Становлення та розвиток комунального господарства й комунальноСторінка1/7
Дата конвертації14.04.2017
Розмір1,67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
БІБЛІОТЕКА


До 90-ї річниці заснування Академії


СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Й КОМУНАЛЬНОЇ ОСВІТИ

МІСТА ХАРКОВА
(1873–2012)

Бібліографічний покажчикХарків

ХНАМГ

2012

УДК 016:658.115.3(477.54)

ББК 91.9:65.9(2)441.3(4Укр-4Хар)

С76

Рекомендовано Вченою Радою

Харківської національної академії міського господарства

(Протокол № 1 від 28.08. 2012 р.)

Укладачі:

О. М. Штангей, Т. С. Муханова, О. Ф. Сергієнко


С76


Становлення та розвиток комунального господарства й комунальної освіти міста Харкова (1878–2012 рр.) : бібліогр. покажчик / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. : О. М. Штангей, Т. С. Муханова, О. Ф. Сергієнко. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 118 с.
Бібліографічний покажчик охоплює друковані документи з історії комунального господарства міста Харкова, становлення та розвитку комунальної освіти. Джерела зібрані з 1873 по 2012 рр. Покажчик містить інформацію про довідкові, наукові, навчальні та науково-популярні видання, а також статті з журналів, газет і збірників.

Видання стане в нагоді корисним фахівцям із історії комунального господарства, краєзнавцям, широкому колу читачів.УДК 016:658.115.3(477.54)

ББК 91.9:65.9(2)441.3(4Укр-4Хар)

© ХНАМГ, 2012

ЗМІСТ

Передмова.......……………………………………………………..............................5

Славетна історія шляхом у дев’яносто років............................................................6

РОЗВИТОК КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА м. ХАРКОВА…………....10

Загальні питання ……………..….............................................................10

Кінець ХІХ – початок ХХ сторіччя……………………….....................13

1917–1941 роки…..…………………………………………....................20

Період Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.)………...................29

Період відбудови (повоєнне десятиріччя)..............................................30

Середина 50-х – початок 90-х років.………………………...................31

Роки незалежності………………………………………….…................37

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОЇ ОСВІТИ

м. ХАРКОВА…………………………………………………………………….…66
До витоків Академії..................................................................................66

Харківська національна академія міського господарства

(ХІІКБ – ХІІМГ – ХДАМГ – ХНАМГ)...................................................68
Нормативні документи.............................................................................68

Проспекти. Реклама. Буклети..................................................................71

Історія створення та розвиток Академії.................................................72

Персоналії..................................................................................................90Ректори......................................................................................90

Професорсько-викладацький склад………………….…........93

Іменний покажчик...................................................................................................104
ГОВОРЯТЬ, НАШЕ МІСТО МАЄ ДУХ:

СВІЙ ОСОБЛИВИЙ, НЕВЛОВИМИЙ,

ТАКИЙ, ЯКИМ НАПОВНЕНЕ УСЕ НАВКРУГ,

НАД МІСТОМ ВІН НЕСЕ ПАТРУЛЬ НЕЗРИМИЙ.
ЯНА СПІВАК

ПЕРЕДМОВА

Бібліографічний покажчик знайомить читачів із історією розвитку комунального господарства м. Харкова. Серед факторів, які визначають якість життя людей, одним з головних є стан житлово-комунального господарства. Рівень його розвиненості та злагоджене функціонування не лише відіграють вирішальну роль у процесах, що відбуваються в соціальній сфері, але й характеризують стан справ в економічному житті міста.

Сьогодення потребує масштабних перетворень у житлово-комунальному секторі, який охоплює спектр проблем, взаємодію багатьох факторів, що обумовлюють кінцевий результат – створення комфортного середовища життєдіяльності людей.

Житлово-комунальне господарство м. Харкова, починаючи з ХІХ сторіччя і до сьогодні, протягом багатьох років у різні періоди свого розвитку змінювалось. Становлення системи комунального господарства відбувалося паралельно з соціально-політичним і науково-технічним прогресом.

Саме з історією комунальної галузі м. Харкова, її поступовим розвитком і науковою школою знайомить цей бібліографічний покажчик. Він також присвячений 90-річчю нашій Аlma mater – Харківській національній академії міського господарства, яка є єдиним в Україні вищим навчальним закладом, що проводить підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації інженерних кадрів за спеціальностями, які охоплюють комунальні й соціально-економічні сфери життєдіяльності сучасних міст.

Під час укладання покажчика було залучено картотеки, каталоги та фонди таких бібліотек: ХДНБ ім. В. Г. Короленка, бібліотеки ХІІКБ – ХНАМГ, матеріали з фондів Музейного комплексу ХНАМГ, а також вірші випускників і викладачів Академії, які надруковані в літературно-художньому альманасі „Наш сучасник”.

У бібліографічному покажчику представлені книги, статті з періодичних та продовжуваних видань (видані в Україні та Росії), електронні ресурси. Перевагу надано матеріалам періодичних видань. Матеріал подано мовою оригіналу за ДСТУ 7.1:2006 „Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складення” та розбито на дві частини:

1. „Розвиток комунального господарства м. Харкова”.

2. „Історія становлення і розвитку комунальної освіти м. Харкова”.

Джерела в частинах згруповано за українсько-російською абеткою. Хронологічні межі добору матеріалів – 1873–2012 рр. Загальна кількість джерел – 1435. Для зручності у користуванні укладено іменний покажчик авторів.

Покажчик призначений викладачам Академії, співробітникам, студентам, краєзнавцям і всім тим, хто цікавиться цією темою. Його мета – допомогти всім, хто вивчає питання організації діяльності комунального господарства в місті Харкові, становлення та розвитку Академії міського господарства.

СЛАВЕТНА ІСТОРІЯ ШЛЯХОМ У ДЕВ'ЯНОСТО РОКІВ
...Як час, події та люди залишають

свій відбиток в історії,

так наше минуле і сьогодення

залишається з нами...
Маргарита Ягубян
Народна мудрість учить: „Без минулого немає майбутнього”. Історія відтворює події минулих часів, надихає сучасників на пошуки археологічних знахідок, які можуть розповісти про походження рідного краю, міста, вулиці, будинку.

Одне з найкрасивіших міст України – наш рідний Харків, з багатогранною історією, подіями, винаходами, долями людей. Із невеликої фортеці воно перетворилося на півторамільйонне місто із розвиненою інфраструктурою. Сьогодні Перша столиця має великий науковий, промисловий, економічний, освітній потенціали.

Харків розвиває міцні звۥязки з багатьма містами-побратимами, партнерами. 23 серпня 2010 року наше місто здобуло європейське визнання – нагороду „Приз Європи”. Перед цим харківۥяни отримали Диплом Європи (2003 р.), Флаг Європи (2004 р.), а також Знак Європи (2008 р.). Разом із „Призом Європи” місту було вручено Диплом про нагороду „Приз Європи”, памۥятну медаль і чек на 10 тис. євро. Уперше „Приз Європи” приїхав в українське місто. І це був Харків.

Харків – мегаполіс ХХІ століття. Тому без висококваліфікованих фахівців у галузі комунального господарства не може бути й мови про красу міста та порядок у ньому, від чого харківۥяни та гості отримують естетичну насолоду. Багатьом місцевим жителям хотілося б зазирнути на багато десятиліть назад і побачити, як починала зароджуватися й розвиватися комунальна сфера м. Харкова.

Перші житлово-комунальні обۥєкти, які зۥявлялися й поступово модернізувалися в нашому місті, зворушують. Водонапорні башти розташовувалися на вулицях Басейна (сучасна Петровського), Німецька (зараз Пушкінська) і на Холодній горі. Початок електрифікації міста ознаменували ліхтарі: керосинові, газові, електричні, – які освітлювали вечірні вулиці Харкова. Зۥявилися системи опалення, перший громадський транспорт – кінний трамвай, зароджувалася наука про розвиток комунального господарства.

Становлення системи освіти комунального господарства в м. Харкові йшло пліч-о-пліч із соціально-політичним і науково-технічним прогресом і своєрідно відображало розвиток людської цивілізації.

Гостра нестача й потреба у кваліфікованих фахівцях у постреволюційний час призводять до занепаду комунального господарства. Зародженню житлово-комунальної освіти в м. Харкові сприяли перші освітні заклади в цій галузі. На підставі “Положення про керування комунальним господарством”, ухваленого на спільному засіданні Ради Народних Комісарів України й голів Губвиконкомів від 12 липня 1922 року, протоколом № 39 було прийнято рішення про створення в м. Харкові Всеукраїнського технікуму комунального господарства ім. Т. Раковського. Він розташовувався за адресою: вул. Чернишевського, 60 (зараз це корпус Харківського педагогічного університету). Цей технікум почав роботу 1 жовтня 1922 року і став першим вищим навчальним закладом вузького профілю з підготовки фахівців для комунальної галузі України. До його складу входило три факультети: 1) фінансово-економічний (комунального управління); 2) промисловий (комунальні підприємства); 3) житлово-будівельний.

У 1924 році, однак, через нестачу матеріальних коштів технікум реорганізовано, а наявний склад слухачів переведено у Вечірній робочий технікум народного господарства, у якому відкрили факультет комунального господарства.

На підставі протоколу № 16 засідання Колегії НКО від 19.04.1929 р. було ухвалено приєднати з 01.07.1929 р. Харківський вечірній технікум народного господарства до Харківського інституту народного господарства на правах окремого вечірнього факультету, не змінюючи його призначення.

За цей час комунальна галузь зробила великі кроки в розвитку, і постала проблема відкриття окремого вузу. Так, постановою Ради Народних Комісарів УРСР від 12 липня 1930 року “Про реорганізацію ВУЗів та ВТУЗів і передачі їх у ведення відповідних наркоматів” вечірній факультет комунального господарства ХІНГа було перетворено на Харківський інститут комунального господарства. Зараз це – Харківська національна академія міського господарства.

У центрі Харкова на живописній вулиці Революції з чудовими будинками, в одному з яких в 1930 році було відкрито Харківський інститут комунального господарства, твориться велика історія величного вузу. У ньому було відкрито два факультета: житловий та факультет будівництва міст та впорядкування. Оскільки інститут був спочатку закладом економічного профілю, то він мав такі спеціалізації: інженер-економіст із містобудування і планування населених місць та інженер-економіст із житлово-комунального будівництва.

У 1932 році, з огляду на потребу комунального господарства в інженерних кадрах, була проведена реорганізація інженерно-економічних спеціальностей у суто інженерні. У 1934 році в ХІКГ уже готували спеціалістів на трьох факультетах: архітектурному, паркобудівельному та інженерно-економічному.

У 1935 році ХІКГ узяв на себе керівництво технікумом зеленого будівництва (ТЗБ). Таке обۥєднання отримало назву – Харківський навчальний комбінат комунального господарства (ХУККГ).

У 1938 році у складі ХУККГ Харківський інститут комунального господарства почав називатися Харківським інститутом комунального будівництва, а з 1939 року – Харківським інститутом інженерів комунального будівництва (ХІІКБ).

25 листопада 1939 року був затверджений перший Статут ХІІКБу.

Перед війною, 25 лютого 1941 року, унаслідок реорганізації було скасовано Навчальний комбінат комунального господарства, а Харківський інститут інженерів комунального будівництва та зеленого будівництва виділено в окремі навчальні заклади.

У роки війни (1941–1945) інститут було евакуйовано до Адлера, а потім – до Фрунзе, після закінчення війни він повернувся назад до Харкова.

У 1946 році інститут було передано Міністерству вищої освіти СРСР. У 1955 році Харківський інститут інженерів комунального будівництва переходить до Міністерства вищої й середньої спеціальної освіти УРСР. В інституті було три факультета: будівельний, електротранспортний та інженерно-економічний.

Протягом існування Харківська національна академія міського господарства змінювала структуру. Поступово в інституті відкриваються заочне відділення (1956 р.) і вечірній факультет (1958 р.). У 60-ті роки починають готувати фахівців за новими спеціальностями – “Світлотехніка та джерела світла”, “Очистка природних і стічних вод”. У 1971 році відкривається підготовче відділення.

Інститут у 70–80-ті роки розширює територію, відкриваються нові навчальні корпуси й гуртожитки. У цей час починають працювати ще дві спеціальності: “Архітектура” й “Технічна експлуатація будівель, устаткування та автоматичні системи”. У 1989 році відповідно до Наказу Мінвузу УРСР від 4 липня 1989 року № 174 ХІКБ став називатися Харківським інститутом інженерів міського господарства (ХІІМГ).

У 1994 році ХІІМГ за результатами акредитації віднесено до вищих навчальних закладів ІV рівня з правом випускати спеціалістів за освітньо-кваліфікаційними ступенями „бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр”. Постановою Кабінету Міністрів України “Про вдосконалення мережі вищих навчальних закладів” від 20 квітня 1994 р. № 244 інституту надано статус державної академії під назвою – Харківська державна академія міського господарства.

Розвиток Академії та її визнання не стоять на місці, і 26 грудня 2003 року, відповідно до указу Президента України № 1529 “Про надання Харківській державній академії міського господарства статусу національної”, Академія стає Харківською національною академією міського господарства.

Сьогодні Академія єдиний в Україні центр з виховання фахівців житлово-комунального господарства, у якому навчаються понад 16 тисяч студентів. До її складу входять 10 факультетів, регіональні навчально-консультаційні центри, два технікуми: „Житлово-комунальний” та „Електромеханічний”, – ліцей із фізико-математичним нахилом, галузеві науково-дослідні підрозділи, методичний центр. Серед викладачів Академії є дійсні члени і члени-кореспонденти академій наук, лауреати Державних премій у галузі науки, техніки й архітектури, академіки. Тут працюють науково-освітній і виробничий “Центр Мегаполіс”, Академічний науково-освітній комплекс „Ресурс”.

Харківська національна академія міського господарства провадить пошук нових методів навчання, опановує нові наукові горизонти, піклується про побут і дозвілля своїх співробітників і студентів. У ХНАМГ працюють сучасна бібліотека з цифровим репозиторієм, електронно-обчислювальний центр, які забезпечують навчальний процес і наукові дослідження. В Академії працює Музейний комплекс, який становить невід'ємну частину культурного життя колективу. Діє студентський клуб. Функціонують сучасний спортивний комплекс і лижно-спортивна база, гуртожитки, санаторій-профілакторій. Тобто створені умови для навчання та цікавого дозвілля студентів та співробітників. Завершується будівництво сучасного центру культурно-виховної роботи – Палац студентів.

Висока ерудиція, загальна культура, прагнення творити і примножувати здобутки навчального закладу – це сьогодення Харківської національної академії міського господарства. Зі славетною історією шляхом у 90-то років, від витоків існування Академії до сьогодні, знайомить дана праця.
РОЗВИТОК КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА м. ХАРКОВА
Наш Харків чудовий і гарний

І пізнав він чимало в житті,

Бо історію має цікаву,

Що початок бере аж із давніх віків.

Харків наш розквіта з кожним роком

І туристів багато прийма,

Бо здається мені, що всі знають –

На Землі краще міста нема!
Тетяна Харченко
Загальні питання
1. Абрамович И. А. Канализация города Харькова (1912–1980) : [опыт проектирования и строительства] / И. А. Абрамович. – Х. : Основа, 1997. – 220 с.

2. Архитекторы Харькова / под ред. С. Чечельницкого. – Х. : [Б. и.], 2008. – 376 с.

3. Бабаєв В. М. Планування територіального розвитку Харкова : [історія та сучасність] / В. М. Бабаєв // Вісник Харківського національного університету. – Х. : Харківський нац. ун-т, 2007. – № 785. – С. 58–68.

4. Благина Е. Течет вода по Харькову сквозь время : [история водоснабжения города] / Е. Благина // Грани. – 1999. – 26 февраля – 4 марта. – С. 3.

5. Бондаренко Б. А. Каменная летопись : [история градостроительства и архитектуры Харькова] : путеводитель / Б. А. Бондаренко. – 2-е изд., доп. и перераб. – Х. : Прапор, 1978. – 72 с.

6. Бордунова Ю. Билет из прошлого в будущее : [трамвайный билет – это отражение целого пласта жизни горожан] / Ю. Бордунова // Слобода. – 2006. – 15 сентября. – С. 8.

7. Буряковская Т. Депо Основа : век за веком : [100 лет назад 15 сентября 1911 г. возникла станция Основа] / Т. Буряковская // Время. – 2011. – 15 сентября. – С. 6. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://gortransport.kharkov.ua/news/13525/

8. Васильева Н. Юбилей : харьковскому водопроводу – 115 лет / Н. Васильева // Слобода. – 1996. – 24 июля.

9. Васюта Н. Згідно з європейськими стандартами : [Харківському водопроводу – 125!] / Н. Васюта // Слобідський край. – 2006. – 25 липня. – С. 8.

10. Владимиров В. Харьковскому водопроводу – 115 лет / В. Владимиров // Слобода. – 1996. – 24 июля.


11. Во главе города руководители Харьковского городского самоуправления : биографический словарь / А. Н. Ярмиш, А. Н. Головко, Л. П. Добреля, В. В. Пикина. – Х. : [Б. и.], 1998. – 160 с. – (Харьковский биографический словарь).

12. Водопостачання, водовідведення // Харків – 350: історія, сучасність, стратегія розвитку. – Х. : Золоті сторінки, 2004. – С. 278–280.

13. ГКП «Харьковкоммуночиствод» // 500 влиятельных личностей : Харьков – 350. – Х. : Золотые страницы, 2004. – С. 352–353.

14. Городское благоустройство и полиция // История города Харькова за 250 лет его существования (1655–1905) : историческая монография. В 2-х т. Т. 2 (ХIХ-й и начало ХХ-го века) / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер. – Репр. воспроизведение изд. 1912 г. – Х. : [Б. и.], 1993. – С. 424–487.

15. Городское хозяйство // История города Харькова за 250 лет его существования (1655–1905) : историческая монография. В 2-х т. Т. 2 (ХIХ-й и начало ХХ-го века) / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер. – Репр. воспроизведение изд. 1912 г. – Х. : [Б. и.], 1993. – С. 337–423.

16. Градостроительство // История города Харькова за 250 лет его существования (1655–1905) : историческая монография. В 2-х т. Т. 2 (ХIХ-й и начало ХХ-го века) / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер. – Репр. воспроизведение изд. 1912 г. – Х. : [Б. и.], 1993. – С. 31–78.

17. Григорян Г. В юбилейном году : в этом году государственное коммунальное предприятие канализационного хозяйства “Харьковкоммуночиствод” отмечает юбилей – 95 лет / Г. Григорян // Харьковские известия. – 2009. – 19 февраля. – С. 7.

18. Дом на Пушкинской, 62 // Событие. – 2002. – 26 июня. – С. 14.

19. Дудка О. М. Особливості розвитку архітектури харківських театрів / О. М. Дудка // Градостроительные аспекты устойчивого развития крупных городов : материалы VII междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 10–11 декабря 2009 г. – Х. : ХНАГХ, 2009. – С. 81–84.

20. Дьяченко А. Спустя полвека : [Харьковскому центру предприятий электрических сетей – 50 лет] / А. Дьяченко // Красное знамя. – 1980. – 1 апреля.

21. Електропостачання // Харків – 350: історія, сучасність, стратегія розвитку. – Х. : Золоті сторінки, 2004. – С. 281–283.

22. Енергетичне господарство м. Харкова (1931–1991) // До історії міста Харкова: будівництво, промисловість, наука. – Х. : [Б. и.], 2004. – С. 21–25.

23. Згурская Н. Исследование исторического опыта жилищного строительства и архитектуры г. Харькова : автореферат диссертации / Н. Згурская. – Х. : [Б. и.], 1967. – 231 с.

24. Знакомьтесь: Харьков : [история, традиции, инфраструктура, экономический потенциал, инвестиционный процесс, внешнеэкономические связи] // Деловая жизнь. – 1996. – № 14–5. – С. 3–5.

25. Инспекция архитектурно-строительного контроля г. Харькова // 500 влиятельных личностей: Харькову-350 / Східно-Український біографічний інститут. – Х. : Східно-Український біографічний інститут, 2004. – С. 266.

26. Іванов С. Житлове будівництво в Харкові (1943—1980 рр.) / С. Іванов // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. праць – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – Вип. 13. – С. 121–126.

27. Кодін В. Харків – колиска українського архітектурного модерну / В. Кодін // Губернія. – 2005. – № 9. – С. 26.

28. Колотило В. 125 лет харьковскому водопроводу: [проблемы и перспективы] / В. Колотило // Слобода. – 2006. – 1 августа. – С. 4.

29. Куличенко И. Депо «Основа» : [из века в век : сто лет со дня основания] / И. Куличенко // Харьковские известия. – 2011. – 15 сентября. – С. 1, 4.

30. Лейбфрейд А. Ю. Харьков от крепости до столицы / А. Ю. Лейбфрейд, Ю. Ю. Полякова. – Х. : Фолио, 2004. – 335 с.

31. Леонов И. 100 лет газификации Харькова / И. Леонов // Красное знамя. – 1971. – 25 декабря.

32. Липакова О. Газ в нашем городе : [история газофицирования] / О. Липакова // Харьковские известия. – 2008. – 13 сентября. – С. 20.

33. Мащенко Е. А. А без воды… : [из истории водоснабжения Харькова] / Е. А. Мащенко // Слобода. – 2003. – 15 июля.

34. Мельник В. Що гальмує газифікацію Харкова / В. Мельник // Радянська Україна. – 1956. – 14 серпня.

35. Містобудування // Харків – 350: історія, сучасність, стратегія розвитку. – Х. : Золоті сторінки, 2004. – С. 16–27 ; С. 292–294.

36. Містобудування та архітектура, пам'яткоохоронна сфера // Харківщина – 2008: що зроблено. – Х. : БЛІЦ-ПРИНТ, 2009. – С. 37.

37. О газификации Харькова // Красное знамя. – 1957. – 9 июля.

38. Петросов В. В следующем году нам исполнится 125! : [водоснабжение г. Харькова] / В. Петросов // Вечерний Харьков. – 2005. – 20 декабря. – С. 5.

39. Петросов В. А. Харківському водопроводу – 90 років / В. А. Петросов // Соціалістична Харківщина. – 1971. – 18 липня.

40. Погорелко А. Доклад по вопросу об удалении из города отбросов, обезвреживания и уничтожения их / А. Погорелко. – Х. : Тип. «Печатное дело», [Б.г.]. – 113 с.

41. Промисловість та транспорт // Харків – 350: історія, сучасність, стратегія розвитку. – Х. : Золоті сторінки, 2004. – С. 55–66 ; С. 165–175.

42. Развитие энергетики Харьковщины 1884–2004 / Н. И. Кривой, А. И. Бицко, А. Г. Емец и др. – Х. : Факт, 2004. – 327 с.

43. Развитие энергетики Харьковщины (вехи истории). Этап І // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2004. – № 1. – С. 26.

44. Розвиток житлового господарства // Харків – 350: історія, сучасність, стратегія розвитку. – Х. : Золоті сторінки, 2004. – С. 275–277.

45. Розвиток комунального господарства // Харків – 350: історія, сучасність, стратегія розвитку. – Х. : Золоті сторінки, 2004. – С. 35–44.

46. 75 лет Харькову тепло! : [„Харьковские тепловые сети”] // Харьковские известия. – 2008. – 15 марта. – С. 5.


47. Сенченко Я. Й. З історії електроенергетики Харкова / Я. Й. Сенченко // Нариси з історії техніки і природознавства. – 1963. – Вип. 4. – С. 84–92.

48. Система Харківської електромережі : [до історії питання] // До історії міста Харкова: будівництво, промисловість, наука. – Х., 2004. – С. 26–27.

49. Спасская Н. Харьковскому водопроводу 130 лет / Н. Спасская // Время. – 2011. – 17 июня. – С. 2. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://timeua.info/170611/42021.html.

50. Столбецов О. «Круглые» даты трамвая и троллейбуса : [третьего июля нынешнего года харьковскому электрическому трамваю исполнится сто лет] / О. Столбецов // Вечерний Харьков. – 2006. – 4 апреля. – С. 5.

51. Сторіччя газифікації Харкова // Вечірній Харків. – 1971. – 23 грудня.

52. Тараненко М. Трамвай бажань : [до 100-річчя харківського електричного трамвая] / М. Тараненко // Слобідський край. – 2006. – 22 червня. – С. 5.

53. Транспорт // Історія міста Харкова ХХ століття. – Х. : Фоліо, 2004. – С. 385–388.

54. Упорядкування та санітарна очистка міста // Харків – 350: історія, сучасність, стратегія розвитку. – Х. : Золоті сторінки, 2004. – С. 287–288.

55. Управление жилищного хозяйства 1931–1981 : юбилейный проспект / Харьковский городской Совет народных депутатов. Исполком. – Х. : [Б. и.], 1981. – 36 с.

56. Харківська енергетика : [час і люди]. – Х. : Факт, 2002. – 263 с.

57. «Харьковкоммуночиствод» стоит на страже экологической безопасности : [харьковской канализации – 95 лет] // Вечерний Харьков : спецвыпуск. – 2009. – 17 декабря. – С. 5.

58. Харьковэнерго за 50 лет // Энергетика и электрификация. – 1967. – № 5. – С. 12–21.

59. ХОГСП «Декоративное садоводство» // 500 влиятельных личностей: Харькову – 350 / Східно-Український біографічний інститут. – Х. : [Б. и.], 2004. – С. 358.

60. Черкасова Р. Живительная влага города : [харьковскому водопроводу – 100 лет] / Р. Черкасова // Красное знамя. – 1981. – 18 июля.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Становлення та розвиток комунального господарства й комунально iconМіністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни

Становлення та розвиток комунального господарства й комунально iconРекомендації до підготовки та проведення заняття
Розвиток та трансформація наукових понять суспільної географії, зокрема, система» та «комплекс», «розміщення», «організація», «територіальна...
Становлення та розвиток комунального господарства й комунально iconРішення №1305 від 22 вересня 2010 року Про затвердження Регіональної програми будівництва (придбання) доступного житла
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки постійних комісій з питань планування території, містобудування,...
Становлення та розвиток комунального господарства й комунально iconДержавний комітет україни по водному господарству літопис розвитку І становлення водного господарства Волинської області
Волинська область розташована в північно-західній частині України І займає територію площею 20,2 тисяч квадратних кілометрів, що...
Становлення та розвиток комунального господарства й комунально iconІ їх розвиток в україні
Шубович Світлана Олександрівна, кафедра архітектурного моніторингу міського середовища Харківської національної академії міського...
Становлення та розвиток комунального господарства й комунально iconРозвиток кінематографії. Діяльність О. Довженка” Розвиток кінематографії в Україні
У тридцяті роки відбувалося становлення кіностудії. Майстри освоювали звук. І це збагатило палітру кінотворів. Тоді ж з’явився й...
Становлення та розвиток комунального господарства й комунально iconСтановлення І розвиток шкільної літературної освіти в україні у 1918 1938 рр
М. П. Драгоманова, професор кафедри методики викладання української мови та літератури
Становлення та розвиток комунального господарства й комунально iconФото демиденко
Стаття присвячена науково-освітній діяльності видатного вченого практика в галузі бджільництва П.І. Прокоповича (1775-1850), його...
Становлення та розвиток комунального господарства й комунально iconПрограма фахового іспиту для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем „ Спеціаліст
Для чого необхідно вивчати історію філософії. Становлення та розвиток історико-філософських досліджень. Історія філософії як наука...
Становлення та розвиток комунального господарства й комунально iconПрограма фахового іспиту для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем „ Магістр
Для чого необхідно вивчати історію філософії. Становлення та розвиток історико-філософських досліджень. Історія філософії як наука...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка