Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911Сторінка24/40
Дата конвертації16.03.2018
Розмір7.2 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   40
Нулиша. Памяти. 1900, 3, 155.

(Д)-

 1. Куракина Бориса Ивановича князя, семейная хроника и воспоми- нанія (род. 1676—ум. 1727). 1884,

 1. 104—129: 11, 478—498: 12,621— 638.

 1. Л. Изъ воспоминаній о бы- ломъ (со словъ разсказчика). 1889, 8, 527 -531.

 2. Л. Б. Похороны А. М. Лаза- ревскаго. (впечатлѣнія очевидца) 1902,

 1. XX XXVIII.

 1. Лазаревскій А. По поводу ста лѣтъ отъ смерти гр. Румянцова

 1. 12, 374—394.

 1. Лазаревскій А. Изъ семейной хроники Берловъ. 1899, 1. 101-—133.

 2. Леси и Гали, восломинанія дѣтства о цядѣ П. А. Кулишѣ. 1905,

 1. 342—348,

 1. Лобода Ѳ. Изъ воспоминаній

о Н. Д. Иванишевѣ. 1887. 12, 788— 794.

 1. Лободовскій М. Три дня на хуторѣ у Пантелеймона Александро­вича и Александры Михайловны (Г. Барвинокъ) Кулишъ. 1897, 4, 162— 176.

 2. ЛОТОЦКІЙ А. Памяти протоіє­рея В. Я. Гречулевича (по поводу 30-я со дня смерти) 1900, 6. 279— 287.

 3. МаркОВИЧЪ Дм. Замѣтки и воспоминанія объ Аѳанасіи Василье- вичѣ Марковичѣ. 1893, 4, 50—77.

 1. Марневичъ. Изъ воспоминаній

о польскомъ мятежѣ 1863 г. 1889, 7, 280—285.

 1. Мои воспоминанія о въ Бо- зѣ почившемъ 7 сентября 1892 г. Исидорѣ, Митрополитѣ Новгородскомъ и С.-Петербургскомъ 1892, 10, 127— 130. (Д).

 2. Морозъ Д. Изъ моего давно- прошедшаго. 1895, 5, 131—154; 6, 301—322.

 3. Науменко В. Навроцкій Алек­сандръ Александровичъ (по поводу

 1. лѣтія со дня смерти, съ 5 сти- хотвореніями). 1902, 10, 157—169.

 1. Науменко В. Памяти В. Л. Беренштамъ. 1906, 2, 257—267.

 2. Недоборовсній Зосимъ. Мои

воспоминанія. 1893, 2, 179—200.

 1. Недоборовскій Зосимъ. НѢ-

сколько страничекъ изъ моихъ во­споминаній. 1894, 7, 46—60.

 1. Нищенскаго П. И. Памяти.

 1. 4, 28—29. (Д.).

30Ь4. Номисъ М. Нѣсколько замѣ- томъ къ автобіографической запискѣ И. И. Сердюкова, помѣщенной въ но­ябрьской книжкѣ „Кіевской Стари­ны* за 1896 г. 1897, 4, 157—162.

 1. Носъ-фонъ Ст. Украинскій Соломонъ (Его кейфъ и судъ, по фа- мильнымъ воспоминаніямъ). 1883, 7, 492—505.

 2. Носъ Степанъ. Страничка изъ моихъ воспоминаній о (Салта- новскомъ). 1893, 6, 509—513. (Д.).

 3. Н. М. Памяти Н. И. Гулака.

 1. 2, 261—272.

 1. Н. С. Памяти Кн. Й/'Н. Реп­ниной. 1892, 2, 311'—313.

 2. Н. Ш. Изъ воспоминаній, изданныхъ не для публики. 1895, 5, 214—238.


117 —

 1. 0. Л. Панъ Презесъ (изъ во­споминаній подол ьскаго шляхтича).

 1. 10, 118—135.

 1. Павловъ Пр. свяш. Изъ во­споминаній священника о жизни и службѣ въ военномъ поселеній. 1884,

 1. 168—172.

 1. Пирожковъ Н. д-ръ мед. Во­споминанія объ Анатолій архієписко­пі Могилевскомъ и Мстиславскомъ.

 1. 7, 573—578.

 1. П—НЪ Ф. Изъ воспоминаній

о маневрахъ подъ Елисаветградомъ. 1885, 1, 200—205.

 1. Подорожный Н. Изъ памят­ной книжки (воспоминаніе о Н. И. Костомарові). 1895, 4, 20—33.

 2. Познанскій Б. Воспоминанія

о польскомъ возстаніи въ Украйні 1863 г. 1885, 11, 436—465; 12, 571 — 611.

 1. Познанскій Борисъ. Воспоми­нанія о рекрутчині по прежнему по­рядку. 1889, 11, 225—256.

 2. Познанскій Б. Картины мое­го прошлаго. 1892, 2, 278—294; 4,

 1. 104.

 1. Пономаревъ С. Памяти Мих. Мих. Левченка. 1902, 2, 77—81. (Д.).

 2. П—СКІЙ Борисъ. Воспомина­ніе изъ недалекаго прошлаго (о шко­лі и грамотности въ Кіевской губер­ній) 1885, 2, 241—267.

 3. Пулевичъ Н. А. Воспомина­нія объ Африкані Александровичі Шпирі, философѣ, урож. Херсон, губ.

 1. 7- 8, 50—66.

 1. РадецкІЙ В. свящ. Кіевская духовная семинарія въ первой поло­вині XIX ст. (воспоминанія) 1097,10, 96—115; 11 — 12, 181—221.

 2. Самчевскаго Іосифа воспоми­нанія 1800—1886 г. 1893, 10, 1—28;

 1. 185—213; 12, 353—375; 1894, 1,

 1. 51; 2, 267—281; 4, 74—90; 5, 214—235; 6, 414—438; 7, 61—78; 8,

 1. 151; 9, 326—353.

 1. Сембратовича Романа (укра­инского' діятеля) памяти 1906, 1, 13—15. (Д.).

 2. Семенцовъ Р. Воспоминанія— картинки изъ временъ польскаго воз- станія 1863 г. 1894, 8, 255—-267.

 3. Сикорскій Василій Пр. Изъ

воспоминаній потерпівшаго во время крестьянскихъ волненій 1855.1882,4, 85—105.

 1. СИМОНОВЪ М. (номисъ). Ні- сколько словъ къ воспоминяніямъ объ А. В. Марковичі. 1893, 9, 450—■ 451. (Д.).

 2. С—КО. Изъ фамильныхъ пре- даній. 1885, 4, 782—783.

 3. Случай съ Марковичемъ, исто^икомъ Малороссіи, въ Лебедині.

 1. 1, 4—7. (Д.).

 1. Сокальскій Н. П. Въ неволі у англичанъ. (1859). 1904, 3, 415— 451.

 2. СОКОЛЬСКІЙ П. Изъ воспоми­наній о Харьковскомъ университеті конца 40-хъ годовъ. 1906, 2—6, 63— 71.

 3. Соколовъ Н. И. Одесскій про­тоієрей. Воспоминанія и автобіогра­фія его. 1906, 1, 36—63; 2,213—230; 3—4, 275—298; 5—6, 43—62; 7—8, 406—435; 9, 124—136; 10, 155—197;

 1. 12, 565—588.

 1. Сорокинъ Г. И., священникъ Учитель дружище (школьныя воспо­минанія) 1902, 5, 208—229.

 2. Старицкаго М. П. воспоми­нанія (къ біографій Лысенка) 1903,

 1. 441—482.


118 —

 1. Стороженко. На могилѣ Е. П. Гребенки. 1900, 7-—8, 10—11. (Д.).

 2. Стороженко Н. И. (по поводу 30-тилѣтія его профессорской дѣя- тельности) 1901, 12, 478—484.

1096. Судьенка М. 0. памяти 1901,

 1. 83—85. (Д.).

 1. Сумцовъ Н. Ф. Памяти Ман- журы. 1893, 10, 80—90.

 2. Уманецъ Ѳ. Къ воспомина- ніямъ Іосифа Самчевскаго. 1894, 12, 491—492. (Д.).

 3. Г. Воспоминанія ГІодольскаго Старожила о временахъ крѣпостного права. 1898, 2, 47—51. (Д.),

 4. Чалаго М. К. Воспоминанія,

 1. 1, 1—40; 2, 388—402; 3, 613— 644; 4, 74—9х- 5—6, 295—331, 7: 149—187; 8, 436—467; 9, 709—726,

 1. 121—142; 11,257—280; 12, 495— 545. 1894, 5, 277—307; 6, 462—495.

 1. 1—9; 8, 176—186; 9, 396—414; 10; 1—19; И, 190—206; 12, 333—348.

 1. Чалый М. Ю ные годы П. А. Кулиша,-1897, 5, 291—299.

 2. Ш—въ Н. Къ воспомина- ніямъ объ Аф. Вас. Марковичѣ. 1893,

 1. 263—271.

 1. Шугуровъ Н. Воспоминанія Егора Ѳедоровича Тимковскаго. 1894і

 1. 359—381; 4, 1—25.

 1. Ю. Г. Изъ воспоминаній о духовной школѣ 70-хъ годовъ. 1902,

 1. 187—222.

 1. Юнге Екатерина. Воспомина- ніе о Н. И. Костомаровѣ. 1890, 1.

22—34.

 1. Ѳ—ЛЪ Іер. Изъ воспоминаній священника К—ской пустыни. 1887,

 1. 717—760.

Г) ЗАПИСКИ, ЗАМѢТКИ И ДНЕВНИКИ.

 1. А. Л. Дневникъ гетманича Апостола. 1894, 11, 300—303, (Д).

 2. А. Л. Отрывокъ изъ дневни­ка В. Я. Ломиковскаго 1895, 11, 210 —243.

 3. А. Л. Дневникъ Я. И. Ко- стенецкаго. 1899, 6, 137—140. (Д).

311С. Апостола Петра Данилови­ча (сына гетмана) дневникъ (май 1725—май 1727) (съ предисл. А. Л.

 1. 6-8- 100—155,

 1. А. Ш. Изъ воспоминаній о П. П. Гулакъ-Артемовскомъ. 1889,

 1. 499—503.

 1. Боренштамъ В. Изъ школь- ныхъ лѣтъ А. С. Лашкевича. 1899,

 1. 249—289.

 1. В. А. Записки Карла Хоец- каго (1768—1776). 1883, 1, 145—160

 1. 630—646; 11, 433—451; 12, 593— 608.

 1. Василенко. Изъ бумагъ се­натора М. П. Миклашевскаго 1891, 1, 120—129; 3, 526—532; 4, 148—153;

 1. 10, 129-139.

 1. Галагана Г. П, отрывокъ изъ дневника 1845 г. 1899, 11, 228— 242.

 2. Галагана Г. П. отрывки изъ дневника. 1902, 3, 156—158. (Д.),

 3. Г-но В. Воспоминанія г-жи Смирновой о. Н. В. Гоголѣ. 1886, 2. 381—387.

 4. Евлашевскаго Ѳедора, Нов- городскаго подсудка, дневникъ (1564 —1604). Съ предисловіемъ В. Ан­тоновича. 1886, 1, 124—160.

 5. Кибальчикъ Над. Въ двухъ пансіонахъ. 1892, 6, 323—350.


119 —

 1. К—ЧЪ С. Дмитрія Ростовска- го Свят. Мнимо-найденный дневникъ , (по поводу газетныхъ извѣстій). 1882, | 9, 571—575. '

 2. Максимовича М. А. мысли о

Н. Г. Репнинѣ и объ ополченіи 1835 г.

 1. 5, 45—46. (Д).

 1. Марковича Якова, генераль- наго подскарбія дневникъ, (1717— 1767). Въ приложеніи за 1891, 1892,

 1. 1894, 1895 и 1896 г. г.

 1. Мемуары, кэсающіеся исто­ріи юга Россіи съ прецисл. В. Б. Антоновича 1889, 5, 6. 8, 9. II. (при­ложеніе),

 2. М. Н. Отъ Случи до Буга Путевыя замѣтки Эд. Хлопицкаго (съ Польскаго) 1990, 5, 342—363.

 3. Н, Г. Замѣтка по поводу за- писокъ А. А. Солтановскаго 1869, 11, 158—180.

 4. Освѣцима Станислава днев­никъ (въ извлеченіи и переводѣ) съ предисловіемъ Б. А., (1643—1651).

 1. 1, 125—151; 2, 366 -385; 5, 257—275, 6, 433—450; 9, 503—522;

 1. 328—348; 12, 538—556.

 1. Острожскаго-Лохвицкаго И. Ѳ.

ново-рскольскаго дворянина, записки (съ лобавленіемъ замѣтокъ сына его Петра Ивановича) (1771—1846). 1886,

 1. 350—370; 3,361—369; 4, 729—762,

 1. 130—145, 10, 330—368; 11, 472— 499, 12. 627—663.

 1. Отрывокъ изъ дневника Пол- тавскаго помѣщика. (1834—1835). 1893

 1. 398—427.

 1. Писаревъ С. Путевыя заміт­ки отъ Смоленска до Кіева. 1887,

 1. 537—244.

 1. Рощаховскаго К. А. Мему­ары времени есвобожденія крестьянъ.

 1. 6—7, 396—450.

 1. Рѣгорь Фр. Изъ Львова въ Коломыю (изъ путевыхъ записокъ)

 1. 1, 10-31,

 1. Рѣгорь Фр. Изъ Коломыи въ Косовъ (изъ путевыхъ загіисокъ)

 1. 9, 295—310.

 1. Савченко И. Отрызокъ изъ записокъ бывшаго крѣпостного 1899, 9, 57—59. (Д).

 2. Сбитнева Ивана Матвѣевича записки (изъ времени учрежденія на Волыни и ГТодоліи, послѣ возстанія 1831 г. русскихъ школъ въ замѣнъ польскихъ) 1884, 2, 285—312; 3, 439—468; 4. 649—666; 5, 52—72.

 3. Селецкаго Петра Дмитріеви- ча записки. 1884, 2, 247—296; 3, 443—464: 4, 609—643; 5, 77—86; 6, 239—266: 7, 485—504; 8, 609—626:

 1. 82—103.

 1. Солтановскаго Автонома Аки­мовича, отрывки изъ записокъ 1892,

 1. 71—с . 5, 231—248: 6, 420—437;

 1. 95—-108: 8, 199—216: 8, 389—404

 1. 232—246; 12, 409—425; і 1893, 3, 470—484; 4, 120—133, 5, 292—307:

 1. 100—125: 9, 401 — 417; 11, 262— 279; 12, 385—407; 1894, 1, 34—92

 1. 459—479.

 1. Стороженка А. Я., сенатора, изъ записокъ. Военное поселеніе ка­валерій въ Херсонской и Екатери- нославской губерніяхъ. 1884, 11, 447 —477.

 2. Сулимы Акима Семеновича, генеральнаго судьи, записки. 1885,

 1. 135—142.

 1. Тиверцевъ По Днѣстру (путе­вые замѣтки) 1399. 1, 13—20.

 2. Ханенка Николая, генераль­наго хорунжаго, дневникъ 1727— 1753 г. Съ предисл. А, Лазаревскаго. Въ приложеніи 1884. 3—6, 8—11;

 1. 3—4, 6-7,9- 12; 1886, 1, 4—

 1. 7—12,


120

 1. Ханенна Николая дневникъ (съ предисл. А. Титова) 1896, 7—8. 151—196.

 2. Чайновскаго Михаила (Са- дыкъ Наши) записки 1891, 1, 40—72

 1. 255—268:7,463—477:4, 117—130:

 1. 273—287: 6, 446—457: 7, 85—96:

 1. 195—211: 9, 466—477: 10, 98— 107: 11, 276—291: 12. 430—449: 1892,

 1. 246—258: 10, 104—117.

 1. Щербина В. Записки Андрея Петровича Рудыковскаго. 1892, 4, 121.

 2. Щербина В. Записки Евста- фія Петровича Рудыковскаго. 1892, 5, 193—224; 6 363—398; 7, 55—84.

 3. Ярославскаго В. И. Записки. 1887,9, 109—152; 10, 289-330; 11,

506—528.

Д) РѢЧИ.

 1. Бибикова Д. Г. рѣчь къ дво­рянству Юго-западнаго края. 1882, 6, 530—545.

 2. В. Ю. Рѣчь князя Н. Г. Реп­нина и дѣло объ ея напечатаны. 1890, 7, 117—123.

 3. Капниста В. В., автора .Ябе­ды*. рѣчь въ Полтавскомъ дворян- скомъ собраніи. 1886, 12, 717—722.

 4. Лашкевичъ А. С. Рѣчь мало- россійскаго генералъ-Губернатора кн.

Н. Гр. Репнина 'къ дворянству Чер­ниговской и Полтавской губерній.

 1. 1. 172—177.

 1. Максимовича М. А. рѣчьнадъ гробомъ генералъ фельдмершала кня­зя Сакена. 1887, 10, 331—335.

 2. Репнина Н. Г., малороссій- скаго военнаго губернатора, рѣчь, произнесенная при открытіи дворян- скихъ выборовъ въ Черниговѣ, 25 сентября 1823 г. 1890, 5, 373—375.

 1. Рѣчь поправленій состоя- нія* Малороссіи. 1882, 10, 119— 125.

Е) НЕКРОЛОГИ.

 1. Александровъ Владимиръ Сте- пановичъ. В. Н—ко. 1894, 2, 311—• 313.

 2. Андріевскій Алексѣй Алек- сандровичъ. Каманинъ И. 1902, 9, 413—433.

 3. Артемовскій - Гулакъ К. П.

Ше—хинъ С. 1903, 7—8, 28—29.

(ДО- 1. Беренштамъ В. Л. 1904, 12, 686—695.

 2. Бершадскій С. А. 1896, 5, 268—278.

 3. Борисовъ Е. И. 1900, 6, 148— 149. (Д.).

 4. Боярская (Богемская) Е. П.

 1. 6, 154. (Д.).

 1. Бѣлозерскій Вас. Мих. 1899,

 1. 143. (Д.).

 1. Васильчиковъ Александръ Алексѣевичъ. Г. 1890, 7. 134—135.

 2. ^ересай Остапъ. 1890, 7, 132—134.:

 3. Боробкевичъ Исидоръ. Миро- эецъ В. 1903, 11, 88—91. (Д.).

 4. Врецьона Григорій. 1901, 12,

 1. (Д.).

 1. Галаганъ Г. II. 15 авг. 1819 года, 25 сент. 1888 года. Ѳ. Мищен- ка 1888, 12, 1—22.

 2. Гатцукъ Алексѣй Алексѣе- вичъ. Н—ка В. 1891, 12. 468—469.

 3. Глѣбовъ Леонидъ Иванович!. Науменка. 1893, 12, 483—487.

 4. Головацкій Иванъ Федоро- вичъ. 1899, 5, 88. (Д.).


121 — 1. Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   40

Схожі:

Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconПедагогічна та просвітницька діяльність павла гнатовича житецького (1837-1911)

Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 icon09 Ісаченко В. П
Життєві детермінанти становлення педагогічного світогляду п. Житецького (1837–1911)
Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconВчитель фізики : Довбня О. В
Отримавши ці експериментальні дані було абсолютно природно Резерфордові розглядати планетарну модель атома (моделі Резерфорда 1911...
Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconВулиця 3 Мая
У серпні 1911 року місцева газета повідомила, що ательє Юркевича перенесено на 3-го Мая, до кам'яниці Стефана Невґоффа. На першому...
Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconСпівець селянської бідноти 03. 1882 — 28. 06. 1911) Архип Юхимович Тесленко
На початку XX століття в своїй творчості він прагнув художньо осягнути процеси, що відбувалися на селі, І відображав у своїх творах...
Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconГордість села макогон Дмитро Якович (1881-1961 рр.) – педагог, український письменник
«Учительські негаразди» (1911). Як учасник Першої світової війни пише й на цю тему – оповідання «Шпигун». Письменник пише й сатиричні...
Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconТвори російського художника В. Сєрова в музеях України
Більшість живописної та графічної спадщини видатного російського художника Валентина Олександровича Сєрова (1865–1911) знаходиться...
Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconЛ. О. Хомич, доктор пед наук, проф
Актуальні аспекти модернізації художньо-педагогічної освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Полтава, 21-22...
Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconПершу збірку видав, коли став студентом. Першу збірку видав, коли став студентом

Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconСборник тезисов 5-7 октября 2011 года г. Белая Церковь, Украина содержание клеточная биология растений
Шеваль Е. В. Нии физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка