).

  5. Молчановсній Н. Нѣсколько данныхъ о смерти и наслѣдствѣ Ма­зепы* 1903, 1, 91 —101.

  2773 N. Случай изъ жизни Н. Ко­стомарова. 1885, 6, 353—353.

  1. Науменко В. П. Памяти И. Ѳ. Тимковскаго М. А. Максимовича и П. А. Антоновича 1891, 10. 133— 136.

  2. Науменко Кистяковскій А. Ѳ. (и списокъ его трудовъ) 1895, 1. 1—43.

  3. Науменко В. Маленькое не доразуменіе (о біографій Квитки) 1896, 4, 23. (Д).

  4. Науменко В. Замѣтки для будущаго біографа М. А. Максимовича 1896, 10, 15—17. (Д). 11, 48—50.

  (Д).


  1. Каталог: library
   library -> Біографія: Максим Рильський
   library -> Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2015 року
   library -> Бюлетень нових надходжень літератури
   library -> Бюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 року
   library -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
   library -> Д21 Дахно, І. І. Ділова кар'єра [Текст] : навч посіб. / І. І. Дахно. – К. Цул, 2011. – 528 с. У книзі розглядаються різноманітні аспекти ділової кар'єри на всіх її етапах
   library -> Програма та плани семінарських занять з курсу "історія держави І права зарубіжних країн"
   library -> Книга буде цікава професіоналам-кінознавцям, кіноредакторам телекомпаній, студентам кінофакультетів І всім, хто цікавиться кінематографом


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   40

  Схожі:

  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconПедагогічна та просвітницька діяльність павла гнатовича житецького (1837-1911)

  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 icon09 Ісаченко В. П
  Життєві детермінанти становлення педагогічного світогляду п. Житецького (1837–1911)
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconВчитель фізики : Довбня О. В
  Отримавши ці експериментальні дані було абсолютно природно Резерфордові розглядати планетарну модель атома (моделі Резерфорда 1911...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconВулиця 3 Мая
  У серпні 1911 року місцева газета повідомила, що ательє Юркевича перенесено на 3-го Мая, до кам'яниці Стефана Невґоффа. На першому...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconСпівець селянської бідноти 03. 1882 — 28. 06. 1911) Архип Юхимович Тесленко
  На початку XX століття в своїй творчості він прагнув художньо осягнути процеси, що відбувалися на селі, І відображав у своїх творах...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconГордість села макогон Дмитро Якович (1881-1961 рр.) – педагог, український письменник
  «Учительські негаразди» (1911). Як учасник Першої світової війни пише й на цю тему – оповідання «Шпигун». Письменник пише й сатиричні...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconТвори російського художника В. Сєрова в музеях України
  Більшість живописної та графічної спадщини видатного російського художника Валентина Олександровича Сєрова (1865–1911) знаходиться...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconЛ. О. Хомич, доктор пед наук, проф
  Актуальні аспекти модернізації художньо-педагогічної освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Полтава, 21-22...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconПершу збірку видав, коли став студентом. Першу збірку видав, коли став студентом

  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconСборник тезисов 5-7 октября 2011 года г. Белая Церковь, Украина содержание клеточная биология растений
  Шеваль Е. В. Нии физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова,...


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка