Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911Сторінка34/40
Дата конвертації16.03.2018
Розмір7,2 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   40
ведь. Осинни квит-

кы. Одесса 1903 г. ц. 20 к. С. Е-мовъ. 1904, 5, 90—94.

 1. Полевой П. Русская исторія для мужскихъ среднихъ учебныхъ за­веденій. Курсъ систематически. СПБ. 1890 г. П. Г. 1890, 9, 515—519.

 2. Полевой П: Русская исторія. Курсъ элементарный. СПБ. 1892 г. П. Г. 1892 11, 305—309.

 3. Роіек ^Ъапп. ^зерЬ'з КеізеппасЬ Саіігіеп. СгегпоѵКі. 1895. Н. М. 1897, 1, 24—26.

 4. Поликарпов*. Краткое опи- саніе изслѣдованія рѣки Днѣпра отъ Смоленска до Лимана, произведен- наго днѣпровскою описной партією въ 1875—1883 г, СПБ. А. Л. 1889, 2. 532—533.

 5. РбІШаПП. N. Веіігад гиг аНе5Іеп СезсЬісМе сіез Козакеп іишз. МйпсЬеп. 1888. И. Л—ко. 1889, 5—

 1. 663—666.

 1. ПолницкіЙ А. Историческая записка объ открыт! и Елисаветград- скихъ духовныхъ училищъ. Одесса

 1. г. А. Степовичъ. 1891, 2, 360— 361.

 1. Полное собраніе русскихъ лѣтописей. Томъ шестнадцатый. Літо­писний сборникъ, именуемый лѣто- писью Авраамки. СПБ. 1889 г. П. Г-

 1. 5, 391—394.

 1. Полтавсиій адресъ-календарь на 1887 г., составленный подъ ре- дакціей секретаря полт. губер. статист, комит. Д. А. Трощинскаго. Н. Н. Ба- кай. 1887, 3, 545—550.

 2. Полтавской губерній къ оцѣнкѣ земель материалы. Вып. 1— 15. СПБ. 1889—1882 г. А. 1893, 2, 397—398.

 3. Полтавсиой ученой архивной комиссіи труды. Вып. IV. Полтава


169 —

1907 ц. 75 к. Д. Д. 1907, 10, 132— 134.

 1. ПОЛЮЙ і. Нові і перемінні зьвізди. У Відні 1905. В. Н—ко. 1905,

 1. 100—102.

 1. Пономаревъ С. Земляки (достопамятные уроженцы Чернигов­ской земли). Черниг. 1898 Шугуровъ.

 1. 10 27—36.

 1. Полно Иванъ. Терскіе казаки съ старо-древнихъ временъ. Истори­чески очеркъ. вып. I. Гребенское войско. СПБ. 1880. В. А. 1882, 2, 401—404.

 2. Поплавсній В. и А. Лященко. Повторительный курсъ русской ис­торіи (отъ Владимира св. до Іоанна IV) Житомиръ. П. Голубовскій. 1888,

 1. 65—67.

 1. По ПОВОДУ 25 лѣтія „Фило- логическихъ записокъ*. Н. С. 1882,

 1. 586—588.

 1. ПОПОВЪ А. Н. Вторая учеб­ная екскурсія Симферопольской муж­ской гимназіи въ Бахчи-сарай и ею окрестности. Симферополь 1888 г. Н. Б. 1889, 3, 762—764.

 2. ПОПОВЪ И. Жизнь А. С. Ии- щевича, имъ самимъ описанная 1764

 • 1805 г. Въ трехъ частяхъ. Съ пре дисловіемъ. Москва 1885 г. В. Ястре­бовъ. 1886, 8, 727—731.

 1. ПОПОВЪ И. Извѣстіе о по- хожценіи Симеона Степановича Пиш- чевича. 1731—1785 г. Изд. Имп. об­щества исторіи и древностей Россій- скихъ при московскомъ университетѣ. Москва 1884 г. В. Я. 1884, 10, 321— 328.

 2. ПОСТНННОВЪ В. Южно-русское крестьянское хозяйство М. 1891 г. А. Русовъ. 1892, 3, 504—508.

 3. Потебня А. А. Объясненіе

малорусскихъ и сродныхъ народныхъ пѣсенъ. Варшава 1883г. Ц. Нейман?.

 1. 5, 657—663.

 1. Потебня А. Библіографическіе матеріали для біографій Александра Аѳан. Потебни. В. П. 1893, 1, 186— 187.

 2. Поточный В. Обзоръ украин- с окихъ изданій 1903 г. 1904, 3, 122— 131.

 3. Потто В. А. Кавказская вой на въ отдѣльныхъ очеркахъ, впизо- дахъ, легендахъ и біографіяхъ. СПБ.

 1. г. т. I. вып. 1—4. О. 1887, 6—

 1. 526—528.

 1. Похилевнчъ Лаврентій. Уѣз- ды Кіевскій и Радомысльскій. Стати- стическія и историческія замѣтки о всѣхъ населенныхъ мѣстностяхъ въ втихъ уѣздахъ и съ подробными кар­тами ихъ. Кіевъ 1887 г. И. К. 1888,

 1. 16—17.

 1. Похилевнчъ Лаврентій. Уѣз- ды Кіевскій и Радомысльскій. Стати­стическая и историческія замѣтки о всѣхъ населенныхъ мѣстностяхъ въ этихъ уѣздахъ и съ подробными кар­тами ихъ. Кіевъ 1887 г. Н. В. 1891,

 1. 504—507.

 1. Провідник по виставі краевіи у Львові з особливим оглядом на відділ етнографичний. Н. Ш—въ-

 1. 7—8, 37—42.

 1. Пречистенская ярмарка въ с. Васильевѣ (Яновщинѣ Н. В. Гоголя) Полтав. уѣзда 6—8 сент. 1901 г. Опытъ статист. изслѣд. Полтава 1904 г. Л. С. Л. 1904, 12, 179—180.

 2. Ргге£Іа<1 агсЬеоІодісіпу о^ап с. к. копвепѵаіогуит ротпікоѵ, ога2 Точгаггувіѵа агсЬеоІ. кгаіоѵ. ѵе Ьѵоигіе 2ев2. 1—3. Ьѵбѵ, 1882—

 1. Н. Д. 1885. 1, 167—173.


-- 170 —

 1. Рггешойпік паикоѵу і Шегаскі. Ілѵоѵ. 1896—1898. 3 тома.

 1. 4, 36—40.

 1. ПриходскіЯ фун-душевыя учи­лища въ юго-западномъ краѣ: ихъ' возникновеніе, и средства содержанія. К. 1.900. В. Д. 1901, 1, 30—35.

 2. Программа ‘‘дЛй собиранія этнографическихъ свѣдѣній, состав­ленная при этнографическомъ отдѣлѣ Имп. общества любителей 'естество- знанія,- антропологіи и этнографіи. Москва 1887 г, О. 1887, 12, ' 766— 767. ■

 3. Протопопов!». Св. Владимиръ равнбапостольный кй* К^евскій й всея Руси. Москва 1888 г. П. Голубой- скій. 1888, 8, 53—54.

 4. Прохоровъ В. Матеріали по исторіи русскихъ одеждъ и обста­новки жизни народной, издаваемые по Высочайшему соизеолєнію. СПБ-

 1. г. ц. 15 р. В;’ЙПГЩП2, 4І2*

4238 пругавинъ А. Монастырскія' тюрьмы въ борьбѣ съ сектантствомъ М.’ 1907. С. П—ра. 1907, 6, 356—358

 1. Р*а82уП8кІ А, (гпаіог). Кзіеда ратіеіпісга. 1769—1763 р^гері- заі сі—г. Апіопі І, 1881. Ив. ,Н. 1882, 5, 325—326. ’

 2. ПташицкІН С- Князья Пузы- ны. СПБ. 1899. И. Каманинъ. 1899,'

 1. 33.

ч;■ п п і Г;

 1. Пташицній С. Щорговекая библіотека графа Литавара-ХребтО- вйчъ. М. 1899. И. Каманинъ. -1899,

 1. 94-^95. : -

 1. 242. Ри1а8кѣкьй»Яё^і Згкісе і ро82Цкіѵ/аі)іа ЬізЬгусгпе. Кгакоѵ/ 1889. В* А. 4,889, 1, 267—27%

 1. 243. РИІабкІ Кагітіёті. ' Згкісе

і розгикіѵапіа Ьізіогусгпе. РеІегзЬигд.

 1. А. С. 1898, 1, 30—31.

 1. Путятинъ ГрйфіЛ^ТТвЬеклич- ка альманаховъ и дополнение къ нетмъ (съ 1794—1850 г.) ц. 2 р. 25 к. И. 1894, 3, 590. •; *.,»; »•і. л"'

 2. ПуХальскга И. КатерыИа. Дра­ма перероблено съ „ Ка герыны’" Шев­ченка. Полтава 1903. В. Д. 1903, 11,

 1. -113. .д,- . * V фчгл-Ч

42^6. ПЫПИНЪ. Матеріали для біо­графій А. А. Котляревскаго. 1895, 7—8, 46—47.

*

 1. Пѣтуховъ. Серапіон> Впа-

. ы- *Ѵ Яг>£ ї» Т. Л Н «

димірскій, русскій прогіовѣдйикъ XIII , вѣка. Изслѣдованіе съ прибавленіемъ .поученій* Серапїона по древнѣй- шимъ спйскамъ СПБ. 1888 г. Грлу- бовскій. 1888, 11, 29—36.

 1. Рада, украинскій альманахъ

на 1884 г. Кіевъ 1884 г. Г. 1885, 1,

 1. 176. '

.М & і(8ФПоП

 1. Наййе д*,. ,ип<і Е. Кспід.

Баз ОзЫег (іез Ропіиз. В. Ц.,, 1905.,

 1. 84—85. ,

 1. Радичъ В. Запорожская ста­рина (историч. разскйзив^ивМ. журн. „Всходы)- СПБ. 1900,-В. Д* 1901; 9, 115—116.

 2. Радкевичъ Г. БиблІографич. указатель литературы по' геологіи Гу­берній Кіевскаго округа: Кіевской, Волынской, Подоль&квй,- Черниговской и Полтавской. К’кФЪ 1896. П. А. 1896, 6, 109—110. " ?'

4252 РазСКазІ» о’ св. равноапостоѴіь- номъ князѣ Владимірѣ,' и о крёщёніи русскаго народа М. 1888 г. П. Го­лубовскій. 1888,-Ѵв^ЗІ?^

 1. Рафальсйіи Т. Сборникъ

узаконеній и распЪряжейТи~ 'по зеМ- ,, А ,А мввтоП .К


- 171 —

левладѣнію въ зап. губерніяхъ. 1895',

 1. 123—124.

 1. К.Є£ЄІ V. АпаГесїа Ьугап- ііпо-гиззіса 1891. П. Г. 1892, 8, 281 284.

 2. Кє^ЄЗІЄГ гіосгупсоѵ дгосіи Запоскіедо 1554—1638. иѵѵоѵ 1891,

Н. М. 1891, 12, 492—-496.

 1. Регесты и надписи. Сводъ матеріалові для исторіи евреевъ въ Россіи т. І. О. Л. 1900, 3, 162—166.

 2. Е.еЬ0Г Ьісіоѵа ІесЬа и Ьаіі- сзкусЬ. Маіогизиѵ. Н. С. 1892, 1, 163—164.

 3. Рогова И. 0. Богданъ Хмель- ницкій. Историческая повѣсть для юношества. Изд. А. Ф. ДевріенаСПБ. 1888 г. О. Л. 1889, 2, 521—526.

 4. Родникъ, журналъ для дѣтей. Іюль 1888 годэ. Въ память 900 лѣтія крещенія Руси. П. Голубовскій. 1888,

 1. 55—61.

 1. Родословная князей Свято- полкъ на Четвертнѣ Четвертинскихъ. Жит. 1892. Щербина. 1894, 12, 509.

 2. Рождественскій А. свящ. Южно-русскій штунпизмъ. ИзслЬдо- ваніе СПБ. 1889 г. Съ указаніемъ именъ Н. М. 1890, 3, 559—567.

 3. Романовъ Е. Р. Бѣлорусскій сборникъ. Сказки. Витебскъ 1887 г. Хр. Ящуржинскій. 1888, 12, 77—82.

 4. Романовъ В. свящ. Объ изу- ченіи нашей церковной старины. Полт. 1900 г. Н. Б. 1901, 5, 103— 105.

 5. КОСИШЬ Коіка Иаикоѵедо Тагпороізкіедо га гок. 1892—1893. Е. К. 1896, 5, 69—72.

 6. КОбЯПІк Коіка паикоѵечо Та^поро15кіе^о га гок 1895. Тагпороі

 1. А. Л. 1896, 11, 62—64.

 1. Р. С. Кіевъ и его прошлое. Херсонъ. 1888 г. И. Ж. 1888, 8,50— 51.

 2. Рубинштейнъ С. г Хронологи- * ческій указатель указовъиправитель- ственныхъ распоряженій по губерніямъ западной Россіи, Бѣлоруссіи Мало­россіи, за 240 лѣтъ, съ 1652 по 1892 г. 1894, 9, 467—468.

 3. К.1іЬгі1ф1І8 диіііаите. Рейх, ѵоуаде еп Азіе ап ХПІ-е зіесіе епѵо- уё сіе Заіпі Соиіз еі Магсо Роіо шаг- сЬапсі ѵепШеп Рагіз ре1аді»ѵе 1888. П. Голубовскій. 1889, 2, 530—531._

 4. Руданьского (^тепэнэ твори т. I. Кіевъ 1902. А. " Й. 1.903, 1. 38 —44.

 5. Румянцевъ Е- графъ. (Пись­ма графин. Е. М. Румянцевой к> ея мужу граф, П. А. Румянцеву-Задунай- скому 1762—1779 г.) Изд. графъ ,Д.

А. Толстой. И. Житецкій. 1888, 10, 183—192.

 1. Рунневичъ С. Матеріалы для исторіи Минской епархіи,., Минскъ

 1. г. Н. В. 1893, 7, 148—149.

 1. Русиновъ В. Неспэдивана ха­лепа. Драма въ II діяхъ. Полтава 1901 г. ц. 15 коп. В. Д.; • 1,901, 12, 183—185.

 2. Русиновъ В. Прыхожа. Сйе- < на въ І дій. Переклавъ '» гіёреробывъ зъ сочиненія Н. В. Гоголя „Лакейская'* Полтава 1901 г. ц. 5 к. В. Д. 1901,

 1. 183—185. .Г « умг.чЧ

 1. Русовъ С. Малорусскія жен^ шины XV.—XVII вѣка. В. Н. 1904,

 1. 43—44.

 1. Русская историческая бібліо­тека, издаваемая археографии. комис- сіей, томъ 8-й СПБ. 1884 г. О. Л.-

 1. 10, 328—ЗЗО.К ,

 1. Русская в&енная сила. Очеркъ


172 —

развитія выдающихся военныхъ собы­тий отъ начала Руси до нашихъ дней. Сост. обществомъ офицеровъ гене- ральнаго штаба въ Москвѣ 1—II 141. Вып. I. До-Монгопьскій періодъ М. 1888 г. П. Голубовскій. 1888, 10, 22 —25.

 1. Русская историческая библіо- тека, издаваемая археографической комиссіей т. VII. Памятники полеми­ческой литературы въ западной Ру­си кн. 2. СПБ. 1882 г. И. Новицкій.

 1. 11, 481—484.

 1. РусскіЙ Антропологическій Журкалъ СПБ. 1901.1902,2,141—142.

 2. Русскимъ матерямъ, сборникъ въ пользу пострадавшихъ отъ цынги и тифа въ Воронежской губ. М. 1892 г. ц. 1 р. А. С. 1894, 2, 352—353.

 3. Русснія древности въ памят- никахъ искусства, издаваемая гр. К. Толстымъ и Н. Кондаковымъ. Вып. V. Курганы, древности и клады до- монгольск. періода. Щербина В. 1897, 5, 77—83.

 4. Русснія лѣтописи: 1) Літо­писець патр. Никифора, 2) Лѣтопи- сецъ Переяславля Суздальскаго, 3) Хроника Русская. Н. Т. 1899. 5, 100.

 5. КдіІОѴвкІ Тасіеизг. Кіезкі еіетепїагпе даіісуі (І-лѵоѵ 1890) Н. М.

 1. 10, 168—170.

 1. КисЪ Каїепсіагг епсукіо- редусгпу па 1889 гок. Варшава 1889 г. И. Новицкій. 1889, 8, 566—574.

 2. Рыльсиій Т. Про Херсонськи заробиткы. Выдавныцтво , Викъ*П-скій М. 1905, 5, 121—122.

 3. Рѣдииѵ Харьковъ, какъ центръ художественнаго образовачія юга Рос­сіи. Хар. 1894 г. Н. Ш—въ. 1894, 5, 375—380.

 4. Рѣпинъ И. Е. Русскіе худож­ники Н. Ш. 1895, 4, 31—36.

 1. Рѣпинъ И. Альбомъ картинъ и рисунковъ. Н. Ш. 1898, 10, 23—24,

 2. 8а\Ѵ83уП8ку Н. ВіЫіо- дгаііа Нізїогуі Роїзкіе]'. Сгезс 1. Ьѵоѵ

 1. Любовичъ Н. 1893, 10, 173—■ 176.

 1. 8а<1ок Вагасг. Ѵ/іасІото5: о таїаггасЬ ЬагуІііапзкісЬ И. Н. 1882,

 1. 323—324.

 1. Салтынъ Романсній Юл. Вѣ-

нецъ славянскихъ по»товъ. Сборникъ памятниковъ поэзіи славянская ми­ра т. І. Слово о полку Игоря древне- славянская (?) поэма XII в. съ пере­водами: на русскій (новорусскій?), чешскій, польскій. Лььовъ (30—140 стр.) А. Степовичъ. 1889,2,527—528.

 1. Самоквасовъ Д. Я. Исторія русскаго права. Вып. 2 й. Происхо­ждение русскихъ славянъ. Варшава

 1. г. М. 1884, 11, 507—512.

 1. Салуновъ А. Витебская Ста­рина. Витебскъ 1883 г. В. И. 1883, 9—10, 287—290.

 2. Салуновъ А. Витебская Ста­рина, т. IV. Витебскъ 1885 г. И. Ка­манинъ. 1886, 4, 786—789.

 3. Салуновъ А. Витебская ста­рина, т. V. Матеріали для исторіи Полоцкой єпархій ч. I. Витебскъ

 1. і. Н. Петровъ. 1889, 5—6, 654 —656.

 1. Сатаныньська помета, драма въ 4 діяхъ нотами дпя спививъ) соч. Михновскаго. В. Д. 1901, 11,

112—115.

 1. Сборникъ Имп. Русскаго Гео- графическаго общества т. 40 СПБ.

 1. П. Голубовскій. 1884, 9, 148— 151.

 1. Сбориикъ Императорскаго Русскаго историческаго общества, т.


173 —

 1. СПБ. 1885 г. И. Каманинъ. 1885,

 1. 701—706.

 1. Сборникъ Имп. Русскаго исто- рическаго общества т. 47. СПБ. 1885 г. И. Каманинъ. 1885, 9, 145—148.

 2. Сборникъ Императорскаго Русскаго историческаго общества т.

 1. й СПБ. 1886 г. В. Н. 1887, 8, 745—750.

 1. Сборнинъ Имп. Русскаго исто­рическаго общества т. 68. СПБ. 1889 г. Д. И. Багалѣй. 1891, 6, 490—499.

 2. Сборнинъ Импер. Рус. исто­рическаго общества т. 93. СПБ. 1894. Ястребовъ 1894, 11, 320—323.

 3. Сборнинъ Имп. Рус. истори­ческаго общества т. 55—101. Прото­колы Верховнаго тайнаго совѣта Н. Василенко. 1900, 9, 101—121.

 4. Сборникъ историческихъ ма­теріалові извлеченныхъ изъ архива собственной Е. И. В. канцелярій Вып.

 1. СПБ. 1889 г. Д. И. Багалѣй. 1891,

 1. 169—171.

 1. Сборнинъ историческихъ ма- теріаловъ, извлеченныхъ изъ древ- нихъ актовыхъ книгъ Кіевскаго цен- тральнаго архива при у--тѣсв. Вла­димира И. Каманинымъ и М. Исто­миными К. 1890 г. Я. III. 1890, 11, 349—354.

 2. Сборнинъ лѣтописей, относя­щихся къ исторіи южной и западной Россіи, изд. комигсіею для раэбора древнихъ актовъ, состоящей при Кіев- скомъ, Подольском!,, Волынскомъ ге* нералъ-губернаторѣ. Кіевъ 1888 г. И. Новицкій. 18^0, 3, 568 -571.

 3. СборНИКЪ малорусской орна­ментики. 1882, И, 365—367.

 4. Сборникъ матеріаловъ для описанія мѣстностей и племенъ Кав­каза. Изд. управлені» кавказскаго

учебнаго округа. Вып. 6, 1888 г. Вып.

 1. 1889 г. Тифлисъ А. Степовичъ.

 1. 7, 307—309.

 1. Сборнинъ матеріалові для описанія мѣстностей и племенъ Кав­каза (изд. управ. Кавказ, учебн, окру­га) вып. 15 и 16. Тифлисъ 1893 г. Степовичъ А. 1894, 7, 128—132.

 2. Сборникъ отдѣленія русскаго языка и словесности Импер. Академій наукъ томъ 47. Сочин. А. А. Котля­ревскаго т. I. СПБ. 1889 г. А. Сте­повичъ. 1889, 8, 553—556,

 • 4310. Сборникъ отзывовъ библиотеч­ной комиссіи Кіевскаго общ. грамотно­сти о книгахъ для народнаго чтенія. Вып. II к. 1804 г. В. Д. 1904, 12, 184 — 186.

 1. Сборникъ палеографическихъ снимковъ съ древнихъ грамотъ и ак­товъ, хранящихся въ Виленскомъ центральномъ архивѣ и Виленской публичной археографии, комиссіи В.

 1. (1332—1548) Вилька 1884 г. И. Каманинъ. 1885, 2, 357—361.

 1. Сборникъ по хозяйственной статистикѣ Полтавской губ. т. IX. Прилукскій уѣздъ. Полтава 1891. Р.

 1. 3, 510—512.

 1. Сборникъ свѣдѣній по хозяй­ственной статистикѣ Полтавской губ. т. I. Зѣньковскій уѣздъ. ч. 1—2. Пол­тава 1882—83 г. В. Г—ко. 1883, 12, 677—680.

 2. Сборнинъ статистическихъ свѣдѣній по Екатеринославской губер­ній т. II. Бахмутскій уѣздъ. Екатери- нославль 1886 г. Н. С. 1887, 1, 155

 • 157.

 1. Сборникъ топографическихъ свѣдѣній о курганахъ и городищахъ, въ Россіи; Волынская губернія СПБ.

 1. г. Изд. Имп. археологической ко­миссіи. В. Я. 1891, 9, 504—505.


174 -


 1. Каталог: library
  library -> Біографія: Максим Рильський
  library -> Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2015 року
  library -> Бюлетень нових надходжень літератури
  library -> Бюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 року
  library -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
  library -> Д21 Дахно, І. І. Ділова кар'єра [Текст] : навч посіб. / І. І. Дахно. – К. Цул, 2011. – 528 с. У книзі розглядаються різноманітні аспекти ділової кар'єри на всіх її етапах
  library -> Програма та плани семінарських занять з курсу "історія держави І права зарубіжних країн"
  library -> Книга буде цікава професіоналам-кінознавцям, кіноредакторам телекомпаній, студентам кінофакультетів І всім, хто цікавиться кінематографом


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   40

Схожі:

Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconПедагогічна та просвітницька діяльність павла гнатовича житецького (1837-1911)

Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 icon09 Ісаченко В. П
Життєві детермінанти становлення педагогічного світогляду п. Житецького (1837–1911)
Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconВчитель фізики : Довбня О. В
Отримавши ці експериментальні дані було абсолютно природно Резерфордові розглядати планетарну модель атома (моделі Резерфорда 1911...
Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconВулиця 3 Мая
У серпні 1911 року місцева газета повідомила, що ательє Юркевича перенесено на 3-го Мая, до кам'яниці Стефана Невґоффа. На першому...
Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconСпівець селянської бідноти 03. 1882 — 28. 06. 1911) Архип Юхимович Тесленко
На початку XX століття в своїй творчості він прагнув художньо осягнути процеси, що відбувалися на селі, І відображав у своїх творах...
Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconГордість села макогон Дмитро Якович (1881-1961 рр.) – педагог, український письменник
«Учительські негаразди» (1911). Як учасник Першої світової війни пише й на цю тему – оповідання «Шпигун». Письменник пише й сатиричні...
Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconТвори російського художника В. Сєрова в музеях України
Більшість живописної та графічної спадщини видатного російського художника Валентина Олександровича Сєрова (1865–1911) знаходиться...
Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconЛ. О. Хомич, доктор пед наук, проф
Актуальні аспекти модернізації художньо-педагогічної освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Полтава, 21-22...
Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconПершу збірку видав, коли став студентом. Першу збірку видав, коли став студентом

Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconСборник тезисов 5-7 октября 2011 года г. Белая Церковь, Украина содержание клеточная биология растений
Шеваль Е. В. Нии физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка