Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911Сторінка22/40
Дата конвертації16.03.2018
Розмір7.2 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   40
Науменно В. Скорбная странич­ка изъ жизни М. А. Максимовича. 1898,

 1. 273—307.

 1. Науменно В. Кореницкій Порфирій-забытый малорусскій писа­тель. 1899, 10. 11—14. (Д).

 2. Науменко В. [ Памяти В. С' Гнилосырова. 1901, 2, 301—307. ^2781. Н. Б. Новые альбомы Де-ля- Флиза. 1891, 3, 508—511.


 1. Н. В. Нѣсколько мелочей изъ | жизни А. П. Стороженка 1886, 5, ■ 178—181. 1

I

 1. Некрасова Е. Марченко Ана- стасія Яковлевна (Т. Ч. или А. Тем- бризовъ. 1830—1880). 1889, 11, 392 —422.

 2. Нинолайчикъ Ѳ. Библіогра- фическій указатель сочиненій Н. И. Костомарова. 1885, 5, IX—XXV.

 3. Нинолайчикъ Ѳ. Родь Паш­кевичей и дневникъ одного изъ нихъ

 1. 12, 697—716.

 1. Н. 0. Къ біографій Тимофея Цыцуры. 1889, 9, 770—772.

 2. Новицній И. Князья Ружин- скіе (памяти М. А. Максимовича).

 1. 4, 58—84.

 1. Новые историческіе матеріа­ли о Богданѣ Хмельницкомъ. Съ пре- дисловіемъ И. Каманина. 18821 7,

18—24.

 1. Носъ-фонъ Ст. Мѣсторожде- ніе Семена Палія. 1882, 3, 609— 611.

 2. Н. С. По поводу тридцати лѣтія служебной дѣятельности А. А. Потебни. 1387, 6—7, 567—572.

 3. Оберучевъ Н. Къ біографій Некрасова. 1903. 1, 176—180.

 4. ОДИНЪ изъ Мазепинцевъ (При- і луцкій Полковникъ Дмитрій Горлен­ко). 1889, 10, 190—194.

 5. 0. Л. Къ біографій гетмана Павла Тетери, 1894, 11, 305—306.

(Д).

 1. О могилѣ Григорія Ѳед. Квит­ки— Основьяненка (Харьк. Вѣд. 1893, № 178). 1893, 8, 297—298.

 2. Онацкій Д. Къ родословной Полуботковъ. 1887, 2, 365—366.

 1. Орловскій П. прот. Гранов- скій протопопъ Іоаннъ Страцкій, какъ

поборникъ православія на Украинѣ во второй половинѣ ХѴШ в. 1895,

 1. 119—144; 12,328—360.

 1. Орловсній П. Прот. Преосвя­щенный Викторъ Садковскій, Архіеп. Минскій, Коадъюторъ Кіевской Мит­рополій съ 1785 по 1796. г., Управ- ляюіцій правосл. церквами и мона­стырями въ предѣлахъ бывшаго цар­ства Польскаго. 1897, 7, 20—54.

 2. 0 Сагайдачномъ новый до- кументъ 1902, 11, 73—75. (Д). .

 3. Павловскій и. фр. Потомокъ Семена Палія на службѣ въ Полтав- скомъ депутатскомъ собраніи. 1903, 6, 166—168. (Д).

 4. Павловскій И. фр. Матема- тикъ М. В. Остроградскій подъ надзо- ромъ полиціи. 1904, 11, 45—46.

(Д)-

 1. Павловскій И. Фр. Декабристь Яковъ Драгомановъ. 1907, 5, 218— 220.

 2. Памятка о сидѣніи Полубот­ка съ товарищами подъ карауломъ въ Петербургѣ 1901, 9, 100—102.

 3. П. Вл. Гервасій Линцевскій. 1904, 12, 408—443.

 4. Петровъ Н. Къ біографій св. Ѳеодосія Углицкаго, архіеписк. Чер- ниговскаго. 1902, 11, 86—92. (Д).

 5. Петровъ Н. Къ біографій фи­лософа Сковороды. 1903, 4, 10—18.

(Д).

 1. Петлюра С. До юбилея М. К. Заньковецькоі 1907, 11—12.34—63

 2. П. Л. Михаилъ, Митрополитъ Кіевскій XII в. 1892, 12, 323—336.

 3. П. М. Гавриловъ Александръ Ипполитозичъ. 1889, 1, 246—247.

 4. Подоляиинъ. Старинный юж- но-русскій дворянскій родъ Слупицъ и ихъ помѣстье Купа 1886, 7, 563— 570.


107 —

 1. ПоЛНИЦКІй А. Селимовецъ (Шаховъ, помѣщикъ Харьков, губ.).

 1. 6, 411—452.

 1. Полонскаго поэта о проис- хожденіи. 1899, 2, 85. (Д).

 2. Полуботокъ въоковахъ. 1902,

 1. 11—13. (Д).

 1. Поминка о Н. А. Маркевичѣ (къ столѣтію годовщины рожденія его).

 1. 9, 89—90. (Д).

 1. Пономаревъ С. Альбомъ М.

А. Максимовича. 1882, 1, 152—173.

 1. ПѢтуховъ Е. Къ біографій

А. А. Котляревскаго. 1894, 4, 165— 169. (Д).

 1. Пять документові рода Са- вичей. 1887, 9, 153—158.

 2. Рудченка Ивана Яковпевича

о жизни и деятельности краткія біо- графич. свѣдѣнія. 1907, 7—8, 92— 100.

 1. Румянцева-Задунайскаго П.

А. Графа, для біографій матеріалы.

 1. 3, 385—404.

 1. Савичъ А. Народные разска­зы объ Осипѣ Михайловичѣ Глад- комъ 1889, 2, 485—487.

 2. Самуила митрополита Кіев- скаго къ біографій. 1897, 9, 70—72.

(Д).

 1. Свириденко С. Памяти И. Я. Рудченка. (очеркъ). 1906, 3—4, 412 —420.

 2. Секретное предписаніе объ арестѣ В. М. Бѣлозерскаго. 1904, 2, 63—65. (Ц).

 3. Сердюковъ И. И. Автобіогра- фическая записка. 1896. 11,178—224;

 1. 337—373.

 1. Снальковскій Апсллонъ Алек- сандровичъ (по поводу девяносто лѣ- тія его жизни). 1898, 1, 150—159.

 1. Сковороды житіе, описанное его другомъ М. И. Ковалѣнскимъ (съ

і предисловіемъ Н. Сумцова). 1886, 9. 103—150.

 1. С—КО. А. Къ свѣдѣніямъ о

 • Иванѣ Куцкевичѣ (козацкомъ гетма-

нѣ) 1883, 6, 379—381.

 1. СКО. Н. В. Стороженки (фа­мильная лѣтопись). 1884,2,205—222.

 2. С—КО. На могилѣ Алексѣя Петровича Стороженка (корреспон­денция „Кіевской Старины*). 1885,

 1. 729—732.

 1. С. Н. Полтавскій Губернскій Маршалъ С. М. Кочубей. 1894, 1,

 1. 141. (Д).

 1. Современный отзывъ кіевлянъ

о В. И. Аскоченскомъ. 1883, 6, 396 —398.

 1. С. П. На ЦІогилѣ Лазарев- скаго А. М. (въ ЛШ'-й день по его кончинѣ). 1902, 5, XXIX—ХУХ.

 2. С. П./Труды Лазаревскаго

А. М. 190^6, XXXI—ЫІ.

2833і Стспсвичъ А. Къ біографич- матеріалу о А. А. Котляревскомъ.

 1. 3, 478—482. (Д).

 1. Стешенко И. Къ с.толѣт!ю годовщины рожденія М. А. Максимо­вича. 1904, 9, 347—377.

 2. Сторожевскій Ник. Дѣло о Богдановичѣ П. И. (типографщикъ и переводчикъ). 1891, 11, 308—312.

 3. Стороженко А. Замѣчатель- ный универсалъ гетмана Мазепы. 11

 1. 1, 138 —141. (Д).

 1. Стороженко А. Родіонъ Гри- горьевичъ Дмитрашко полковникъ

 1. Переяславскій. 1893, 4, 1—28.

 1. Стороженко А. Сводъ дан- ныхъ о Янѣ Орышевсксмъ, запорож- скомъ гетманѣ временъ Стефана Ба- торія. 1897, 1, 125—145. 1


- 108 —

 1. Стороженко Н. Два эпизода изъ слѣдовательской дѣятельности Алексѣя Петровича Стороженко.

 1. 12, 723—730.

 1. Стороженно Н. Новицкій Илья Ѳедоровичъ, охочекомонный полков-

 1. 7, 431—457.

 1. Стороженко Н. В. Къ исторіи рода Свѣчекъ. 1887, 11, 580—584.

 2. Стороженко Н. В. Вакуленко. Семенъ, сотникъ Пирятинскій (1696— 1720). 1891, 1, 119—153.

 3. Стороженко Н. Къ родосло- вію Алексѣя Петровича Стороженка. 1893, 2, 358—360. (Д).

 4. Стороженко Н. Разумовскій Кириллъ Григорьевичъ графъ въ роли челобитчика въ сенатъ. 1893,2, 361—367. (Д).

 5. Сумцовъ Н. В. Орѣховскій Станиславъ 1888, 11, 215—234.

 6. Сумцовъ Н. В. Памяти Ѳ, Г. Лебединцева. 1889, З, I—VI.

 7. Сумцовъ Н. Памяти Калны- шевскаго. 1899, 5, 72. (Д).

 8. Тарновсній Ф. Могила Петръ, Кіевскій митрополитъ (біографиче- скій очеркъ). 1882, 4, 1—24.

 9. Тарновскій Ф. А. Серапіонъ митрополитъ кіевскій, 1883, 9—10, 88—134.

 10. Тарновскаго В. В. Лазарев- скаго А. М. и Шугурова Н. В. па­мяти. 1902, 7—8, 282—292.

 11. Тетери гетмана булава. 1901.

 1. 9. (Д).

 1. Тихій Н. В. И. Каразинъ,

 1. 1, 1—47; 2, 263—301; 3,349— 372; 4, 1—35; 5, 234—291; 6, 321— 360; 7—8, 1—58; 9, 383—389.

 1. Титовъ А. Во что обошлась опись библіотеки Иринея Фальков-

скаго послѣ его смерти. 1883, 8, 767—769.

 1. Титовъ А. Еще нѣсколько словъ объ имуществѣ Иринея Фаль- ковскаго. 1884, 12, 740—743.

 2. ФоЙНИЦКІЙ И. Кистяковскій

А. Ф., какъ криминалистъ. 1895, 1,

88102.

 1. Чалый М. Къ біографій А. Марковича. 1894, 5, 342—345. (Д).

 2. Чалый М. Къ характеристи- кѣ гр. В. А, Перовскаго. 1900, 2, 70—73. (Д).

 3. Чеважевскій В. Еще объ од- номъ портретѣ кисти Боровиковскаго.

 1. 11, 544—545.

 1. Чествованіе памяти Богдана Хмельницкаго во Львовѣ. 1905, 11—

 1. 110—111. (Д).

 1. Шенрокъ. П. А. Кулишъ. (біог- рафическій очеркъ). 1901, 2, 153—179;

 1. 461—492; 4, 126—152; 5, 183— 213; 6, 344—382; 7—8, 46—102; 9,

 1. 330; 10, 18—44.

 1. Шр—КО А. Навроцкій А. А. (статья по поводу смерти). 1902, 12 351—381.

 2. Ш—ровъ Н. У могилъ П. А. Купиша и В. М. Бѣлозерскаго. 1899, 9, 356—378; 10, 19. (Д).

 3. Шугуровъ Н. Трутовскій К.

А. и его картины и рисунки изъ малорусскаго быта. 1889, 5—6, 609— 613.

 1. Шугуровъ Н. В. Тимковскій Илья Ѳеодоровичъ, педагогъ прошла­го времени. 1891, 8; 212—236; 9,

 1. 406, 10, 82—97.

 1. Шугуровъ Н. Печальная ошиб­ка (письмо въ редакцію) по поводу портрета И. Ѳ. Тимковскаго, помѣ- щеннаго въ № 9. „К. Ст.* 1891 г.)

 1. 12, 472—473.


109 —

 1. Щепкина М. С. выкупъ изъ крѣпосгного состояния. 1897, 10, 9—

 1. (Д).

 1. Щербина В. Богославскій полковникъ Кондратъ Шелестъ. 1895,

 1. 89—90. (Д).

 1. Щербина В. Первый Кіев- скій археологъ М. Ѳ. Берлинскій. 1896, 12, 395—417.

 2. Щербина Ф. Къ біографій

 1. И, Костомарова. 1895, 4, 63—75.

 1. Эварницкій Д. По поводу картины С. И. Васильковскаго. 1886,

 1. 184—187.

 1. Эварницкій Д. Письмо въ редакцію (о неточностяхъ письма Г. И. Дмитренко о Кальнишевскомъ).

 1. 1 6—9. (Д).

 1. Я. Г. Вагилевичъ Иванъ Ни- колаевичъ (судьба одного Галицко- Русскаго ученаго). 1883, 7, 453—472.

 2. Ѳ. Н. Родина Кальнишевска- го. 1892, 5, 249—277.

Б). ПИСЬМА и ПЕРЕПИСКА.

 1. А. Д. Письмо Черниговскаго Губернатора Андрея Милорадовича въ защиту Кіевскаго протоіерея Леван- ды 1894, 1, 141 — 143. (Д).

 2. А. Л. Два письма А. И. Че- пы, собирателя к. XVIII в. письмен- ныхъ памятниковъ по исторіи Мало­россіи. 1890, 5. 264—269.

3876. А. Л. Два письма Наталіи Демьяновны Разумовской къ сыну Алексѣю Григорьевичу. 1743—1748 г.

 1. 11, 332—334.

 1. А. Л. Письма Д. М. Веллан- скаго. 1897- 11. 289—310.

 2. А. Л. Два письма Ѳ. В. Чи- жова къ Г. П. Галагану. 1900, 12, 137—143. (Д).

 3. А. Л. Письмо Петербургскаго архієпископа Сильвестра Кулябки къ

брату, Лубенскому Полковнику Ивану Петровичу Кулябкѣ. 1893, 1. 171—172

(Д). 1. А. Л. Современное письмо

о смерти. Ал. Мих. Будлянскаго (1819), 1893. 3, 535—538. (Д).

 1. А. Л. Письмо Феодосія, свя­тителя углицкаго. 1896, 10, 1—2.

(Д).

 1. А. Л. Письмо Мазепы о за­селеній правобережнаго приднѣпровья въ к. XVII в. 1898, 5. 52, (Д).

 2. А. Л. Письмо воронежскаго сотника Холодовича къ намѣстнику Черниговской „катедры*. Саввѣ Шпа- ковскому, 1721 г. 1889, 5, 46—-47.

 3. А. Л- Письмо Н. В. Щугу- рова 1901, 12, 153—155 (Д).

 4. А. Л. Четыре письма О. М. Бодянскаго" 1889, 11, 446 - 450.

 5. Андр. А. Переписка Леонтьева М. И. Кіевскаго генераль—губерна­тора, по поводу назначеній ему жало­ванья (1743 г.) 1892, 3, 486—492.

(Д).

 1. Анненкова А. В. письмо Кіев- скому генералъ-губернатору Д. Г. Би­бикову. 1894, 4, 153—155. (Д).

 2. Аракчеева графа письмо къ Г. И. Лисаневичу (1817—1820) съ предисловіемъ В. Я. 1884. 12, 673—■ 692.

 3. Арсенія Митрополита Кіев­скаго письма къ прот. Лебединцеву съ примѣчаніями свяш. I. Гордіев- скаго. 1900, 10, 123—162.

 4. Багалѣй Д. И. Письмо Хо- даковскаго къ 3. Я. Карнѣеву і 891,

 1. 469—475.

 1. Багалѣй Д. И. Письма къ Гр. П. Данилевскому. 1903, 1, 51— 69: 2, 218—244: 3, 378—394- 4, 55 —78: 5, 286—301.


110 —

 1. Бадровъ А. Письмо гр. Ки­рилла Разумовскаго къ матери 1893,

 1. 334—335. (Д).

 1. БІй Д. Письмо М. С. Щеп­кина къ Д'. П. Гавриленку. (1837 г),

 1. 12, 142—144. (Д).

 1. Бодянскаго и Кулиша къ Г. П. Галагану два письма 1903, 2, 77 —78. (Д).

 2. БлудОВОЙ Антонины Дмитріев- ны, графини, письма къ прот. Петру Гавриловичу Лебединцеву. 1902, 1, 73—102.

 3. Булгарина Ѳ. письмо о Го голѣ. 1893, 5, 321—322. (Д).

 4. Бѣдновъ В. Письмо Полтав- скаѵо Полковника Андрея Горленка къ Кіевскому митрополиту Тимоѳею ІІІербацкому. 1906, 3—4, 72. (Д).

 5. Бѣдновъ В. Письмо гене- ральнаго обэзнаго Семена Василье­вича Кочубея къ митрополиту Кіев­скому. 1906, 3—4, 72—73. (Д).

 6. В. Г. Письмо Ив. Носа къ Прилуцкому Полковнику Д. Гор- ленку о свадьбѣ его сына. 1892, 1,

 1. 138. (Д).

 1. В. Н. Письмо Ив. Танскаго къ В. А. Гоголю. 1897, 10. 13—16.

(Д).

 1. В. Н. Письмо Ивана Вагиле- вича къ сенатору А. Я. Стороженку.

 1. 1, 7—8. (Д).

2901. В. Н. Письмо В. В. Порскало, ва къ Н. В. Шугурову. 1902, 9, 114, —115. (Д).

 1. Воронинъ А. Письмо А. Ф. Воронина къ Г. П. Галагану. 1904,

 1. 108—109. (Д).

 1. Галаганъ Г. П. Два письма 1859 г. (къ исторіи освобожденія кре- стьянъ) 1895, 9, 68—70. (Д).

 1. Галагана Г. П. письма къ Н. Д. Бѣлозерскому 1898, 9, 61—62.

(Д).

 1. Галагана Г. П. частная пе­реписка. Письма Ригельмана, Мет- линскаго, Бодянскаго, Кулища 1899,

 1. 181—198; 6, 440—454: 7, 24—32

 1. 341—355.

 1. Галагана Г. П. письмо о ма- лороссійскомъ будынкѣ въ с. Лебе- динцѣ, Прилукскаго уѣзда. 1904, 7—•

 1. 1—7. (Д).

 1. Ганки В. письмо къ минист­ру нар. проев, гр. Уварову. 1892. 2, 333—339. (Д).

 2. Гладкаго Осипа. Кошевого письмо къ А. А. Скальковскому. 1883,

 1. 902—903.

 1. ГОГОЛЬ М. И. Письма къ Ку­лишу и Д. С. Каменецкому 1897, 12,

 1. 69. (Д).

 1. Голомбіевскій А. Письмо Ма­зепы къ окольничему Л. Р. Неплюеву. (1689 г.). 1892, 5, 297—298. (Д).

 2. Горленко В. Изъ исгоріи южно-русскаго общества начала XIX вѣка (письма 3. И. Чарныша, А. И. Чепы, В. Г.. Полетики и замѣтки къ нимъ). 1893, 1, 41—76. 3. Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   40

Схожі:

Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconПедагогічна та просвітницька діяльність павла гнатовича житецького (1837-1911)

Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 icon09 Ісаченко В. П
Життєві детермінанти становлення педагогічного світогляду п. Житецького (1837–1911)
Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconВчитель фізики : Довбня О. В
Отримавши ці експериментальні дані було абсолютно природно Резерфордові розглядати планетарну модель атома (моделі Резерфорда 1911...
Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconВулиця 3 Мая
У серпні 1911 року місцева газета повідомила, що ательє Юркевича перенесено на 3-го Мая, до кам'яниці Стефана Невґоффа. На першому...
Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconСпівець селянської бідноти 03. 1882 — 28. 06. 1911) Архип Юхимович Тесленко
На початку XX століття в своїй творчості він прагнув художньо осягнути процеси, що відбувалися на селі, І відображав у своїх творах...
Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconГордість села макогон Дмитро Якович (1881-1961 рр.) – педагог, український письменник
«Учительські негаразди» (1911). Як учасник Першої світової війни пише й на цю тему – оповідання «Шпигун». Письменник пише й сатиричні...
Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconТвори російського художника В. Сєрова в музеях України
Більшість живописної та графічної спадщини видатного російського художника Валентина Олександровича Сєрова (1865–1911) знаходиться...
Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconЛ. О. Хомич, доктор пед наук, проф
Актуальні аспекти модернізації художньо-педагогічної освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Полтава, 21-22...
Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconПершу збірку видав, коли став студентом. Першу збірку видав, коли став студентом

Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconСборник тезисов 5-7 октября 2011 года г. Белая Церковь, Украина содержание клеточная биология растений
Шеваль Е. В. Нии физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка