Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911Сторінка3/40
Дата конвертації16.03.2018
Розмір7,2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40
Береза Н. Изъ посмертныхъ бумагъ Могилевскаго архієпископа Анатолія Мартиновскаго. 1884, 6, 210—238.

 • Береза К. Записки Преосвя- щеннаго Анастасія, Архієпископа Могилевскаго ( о сельскомъ пра- вославномъ духовенствѣ западнаго края). 1887, 2, 313—338.

 • Берхинъ Іона. Еврейскій документъ о посольствахъ св. Влади- міра для испытанія вѣръ. 1884, 12, 568—585.

 • Борзановскій П. Майскія рекреаціи въ бурсѣ. 1896, 4, 176—

  205.

  1. Бѣляшевсній Н. къ истореи Кіевской Академій Кононъ* Зотовъ въ Кіевской Академій. 1893, 9, 438—439.

  (Д)-

  1. Бѣляшевскій Н. Вызовъ Кіев- скихъ монаховъ и спеваковъ въ со- боръ. 1893, 9, 439;—10, 167. (Д).

  2. Булаковъ Д. Изъ галлереи отжившихъ типовъ. Дмитріево свап- скій иротопопъ Гомоновъ. 1903, 6, 423—455.

  3. Бучневичъ В. Е. колоколъ „Кизикерманъ* 1896, 12, 747—749.  1. В- А. Изъ записной книжки Южно-русскаго священника 1725 г.

  1. 9, 191 — 194

  1. Василенко В. Остат. братствъ и цеховъ въ Полтавщинѣ. 1885, 9, 159—1.71.

  2. Васильевъ Михаилъ. Преданія

  о Лебединскомъ монастырѣ въ селѣ Лебединѣ 1887. 4, 784—788.

  1. В. Г. Договоръ священника съ прихожанами сто лѣтъ назадъ, 1893,

  1. 325. (Д.).

  1. В. Д. Къ малорусскому перево­ду Евангелія 1903, 1, 10—11. (Д).

  2. Вишневскій Д. Изъ быта сту- дентовъ старой Кіевской Академій.

  1. 1. 32—57; 2, 177 -208; 3, 309 —333.

  1. Вишкевскій Д. Средства содер- жанія профессоровъ Кіевской Акаде­мій въ первой половинѣ XVIII вѣка.

  1. 6, 79—86. (Д).

  1. Вишневскій Д. Искра Гавріилъ монахъ ритор^ч. учитель Черниг. кол- легіума и его столкновеніе съ пре- фектомъ Кіевской Академій Гео- ргіемъ Донисскимъ 1897, 9, 60—67. (Д)-

  2. Вишневскій Д. Екатерины ца­рицы письмо къ Кіевскому Митропо­литу Іоасафу Кроковскому 1902, 5, 86, (Д).

  3. Вишневскій К. Общее направ- леніе обоазованія въ Кіевской Ака­демій въ первой половинѣ XVIII вѣ-

  1. 2, 179—200.

  1. В—ій Д. К. Случай изъ гувер- нерскей жизни (страничка изъ исто­ріи Переяславской Семинаріи за пер­вую половину XVIII вѣка 1895, 1, 6 -9 (Д).

  2. Воспрещеніе воспит. Кіевской Духовной Академій и Семинаріи по- сѣщать Царскій садъ. 1902, 4, 17—

  1. (Д).

  1. Востоковъ А. Жалоба Ромен- скаго духовенства на прототолопа Мартына Самойлова. 1887, 5, 189—-

  195.

  1. ВОСТОКОВЪ А. Актъ избранія Варлаама Ясинскаго архимандритомъ Кіево-Печерскаго Монастыря 1887, 7, 573—576.

  2. В. П. О расширеніи предѣловъ Переяславской Епархіи въ 1756—1757 годахъ 1904, 12-, 146—168. (Д).


  - 12 —

  273 В. С. Гавріила Кіевскаго Митро­полита Пастырская увѣщательная гра­мота. 1902, 5, 95—98. (Д).

  1. V. На пути въ Іерусалимъ (ли- стокъ изъ путевыхъ замѣтокъ 1744 года). 1887, 5, 204—206.

  2. Галонтъ Л. В. Кіевскій Мит- рополитъ Петръ Могила и его отно- шенія къ евреямъ. 1905, 5, 149—152.

  (Д).

  1. Г. Б. Рогачевскій Иванъ, Лох- вицкій протопопъ, и сынъ сотника Данило Забѣла въ Архангельской ссылкѣ въ 1713—1721 г. г. 1902, 6, 333—346.

  2. Гетманскіе Проповѣдники (пи­сьмо Кіевскаго митрополита Тимофея Щербацкаго къ гетману Разумовскому съ посылкой проповѣдника) 1890. 1,

  118—119.

  1. Г. К. Къ исторіи ссылки Луц- каго епископа Діонисія Жабокрицкаго

  1. 4, 1—3. (Д ).

  1. Гл. Л. Къ Исторіи Кіевскихъ женскихъ монастырей 1896, 4, 9—13.

  (Д)-

  1. Голицынъ Н. С. Кн. Почаев- ская Успенская Лавэа въ концѣ ію- ля 1855 года. 1882, 6, 365—380.

  2. Голомбіовскій А. Изъ Кіевс­каго прошлаго (слухъ о намѣреніи правительства .разорить" Межигор- кій монастырь). 1892, 7, 451 — 453.

  (ДО-

  1. Голомбіовскій А. Греческіе епи­скопы самозванцы въ Россіи въ XVIII

  в. 1894, 5, 332—341.

  282. Голоса духовенства объ укра- инскомъ переводѣ Еаангелія 1902, 4,

  1. 23, (Д).

  1. Голубевъ С. Древнія и новыя сказанія о началѣ Кіевской Академій (къ вопросу о томъ, можетъ ли Кіев-

  ская Академія въ 1889 году праздно­вать трехсотлѣтіе своего существо- ванія). 1885, 1, 85—116.

  1. Голубевъ С. Очерки изъ исто­ріи Кіевской духовной Академій за XVIII столѣтіе. 1889, 4, 1—26.

  2. Голубевъ С. Западно-русская церковь при митрополитѣ Петрѣ Мо­гилі. 1898, 1, 1—34; 2, 240—264;

  1. 397—420; 4, 26—50; 5, 202—221.

  1. 309—346.

  1. Г. П. 800 лѣтіе со дня освя- щенія церкви Успенія Пресвятой Бо­городицы въ Кіевской лаврѣ. 1889,

  1. 777—779.

  1. Грамота патріарха Адріана Кіевскому митрополиту Варлааму Ясинскому (по жалэбѣ Кіевскаго вой­та и мѣщанъ на незаконныя нѣкото- рыя распоряженія митрополита) 1885,

  1. 139—144.

  1. Гр. Моз. Гайдамацкія движе- нія XVIII ст. и монахи кіевскихъ мо­настырей 1893, 5, 228—242.

  2. Г—СКІЙ А. Изъ прошлаго Кіе- во-Печерской лавры 1892, 4,126. (Д).

  3. Дабижа Алек<_андръ князь. Малороссійская обитель на Аеонѣ (есть рисунокъ) 1893, 1, 34—40.

  4. Д. В. Кіевскій Митрополитъ Рафаилъ Заборовскій и его мѣры къ исправленію духовенства 1899, 3,397

  • - 423.

  1. Д. Е. Владимиро-Волынскій Мстиславскій соборъ XII в. и пред­стоящее его обновленіе (корреспон- денція „Кіевск. Стар.*) 1886. 4, 837 —839.

  2. Давно забытая древнѣйшая Кіевская святыня 1884, 11,534—541.

  3. Два документа’ по дѣлу пере­дачи Почаевской лавр >і изъ вѣдѣнія


  13 -

  уніатовъ въ відомство православное

  1. 9, 486—502.

  296 Два документа о хозяйствѣ Кіевскихъ монастырей въ половині ХѴіІІ ст. 1883, 8, 719—734.

  1. Два документа къ исторіи 19 февраля 1861 года:

  1. Циркулярное письмо канцелярій оберъ-прокурора Свят. Синода елар- хіальнымъ архіереямъ.

  2. Циркуляръ Кіевскаго, Подоль- скаго и Волынскаго генералъ-губер- натора чиновникамъ земской полиціи, разосланный съ резопюціей митропо­лита духовенству Кіевской епархіи

  1. 3, 132—140. (Д.).

  1. Двѣ записки Дмитрія Ростов- скаго о пріемі и сдачі имъ Елецка- го Черниговскаго монастыря 1882,10, 170—173.

  2. Для исторіи Переяславской бурсы при Епископі Іові Базилеви- чі (1771) 1091, 11, 76—78. (Д.).

  3. Для исторіи церковнаго при­хода 1901, 11, 80—83. (Д.).

  4. Для исторіи церковнаго при­хода 1901, 9, 78—82. (Д.).

  5. Добавка къ заміткі о спискѣ студентовъ Кіевской Академій 1779 г.

  1. 3, 163. (Д.).

  1. Довнаръ-Запольскій М. Къ исторіи Люблинской уніи 1896, 2,

  1. 59. (Д.).

  1. Документы братства при цер­кви св. Николая въ г. Замостьі 1882,

  1. 149—159.

  1. Доманнцній В. Неудачное вінчаніе монаха 1901, 5, 74—75. (Д).

  2. Доманицкій В. Похищеніе священническаго чина вні отечества

  1. 7—8, 15—17.

  1. Доманицкій В. Два указа Ми­трополита Рафаила Заборовскаго

  I (1733 и 1735 г. г.) 1904, 7—8,7—10.

  ! (ДО-  і 308. Дриженко А. Старинная цер­ковная утварь въ с. Позникахъ Лох- вицкаго уізда 1903, 9, 102—104. (Д.).

  ! 309. Дурново Н. Холмская Русь и причины отпгденія отъ православія 1905, 7—8, 66—69. (Д.).

  1. ДЬЯЧКИ старой Малороссіи

  1. И, 38. (Д.).

  1. Е. А. Архіерейскій иодарокъ

  1. 12, 129—135.

  1. Европейскій баптизмъ-родона- чальникъ малорусской штунды 1885,

  1. 639—650.

  1. Егоровъ Іоаннъ. Синодикъ, пи- сапный съ 1734 по 1813 г. 1903, 113—114. (Д.).

  2. Егоровъ Иванъ. Оригинальная доставка церковнаго когіокола 1905,

  1. 226--230. (Д.).

  1. Егоровъ Н. Страничка изъ жи­зни духовенства въ старой малорос­сіи (село Курень, Конот. у.) 1904, 10, 16—20 (Д.).

  2. Ефименко П. Братство и со­юзы нищихъ 1883, 9—10, 312—317.

  3. Ефименко П. Присяга духо­венства 1884, 5, 151—-153.

  4. Заботы о брачныхъ союзахъ юношей духовнаго званія 1899, 12,

  1. (Д.).

  1. Заказъ Московскаго правитель­ства Кіево-печерской типографіи въ 1669 г. 1896, 6, 73—79. (Д.).

  2. ЗалѢсскІЙ Аполинарій. Южно- русскіе священники, отыскивающіе права дворянстна 1885, 5, 175—179.

  3. Запрещеніе протопопамъ и на- мѣстникаиъ брать съ приходскихъ священниковъ „ралціевыя деньги.

  1. 12, 139 (Д.).

  1. Ивановъ П. Переселеніе за- штатныхъ церковниковъ въ Новорос-


  14 —

  сію при Екатеринѣ II 1891, 5, 288—
  297.


  1. ИЗЪ исторіи Кіевской Акаде-
   мій
   (В. Серебренниконъ Кіевск. ак-я
   съ половины XVIII в. до преобразов.
   въ 1819 г.) 1897, 12, 351—369. ,

  2. Историческая святыня (крестъ
   Розумовскаго) 1902, 2, 107—108 (Д.).

  3. Канганииъ И. Къ исторіи Кіе-
   во-Печерской Лаерской типографіи
   1894, 8, 276—278. (Д.).


  4. Камаиинъ и. Борисоглѣбская школа 1895, 10, 10. (Д.).

  5. Камаиинъ И. Изъ Помянника Кіево-Софійскаго собора 1897, 10, 7—9 (Д.).

  6. Камаиинъ. Склепы въ Вели­кой Лаврской церкви 1895, 10, 9- 10.

  (ДО-

  320. Камаиинъ И. Черты изъ быта духовенства XVIII в. 1896, 1, 16—18-

  (ДО.  1. Каневская соборная церковь

  1. 5, 79—81. (Д.).

  1. Китицынъ П. Свяшенникъ, пре­данный суду за возмущеніе кресть- янъ гр. Разумовскаго 1902, 7—8, 4—6.

  (ДО-

  1. Ківво Братскаго монастыря дача Церковщина 1899, 6, 174—175.

  (ДО-

  1. ИІево-ГІечерская Лавра въ ея прошедщемъ и нынѣшнемъ состояніи

  1. 5, 7, 8, 10, 11, 26—43, 293—

  1. 386—409, 613—618, 252—264, 500—519.

  1. К—ій Ѳ. Индульгенція 1892,

  1. 293—294. (Д.).

  365. Клебановскій П. Богуславскій монастырь и его тяжелые дни (1808 —1860 г.) 1892, 8, 217—224.

  1. К. 0. „Писанный крестъ" 1887 И, 585—586.

  і

  І

  I

  1

  337 Коваленко Гр. Грамота св. Ѳе- одосія, архієпископа Черниговскаго. 1905, 5, 158—159 (Д.).

  1. Кому въ дѣйствительяости принадлежитъ проэктъ объ уничю- женіи сословности духовенства въ ю.

  з. краѣ 1900, 11, 69—71. (Д.).

  1. Контратъ на постройку цер­кви конца XVIII вѣка 1884, 3, 422—

  424.

  1. Короленко В. Договоръ мо­настыря со снѣцаремъ (1720) 1906, 7—8, 71—74. (Д.).

  2. Кравченко К. О ново откры- томъ славянскомъ богѣ Раѣ 1886. 9, 163—171.

  3. Крыжановскій Є. Замітка на замітку о Почаевской Лаврі 1882,

  1. 373-382.

  1. Кудринскій Ѳ. Возсоединеніе уніатовъ въ м. Ратномъ Волынской губ. въ 1838 г. 1892, 3, 409—438.

  2. Кудринскій Ѳ. Судьба Экзар­ха Никифора въ зап. Россіи 1895, 6, 399—419; 7, 1—19.

  3. Кудринскій Ѳ. Діло о при- тісненіи - православныхъ священни- ковъ со стороны польскаго пана ('при Георгій Конисскомъ) 1898,7—В, 14—

  1. (Д).

  1. К—тъ В. Давнишняя справ­ка о крестномъ ході въ г. Березень.

  1. 3, 581—583.

  1. Къ бытовой исторіи малорус- скихъ монастырей 1901, 2, 74—75. (Д.).

  2. Къ изданію Евангелія на укра- инскомъ языкі. 1906. 3—4. 90—91.

  (ДО-

  1. Къ исюріи быта сельскаго ду­ховенства въ Подоліи 1897,9,67—70.

  (ДО-

  1. Къ исторіи старыхъ обычаевъ, братствъ и колядъ на Волыни (Ре-


  15 —

  золюціи Модеста, архіеп. Волынскаго 1890—1891). 1901, 10, 15—18. (Д).

  1. Нъ исторіи Южно-Русскихъ братствъ (Основаніе церкви и брат- ! ства при ней въ м. Срібномъ Полт. I губ. Прилукскаго уѣзда). 1886, 9, 183 1 —191.

  2. Ь. Объ имени святителя не­тлінно почивающего ві. Нѣжинскомъ Благовѣщенскомъ монастырѣ. 1887, 5, 185—189.

  3. Ь. По Пирятинскому уѣзду (кое-что изъ прежней жизни лѣвобе- режнаго священства). 1887, 4, 790—

  794.

  1. Л. А. Еще свѣдѣніяо .дикомъ попѣ". 1887, 11, 577—580.

  2. Л. А. Къ исторіи Кіевскаго Паломничества. 1890, 9, 476—497.

  3. Л. А. Къ исторіи церквей го­рода Остра. 1891, 11, 299—300.

  1. Лашкевичъ Ал. Кіевскій пе- щерникъ ХѴШ ст. (подвижникъ Коси- фей). 1884, 7, 541—543.

  2. ЛВЪ П. Многолѣтіе, возгла­шенное въ Кіевѣ въ началі ХѴШ ст.

  1. 7, 545—546.

  1. Л—въ П. Баптизмъ, или штун- да, въ Кіевской губерній. 1885, 3. 491—518.

  2. ЛВЪ П. Еще одна изъ древ- нѣйшихъ церквей, въ Кіевѣ. 1887,

  1. 779—782.

  1. ЛВЪ П. Матеріали для исто­ріи возникновенія и распространенія штунды въ Россіи. 1884, 10, 304—

  320.

  1. Лебедевъ Амф. О борьбѣ ду- ховныхъ властей въ бывшей епархіи Бѣлгородской съ суевѣріями .1890, 1, 21.

  2. Левициій 0. Южнорусскіе архіе- реи въ XVI—XVII в. 1882. 1, 49— 100.

  1. Левицкій Ор. Социніанство въ Польшѣ и Юго-Западной Руси. 1882,

  1. 5, 6. 25—57; 193—224; 401—432.

  1. Левицкій 0. Основныя черты внутренняго строя западно-русской церкви въ XVI и XVII в.в. 1884, 8, 627—654.

  2. ЛевИЦКІЙ Ор. Кандидатъ на священство изъ „Шкурниковъ'. 1904,

  1. 104—113.

  1. Левицкій О. Украинское Еван- геліе. 1905, 10, ЗО. (Д).

  2. Левицкій Памфилъ Прошлое Пе- реяславскаго духовнаго училища (быв­шей Переяславской семинаріи) 1889,

  1. 424—444.

  1. Леоиидъ Архим. Келейный лѣ- чебникъ преосвященнаго Варлаама Линицкаго 1890, 11, 326.

  2. Лилеевъ М. Изъ начальной исторіи раскола въ Стародубьѣ. 1889,

  1. 9, 376—401; 597—614.

  1. ЛИПКОВСКІЙ В. прот. Дѣло о суевѣріи священника (1805). 1901,

  1. 329—345.

  1. Личковъ Л. О посылкѣ межи- горскихъ монаховъ въ Сѣчь въ 1770 г.

  1. 1, 6. (Д).

  1. Личковъ Л. О зачисленіи „чер- ногорскаго шляхетства молодыхъ лю­дей" въ студенты Кіевской академій въ 1757 г. 1901, 1, 6—7. (Д).

  2. Л—ій. Къ исторіи учрежденія семинаріи въ Переяславі. 1888. 1—3, 35—36—39.

  3. Л. М. Къ Характеристик рус­ской церковно-бытовой жизни въ пер­вой трети XIX віка. 1904, 12, 408— 443.


  4. Каталог: library
   library -> Біографія: Максим Рильський
   library -> Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2015 року
   library -> Бюлетень нових надходжень літератури
   library -> Бюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 року
   library -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
   library -> Д21 Дахно, І. І. Ділова кар'єра [Текст] : навч посіб. / І. І. Дахно. – К. Цул, 2011. – 528 с. У книзі розглядаються різноманітні аспекти ділової кар'єри на всіх її етапах
   library -> Програма та плани семінарських занять з курсу "історія держави І права зарубіжних країн"
   library -> Книга буде цікава професіоналам-кінознавцям, кіноредакторам телекомпаній, студентам кінофакультетів І всім, хто цікавиться кінематографом


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

  Схожі:

  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconПедагогічна та просвітницька діяльність павла гнатовича житецького (1837-1911)

  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 icon09 Ісаченко В. П
  Життєві детермінанти становлення педагогічного світогляду п. Житецького (1837–1911)
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconВчитель фізики : Довбня О. В
  Отримавши ці експериментальні дані було абсолютно природно Резерфордові розглядати планетарну модель атома (моделі Резерфорда 1911...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconВулиця 3 Мая
  У серпні 1911 року місцева газета повідомила, що ательє Юркевича перенесено на 3-го Мая, до кам'яниці Стефана Невґоффа. На першому...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconСпівець селянської бідноти 03. 1882 — 28. 06. 1911) Архип Юхимович Тесленко
  На початку XX століття в своїй творчості він прагнув художньо осягнути процеси, що відбувалися на селі, І відображав у своїх творах...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconГордість села макогон Дмитро Якович (1881-1961 рр.) – педагог, український письменник
  «Учительські негаразди» (1911). Як учасник Першої світової війни пише й на цю тему – оповідання «Шпигун». Письменник пише й сатиричні...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconТвори російського художника В. Сєрова в музеях України
  Більшість живописної та графічної спадщини видатного російського художника Валентина Олександровича Сєрова (1865–1911) знаходиться...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconЛ. О. Хомич, доктор пед наук, проф
  Актуальні аспекти модернізації художньо-педагогічної освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Полтава, 21-22...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconПершу збірку видав, коли став студентом. Першу збірку видав, коли став студентом

  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconСборник тезисов 5-7 октября 2011 года г. Белая Церковь, Украина содержание клеточная биология растений
  Шеваль Е. В. Нии физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова,...


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка