Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8


Інноваційно-інвестиційна діяльністьСторінка14/31
Дата конвертації16.03.2018
Розмір5,81 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   31

2.7 Інноваційно-інвестиційна діяльністьІнноваційна модель розвитку дослідницького університету диктує необхідність глибокої інтеграції наукової, освітньої та інноваційної діяльності, розробки та втілення механізмів, які реально підвищують конкурентоспроможність університету за рахунок підвищення якості всіх видів його діяльності.

Головне завдання - це якісна підготовка інноваційно-орієнтованих спеціалістів на основі єдності процесу отримання, поширення та застосування нових знань. Університету необхідно формувати особливе інноваційне середовище, а також відповідного рівня кваліфікації та культури науковців і науково-педагогічних працівників.

Для втілення цього завдання необхідно збільшення робіт у галузі актуальних, конкурентоспроможних наукових напрямів як з фундаментальних, так і прикладних наук. При цьому основною метою є максимальна інтеграція, з одного боку, науково-дослідницької роботи в освіту, з другого боку, зв'язок наукових тематик в межах наукових шкіл на основі інтеграції міждисциплінарних досліджень.

Необхідно розробити та сформувати нові підходи щодо планування наукової роботи на короткотривалий період (4-5 років) та довгостроковий (5-10 років). Суть нового під­ходу у плануванні полягає в структуризації наукової роботи.

Ураховуючи, що наукові результати подвоюються кожні п'ять років, неможливо розробити планування конкретної наукової теми на 10 років. Перспективним буде планування вивчення дослідження конкретної проблеми з позицій різних спеціальностей під керівництвом відомих учених.

Вивчаючи конкретну проблему протягом 4-5 років, слід запланувати 5-10 (а можливо і більше) кандидатських дисертацій. На наступному етапі важливими є планування і підготовка докторських дисертацій. При такій організації наукової роботи будуть зосе­реджені зусилля студентів, аспірантів, молодих учених (які цікавляться різними спеціальностями) на вирішення конкретної проблеми, що допоможе отримати більш об'ємну інформацію.

Таким чином, доцільно на базі провідних наукових шкіл створювати науково - навчальні кластери, навчально-науково-інноваційні комплекси, які забезпечать фундаментальні наукові дослідження в галузі природничих і гуманітарних наук; випереджальну підготовку кадрів високої кваліфікації, а також кадровий супровід високотехнологічних розробок.

Інтеграція наукових досягнень університету в міжнародне наукове співтовариство буде здійснюватись за принципом двостороннього руху. Тобто, отримані нашими ученими результати (дані) публікуються та доповідаються за кордоном, а визнані зарубіжні вчені беруть активну участь в науковій та навчальній роботі як викладачі та наукові співробітники.

Результати наукових досліджень університету викладено в монографіях, підручни­ках, статтях. У звітний період науковцями університету у вітчизняних і закордонних ви­даннях опубліковано монографій, підручників та навчальних посібників - 675, наукових публікацій - 9881.

У звітний період у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка проведено 45 міжнародних конференцій. Найбільш представницькими серед них були: Міжнародна наукова конференція «Українство в європейському цивілізаційному просто­рі» (філософський факультет), Міжнародна наукова конференція «Досягнення в галузі патології та фармакології органів травлення» (ННЦ «Інститут біології»), Міжнародна на­уково-практична конференція «Парадигмальні зрушення в економічній теорії XXI ст.» (економічний факультет), Міжнародна науково-практична конференція «Українські ме­діа 2012: проблеми моделювання медійного контенту» (Інститут журналістики). До 90- річчя від дня народження академіка Івана Івановича Ляшка було відкрито меморіальну дошку та проведено Міжнародну наукову конференцію «Обчислювальна та прикладна математика» (факультет кібернетики). За межами України у роботі міжнародних конфе­ренцій брали участь 630 співробітників та аспірантів.

У 2012 році видано ілюстровані матеріали «Наука III тисячоліття - погляд у майбутнє» (українською, російською, англійською, німець­кою та французькою мовами). У матеріалах викладені головні наукові напрями, за яки­ми виконується науково-дослідницька робота в усіх підрозділах університету, а також основні наукові досягнення.

Спільно з Інститутом ім. Гердера Лейпцігського університету (Німеччина) підгото­влено спільну наукову програму в галузі германістики «німецька мова як іноземна», від­повідальні - д.філол.н. Пилипенко Р.Є, доцент Сойко І.В.

Університет має 160 партнерських угод з 145 провідними навчальними закладами 51 країни світу зокрема в межах міжуніверситетського партнерства створені й успішно працю­ють дві спільні наукові програми в галузі хімії:

 • з університетом м. Анже (Франція), які дозволили забезпечити навчання 12 аспірантів-хіміків у спільній українсько-французькій аспірантур, відповідальна за про­граму професор Войтенко З.В.;

 • з університетом м. Страсбург (Франція) - для фізиків та хіміків за спеціальніс­тю «конденсований стан в нанофізиці» та «інструменти та методи аналізу у фізичній хі­мії» створена спільна наукова програма, відповідальні - академік НАНУ Булавін Л.А., с.н.с. хімічного факультету Куцевол Н.В.

Інтелектуальна власність є головною складовою інноваційного продукту і важли­вим конкурентним ресурсом як університету, так і країни в цілому. Тому створенню та охороні об'єктів права інтелектуальної власності в університеті приділяється особлива увага. Станом на кінець 2012 р. чинними були 109 охоронних документів на ОПІВ (об'єкти права інтелектуальної власності), з яких: патентів на винаходи - 60, патентів на корисні моделі - 49.

Кількість двадцятирічних патентів становить майже 55 від загальної кількості усіх патентів, що є хорошим результатом винахідницької діяльності.

Серед діючих патентів 16 отримано саме в 2012 році (хімічний факультет - 7, ННЦ «Інститут біології» - 5, фізичний факультет - 2, механіко-математичний факультет - 1, НДЧ - 1), серед яких 3 на корисні моделі, а 13 на винаходи.

У цьому році отримано свідоцтво на знак для товарів та послуг, на якому зображено емблему Університету.Крім того, подано 24 заявки на отримання патентів (хімічний факультет - 21, фізичний факультет - 1, радіофізичний факультет - 1, ННЦ «Інститут біології» - 1), серед яких 2 на корисні моделі, 21 на винаходи і 1 на промисловий зразок (вперше).

Розпочата підготовка спільного оформлення патентів з університетами-партнерами (Комаров І.В., Скришевський В.А.).

Київський національний університет імені Тараса Шевченка є учасником Національної мережі трансферу технологій NTTN. На сьогодні в мережі розміщено 10 технологічних пропозицій:


 1. Технологія виготовлення композитів на основі сполук, що не мають спільного розчинника.(фізичний факультет)

 2. Технологія створення нановпорядкованих планарних темплатів.(фізичний факультет)

 3. Технологія одержання екологічно чистого сорбенту для збору нафти та нафтопродуктів з поверхні водоймищ та ґрунту та розробка пристрою для виробництва, розпилення та збору сорбенту в польових умовах.(фізичний факультет)

 4. Технологія одержання імуногену з мікобактерій туберкульозу (BCG).(ННЦ «Інститут біології»)

 5. Спосіб отримання рутину з вегетативної маси гречки.(ННЦ «Інститут біології»)

 6. Створення комплексу прогнозування макроекономічних показників України в умовах економічної кризи.(економічний факультет)

 7. Технологія маркетингового дослідження мотивацій та ринкової поведінки споживачів на українському ринку високотехнологічних продуктів.(економічний факультет)

 8. Технологія формування системи управління маркетинговою діяльністю підприємства.(економічний факультет)

 9. Технологія аналізу, оцінки та моделювання банківських ризиків.(економічний факультет)

 10. Методика управління підприємницькими ризиками.(економічний факультет)

Також наш університет став учасником Українсько-Російської міжуніверситетської мережі трансферу технологій.

Підписано меморандум щодо співробітництва Національної мережі трансферу технологій NTTN з українськими учасниками Європейської мережі підприємств - EEN (Enterprise Europe Network).

Підписано меморандумом з Національною академією медичних наук України про співробітництво, партнерство та взаємодію у різних галузях науки, освіти та інноваційної діяльності.

Задачам розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності, підвищенню іміджу університету слугуватиме оновлений в 2012 році сайт «Наука в Київському університеті» (www.science.univ.kiev.ua).

В університеті розроблена Стратегічна програма науково-інноваційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка на період до 2020 року, яка увійшла складовую частиною в програму розвитку університету на цей період.

Реалізація Стратегічної програми забезпечить підвищення авторитету університету в Україні, підтвердить його міжнародне визнання та репутацію у світовому науковому та академічному співтоваристві як сучасного класичного дослідницького навчального закладу.Комерціалізація результатів наукової та інноваційної діяльності значною мірою сприятиме формуванню системи багатоканального фінансування. Університет отримає можливість не лише розробляти, але й упроваджувати у масове виробництво високі технології.


Каталог: news
news -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
news -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
news -> Я це хтось інший…
news -> Памятка для кожного учня (додаток ); листок з початками речень для гри «Продовж речення»(додаток 4); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка клас, ІІ частина
news -> Світова література клас Усього – 0 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; контрольних робіт – годин
news -> Тема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
news -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
news -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
news -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   31

Схожі:

Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconРада адвокатів міста києва
Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 27. 08. 2009 №3828 видано кмкдка
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconНаказ №3 від 23 квітня 2012 p. № Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2012 року
Новоград Волинської міської ради №108 від 20. 03. 12 р та з метою забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, створення належних...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗагальноклубний творчий проект
Тараса Григоровича Шевченка. Указом Президента України „Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconПоложення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. 2011. №99. С. 36-38
Про внесення змін до положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconХроніка культурно-мистецького життя Чернівецької області за квітень 2012 року Загальні питання
Згідно указу Президента України Віктора Януковича №216 від 27 березня 2012 року режисерові Чернівецького обласного театру ляльок...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconКнига року Бі-Бі-Сі 2012 (Книга року bbc) — літературна нагорода україномовним літературним творам, що присуджується Британською телерадіомовною корпорацією (Бі-Бі-Сі). Книга року Бі-Бі-Сі
Ця книга про те, як можна подолати свій страх. Про те, як можна навчитися навіть із найстрашніших І найзагрозливіших синьомордів...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від березня 2012 року №151-од «Про відзначення в області 198-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п. ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
«Про відзначення в області 98-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п ст. 39 Закону України «Про місцеві державні...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Керуючись рішенням міської ради від 21. 10. 2016 року №7/12/12 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22. 12. 2015 року №7/3/23...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconК київ*2012 Від укладача Бібліографічний покажчик присвячений великому спортивному святу – футболу
Раїною під час підготовки та проведення чє з футболу 2012 року. Гостинність та доброзичливість нашого народу, краса нашої української...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗвіт директора ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 за підсумками 2015-2016 навчального року
України №178 від 23. 03. 2005 року, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка