Стандарт вищої освіти україни рівень вищої освітиСкачати 365,69 Kb.
Дата конвертації24.10.2017
Розмір365,69 Kb.
#14372ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністр
освіти і науки України

________________ «____»________________20_ р.


ПОГОДЖЕНО

Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

––––––––––––––––

«____»________________20_ р.
СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ__________Другий (магістерський)

(назва рівня вищої освіти)
СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ___________Магістр__________________

(назва ступеня вищої освіти)
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ__________23 Соціальна робота__________________

(шифр та назва галузі знань)
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ________232 Соціальне забезпечення______________

(код та найменування спеціальності)
Видання офіційне

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київ

2016

Стандарт вищої освіти з підготовки бакалаврів за спеціальністю 232 «Соціальне забезпечення» галузі знань 23 «Соціальна робота»

Затверджено та введено у дію Наказом…… від ……………№ …..

Введено вперше

Розробники Стандарту:

Гусак Наталія Євгеніївна — кандидат соціологічних наук, доцент, завідувач кафедри Школа соціальної роботи Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Докаш Віталій Іванович — доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціології філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Шаповалова Тетяна Вікторівна — кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Ярошенко Алла Олександрівна — доктор філософських наук, професор, заступник Декана Факультету соціально-психологічних наук та управління Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
Схвалено рішенням Науково-методичної комісії з охорони здоров’я та соціального забезпечення Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України від…... №…..
Погоджено з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти від ………. № ……….

ІІ Загальна характеристика


Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень


Ступінь вищої освіти

Магістр


Галузь знань

23 Соціальна робота

Спеціальність

232 Соціальне забезпечення

Освітня кваліфікація

Магістр з соціального забезпечення

Кваліфікація в дипломі

Магістр з соціального забезпечення


Опис предметної області

Стандарт орієнтований на процес реалізації науково-дослідної, інноваційної, управлінської та прикладної діяльності, формування здатності розв'язувати складні завдання у сфері підготовки спеціалістів з соціального забезпечення, орієнтує на подальшу фахову самоосвіту.

Цілі навчання полягають у формуванні професіонала в сфері соціального забезпечення, готового до вирішення професійних завдань, збільшення існуючого обсягу знань, застосуванні певних концепцій, теорій та методів для розв’язання наявних проблем.

Соціальне забезпечення – система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків. .Видами соціального забезпечення громадян України є пенсійне забезпечення, забезпечення допомогами, соціальне обслуговування, забезпечення пільгами та перевагами, натуральне забезпечення, компенсації.

Основними принципами соціального забезпечення є: принцип рівних прав і можливостей щодо соціально-економічного забезпечення, принцип комплексного підходу, принцип короткотермінових та довготермінових аспектів забезпечення, принцип адресності, принцип партнерства та добровільності, принцип гуманності, принцип адміністрування та планування соціальної допомоги, принцип контролю та відповідальності, принцип професійної готовності до практичної діяльності, принцип, принцип диференціації, принцип гуманності, принцип на засадах деонтології, принцип партнерства та добровільності.

Серед загальних методів, якими повинен володіти професіонал в сфері соціального забезпечення є такі: загально-управлінські, загально-наукові, наукового дослідження.

Ключовими методами в сфері соціального забезпечення є: соціально-економічні, організаційно-розпорядчі, правові, соціологічно-статистичні, психологічні, діагностичні, метод соціального забезпечення в громаді.Здобувач вищої освіти повинен навчитись використовувати спеціальні програмні продукти та бази даних, які застосовуються у професійній та науковій діяльності.

Академічні права випускників

Навчання за програмою підготовки доктора філософіїІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти

Обсяг освітньої програми бакалавра:


На базі першого (бакалаврського) рівня освіти з обсягом:

 • освітньо-професійної програми – 90-120 кредитів ЄКТС;

 • освітньо-наукової – 120 кредитів ЄКТС.

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на загальні та спеціальні (фахові) компетентності за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти


ІV Перелік компетентностей випускника


Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері соціального забезпечення(соціального захисту) або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов та вимог.

Загальні компетентності

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

 2. Здатність розробляти і управляти проектами

 3. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний рівні

 4. Здатність до усного і письмового професійного спілкування іноземною мовою

 5. Здатність проведення досліджень на професійному рівні.

 6. Здатність ініціювати, планувати та управляти змінами для вдосконалення існуючих та розроблення нових соціальних систем.

 7. Здатність фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту та можливості її використання.

 8. Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність).

 9. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти.

 10. Здатність управляти різними видами комунікацій.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

 1. Здатність до розуміння та використання сучасних теорій, методологій і методів соціальних та інших наук стосовно до завдань фундаментальних і прикладних досліджень у галузі соціального забезпечення.

 2. Здатність планувати та здійснювати соціальних досліджень з метою виявлення й аналізу соціально значимих проблем і факторів досягнення соціального благополуччя різних груп населення.

 3. Здатність організовувати та планувати професійну діяльність у закладах соціальної сфери.

 4. Здатність організовувати роботу з підготовки нормативно-правових документів управління системою соціального захисту.

 5. Здатність розробки і впровадження програм соціального захисту населення.

 6. Здатність оптимізувати процеси прийняття управлінських рішень у вирішенні питань соціально-економічної допомоги мало захищених категорій населення

 7. Здатність здійснювати соціально-правовий захист та представництво інтересів.

 8. Володіння методами комунікації у застосуванні різних форм взаємодії та спільної діяльності.

 9. Здатність до викладання фахових дисциплін з соціального забезпечення у вищих навчальних закладах.

 10. Здатність застосування психолого-педагогічних якостей поведінки магістра з соціального забезпечення

 11. Інформування населення щодо форм, методів та засобів надання соціальної допомоги, пенсійного забезпечення та страхування.

 12. Проведення наукових досліджень в системі соціального захисту населення.
V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти


Результати навчання


 1. Використовувати сучасні теорії, методологію і методи соціальних та інших наук стосовно до завдань фундаментальних та прикладних досліджень у сфері соціального захисту.

 2. Критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела знань щодо соціального забезпечення, формулювати висновки та рекомендації щодо його впровадження.

 3. Організовувати та планувати професійну діяльність у закладах соціальної сфери.

 4. Організовувати роботу з підготовки нормативно-правових документів управління системою соціального захисту.

 5. Розробляти і впроваджувати програми соціального захисту населення.

 6. Приймати управлінські рішення з питань соціально-економічної допомоги мало захищених категорій людей.

 7. Представляти інтереси та здійснювати соціально-правовий захист уразливих верств населення.

 8. Проводити аудит цільового використання коштів передбачених для системи соціального захисту громадян країни.

 9. Формувати та підтримувати цілеспрямовані, професійні взаємини з широким колом людей, представниками різних спільнот і організацій, аргументувати, переконувати, вести конструктивні переговори, результативні бесіди та дискусії, толерантно ставитися до альтернативних думок.

 10. Використовувати педагогічні методи у вирішенні завдань соціального захисту та викладанні дисциплін з соціального забезпечення у навчальних закладах.

 11. Пояснювати та надавати обґрунтовані відповіді населенню щодо форм, методів та засобів надання соціальної допомоги, пенсійного забезпечення та страхування.

 12. Планувати і проводити наукові дослідження в системі соціального захисту населення та висвітлювати їх результати.

 13. Виявляти потреби різних верств населення та розробляти відповідні програми соціального захисту щодо їх вирішення.

 14. Застосовувати інноваційні підходи щодо розв`язання проблем соціального захисту.

 15. Вміти застосовувати соціально-економічні принципи управління.

 16. Аналізувати ефективність реалізації соціально-економічної підтримки населення та здійснювати відповідну корекцію в межах напряму діяльності.

 17. Приймати управлінські рішення та організовувати роботу виконавців.

 18. Здійснювати плановий підхід в розподілі соціально-економічного забезпечення різним категоріям населення.

 19. Визначати можливості конституційного та правового регулювання суспільних відносин, забезпечувати оптимальні моделі соціально-правового супроводу орієнтованих на загальнолюдські цінності.

 20. Розробляти програми навчання та обміну досвідом в системі соціального захисту населення.


VІ Форми атестації здобувачів вищої освіти


Форми атестації здобувачів вищої освіти


Атестація здійснюється у формі публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи.

Вимоги до кваліфікаційної роботи


Кваліфікаційна робота є самостійним дослідженням студента і обов’язково перевіряється на плагіат. Закінчена робота повинна бути оприлюднена у віртуальному середовищі або на офіційному сайті закладу вищої освіти чи його підрозділу.


VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

У ВНЗ повинна функціонувати система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти;

9) інших процедур і заходів.
Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням ВНЗ оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти.

IX. Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти


 1. Закон «Про вищу освіту»: за станом на 20.06.2016 р.[Електронний ресурс]  // Законодавство України.–Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 . – Назва з титул. Екрану.

 2. Международная стандартная классификация образования (МСКО) 2011 [Електронний ресурс] / Інститут статистики ЮНЕСКО, 2013.  – 87 с – Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-ru.pdf.– Назва з титул. екрану.

 3. Національний класифікатор України: Класифікатор професій ДК 003:2010.– К. : Видавництво «Соцінформ», 2010. – 746 с.

 4. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листоп. 2011 р. № 1341 [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п-. – Назва з титул. екрану.

 5. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п . – Назва з титул екрана.

 6. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) [Електронний ресурс]. – К.: ТОВ «ЦС», 2015. – 32 c – Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and- guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf.– Назва з титул екрану

 7. ISCED fields of education and training 2013 (ISCED-F 2013) [Електроннийресурс].– UNESCO Institute for Statistics, 2014.-21p.–Режимдоступу: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf. –Назва з титул. екрану.

Пояснювальна записка


Стандарт вищої освіти є державним нормативним документом, в якому визначається сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за рівнем вищої освіти «магістр» в межах спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» галузі знань 23 «Соціальна робота».

Стандарт використовується для визначення і оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів (наукових установ) і визначає такі вимоги до освітньої програми: • обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття другого ступеня вищої освіти;

 • перелік компетентностей випускника;

 • нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;

 • форми атестації здобувачів вищої освіти;

 • вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

Близько 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю 232 «Соціальне забезпечення» галузі знань «Соціальна робота», визначених цим стандартом вищої освіти. Решта 75% загальних та спеціальних (фахових) компетентностей визначається навчальним закладом. Рекомендованим є вибір спеціальних (фахових, предметних) компетентностей з переліків проекту TUNING (які, проте, не є вичерпними).

Зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 50% яких визначається навчальним закладом та 25% вільного вибору студента, має відповідати таким критеріям: • конкретності та однозначності, що дозволяє чітко окреслити вимоги до здобувача вищої освіти;

 • прогностичності (досягнення мети навчання та професійного працевлаштування);

 • вимірюваності (наявність шкали вимірювання досягнутих результатів навчання та професійної реалізації).

Результати навчання мають співвідноситися з компетентностями. Для забезпечення системності та ідентичності під час опису результатів навчання рекомендовано використовувати одну із визнаних класифікацій, зокрема за авторством Б. Блума.

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК та матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей представлені в Таблицях 1 і 2.


Таблиця 1.Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК


Класифікація компетентностей за НРК

Знання

Уміння

Комунікація

Автономія та відповідальність

Загальні компетентності

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

+

+
+

 1. Здатність розробляти і управляти проектами

+

+

+

+

 1. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний рівні

+


 1. Здатність до усного і письмового професійного спілкування іноземною мовою

+

+

+
 1. Здатність проведення досліджень на професійному рівні

+

+

+

+

 1. Здатність ініціювати, планувати та управляти змінами для вдосконалення існуючих та розроблення нових соціальних систем.

+

+

+

+

 1. Здатність фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту та можливості її використання.

+

+

+

+

 1. Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність)

+

+

+

+

 1. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти.

+

+

+

+

 1. Здатність управляти різнобічною комунікацією.

+

+

+

+

Спеціальні (фахові) компетентності

 1. Здатність до розуміння та використання сучасних теорій, методологій і методів соціальних та інших наук стосовно до завдань фундаментальних і прикладних досліджень у галузі соціальної роботи

+

+

+
 1. Здатність планувати та здійснювати соціальних досліджень з метою виявлення й аналізу соціально значимих проблем і факторів досягнення соціального благополуччя різних груп населення.

+

+

+

+

 1. Здатність організовувати та планувати професійну діяльність у закладах соціальної сфери

+

+

+

+

 1. Здатність організовувати роботу з підготовки нормативно-правових документів управління системою соціального захисту

+

+

+

+

 1. Здатність розробки і впровадження програм соціального захисту населення

+

+

+

+

 1. Здатність оптимізувати процеси прийняття управлінських рішень у вирішенні питань соціально-економічної допомоги мало захищених категорій населення

+

+

+

+

 1. Здатність здійснювати соціально-правовий захист та представництво інтересів

+

+

+

+

 1. Володіння методами комунікації у застосуванні різних форм взаємодії та спільної діяльності

+

+

+
 1. Здатність до викладання фахових дисципліни з соціального забезпечення у навчальних закладах

+

+

+
 1. Здатність застосування психолого-педагогічних якостей поведінки магістра з соціального забезпечення

+

+

+

+

 1. Інформування населення щодо форм, методів та засобів надання соціальної допомоги, пенсійного забезпечення та страхування

+

+

+
 1. Проведення наукових досліджень в системі соціального захисту населення.

+

+

+

+

Таблиця 2Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностейПрограмні результати навчанняІнтегральна компетентність

Компетентності


Загальні компетентності

Спеціальні (фахові) компетентності
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 1. Використовувати сучасні теорії, методологію і методи соціальних та інших наук стосовно до завдань фундаментальних та прикладних досліджень у сфері соціального захисту
+
+

+

+
+

++

+
+

 1. Критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела знань щодо соціального забезпечення, формулювати висновки та рекомендації щодо його впровадження.+

+

+
+

+
+

+
+

+
+


+

 1. Організовувати та планувати професійну діяльність у закладах соціальної сфери.


+

+

+

++
+

+
+

 1. Організовувати роботу з підготовки нормативно-правових документів управління системою соціального захисту.
+

+

+


+

+

+

+


+

++

 1. Розробляти і впроваджувати програми соціального захисту населення.
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+


+

+
++
 1. Приймати управлінські рішення з питань соціально-економічної допомоги мало захищеним категоріям населення.
+

+

+


+
+
+

+

+


+

+

 1. Представляти інтереси та здійснювати соціально-правовий захист уразливих верств населення.+

+

+
+
+

+

+

 1. Проводити аудит цільового використання коштів для систем соціального захисту громадян країни передбачених для системи соціального захисту населення.
+

+

+
+
+
+


++
+


+

 1. Формувати та підтримувати цілеспрямовані, професійні взаємини з широким колом людей, представниками різних спільнот і організацій, аргументувати, переконувати, вести конструктивні переговори, результативні бесіди та дискусії, толерантно ставитися до альтернативних думок.

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+
+
 1. Використовувати педагогічні методи у вирішенні завдань соціального захисту та викладанні дисциплін з соціального забезпечення у навчальних закладах.
+
+

+
+

++

+


 1. Пояснювати та надавати обґрунтовані відповіді населенню щодо форм, методів та засобів надання соціальної допомоги, пенсійного забезпечення та страхування.+

+++
 1. Планувати і проводити наукові дослідження в системі соціального захисту населення та висвітлювати їх результати.
++

+

+

+

+

+
+

+
+


+

 1. Виявляти потреби різних верств населення та розробляти відповідні програми соціального захисту щодо їх вирішення.
+

+

+
+
+
+
+

+

+
++


+

 1. Застосовувати інноваційні підходи до розв’язання проблем соціального захисту.+


+
++


 1. Вміти застосовувати соціально-економічні принципи управління.++


+

+
+ 1. Аналізувати ефективність реалізації соціально-економічної підтримки населення та здійснювати відповідну корекцію в межах напряму діяльності.
+

++
+
+
+

++

+
+

 1. Приймати управлінські рішення та організовувати роботу виконавців.++

++

+
+
+

 1. Здійснювати плановий підхід в розподілі соціально-економічного забезпечення різним категоріям населення.
+

+

+

++

+

+
 1. Визначати можливості конституційного та правового регулювання суспільних відносин, забезпечувати оптимальні моделі соціально-правового супроводу орієнтованих на загальнолюдські цінності.+

+
+


+
 1. Розробляти програми навчання та обміну досвідом в системі соціального захисту населення
+

++
+


+
+
+

+


Каталог: content -> Освіта -> standart -> 2017
content -> Світова Зарубіжна література 10-11 класи Академічний рівень
Освіта -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
Освіта -> Вступні випробування 016 тест із загальної навчальної правничої компетентності час виконання – 60 хвилин Тест складається з трьох частин: секція «Критичне мислення»
Освіта -> Програма профільного спецкурсу з англійської мови " основи ділового спілкування"
2017 -> Шульц Роман Володимирович, декан факультету геоінформаційних систем І управління територіями Київського національного університету будівництва І архітектури, д т. н., професор
2017 -> Стандарт вищої освіти україни проект рівень вищої освіти
2017 -> Стандарт вищої освіти україни проект рівень вищої освіти

Скачати 365,69 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Стандарт вищої освіти україни рівень вищої освіти iconСтандарт вищої освіти україни проект рівень вищої освіти

Стандарт вищої освіти україни рівень вищої освіти iconКандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії, декан агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету
Стандарт вищої освіти україни першого (бакалаврського) рівня освіти ступеня вищої освіти – бакалавр галузі знань – 20 Аграрні науки...
Стандарт вищої освіти україни рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни оперний клас рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр
Робоча програма «Оперний клас» для студентів спеціальності 025 «Музичне мистецтво»
Стандарт вищої освіти україни рівень вищої освіти iconВищої категорії, Відмінник освіти України” знвк №109 м. Запоріжжя Розділові знаки при прямій мові
Редзель Лариса Степанівна, вчитель української мови та літератури вищої категорії, Відмінник освіти України
Стандарт вищої освіти україни рівень вищої освіти iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014
Днз «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу», викладач вищої категорії
Стандарт вищої освіти україни рівень вищої освіти iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії М.І. Степаненко 27 березня 2017 р. Програма
Програма додаткового вступного випробовування з історії філософії для вступників на другий (магістерський) рівень вищої освіти зі...
Стандарт вищої освіти україни рівень вищої освіти iconМетодичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки"Психологія"
Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Стандарт вищої освіти україни рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни основи демографії ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
Підпис голови нмк (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової...
Стандарт вищої освіти україни рівень вищої освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
Підпис голови нмк (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової...
База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка