Студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Природничі науки Бердянськ 2013Сторінка1/34
Дата конвертації18.08.2017
Розмір6,61 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Збірник тез наукових доповідей студентів. Том 3. Природничі наукиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет
ЗБІРНИК ТЕЗ

НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

СТУДЕНТІВ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

на Днях науки 23 травня 2013 року

Том 3.

Природничі науки


Бердянськ

2013


УДК 37.01(06)

ББК 74я5
З 41

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року. – Том 3. Природничі науки. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – 356 с.

Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол № 11 від 05.04.2013 р.РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; Зарва Вікторія Анатоліївна – д.філол.н., проф., ректор Бердянського державного педагогічного університету; Алєксєєнко Ірина Вікторівна – д.політ.н., проф., декан соціально-гуманітарного факультету; Казанцева Лариса Іванівна – к.пед.н., доц., директор Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти; Коваль Людмила Вікторівна – д.пед.н., проф., директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв; Кушнірюк Сергій Георгійович – к.н. з фіз. вих. та спорту, доц., декан факультету фізичного виховання; Малихін Андрій Олександрович – к.пед.н., доц., директор Інституту фізико-математичної та технологічної освіти; Саєнко Владислав Григорович – д.екон.н, доц., декан факультету економіки та управління; Харлан Ольга Дмитрівна – д.філол.н., проф., директор Інституту філології та соціальних комунікацій; Хоменко Віталій Григорович – к.техн.н., доц., декан факультету освітніх інженерно-педагогічних технологій.


У збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 23 травня 2013 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми природничих і технічних дисциплін та методики їх викладання.


© Бердянський державний

педагогічний університетЗМІСТ

МАТЕМАТИКА, ФІЗИКА ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИКЛАДАННЯ
Бабак Роман. До питання проведення тестового контролю в курсі алгебри 9 класу в умовах реалізації компетентнісного підходу до навчання.......................................................................................................11

Близнюк Роман. Управление орбитальным движением космических летательных аппаратов..............................................................................


12

Богучарова Лилия, Гребещенко Элеонора, Николаева Людмила. Моделирование некоторых задач электродинамики в пакете Mathcad..


14

Божко Ірина. Математичне моделювання засобами шкільної математики..................................................................................................


16

Буркут Ольга. Комп’ютерна підтримка процесу знаходження наближеного розв’язку диференціального рівняння................................


18

Дузь Олена. Напрямки організації навчання математики учнів старшої школи в умовах Web – зорієнтованого освітнього середовища................


19

Зиборов Андрей. Моделирование устойчивости систем дифференциальных уравнений применительно к фазовой автоподстройке частоты.............................................................................21

Каніна Єлизавета. Методичні аспекти інформаційного забезпечення системи дистанційного навчання...............................................................


23

Каніна Єлизавета. Роль математичного моделювання в дослідженнях родовищ корисних копалин..........................................................................


24

Коноваленко Ірина. Моделювання процесу нітидизації фосфіду індію........

26

Крилов Євгеній. Квантові точки – сучасний етап розвитку наноелектроніки...........................................................................................


28

Куріленко Євген. Перспективні наноструктурні матеріали.....................

29

Лазаренко Ганна. Формування логічної та дослідницької математичних компетентностей у процесі вивчення змістової лінії рівнянь та нерівностей в основній школі......................................................................31

Маковеев Николай. Моделирование устойчивости синхронного генератора, работающего на сеть большой мощности...........................


32

Мухоедов Антон. Принципы и возможности трехмерной графики.......

34

Несторова Наталя. Розвиток аналітичного мислення учнів при вивченні числових послідовностей у класах з поглибленим вивченням математики.....


36

Олейник Катерина. Психолого-педагогічні передумови формування евристичних здібностей учнів основної школи на уроках алгебри..........


37

Пажус Оксана. Організація науково-дослідницької діяльності учнів класів математичного профілю при вивченні математики.......................


39

Пелешко Альона. Особливості навчання учнів основ теорії подільності в класах з поглибленим вивченням математики.......................................


40

Пономаренко Анна. Наближене обчислення подвійних інтегралів від швидкоосцилюючих функцій з використанням спайн – інтерлінації функцій...................................................................................................................


42

Пономаренко Анна. Прикладний аспект математичної теорії вузлів....

43

Семенова Катерина. Дистанційне навчання: новий напрям організації сучасного освітнього простору...................................................................


45

Семенова Катерина. Факультативні заняття у старшій школі в класах з поглибленим вивченням математики.........................................................


46

Тінькова Даря. Роль математичної статистики у підготовці соціального педагога....................................................................................


48

Царук Єлизавета. Розвиток дослідницьких умінь учнів при розв’язуванні задач з параметрами.............................................................


50ІНФОРМАТИКА ТА МЕТОДИКА ЇЇ ВИКЛАДАННЯ
Андрєєв Михайло. Застосування Adobe Captivate для розробки інтерактивного програмного забезпечення...............................................


52

Бессонов Олексій. Розробка мультимедійного методичного забезпечення дисципліни “Вища математика”..........................................


53

Бєляк Анастасія. Аналіз загальних можливостей застосування різних систем комп’ютерної математики для розв’язування задач з фізики.....


55

Бєляк Анастасія. Використання мікроблогінгу в навчальному процесі......

56

Богдан Альона. Ефективні методи застосування презентацій..............

58

Богданов Сергій. Використання програми Foxit Reader в освіті............

59

Войтович Анна. Взаємозв’язок інтернет-адиктивної поведінки з творчою активністю особистості................................................................


61

Галаш Анна. Підготовка фахівців-економістів до майбутньої професійної діяльності на основі використання системи “1 С: Підприємство”.............................................................................................63

Гордусенко Оксана. Інформаційно-аналітична діяльність.....................

64

Григор’ян Юлія. Використання системи комп’ютерної математики Marle в лабораторному практикумі з фізики..............................................


66

Григор’ян Юлія. Розміри на кресленні та створення розмірних стилів у середовищі САПР АutoCAD.........................................................................


67

Григор’ян Юлія. Самоосвіта сучасної молоді за допомогою вебінарів.......

69

Григор’ян Юлія. Інформаційна підтримка навчального процесу з використанням технології Вікі.......................................................................


72

Григор’ян Ірина. Навчання програмуванню мікроконтролерів майбутніх інженерів-педагогів за допомогою “AVD-мікролаб ІІ”..................................


73

Голуб Оксана. Аналіз недоліків застосування баз даних для підтримки вступної кампанії у вищих навчальних закладах........................................


76

Горбачевська Олена. Сучасні технології навчання майбутніх інженерів-педагогів правовим основам захисту інформації....................


78

Димова Ірина. Застосування віртуального середовища Virtual Box при навчанні сучасним операційним системам.................................................


79

Кисель Полина. Информация как объект гражданских правоотношений..........................................................................................


81

Кожевін Олександр. Захист конфіденційної інформації в системі “1 С:Підприємство”.........................................................................................


82

Мітєва Анастасія. Використання програми “Windows Movie Maker” у навчальному процесі....................................................................................


84

Попов Пилип. Використання автоматизованих систем управління проектами при дипломному проектуванні..................................................


85

Попов Пилип. Аналіз технологій захисту бездротових мереж................

87

Перечепа Наталя. Можливості хмарних сервісів та систем керування навчанням для вирішення задач дистанційної освіти................................


90

Рудченко Олександр. Порівняльна характеристика дзеркальних фотоапаратів.................................................................................................


91

Савченко Сергій. Засоби боротьби зі спамом в умовах вищого навчального закладу....................................................................................


93

Светенко Дар’я. Порівняльний аналіз графічних редакторів Компас-3 D та AutoCAD та можливість їх застосування в навчальному процесі...


95

Светенко Дар’я. Теоретичні і практичні основи підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей з мережевих технологій.............


96

Сибірцев Віталій. Вільне програмне забезпечення в освіті.....................

98

Сидоренко Павло. Використання системи комп’ютерної математики MathCAD в лабораторному практикумі з фізики.........................................


99

Смолянинова Екатерина. Marle, как универсальная система программирования в обучении школьников................................................


101

Солоха Ольга. Аналітична складова інформаційної діяльності...............

103

Співак Ірина. Комп’ютерні технології в професійній підготовці майбутніх економістів....................................................................................


105

Столбченко Юрій. Аналіз операційної системи Microsoft Windows 8.............

106

Тернова Світлана. Технологія застосування експертних систем для навчання студентів медичних навчальних закладів...................................


108

Тюркеджи Анатолій. Міжнародний рейтинг університетів України.........

110

Тюркеджи Анатолій. Аналіз та проектування системи керування автошколою за допомогою уніфікованої мови моделювання....................


111

Узунова Юлія. Автоматизація облікового процесу з програмою “1 С: Підприємство”...............................................................................................


113

Хазієва Лідія. Особливості впливу Інтернет-адикції на ціннісно-мотиваційну сферу студентів.......................................................................


115

Хоменко Олександр. Огляд системи комп’ютерної математики для операційної системи Linux...........................................................................


116

Чирка Анна. Зв’язок властивостей темпераменту та інтернет-адиктивної поведінки особистості..............................................................


118

Шегда Михайло. Переваги використання мобільних пристроїв в навчальному процесі.....................................................................................


120

Щербина Євген. Аналіз розвитку портативної операційної системи андроїд..........................................................................................................


122

Щербина Євген. Брандмауер як спосіб захисту від атак у мережі..........

123БІОЛОГІЯ. ЕКОЛОГІЯ. БЖД. ЗДОРОВ’Я. СПОРТ. РЕАБІЛІТАЦІЯ. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Баран Ігор. Сонячна активність та навколишнє середовище...................

125

Беляєв Володимир. Шкідливість та користь малих доз іонізуючого випромінювання.............................................................................................


126

Беседа Даря. Здоров’я школяра: негативні та позитивні тенденції.........

128

Бижонов Вячеслав. Математические подходы к оптимизации функционального состояния спортсмена..................................................


130

Бобровська Анастасія. Аборт як соціальна проблема............................

132

Бондаренко Юлія. Особливості зимових надзвичайних ситуацій та показник їх наслідків на території України..................................................


133

Боярченко Ганна. Оптимізація фізичного стану баскетболісток на етапі спортивного вдосконалення...............................................................


134

Вертипорох Олександра. Характеристика впливу рухливих ігор на здоров’я дітей та розвиток швидкісно-силових здібностей учнів молодшого шкільного віку............................................................................136

Воєвода Марина. Бронхіальна астма у дітей............................................

138

Ворожцов Олександр. Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи...........................................................................


140

Ворожцов Олександр. Вплив фізичної культури на розумові здібності людини..........................................................................................................


142

Гондаревская Анна. Экспериментальное апробирование воздействия лекарственных комплексов на травмы спортсменов................................


143

Димова Ірина. Вплив рухливих ігор на фізичний та моральний стан студентів під час занять з фізичного виховання у ВУЗі.............................


145

Дубинська Юлія. Проблема діагностики пороків серця у дітей...............

147

Єрьоміна Дар’я. Вплив акселерації на здоров’я сучасних підлітків.........

148

Жовновата О. Динаміка розвитку спритності студенток І курсу економічних спеціальностей під впливом занять аеробного характеру....


150

Іванченко Юлія. Умовне гальмування в процесі навчання дітей............

152

Кальцева Євгенія. Аналіз анкетування про стан постави учнів 8-9 років......

154

Копійка Катерина. Визначення мотивації відвідування уроків фізичної культури учнів четвертих класів в залежності від стану їх здоров’я.........


Каталог: sites -> bdpu.org -> files -> konferencii -> stud tez
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
stud tez -> Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2010 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5
stud tez -> Педагогічного університету
stud tez -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Схожі:

Студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Природничі науки Бердянськ 2013 iconДей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року. –...
Студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Природничі науки Бердянськ 2013 iconОвідей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2008 року Том Природничі науки Бердянськ 2008
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Природничі науки Бердянськ 2013 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року. –...
Студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Природничі науки Бердянськ 2013 iconТом Природничі науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2015 року. –...
Студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Природничі науки Бердянськ 2013 iconТом Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...
Студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Природничі науки Бердянськ 2013 iconТом Природничі науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
Студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Природничі науки Бердянськ 2013 iconВідей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2012
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
Студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Природничі науки Бердянськ 2013 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2009 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
Студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Природничі науки Бердянськ 2013 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2011 року. –...
Студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Природничі науки Бердянськ 2013 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2015 року. –...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка