Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911Сторінка27/40
Дата конвертації16.03.2018
Розмір7,2 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   40
Ваго» Йе Вау. Кіеѵ. Ьа


133 —

теге сіез ѵіііез гиззез. ѵіг^і-яиаіге цга- ѵигез Ьогз їехіе Рагіз. 1896. Н. М.

 1. 2, 49—51.

 1. Барабащъ А. Витовтъ и его политика до грюнвальденской битвы (1410 г.) СПБ. 1885 г. И. Каманинъ.

 1. 2, 148—151.

 1. Вагапоѵіся Ьагагг. Кзіеяа згпіегсі аІЬо кггуг СЬгузіиэоѵ. Новго- родъ-Сѣверскій 1676 г. М. М. 1891,

 1. 202—206.

 1. Барацъ Г. Очеркъ происхож- денія и постепеннаго затѣмъ упразд- ненія въ Россіи совѣсгныхъ судовъ и суда по совѣсти. СПБ. 1893 г. Н. В.

 1. 7, 149—150.

 1. Барацъ Г. Слѣды іудейскихъ воззрѣній въ древне-русской письмен­ности. Слово Кирила Философа. Одес­са 1894 г. А. Л. 1894, 6, 561—562.

 2. Барвинокъ Ганна. (О. М. Ку-

лишева) Оповидання зъ народныхъ

устъ). Кіевъ 1902 г. В. Мировець.

 1. 5, 127—130.

 1. Барвинсній 0. Исторія Руси. Часть IV Львовъ 1882 г. Коштомъ и заходомъ товариства „Просвѣта" ці­на 16 крейц. (12 к.) 3. А. 1883, 2, 649—651.

 2. Барвинскій Александръ. Ис­торія Руси часть V Львовъ 1884 г.

В. А. 1884, 8, 708—710.

 1. Барвінський Олександер. Істо­рія України-Русі. У Львові 1904 р.

В. Д. 1905, 5, 113—118.

 1. Барвінський Олександер. Істо­рія України Руси образками). У Львові 1904 р. В. Д, 1905, 5, 113— 118.

 2. Вапѵіпвкц

ргоіез. Оаз Ѵоі кзІеЬеп сіег КиЛепеп Ѵ/іеп. 1898 Н. М. 1898, 4, 28—29.

 1. Барвінський Б. Зъізд галиць кого кн. Данила з угорьским коро­лем Белею IV 1250 р. Львов. 1901 р. Н. М. 4902, 1, 38—39.

 2. Барсовъ Е. В. Слово о пол­ку Игоревѣ, какъ художественный па-

 1. мятникъ Кіевской дружинной Руси. Москва 1887 г. т. I—II. В. Наумен­ко. 1888, 7, 1—12.

 1. Барсуковъ А. Разсказы изъ русской исторіи XVI11 в. по архив- нымъ документамъ СПБ. 1885 г. К. Цыбульскій. 1885, 10, 326 -329.

 2. Барсуковъ А. Родъ Шереме- тевыхъ кн. I—IV СПб. 1881—1884 года. И. Каманинъ. 1885, 10, 319—- 323.

 3. Барсуковъ А. Родъ ІІІереме- тевыхъ, книга пятая. СПБ, 1888 г. И. Каманииъ. 1888, 6, 59—62.

 4. Барсуновъ Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПБ. 1893 г. К-цъ. 1893, 11, 342—345.

 5. Барсуковъ Н. Жизнь и тру­ды М. П. Погодина кн. VIII. А. Л.

 1. 3, 129—131.

 1. Барсуковъ Н. Жизнь и тру­ды М. П. Погодина кн. IX. А. Л.

 1. 5, 105—106.

 1. Барсуковъ Н. Жизнь и тру­ды М. П. Погодина кн. X. 1896, 6,

101—105.

 1. Барсуновъ Н. Воспоминанія о

Н. Костомарові и А. Майковѣ. СПБ. 1898 г. X. 1898, 3, 120—123.

 1. Батюшковъ Н. Н. Бѣлоруссія и Литва. Историческія судьбы сѣве- ро-западнаго края. Съ Высочайшаго соизволенія издано при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ. СПБ. 1890 г. И. Новицкій. 1890, 6, 558—565.

 2. Батюшковъ П. Н. Волынь.


134

Историческія судьбы юго-западного края. Съ Высочайшего соизволенія издано при министерстѣ внутреннихъ дѣлъ. СПБ. 1898 г. И. Каманинъ.

 1. 11, 49—53.

 1. Батюшновъ П. Н. Памятники русской старины възападныхъ губер- ніяхъ, издаваемые съ Высочайшего соизволенія. Вып. 7-й Холмская Русь (Люблинская и Сѣдлецкая губ.). СПБ.

 1. г. (съ приложеніемъ художе- ственнаго отдѣла). Изд. министерст­ва внутреннихъ дѣлъ. И. Беркутъ.

 1. 6, 307—314.

 1. Батюшковъ П. Н. Памятни­ки русской старины въ западныхъ губерніяхъ, издаваемые съ Высочай- шаго соизволенія. Вып. VIII. Холм­ская Русь (Люблинская и Сѣдлецкая губерній варшавскаго генераль-губер- наторства) СПБ. 1885 г. ц. 15 р. Ѳ. Лобода. 1886, 4, 796—804.

 2. Батюшковъ П. Н. Русь. Ис­торическія судьбы русскаго забужья. СПБ. 1887 г. Т. Цыбульскій. 1887,

 1. 549—557.

 1. Бахталовсній Георгій. Посадъ Вилковъ|'“"Историко-статистическій и бытовой очеркъ. Кишиневъ 1881 г. Гр. Д—нъ. 1882, 8, 358—361.

 2. Береженого Богъ береже, Оповідання селянське про скотську чуму. 1900, 4, 30—31.

 3. Бережковъ М. Марковъ М. £. и его рукописный сборникъ о черни­говской старинѣ. Нѣжинъ 1902 года.

Н. В. 1902, 12, 198—200.

 1. Бережковъ И. Блаженный Игорь Ольговичъ, князь Новгородъ- Сѣверскій и великій князь Кіевскій. Историческій очеркъ. Чернигов-» 1893 г. И. Каманинъ. 1894, 3, 587.

 2. Беретти А. О строющемся

соборѣ во имя св. Владиміра въ Кіе- і вѣ. Кіевъ 1884 г. А. К. 1884, 6, 323—326.

 1. Бертье Делагаръ. Матеріалы по археологіи Россіи, издаваемые Им­ператорскою Археологической Комис- сіей № 12. Древности Южной Россіи. Раскопки Херсонеса. СПБ. 1893 г. № 14. Древности сѣверо-западнсго края. В. Ястребовъ. 1894, 6, 546—

554.

 1. Берхинъ. О статьъ его: ,0 посольствахъ Владиміра св. для ис- пытанія вѣрь*. П. Голубовскій. 1885,

З, 569—573.

 1. Бершадсиій С. А. Литовскіе евреи. Исторія ихъ юридическаго и общественнаго положеній въ Литвѣ отъ Витовта до люблинской уній (1388—1569). СПБ. 1883 г. В. А.

 1. 12. 665—671.

 1. Бершадскій С. А. Шауль- Юдичъ Валь изъ Бреста—Литовска- го, преемникъ Стефана Баторія. Ис торич. легенда. СПБ. 1889 г. И. Ка манинъ. 1890, 6, 565--569.

 2. Бестуокеві-Рюминъ К. Рус­ская исторія т. II вып. 1. СПБ. 1886 года. И. Каманинъ. 1886, 1, 167— 168.

 3. Биберштейнъ Гр. Народныя преданія въ Подоліи. Графъ Мотыка. Каменецъ-Подольскъ 1882 г. Н. П.

 1. 5, 321—323.

 1. Библіографическая замѣтка Божерянова. 1886, 2, 419—420.

 2. Библіографическая замітка

о новыхъ матеріалахъ, касающихся исторіи Малороссіи. П. Ивановъ. 1892,

 1. 483—494.

 1. Библіографическія замітки.

! (Жур. М. Н. Пр. 1893 г. 1—9). И.

 1. 10, 180—184.


135 —

 1. ВіЫіоіека Ѵаг52а\ѵзка за 1898 годъ А.' С. 1899, 5, 90—94.

 2. Билиловський К. Складка. Альманахъ на спомынъ В. С. Алек­сандрова. Харьковъ. М. Кононенкс.

 1. 110—112.

 1. Билиловський К. Складка. Альманахъ. СПБ. 1897 г. М. Коно- ненко. 1898, 2, 68—71.

 2. Бирчак Володимир. Урвана пісня (новела). Львів 1904 р. П. Е.

 1. 4, 6—8.

 1. Бігдай А. Матеріали къ изу- ченію Кубанскаго казачьяго войска. Пѣсня кубанскихъ козаковъ вып. 1 —

 1. Пісні чорноморські вып. 4. Пѣсни линейскія. Москва. Н. Ш. 1897, 7—8,

42—43.

 1. Блекловъ С. За фактами и цифрами. Записки земскаго статисти­ка М. 1894 г. ц. 1 руб. Л. С. Л.

 1. 5, 384—385.

 1. БЛОНСКІЙ С. А. Народный школы съ малорусскимь языкомъ. Житоміръ 1905 г. С. Е. 1905, 7—

 1. 5.

 1. ВоЪг^упзкі 8. і бтоіка.

]ап Оіицозг, ^е^о гусіе і запоѵізко ѵ ріітіеппісіѵіе (Бобжинскій и Ст. Смол­ка. Янъ Длугошъ, его жизнь и поло- женіе въ письменности) Кгако\ѵ 1893 года. Н. М. 1894, 7, 124—126.

 1. Бобиновичъ Олекса. „Настоя- щі“ Комедия. В. Д. 1904, 1, 33—37.

 2. БобриНСКІЙ Григ. Александ. Курганы и случайный крхеологиче- скія находки близъ мѣстечка Смѣлы. Дневники пятилѣтнихъ раскопокъ. СПБ. 1887 г, В. Ястребовъ. 1887, 10, 361—365.

 3. Бобринскій Александръ Гр. Дворянскіе роды, внесенные въ об-

шій гербовникъ Всероссийской импе. ріи 2 ч. СПБ. 1890, 4, 189—190.

 1. Бобринсній Ал. Гр. Дневникъ раскопокъ 1887—1889 о курганахь Звенигородскаго и Роменскаго уѣз- довъ. Курганы и случайный археоло- гическія находки близьмѣстечка Смі­ли т. 2 ц. 8 руб. 1894, 11,316—320.

 2. Бобринскій Алексѣй Гр. Кур­ганы и случайныя археологическія находки близь мѣстечка Смѣлы т. III. (Дневникъ раскопокъ 1889—1897). СПБ. 1901 г. Н. Б. 1901, 10, 36— 42.

 3. Бобровскій П. 0. Русская греко-уніатская церковь въ царство- ваніе Императора Александра I. Ис- торич. изслѣдованія по архивнымъ документамъ. СПБ. 1890 г. Арк. Л—нко. 1890, 4, 180—182.

 4. Богдановичъ А. Е. Пережит­ки древняго міросозерцанія у бѣло- руссовъ. В. Перетцъ 1895, 10. 30— 32.

 5. Богородицкій В. Діалектиче- скія замітки. III говоръ села „Суш­ки” Золотоношскаго у. Полтавской губерній. Казань 1901 г. К. Михаль- чукъ. 1901, 7—8, 48—54.

 6. Воівиполѵзкі К. Ыа^ау/-

піеізге рогппікі сЬггезсііапзіѵа па Ризі. М. К. 1901, 3, 178—179.

 1. Болсуновскій Н. Каталогъ предметовъ, выставленныхъ въ уни- верситетѣ св. Владимира во время XI археологическаго съѣзда. К. '899 года. И. Каманинъ. 1899, 10, 31 — 32.

 2. В0І8Ш10\У8кІ. Зоіісіу Воіе- зіаѵа 2 парізеш зіаѵпапзкіт. Кіевъ

 1. г. И. Каманинъ. 1888, 7, 26—

29.


136 —

 1. Болсуновскій К. Свинцовыя пластинки съ условными знаками цер- ковныхъ праздниковъ. М. 1899 г. И. Каманинъ. 1899, 10, 31—32.

 2. Болсуновскій К. Сфрагисти- ческіе и геральдическіе памятники юго-западнаго края. Б. 1899 г. И- Каманинъ 1899, 10, 31—32.

 3. ВоППЄІ Егпзі Веіігйде гиг АИегІЪитзкипсІе Киззіапсіз. (Эрнестъ Конель. Дополненія къ археологіи Россіи съ древнѣйшихъ временъ до 400 года по Р. X. составленныя пре­имущественно по извѣ-:тіямъ гречес- кихъ и римскихъ писателей. Т. 1. СПБ. 1882 г.) В. А. 1882, 7, 167— 171.

 4. Воп ескі Айаті. Росгеї госіолѵ ѵ -ѵѵіікіет кзіезіѵіе Ьі*е\ѵзкіет у? XV і XVI ѵіеки. ^агзгаѵа 1887 г. О. Л. 1887, 6—7, 523—526.

 5. Вогаіупзкі Ьисіѵпк. 54е- Ваіогу і ріап Ііді рггесіѵ Ригкот (1576 —1584) Кгакоѵѵіе 1903 Н. М.

 1. 12, 171 — 175.

 1. Боровиковскій М. Новый оте­чественный курортъ (по р. Днѣстру —историческое * Побережье" Подоліи —мѣстечко Каменка) Од. 1894 г. Щербина 1894, 12, 508.

 2. Бразоль Григорій. Объучреж- деніи волостныхъ и сельскихъ судовъ. Замѣна ихъ мировыми судебными учрежденіями. Харковъ 1886 г. И. Каманинъ. 1886, 6, 342—345.

 3. Брикнеръ А. Потемкинъ. СПБ. 1891 г. ц. 2 р. 50 к. 2. 1892, 3, 512 —514.

 4. Брошюры за послѣдніе годы.

 1. 42, 88—92.

 1. Бубликъ В. Д. Путеводитель по Хіеву и его окрестностямъ. И. Ж.

 1. 8, 49—50.

 1. Будиловичъ А. Меѳодіевскій

юбилейный сборникъ, изданный Им- ператорскимъ Варщавскимъ универ- ситетомъ къ 6-му апрѣля 1885 г. Вар­шава 1885 г. И. Каманинъ. 1885, 7, 491—493.

 1. Будиловичъ А. Русская пра­вославная старина въ Замостьѣ. Изд. Холмгсаі о Св. Богородицкаго братст­ва. Варшава 1886 г. П. ''олубовскій.

 1. 9, 151—155.

 1. Будиловичъ А. свящ. Истори­ческій очеркъ Михеевской св. Парас- ковіевской церкви въ связи съ обзо- ромъ окатоличенія и ополяченія заве- прянской Руси. Варшава 1893. А. Л. 1893, 12, 509.

 2. Буковинскій Альманахъ. Чер- * новцы 1885 г. Л—тъ. 1886, N° 8, 735—738.

 3. Булгаковскій Д. Г. Пинчуки. Этнографическій сборникъ. СПБ. 1890.

 1. 2, 361—363.

 1. Булгаковъ Ѳ. И. Альбомъ русской живописи. Картины В. Д. Ор- ловскаго. СПБ. Н. Шугуровъ 1889, 5—6, 658—660.

 2. Булгаковъ Ѳ. И. Иллюстриро­ванная исторія книгопечатанія и ти- пографическаго искусства т. I съ изо- брѣтенія книгопечатанія по XVIII вѣкъ включительно. Изд. А. С. Суворина. СПБ. 1890 г. И. Ж. 1890,7, 155—158.

 3. Булгаковъ Д. Слѣдуетъ-ли въ числѣ просвѣтителей древней кур­ской области считать св. Петра, ми­трополита московскаго (Критико-биб- ліографическая замѣтка по поводу из- данія г. Девріена „Россія“ т. II. 1904, 7--8, 32—43.

 4. ВоиіИеї. Оісїіопаіге ипіѵег- зеі 6’ Нізіоіге еі сіе СеоягаЬіе. Рагів

 1. В. А. 1893, 1, 178—180.

 1. ВШГПІеГ СЬагІез. Еп Киззіе. Рагіз еі 1-аизаппе. 1893. В. Г. 1893,

 1. 510—511.


137 —

 1. Бучневичъ В. Е. Записки о Поптави и ея памятникахъ. Полтава 1882 г. Ив. Матченко 1883, 5, 161

 • 164.

 1. Бучневичъ В. Кременчуг/ и посадъ Крюковъ Полтава 1891 г. Ѳ. Николайчикъ. 1892, 5, 306—309.

 2. Бучневичъ В. Е. Записки о Полтавѣ и ея памятникахъ. Полтава

 1. г. О. Л. 1902, 11, 114—123.

 1. БуцинскІЙ И. П. О Согданѣ Хмельницкомъ. Харьковъ. 1882 г.

 1. 1, 183—184.

 1. Буцинсній И. П. О Богданѣ Хмельницкомъ. Харьковъ 1882 г. В. Антоновичъ 1883, 2, 417—428.

 2. Бѣловетцъ П. И. Очаковъ. Краткій историческій очеркъ воен- ныхъ дѣйствій русскихъ морскихъ и сухопутныхъ войскъ у стѣнъ очаков­ской твердыни. Севастополь 1902 г. И. Б. 1903, 2, 117.

 3. Бѣлонуровъ С. А. Юрій Кри- жаничъ въ Россіи М. 1903 г. Ал. Маркевичъ 1903, 6, 207—209.

 4. БѣлозерскІЙ Н. Добавки и поправки постояннаго читателя „Кі- евской Старииы“ 1884, 5, 146—15!.

 5. Бѣляиіевскій Николай. Мо­нетные клады Кіевской губерній Кіевъ

 1. П. Голубовскій. 1889, 10, 205 —207.

 1. Бѣляшевскій Н. Археологи­ческая лѣтопись 1900, 1, 47—60.

 2. Василенко. Къ вопросу о тол- ковомъ словарѣ украинской народной терминологіи Харьковъ 1902 г. Б. Гринченко 1903, 1, 25—28.

 3. Василенко В. Этнографиче- скіе матеріали, собранные въ Полтав­ской губерній. Опытъ толковаго сло­варя народной технической термино­логіи по Полтавской губерній Харь­

ковъ 1902 г. Б. Гриченко. 1903, 1, 25—28.

 1. Василенко В. И. Метереоло- гія и земледѣліе по украинскимъ на- роднымъ воззрѣяіямъ, съ программою для собиранія матеріаловъ. Полтава

і 1902 г. Л. С. Л. 1902, 12, 197—198.

 1. Василенко Н. (редакція) Ма-

 1. теріалы для исторіи экономическаго,

юридическаго и общественнаго быта старой Малороссіи В. 1-й (Генераль­ное слѣдствіе о маетностяхъ Нѣжин- скаго полка 1729—1730) Черниговъ

 1. г. 1901, 12, 185.

 1. Василенко В. И. Мѣстечко Опошнр, Зѣньковскаго уѣзда, Полтав­ской губ. Статистико-вкономическій очеркъ. Изд. Полтавска о губернска- го статистическаго комитета. Полта­ва 1889 г. Н. В. 1891, 6, 503—504.

 2. Васильчиновъ А. А. Семей- ! ство Разумовскихъ т. IV СПБ. 1887 : г. V. 1887, 4, 760--762.

 3. Васильчиновъ А. Семейство Разумовскихъ т. 5. 1895, 2, 76.

 4. аеіам. Х.^О счсіоѵпут оЬгагіе Иа]5\ѵ. Магуі Р. Вег1с2о\ѵзкіе^. Кгакоѵ 1897, Н. М. 1898, 4, 30—31.

 5. Веберъ М. Исторический очеркъ освободительнаго движенія въ Россіи и положеніе буржуазной демократій Б. 1906. М. Порш. 1907, 5,235—240.

 6. ЛѴеЬег-Ідіі:ко\ѵ. ЗсЫит- тегпсіе Зееіеп. 1900, 4, 18—24.

 7. Вейнбергъ Л. Обзоръ замѣ- чательнѣйшихь древностей Воронеж­ской губерній. А. Л—нко 1892, 1, 166—170.

 8. Венгеровъ С. А. Критико-біо- графическій словарь русскихъ писа­телей и ученыхъ СПБ. 1886—8. Вып. 1 — 13. Г. 1888, 12, 72—74.

3526. Венгеровъ С. А-ІКритико-біогра-


138 —

фическій словарь русскихъ писателей и ученыхъ т. V СПБ. 1897. 1897, И, 62.

 1. ЧѴеГепка Б. Зикоѵѵіпаз ЕпїзіеЬеп ипсі АиІЫиЬеп. Магіа РЬеге- зіаз 2еіі. ИЬ. ^Ѵіеп 1892. И. Лучиц- каго 1893, 3, 549—560.


 2. Каталог: library
  library -> Біографія: Максим Рильський
  library -> Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2015 року
  library -> Бюлетень нових надходжень літератури
  library -> Бюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 року
  library -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
  library -> Д21 Дахно, І. І. Ділова кар'єра [Текст] : навч посіб. / І. І. Дахно. – К. Цул, 2011. – 528 с. У книзі розглядаються різноманітні аспекти ділової кар'єри на всіх її етапах
  library -> Програма та плани семінарських занять з курсу "історія держави І права зарубіжних країн"
  library -> Книга буде цікава професіоналам-кінознавцям, кіноредакторам телекомпаній, студентам кінофакультетів І всім, хто цікавиться кінематографом


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   40

Схожі:

Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconПедагогічна та просвітницька діяльність павла гнатовича житецького (1837-1911)

Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 icon09 Ісаченко В. П
Життєві детермінанти становлення педагогічного світогляду п. Житецького (1837–1911)
Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconВчитель фізики : Довбня О. В
Отримавши ці експериментальні дані було абсолютно природно Резерфордові розглядати планетарну модель атома (моделі Резерфорда 1911...
Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconВулиця 3 Мая
У серпні 1911 року місцева газета повідомила, що ательє Юркевича перенесено на 3-го Мая, до кам'яниці Стефана Невґоффа. На першому...
Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconСпівець селянської бідноти 03. 1882 — 28. 06. 1911) Архип Юхимович Тесленко
На початку XX століття в своїй творчості він прагнув художньо осягнути процеси, що відбувалися на селі, І відображав у своїх творах...
Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconГордість села макогон Дмитро Якович (1881-1961 рр.) – педагог, український письменник
«Учительські негаразди» (1911). Як учасник Першої світової війни пише й на цю тему – оповідання «Шпигун». Письменник пише й сатиричні...
Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconТвори російського художника В. Сєрова в музеях України
Більшість живописної та графічної спадщини видатного російського художника Валентина Олександровича Сєрова (1865–1911) знаходиться...
Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconЛ. О. Хомич, доктор пед наук, проф
Актуальні аспекти модернізації художньо-педагогічної освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Полтава, 21-22...
Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconПершу збірку видав, коли став студентом. Першу збірку видав, коли став студентом

Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconСборник тезисов 5-7 октября 2011 года г. Белая Церковь, Украина содержание клеточная биология растений
Шеваль Е. В. Нии физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка