Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8


Механіко-математичний факультетСторінка10/31
Дата конвертації16.03.2018
Розмір5,81 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   31

Механіко-математичний факультет
Отримано результати про існування, єдиність та збіжність розв'язків змішаних стохастичних диференціальних рівнянь, керованих броунівським та дробовим броунівським рухами. Доведено теореми про асимптотичну поведінку оптимальних моментів зупинки в дифузійній моделі при зміні параметрів моделі. Одержано нові теореми про рівномірну збіжність розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь з коефіцієнтами, що задовольняють умови Ямада. Вивчено властивості мінімальних зважених сферичних дизайнів. Обгрунтовано застосування методу усереднення для коливних систем у випадках, коли в незбуреній системі мають місце стійкі гармонічні коливання. Розглянуто модель Кокса з пропорційними ризиками за наявності похибок вимірювання регресора (д.ф.-м.н., проф. Мішура Ю.С.).

Із застосуванням методу В.І. Арнольда виявлення нерухомих точок симплектичних дифеоморфізмів встановлено існування розподілених по всій кільцевій області, розшарованої регулярними замкненими лініями рівня незбуреного гамільтоніана. Доведено аналог теореми про існування асимптотично стійкого розв'язку лінійної системи диференціальних рівнянь у випадку Лаппо-Данилевського. Досліджено питання існування інтегральних множин розширень неавтономної системи на m-мірному торі з імпульсними у фіксовані моменти часу та вказано достатні умови їх асимптотичної стійкості. Одержано результати про існування та взаємозв'язок між глобальними та pullback атракторами для неавтономних тривимірних систем гідродинамічного типу та еволюційних включень. Досліджено осциляційні властивості розв'язків лінійних стохастичних рівнянь другого порядку. Доведено існування субгармонічних періодичних та квазіперіодичних рухів у системах механічного типу. Досліджено задачу про опис (0,1) -матриць показників в термінах мінімальних елементів цієї множини. Сформульоване основне рівняння імпульсів в напруженнях у континумі; Побудовано модель системи лазерної діагностики з автозмішуванням ( акад. НАНУ, д. ф.-м. н., проф. Перестюк М. О.).

Вивчені числові характеристики, пов'язані з тотожностями неассоціативних алгебр. Побудований новий приклад чотиривимірної алгебри, у якої PI-экспонента збільшується на одиницю. Дано опис скінченновимірних підалгебр з точністю до ізоморфізму для алгебри Лі векторних полів на площині з раціональними коефіцієнтами, ці результати перенесені на алгебри диференційованості розширень полів.Знайдена формула для обчислення кількості ідемпотентів у напівгрупі відповідностей елементарної абелевої групи. Розроблені методи побудови вільних добутків циклічних 2-груп нескінченними унітрикутними матрицями над асоціативними кільцями з одиницею характеристики два (д.ф.-м.н., проф. Кириченко В.В.).

На основі математичних методів досліджується задача виходу системи, що складається з резервуара у формі усіченого конуса і рідини з вільною поверхнею, на усталений режим. Показано, що не для всіх діапазонів частот збудження спостерігаються чисто періодичні рухи. Отримана замкнена система нелінійних диференціальних рівнянь магнітопружності ортотропних оболонок в геометрично нелінійній постановці, які знаходяться під дією нестаціонарного магнітного поля. Досліджено асимптотичні багатофазові солітоноподібні розв’язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами, побудовано вищі наближення для таких розв’язків і отримано оцінку, з яким побудованим асимптотичний розв’язок задовольняє розглядуване рівняння (д.т.н., проф. Лимарченко О.С.).

Проаналізовано особливості застосування аналітичних методів розв’язку динамічних граничних задач стаціонарних коливань скінчених пружних та електропружних циліндричних елементів при різних силових крайових умовах та при врахуванні анізотропії фізико-механічних властивостей. Вивчені дисперсійні та спектральні залежності скінченого циліндра в залежності від його механічних та геометричних параметрів. Обгрунтовані методики визначення характеристик сенсорів та актуаторів циліндричної форми та експериментальних зразків резонансним методом. На основі математичних моделей деформування шаруватих та складених п’єзоактуаторів вивчені задачі ефективності перетворення енергії та оптимізації резонатора при керованому її підводі, зокрема для випадку внутрішніх електродів, зорієнтованих за кінематичними характеристиками моди коливань (д.ф.-м.н., проф. Маципура В.Т.).

Отримано результати про існування, єдиність та збіжність розв'язків змішаних стохастичних диференціальних рівнянь, керованих броунівським та дробовим броунівським рухами. Доведено теореми про асимптотичну поведінку оптимальних моментів зупинки в дифузійній моделі при зміні параметрів моделі. Одержано нові теореми про рівномірну збіжність розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь з коефіцієнтами, що задовольняють умови Ямада. Вивчено властивості мінімальних зважених 4-дизайнів 3 10 точок на сфері. Обгрунтовано застосування методу усереднення для коливних систем у випадках, коли в незбуреній системі мають місце стійкі гармонічні коливання. Результати впроваджуються в страховому бізнесі, аналітичних розрахунках та моніторингу фінансових ринків, сучасних ІТ-технологіях (д.ф.-м.н., проф. Мішура Ю.С.).

Із застосуванням методу В.І. Арнольда виявлення нерухомих точок симплектичних дифеоморфізмів встановлено існування розподілених по всій кільцевій області, розшарованої регулярними замкненими лініями рівня незбуреного гамільтоніана. Доведено аналог теореми про існування асимптотично стійкого розв'язку лінійної системи диференціальних рівнянь у випадку Лаппо-Данилевського. Досліджено питання існування інтегральних множин розширень неавтономної системи на m-мірному торі з імпульсними у фіксовані моменти часу та вказано достатні умови їх асимптотичної стійкості. Одержано результати про існування та взаємозв'язок між глобальними та pullback атракторами для неавтономних тривимірних систем гідродинамічного типу та еволюційних включень. Досліджено осциляційні властивості розв'язків лінійних стохастичних рівнянь Іто другого порядку. Доведено існування субгармонічних періодичних та квазіперіодичних рухів у системах механічного типу. Досліджено задачу про опис (0,1)-матриць показників в термінах мінімальних елементів цієї множини. Сформульоване основне рівняння імпульсів в напруженнях у континумі; Побудовано модель системи лазерної діагностики з автозмішуванням ( акад. НАНУ, д. ф.-м. н., проф. Перестюк М. О.).

Вивчені числові характеристики, пов'язані з тотожностями неассоціативних алгебр. Побудований новий приклад чотиривимірної алгебри, у якої PI-экспонента збільшується на одиницю. Дано опис скінченновимірних подалгебр з точністю до ізоморфізму для алгебри Лі векторних полів на площині з раціональними коефіцієнтами, ці результати перенесені на алгебри диференційованості розширень полів.Знайдена формула для обчислення кількості ідемпотентів у напівгрупі відповідностей елементарної абелевої групи. Розроблені методи побудови вільних добутків циклічних 2-груп нескінченними унітрикутними матрицями над асоціативними кільцями з одиницею характеристики два (д.ф.-м.н., проф. Кириченко В.В.).

Одержано розв’язки задач коливань конструкцій з рідиною (залізничний, повітряний, водний, автомобільний транспорт) при вібраційному збудженні руху. Зокрема, показано, що для системи, яка складається з резервуара у формі усіченого конуса і рідини з вільною поверхнею не для всіх діапазонів частот збудження спостерігаються чисто періодичні рухи. Отримана замкнена система нелінійних диференціальних рівнянь магнітопружності ортотропних оболонок в геометрично нелінійній постановці, які знаходяться під дією нестаціонарного магнітного поля. Досліджено асимптотичні багатофазові солітоноподібні розв’язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами, побудовано вищі наближення для таких розв’язків і отримано оцінку, з яким побудованим асимптотичний розв’язок задовольняє розглядуване рівняння (д.т.н., проф. Лимарченко О.С.).

Проаналізовано особливості застосування аналітичних методів розв’язку динамічних граничних задач стаціонарних коливань скінчених пружних та електропружних циліндричних елементів при різних силових крайових умовах та при врахуванні анізотропії фізико-механічних властивостей. Вивчені дисперсійні та спектральні залежності скінченого циліндра в залежності від його механічних та геометричних параметрів. Обгрунтовані методики визначення характеристик сенсорів та актуаторів циліндричної форми та експериментальних зразків резонансним методом. На основі математичних моделей деформування шаруватих та складених п’єзоактуаторів вивчені задачі ефективності перетворення енергії та оптимізації резонатора при керованому її підводі, зокрема для випадку внутрішніх електродів, зорієнтованих за кінематичними характеристиками моди коливань. Результати можуть знайти впровадження при розробці актуаторів адаптивних оптичних систем в ІТ-технологіях та оптичних телескопах, в системах нафто-газового комплексу, інноваційних системах передачі даних (д.ф.-м.н., проф. Маципура В.Т.).Радіофізичний факультет
Встановлено значний вплив адсорбції атомів Gd на роботу виходу поверхні Si(113) в основному за рахунок зменшення електронної спорідненості. Зі збільшенням ΘGd робота виходу поступово зменшується до мінімального значення ≈ 0.8 еВ при ΘGd ≈ 4.5 МШ. Мінімум роботи виходу обумовлений утворенням певної збагаченої атомами Gd форми силіциду. Експозиція системи Gd/Si(113) в O2 та в СО приводить до температурної стабілізації роботи виходу. Поверхня зберігає φ ≤ 1 еВ при відпалі до температур  6000С. Адсорбційна система Si(113):Gd може бути цікавою для практичного застосування, наприклад, як ефективний польовий емітер (наук. кер. академік НАНУ, д. ф.-м. н., проф. Находкін М.Г.).

Теоретично досліджено поширення поверхневих електромагнітних хвиль на межі лівого середовища (ЛС) та звичайного середовища. Визначені частотні межі областей існування таких хвиль. Показано, що ТЕ- і ТМ- поверхневі хвилі не співіснують в одному частотному діапазоні. Доведено, що 2D-межа поділу ЛС та звичайного середовища може проявляти властивості 2D лівого середовища для поверхневих хвиль. Ці хвилі можна характеризувати повним потоком енергії і груповою швидкістю, які збігаються між собою за напрямком. Як наслідок, спостереження всіх специфічних ефектів, передбачених для об'ємних хвиль в ЛС (наприклад, негативний ефект Допплера та інвертований черенковський кут), можна очікувати для поверхневих хвиль у двовимірній геометрії (наук.кер. д.ф.-м.н., проф. Анісімов І.О.).

Запропонований та теоретично досліджений новий метод реалізації керованого ядерного синтезу при низькій енергії за рахунок використання когерентних корельованих станів взаємодіючих частинок. Досліджені фізичні механізми, які приводять до можливості дуже істотного збільшення прозорості потенціальних бар'єрів, які перешкоджають взаємодії заряджених частинок, за рахунок таких станів. Побудована теоретична модель формування корельованих станів за рахунок монотонного та періодичного збурень квантової системи. Показано, що в умовах реального експерименту такий метод дозволяє на багато порядків збільшити дуже малу прозорість кулонівського бар'єру і реалізувати енерговигідний синтез за участю як легких, так і важких ізотопів. Розвинуто теорію міжмолекулярних взаємодій у розчинах (д.ф.-м.н., проф. Висоцький В.І.).

Теоретично та експериментально проведені дослідження особливостей поширення електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону довжин хвиль в багатокомпонентних нанокомпозитах. Проведені дослідження резонансних властивостей дискових магнітодіелектричних резонаторів із залізо-ітрієвого гранату, нікелевого фериту та гексафериту барію в діапазоні частот 40-110 ГГц. Отримані математичні алгоритми розрахунку характеристик фотонних та фононних кристалів при розповсюдженні в них електромагнітних та акустичних хвиль. Досліджені зонди для дефектоскопії неоднорідностей приповерхневого шару (наук. кер. д.ф.-м.н.,проф. Григорук В.І.).

Скомпоновано загальну принципову схему інтелектуального датчика вимірювання екологічних параметрів довкілля. Датчик може вимірювати концентрацію в повітрі хлору та йоду (наук. кер. к.ф.-м.н., доц. Коваль І.П.).

Розроблено числову математичну модель багатозв’язних планарних хвилеводних структур. Проаналізовано та визначено теоретичну базу, що дозволяє проводити розрахунок смужкових фільтрів та напрямлених відгалужувачів планарного типу. Розроблено структурну схему нового типу мікрохвильового скануючого мікроскопу з керованим активним зондом модуляційного типу та некерованим НВЧ генератором – НВЧ синтезатором з фіксованими частотами. Запропоновано програмний метод підвищення роздільної здатності візуалізації приповерхневих дефектів. Проаналізовано дисперсію зворотних об’ємних магнітостатичних хвиль в структурі метал-діелектрик-ферит-діелектрик-метал в тривимірному просторі хвильових чисел та частот. Виявлено аномальне поглинання випромінювання нанометровою золотою плівкою (наук. кер. к.ф. - м.н., доц. Гайдай Ю.О.).Факультет психології
Описано та проаналізовано теоретичні засади впровадження новітніх освітніх та інформаційних технологій. Виявлено методичний потенціал електронних засобів навчання (к.соц.н., н. с. Щербина В. Л.).

Розроблено тренінгову програму адаптації студентів до навчання в університеті з використанням новітніх освітніх технологій (д.психол.н., проф., акад. Бурлачук Л. Ф., пров. психол. Покладова В.В.,).

Описано психологічні підходи до розробки та використання інформаційних технологій навчання, теоретичні основи формування у студентів позитивної мотивації до застосування інформаційних технологій (пров. психол. Покладова В.В.).

Визначено методологічну та методичну основи дослідження психолого-педагогічних чинників у практиках використання сучасних інформаційних технологій студентами та викладачами вищої школи України (к.соц.н.,н.с.Щербина В.Л.).

Проведено загальноукраїнське соціально-психологічне обстеження практик використання сучасних інформаційних технологій студентами та викладачами ВНЗ України (к.соц.н., н. с. Щербина В.Л.).

Розроблено методичні рекомендації створення мережевого ресурсу (Web-сайту) вищого навчального закладу (д.психол.н., проф., акад. НАПН України Бурлачук Л. Ф.).

Розроблено наукову концепцію психолого-педагогічного забезпечення використання новітніх освітніх та інформаційних технологій у навчальному процесі ВНЗ України (д.психол.н., проф., акад. НАПН України Бурлачук Л. Ф., к.соц.н.,н.с. Щербина В.Л.).
Факультет соціології
Здійснен аналіз наукової бази відтворення соціокультурних традицій і змін у системі цінностей українського суспільства. Зафіксовані докорінні зміни соціальних умов життєдіяльності суспільства, які обумовили перехід до нової системи ціннісних орієнтацій, характерних для інформаційних суспільств з ринковою економікою у XXI ст. Аргументовано, що ефективність трансформаційних процесів в Україні обумовлена культурно-історичним та соціальним розвитком громадянського суспільства, визначальними факторами якого є ціннісно-культурні домінанти.

Проаналізовано роль цінностей українського суспільства, здійснено аналіз результатів емпіричних досліджень цінностей основних верств українського соціуму та встановлено їх вплив на процеси соціальної стратифікації. З'ясовано, що ціннісні зрушення, що відбуваються в українському соціумі, формують якісно нове поле ціннісних трансформацій. При цьому термінальні цінності набувають універсально-інтегруючого характеру, а ціннісні зміни стосуються периферійних блоків соціальних цінностей.

З'ясовано, що комплекс соціальних, політичних, економічних, культурних, демографічних трансформацій в соцієтальному стані суспільства поступово формує нові нормативно-ціннісні системи. Встановлено пріоритетні напрямки дослідження трансформації цінностей ринково-підприємницького сегменту і те, що цінності виступають джерелом інституціоналізації влади та держави, а вектор модернізаційних змін повинен враховувати особливості трудової мотивації і нормативно-ціннісної системи населення України. Систематизовано показники ціннісної динаміки українського суспільства; «ціннісна мапа» українського суспільства (доц., к.ф.-м.н. Горбачик А.П., с.н.с., д.соц.н. Чернова К.О.).

За проектом OSI\HESP-ReSET розвинута співпраця з науковцями Абердинського університету (ВБ), Школою передових соціальних досліджень (Словенія), Корвінуського університету (Угорщина), Кембриджського університету (ВБ); розроблено навчальні модулі з «Соціології нової східної Європи» як університетської навчальної дисципліни. Підвищено кваліфікацію з викладання соціології 26 молодих викладачів та дослідників з університетів України, Грузії, Вірменії, Молдови, Білорусі. Розроблено 3 науково-дослідницьких проекти, які подані на конкурс за 7-ю Рамковою Програмою ЄС. (проф. Куценко О.Д., доц. Горбачик А.П., доц. Бабенко С.С.).

За проектом NATO розвинуто наукові зв’язки з фахівцями міжнародного центру дослідження політичного радикалізму у ПеннСтейт університеті (США), розроблено теоретичну модель факторів, які провокують радикалізацію соціальних мереж, проаналізовано базу емпіричних даних щодо емпіричного прототипу соціальних мереж, що дало можливість уточнити теоретичну інтерпретацію механізмів політичної радикалізації (проф.Куценко О.Д.).

Розвинули наукову кооперацію з фахівцями Світового Банку (США), розроблені методи та процедуру емпіричного дослідження стану безробіття і згуртованості в суспільстві та на підставі аналізу зібраних емпіричних даних встановлення інтерпретація «гідної зайнятості», емпіричні моделі безробіття та механізми їхнього впливу на соціальну згуртованість (фрагментацію) суспільства (доц.Бабенко С.С.).

За програмою міжнародної літньої школи «Причинні моделі і структурні рівняння» («Causal Models and Structural Equations») (Санкт-Петербург, Москва) розвинуто наукову співпрацю з науковцями з ДУ «Вища школа економіки» (Москва, СПБ) та США (доц.Савельєв О.Д.).
Фізичний факультет
Для системи вода-одностінні вуглецеві нанотрубки виявлено зсув максимуму температурної залежності коефіцієнту ізотермічного модуля пружності в область менших температур у порівнянні з водою, що розширює уявлення про особливості руйнування водневих зв’язків у воді при різних макропараметрах. Із рівнянь класичної гідродинаміки отримано спектр колективних збуджень у рідинах, якісно подібний до спектру колективних збуджень у рідкому гелії He4. Запропоновано новий метод кількісного прогнозування фазових діаграм однорідних та просторово неоднорідних молекулярних рідин. У конформаційних сімействах електронейтральних модельних сполук містяться структури, що є твірними спірального цукрово-фосфатного ланцюга В-форми ДНК (проф. Булавін Л.А.).

Одержано люмінесцентні характеристики наночастинок кристалів La1-xEuxVO4 та нанокомпозитів NaAl(MoO4)2:Cr/Al2O3:Cr при лазерному та синхротронному збудженні. Зазначені наночастинки апробовано як зонди люмінесцентного скануючого мікроскопа. Методами тунельної мікроскопії визначено внутрішню структуру наноострівців алюмінію на підкладці. Виявлено вплив шорсткості поверхні на характеристики індукованого лазером теплового випромінювання вуглецю. З’ясовано оптимальні умови розвитку ліній вимушеного раманівського розсіювання в середовищі інкорпорованому розсіювальними мікрочастинками ( д.ф.-м.н. Неділько С.Г.)..

Розвинуто теорію взаємодії швидких іонів та нерелятивістських електронів з твердим тілом, плівками та наноструктурами. Створено програми розрахунку просторових розподілів іонів та електронів і їх енерговтрат. Показано, що основний внесок в накопичення заряду у плівці дає рій вторинних електронів, утворених первинною швидкою частинкою у процесах іонізації томів мішені, обдирання іонів та генерації електрон-діркових пар. Розраховано накопичений заряд в стріп-детекторах (д.ф.-м.н. Макарець М.В.).

Виявлено немонотонний характер зміни величини зворотного струму в гетерострукті з бар’єром Шотткі при збільшенні поглинутої дози γ-опромінення. Встановлено вплив нелінійності теплових параметрів напівпровідникових структурах на залежність амплітуди фото акустичного сигналу від інтенсивності збуджуючого опромінення. Доведено, що магнітний стан систем "графіт – залізо" визначається кластерами інтеркальованих сполук графіту (ІСГ) у матриці графіту. Виявлено, що нанокомпозитні матеріали з германієвими квантовими точками можуть виявляти низькі значення коефіцієнту теплопровідності. Встановлено, що для орієнтованих і заповнених у внутрішній порожнині магнітною фазою вуглецевих нанотрубок при взаємно-перпендикулярній орієнтації магнітного поля та струму основним є локалізаційний механізм магнітоопору, тоді як при взаємно-паралельній орієнтації основним є гігантський магніторезистивний ефект, зумовлений спін-залежним розсіюванням носіїв заряду » (д.ф.-м.н. Боровий М.О.).

Досліджено можливість створення ефективної мішені на основі вуглецю для генерації нейтронів в реакції DD та DT на нейтронному генераторі НГ-300. Протестовано вплив колективних станів нуклонів на обчислення густини рівнів в атомних ядрах та на обчислення перерізів реакцій. Досліджені особливості теплового вибуху краплі. Визначено параметри оптимальної роботи цифрового рентгенівського комплексу в режимі флюорографічного обстеження органів грудної клітини пацієнта (д.ф.-м.н. Применко Г.І.).

Розглянуто обмеження на час життя стерильних нейтрино на основі даних по осциляціях. Показано, що змішування стерильних нейтрино з довільним ароматом лівих нейтрино може бути суттєво пригніченим за умови ненульового значення кута змішування. Додатково проведено аналіз впливу стерильних нейтрино на первісний розподіл Не-4 та дейтерію (проф. Вільчинський С.Й).

За енергетичними особливостями компонентів здійснено дизайн активних шарів OLED та сонячних елементів. Зафіксовано спектральні прояви та встановлено механізми взаємодії синтетичних, біологічних макромолекул, а також вірусів, з малими молекулами (зокрема, з киснем). Встановлено вплив матриці на коливальні стани метанолу. Встановлено механізми зсуву смуг поверхневих плазмонних резонансів залежно від розмірів наночастинок (Ag та Cu) (проф. Ящук В.М.).

Виготовлено керамічний матеріал на основі дибориду титану при температурі 17000С, що на 5000С нижче, ніж температури синтезу подібних тугоплавких матеріалів. Досліджено вплив методів нанесення покриттів на характеристики утворення та рухливості дислокацій в кристаллах кремнію. Шляхом термодинамічного аналізу реакцій та рентгеноструктурного аналізу встановлено оптимальні режими одержання нових керамічних композиційихі матеріалів B4C – HfB2 » (д.ф.-м.н., проф. Макара В.А.).

Для порошкових сумішей фторопласт-термічно розширений графіт з’ясовано, що провідність системи залежить від дисперсності графіту. При зменшенні розміру його частинок від 260 до 40 мкм, здатність сумішей проводити електричний струм збільшується зі збільшенням концентрацій і зростанням тисків при компактуванні.

Для нанокомпозиційних матеріалів встановлено, що ступінь кристалічності полімерної матриці таких матеріалів залежить від питомої площі поверхні вуглецевого наповнювача, яка досяжна для змочування розплавом полімерної матриці певної в’язкості. На досяжність поверхні вуглецю для змочування впливає його морфологія та концентрація в матеріалі, в’язкість матриці та тиск, який прикладається до зразків при спіканні.

З’ясовано вплив хімічного складу аморфних сплавів та їх попередньої обробки на магнітні характеристики та параметри стабільності аморфного стану і магнітоупорядкованих фаз.

Cинтезовано сплави та вивчено у повному концентраційному інтервалі фазові рівноваги в системі Ni – Al – Ga, а також проведено аналіз кристалічних структур сполук, що в ній утворюються (проф. Рево С.Л).

На основі моделі сильного зв’язку досліджено електронну структуру, вільну енергію та спін-залежний транспорт графену з домішкою атомів Cr. Розроблені мікроскопічні моделі для опису кінетики росту концентраційних неоднорідностей різної геометричної форми в багатокомпонентних системах під опроміненням. Встановлені основні закономірності дефектоутворення при низькоенергетичному опроміненні та визначені умови стійкості скупчень точкових дефектів в залежності від характеристик опромінення та концентрації легуючих елементів в сплавах (проф. Куліш М.П.).

Встановлено, що оксидна плівка товщиною 3-6 нм на поверхні перехідних металів призводить до значних змін електронних характеристик, а спектри оптичної провідності суттєво деформуються. Спектроеліпсометричним методом із збудженням поверхневих поляритонів доведено правильність тришарової моделі тонкої плівки Мо і показано, що шар біля підкладки є шаром МоО3. Показано, що присутність Ge нанокластерів у структурах Ge-SiOx-Si розширює область спектральної фоточутливості в інфрачервоному діапазоні до 0,5 еВ (проф. Поперенко Л.В.)..

Розроблено програми для моделювання атмосферних гравітаційних хвиль, планетарних електромагнітних хвиль, хвиль вістлерної моди в магнітосфері. На основі оригінальних спостережень грозових розрядів обчислено їх характеристики. Визначено індекс змінності поверхневої температури у тропіках як прогнозний параметр для антарктичного озону. Виконано порівняння власних вимірювань загального вмісту озону над Києвом у 2012 р. із даними супутникових спектрометрів (проф. Івченко В.М.).
Філософський факультет
Розкрито соціально-філософський зміст та значення ідеології як складової гуманітарного розвитку сучасного суспільства (академік НАН України Губерський Л.В.), розкрито інноваційний зміст логіко-гносеологічних, культурологічних досліджень процесів гуманітарного розвитку суспільства (академік НАН України Конверський А.Є.) та інноваційні складові методології системного аналізу етнополітичного виміру функціонування суспільства (доц.Неліпа Д.В., доц. Вілков В.Ю.). На основі теоретичної реконструкції логіко-гносеологічних, культурологічних та політико-інституційних аспектів функціонування гуманітарного знання запропоновано методичні схеми застосування результатів логіко-гносеологічних, культурологічних досліджень до аналізу, моделювання та прогнозування процесів гуманітарного розвитку сучасного суспільства (академік НАН України Конверський А.Є., проф. Горбаченко Т.Г.), окремого обґрунтування набула концептуальна модель й типологія системного аналізу етнополітичного розвитку сучасного суспільства.(проф. Цвих В.Ф., доц. Вілков В.Ю., доц. Неліпа Д.В.)

Проаналізовані наявні у вітчизняному та світовому освітньому просторі методики викладання дисциплін логіко-гносеологічного, культурологічного та політологічного циклів (академік НАН України Конверський А.Є., проф. Хоменко І.В., проф. Русин М.Ю., проф. Панченко В.І., проф. Шляхтун П.П.). Визначено та обґрунтовано систему сучасних принципів та підходів до формування методик викладання дисциплін логіко-гносеологічного, культурологічного та політологічного циклів, з урахуванням необхідності їх адаптації до сучасних трансформаційних процесів вітчизняного суспільства (проф. Кушаков Ю.В., проф. Хоменко І.В., проф. Шашкова Л.О., доц. Комаха Л.Г., доц. Руденко С.В.). Досліджено умови можливості інтеграції та ключові проблеми впровадження результатів наукових досліджень у галузях логіки та дисциплін логічного циклу, культурології та дисциплін культурологічного циклу, політології та дисциплін політологічного циклу, релігієзнавства та релігієзнавчих дисциплін до університетської освітньої практики (академік НАН України Конверський А.Є., проф. Хоменко І.В., проф. Кушаков Ю.В., проф. Лубський В.І.).

Досліджено умови можливості застосування парадигмального підходу у історико-філософських дослідженнях (проф. Ярошовець В.І.). Вперше запропоновано нову методологію дослідження історії української філософії, яка є альтернативною описово-історіографічному підходу, розкрито місце історії української філософії у структурі сучасного гуманітарного знання, основні форми її інституціалізації (проф. Русин М.Ю., проф. Огородник І.В., доц. Руденко С.В.). Здійснено періодизацію розвитку логіки в Україні XVII – XIX ст., з’ясовані суттєві ознаки навчальних курсів з логіки в Острозькій академії, Києво-Могилянській академії, Київському університеті святого Володимира (проф. Хоменко І.В.). Розкрито сутність складнісного мислення, обʼєктивності та людиномірності у сучасній постнекласичній науці, розширено концепцію філософії науки як практичної філософії (проф. Добронравова І.С.). Здійснено культурологічний аналіз гуманітарних технологій, технологій соціального проектування, механізмів організації адміністративно-господарської, художньо-творчої та організаційно-методичної діяльності культурних інститутів (проф. Панченко В.І., проф. Приятельчук А.О.). Досліджено сучасні форми інституціалізації моралі, різні модуси відповідальності, розкрито співвідношення принципів, категорій і норм моралі в реальних обставинах соціального життя, і пошуку методів та механізмів розв’язання основних моральних дилем, здійснено естетико-культурологічний аналіз сучасних мистецьких практик (проф. Аболіна Т.Г., проф. Панченко В.І.). Проведено системне дослідження бюрократії як інституту реалізації політичної влади в сучасному суспільстві, виокремлено особливості вітчизняної моделі бюрократії, досліджено можливості демократизації цього інституту реалізації публічної влади (проф. Цвих В.Ф., доц. Батрименко О.В.). З’ясовано місце і роль української національної складової світової цивілізації та перспектив її інтеграції до спільного європейського простору, розглянуто прояви національно-культурної ідентичності української діаспори та її роль в інтеграції української літератури у світову, вивчено світоглядні основи та ідейний зв'язок української народно-культурної та фольклорної традиції з європейською (проф. Обушний М.І.).
Хімічний факультет
Проведено ціленаправлений синтез ряду різнометалічних фосфатів сімейства NASICON, які є основою нових суперйонних провідників. Розроблено методики отримання зазначених сполук у полікристалічному, склокерамічному і склоподібному станах, електропровідні властивості яких є на рівні кращих сполук-аналогів (під керівництвом М.С. Слободяника - для пошуку нових електропровідних матеріалів).

Виявлено нові закономірності формування кристалічних граток для подвійних фосфатів, що є перспективними для створення сучасних люмінофорів та нелінійно-оптичних матеріалів з особливими характеристиками. (для створення нових нелінійно-оптичних матеріалів - під керівництвом М.С. Слободяника).

Запропоновано унікальну технологію застосування нетоксичних водорозчинних фулеренів як високоефективних протипухлинних агентів, які, активуючи роботу імунної системи організму, здатні перешкоджати прогресуванню та метастазуванню злоякісної пухлини (під керівництвом М.С. Слободяника, Ю.І. Прилуцького - для медицини).

Розроблено методи синтезу нових похідних ізотіохроман-4-он 2,2-диоксиду, флавоноїдів ізокумаринової будови, 7’-гідрокси-3,4’-бікумаринів, дигідроізокумаринів і Н-2-бензопіран-1-онів. Досліджено взаємодію 2-(2-(4-гідрокси-(метокси)феніл)-2-оксоетил) бензойних кислот з DMFDMA, реакції похідних 7-гідроксинеофлавонів з малонодинітрилом, взаємодію -4Н-хромен-4-онів з вторинними циклічними амінами.- (під керівництвом Воловенка Ю.М. та Хилі В.П. –синтез потенційно біологічно активних речовин).

Проведено систематичне дослідження реакцій 1-етоксиізоіндолу. Синтезовано нові моно- та біс-адукти Міхаеля. Вперше досліджено реакції ізоіндолів в структурованому середовищі (під керівництвом З.В. Войтенко - для проведення органічних реакцій в водних розчинниках (для екології та фармацевтичних досліджень).

Вивчено реакцію Біджинеллі в присутності Me3SiCl. Винайдена нова мультикомпонентна реакція типу Біджинеллі (під керівництвом О.М.Бойка).

Показано, що комплекси Сu (ІІ) є зручними будівельними блоками для отримання супрамолекулярних систем з пористими кристалічними гратками (під керівництвом І.О. Фрицького – для створення нових матеріалів).

Обробка нановолокон β-SiC сумішшю HF/HNO3 сприяє розчиненню поверхневого шару нановолокон та утворенню значної кількості поглиблень достатнього об’єму для формування в них високоактивної фази Cu2(OH)3NO3, яка є стабільною протягом всього каталітичного процесу окислення СО. (Під керівництвом Іщенко О.В. – для екології).

Одержані Со-вмісні сенсори на основі нанорозмірного матеріалу 3,2%Со/SnO2/0,15%Sb2O5, більш чутливі до мікроконцентрації Н2, мають більшу швидкодію та більш широкий діапазон вимірювання концентрації Н2 в повітрі, ніж сенсори такого ж складу, виготовлені з мікрокристалічного матеріалу, отриманого методом співосадження. Досліджено порувату будову та морфологію наночасточок, природу груп на поверхні органомінеральних наноматеріалів, способи регулювання хімічних та структурних властивостей нових аналітичних систем на їх основі (Під керівництвом Н.П.Максимович – для створення сенсорів).

Отримано наносорбенти і наномаркери на основі кремнеземів різних типів та органічних реагентів для концентрування і детектування токсикантів неорганічної й органічної природи, зокрема іонів металів, їхніх співіснуючих форм, аніонів, органічних речовин, біоактивних сполук. На основі нових аналітичних систем розроблено низку аналітичних методик, зокрема, методики визначення тетрацикліну, сорбітолу, білків тощо у продуктах харчової та косметичної промисловості та біооб’єктах, серед них, методику визначення купруму в урині впроваджено в лабораторну практику ДУ «Інститут нефрології» НАМН України (під керівництвом Запорожець О.А. та Зайцева В.М. – для екології та медицини).

Розроблено методику ковалентного введення «легуючих» мономерів в полістирол. Показана можливість отримання в полімерних матрицях золів срібла з нанорозмірним вузьким розподілом за розміром та стабільних в часі частинок. Встановлено, що із збільшенням концентрації аніонного барвника в плівках поліепоксипропилкарбазолу спостерігається аномальне зростання фотоструму: час його зростання набагато менше часу його релаксації після вимкнення світла. Виявлено ефект пам’яті плівок на опромінення світлом. Показано високий ступінь інкапсуляції преднізолону та -токоферолацетату міцелами МОПЕО-b-ПКЛ і МОПЕО-b-ПАК/ПАК-b-ПЕО-b-ПАК. Знайдено оптимальні умови і оптимальна полімер-неорганічна матриця для синтезу Ag-наночастинок при фотохімічному відновленні цитрату срібла (Під керівництвом Колендо О.Ю., Желтоножської Т.Б. та Давиденка М.О. - для створення нових матеріалів з корисними властивостями).
Юридичний факультет
Основні наукові результати, їх застосування:

«Збір, аналіз та дослідження проблем захисту прав людини і громадянина в сфері конституційних, фінансових, адміністративних, екологічних, земельних, цивільних, господарських, кримінальних та кримінально-процесуальних відносин», «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» є дослідження європейського законодавства щодо особливостей захисту прав людини в рамках конституційних, адміністративних, фінансових, екологічних, земельних правовідносин, підприємницької діяльності; кримінально-правових та процесуальних аспектів захисту прав громадян у законодавстві Європейського Союзу.

Розроблено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства та приведення його у відповідність до норм права Європейського Союзу, зокрема з питань: впливу acquis communautaire на вітчизняне адміністративне судочинство й адміністративне процесуальне право; оціночних понять як складової понятійного апарату трудового права України; співвідношення оціночних понять з суміжними поняттями трудового права; природних прав людини: загальнотеоретична характеристика; принципу верховенства права в системі принципів; відповідальності в економічній сфері; сучасного визначення предмета адміністративного права України; системи адміністративного процесуального права України; інтерпретації соціально-правової категорії «остарбайтер» в Україні; поняття та ознаки самозахисту працівниками своїх трудових прав; основних тенденцій розвитку трудових прав на початку XXI ст.; правопорушень як підстави для застосування негативних засобів захисту трудових прав працівників; основних напрямків правового регулювання вирішення індивідуальних трудових спорів; стану дослідження методологічних питань державної служби в Україні; поняття та складу земель річкового та морського транспорту України; правового забезпечення оптимізації структури землекористування в Україні шляхом планування територій; розвитку юридичної дефектології у доктрині земельного права України; теоретико-правових засад екологічної культури в Україні; правових проблем та перспектив вдосконалення інституту екологічного моніторингу в системі екологічного права України; проблем визначення юридичної природи екологічної сертифікації; ядерного страхування в країнах Європейського Союзу; еколого - правового характеру викупу земельних ділянок для суспільних потреб; правових форм екологічного контролю; правових питань доступу до правосуддя громадськості з питань, що стосуються охорони навколишнього середовища; визначення поняття «акваторія морського порту» за законодавством України та відмежування його від суміжних понять; істотних умови авторських договорів; суб'єктного складу правовідносин у сфері реклами (цивільно-правовий аспект); класифікації закономірностей реалізації закону тощо.

У 2012 році викладачами юридичного факультету надано правові висновки та відповіді на 22 запити різних установ та організацій (ВСУ, КСУ, ГПУ та інші).

Засновано два наукових журнали: «Право і громадянське суспільство» та «Адміністративне право і процес».
Військовий інститут
Розроблені загальні принципи побудови моделі оцінки безвідмовності об’єкта радіоелектронної техніки. Досліджена побудова конструктивної структури об’єкта. Розроблені алгоритми формування функції ймовірності безвідмовності роботи конструктивних елементів, загальні принципи побудови структури даних і загальні алгоритми моделі оцінки безвідмовності об’єкта радіоелектронної техніки, програми інтерфейсів користувача моделі оцінки безвідмовності об’єкта радіоелектронної техніки (наук. кер. д.т.н., проф. Лєнков С.В.).

Розроблено підсистему ведення багатомовних електронних перекладних словників, систему автоматизованого робочого місця «ПАРАДИГМА», яка призначена для автоматизації побудови компонентів лінгвістичного забезпечення автоматичної, морфологічної обробки різномовних текстів (наук. кер. д.т.н., проф. Замаруєва І.В.).


Інститут високих технологій
Оптимізовано методику релаксаційної спектроскопіїї глибоких рівнів з підвищеною точністю визначення параметрів глибоко-рівневих центрів з близькими енергіями активації. Показана можливість прояву негативної диференційної ємності в композитних структурах з шарами квантових точок. Розроблено метод визначення параметрів квантових точок по ділянкам вольт-фарадних характеристик з негативною складовою диференціальної ємності. Визначені закономірності поглинання і утримання водню структурами на основі поруватого кремнію і паладію. Оптимізовано процеси виготовлення воднеміщуючих порошків кремнію та пористого кремнію. Визначені методи керування процесами виділення водню. Встановлені взаємозв'язки між часовими змінами параметрів і динамікою адсорбційно-десорбційних процесів в нанокомпозитних кремнієвих структурах. Показана можливість отримання методом іонно-плазмового розпилу нанокомпозитних плівок з нанокластерами Si в діелектричній матриці SiO2. Розмір кремнієвих нанокластерів та їх поверхнева густина залежить як від рівня збагачення кремнієм вихідних плівок SiOx, так і від температури відпалу. Створена технологія виготовлення гетероструктур GaAs на Si для приладів оптоелектроніки. Показано, що іонна стимуляція процесу осадження узгоджувальних шарів дає можливість різко зменшити температуру синтезу гетероструктур на сапфірових підкладках. Розроблено новий метод обчислення ефективної сприйнятливості нанокомпозитних органічних плівок і на його основі запропоновано теорію взаємодії наночастинок композиту з наночастинками різної природи, а також запропоновано схему очищення біологічних рідин (наприклад лімфи крові) від вірусів та наночастинок металів. Знайдена фізична сутність обертального руху матеріальних тіл по інерції і показано, що під час руху класичної частинки по криволінійній траєкторії по інерції генерується взаємодія частинки з навколишнім простором. Показана можливість застосування магнітної левітації в біологічних експериментах на Землі та в космосі, зокрема, для вирощування біологічних тканин. Розроблені методики і створено ряд електронних лабораторних робіт і навчальних фільмів за напрямком «Високі технології» в тому числі з використанням унікального обладнання Київського скануючого ядерного мікрозонда. Проведені експериментальні дослідження активних масивів сформованих матеріальними тілами та магнітними і електростатичними полями. Синтезовано короткі циклічні пептиди, що містять шість амінокислотних залишків – аналоги відомого циклічного антимікробного пептиду c-(WFW). Одна або три амінокислотні залишки в c-(WFW) замінені в аналогах на конформаційно утруднені амінокислоти з метою підвищення селективності антимікробної дії. Аналоги характеризуються здатністю ефективно інгібувати ріст бактеріальних колоній – біоплівок та здатні знищувати біоплівки при достатньо низьких концентраціях. Знайдено, що аналоги антибіотику пептидної природи Граміцидину S з фотоперемикачем в складі поліпептидного ланцюга змінюють свою біологічну активність оборотньо під дією світла. Отримано нові будівельні блоки нанорозмірних молекулярних капсул – тетрабензоїльні похідні резорцинаренів. Ці сполуки утворюють димерні капсули, і можуть включати молекули аммонієвих солей у склад супрамолекулярних комплеків. Використовуючи методи структурної обчислювальної біології, вивчено найбільш загальні фізико-хімічні закономірності, які є підгрунтям функціонування біополімерів та їхніх комплексів, для створення на їхній основі біологічно-активних сполук з широким спектром дії – потенційно лікарських засобів. Було досліджено конформаційні властивості модифікованих як за основою, так і за цукровим залишком нуклеозидів. Отримано конформаційну ємність модифікованих нуклеозидів і порівняно її з канонічними характеристиками канонічних нуклеозидів та виокремлено конформери, відповідальні за біологічну активність. Використовуючи молекулярно-біологічні, біохімічні та імунологічні методи досліджень виділено, очищено та охарактеризовано субстанції природного походження, що володіють протекторними властивостями.
Інститут журналістики
Працівники кафедри мови та стилістики (зав. – проф. Н.П. Шумарова) розширили межі традиційної лінгвістики до рівня комунікативної лінгвістики – методом суцільної вибірки проводять аналіз текстів ЗМК як однієї з ланок масової комунікації.

На кафедрі реклами та зв’язків з громадськістю (зав. – проф. В.Ф.Іванов) досліджуються питання маніпулятивних технологій в політичних паблік рілейшинз, аспекти вербального політичного іміджу та тенденції в сучасній українській політичній комунікації. Виявлено, що українська політична комунікація переймає західну модель жорстких передвиборчих кампаній. Тривають дослідження, присвячені «мовному питанню в Україні» як політичній технології. З’ясовано, що в українському суспільстві мовне питання використовується як маніпулятивний чинник впливу на громадську думку.

Кафедра електронних видань та медіа дизайну (зав. – проф. А.А. Чічановський) дослідила сучасні аспекти наукового підходу до регуляторних практик індустрії виробництва інформації (результати представлені за напрямом «Принципи регулювання медіа індустрії»). Запропоновано ефективні моделі монетизації медіа продукту. Виявлено й описано способи регулювання створення, поширення, споживання медіа контенту. Досліджено наукову проблему «Візуалізація контенту у сучасних журнальних виданнях». Розроблено класифікацію журнальних видань відповідно до сучасних реалій. Виявлено й описано способи подання контенту в журналах, візуальну складову сучасних медіа.

Співробітники кафедри видавничої справи та редагування (зав. – доц. В.І. Теремко) дослідили залежність видавничих стратегій від цивілізаційних і суспільних трансформацій у ситуації невизначеності, перманентних змін та в агресивному середовищі. Доведено, що в сучасному динамічному світі ця залежність виявляє себе і як тенденція, і як закономірність.

Доц. О.В.Чекмишев дослідив історико-теоретичний та прагматичний аспект моніторингу ЗМІ в системі соціальних комунікацій.

Доц. В.В.Гоян узагальнила візуально-вербальні компоненти екранної комунікації.

Доц. Л.М.Городенко виявила теорії, моделі, технології мережевої комунікації.

Доцент Сащук Г.М. визначила політико-культурологічні детермінанти формування інформаційного суспільства в Україні.


Інститут міжнародних відносин
Досліджено теорії і моделі сучасних інтеграційних процесів у європейському та євразійському просторах і шляхи їхнього застосування для вироблення зовнішньополітичної стратегії України (доц. Капітоненко М.Г., н.с. Божко С.О.).

Проаналізовано засади і перспективи розбудови відносин асоціації між Україною та ЄС у політичній та безпековій сферах та їхні наслідки для стратегії інтеграції України до європейського безпекового простору (проф. Манжола В.А., н.с. Хилько О.Л.).

Визначено, що залученість України одночасно до інтеграційних процесів за двома векторами – європейським та євразійським, враховуючи ресурси країни та динаміку її внутрішніх перетворень, призводить до периферизації держави у межах обох вимірів, що звужує поле для зовнішньополітичного маневру, загрожуючи їй виштовхуванням у міжнародну ізоляцію (доц. Константінов В.Ю., політолог ІІ кат. Дальський В.Б.).

Встановлено, що на сучасному етапі особливої актуальності для нашої країни набуває завдання недопущення її маргіналізації у відносинах ЄС та Росії, перетворення України на предмет компромісів, втискання в окремі сфери впливу з обмеженням її права на обрання союзів та коаліцій (проф. Копійка В.В., ас. Денисенко К.Ю.).

Узагальнено проблематику здобуття державою регіонального лідерства й геополітичного впливу на прикладі КНР, Республіки Індія та ФРН; з’ясовано особливості реалізації безпекових інтересів у зовнішній політиці держави на прикладі Арабської Республіки Єгипет (проф. Крижанівський В.П., проф. Ігнатьєв П.М., с.н.с. Борділовська О.А., ас. Бовсунівський П.В.).

Визначено характер впливу міграційних проблем на процес формування та характер зовнішньої політики України; розглянуто роль особистісного чинника у виробленні зовнішньої політики держави на прикладі України; проаналізовано причини сучасних регіональних конфліктів і спроектовано оптимальні моделі їхнього урегулювання на прикладі країн-учасників СНД (проф. Дорошко М.С., доц. Кривонос Р.А., доц. Сербіна Н.Ф.).

З’ясовано, що підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка передбачатиме створення поглибленої ЗВТ, дозволить Україні активно інтегруватися у внутрішній ринок європейського інтеграційного об’єднання.

Проаналізовано, що Положення про зону вільної торгівлі визначатимуть правову базу для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, частково робочої сили між Україною та ЄС, а також для регуляторного наближення, спрямованого на поступове входження економіки України до внутрішнього ринку ЄС.

Розроблено та узагальнено наукові матеріали, зокрема за такими напрямами: зони вільної торгівлі у світовій економіці та економічні ефекти від їх створення; основні моделі оцінки ефективності створення зон вільної торгівлі; гравітаційна модель зони вільної торгівлі між Україною та СНД; застосування гравітаційної моделі для оцінки наслідків створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС; співробітництво між Україною та Туреччиною в рамках створення зони вільної торгівлі.

Підготовлена концепція інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньої політики України в геополітичному та європейському контексті для урядових установ.


Інститут філології
У 2012 році досліджувалися світовий літературний процес кінця ХХ-початку ХХІ століття , полікритика художнього твору, жанрово-стильова динаміка української літератури, особливості темпоральної динаміки в ліриці Т.Шевченка, система художніх образів Т.Шевченка у міфопоетичному висвітленні, естетична і поетикальна динаміка методологічних множин компаративного аналізу, історія фольклористики, текстологія та жанрологія фольклору, процеси розвитку української мови у контексті національної культури, когнітологія та концептологія у лінгвістичному та лінгвокультурологічному висвітленні, теорія та практика мас-медійної комунікації, Інтернет-комунікація, нові дискурсивні практики ЗМІ, рекламістика та неймінг, лінгвопоетика і лінгвостилістика, міжкультурна комунікація у контексті сучасної перекладознавчої науки, історія розвитку українського перекладознавства, розглянуто основні етапи розвитку україністики в Китаї та Японії, новітні технології навчання іноземних мов та прикладної (комп’.ютерної) лінгвістики, продовжено вдосконалення електронного корпусу української мови (13 млн.словживань).

Астрономічна обсерваторія
Для оригінальної вибірки 800 компактних галактик встановлено залежності швидкості зореутворення від вмісту важких елементів, червоного зміщення, маси молодого зоряного населення та віку спалаху зореутворення ( Ізотова І.Ю.,  Парновський С.Л.).

Пояснено особливості хімічного вмісту космічних променів з енергями 1017 - 1018 еВ умовами в зоряному вітрі попередників Гіпернових (Гнатик Б.І. , Маслюх В.М.).

На новому матеріалі отримані залежності глобальних параметрів галактик від морфологічного типу (блакитна та інфрачервона світності, індикативна, зоряна та воднева маси, лінійний діаметр тощо) (Кудря Ю.М.).

Створено нову вибірку галактик каталогу RFGC для дослідження колективних великомасштабних рухів галактик (Парновський С.Л.).

Для нової власної вибірки спектрів з 7-го видання огляду SDSS обчислено характеристики прозорості для середніх червоних зміщень 2.4-3.8 (Іващенко Г.Ю.).

Для власних виборок фотометрично класифікованих квазарів з останнього видання каталогу SDSS NBCKDE обчислено параметри кутової та просторової двоточкової кореляційної функції (Іващенко Г.Ю., Василенко О.).

Отримано нові наближені критичні розв’язки рівняння гравітаційного лінзування в околі каспової критичної точки (Александров О.М.).

На основі спектрально-поляризаційних спостережень, проведених у 2012 році на Горизонтальному сонячному телескопі АО, у потужному й довготривалому лімбовому сонячному спалаху балу М 7.7 19 липня 2012 р. виявлено сильне локальне магнітне поле з індукцією 800 Гаус на висоті 40 Мегаметрів. Розроблена теоретична МГД модель такого поля у формі помірно скручених магнітних жгутів з поперечником 300 км (Лозицький В.Г., Лозицька Н.Й.).

На основі спектральних спостережень явища покриття зорі HD97138 кометою С/2009 P1 (Garradd) на заміській спостережній станції АО в с. Лісники вперше виявлено лінії нейтрального Na в спектрі комети С/2009 P1 (Garradd) на геліоцентричній відстані 1.33 а.о. Доведено можливість реєстрації ліній натрію на значних геліоцентричних відстанях при спостереженнях явищ покриття зір раннього спектрального класу (Чурюмов К.І., Клещонок В.В., Пономаренко В.О.).

Проаналізовано фізичні характеристики та орбіти трьох груп астероїдів: 1) астероїди зовнішнього краю головного поясу; 2) астероїди групи Гільди; 3) Троянці Юпітера. На основі виконаного аналізу та результатів попередніх досліджень зроблено висновок, що головним джерелом комет сімейства Юпітера є Троянці (Казанцев А.М.).

Каталогізовано та приведено до міжнародної форми бази даних ширококутних платівок WFPDB інформацію про 5025 фотографічних знімків склотеки АО за період 1898-2000 рр. (Казанцева Л.В.).


Каталог: news
news -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
news -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
news -> Я це хтось інший…
news -> Памятка для кожного учня (додаток ); листок з початками речень для гри «Продовж речення»(додаток 4); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка клас, ІІ частина
news -> Світова література клас Усього – 0 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; контрольних робіт – годин
news -> Тема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
news -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
news -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
news -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   31

Схожі:

Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconРада адвокатів міста києва
Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 27. 08. 2009 №3828 видано кмкдка
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconНаказ №3 від 23 квітня 2012 p. № Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2012 року
Новоград Волинської міської ради №108 від 20. 03. 12 р та з метою забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, створення належних...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗагальноклубний творчий проект
Тараса Григоровича Шевченка. Указом Президента України „Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconПоложення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. 2011. №99. С. 36-38
Про внесення змін до положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconХроніка культурно-мистецького життя Чернівецької області за квітень 2012 року Загальні питання
Згідно указу Президента України Віктора Януковича №216 від 27 березня 2012 року режисерові Чернівецького обласного театру ляльок...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconКнига року Бі-Бі-Сі 2012 (Книга року bbc) — літературна нагорода україномовним літературним творам, що присуджується Британською телерадіомовною корпорацією (Бі-Бі-Сі). Книга року Бі-Бі-Сі
Ця книга про те, як можна подолати свій страх. Про те, як можна навчитися навіть із найстрашніших І найзагрозливіших синьомордів...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від березня 2012 року №151-од «Про відзначення в області 198-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п. ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
«Про відзначення в області 98-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п ст. 39 Закону України «Про місцеві державні...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Керуючись рішенням міської ради від 21. 10. 2016 року №7/12/12 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22. 12. 2015 року №7/3/23...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconК київ*2012 Від укладача Бібліографічний покажчик присвячений великому спортивному святу – футболу
Раїною під час підготовки та проведення чє з футболу 2012 року. Гостинність та доброзичливість нашого народу, краса нашої української...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗвіт директора ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 за підсумками 2015-2016 навчального року
України №178 від 23. 03. 2005 року, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка