Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8


Впровадження наукових досягнень у навчальний процесСторінка13/31
Дата конвертації16.03.2018
Розмір5,81 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   31

2.6 Впровадження наукових досягнень у навчальний процес

Вченими факультетів і інститутів за результатами наукових досліджень у звітному році опубліковано 98 підручників, 325 навчальних посібників, за результатами наукових досліджень підготовлено та оновлено 594 курси/спецкурси/лекції, 91 лабораторна та практична роботи.


Навчально-науковий центр «Інститут біології»
Результати наукових досліджень впроваджено в навчальний процес у вигляді: нових спецкурсів (4), серед яких «Нейроімунологія» для магістрів 1 курсу - 34 год. ( доц. Гарманчук Л.В); «Біохімічні основи гемостазу» для магістрів 1 курсу - 30 год. ( доц. Савчук О.М.); «Сигнальні системи» для магістрів 1 курсу - 30 год. (проф. Таран Н.Ю.) та інші. Також введено нових лекцій до нормативних курсів та спецкурсів 66, нових спецпрактикумів 6, нових практичних занять та лабораторних робіт 28. Апробовано читання нормативних дисциплін «Екологія», «Зоологія хордових» англійською мовою для студентів 4 курсу. (проф. Серебряков В.В.)

Відкрито нову спеціальність «Лабораторна діагностика біологічних систем» по підготовці магістрів. Наказ від 26.07.2012 № 2059 - ДВК.


Географічний факультет
Впровадження наукових досліджень у навчальний процес мали такий вигляд:

На базі отриманих результатів при виконанні держбюджетної теми розроблено текст лекцій «Сучасні тенденції розвитку теорії суспільної географії» (проф. Олійник Я.Б.). Застосовано теоретико-методичні та методичні результати дослідження з докторської дисертації при викладанні курсів «Управління розвитком регіону», «Управління раціональним природокористуванням», «Основи регіональної політики», «Проблеми регіональної економіки» (довідка №050/2088-30 від 04.09.2012р) (доц. Запотоцький С.П.). Розроблено нові положення в двох лекціях з курсу «Регіональне суспільно-географічне прогнозування» та одну лекцію з курсу «Сучасні проблеми регіонального розвитку» (проф. Мезенцев К.В.). Результати наукових досліджень у сфері світових та регіональних процесів урбанізації в умовах неоліберального розвитку суспільства, здійснених спільно з представниками інституту географії Мойнського університету (ФРН), впроваджені в навчальний процес при викладанні спецкурсів «Географія міст», «Геоурбаністика» та «Управління соціально-економічним і просторовим розвитком міст» (доц. Дронова О.Л.). Впроваджено в спецкурси «Теоретичні основи управління розвитком регіону» та «Управління розвитком регіону» наукові досягнення з визначення механізму інвестиційного забезпечення аграрної сфери сільських депресивних територій, а також підходи до імплементації у вітчизняну практику сільськогосподарського виробництва системи контрактних відносин (д.е.н. Хвесик Ю.М.).

При викладанні курсу «Ландшафтне та біологічне різноманіття» використано власні наукові розробки з оцінки ландшафтного різноманіття України (проф. Гродзинський М.Д.). При викладанні курсу «Математичне моделювання в геоекології» використано одержані в 2012 році результати зі стохастичного моделювання геосистем та екомереж, які були розроблені при виконанні держбюджетної теми (проф. Самойленко В.М.). При викладанні курсу «Стійкі органічні забрудники в довкіллі» використано отримані ним у 2012 році результати з міжнародного проекту «Вивчення сезонних коливань складу і обсягів ТПВ та відповідних екологічних індикаторів для оптимізації управління очисними спорудами» (доц. Михайленко В.П.). При викладанні курсу «Екогеографія України» використано власні розробки з оцінки геоекологічного стану та екологічної ситуації регіонів України, які також увійшли до її підручника «Основи екології» (доц. Гавриленко О.П.).

Власні методики вилучення поліноморф із мінеральних відкладів та палегеографічних реконструкцій за полінологічними донними впроваджуються в навчальний процес при виконанні наукових робіт студентами та написанні курсових, бакалаврських та магістерських робіт (проф. Герасименко Н.П.).

При читанні магістерського курсу «Основи руслознавства» впроваджено нові методичні підходи з гідроморфологічної оцінки екологічного стану гірських і рівнинних річок, які отримали при виконанні прикладної держбюджетної теми (проф. Ободовський О.Г.). При читанні курсу «Гідрологія і гідрохімія України» впроваджено результати наукової тематики кафедри стосовно впровадження оцінки трансформації хімічного складу річкових вод України (на прикладі Лівобережних приток р. Десна) (доц. Курило С.М).

Впроваджено в магістерський курс «Урбометеорологія» результати дослідження хвиль тепла, які були проведені під час наукового стажування у Фрайбурзькому університеті, а методики з оцінки якості повітря застосовуються при викладанні курсу «Екологічна кліматологія» (проф. Сніжко С.І. та ас. Шевченко О.Г.).

Впроваджено теоретико - методичні розробки з основ спортивно оздоровчого туризму в курси «Екологічний туризм», «Географія туризму», «Основи менеджменту і маркетингу в туризмі» (проф. Дмитрук О. Ю., ас. Уліганець С.І.).

Проведена робота з формування та оновлення бази даних про туристичні ресурси та туристичну інфраструктуру України. Отримані результати використовуються при проведенні практичних занять з нормативних курсів «Туристичні ресурси», екскурсознавство та музеєзнавство», «Туроперейтинг», «Туристичні ринки» (проф. Любіцева О.О.).


Геологічний факультет
Доповнено та оновлено курси лекцій (56 год.) для 14 навчальних дисциплін:

 • «Екологічна геологія» (І курс магістри, спеціальність «гідрогеологія») - 4 години;

 • «Екогеологія» (ІІ курс магістри, спеціальність «гідрогеологія») – 4 години;

 • «Обробка та інтерпретація даних промислової геофізики»- 4 години;

 • «Електрометрія» - 4 години;

 • «Геологічна інтерпретація геофізичних даних» для студентів геологічної спеціальності – 8 годин;

 • «Екологія» - 2 години;

 • «Проблеми еволюції біосфери», ІІ курс магістратури - 2 години;

 • «Дорогоцінне та декоративне каміння України» (1 курс магістратури за спеціальністю «геохімія та мінералогія») - 4 години;

 • «Формації магматичних та метаморфічних порід» - 4 години (4 курс бакалаврату за спеціалізацією «геохімія та мінералогія»);

 • «Петрографія кристалічних порід УЩ» - лекції обсягом 4 години (4 курс бакалаврату за спеціалізацією «геохімія та мінералогія»);

 • «Корисні копалини України» - 6 годин;

 • «Економічна геологія» - 4 години;

 • «Нафтогазоносні провінції світу» - 2 години;

 • «Геологія родовищ корисних копалин» - 4 години.

Розроблено 40 нових лабораторних робіт для 13 навчальних дисциплін: • «Моделювання геологічних процесів і структур»– 8 лабораторних (І курс магістратури);

 • НДП для магістрів-геофізиків 2 курсу – 6 годин;

 • «Ядерна геофізика» - 2 години;

 • «Рентгеноспектральні методи дослідження мінеральної речовини» - 4 години (3 курс, спеціальність «геохімія та мінералогія»);

 • «Основи фізичної геохімії» – 22 години;

 • «Методи мінеральної термобарометрії» - 4 години (4 курс бакалаврату, спеціальність «мінералогія і геохімія»);

 • «Гемологія» - 8 годин, (4 курс бакалаврату, спеціальність «геохімія та мінералогія») ;

 • «Методи обробки геохімічних даних» - 2 години (4 курс бакалаврату, спеціальність «мінералогія і геохімія»);

 • «Прикладна мінералогія» - 4 години (І курс магістратури, спеціальність «геохімія та мінералогія»);

 • «Основи петрографії» - 4 години (2 курс бакалаврату);

 • «Основи літологіїї» - 4 години (3 курс бакалаврату);

 • «Методи дослідження мінеральної речовини» - 4 години (3 курс бакалаврату, спеціальність «геохімія та мінералогія»).

Розроблено новий маршрут навчальної практики за спеціалізацією «геохімія та мінералогія» (3 курс бакалаврату).

Економічний факультет
Наукові результати впроваджено у навчальному процесі:

- при викладанні 42 дисциплін, серед яких: англійською мовою «Development economics», «Internet Marketing», «Brand Management of a new product», «Innovative entrepreneurship», нормативні курси «Прикладна економетрика», «Економіка галузевих ринків», «Інтелектуальна власність», «Прогнозування соціально-економічних процесів», «Фондовий ринок», «Теорія кредиту», «Фінанси», «Фінансово-кредитні системи зарубіжних країн», «Фінанси підприємств», «Фінансовий менеджмент у банку», «Банківський маркетинг», «Банківський нагляд», «Банківська справа», «Управління проектами», «Маркетингові дослідження», «Стратегічне управління», «Управління ресурсами підприємств», «Обгрунтування господарських рішень і оцінка ризиків», «Оцінка бізнесу», «Економіка підприємств», «Демографія» та ін.;

- у 44 науково-методичних публікаціях: навчально-методичні комплекси «Методи та моделі в аналізі діяльності підприємств», «Реструктуризація підприємств», «Управління ризиками інвестиційної діяльності», «Міжнародні фінансові ринки», «Соціальна відповідальність бізнесу», навчально-методичні комплекси, що викладаються англійською мовою «Time Management», «Probability Theory and Mathematical Statistics: teaching materials for students majoring in economics» та ін.;

- у розробці 18 нових курсів та спецкурсів: «Прикладна статистика», «Поведінкові фінанси», «Страхування ризиків підприємницької діяльності», «Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків», «Просування нових товарів і технологій», «Філософія управління», «Етика бізнесу та ділового спілкування», «Вступ до спеціальності» для спеціальності «Прикладна статистика», «Цінні папери», «Міжнародні фінанси», «Методологія наукових досліджень», «Міжнародний промисловий маркетинг», англомовних курсів «Mortgage Lending», «International Financial Markets and Institutions» «Інноваційна діяльність в міжнародному бізнесі» та ін.


Історичний факультет
Впродовж звітного періоду історичний факультет проводив суттєве оновлення нормативних та спеціальних курсів, які були розроблені кафедрами за результатами НДР раніше як для магістрів і спеціалістів, так і для бакалаврів, а також запровадив у навчальний процес низку нормативних і спеціальних курсів. Зокрема, кафедра етнології та краєзнавства (проф. Капелюшний В.П.) впродовж звітного періоду розробила і впровадила в навчальний процес за спеціальністю «етнологія» 7 нових нормативних, 4 нових спецкурсів та нову програму історико-краєзнавчої практики, причому всі вони були розроблені за результатами НДР. В свою чергу колектив згаданої вище кафедри оновив за результатами НДР щонайменше 22 раніше розроблених нормативних та спеціальних курси. Кафедра археології та музеєзнавства (проф. Терпиловський Р.В.) за результатами НДР оновила від 15% до 50% 16 лекційних курсів, збагативши їх, зокрема, результатами польових археологічних досліджень; аналогічно 9 вже підготовлених нормативних та спеціальних курсів було оновлено викладачами кафедри історії для гуманітарних факультетів (проф. Казьмирчук Г.Д.). Таке ж оновлення, стосовно 7 нормативних та 5 спецкурсів, було проведено кафедрою нової та новітньої історії зарубіжних країн (проф. Гончар Б.М.), відповідно 6 нормативних та 9 спецкурсів докорінно переробила кафедра давньої та нової історії України (проф. Колесник В.Ф.). Один новий спецкурс запровадила кафедра історії стародавнього світу і середніх віків (проф. Ставнюк В.В.), переробивши 10 вже підготовлених нормативних та спецкурсів. Аналогічна робота була проведена і на інших кафедрах.

Всього по факультету впродовж звітного періоду за результатами НДР були розроблені і запроваджені у навчальний процес 9 нових нормативних та 5 нових спецкурсів. Також було суттєво оновлено й перероблено за результатами НДР більше 35 нормативних та 58 спецкурсів.


Факультет кібернетики
Впроваджені у навчальний процес наступні результати досліджень: практична стійкість дискретних систем, математичні методи теорії розпізнавання образів, системи автоматичного виділення об’єктів заданого типу з аерокосмічних знімків; математичні моделі та алгоритми реалізації мовного тракту людини для систем синтезу мови; алгоритми побудови ефективного торгового робота в рамках фондових бірж; економіко-математичні моделі задач оптимального керування для макрорівня; регіональні ризики та проблеми репресивності населених пунктів, економіко-математичні балансові моделі типу «витрати – випуск»; структуризація та аналіз ризиків у банківських та платіжних системах, автоматне завдання систем невизначеної нечіткої структури; методи відновлення функціональних залежностей в умовах нечіткості) в 14 спецкурсах загальним обсягом 96 годин. Зокрема, нормативний курс «Моделювання систем», «Обробка зображень», «Системне програмування та цифрова обробка інформації», «Оптимізація нелінійних систем», «Моделювання економічних та екологічних процесів», «Економіко-математичне моделювання», «Моделювання екологічних та економічних процесів», «Аналіз та оптимізація ризику», «Корпоративні системи», «Формальні методи розробки програмних систем», «Формальні методи специфікації програм».

На основі наукових досліджень розроблено 10 лекцій, які читаються у рамках існуючих курсів лекцій кафедр САТР та ПС: нормативні курси «Перетворення Гока і псевдообернення в множинних моделях невизначеності» (3 курс), «Методи оцінювання в прикладних дослідженнях» (3 курс), «Теорія прийняття рішень» (3 курс), «Розпізнавання образів» (1 курс маг., спец.), спецкурси «Методи оптимізації в функціональних просторах» (2 курс, маг.), «Методи псевдообернення в обробці інформації» (1 курс, спец.), «Теорія масового обслуговування» (4 курс), «Стохастичні моделі мережевої структури» (1 курс, маг.), «Simulation of Stohastic Processes. (Моделювання випадкових процесів)» (3 курс), «Теорія оцінювання систем в умовах невизначеності» (4 курс).

Підготовлено 10 додаткових розділів до спецкурсів (обсягом до 34 години) на ряді кафедр, зокрема, кафедрах ОМ та ДО, таких як «Теорія відновлення», «Розпізнавання образів», «Методи аналізу операторних систем», «Методи псевдообернення в обробці інформації», «Теорія оцінювання систем в умовах невизначеності», «Теорія массового обслуговування».
Механіко-математичний факультет
У звітному періоді введено нову спеціальність «Комп’ютерна механіка» для підготовки магістрів за напрямком «механіка».

Нові нормативні курси: • «Статистичні методи в ризиковому страхуванні» ;

 • «Математика фінансів»;

 • «Регресійний аналіз»;

 • «Фінансова економіка».

Нові спецкурси:

 • «Дифузійні процеси»;

 • «Науковий семінар зі стохастичного аналізу»;

 • «Дробові та мультидробові процеси»;

 • «Розрахунки у перестрахуванні»;

 • «Дослідження адаптивних алгоритмів семіпараметричного оцінювання»;

 • «Граничні теореми для незалежних та стаціонарно зв’язаних випадкових величин»;

 • «Стохастичні диференціальні рівняння»;

 • «Побудова таблиць тривалості життя»;

 • «Динаміка обмеженого об’єму рідини»;

 • «Крайові задачі МСС»;

 • «Асимптотичний аналіз та синергетика».

Нові розділи курсів:

 • «Контактна механіка та теорія удару»;

 • «Інтегральні перетворення в механіці»;

 • «Метод факторизації»;

 • «Теорія тепло масообміну»;

 • «Чисельно-асимптотичні методи в МСС».

Лабораторні роботи «Визначення планарного коефіцієнта Пуассона диска із п'єзокераміки», «Двовимірні нестаціонарні параболічні системи рівнянь» з нормативного курсу «Чисельні методи граничних задач механіки».
Радіофізичний факультет
Підготовлено 8 нових лекцій із застосуванням новітніх наукових розробок: «Розв’язок спектральної задачі для однорідних анізотропних середовищ», «Моделі довільного дихроїчного середовища і середовища, що характеризується неермітовим дихроїзмом» (ас. Оберемок Є.А.), «Явища перенесення в термічній плазмі» (доц.Веклич А.М.), «Моделювання плазмових струменів з дисперсною фазою» (доц. Кравченко О.Ю.), «Кінетичні ефекти у фоновій плазмі, що супроводжують розвиток плазмово-пучкової нестійкості» (проф.Анісімов І.О.), «Плазмові підходи в зеленій хімії» (проф.Черняк В.Я.), «Магнітопружні ефекти» (доц.Сохацький В.П.), «Ближньопольова мікрохвильова скануюча мікроскопія» (доц. Гайдай Ю.О.), одна нова лабораторна робота «Магнітооптичний модулятор з електричним керуванням намагніченістю» (доц. Сохацкий В.П.), розроблено 2 спеціальні лекційні курси: «Поляризаційна матрична оптика» (доц. Савенков С.М.), «Квантові інформаційні системи» (проф.Коваленко В.Ф.), додані нові розділи у лекційний матеріал дисципліни «Оптичні інформаційні системи» (ас. Колєнов С.О.). Підготовлено робоче місце для виконання дипломних робіт бакалавра, спеціаліста та магістра ІІ року навчання «Дослідження параметрів електрохімічних сенсорів вимірювання концентрації газів» на кафедрі нанофізики та наноелектроніки (зав. лаб. Кисіль О.В., інж. Соловйов В.М.). Запропонований розклад електромагнітних сигналів в ряд «Елементарних хвильових пакетів» було використано для модернізації методу «time domain» спектроскопії. Результати наукової розробки увійшли в курс «Оптична спектроскопія» (проф. Овечко В.С.). Розроблена та затверджена навчальна програма, освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна програма та концепція з підготовки фахівців з метою ліцензування нової спеціальності 8.04020406 – «медична фізика, ОКР «магістр». При розробці цих компонентів ліцензійної справи використовувались наукові та практичні результати кафедри медичної радіофізики за останні 10 років.
Факультет психології
Результати НДР впроваджено у навчальний процес факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту математики, економіки і механіки Одеського національному університеті імені І.І. Мечникова.

На основі результатів цього наукового дослідження розроблено розділи курсів лекцій наступних дисциплін: «Вікова психологія»; «Педагогічна психологія»; «Соціальна психологія»; «Психологія праці»; «Інженерна психологія»; «Основи психосоматики»; «Психологія особистості»; «Інноваційні методи викладання психології у вищій школі»; «Основи психологічного тренінгу»; «Соціологічні та психологічні проблеми інформаційного простору»; «Сучасні інформаційні технології»; «Педагогіка вищої школи та методика викладання у вищій школі»; «Психологічні основи управління персоналом»; «Психологія вищої школи»; «Методика викладання психології у вищій школі»; «Актуальні проблеми теоретичної психології».


Факультет соціології


 • Оновлено модулі спецкурсу «Теорія та методи аналізу причинності в соціології» (доц. Горбачик А.П.) для магістрів другого року навчання, 22 години лекцій та 22 години семінару.

 • Оновлено спецкурс «Теорія та методи порівняльних досліджень» (доц. Горбачик А.П.) для магістрів другого року навчання, 22 години лекцій та 22 години семінару).

 • Створено нові спеціальні курси лекцій: Соціальна інфраструктура та комунальне забезпечення регіонів, Соціологія довкілля.

 • Результати дослідження за програмою Світового Банку впроваджені (спеціальні лекції, тематичні модулі дисциплін, практичні заняття) в навчальні дисципліни «Соціальна стратифікація», «Соціальна структура суспільства», «Соціальні нерівності: теорія та практика дослідження», «Гендерні та вікові нерівності», магістерський семінар за спеціалізацією кафедри соціальних структур (2-3 семестри). На даних проекту відбувається підготовка 2-х магістерських та 3-х курсових робіт.

 • За результатами дослідження за програмою НАТО захищена кандидатська робота Шерстобоєвим В. (н.кер.Куценко О.Д.), розроблено тематичні модулі, лекції та практичні завдання в межах дисципліни «Політична соціологія» (читається у Харківському національному університеті ім.В.Каразіна) за темами «Політична радикалізація: концепт, чинники та методи дослідження», «Сучасний тероризм та методології його дослідження». Розроблено розділ лекції та практичного заняття з дисципліни «Соціальна структура суспільства» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 7 семестр) по темі «Радикалізація мереж мігрантів як соціоструктурний процес».


Фізичний факультет
Розроблено та прочитано нові спецкурси, введено нові теми та лекції в існуючі спецкурси, в тому числі: спецкурс «Теорія рідких кристалів» (проф. Решетняк В.Ю., кафедра теоретичної фізики), «Фотоніка конденсованого стану» (доц. Кудря В.Ю., кафедра експериментальної фізики); нові теми у спецкурсах «Квазіпружне розсіяння нейтронів у рідинах та рідинних системах»; «Діагностика утворення та перебудови кластерів у сумішах «фулерени – молекулярна рідина» (кафедра молекулярної фізики), нові лекції у спецкурсах «Методи спектроскопії непружного розсіяння», «Сонячні елементи на основі кремнієвих технологій», «Спектроеліпсометричні дослідження із збудженням поверхневих поляритонів перехідного шару» (кафедра оптики), «Отримання наноструктурних матеріалів шляхом кристалізації аморфних сплавів. Методи керованого наноструктурування», «Фотоакустичне перетворення у структурах «поруватий кремній - кристалічний кремній», «Фотоіндуковані явища в напівпровідникових кристалах з модульованими структурами» (кафедра загальної фізики), «Колективні методи прискорення заряджених частинок» (кафедра ядерної фізики), «Розширення Стандартної Моделі фізики елементарних частинок», «Космологія раннього Всесвіту», «Фізика масивних нейтрино» (кафедра квантової теорії поля), «Фотофізичні властивості фулеренів та їх прояв в спектрах КРС», «Коливальні спектри і водневий міжмолекулярний зв’язок», «Пористі напівпровідники як нанокомпозитний матеріал для фотоніки та оптоелектроніки» (кафедра експериментальної фізики), «Керамічні наноматеріали та наносистеми», «Конструкційні матеріали аерокосмічної техніки», «Поруватий кремній: синтез, властивості, використання», «Аморфні та нанокристалічні системи» (кафедра фізики металів), «Навколоземний космічний простір», «Солітони в космічній плазмі», «Озоновий шар та іоносфера над Антарктикою» (кафедра астрономії), тощо; створено нові лабораторні роботи, в тому числі: «Дослідження в’язкості подвійного розчину поблизу критичної точки розшарування» (кафедра молекулярної фізики), «Фокусування та перетворення лазерних пучків», «Модифікація оптичних властивостей твердих тіл» (кафедра оптики), тощо. Розроблена нова обчислювальна програма для розрахунку параметрів структур метал-напівпровідник на основі їх вольт-амперних характеристик (кафедра загальної фізики).
Філософський факультет
За звітний період результати наукових досліджень факультету були впровадженні у наступні нормативні та спеціальні курси.

 • ОКР «Бакалавр», напрям підготовки «Філософія»: Класична та сучасна філософія: методологія осягнення; Особистість в концептуальному просторі неортодоксальної християнської філософії Середньовіччя; Проблема раціональності в філософії Нового часу; Життєсвіт та досвід; Філософська теологія і онтологія.

 • ОКР «Бакалавр», напрям підготовки «Культурологія»: Історія релігії; Соціальна філософія та філософія історії.

 • ОКР «Спеціаліст», напрям підготовки «Політологія»: Методика викладання соціально-політичних дисциплін; Аналіз державної політики.

 • ОКР «Магістр» напрям підготовки «Філософія»: Проблема свободи в історії філософії; Парадигма діалогічності в сучасній філософії; Раціональні реконструкції історії української філософії; Філософія Буддизму; Пізньомодерний проект політичної філософії; Феноменологія в соціальному пізнанні; Філософія держави і права.

 • ОКР «Магістр», напрям підготовки «Політологія»: Методика викладання соціально-політичних дисциплін; Аналіз державної політики.

 • ОКР «Магістр», напрям підготовки «Релігієзнавство»: Філософська теологія і онтологія; Філософія держави і права.

 • ОКР «Магістр», напрям підготовки «Державна служба»: Планування розвитку персоналу державної служби; Політико-правові засоби демократизації суспільства; Взаємодія держави і громадянського суспільства; Інновації в суспільно-економічному та екологічному розвитку; Системний підхід у дослідженнях державного управління; Політичний аналіз та прогнозування; Методологія та організація наукових досліджень.

Хімічний факультет
У рамках курсу «Органічна хімія» впроваджено 4 нові лабораторні роботи; у рамках курсу «Біоорганічна хімія та основи біохімії» розроблено лекцію (2 год.) «Фітогормони. Структура, біосинтез, синтетичні аналоги, біологічна дія»; у рамках курсу «Застосування флуоресцентних зондів у хімії та біології» - лекція (2 год.) «Вивчення локальної гідратації пептидів та їх комплексів з ДНК»; у рамках курсу «Хімія ліпідів» - лекція (2 год.) «Вивчення взаємодії пептидів з ліпідними мембранами за допомогою флуоресцентних зондів»; у рамках курсу «Супрамолекулярна фотохімія» - лекцію (2 год.) «Флуоресцентні протеїни», курсу «Біоорганічна хімія та основи біохімії» - лекція (2 год.) «Фітогормони. Структура, біосинтез, синтетичні аналоги, біологічна дія», курсу «Застосування флуоресцентних зондів у хімії та біології» - лекція (2 год.) «Вивчення локальної гідратації пептидів та їх комплексів з ДНК», курсу «Хімія ліпідів» - лекція (2 год.) «Вивчення взаємодії пептидів з ліпідними мембранами за допомогою флуоресцентних зондів», курсу «Молекулярна біологія» - 2 лекції (4 год.) «Біосинтез білка»; в рамках курсу «Деструкція і стабілізація полімерів» - лекцію «Внутрішньомолекуляна стабілізація полістиролу» (1 год.); у рамках курсу «Методи дослідження комплексних сполук» - лабораторну роботу ( 4 год.) «Синтез та дослідження властивостей гетерометалічних комплексів міді та нікелю з аосновами Шиффа»; у рамках курсу «Синтез комплексних сполук» - лабораторну роботу (4 год.) «Синтез та реакційна здатність комплексів паладію на основі 2-N-піридилнітрону»; у рамках курсу «Хімія твердого тіла» - лекція (2 год.) «Методи одержання та властивості токопровідних оксидних матеріалів»; у рамках курсу «Магнетохімія» - лабораторна робота (4 год.) «Дослідження температурної залежності сприйнятливості координаційних сполук ферімагнітного типу»; у рамках курсу «Хімія функціональних матеріалів» - лекція (2 год.) «Кристалохімічні особливості сполук із шаруватою перовсітоподібною структурою»; у рамках курсу «Біоаналітична хімія» - лабораторна робота «Фотометричне визначення білків у м’ясних продуктах і біологічних рідинах за реакцією з бромтимоловим синім» (4 год.); 2 нові лабораторні роботи в рамках спецкурсу «Наносистеми в адсорбції і каталізі».

Юридичний факультет
Доповнено та оновлено курси лекцій з 01.09.2012р:

 • Порівняльне правознавство;

 • Становлення та розвиток сім'ї загального права;

 • Еволюція мусульманського права;

 • Історія світового конституціоналізму;

 • Становлення та розвиток романо-германської правової сім'ї;

 • Змішане порівняльне право;

 • Права людини: питання теорії та історії;

 • Східна традиція права;

 • Релігійно-традиційна правова сім'я;

 • Скандинавська правова сім'я;

 • Історія права США;

 • Історія європейської юстиції;

 • Еволюція державно-політичного ладу європейських країн;

 • Історія римського права та його рецепції;

 • Західна традиція права;

 • Історія європейського права;

 • Історія систематизації права в Україні;

 • Історія буржуазних реформ;

 • Звичаєве право України;

 • Методика розшуку, опису, зберігання, управління та реалізації майна боржника;

 • Провадження щодо звернення стягнення на майно боржника;

 • Особливості виконання ухвал та рішень господарських судів;

 • Процесуальні документи у виконавчому процесі;

 • Історія юридичних наукових шкіл;

 • Юридична конфліктологія;

 • Проблеми правового регулювання;

 • Енергетичне право;

 • Міжнародно-правові стандарти праці і соціального забезпечення;

 • Проблеми правового регулювання праці та соціального забезпечення працівників публічної служби;

 • Актуальні проблеми права соціального забезпечення;

 • Проблеми реформування законодавства про працю України;

 • Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права;

 • Відповідальність у трудовому праві;

 • Контрольно-наглядові відносини у сфері праці;

 • Проблеми правового регулювання соціального партнерства;

 • Пільги як елемент правового статусу особи: міжгалузевий аспект;

 • Порівняльне трудове право;

 • Проблеми трудового права України;

 • Міжнародне трудове право;

 • Історія правового регулювання праці;

 • Філософія трудового права;

 • Проблеми правового регулювання колективно-договірних відносин;

 • Проблеми кодифікації трудового законодавства;

 • Правове регулювання кадрової роботи;

 • Правове регулювання організації праці;

 • Правові проблеми соціального і пенсійного страхування в Україні;

 • Проблеми права соціального забезпечення України;

 • Зарубіжне право соціального забезпечення;

 • Історія правового регулювання соціального забезпечення в Україні;

 • Пенсійне право України;

 • Проблеми систематизації законодавства про соціальне забезпечення;

 • Правове регулювання надання допомого та соціальних послуг;

 • Правове забезпечення соціального захисту окремих категорій працівників;

 • Правовий і соціальний захист дітей та молоді;

 • Курс «Юридична письмова англійська мова» ;

 • Курс «Змагальне провадження у вільному судочинстві».


Військовий інститут
1. Науковими працівниками наукового центру:

 • впроваджена навчальна дисципліна «Основи побудови радіоелектронної техніки ППО»: Тема 1 «Загальні відомості про радіолокаційну станцію»;

 • результати НДР шифр «Модель ІАС» – методика оцінювання якості освіти ВВНЗ, що дозволила здійснити оцінку якості викладання навчальної дисципліни «Радіаційний, хімічний та біологічний захист підрозділів» ОКР «спеціаліст» за спеціальністю 7.03050801 «Фінанси і кредит» і підвищити якість організації та проведення навчально-виховного процесу на 8–10 %;

 • результати НДР шифр «Портал-12» – дослідження у сфері застосування адміністративно-правового спору і гарантування ефективного захисту прав і законних інтересів військовослужбовців ЗС України та членів їх сімей, а також працівників ЗС України у відносинах з органами виконавчої влади впроваджено в навчально-виховний процес Військового інституту (навчальні дисципліни «Військова адміністрація» та «Основи військового права»).

2. Науковими та науково-педагогічними працівниками факультету іноземних мов та військового перекладу та лінгвістичного науково-дослідного центру розроблено та впроваджено в навчально-виховний процес Французько-український словник Військової термінології, який використовується під час викладання навчальних дисциплін навчально-методичного комплексу «Військовий переклад».
Інститут високих технологій
Впровадження (використання), інноваційна спрямованість результатів:

- в курсі лекцій «Фізичні принципи сенсорики» (4 год.) для студентів-магістрів 1-го курсу радіофізичного факультету;

- в курсі лекцій «Проблеми електроніки» (4 год.) для студентів-спеціалістів 1-го курсу радіофізичного факультету;

- в курсі лекцій «Сучасна радіофізика та електроніка» (6 год.) для студентів-магістрів 1-го курсу радіофізичного факультету;

- в курсі лекцій «Функціональні неорганічні матеріали» (6 год.) для студентів-магістрів 2-го курсу Інституту високих технологій;

- в курсі лекцій «Відновлювальні джерела енергії» для студентів-магістрів 2-го курсу Інституту високих технологій;

- в курсі лекцій «Сучасна наноплазмоніка» (34 год.) для студентів-магістрів 1-го курсу Інституту високих технологій;

- в практичних заняттях по курсу лекцій «Сучасна наноплазмоніка» (17 год.) для студентів-магістрів 1-го курсу Інституту високих технологій;

- в курсі лекцій «Фізика низьковимірних систем» (34 год.) для студентів-магістрів 1-го курсу Інституту високих технологій;

- в практичних заняттях по курсу лекцій «Фізика низьковимірних систем» (17 год.) для студентів-магістрів 1-го курсу Інституту високих технологій;

- в курсі лекцій «Загальна фізика. Механіка» (34 год.) для студентів 1-го курсу радіофізичного факультету;

- в практичних заняттях по курсу лекцій «Матеріли та елементи електроніки» (17 год.) для студентів 1-го курсу радіофізичного факультету.


Інститут журналістики
Результати наукових досліджень у галузі історії журналістики впроваджено при читанні курсу лекцій з історії української журналістики (3-4 курси відділення «Журналістика»), а також наукової спеціалізації з історії журналістики для студентів 2-го курсу магістратури (відділення «Журналістика»).

Серед найбільш вагомих результатів варто відзначити такі монографії: «Юзеф Лободовський та українські еміграційні перехрестя» (Сидоренко Н.М., видано у Польщі), «Періодичні видання Києва (1835–1917): покажчик». – Т. 2-4. (Сидоренко Н.М., Волобуєва А.М., Школьна О.Д., Сидоренко О.О.), «Фольклор та мистецтво слов’ян у європейському контексті» (Шабліовський В.Є.), «Наукове розуміння інформатизації у теорії соціальних комунікацій» (Цимбаленко Є.С.), «Теорія мережевої комунікації (Городенко Л.М.), «Видавництво — ХХІ. Виклики і стратегії» (Теремко В.І.), «Українське слово для всіх і для кожного» (Пономарів О.Д.), «Мовноментальні особливості комунікаційної системи «Літературно-наукового Вісника» (Супрун Л.В.), «Актуальні питання журналістики : зб. наук.ст. і виступів офіц. опонента на захистах дис.» (Мелещенко О.К.), «Етика реклами як естимаційний орієнтир сучасного суспільства» (Грицюта Н.М.), «Журналістська творчість на телебаченні» (Гоян В.В.), «Методи конвергованих досліджень соціальних комунікацій» (Чекмишев О.В.), «Журналістська освіта в Україні. Становлення журналістської освіти в КНУ імені Тараса Шевченка (1947-1953)» (Різун В.В., Вовк Т.А.)

Результати наукових досліджень і стратегій наукової діяльності використані в курсах «Видавничий маркетинг», «Видавничі комунікації», «Видавничий вимір читання».

Розроблено технологію взаємодії студентів спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю» з навчальними підрозділами КНУ імені Тараса Шевченка з метою 1) надання рекламної та PR підтримки факультетам та інститутам КНУ; 2) набуття студентами практичних навичок професійної діяльності в реальних умовах. Співпраця з прес-службами державних та комерційних організацій. Розроблена та впроваждена у практику консультування методологія системного PR. Розроблено курс лекцій «Історія науки про рекламу». Розроблено нові дисципліни: «Реклама у Європі», «Мотивація споживачів у рекламі», майстер-клас «Реклама». Розроблено і впроваджується 3-й рік поспіль в курсі «Спеціалізація зв’язків з громадськістю: Організація роботи ПР агентства» під час практичних занять алгоритм реалізації проектів ПР та рекламної підтримки різних навчальних підрозділів КНУ імені Тараса Шевченка. Розроблено курс «Політична реклама» із впровадженням у навчальний процес актуальних методик дослідження виборчого процесу. Розроблено практичний курс «Роль соціальних медіа у ПР-діяльності. Створено методичне забезпечення спецкурсу «Політичний PR».

Створено нові курси «Культура мовлення», «Регулювання медіаконтенту», «Авторсько-видавничі відносини», «Сучасні видавничі концепції», «Інтелектуальна власність», «Право видавця і редактора», «Шрифтознавство». Видано комплекс навчальних програм (22 програми) «Новітні медіа та комунікаційні технології. Розроблено нові навчальні програми: «Основи технічної естетики та дизайну видання» , «Колористика», «Графічна інтерпретація інформації, «Технології та практики медіадизайну», «Редагування інтернет-текстів».

Розроблено зміст навчальної дисципліни «Телевиробництво» та методику її викладання магістрантам другого року навчання (спеціальність «Медіакомунікації»). Розроблену методику впроваджено в навчальний процес.


Інститут міжнародних відносин
У 2012 році внесені зміни і доповнення до нових навчальних планів, впроваджено ряд нових спеціальностей, а також лекційних та спеціальних курсів. Наприклад: «Мова фаху» (І-ІІ курси всіх відділень), «Англійська мова в міжнародних договорах», «Міжнародні режими та співробітництво в країнах регіону», «Сучасні політичні процеси та суспільно-політичні рухи в країнах регіону», «Сучасна економіка та економічні процеси в країнах регіону», «Суспільно-політична модернізація і державотворення в країнах регіону», «Державний брендінг в міжнародних відносинах», «Кризовий комунікативний менеджмент в міжнародних відносинах», «Інформаційна безпека держави», «Європейські мас-медіа», «Галузева дипломатія», «Інститути регіональної інтеграції в Східній Європі», «Основні свободи внутрішнього ринку ЄС», «Спільна зовнішня політика та політика безпеки», «Правове регулювання фінансових відносин в Європейському Союзі».
Інститут філології
У навчальний процес впроваджено нові підручники, навчальні посібники та науково-методичні розробки, які були підготовлені професорсько-викладацьким складом кафедр (проф. Семенюк Г.Ф, проф. Бондаренко І.П., проф. Гуляк А.Б., проф. Івановська О.П., доц. Бас-Кононенко О.В., доц. Возна М.О., доц. Андрійченко Ю.В., доц. Мариненко П.І., проф. Грицик Л.В., проф. Астаф’єв О.Г., доц. Шаповал М.О., доц. Максименко О.В., проф. Слухай Н.В., проф. Шевченко Л.І., доц. Шулінова Л.В., проф. Мегела І.П., проф. Михед Т.В., проф. Корбозерова Н.М., проф. Голубовська І.О., доц. Яшенкова О.В., доц. Соловей Н.В., доц. Шевченко В.П., доц. Мацько О.М., доц. Лисенко О.М. та ін.).

Результати досліджень відбиті також у нормативних та нових вибіркових курсах: «Стилістика української мови» (проф. Шевченко Л.І.), «Історія українського мовознавства» (проф. Ніка О.І.), «Питання теорії поетичної мови» (проф. Мойсієнко А.К.), «Антропофоніка і психофонетика: аспекти взаємодії» (доц. Бас-Кононенко О.В.), «Просодична система української мови» (доц. Бондаренко В.В.), «Ономастикон української мови» (доц. Кравченко Л.О.), «Лінгвістичне програмування поведінки людини» (проф. Слухай Н.В.), «Порівняльно-історичне вивчення лексики слов’янських мов», «Історія української лінгвославістики», «Кодифікація норм сучасної польської мови», «Польська мова в лінгвокогнітивному висвітленні» (проф. Черниш Т.О.), «Історія українського слов'янознавства», «Актуальні проблеми слов’янського мовознавства», «Література в контексті світової культури», «Література слов'янського зарубіжжя», «Історія слов’янської культури» (друга мова), «Історія літературної критики (чеської, сербської, болгарської, хорватської)», «Літературні школи і напрямки», «Лінгвокраїнознавство», «Актуальні проблеми слов’янського літературознавства», «Історія сербської культури» (викладачі кафедри слов’янської філології), «Наукові школи в слов’янській фольклористиці» (проф. Росовецький С.К.), «Історія фольклористики» (проф. Івановська О.П., ас. Оверчук О.Л.), «Особливості перекладу економічних текстів», «Особливості перекладу наукових і технічних текстів» (доц. Кузьміна К.А.), «Основи теорії перекладу» (доц. Максименко О.В.), «Мультикультуралізм у літературознавчих студіях» (проф. Жлуктенко Н.Ю.), «Проблеми сучасної лінгвістики» (проф. Сахарчук Л.І.), «Сучасні дискурсивні теорії» (проф. Сахарчук Л.І.), «Практичний курс мови гінді».


Астрономічна обсерваторія
Підготовлено нові лекції та лабораторні роботи для студентів та аспірантів фізичного факультету (усього 1 спеціальний курс лекцій, 20 лекцій та 1 лабораторна робота), а саме:

 • 2 лекції до спецкурсу «Сучасні проблеми астрофізики», 1 курс, магістри (Гнатик Б.І., д.ф.-м.н., с.н.с.);

 • 2 лекції до спецкурсу «Космічна газодинаміка», 1 курс, магістри (Гнатик Б.І., д.ф.-м.н.,с.н.с.);

 • 2 лекції до спецкурсу «Астрофізика високих енергій», 2 курс, магістри (Гнатик Б.І., д.ф.-м.н., с.н.с.);

 • 1 лекція до спецкурсу «Астрофізика», 4 курс, бакалаври (Гнатик Б.І., д.ф.-м.н.,с.н.с.);

 • 1 лекція до спецкурс «Позагалактична астрономія», 4 курс, бакалаври (Кудря Ю.М., к.ф-м.н., с.н.с);

 • 1 лекція до спецкурсу «Загальна теорія відносності», 4 курс, бакалаври (Жданов В.І., д.ф.-м.н., проф.);

 • 2 лекції до спецкурсу «Синергетика для астрофізиків», 1 курс, магістри (Жданов В.І., д.ф.-м.н., проф.);

 • 1 лекція до спецкурсу «Вступ до ЗТВ», 4 курс, бакалаври (Жданов В.І., д.ф.-м.н., проф.);

 • 4 лекції та 1 лабораторна робота до спецкурсу «Ранній Всесвіт», 2 курс, магістри (Жданов В.І., д.ф.-м.н., проф., супровід Іващенко Г.Ю., к.ф-м.н.).

 • 2 лекції до спецкурсу «Фізика Сонця», 4 курс (Лозицький В.Г., д.ф.-м.н., с.н.с.)

 • 2 лекції до спецкурсу «Сонячна магнітогідродинаміка», 4 курс (Криводубський В.Н., д.ф.-м.н., с.н.с.)

 • Курс лекцій «Проблеми сонячних циклів», аспіранти (Криводубський В.Н., д.ф.-м.н., с.н.с.).

Каталог: news
news -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
news -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
news -> Я це хтось інший…
news -> Памятка для кожного учня (додаток ); листок з початками речень для гри «Продовж речення»(додаток 4); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка клас, ІІ частина
news -> Світова література клас Усього – 0 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; контрольних робіт – годин
news -> Тема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
news -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
news -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
news -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   31

Схожі:

Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconРада адвокатів міста києва
Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 27. 08. 2009 №3828 видано кмкдка
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconНаказ №3 від 23 квітня 2012 p. № Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2012 року
Новоград Волинської міської ради №108 від 20. 03. 12 р та з метою забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, створення належних...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗагальноклубний творчий проект
Тараса Григоровича Шевченка. Указом Президента України „Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconПоложення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. 2011. №99. С. 36-38
Про внесення змін до положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconХроніка культурно-мистецького життя Чернівецької області за квітень 2012 року Загальні питання
Згідно указу Президента України Віктора Януковича №216 від 27 березня 2012 року режисерові Чернівецького обласного театру ляльок...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconКнига року Бі-Бі-Сі 2012 (Книга року bbc) — літературна нагорода україномовним літературним творам, що присуджується Британською телерадіомовною корпорацією (Бі-Бі-Сі). Книга року Бі-Бі-Сі
Ця книга про те, як можна подолати свій страх. Про те, як можна навчитися навіть із найстрашніших І найзагрозливіших синьомордів...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від березня 2012 року №151-од «Про відзначення в області 198-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п. ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
«Про відзначення в області 98-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п ст. 39 Закону України «Про місцеві державні...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Керуючись рішенням міської ради від 21. 10. 2016 року №7/12/12 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22. 12. 2015 року №7/3/23...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconК київ*2012 Від укладача Бібліографічний покажчик присвячений великому спортивному святу – футболу
Раїною під час підготовки та проведення чє з футболу 2012 року. Гостинність та доброзичливість нашого народу, краса нашої української...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗвіт директора ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 за підсумками 2015-2016 навчального року
України №178 від 23. 03. 2005 року, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка