Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911Сторінка37/40
Дата конвертації16.03.2018
Розмір7,2 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40
Ц—ОВСНІЙ В. Кіевскій поли- технич. институтъ имп. Александра И-го К. 1898. Н. М. 1898, 10, 30. |

 • ЧаЙчениО Васыпь „Зъ на- { роднёго поля" И. Ж. 1888, 4, 23 -24.

 • Чайченко Васыль. Зъ зга- докъ про дитячи лита. Кіевъ 1888 г. И. Ж. 1888, 9, 69—70.

 • Чайновскаго „Мазепа* В Г. 1886, 12, 759—762.

 • Чалый М. К. Жизнь и про- изведенія Тараса Шевченка (сводъ матеріаловъ для его біографій, съ портретомъ). Кіевъ 1882 г. Н. П. 1882, 8, 349—355.

 • Чарнецній Н, Историческія свѣдѣнія о бывшихъ въ м. Шаргородѣ духовной семинаріи и дух. училищѣ.

  1. 5, 103—104.

  1. Саворіб Мизеа Кгаіоѵзіѵі сезкёЬо 1888 г. Выпускъ III—IV. Прага А. Степовичъ. 1889, 9, 794— 796.

  2. ЧаСОПИСЬ Правнича. Мѣсяч- никъ для теорій и практики. Выда- ютъ: д—ръ К. Левицкій, д-—ръ А. Горбачевскій, д—ръ Е. Олесницкій. Рочникъ I, числа 1—4. Львовъ 1889 г. Н. Шугуровъ. 1889, 11. 475—479.

  3. ^аеОрІЗ Мизеа кгаіоѵзіѵі

  4. ЧаСОПИСЬ Правнича В. Д.

  1. 5, 103—104.

  1. СяесЬо\ѵ$кі А. Затиеіз ѵоп Зкггурпа Тѵагсіоѵзкі. Н. М. 1895, 5, 95—99.

  2. Черневъ Н. Замѣтки о древ- нѣйшихъ русскихъ монетахъ СПБ.

  1. г. Н. Б. 1888, 11, 53—55..

  1. Черкасенко С. „В старім гнізді" П—ський Л. 1907, 7—8. 259 —265.

  2. (решу А<І0І£ МуіЬізке Ьуіозсе ІигізкісЬ зегЬоѵ Висіузіп 1893.

  В. П. 1894, 3, 587—588.

  1. Черниговскія Губернскія ВѢ- домости на нынѣшній годъ и новые въ нихъ историко этнографическіе матеріалы. С. 1886, 8, 746—754.

  2. Черниговская памятка. Кар манная справочная книжка на 1894/б г. ц. 75 к. А. Р. 1894, 8, 291—292.

  3. Черннговсная памятка. Кар­манная справочная книжка на 1896/7 г. Черниговъ 1896. А. С. 1897, 4. 37—40.

  4. Черниговская памятка (спра­вочная книжка на 1898/дгодъ) Н. Ш.

  1. 6, 152—156.

  1. Черниговской губ. архивной комиссіи труды 1897—98, вып. 1.

  1. 2, 122—124.

  1. Черниговскаго дворянства ро­дословная книга изд. графа Г. Мило- радовича. СПБ. 1901. А. Л. 1902, 4. 46—54.

  2. Чернышевъ В. Законы и пра­вила русскаго произношенія. Варша­ва 1906. Кр—ський М. 1907, 6, 358 —360.

  3. Чернявсьный М. Донецьки сонеты. Бахмутъ 1898. И. Сіешенко.

  1. 5, 60—65.

  1. Чернявськый М. „Зори*, збир- ныкъ поэзій. У Кыиви 1903. В. Сте- повый. 1903, 7—8, 60—66.

  2. Чернятинское имѣніе въ ли- тинскомъ у., Подольской губ., Кіевъ 1902. Я—чъ 1903, 3, 190—192.

  3. „9евку ы<1“ (чешскій на- родъ. Прага 1891 г.) годъ 1, книга 1.

  А. Степовичъ 1891, 12, 502—504.


  185 —

  1. Чижевскій Николай. Старо- заимочныя земли. Рѣшенія Харьков- скаго окружнаго суда, по искамъ кре- стьянскихъ обществъ въ Харьковской Казенной Палатѣ о старозгимочныхъ земляхъ съ приложеніемъ жалован- ныхъ слободскимъ полкамъ грамотъ и другихъ документовъ. Изд. 1883 г. Багалѣй. 1884, 2, 305—316.

  2. Сізяе\ѵекі Зіапізіаѵ. Кга- коѵѵіасу т. I. В. П. 1895, 10, 29—ЗО.

  3. СЗуПвкІ Е<і\уагс1. ЕІподгаЛс- гпо-зЫузІусгпу гагуз ІісгепЬпозсі і гогсіесіїспіа Іисіпозсі роїзкїеі. Ц. Ней­манъ. 1888, 6, 55—69.

  4. Чистовичъ И. Очеркъ исто­ріи западно-русской церкви, Ч. I СПБ.

  1. г. И. М. 1882, 9, 552—555.

  1. ЧИСТОВИЧЪ И. Очеркъ исторіи западно-русской церкви. Ч. 2. СПБ.

  1. г. И. Малышевскій. 1884, 11, 518—526.

  1. СЗОІСтвкІ А. 2 РГ2Є52ІО- зсі ]егиро1а і окоіісу. Н. М. 1892, 11, 309—310.

  2. Чтенія въ Императорскомъ обществѣ исторіи и древностей рос- сійскихъ при Московскомъ универси- тетѣ. 1884 г. книга 2-я Ѳ. Н. 1885,

  1. 360—361.

  1. ЧтеніЯ въ Императорскомъ обществѣ исторіи и древностей рос- сійскихъ при Московскомъ универси- тетѣ 1888 г. кн. I изд. подъ завѣды- ваніемъ д. чл. Н. А. Попова. Москва

  1. г. И. Каманинъ. 1889, 3, 756 —760.

  1. ЧтвНІЯ въ историческомъ об- ществѣ Нестора лѣтописиа (въ пе­ріоді 1878—1887 г.) книга 2. Издана подъ редакціей д. чл. Н. П. Дашке­вича и А. И. Соболевскаго. Кіевъ

  1. г. И. Каманинъ. 1889, 5—6, 648—654.

  1. ЧтенІЯ въ историческомъ об- ществѣ Нестора лѣтописца кн. 4. Изд. подъ ред. Н. П. Дашкевича. Кіевъ 1889 г. И. Каманинъ. 1889,

  1. 456—461.

  1. ЧтенІЯ въ историческомъ об- ществѣ Нестора лѣтописца кн. 4. Изд. подъ редакц. Н. П. Дашкевича. Кіевъ 1890 г. И. Каманинъ. 1890, 7, 147—

  155.

  1. ЧтеніЯ въ историческомъ об- шествѣ Нестора лѣтописца кн. пятая. Изд. подъ ред. М. Ф. Владимирскаго- Буданова. Кіевъ. 1891, Н. В. 1891,

  1. 138—161.

  1. Чтенія въ историч. Сбщ. Нестора лѣтописпа кн. 6. К. 1892. Я. Ш. 1892, 9, 449—460.

  2. ЧгеніЯ въ Историч. Обше- ствѣ Нестора лѣтописца, книга VII. Е. К. 1895, 3, 133- 136.

  3. ЧтенІЯ въ И:торич. Общ. Нестора лѣтописца. кн. 10. Кіевъ

  1. Н. В- 1896, 5, 58—63.

  1. ЧтеніЯ въ историч. обществѣ Нестора—лѣтоп. кн. 10 и 11. К.

  1. И. Ж. 1898, 10, 25—30.

  1. Чтенія въ историч. обществѣ Нестора лѣтописца, книга XII. К.

  1. Н. В. 1899, 3, 163—171.

  1. ЧтеніЯ въ историческомъ об- ществѣ Нестора лѣтописца. кн. 17 вып. I. Кіевъ 1903, В—ко Н. 1903,

  1. 185- 187.

  1. Чудиновъ А. Н. Русская классная библіотека. Вып. I. Слово

  о полку Игоревѣ ц. 30 к. Вып. 2. Домострой Сильвестровскаго изаода ц. 43. изд. Глазунова. СПБ. 1891 г.

  1. Степовичъ. 1891, 12, 504—505.

  1. Шантръ Э. Палеоэтнологиче- скія изслѣдованія въ южной Руси, особенно же на Кавказѣ въ Крыму.

  1. А. 1882, 11, 360—362.


  186 —

  1. Шараневичъ И. Гальшка, княгиня Острожска, оповѣдане исто- ричне. У Львовѣ 1880 г. Л. 1882, 1, 209—211.

  2. 8гагапіе\ѵіс2 I. і 2асЪа- цеѵісг ]. ''Ѵусіеска <іо 2а1икѵі, На- Іісга і па Кгуіоз. В. А. 1883, 4, 876 —878.

  3. 82агапіе\ѴІС2 І. О Іаіо- різіасЬ і кгопікасЬ гизкісЬ XV и XVI V. В. А. 1883, 1, 176—179.

  4. 8яаг1ом.8кі А. Зїапізіа- \ѵоѵг і роѵ/іаі Зіапіііаѵоѵѵзкі. Н. М.

  1. 4, 174—179.

  1. Шахмато ъ А. А. О началь- номъ кіевскомъ лѣтописнсУмъ сводѣ.

  Н. В. 1898. 1, 22—24.

  1. 8СІ1ЛУЄІ£ЄГ ЬегсЬепіеИ А. ѵ. 2ѵпзсЬеп Оопаи ипсі Каиказіз.

  1. В. Я. 1887, 3, 555—558.

  1. Швенцовъ А. Описаніе Ли- тинскаго у. Подольск, губ. Л. С. Л.

  1. 2, 139—141.

  1. Шевченко Т. Гайдамаки. Из- даніе иллюстрированное художникомъ

  1. Г. Сластеномъ. СПБ. 1886 г. В Г—ко. 1886, 2, 370—375.

  1. Шевченко Т. Г. 1886, 3, 572—582.

  2. ІІІевченно. Альбомъ офортовъ.

  1. Г. 1891, 5, 483—484.

  1. Шевченко. Каталогъ предме- товъ малорусской старины и рідко­стей, коллекцін В. Тарновскаго. К.

  1. Н. III—въ 1893, 6, 531—536.

  1. Шейнъ П. В. Матеріали для изученія быта и языка русскаго на­селеній сѣверо-западнаго края. Т. I.

  ч. I. Бытовая и семейная жизнь бѣлорусса въ обрядахъ и пѣсньхъ. СПБ. 1887. В. К—шъ. 1887, 8, 750— 752.

  1. ШеЙНЪ П. Бытовая и семей­ная жизнь бѣлорусса въ обрядахъ и пѣсняхъ. СПБ. 1890. М. В. 1892, 5, 309—311.

  1. 4595. Шелковъ Н. П. Харьковъ, историко статистическій опытъ Харь­ковъ 1881 г. 1882, 5, 317—319.

  1. Шелковъ К. П. Историческая хронологія Харьковской губ. Харь­ковъ 1882 г. 1883, 2, 416—417.

  2. Шемякинъ В. И. (редакторъ). Приходская Библіотека. Русская зе­мля томъ V. Очерки Малороссіи. СПБ.

  1. г. Н. Ш. 1897, 7—8, ,43—45.

  1. Шемякинъ В. И. Очерки Ма­лороссіи. Приходская библіотека.

  1. 4, 28—29,

  1. Шенронъ В. Ученическіе годы Гоголя. Москза 1887 г. В. Г. 1887,

  1. 561—564.

  1. Шенронъ В. Матеріали для біографій Н. В, Гоголя, т. 1. М. 1892, Пѣтуховъ Е. 1892, 4, 131—139.

  2. Шенронъ В. Матеріали для біографій Гоголя М. 1893. Пѣтухоьъ Е. 1893, 3, 566—570.

  3. Шенронъ. Матеріали дпя біографій Гоголя т. III. Е. Пѣтуховъ.

  1. 4, 27—31.

  1. Шенронъ. Матеріали для біо­графій Гоголя т. 4. М. 1898. Е. П.

  1. 12, 86—88.

  1. Шнльдеръ-Шульднеръ Н. Ю.

  Изъ юго-западнаго края. Современное положеніе и назрѣвшіе вопросы 1896 г

  1. 12, 115—119.

  1. Шимановскій В. Очерки по исторіи нарѣчій. Черты южно-рус- скаго нарѣчія въ XVI—XVII в.в. Варшава 1893. К. М. 1894, 2, 352.

  2. Шимановскій В. Звуковыя и формальныя особенности народныхъ юворовъ Холмской Руси. Обзоръ съ


  - 187 —

  приложеніемъ образцовъ народн. го- воровъ. Варшава 1897 г. К. М. 1897,

  1. 71—74.

  1. Шляпкинъ И. А. Св. Дими- трій Ростовскій и его время (1651— 1709). СПБ. 1891 г. А. Маркевичъ.

  1. 11, 324—333.

  1. ШЛЯПКИНЪ И. Къ исторіи по­лемики между московскими и мало- русскими учеными въ концѣ XVII ст.

  Н. С. 1885, 12, 702—704.

  1. 8СЬІШПЬЄГ£ЄГ Сизіаѵе. IIп Етрегеиг Ъізапііп аи «Ііхіеше эіёсіе МісёрЬоге РЬосаз Рагіз. 1890. В. 1891,

  1. 328—332.

  1. Шмидтъ, Рыльскаго полка штабсъ-капитанъ. Шпола. 1882. И-

  Н. 1882, 11, 363—365.

  1. Шрамченко Н. А. Воспоми­нанія и стихотворенія. Ш—-розъ Н.

  1. 4, 39—46.

  1. Шугуровъ Н. О малорусской одѣ П. Данилевскаго, написанной по случаю нашествія французовъ. 1895, 7—8, 1—4.

  2. бзіфкі. Біе Роіеп ипсі Киї- Ьепеп іп Са1і2іеп. 1882 г. В. А. 1882,

  1. 523—526.

  1. 8сІШІЗе-ваеѵеГШ&5. Иіе

  Козакеп ѵоп КоЬеЦакі. В. П. 1898, 7—8, 37—40.

  1. Шухарутъ. Крачунъ-Коро- чунъ. Н. С. 1887, 1, 161.

  2. Шухевичъ Володимиръ проф. Гуцулыцина. у Львові. Вып. І—IV. 1899—1904. М. Р. 1905, 2, 73—122.

  3. .Щаслывою стежкою* Опо­видання. Выдавныцтво Викъ. П—скій М. 1905, 5, 122—123.

  4. Щегловъ В. Историческая справка о полѣ Полтавскомъ и его настоящихъ памятникахъ. Полтава.

  1. г. Н. В. 1891, 3, 540—542.

  1. Щеголевъ Я. Ворскло, лірна поазія 1883. В. Г—ко. 1884, 1, 151 — 154.

  2. Щербачевъ В. С. Обзоръ табаководства въ Россіи. Малороссія и Туркестанскій Край. 1894. В. Ва­силенко. 1895, 7—8, 47—52.

  3. Щербина Ф. Земельная об­щина, Кубанскихъ козаковъ. Ііоро- нежъ 1889 г. Н. М. 1890, 8, 330— 333.

  4. Щербицкій 0. В. Виленскій Свято-Троицкій монастырь. Вильна

  1. г. И. Каманинъ. 1886, 3, 588 — 592.

  1. Эварннцкій Д. И. Запорожье въ остаткахъ старины и преданіяхъ народа, съ 55 рис. и 7 планами 2 части И. Житецкій. 1888, 11,36—48.

  2. Эварницкій Д. И. Сборникъ матеріаловъ для исторіи запорожскихъ козаковъ СПБ. 1888. И. Ж. 1888, 12, 71—72.

  3. Эварницкій Д. И. Очерки изъ исторіи запорожскихъ козаковъ и но- вороссійскаго края СПБ. 1889 г. И. Ж. 1890, 2, 366—368.

  4. Эварницній Д. И. Публичныя лекцій по археологіи Россіи Ар- Л—нко. 1890, 4, 184—185.

  5. Эварницкій Д. И. Вольности запорожскихъ козаковъ, историко-то- пографическій очеркъ СПБ. 1890 г.

  В. Ястребовъ. 1891, 2, 352—356.

  1. Эварницкій Д. И. По поводу рецензій .Вольности запорожскихъ козаковъ*. 1891, 4, 174—177.

  2. Эварницкій Д. Исторія запо- * рожскихъ козаковъ т. I. СПБ. 1892 г. И. 1894, 3, 589—590.

  3. ЭвариицкІЙ Д. Иванъ Дми- г, тріевичъ Сирко, славный кошевой атаманъ войска запорожскихъ низо-


  выхъ козаковъ СПБ. 1894. А. С—о.

  1. 10, 158—160.

  1. Эварницкій Д. И.Главнѣйшіе моменты изъ исторіи запорожскаго козачества А. Л. 1897, 3, 84—£6.

  2. Эварницкій. Исторія залорож- скихъ козаковъ 1686—1734 т. 3. СПБ.

  1. А. Л 1897, 12, 76—81.

  1. Эварницній Д. И. Халера. Екатеринославъ 1905. Врачъ. 1905, 7—8, 1—5.

  2. Эварницкій Д. И. Малорос- сійскія народныя пѣсни. Даниловъ В.

  1. 7—8, 51—70.

  1. Эйгорнъ Виталій. Книги Львов­ской печати въ Львовѣ въ третью четверть XVIII в. 1895, 5, 101—102.

  2. Эйнгорнь Вит. О малороссій- скихъ переписныхъ книгахъ 1666 г. М. 1895. А. Л. 1897, 4, 32—54.

  3. Этнографическое обозрѣніе кн. I подъ ред. Н. Я. Янчука. Москва

  1. г. Ц. Г. Нейманъ. 1889, 10, 198—204.

  1. Этнографическое обозрѣніе Москва 1889—1890 г. кн. І—VII. В. Я. 1891. 5, 322—327.

  2. Этнографическое обозрѣніе М.

  1. кн. 8—10. Я. Ш. 1892, 2, 350 —357.

  1. Этнографическое обозрѣніе. Кн. И и 12. Я. Ш. 1892,8, 273—281.

  2. Этнографическое обозрѣніе М. 1892. Кн. 13 и 14. Я. Ш. 1893,

  1. 386—397.

  1. Этнографическое обозрѣніе кн. XV, XVI, XVII. В. Я, 1893, 12, 511—515.

  2. Этнографическое обозрѣніе. Кн. XVIII и XIX М. 1893 и 1894. В. Я. 1894, 4, 193—194.

  3. Этнографическое обозрѣніе.

  В. Ястребовъ. 1895, 3, 126—128.

  1. Этнографическое обозрѣніе.

  1. г. 1899, 7, 24—26.

  1. Этнографическое обозрѣніе. 1896—1897. 1899, 9, 122—127.

  2. Этнографічний збірник Львів т. І—V. Доманицкій В. 1899, 12, 148

  • 153.

  1. Юбилейное изданіе на па­мять 300 лѣтія основанія Львовскаго Сгавропигіальнаго братства Я. Г.

  1. 5, 198—200.

  1. ЮДИНЪ П. Къ біографій Шев­ченка Н. М. 1898, 4, 31—33.

  2. ЮЖНЫЙ сборникъ въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая. Одесса

  1. Ц. 2 р. 50 коп. Ястребовъ В.

  1. 7, 133—135.

  1. Юницкій Н. Фундуши и сти пенд. Виленскаго округа, справочное пособіе. Ч. I. Выпускъ первый. Виль­на 1884 г. 1884, 9, 152—154.

  2. Юргевичъ В. Историческій очеркъ пятидесятилѣтія Имп. Одес- скаго общества исторіи и древностей 1830—1889 г. Къ юбилею общества 14 ноября 1889 г. Одесса 1889 г. П. Г. 1889, 6, 571—572.

  3. Яблоновскій Очеркъ исто­ріи Кіево-Могилянской Академій въ связи съ общимъ развитіемъ запад­ной цивилизаціи на Руси. Краковъ 1899—1900. Харламповичъ К. 1902. 7_8‘ 14—69.

  4. Яворницкій Д. Наша доля— Божа воля Д—въ. 1906, 5—6, 1—3.

  5. Яворская П. Марьжа (поэма) Кіевъ 1904. В. Д. 1905, 3, 200—203.

  6. Яворская П. Вирши украинсь- ки. Кіевъ 1904. В. Д. 1905, 3, 200—■ 203.

  7. Яворскій Ю. Изъ этнографи­ческой тетрадки 1830-хъ годовъ. Львовъ 1902. В. Д. 1902, 9, 152.


  189 —

  1. Ягичъ В. АгсЪіѵ ійг зІаѵізсЬе ] РНіІоІодіе. А. С—чъ. 1899, 5, 97—99.

  2. Яковенко. Т. Г. Шевченко, его жизнь и литературная дѣятель- ность (Біограф, очеркъ) изд. Павлен- кова СПБ. 1894 г. А. Л—кій. 1894,

  1. 289—291.


  1. Каталог: library
   library -> Біографія: Максим Рильський
   library -> Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2015 року
   library -> Бюлетень нових надходжень літератури
   library -> Бюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 року
   library -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
   library -> Д21 Дахно, І. І. Ділова кар'єра [Текст] : навч посіб. / І. І. Дахно. – К. Цул, 2011. – 528 с. У книзі розглядаються різноманітні аспекти ділової кар'єри на всіх її етапах
   library -> Програма та плани семінарських занять з курсу "історія держави І права зарубіжних країн"
   library -> Книга буде цікава професіоналам-кінознавцям, кіноредакторам телекомпаній, студентам кінофакультетів І всім, хто цікавиться кінематографом


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40

  Схожі:

  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconПедагогічна та просвітницька діяльність павла гнатовича житецького (1837-1911)

  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 icon09 Ісаченко В. П
  Життєві детермінанти становлення педагогічного світогляду п. Житецького (1837–1911)
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconВчитель фізики : Довбня О. В
  Отримавши ці експериментальні дані було абсолютно природно Резерфордові розглядати планетарну модель атома (моделі Резерфорда 1911...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconВулиця 3 Мая
  У серпні 1911 року місцева газета повідомила, що ательє Юркевича перенесено на 3-го Мая, до кам'яниці Стефана Невґоффа. На першому...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconСпівець селянської бідноти 03. 1882 — 28. 06. 1911) Архип Юхимович Тесленко
  На початку XX століття в своїй творчості він прагнув художньо осягнути процеси, що відбувалися на селі, І відображав у своїх творах...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconГордість села макогон Дмитро Якович (1881-1961 рр.) – педагог, український письменник
  «Учительські негаразди» (1911). Як учасник Першої світової війни пише й на цю тему – оповідання «Шпигун». Письменник пише й сатиричні...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconТвори російського художника В. Сєрова в музеях України
  Більшість живописної та графічної спадщини видатного російського художника Валентина Олександровича Сєрова (1865–1911) знаходиться...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconЛ. О. Хомич, доктор пед наук, проф
  Актуальні аспекти модернізації художньо-педагогічної освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Полтава, 21-22...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconПершу збірку видав, коли став студентом. Першу збірку видав, коли став студентом

  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconСборник тезисов 5-7 октября 2011 года г. Белая Церковь, Украина содержание клеточная биология растений
  Шеваль Е. В. Нии физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова,...


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка