Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911Сторінка29/40
Дата конвертації16.03.2018
Розмір7.2 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   40
Грінченко Б. Народні вчите­лі і вкраїнська школа. К. 1906. В. Д. 1907, 1, 117—120.

 • Грінченко Б. Українські на­родні казки для дітей К. 1907 ц. 65 к. Е. Віченко 1907, 7—8, 257—259.

 • Грінченко Б. Перед широ­


  143 —

  ким. сьвітом. В. 1907 ц. 1 р. С. Пе­тлюра. 1907, 7—8, 237—246.

  1. Гротъ К. Я. Моравія и мадь­яры съ половині IX до начала X вѣка. СПБ. 1881. В. И. 1882. 2, 408—412.

  364). Гротъ Н. Я. Изъ исторіи Угрій и славянства въ XII вѣкѣ. (1141 —1173). Варшава 1889. П. Г.

  1. 10, 158—165.

  1. Грушевскій М. Южно-рус- скіе господарскіе замки. П. Г. 1390,

  1. 333—334.

  1. Грушевскій М. Очеркъ исто­ріи Кіевской земли отъ смерти Яро­слава до конца XIV ст. ю. 1891 г. П. Р. 1892, 9, 430—438.

  2. Грушевскій. Барское старо­ство Н. М. 1895, 3, 103 -112.

  3. Грушевскій- Виїмка з жерел. до історії України-Русі Н. М. 1895,

  1. 122—123

  1. Грушевський М. проф. Істория України-Русі. Т. I—III. Львів 1398— 1800. В. Доманицкій, 1902, 12, 186— 193.

  2. Грушевскій М. Історія Украї­ни-Русі томъ IV. У Львові 1903. До­маницкій. 1982, 12, 163—171.

  3. Грушевскій М. Оповидання. Б. Я. 1904, 12, 181 — 183.

  4. ГрушевСЬКИЙ Мыхайло. Опо­видання. Выдавньщтво „Викъ". У Кыиви 1904. Л. Ш. 1905, 121 — 127.

  5. Грушевський М. Спірні пи­тання староруської етнографії. СПБ. Тип. Императврской Академій наукъ

  1. В. Д. 1905, 3, 198 -200.

  1. Грушевський М. Про старі часи на Україні В. Д—ий. 1907, 4,

  99—102.

  1. Грушевскій М. Единство или

  распэленіе Россіи. Ікс. 1907, 7—8, 250—253.

  1. Грушевскй М. Національний вопросъ и автономія СПБ. 1907. Ікс. 1907, 7—8, 250—253.

  2. Грушевскій М. Освобожденіе Россіи и украинскій вопросъ. СПБ.

  1. ц. 1 р. М. Ж. 1907, 7—8, 253 —257.

  1. Губаиоьъ Т. (изданіе) Хома Боєць. Въ кого сердце щыре, той въ несчастяхъ гыне. Опера у четы­рехъ діяхъ и пья7ы картынахъ. К.

  1. ц. 15 к. 1604, 10, 39—42.

  1. Губернскія Вѣдомости, какъ пособіе при изученіи русской исторіи и этнографіи Н. Сумцова. 1885, 2, 391—399.

  2. СиЬеГПаІІЗ А. Дісиопаіге іпіегпаїіопаї сіез ёігіѵаіпз аи риг Нѵгаізопз XI еі XII. (Ріогепсе, Рагіз, ^еір2І^ 1889 20). Н. М. 1890, 4, 185

  • 189.

  1. ОиЬетаІІЗ. Дісііоппаіге іпіегпаііопаіе. ілг. XI—X. Н. Молча- нивскаго. 1889, 12, 655—661.

  2. Нипѵа1£у. Раиі. Оіе Ип- цегп ссіег Масіуагеп. Уіеп ипсі Тезс- Ьеп. 1881. П. Голубовскій. 1882, 8, 355—358.

  3. Гульдманъ В. К. Справочная книжка Подольской губерній. Каме- нецъ-Подольскій 1888 г. Н. Молчанов скій. 1888, 1—З, 1—5.

  4. Гульдманъ В. К. Подольская губернія. Опытъ географичеокаго статистическаго описанія. Изд. По- дольскаго губернскаго статистиче­скаго комитета. Каменецъ По- дольскъ. 1889 г. Ц. Нейманъ. 1890,

  1. 156—163.

  1. Гульдманъ. Населенныя мѣ-


  Ста Подольской губерній. Каменецъ- Подольскъ 1893 г. 636 стр.

  1. Гульдманъ. Памятники ста­рины въ Подоліи. Каменецъ-По- дольскъ 1901 г. Н. Бѣляшевскій.

  1. 1, 33—37.

  1. Гульдманъ В. Н. Настольно справочная книжка для г. г. земле-

  ^ владѣг.ьцевъ и арендаторовъ (ло- мѣстное землевладѣніе въ Подоль­ской губерній) Изд. 2. Каменецъ 1903 г. Л. С. Л. 1903. 187—189.

  1. Гуровъ и Бродскій. Замѣтки и матеріали по вопросу о старо- заимочномъ крестьянскомъ земле- владѣніи Харьковской губерній (от- вѣтъ на записку харьковской казен­ной палаты по тому же вопросу и извлеченіе изъ такъ называемыхъ старозаимочныхъ процессовъ, про­изводившихся въ судебныхъ учреж- деніяхъ харьковскаго округа) Уарь- ковъ 1883 г. Дм. Багалѣй. 1884, 2,

  305—316.

  1. Гуровъ В. В. Сборникъ су- дебныхг рѣшеній, состязательныхъ

  1. бумагъ, грамотъ, указовъ и другихъ документовъ, относящихся къ вопро­су о старо-заимочномъ землевладѣ- ніи въ мѣстности бывшей Слободской Украйны при участіи Е. К. Брод- скаго. Харьковъ 1884 г. Багалѣй.

  1. 8, 702—708.

  1. Давидовичъ Б. С. Судьбы лравославія и русской народности на Волыни въ послѣднее столѣтіе (1796 —1896). Рѣчь, читанная на юби- лейномъ актѣ Волынской духовной семинаріи 1896 г. 20 сентября, по­свящается Волынскому духовенству. Почаевъ 1896 г. К. X—чъ. 1897, 2- 51—53.

  2. Данилевскій Г. П. по ли­

  тературной переписні. Харьковъ 139 г. А. Л. 1894, 1, 154—155.

  3669. Дашкевичъ Н. Замѣтки по исторіи литовско русскаго государ­ства. Кіевъ 1886 г. И. Каманинъ.

  1. 1, 164—167.

  3670. Двадцатипятилѣтіе Херсонскихъ епархіальныхъ відомостей. В. Ястре­бов!,. 1885, 10, 342—350.

  1. Двадцатипятилѣтіе изданія подольскихъ епархіальныхъ Відомо­стей (1862—1866 г.) Каменецъ-По- дольскъ 1887 г. 20—)—15 (Огд. от- тискъ изъ Под. Епарх. Вѣд. 1887 г.

  № 1). А. Л. 1889. 1, 264--266.

  1. Двадцать пять лѣтъ дѣя- тельности земства въ -Полтавской гу­берній съ 1866—1892 г. Изд. Пол- тавскаго сельско-хозяйственнаго об­щества. Полтава 1893 г. Л. С. Л.

  1. 9, 464—467.

  1. Дворницкій Е. Н. Памятники древмяго православія въ г, Впадими- рѣ-Волынскомъ. Въ пользу Владимир, скаго братства. Кіевъ 1889 г. И. Ка­манинъ. 1889, И, 465—-467.

  2. ДворянСКій адресъ календарь на 1897 годь изд. Н. В. Шапошни- ковъ СПБ. 1896 г. 1897, 3, 88—90.

  3. БеЛѴатте В. Равноапо­стольный князь Владимиръ святой. Ровно 1888 г. П. Голубовскій. 1888,

  1. 29—33.

  1. Дебольскій Г. С. протоіерей. Житіє св. равноапостольнаго князя Владимира. СПБ. 1888 г. П. Голубов­скій. 1888, 7, 29—33.

  2. ДебагорІЯ Мокріевича воспо­минанія СПБ. 1906 г. С. П—ра 1907.

  1. 389—392. 1

  1. Девятисотлѣтіе русской іє­рархій, епархіи и архіереи 888—1888 г,


  145 —

  Сост. по офиціальнымъ и историчес- кимъ дачнымъ. Н. Д. Москва 1888 г. П. Л. 1889, 1, 272—275.

  1. Демидовъ санъ-Донато. Ев- рейскій вопросъ въ Россіи СПБ. 1883 г. 1884, 1, 155—158.

  2. Демуцький Н. Лира и іи мо­тивы Кыйив 1903. В. Д. 1903, 11, 109—111.

  3. ДеМЧеНКО Ив. Украин;ьке ве- силля Одесса 1905. В. Даниловъ 1906,

  1. 6, 3—5.

  1. Бепкбсіігійеп сіез каізег- ІісЬеп Акасіетіе АУіззепзсЬаІЇеп іп Ѵіеп. 1884. Н. Сумцовъ. 1885, 4, 755—760.

  2. Десятилѣтіе Харьковской об­щественной библіотеки (1886—1896)

  Н. М. 1898, 5, 71—73.

  1. Дикаревъ М. А. Воронежскій этнографическій сборникъ Воронежъ

  1. А. Степовичъ. 1892, 12, 494— 495.

  1. Дикаревъ А. Воронежскій этнографическій сборникъ. Воронежъ

  1. г. К. Михальчукъ 1893, 5, 334 —353.

  1. Динаревъ Митрофан. Збірник фильологичної секції наукового това­риства імени Шевченка. В. Н—ко.

  1. 4, 39—43.

  1. Диковъ П. Списокъ земле- владѣнія въ Гродненской губерній. Изд. Гродненскаго Губернскаго Ста- тистическаго комитета Гродна 1890. М. Довнаръ-Запольскій. 1891, 10, 164 —165.

  2. БиЪоШ Уіайітіг. еіп

  Веіігад гиг Апігороіодіе сЗег Кіеіпгиз- зеп. Оограі 1886 г. В. А. 1888, 6, 52 —55.

  1. ДмнтріевскіЙ А. Греческіе нѣжинскіе храмы и ихъ капитальный |

  вкладъ въ церковно-археологическіи музей при Кіевской Духовной Ака­демій .Правосл. Обозр." 1885, 6.

  314—318.

  1. Дмитренко И. И. Сборникъ историческихъ матеріаловъ по исто­ріи Кубанскаго казачьяго войска 3 тома. СПБ. 1896 г. А. Л. (съ 7 до­кументами). 1898, 1, 13—22.

  2. Дмитренко И. Сборникъ ма- теріаловъ по исторіи Кубанскаго ка­зачьяго войска СПБ. 1898 г. А. Л.

  1. 2, 109—119.

  1. Дмитріевъ Ѳ. Исгорія города Брянска Орелъ 1894 г. П. Голубов­скій. 1895, 7—8, 52—55.

  2. Дмитровъ Н- Першій Русско- американскій календарь.1897, А. Л.

  1. 11, 61—62.

  1. Добротворскій Н. А. Ку­старные промыслы Курской губерній. Курскъ 1886, г. Н. С 1887, 1, 157— 161.

  2. Добрывъ А. Біографій рус- * скихъ писателей средняго и новаго періодовъ СПБ. 1900 г. ц. 2 р. В. Д. 1901, 1, 35—37.

  3. Добрянскій Ф. Описаніе ру­кописей Випенской публичной библі­отеки, церковно славянскихъ и рус­скихъ Вильна. 1886 г. Н. П. 1882, 3, 564—572.

  4. Довнаръ-Запольскій М. Бѣло- русское Полѣсье. Сборникъ этногра- фическихъ матеріаловъ Вып. I. Пѣсни пинчуковъ Кіевъ 1895 г. А. Крым- скій. 1896, 1, 30—37.

  5. Докучаевъ В. В. Методы из- слѣдованія вопроса, были ли лѣса въ южной степной Россіи (Докладъ въ торж. собр. И. В. Э. О. 31 октября

  1. г.) СПБ. 1889 г. 1890. 1, 163—

  1. 64.


  146 —

  3699- Документы Московскаго ар­хива Министерства Юстиціи т. 1. М.

  1. г. Т. Н. 1899, 5, 99.

  1. Дололчевъ В. Опытъ слова­ря неправильностей въ русский раз­говорной рѣчи (преимущественно въ Южной Россіи) Одесса 1886 г. А. С—чъ. 1888, 9, 63—64.

  2. Дорошенко Д. Указатель ис- точниковъ для ознакомленія съ Юж­ною Русью СПБ. 1904 г. Доманицкій.

  1. 9, 104—113.

  1. Дорошенко Д. Народная укра­инская литература. Сборникъ отзы- вовъ на народныя украинскія изданія. СПБ. 1904. В. Д. 1904, 12, 184—186.

  2. Доеинчукъ Ѳ. И. Волынскій календари, на 1889 г. Годъ 1-й. Амар- толъ. 1889, 1, 276—281.

  3. Драгомановъ Михайло. Роз­відки про українську народню словес­ность. В. Д. 1900, 3, 169—172.

  4. Драгомановъ М. Листи до Ів. Франка і иншихъ Львів 1906. Д. До­рошенко. 1907, 5, 228—232.

  5. Драгомирецкій В. С. Галиц­кая Русь и русско-польскія отноше- нія. Петроградъ 1897. Н. М. 1897, 3, 87—88.

  6. Древности сѣвеоо-западнаго края. Вып. 1. Изд. Императорскаго археологическаго комитета СПБ. 1890.

  В. Я. 1890, 11, 355—356.

  1. Древности. Труды Импера­торскаго Московскаго Общества томъ XI выпускъ III. Москва 1887 г. В. Я.

  1. 5, 42—44.

  1. Древности. Труды Император­скаго Московскаго Археологическаго общества т. XV. 1895, 11, 82.

  2. Дремцовъ. Т. Г. Шевченко. Мотивы поезій. Переводы ,Кобзаря*. Вып. 1 Вятка 1902. Ф. М. 1903, 2,

  102—107.

  1. Дренякинъ. Бѣлгородъ съ уѣз- дами. Историко-статистическій очеркъ Харьковъ 1882 г. В. А. 1883, 1, 179

  • 180.

  1. Дружининъ В. Г. Расколъ на Дону въ концѣ XVII вѣка СПБ. 1889 г. А. М. 1889, 4, 225—230.

  2. БііЬІескІ Магуап. Погранич­ная крѣпость Кудакъ. Н. М. 1900,10, 30—34.

  3. Дубове листя. Альманахъ на згадку про П. О. Кулиша. В. Миро- вецъ. 1903, 5, 121—127.

  4. Бипіп-Кагѵіскі і02е{. Згкісе оЬусгаіоѵе і Ьізїогусгпе. Ѵ/агз- гаѵа. 1882. (Іосифъ Дунинъ-Карвиц- кій. Очерки нравовъ и исторіи) 1882,

  1. 148—149.

  1. Егоровъ Александръ. Екате- ринославское блуканье. (1777—1791) Екатеринославъ 1887 г. Г. 3. 1887,

  1. 753—756.

  1. Едлинскій М. Анатолій Мар- тыновскій, архіепископъ Могилевскій. и его литературные труды. Кіевъ

  1. г. Н. М. 1890, 1, 164—166.

  1. Ежегодникъ коллегіи Павла Галагана. Н. Ш. 1900, 11, 89—92.

  2. Ежегоднинъ колле<іи Павла Галагана. Годъ 9 К. 1903, В. Д. 19Э4,

  1. 36—39.

  1. Ежегодникъ коллегіи Павла Галагана. Годъ X. (1 окт. 1904—1 окт. 1905) Н. Ш. 1905, 10, 56—58.

  2. Еллатьевскій К. Учебникъ русской исторіи съ приложеніемъ ро­дословной и хронологической таблицъ и указателя личныхъ именъ. 2-е изд. исправл. и дополненное СПБ. 1891 г. П. Г. 1891, 8, 332—338.

  3. Енохинъ С. А. На вику, як на довгій ниви. Елисаветградъ 1903 г. В. Мировецъ. 1903, 4, 63—64.


  147 —

  1. Епархіальныя Вѣдомости*
   южни-русскихъ
   губерній въ 1890 г.
   (Волынскія, Воронежскія, Донскія, Ки-
   шеневскія, Курскія, Минскія, Подоль-
   скія, ГІолтавскія, Таврическія, Хер-
   соискія и Черниговскія) Иродіонъ Жи-
   тецкій. 1891, 9, 508—516.


  2. Етнографічний збірник. Ви-
   дає
   комисія наукового товариства іме-
   ни Шевченка. В. Д. 1900,5, 100—102.


  3. Ефименно. А. Истсрія Украй-
   ны и ея народа. СПБ. 1907 г. ц. 50
   к. М. Ж. 1907, 7—8, 246—249.

  4. Ефименко. А. Я. .На Украй-
   ні*.
   Очерки и разсказы в. 1 и 2 ц.
   55 к. В. Д. 1901, 2, 96—98.


  5. Еще нѣсколько словъ о сбор-
   никѣ .Дубове лыстя*. С. ІІІе—хинъ.


  1. 7—8, 67—76.

  1. Еще объ украинскихъ народ-
   ныхъ разсказахъ на французскомъ
   языкѣ. П. К—ій. 1888, 12, 74—77.


  2. ЖарКО Я. Байки. СПБ. 1899
   г. И, 1899, 7, 23—24.


  3. Жарко. Я. Про холеру и якъ
   видъ ней стерегтыся. Катеринодаръ


  1. г. Врачъ. 1905, 7—8, 1—5.

  1. Жерела до істйріи України
   Русі. Видає комісія археографічна
   наукового товариства ім. Шевченка.
   Т. І. Львів 1895. В. Щербина. 1896,
   7—8, 37—41.


  2. Жерела до істориї України-
   Руси. Вид. Наук. Тов. ім. Шевченка,
   т. II. Львів 1897. В. Щербина. 1898,

  1. 25—27.

  1. Жнгаревъ С. Русская поли-
   тика въ восточномъ вопросѣ. 1898,


  1. 66—68.

  1. Живая Старина. Изд. Имя^*"
   раторскаго русскаго герграфическаго
   общества. СПБ. 1892 выі#: 1—4. А.
   Степовичъ. 1893, 7, 145—147.


  1. Живая Старина, изд. Импе- раторскаго Этн.ографическаго обще­ства, вып. 2—4. СПБ. 1890—1891. В. Я. 1892, 5, 299—303.

  2. Живая Старина. Изд. при Импер&торскомъ русскомъ географи- ческомъ обществѣ подъ редакціей. В. И. Ламанскаго СПБ. 1890 г. Вып. 1, В. Я. 1891, 5, 322—327.

  3. ЖукОВСНій В. П. Юмористи­ческие разсказы и сцены изъ малорус- скаго народнаго быта. Кіевъ 1884 г. В. Г—ко. 1884, 1, 154—155.

  4. Журналы агрономическаго со- вѣщанія при Кіевской губернской управѣ. К. 1907. В. Садовський. 1907, 9, 396—398.

  5. Забѣло Я. Описаніе Лубен- ской покровской ярмарки 1891 г. Пол­тава 1892 г. Р. 1892, 3, 514—516.

  6. Завадскій. Владимірскій Кі- евскій кадетскій корпусъ. 1851 —1901 г. 1902, 1, 39—40.

  7. Завитневичъ. Великій князь Кіевскій Святославъ Игорьевичъ и историческое значеніе его богатыр- скихъ подвиговъ Кіевъ 1888 г. П. Голубовскій. 1888, 7, 17—20.

  8. Завитневичъ. О мѣстѣ и вре­мени крещенія св. Владимира и о го- дѣ крещенія кіевлянъ. Кіевъ 1888 г. П. Голубовскій. 1888, Г—3, 16—23.

  9. Загирня М. Мудрый учитель. Оповидання про Сократа. СПБ. 1903. В. Мировецъ. 1903, 10, 47—48.

  10. Загоскинъ Н. Очеркъ исто­ріи смертной казни въ Россіи. Ка­зань 1892 г. ц. 50 к. Н. В. 1892, 4, 144—147.

  3745~л&агоскинъ Н. П. Наука исто­ріи русского права. Ея вспомогатель- ныя знанія и литература. Казань 1891 г. У. 1891, 12, 485—492.

  3746.

  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   40

  Схожі:

  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconПедагогічна та просвітницька діяльність павла гнатовича житецького (1837-1911)

  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 icon09 Ісаченко В. П
  Життєві детермінанти становлення педагогічного світогляду п. Житецького (1837–1911)
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconВчитель фізики : Довбня О. В
  Отримавши ці експериментальні дані було абсолютно природно Резерфордові розглядати планетарну модель атома (моделі Резерфорда 1911...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconВулиця 3 Мая
  У серпні 1911 року місцева газета повідомила, що ательє Юркевича перенесено на 3-го Мая, до кам'яниці Стефана Невґоффа. На першому...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconСпівець селянської бідноти 03. 1882 — 28. 06. 1911) Архип Юхимович Тесленко
  На початку XX століття в своїй творчості він прагнув художньо осягнути процеси, що відбувалися на селі, І відображав у своїх творах...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconГордість села макогон Дмитро Якович (1881-1961 рр.) – педагог, український письменник
  «Учительські негаразди» (1911). Як учасник Першої світової війни пише й на цю тему – оповідання «Шпигун». Письменник пише й сатиричні...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconТвори російського художника В. Сєрова в музеях України
  Більшість живописної та графічної спадщини видатного російського художника Валентина Олександровича Сєрова (1865–1911) знаходиться...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconЛ. О. Хомич, доктор пед наук, проф
  Актуальні аспекти модернізації художньо-педагогічної освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Полтава, 21-22...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconПершу збірку видав, коли став студентом. Першу збірку видав, коли став студентом

  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconСборник тезисов 5-7 октября 2011 года г. Белая Церковь, Украина содержание клеточная биология растений
  Шеваль Е. В. Нии физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова,...


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка