Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911Сторінка6/40
Дата конвертації16.03.2018
Розмір7.2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40
В. Лѣтопись Яна
Юзефовича, какъ источникъ для исто-
ріи Южной Руси. 1887, 11, 529—-536.


 • Антоновичъ В. Грановщина
  (Эпизодъ изъ
  исторіи брацлавской
  украйны). 1888, 1, 2 и 3, 75—93.


 • Антоновичъ В. Нѣсколько дан-
  ныхъ о землевладѣніи въ южной ук-
  райнѣ въ XV ст. 1896, 10, 1—19.


 • Апостола гетмана ходатайство

  о назначеній въ Глуховѣ второго док-
  1902, 2. 88—89. (Д).


  1. А. С. Какой юбилей имѣетъ

  I

  право праздновать г. ГІереяславъ Пол- 1
  тавской
  губерній. 1894, 4, 61—73.

  628 А-СКІЙ А. Сербы въ Кіевѣ,
  1885, 7, 505—511.


  I

  1. Б. О мѣст. Ратно нѣсколько
   данныхъ. 1892, 5, 288—231. (Д).  - 26

  1. Багалѣй Дм. Состояніе поли- ціи въ малороссійскихъ городахъ XVIII

  в, 1882, 8, 379—382.

  1. Багалѣй Дмитрій. Генеральная опись Малороссіи. Эпизодъ изъ дѣя- тельности перваго правителя мало­россіи гр. П. А. Румянцева-Задунай- скаго. 1883, 11, 402—432.

  2. Багалѣй Дмитрій. Займанщи- на въ лѣвобережной украйнѣ XVII и XVIII ст, 1883, 12, 560—592.

  3. Багалѣй Д. И. Дополнительное свѣдѣніе о бывшихъ на Ладожскомъ каналѣ козакахъ. 1884, 10, 357—361.

  4. Багалѣй Д. Наслѣдники запо- рожскихъ земель. 1885, 4, 783—790.

  635 Багалѣй Дмитрій. Къ исторіи Ека­терининской комиссіи для составленія проэкта новаго уложенія. 1885, 9, 1—ЗО*

  1. Багалѣй Д. И. Три черкасскія слободы XVIII в. по современному ихъ описанію 1887. 6—7, 559—566.

  2. Багапѣй Д. И. Колонизація но- вороссійскаго края и первые шаги его по пути культуры. 1889,4,27—55;

  1. 438—484; 6—7, 110 -148.

  1. Багалѣй Дм. Реестр ь заслуги 1 музыки войсковой року 1711 октября.

  1. 11, 296. (Д).

  1. Багалѣй Д. И. Къ исторіи уче- нія о бытѣ славянъ (крит. оцѣнка книги проф. Собѣстіанскаго „Ученіе

  о націон. особ-хъ характера и юри- дич. быта древнихъ славянъ. Харь­кова 1892.) 1899, 10, 70—103; 11. 247—262: 12, 426—437.

  / 640. Бакай Николай. Любопытный сборникъ документовъ въ Гадячѣ.

  1. 12, 735—739. ѵ/ 641. Бакай Николай. Южно-русскій дворянинъ XVIII вѣка. 1885, 4, 717 —742.

  ^ 642. Бакай Николай. Значеніе сель­ской громады въ судебномъ процессѣ конца XVII вѣка. 1886, И, 567—569.

  1. Бакай Нинолай. Поѣздка гет­мана К. Г. Разумовскаго въ Батуринъ и Козелецъ. 1888, 6, 74—75.

  2. Барвинскій В. Очерки изъ исто­ріи общественнаго быта старой Мало- ѵ россіи. 1907, 11—12, 347—368.

  3. Барсуковъ А. Правительствен- ныя печати въ Малороссіи отъ вре- менъ Стефана Баторія до Екатери­ны II (Историческая справка по до- кументамъ архива департамента ге­рольдій). Съ одной таблицей рисун- ковъ. 1887, 9, 90—92.

  4. БарьіМОВЪ А. Харьковскій Вер- теръ (психологическо - юридическій очеркъ изъ Харьковской хроники на­чала тридцатыхъ годовъ). 1883, 5, 49—65.

  5. Безбородка Андрея, старшаго канцеляриста, письмо къ бунчук, то­варишу Григорію Скорутѣ 1736 г.

  1. 1, 15—16. (Д).

  1. Бершадскій С. А. Аврэмъ Езо- фовичъ Ребичковичъ, подскарбій зем- скій, членъ рады великаго княжест­ва Литовскаго. Отрывокъ изъ исторіи внутреннихъ оіношеній Литвы въ на­чалі XVI ст. 1888, 467—499; 10, 69

  • 120; 11, 235—265; 12, 417—458.

  1. Б. И. Царь Максимиліанъ въ ( Ковлѣ. 1887, 12, 798—799.

  2. Бибикова Д. Г. Г. губ. внуши­тельная рѣчь къ Кіевскимъ студен- тамъ въ 1834 году. 1897, 10, 11—12.

  3. Болгары колонисты въ с. Бор- щаговкѣ. 1894, 104—105. (Д).

  4. Борзановскій П. Передъ рефор­мой бурсы (изъ воспоминаній). 1898,

  ! 4, 1—25.

  1. Борисовь В. В. Предостереже- I ніе Д. Г. Бибикова одному изъ рус- I скихъ помѣщиковъ Кіевской губерній.

  : 1882, 9, 575—578.


  27 —

  1. Бориспольснаго мѣйскаго уря­да акты 1612—1699, 1892 (приложе- нія) 4, 5, 6, 7, 10, 12.

  2. БОЦЯНОВСКІЙ Вл, Публичная биб- ліотека въ Житомирі (по поводу ея 25-ти лѣтія). 1891, 8, 254—283.

  3. БѣляшевскІЙ Н. Взятіе и разо­рение запорожской Сѣчи въ маѣ 1709 года. 1896, 5, 36—39. (Д.).

  4. Бѣляшевскій Н. Артиллерійскій музей въ Петербургѣ 1896, 12,75—78.

  (ДО-

  1. Бѣляшевскій Н. Общество из слѣвователей Волыни. 1897, 1, 17—

  1. (Д.).

  1. Бѣляшевскій Н. Расходы Рѣчи Посполитой на козаикихъ Послозъ.

  1. 6, 85—95. (Д.).

  1. Бѣньновскій И. Утѣсненіе Кі- евскихъ мѣщанъ военнымъ постоемъ 1763—64. 1895, 5, 65—70. (Д.).

  2. Бѣньковскій И. Кіевскій обы­ватель грекъ Іотій. (1741—61). 1895,

  1. 8, 4—7. (Д.).

  1. БѢНЬКОВСКІЙ И. Пререканія изъ за формы письменныхъ сноше- ній (1751—53). 1895, 7—8, 7—9 (Д).

  2. Бучневичъ В. Е. Гетьманскій городъ. 1885, 3, 578—580.

  3. Бучневичъ. Пребываніе Карла 711 въ Ромнахъ. 1904, 3, 111 — 113.

  (ДО-

  1. В. А. Желізнякъ. Нѣсколько данныхъ о судьбѣ его послѣ ареста въ Умани. 1882, 12, 564 568.

  2. В. А. Памятники прежнихъ отношеній пасомыхъ къ своему архи­пастырю. (Жалоба, поданная Кіев- скому митрополиту крестьянами села Свиноѣдъ на злоупотребленіе дер- жавца Ивана Быковскаго). 1884, 12, 745—747.

  3. В. А. Къ исторіи возстанія На- ( ли дайка. 1896, 10, 2—5. (Д.). !

  1. Василенко В. Изъ народныхъ воспоминаній объ О. М. Гладкомъ и возвратившихся съ вимъ запорож- цахъ. 1885, 6, 344—350.

  2. Василенко В. По Полтавщині новые историко-статистич. маторіалы.

  1. 5, 311—318. (Д.).

  1. Василенко В. Спорные вопро- сы въ исторіи Золотоноши 1893, 7,

  1. 136. (Д.).

  1. Василенко В. Къ вопросу о призрініи сліпыхъ и всякихъ ни-

  Лдихъ. 1904, 7—8, 131 — 151.

  1. Василенно Н. Къ исторіи ма лорусской исторіо-графіи и мало- русскаго общественнаго строя. (За- мЬтка по поводу статей Мякотина „Прикріпленіе крестьянства лівобе- режной Малороссіи въ XVIII ст. въ Р. Богат. 1894, № 2, 3 и 4). 1894, 11, 242—270, 12, 402—424.

  2. Василенко Н. Первые шаги по введенію положеній 19 февраля 1861 года въ Черниговской губ. 1901, 3, 396—423; 4, 97—125; И, 303—327.

  3. В.—Б. М. Населеніе города Кіева въ 1742. 1888, 4, 1 — 10.

  4. В. Г. Разділъ посполитыхъ въ 1774. 1893, 12, 501—502. (Д.).

  5. В. Д. Походъ козаковъ въ Сів. Рос.сію въ началі XVII в. 1900, 5, 2.59—269.

  6. В. Д. Печатное дѣло въ мало- россіи въ началі XIX віка. 1900, 9, 83—88. (Д.).

  7. В. Д. Къ начальной исторіи Кіевскаго народнаго училища. 1900, 10, 1- 10. (Д.).

  8. В. Д. Къ исторіи торговли въ малороссіи XVIII в. 1904, 11,48—49. (Д.).

  9. В. Д. Подати въ королевстві польскомъ въ 1717 г. 1904. 11,52—53.

  (ДО-


  28 —

  1. В. Д. Цѣна продуктовъ въ Кі- евщинѣ въ 1789 г. 1904, 11, 53—44.

  (ДО-

  1. Венгрженовскій С. Свадьба Ти­моша Хмельницкаго (элизодъ изт исторіи малорусско-молдавскихъ от- ношеній). 1897, 3, 469—493; 5, 26—

  51.

  1. Венгрженовскій Сергѣй. Осно- ваніе и названіе Ольгополя. 1892, 12, 471—472. (Д.).

  ^ 684. Верещинскій Іосифъ. (Кіев- скій бискупъ) Кіевъ триста лѣтъ на задъ. Способъ заселенія новаго Кіе­ва и обороны бывшей столицы Кіев- скаго княжества отъ всякой опастно- сти безъ обремененія Его Величества короля и безъ затрать для короны польской, объясненный господамъ по- сламъ будущаго Краковскаго сейма.

  1. 3, 403—425.

  1. Вишневецкаго Александра кня­зя листъ подданнымъ лоевскаго ста­роства на бортную землю 1587 года.

  1. 1, 14—15. (Д.).

  1. Вишневскій Д. Къ исторіи пе­ревода и свода законовъ, дѣйствовав- шихъ въ Малороссіи. 1896, 7—8, 17— 19 (Д.).

  2. Вишневскій Д. Къ бытовой сторонѣ нашихъ учебныхъ заведеній XVIII в. 1897, 9, 72—73, (Д.).

  3. В— КО Н. Къ вопросу о проис­хождении названія Полтавы. 1903, 4,

  1. 3. (Д.).

  1. Владимирскій-Будановъ М. Ф. Проэкты Кіевской губернской канце­лярій, представленные въ Елисаве- тинскую и Екатерининскую законода- тельныя комиссіи. 1888, 5, 37—43.

  2. Владимирскій-БудановъМ. Пе- редвиженіе южно-русскаго населенія въ эпоху Богдана Хмельницкаго. 1888,

  1. 79—116.

  1. В. М. Полтавскіе цехи въ кон­ці 17 и началѣ 18 в. 1893, 12, 497 -501. (Д.).

  2. В. Н. Глуховская старина, ѵ I 1900, 9, 95—97. (Д.).

  і 693. Воззваніе конфедератові» вое­водства сандомирскаго къ русскому народу (около 1733 г.). 1885,6,263—

  272.

  1. Волынецъ. Новыя открытія въ области древлеволынскаго бытописа- нія 1896, 10,93—109.

  2. Волынецъ. Почадѣвская лѣто- г пись. 1893, 4, 87—106.

  3. Волынская революція 1-ой че­тверти XIX столѣтія (письма надвор- наго совѣтника Опытова къ графинѣ Сторожиловой). 1883, 1, 121 —144; 2, 319—365; 4, 774—828.

  4. Воспреиіеніе гетманомъ Скоро- падскимъ сборовъ на .ралець*. 1885,

  1. 361—364.

  1. ВОСТОКОВЪ А. Къ исторіи пер- ваго крымскаго похода. 1886, 2, 267 —

  278.

  1. Востоковъ А. Козелецкая рада

  1. года. 1887, 2, 269—284.

  1. ВОСТОКОВЪ А. Первыя сноше- нія Богдана Хмельницкаго съ Моск­вой. 1887, 8, 714—744.

  2. Востоковъ А. Нѣжинская рада

  1. года. 1888, 5, 125—139.

  1. ВОСТОКОВЪ А. Судъ и казнь Григорія Самойловича. 1889, 1, 41 —

  63.

  1. ВОСТОКОВЪ А, Изъ прошлаго города Кіева. 1889, 10, 185—190.

  2. ВОСТОКОВЪ А. Судьба Выгов- скихъ и Ивана Нечая 1890, 1, 35 —

  44 отъ редакцій 44—46.

  1. ВОСТОКОВЪ А. Посольство Ша- кловитаго къ Мазепѣ въ 1688 году.

  1. 5, 199—226.


  1. В-ЦКІЙ Н. Очерки дереформен- наго быта въ Поптавскомъ ГІобе- режьи. 1896, 7—8, 113—132.

  2. В. Я. Милыя шалости добраго і стараго времени. 1895, 7—8, 22. ;

  (Д.). і

  ^ 708. В. Я. Кое-что о м. Вчорайше Кіевской губерній Скзирскаго уѣзда.

  1. 7—8, 22—23. (Д.).

  1. Гавришъ В. Десятилѣтіе Ка­невской публичной библіотеки (1878— 1887). 1889, 8, 544—549.

  2. Таланта И. В. Къ исторіи уманокой рѣзни 1768 г. 1895, 11, 209—229.

  3. Г. В. Кіевская публичная биб- ліотека. 1888, 8, 27—31.

  4. Г. В. Придворный бандуристъ вь бѣгахъ. 1888, 10, 21—23.

  5. Г. В. Ученики переяславскихъ славяно-латинскихъ шкопъ въ 1744 году. 1888, 10, 23—26.

  6. Г. В. Племянница Потемкина.

  1. 11, 72—77.

  1. Генеральной канцелярій рас- поряженіе о нарядѣ работниковъ и плотниковъ на постройку козелецка- го дома гр. Алексѣя Разумовскаго 1749 г. 1902, 1, 16—18. (Д.).

  2. Гетманское представительство при русскомъ дворѣ. 1883, 9—10, 317—320.

  3. ГКО В. Французъ-путешествен- никъ на Украинѣ. 1885, 12, 749— 757-

  4. Гл. Л. Списскъ докторовъ ме­дицины изъ Малороссовъ, практико- вавшихъ въ Россіи въ ХѴШ ст. 1896.

  1. 98—103. (Д.).

  1. ГОДОВОЙ доходъ переяславской ратуши и урядниковъ въ нач. XVIII вѣка. 1901, 5, 87—88. (Д.).

  2. Голодъ въ Полтавщинѣ въ

  1833 и 34 году и мѣры, принятыя противъ него. 1886, 11, 580—585.

  1. ГОЛОСЪ запорожскаго депутата въ Всероссійскомъ собраніи депута­тов 1768 г. 1883, 3, 683—687.

  2. Голубевъ С. О началѣ книго- печатанія въ Кіевѣ. 1882, 6, 381—

  400.

  1. Голубовскій П. Болгары и Хо- зары, восточные сосѣди Руси при Владимирѣ св. (Историкс-Этнографи- ческій очеркъ). 1888, 7, 26—68.

  2. Голубовскій П. Новое изслѣро- ваніе о жизни французской королевы Анны Ярославны. 1896, 7—8, 12—16.

  (ДО-

  1. Голубовскій П. Сообщеніе оче­видца о великомъ пожарѣ въ Кіевѣ на Подолѣ 1811 года. 1896, 12, 72—- 75. (Д.).

  2. Голубовскій П. Донскіе козаки на постоѣ въ Кіево-подольскомъ дѣ- вичьемъ училищѣ, 1897, 4, 14 -15. (Д.).

  3. Гірленко В. Кіевъ въ 1799 г. 1885, 3, 581—592.

  4. Горновскій I. Къ исторіи за­селеній и устройства Екатеринослав- ской губерній. 1903, 3,131—135. (Д.).

  5. Городня мѣсто жидотрепанія XVIII в. 1883, 1, 208—210.

  6. Грамота Максима желѣзняка. 1905, 3, 243. (Д.).

  7. Грушевскій М. Волынскій во- просъ 1097—1102 г. 1891, 1,32—55;

  1. 259—272.

  1. Грушевскій М. Барская Око­личная шляхта до конца XVIII вѣка

  1. 2, 260—277.

  1. Грушевскій М. Къ польско- украинскимъ отношеніямъ Галиціи.

  1. 7—8, 174—232.


  ВО

  1. Г-СКІЙ А, Изъ прошлаго Кіева.

  1. 4, 125. (Д.).

  1. Два документа о состояніи ма- лороссійскаго козачества въ полови­ні XVIII ст. 1882, 10, 126—133.

  2. Двѣ записки сенатора Е. Ѳ- фонъ-Брадке, составленный по обре­визовали Херсонской губерній въ 1850—1851 г.г. 1885, 9, 128—138.

  3. Денежное жалованье полковымъ и сотеннымъ урядникамъ и служите­лями 1901, 9, 77. (Д).

  4. Денежныя и натуральный по­винности въ пользу гетмана въ к.

  1. вѣка 1899, 5, 76—77: (Д).

  1. Дешко А, П. О Карпатской Руси (краткій этюдъ). 1887, 11, 537 —548.

  2. Для исторіи кампанейскихъ полксвъ. 1901, 10, 10—12. (Д).

  3. Для исторіи торговли въ ста­рой Малороссіи. 1901,-5, 86—87. (Ц).

  4. Добротворсній Н. Изъ исторіи одного при—Сеймскаго села. 1887, 3. 565—571.

  5. Добротворскій Н. Крестьянскія движенія въ Грайаоронскомъ уѣздѣ Курской губ. въ 1861—62 г.г. 1887, 4, 657—680.

  6. Добротворскій Н. Кудеяровъ Курганъ. 1889, 5—6, 607--609.

  7. Добротворскій Н. Историческая справка о Глушковской суконной фаб­рики 1886, 12, 741—743.

  8. Добротворскій Н. Къ Исторіи Глушковской фабрики 1889, 8, 532.

  9. ДовнарѵЗапольскій М. Жало­ванье запорожцамъ и количество пол- ковъ ихъ до 1648 г. 1896, 2, 53—56.

  (Д).

  1. До исторіи указа 1876 року про заборону українського письмен­ства. 1907. 5, 135—151.

  1. Доманицкій В. Новый доку. ментъ 1604 г. о самозванці. 1899, 1

  1. 13. (Д).

  1. Доманицкій В. Матеріали къ і исторіи Польскаго возстанія 1831 г.

  [ (указы, распоряженія) 1901, 6, 149

  ! 157; 9, 89—94. (Д).

  1. Доманицкій В. Приготовленіе къ встрічѣ Им. Александра 1-го въ Умани 1901, 6. 141—143. (Д).

  2. Доманицкій

   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

  Схожі:

  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconПедагогічна та просвітницька діяльність павла гнатовича житецького (1837-1911)

  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 icon09 Ісаченко В. П
  Життєві детермінанти становлення педагогічного світогляду п. Житецького (1837–1911)
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconВчитель фізики : Довбня О. В
  Отримавши ці експериментальні дані було абсолютно природно Резерфордові розглядати планетарну модель атома (моделі Резерфорда 1911...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconВулиця 3 Мая
  У серпні 1911 року місцева газета повідомила, що ательє Юркевича перенесено на 3-го Мая, до кам'яниці Стефана Невґоффа. На першому...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconСпівець селянської бідноти 03. 1882 — 28. 06. 1911) Архип Юхимович Тесленко
  На початку XX століття в своїй творчості він прагнув художньо осягнути процеси, що відбувалися на селі, І відображав у своїх творах...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconГордість села макогон Дмитро Якович (1881-1961 рр.) – педагог, український письменник
  «Учительські негаразди» (1911). Як учасник Першої світової війни пише й на цю тему – оповідання «Шпигун». Письменник пише й сатиричні...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconТвори російського художника В. Сєрова в музеях України
  Більшість живописної та графічної спадщини видатного російського художника Валентина Олександровича Сєрова (1865–1911) знаходиться...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconЛ. О. Хомич, доктор пед наук, проф
  Актуальні аспекти модернізації художньо-педагогічної освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Полтава, 21-22...
  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconПершу збірку видав, коли став студентом. Першу збірку видав, коли став студентом

  Составлен членами комиссии: И. Ф. Павловским, В. А. Щепотьев ым, А. А. Авойским и студентом Киевского Университета В. Д. Чигринцевым Полтава 1911 1911 iconСборник тезисов 5-7 октября 2011 года г. Белая Церковь, Украина содержание клеточная биология растений
  Шеваль Е. В. Нии физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова,...


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка