Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8Сторінка31/31
Дата конвертації16.03.2018
Розмір5.81 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

4. ПЛАН ДІЙ НА 2013 РІК


У звіті ректора за 2012 рік було викладено ряд зауважень, пропозицій і завдань щодо наукової роботи в університеті. З метою реалізації завдань поставлених ректором у своєму звіті розроблено план заходів на 2013 рік. Нижне наведена таблиця, в кожному рядку якої вказані сторінка – номер сторінки зі звіту ректора із відповідним зауваженням/завданням (якщо вона не вказана, то це стор. 138-139 - там вказані завдання на 2013 рік, які стосуються наукової роботи), саме зауваження, відповідний захід, відповідальні та термін виконання.


Стор.

Зауваження

Завдання

Відповідальні

Терміни


Розроблення та формування нових підходів у плануванні наукової роботи на короткотривалий (4-5 років) та довготривалий (5-10 років) періоди (с.134)


83

Підготувати конкурсну документацію для конкурсів на відкриття тем. (У формах запитів на відкриття тем з 2014 року будуть уточнені вимоги до про­блематики досліджень, сучасного стану проблеми, доробку колективу авторів проекту, очікувані наукові та науково-технічні результати, їх переваги над аналогами, очікуване використання отриманих результатів, наявність електронного доступу до світових ін­формаційних ресурсів. Вимоги будуть диференційовані в залежності від того, проект якої теми пропонується: фундаментальної, прикладної, комплексної. Відповідні форми запитів після завершення їх розробки та узгодження будуть роз­міщені на сайті НДЧ (повідомлення буде розміщено на головній сторінці сайту НДЧ).)


Підготувати конкурсну документацію для конкурсів на відкриття тем


Проректор з наукової роботи Вижва С.А., начальник НДЧ Лавренюк Я.В., Завідувач НОВ НДЧ Самойленко Л.П.

15.03.2013

93

Представникам підрозділів соціогуманітарного профілю необхідно вжити заходів щодо інтер­націоналізації наукових досліджень та публікацій у виданнях, що включені до наукометричних баз даних

Декани факультетів/ директори інститутів соціогуманітарного спрямування

01.10.2013

98-99

Перетворення наукового видання "Вісник Київського університету", відповідно до міжнародних стандартів, у засіб оперативного поширення новітніх наукових дослі­джень. Адаптація та включення університетських наукових видань до наукометричних баз даних.


Адаптувати та включити університетські наукові видання (в першу чергу "Вісник Київського університету") до наукометричних баз даних (Scopus).


Проректор з наукової роботи Вижва С.А., декани факультетів/ директори інститутів

30.08.2013

133

Необхідно формувати особливе інноваційне середовище, а також відповідного рівня кваліфікації та культури науковців і науково-педагогічних працівників. Для втілення цього завдання необхідно збільшення робіт у галузі актуальних, конкурентоспроможних наукових напрямків як з фундаментальних, так і прикладних наук. При цьому основною метою є максимальна інтеграція науково-дослідної роботи в освіту, а з другого боку, зв'язок наукових тематик в межах наукових шкіл на основі інтеграції міждисциплінарних досліджень.

Започаткувати створення міжвузівських програм/координаційних планів


Проректор з наукової роботи Вижва С.А.

30.11.2013

134

Розроблення короткотривалих та довгострокових стратегій міждисциплінарних наукових досліджень.
Виявлення та підтримка нових перспективних напрямів наукових досліджень, які узгоджуються із пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки в Україні та у світі. Співпраця з провідними університетами України, НАН України, галузевими академіями, Державним агентством з питань науки, інновацій та інформації України, бізнесовими стру­ктурами та фондами.

Розробити короткотривалі та довгострокові стратегії міждисциплінарних наукових досліджень.

Проректор з наукової роботи Вижва С.А., декани факультетів/ директори інститутів

01.11.2013

137

Виходячи з реальних можливостей кожного підрозділу, потрібно визначити – хто буде займатися фундамен­тальною чи прикладною наукою, а хто здійснювати навчально-наукове і лабораторне забезпечення навчального процесу. Такий підхід має використовуватися і при розподілі коштів загального і спеціа­льного фондів Державного бюджету, спрямованих на фінансування наукових досліджень.


1. Провести рейтингування науково-дослідних тем
2. Визначити – хто буде займатися фундамен­тальною чи прикладною наукою, а хто здійснювати наукове і лабораторне забезпечення навчального процесу.

Проректор з наукової роботи Вижва С.А.,

начальник НДЧ Лавренюк Я.В.,декани факультетів/ директори інститутів

01.10.2013
Виконання міждисциплінарних наукових досліджень світового рівня, в першу чергу з провідними закордонними університетами й науковими організаціями задля спі­льного вирішення глобальних проблем (використати досвід провідних університетів світу, сконцентрувавши свої фінансові ресурси та інтелектуальний потенціал на розробці кількох актуальних наукових напрямків. Потрібно створити 3-5 крупних міждисцип­лінарних наукових лабораторій (на чолі яких мають стати відомі науковці відповідних факультетів та інститутів), забезпечити їх відповідною підтримкою).


Створити 3-5 крупних міждисцип­лінарних наукових лабораторій (на чолі яких мають стати відомі в світі науковці відповідних факультетів та інститутів), забезпечити їх відповідною підтримкою).


Проректор з наукової роботи Вижва С.А., декани факультетів/ директори інститутів

01.10.2013

138

Сформувати університетську систему мотивації та оцінювання науково-дослідницької діяльності.

Сформувати університетську систему мотивації та оцінювання науково-дослідницької діяльності. Зокрема:

  • розробити систему матеріальних заохочень за публікації у виданнях, які вхо­дять до системи SCOPUS та інших наукометричних баз даних;

  • визначити "вартості" кожної такої публікації (у тис. грн.) для природничих і соціогу­манітарних факультетів.

  • вдосконалити критерії оці­нювання науково-дослідницької діяльності наукових працівників, підрозділів та науково-дослідних тем.
Проректор з наукової роботи Вижва С.А., начальник НДЧ Лавренюк Я.В.

30.04.2013
Розвиток внутрішніх бібліотечних ресурсів: підключення до світових електронних бібліотек та надання можливості безкоштовно використовувати зазначені матеріали.

Надати пропозиції щодо можливості підключення до провідних електронних бібліотек та баз даних.

Директор бібліотеки Нестеренко В.Г.

01.06.2013
Збереження, створених і формування нових наукових шкіл та зв'язків між ними.


Провести аналіз діяльності існуючих/нових, що сформувалися за останні 10 років, наукових шкіл. Питання підготувати на Вчену раду.

Проректор з наукової роботи Вижва С.А.

01.10.2013


Удосконалення структури управління НДЧ

реформування структуру служб координації НДЧ

реформувати структуру служб координації НДЧ;

Проректор з наукової роботи Вижва С.А., начальник НДЧ Лавренюк Я.В.

01.04.2013
організація роботи Центру трансферу технологій

організувати роботу Центру трансферу технологій;

Проректор з наукової роботи Вижва С.А., начальник НДЧ Лавренюк Я.В.

01.04.2013
розширення інформаційного простору університету - інтегровані характеристики публікацій співробітників (активність факультетів, інститутів, окремих кафедр, лаборато­рій за різні періоди часу, за галузями наук, за визначенням - проривні публікації тощо);

створити корпоративний портал;

начальник НДЧ Лавренюк Я.В.

01.06.2013
оновлення сайт НДЧ

оновити сайт НДЧ;

Проректор з наукової роботи Вижва С.А., начальник НДЧ Лавренюк Я.В.

01.06.2013
створення Бази даних експертів, патентів, наукових розробок

створити Бази даних експертів, патентів, наукових розробок;

Проректор з наукової роботи Вижва С.А., начальник НДЧ Лавренюк Я.В.

01.10.2013
розроблення автоматизованої системи документообігу в НДЧ;

розробити автоматизовану систему документообігу в НДЧ;

Проректор з наукової роботи Вижва С.А., начальник НДЧ Лавренюк Я.В.

30.11.2013
удосконалення автоматизованої системи виконання якісного та кількісного ана­лізу наукової діяльності підрозділів, наукових тем, лабораторій, окремих співробітників.

удосконалити автоматизовану систему виконання якісного та кількісного ана­лізу наукової діяльності підрозділів, наукових тем, лабораторій, окремих співробітників.

Проректор з наукової роботи Вижва С.А., начальник НДЧ Лавренюк Я.В.

30.11.2013

137

Систематичне проведення аналізу економічної ефективності використання вкладених в наші наукові розроб­ки коштів та результатів упровадження наукових дослі­джень.


Систематично проводити аналіз економічної ефективності використання вкладених в наші наукові розроб­ки коштів та результатів упровадження наукових дослі­джень.


Проректор з наукової роботи Вижва С.А., начальник НДЧ Лавренюк Я.В.

періодично
Активізувація роботи в мережах трансферу технологій

Активізувати роботу в мережах трансферу технологій. Зокрема в НТТН та EEN.

Проректор з наукової роботи Вижва С.А., начальник НДЧ Лавренюк Я.В.

01.06.2013
Проведення організаційних заходів для покращення рейтингу університету

Провести організаційні заходи для покращення рейтингу університету (Webometrics)

Проректор з наукової роботи Вижва С.А., начальник НДЧ Лавренюк Я.В.

01.11.2013


Підготовка кадрів


119

Забезпечення підготовки аспірантів за інноваційними освітньо-науковими про­грамами, що відповідають Закону України №2519-\/І від 9 вересня 2010 року "Про пріо­ритетні напрями розвитку науки і техніки", а також державним цільовим програмам та національним проектам.


Забезпечення підготовки аспірантів за інноваційними освітньо-науковими про­грамами, що відповідають Закону України №2519-\/І від 9 вересня 2010 року "Про пріо­ритетні напрями розвитку науки і техніки", а також державним цільовим програмам та національним проектам.


Декани факультетів/ директори інститутів

30.09.2013

121

Відділу підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів необхідно проаналізувати роботу Спеціалізо­ваних вчених рад, вивчити питання про доцільність роботи та розташування деяких рад, а також звернути увагу голів, вчених секретарів спеціалізованих вчених рад, наукових консультантів та керівників на вимогу об'єктивності і принциповості при участі в атестаційному процесі.


Відділу підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів необхідно проаналізувати роботу Спеціалізо­ваних вчених рад, вивчити питання про доцільність роботи та розташування деяких рад, а також звернути увагу голів, вчених секретарів спеціалізованих вчених рад, наукових консультантів та керівників на вимогу об'єктивності і принциповості при участі в атестаційному процесі.


Проректор з наукової роботи Вижва С.А., начальник відділу підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів Шевчук В.П.

01.04.2013


Корпорація "Науковий парк Київський національний універ­ситет імені Тараса Шевченка"


136

напрацювання сприятливі стартові умови для вчених, аспірантів, студентів, випу­скників університет, які планують відкрити свої spin-off-компанії

створитити сприятливі стартові умови для вчених, аспірантів, студентів, випу­скників університет, які планують відкрити свої spin-off-компанії

В.о. директора наукового парку Пасічний В.О., начальник НДЧ Лавренюк Я.В.

01.05.2012

136

здійснення організаційного вдосконалення інновацій­ної діяльності та комерційного трансферу науково-технічних розробок

здійснювати організаційне вдосконалення інновацій­ної діяльності та комерційного трансферу науково-технічних розробок

В.о. директора наукового парку Пасічний В.О., начальник НДЧ Лавренюк Я.В.

01.05.2012


Проект

УХВАЛА

Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка


«Науково-дослідницька робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка:
підсумки за 2012 рік і завдання на 2013 рік»

від 4 березня 2013 року
Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової роботи
С.А. Вижви «Науково-дослідницька робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2012 рік і завдання на 2013 рік», Вчена рада університету зазначає, що в цілому у 2012 році науково-дослідницька робота організовувалася і проводилася на усіх факультетах/ в інститутах та інших наукових підрозділах задовільно.

Проведено ряд організаційних заходів на рівні університету. Зокрема, зареєстрована торгова марка; університет вперше терміном на чотири роки внесений до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави; отримана ліцензія на право провадження діяльності з використанням джерел радіаційного випромінювання; атестована вимірювальна лабораторія; продовжено членство в Європейській (EEN) та національній (НМТТ) мережах трансферу технологій та здійснено низку інших важливих заходів.

Тематичний план наукових досліджень Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2012 рік включав 123 науково-дослідні роботи, з яких 67 (1 бюджетна та 66 договірних) завершені у 2012 році, а 56 є перехідними (55 бюджетних, 1 договірна).

Усі наукові дослідження виконувалися в рамках 11 загальноуніверситетських комплексних наукових програм; 44 науково-дослідні роботи за договорами із замовниками у 2012 році також були складовими частинами державних і галузевих програм (планів).

Загальний обсяг проведеного через бухгалтерію університету фінансування наукових досліджень у 2012 році склав 91.334,5 тис. грн.

За рахунок коштів загального бюджетного фонду виконувалося 56 наукових тем, загальний обсяг фінансування яких склав 68.154,4 тис. грн.

Зменшення у 2011 році обсягу бюджетного фінансування науково-дослідних тем університету (58.280,1 тис. грн. у порівнянні з 59.400,0 тис. грн. у попередньому 2010 році) призвело до того, що співробітники НДЧ отримували протягом 2011-2012 років у середньому 80% посадового окладу. Поетапне підвищення заробітної плати (у 2012 році вона підвищувалась шість разів) разом зі зменшенням фінансування із загального бюджетного фонду призвело до дефіциту фонду оплати праці на січень місяць 2013 року, який становив 16% порівняно із груднем 2012 року. Незважаючи на це, вдалось зберегти найкращих науковців, а проведений конкурс на заміщення наукових посад став найбільш масштабним за останні роки.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету (договірні наукові дослідження) виконувалися 67 науково-дослідних тем та 91 договір щодо надання платних послуг у сфері науки загальним обсягом фінансування 23.180,1 тис. грн. Найбільший внесок до коштів спецфонду за рахунок виконання договірних науково-дослідних робіт зробили: хімічний факультет – 6.577,1 тис. грн., ННЦ Інститут біології – 5.098,5 тис. грн., Міжнародний центр ядерної безпеки – 4.358,7 тис. грн., економічний факультет – 1.573,0 тис. грн., факультет кібернетики – 1.451,7 тис. грн.

Співвідношення обсягів фінансування фундаментальних і прикладних робіт по загальному фонду становить 9:1, по спеціальному фонду держбюджету – 1:9. За результатами рейтингування наукових тем у 2012 р. внесені зміни до тематичного плану щодо співвідношення фундаментальних та прикладних досліджень на 2013 рік, яке становитиме 13:7, що наближається до рекомендованих МОНмолодьспорту для класичних університетів співвідношень 60:40.

У 2012 році розширився обсяг консультативних та наукових послуг: науково-консультаційний центр надав послуг на суму 2.603,4 тис. грн.; послуги науково-технічної експертизи, надані науковими підрозділами, склали 1.886,2 тис. грн.; через корпорацію «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка» виконано шість проектів на суму 501 тис. грн.

На кожну гривню, виділену державою на фінансування науки із загального фонду Державного бюджету України, припадає 0,35 гривні зі спеціального фонду бюджету (у 2011 році – 0,21 грн.).

Наукові дослідження в університеті проводилися за міжнародними грантами та за кошти міжнародних фондів, фірм і організацій (УНТЦ, ТЕМПУС, Рамкова програма FP7 (ЄС), НАТО, CRDF, Visby Programme Swedish Institute, SPIE, ОSA тощо). Згідно з отриманою від факультетів/ інститутів інформацією обсяг коштів на ці дослідження, стажування за кордоном та індивідуальних грантів для участі у конференціях склав 10.174,6 тис. грн.

Із врахуванням цих надходжень кошти, отримані із зовнішніх джерел, становлять 0,51 грн. на кожну гривню, виділену державою на фінансування науки із загального фонду Державного бюджету (у 2011 році – 0, 40 грн.).

Науковий потенціал університету залишається на високому рівні. У 2012 році в університеті працювали 2 536 науково-педагогічних працівників та 983 штатні співробітники НДЧ. Докторантура, аспірантура та ад’юнктура університету нараховує 120 докторантів, 1 566 аспірантів та 14 ад’юнктів.

У 2012 році зараховано до докторантури 43 особи, серед яких 14 працівників університету (у 2011 році – 40 осіб, 12 з яких – працівники університету), прийнято до аспірантури 501 особу (у т.ч. 22 за контрактом) та 4 ад’юнкти. Докторантами та співробітниками університету захищено 27 докторських, а аспірантами 2012 року випуску та співробітниками університету – 172 кандидатські дисертації. Ефективність докторантури складає 62%, аспірантури – 60%, ад’юнктури – 67%.

У 45 спеціалізованих вчених радах університету захищено 453 дисертації, у тому числі 56 докторських та 397 кандидатських.

У той же час МОНмолодьспорту України висловлювало зауваження щодо роботи спеціалізованих вчених рад підрозділів університету, зокрема інституту журналістики, ННЦ «Інститут біології», економічного факультету, інституту філології. Відмінено рішення спецради Д. 26.001.36 інституту журналістики стосовно присудження ступеня кандидата наук. Були зауваження щодо формування спеціалізованих вчених рад філософського факультету та факультету соціології, а також щодо недотримання процедури попереднього розгляду та захисту дисертацій в інститутах міжнародних відносин та філології.

У 2012 році науковими та науково-педагогічними працівниками університету опубліковано: 252 монографії (у 2011 р. – 227), 98 підручників (у 2011 р. – 98), 7 260 наукових статей (у 2011 р. – 7 321), у тому числі 1 123 – за кордоном (у 2011 р. – 949). Найбільше наукових статей за кордоном у 2012 році опубліковано співробітниками хімічного (187), економічного (169) та фізичного (147) факультетів.

За підсумками наукової діяльності та за фактом опублікування статей, що включені до наукометричної бази Scopus, 83 науковці НДЧ, які мають h-індекс (індекс Гірша) не менше 3, одержали грошові винагороди.

Водночас, важливість оцінювання науковців за результатами їхньої діяльності не завжди знаходить підтримку в підрозділах. Так єдиний із науковців ННЦ «Інститут біології», який потрапив до Топ-100 університету, був переведений на 0,5 ставки і позбавлений премії за результатами року, а співробітник фізичного факультету взагалі звільнений із роботи.

Проведено заходи щодо покращення структури і управління апаратом НДЧ, відновлено і переведено на нову програмну платформу базу даних, базу публікацій, модернізовано сайт, п’ятьма мовами випущено рекламні буклети «Наука в Київському університеті», започатковано проект відслідковування в наукометричних базах даних рейтингу університету в цілому і окремих науковців і викладачів зокрема.

Результати наукових досліджень були враховані при підготовці та оновленні 594 лекційних курсів та спецкурсів, 91 лабораторного та практичного занять.

У 2012 році 150 студентів одержали нагороди за призові місця у 2-му турі Всеукраїнських студентських олімпіад з різних напрямів науки, 44 – стали переможцями престижних міжнародних олімпіад і конкурсів, 46 – переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських НДР, 12 студентів отримують стипендії Президента України, а 102 – інші стипендії та премії державного і регіонального рівнів.

НТСА університету провело ряд заходів, серед яких «Шевченківська весна».

Співробітники університету взяли участь у 36 виставках, на яких представили 987 експонатів.

Здійснено організаційно-консультативне забезпечення та супроводження виконання освітньої бюджетної програми 2201250 «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном». Університетом направлено на стажування 41 особу, з яких студентів – 16, аспірантів – 9, науково-педагогічних працівників – 16. Учасники конкурсу направлені на навчання та стажування до провідних вищих навчальних закладів, наукових установ Європи, США, Японії. Загальний обсяг фінансування – 4.777.072 грн. Термін виконання програми – 2012/2013 навчальний рік.

У 2011/2012 навчальному році від університету за цією програмою 40 осіб, з яких студентів – 27, аспірантів – 6, науково-педагогічних працівників – 7 було направлено на навчання та стажування у провідні вищі навчальні заклади 6 країн світу (Німеччина, Великобританія, Франція, Австрія, Італія, Нідерланди). Загальний обсяг фінансування по університету склав
8.087.903,63 грн.

Лауреатами Державної премії України в галузі освіти 2012 року стали 4 працівники університету, лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки 2012 року – 14 працівників університету.

Співробітники та студенти університету стали переможцями багатьох національних та міжнародних конкурсів.

Однак, незважаючи на вище зазначені позитивні результати, слід констатувати, що в останні роки не відбулося очікуваних суттєвих змін, які б зумовили якісне підвищення рівня наукових робіт, їх інноваційну спрямованість, комерціалізацію результатів тощо.

Серед невирішених проблем найбільш нагальними є:


 • впровадження конкурсної системи фінансування наукових тем з наданням пріоритету міждисциплінарним та міжгалузевим дослідженням;

 • концентрація матеріальних та кадрових ресурсів на напрямках, що дозволяють пришвидшити впровадження наукових розробок науковців університету у виробництво, бізнес та сприяють підвищення рейтингу університету;

 • налагодження ефективної системи морального та матеріального стимулювання за наукові досягнення, публікації, експозиції на престижних виставках;

 • розгортання діяльності корпорації «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка»;

 • переведення міжнародної наукової співпраці із площини мобільності до співробітництва.

Зважаючи на вищевикладене, Вчена рада ухвалює:

1. Аналітичну доповідь проректора з наукової роботи С.А. Вижви «Науково-дослідницька робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2012 рік і завдання на 2013 рік» взяти до відома. Обговорити матеріали доповіді на вчених радах факультетів/ інститутів університету.

Відповідальні: декани факультетів/ директори інститутів.

Термін: до 15.05.2013 р.
2. Провести рейтингування науково-дослідних тем з метою надання підтримки найбільш ефективним колективам.

Відповідальні: проректор з наукової роботи С.А. Вижва, начальник НДЧ Я.В. Лавренюк, декани факультетів/ директори інститутів.

Термін: до 30.04.2013 р.
3. Провести конкурс на відкриття нових тем із залученням сторонніх експертів, надаючи пріоритет міждисциплінарним дослідженням.

Відповідальні: проректор з наукової роботи С.А. Вижва, начальник НДЧ Я.В. Лавренюк.

Термін: до 30.05.2013 р.
4. Сформувати університетську систему мотивації та оцінювання науково-дослідницької діяльності окремими науковцями із врахуванням імпакт-факторів публікацій, участі у престижних конкурсах та виставках.

Відповідальні: проректор з наукової роботи С.А. Вижва, начальник НДЧ Я.В Лавренюк.

Термін: до 30.04.2013 р.
5. Організувати роботу Центру трансферу технологій, налагодити розміщення розробок, пропозицій, ідей співробітників університету в мережі EEN, НЦТТ.

Відповідальний: начальник НДЧ


Я.В. Лавренюк.

Термін: до 01.06.2013 р.


6. Адаптувати та включити університетські наукові видання (в першу чергу «Вісник Київського університету») до наукометричних баз даних (Scopus).

Відповідальні: проректор з наукової роботи С.А. Вижва, декани факультетів/ директори інститутів.

Термін: до 30.08.2013 р.
7. Розробити короткотривалі та довгострокові програми міждисциплінарних наукових досліджень на основі договорів про співпрацю з провідними українськими підприємствами, науковими установами.

Відповідальні: проректор з наукової роботи С.А. Вижва, декани факультетів/ директори інститутів.

Термін: до 01.11.2013 р.
8. Удосконалити автоматизовану систему виконання якісного та кількісного аналізу наукової діяльності підрозділів, наукових тем, лабораторій, окремих співробітників.

Відповідальний: начальник НДЧ


Я.В. Лавренюк.

Термін: до 30.11.2013 р.


9. Контроль за виконанням ухвали Вченої ради покласти на проректора з наукової роботи С.А. Вижву.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Схожі:

Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconРада адвокатів міста києва
Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 27. 08. 2009 №3828 видано кмкдка
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconНаказ №3 від 23 квітня 2012 p. № Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2012 року
Новоград Волинської міської ради №108 від 20. 03. 12 р та з метою забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, створення належних...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗагальноклубний творчий проект
Тараса Григоровича Шевченка. Указом Президента України „Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconПоложення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. 2011. №99. С. 36-38
Про внесення змін до положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconХроніка культурно-мистецького життя Чернівецької області за квітень 2012 року Загальні питання
Згідно указу Президента України Віктора Януковича №216 від 27 березня 2012 року режисерові Чернівецького обласного театру ляльок...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconКнига року Бі-Бі-Сі 2012 (Книга року bbc) — літературна нагорода україномовним літературним творам, що присуджується Британською телерадіомовною корпорацією (Бі-Бі-Сі). Книга року Бі-Бі-Сі
Ця книга про те, як можна подолати свій страх. Про те, як можна навчитися навіть із найстрашніших І найзагрозливіших синьомордів...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від березня 2012 року №151-од «Про відзначення в області 198-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п. ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
«Про відзначення в області 98-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п ст. 39 Закону України «Про місцеві державні...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Керуючись рішенням міської ради від 21. 10. 2016 року №7/12/12 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22. 12. 2015 року №7/3/23...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconК київ*2012 Від укладача Бібліографічний покажчик присвячений великому спортивному святу – футболу
Раїною під час підготовки та проведення чє з футболу 2012 року. Гостинність та доброзичливість нашого народу, краса нашої української...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗвіт директора ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 за підсумками 2015-2016 навчального року
України №178 від 23. 03. 2005 року, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка